Pátek 10. ledna 1919

Na sjezdu sociálně-demokratickém bylo se zmíněno o jedné vážné věci, to jest o tom, že dělnictvo má dnes klíče k osudu naší republiky tím, že v rukou má těžbu uhelnou.

Jistě jest uhlí, jak zde byla také včera z úst pana min. předsedy na to kladena váha, neobyčejně důležitým prostředkem pro další naši výrobu a já uznávám, že ten, kdo má dnes klíče k těžení uhlí, má také klíče k zahájení a provozování hospodářské výroby u nás.

Bylo na sjezdu jedním řečníkem prohlášeno, že kdyby dělnictvo zastavilo těžbu uhlí, pak že republika naše stojí a tím že dělnictvo má v rukou celou situaci.

Také my bychom mohli jménem rolnictva říci totéž. (Výborně!) Také my bychom mohli říci, že zemědělstvo, zastaví-li svou práci, - je konec všeho. Ale, pánové, ten rozdíl - právě tak, jako jsem upamatoval na onen rozdíl mezi vrácením se k práci u zemědělců a u jiných vrstev - spočívá v tom, že žádného zemědělce ani nenapadlo, vysloviti toto slovo, jako třeba nejméně skrytou hrozbu, vysloviti vůbec myšlenku, že by zemědělstvo mohlo zastaviti svou práci a že by tím mohlo vykonávati politický vliv, tlak anebo terror v naší republice. (Výborně! Potlesk.)

Právem vláda ve včerejším prohlášení svém poukázala na důležitost agrárně-politických reforem. Ohlásila myšlenku výkupu a rozdělení velkých statků. Tato myšlenka je jednou ze stěžejních částí našeho programu, a proto prohlášení vlády, že jest ochotna prováděti tuto myšlenku, co nejsrdečněji vítáme. (Výborně! Potlesk.) Latifundie u nás jsou hrází proti hospodářskému a sociálnímu pokroku a mohu říci, tím že jsou také hrází proti pokroku kulturnímu. (Výborně!) Naše země má bohužel příliš půdy velkostatkářské a totéž platí také i ve příčině Slovenska.

Čechy mají ve statcích, v rozloze přes 500 ha, 11/2 milionu ha půdy z celkové rozlohy 5 milionů ha a statky v rozloze přes 2000 ha ještě zahrnují 1,100.000 ha půdy. Tyto statky náležejí 151 držitelům.

Z toho fideikomisy zabírají v Čechách 579.000 ha půdy, z nichž 170.000 ha jest polí a luk, asi 5˙2 % polí a luk v království Českém.

Právnické osoby drží 614.000 ha půdy v Čechách. A proti této konfiskaci půdy, ať jest již velkým majetkem allodiálním nebo fideikomisním nebo právnickým osobám náležejícím, voláme, že půda má náležeti národu, a v prvé řadě těm, kteří na této půdě sami pracují a kteří v ní nevidí pouhou rentu, sloužící k blahobytu bez práce, jako u těch, kteří na půdě nežijí a nemají s touto půdou vniterně nic společného. (Výborně!)

Nutnost agrární reformy vyplývá z požadavků sociálních, ze známého a rostoucího hladu po půdě. Ale také z důvodů hospodářských, neboť teprve přiměřeným rozdělením půdy a zvětšením počtu producentů dosáhneme zdokonalení a zintensivnění naší výroby.

Ale rozdělení půdy má také důležitý význam populační u nás. Jestliže chceme, aby krajiny naše, řídce obydlené - proto řídce, poněvadž půda je okupována velkostatkem a poněvadž pracující zemědělec drobný nemůže se tam usaditi - jestliže chceme, aby obyvatelstvo těchto krajin neopouštělo, pak mu musíme příležitosti této poskytnouti tím, že velkostatkářské půdy použijeme na rozdělení malým, drobným existencím. (Výborně!)

Musíme zabrániti tomu, aby z naší země byly vyváženy ne produkty, nýbrž aby byl vyvážen lid, tak jako se to dálo ve značné míře, jak v jižních Čechách, tak na Moravě a zejména, bohužel, na Slovensku.

K objasnění populačního významu vnitřní kolonisace chci poukázati k těmto faktům. Statky v rozloze nad 100 ha v Čechách, které zaujímají asi 36 % půdy, živí pouze asi 7 % osob v zemědělství v Čechách činných; naproti tomu statky v rozloze 5-10 ha, které mají pouze 9 % půdy, zahrnují v sobě přibližně 12 % osob v zemědělství činných.

Důležitost malých statků s hlediska zvýšení produkce ukazuje se zejména na číslicích o pěstování dobytka, neboť chov dobytka ukazuje právě na intensitu hospodářské produkce.

Poukazuji na toto: Zemědělské závody v Čechách v rozloze přes 100 ha, které zahrnují 36 % zemědělské půdy, jak jsem již pravil, měly 177.000 kusů skotu; závody v rozloze 5-10 ha, které drží pouze 9 % půdy, chovaly 342.000 kusů skotu (Slyšte!), tedy 4kráte méně půdy a 2kráte tolik skotu.

Tu není jistě zapotřebí více dokazovati význam drobného majetku pro intensitu hospodářské produkce.

Máme v našich zemích také relativně mnoho nájemných hospodářství; více než 11 % podniků zemědělských v Čechách provozuje se pouze nájemné a závody zemědělské, které mají větší půdu najatou než vlastní, činí 20 % veškerých závodů zemědělských.

Také toto není nejzdravějším poměrem. Princip náš, kterého chceme hájiti při provádění akce rozdělování velkostatků, je princip, vrátiti a odevzdati půdu do soukromého majetku, ne proto, že bychom byli příliš úzkoprsými a že bychom stáli zcela na výhradném stanovisku soukromého vlastnictví, ne z nějakých principielně politických důvodů, ale z toho důvodu hlavně, že tímto způsobem může intensita hospodářství co nejvíce býti zabezpečena a to tak, jak to také leží v celkovém prospěchu. (Výborně!)

Zlepšování půdy, zdokonalení hospodářství jest jistě pochopitelným způsobem odůvodněno jen tehdy, jestliže poměr produkujícího k majetku hospodářskému, ke statku, je co možná nejužší. V půdě ukládá po desetiletí hospodář svoji práci, v půdě zanechává výsledek této práce svým dětem a svým budoucím generacím a proto také nejspíše na vlastní půdě bude se snažiti o zdokonalení, prohloubení a zlepšení hospodářské produkce. Radost z práce, radost z toho, zabezpečiti a zlepšiti statek ve prospěch své rodiny, je ještě nejdůležitějším motivem pro zvýšení intensity jednotlivých zemědělců. (Výborně!)

Co nechceme a čemu chceme se brániti, je to, aby se vytvořovali nově státní nájemci, státní kolonové (Výborně! Potlesk.), aby se vytvořovala nová kasta nevolníků, neboť jsme jistě rádi, že to staré vrchní vlastnictví, ty poměry nevolnické jsou jednou již ukončeny, a přejeme si, aby se nevrátily více pod jakýmkoli jménem a pod jakoukoli formou. (Výborně!) Právě tak, jako chceme míti svobodného občana, tak chceme míti také svobodného zemědělce na svobodné půdě. (Výborně! Potlesk.)

Vyslovuje-li se se všech stran heslo, že půda má patřiti národu, pak myslím, že toto heslo bude nejlépe provedeno tím, jestliže půdy dostane se nejširším vrstvám národa a bude-li tato půda přístupna rozdělením většího majetku jednotlivcům, a to pokud možno nejpočetnějším, předpokládaje ovšem, že půdy dostane se osobám k tomu způsobilým. Dělati experimenty s nově zřizovanými statky a s novou kolonisační politikou, bylo by nebezpečno. Také tu mohly by se objevovati ztroskotané existence jako v jiných stavech, neboť naše půda nerodí sama, naše půda vyžaduje těžké a lopotné práce, které jistě není každý schopen. (Výborně!)

Pokud se týká formy, v jaké představujeme si provedení této kolonisační akce, soudíme, že je třeba, aby umožněno bylo malým držitelům v nejvhodnější a nejsnadnější formě spláceti nový svůj majetek. Forma amortisace kupní ceny, a to amortisace co možná výhodné, musí býti zvolena. Musí jistě také zabezpečeno býti omezení prodeje takto získaného majetku, omezení jeho dělení, jeho zadlužování a jeho předlužování. Místo myšlenky sestátnění půdy a státní držby půdy stavíme však něco jiného, to jest zespolečenstevnění, zedružstevnění podnikání zemědělského u těchto malých lidí tím, že by se ve formě družstev opatřoval pro ně nejen úvěr, nýbrž zejména také pomůcky výrobní, zprostředkování nákupu různých potřeb, zlepšení semen, hnojiv atd. a po případě také společný prodej výrobků. (Výborně!) Princip družstevní musí v budoucnosti proniknouti v zemědělství v nejširší míře a zde je pro uplatnění jeho jistě nejlepší pole. Představujeme si také, že dlouhodobé pachty, zejména dědičné pachty drobných pozemků, od velkostatků budou náležitě respektovány, a že ti, kteří dlouho již jsou na půdě zpachtované, budou míti přednost při výkupu před uchazeči jinými. Také představujeme si, že celá akce rozdělení velkostatků musí býti v souvislosti s velikým programem agrárních operací, a to zejména s programem provádění rozsáhlého zcelování (Tak jest!) našich velmi roztříštěných pozemků zemědělských. Představujeme si, že nejen velkostatek bude předmětem těchto operací, nýbrž veškerá půda obecní a že na základě zdokonaleného správného rozdělení půdy, které odpovídá požadavkům řádné výroby, vytvoří se pak v obcích nově zcelené statky, které vyjdou jednak z těch statků dosavadních a jednak z velkostatku v obec zahrnutého.

Při tom bude ovšem nutno věnovati neobyčejnou péči zdokonalení naší výroby zemědělské, která bohužel za doby válečné vykořisťováním klesla neobyčejně ve své intensitě. Můžeme konstatovati, že za 4 roky války poklesla výroba u nás v jednotlivých oborech o polovinu až dvě třetiny mírové výroby. Zde jest jistě velké pole práce jak pro zemědělství samo, tak i pro veřejnou správu, která těmito otázkami musí se zabývati. Jestliže v jistých vrstvách vyskytují se komunistické a kolektivistické sny, které pomýšlejí na dělení výnosu půdy a výnosu jiné práce, tu chci konstatovati jedno: tato myšlenka musela by předpokládati nejprve zdokonalení a zvýšení naší produkce zemědělské, neboť rozdělovati dnešní výsledky půdy mezi veškeré obyvatelstvo stejným dílem, neznamenalo by nic jiného než rozdělovat jim bídu a hlad. (Výborně!)

Chci se zmíniti, protože jistě o otázce rozdělení velkostatků a o organisaci této velké akce mluviti budou ještě jiní řečníci naší strany - ještě o otázce výživy, o které nebylo sice výslovně mluveno v projevu vlády, o které byla však provedena již veliká debata v této sněmovně. Chci poukázati k tomu, že bude třeba, aby v dobré shodě mezi producenty a mezi konsumenty prováděna byla co nejpřesnější a nejintensivnější politika pro výkup všech životních potřeb a správného s nimi hospodaření a že zejména jest také třeba, aby pomýšleno bylo pro dohlednou dobu na žádoucí import vyživovacích látek z ciziny, neboť náš program vyživovací musel nutně, vzhledem k velkému úpadku produkce, býti vybudován na podstatně rozsáhlém přívozu těchto vyživovacích látek.

Na tyto přívozy a zejména na řešení komunikačních otázek s tím souvisících, musí však již nyní býti pamatováno a musí tato otázka v nejbližší době býti řešena.

Pan ministerský předseda zmínil se již o otázce uhelné a poukázal k tomu, že distribuce uhlí musí býti převzata hlavně státem a tu chci poukázati k tomu, že běží nám nejen o distribuci uhlí, nýbrž že nám běží také o majetek hornický a o náležitou úpravu poměrů vlastnických tomuto majetku. (Výborně!) My jsme nikterak neotáleli, abychom se své strany podali v Národním shromáždění návrh, podle kterého má býti tento velký majetek obstaven, očekávajíce, že vláda přijde s dalším návrhem, který by upravil poměr vlastnický a poměr provozovací proti hornickému majetku.

V prohlášení vlády mluvilo se význačně o potírání lichvy s potřebami životními v každém oboru. My se připojujeme v plném znění k tomuto prohlášení (Výborně!) a vítáme projev vlády, podle kterého ona jest ochotna nejsilnějšími prostředky lichvu jakoukoliv potírati. (Souhlas.) Nikdy jsme nehájili lichvy, my jsme ji odsuzovali všude, a odsuzujeme také tam, kde vnikla mezi naše vlastní řady a máme odvahu, také v těchto řadách sami přispěti k jejímu potírání. (Potlesk.)

Žádali jsme jen spravedlivé ceny a řádnou politiku cenovou, která by právě odstranila pohnutky lichvy. Víme také dobře, jak slušné a řádné elementy z našich řad trpěly tou hroznou difamací, kterou výtka lichvy byla vrhána na celý stav, kterou celý stav náš byl veřejně haněn, jako stav lichvářů. (Výborně!)

Nemohu líčiti bolest a ponížení, které cítily ty slušné živly mezi našimi řadami, jestliže podobná výtka paušálně byla házena jim ve tvář. (Výborně!) Chceme však, aby lichva byla potírána všude a bezohledně. Chci zde konstatovati, že zemědělec, bohužel, z toho zlevnění, o kterém tu a tam se mluví, zlevnění potřeb životních i prostředků výrobních dosud bohužel nepocítil nic, (Výborně!) naopak, jsou předměty, které ještě dále postupně se zdražují, a jsou to zejména prostředky výrobní.

Jděte do ciziny a uvidíte, jaké tam vládnou poměry. Cena obilí amerického loco Francie činí dnes 52 franky, což by činilo v našich penězích nejméně150 korun, kdežto u nás činí cena 55-60 korun za metrický cent. Maso argentinské staví se loco přístav na Adrii, Rjeka, na 12 K, kdežto maso, které dodává naše Zemědělská společnost z produktů domácích, staví se na 6 K.

Ale jiné prostředky, jako na příklad oděvy a průmyslové výrobky, jsou neobyčejně levné v cizině, takže výrobce zemědělský tam nemusí počítati s těmi ohromnými náklady, se kterými musí počítati výrobce náš. U nás je pravý opak, u nás jsou ceny zemědělských produktů relativně nízké proti cizině, ceny průmyslových výrobků mnohonásobně drahé.

Ale nikde taková lichva se životními potřebami, z oboru průmyslu s výrobními prostředky, neprovozuje se tou měrou, jako právě v starém Rakousku a jako ještě dosud u nás.

Poukazuji ku příkladu k velkým steskům obyvatelstva, zejména zemědělského, na nedostatek obuvi. Bylo konstatováno nedávno, že kůže jsou takové zásoby, že by u nás v našem státě pro každého obyvatele dostačily k opatření nové obuvi. Kůže na jeden pár silné obuvi při dobrém výdělku továrníků stojí dnes 24 K za pár bot; i s výrobou činila by cena této obuvi 45 K a cena tato vykalkulována jest pro prodej drobný na 68 K. A ptejte se nyní, pánové, kde tuto obuv v dostatečné míře a za tuto cenu dostanete? (Hlasy: Nikde!) Obuvi jsou ohromné zásoby, jsou přeplněna skladiště a obyvatelstvo čeká marně na její uvolnění. Praví se, že továrníci čekají na vyšší ceny a na zlepšení valuty a pak teprve chtějí uvolniti tuto důležitou životní potřebu.

Naše orgány pro potírání lichvy nesmějí se zastaviti jen u drobných, nýbrž musí jíti také k těmto velikým a také tam musí konati povinnost (Výborně! Potlesk.) a musí se přesvědčiti o tom, co u těchto velkých za dobu, kdy se náležitý dozor nad lichvou pro protekci vídeňských vlád nekonal, co se za tato 4 léta v těchto závodech dělalo.

Chci poukázati na jednu věc. Jestliže dělnictvo poukazuje k tomu, jak hanebná lichva provozuje se na nemajetných třídách, tu chci poukázati na to, že také v těchto závodech pracovalo dělnictvo a mělo příležitost přesvědčiti se o tom, co se v těchto závodech děje, a bylo povinností každého, kdo spolu pracoval a kdo byl činným, ať to byl dělník vyrábějící, ať to byl obchodní příručí, bylo jejich povinností, přesvědčiti se o tom, jaká lichva děje se v těchto závodech, a poukázati veřejně na to, neboť ten, kdo mlčí, jest také spoluvinen. (Souhlas.)

Jestli se nyní poukazuje na to, že jsou mlýny a pekaři, kteří nesprávně pracují, kteří snad zhoršují jakost, tedy poukazuji opětně na to, že jest také povinností dělníků, kteří jsou v těchto závodech, aby podporovali ty orgány, které mají se starati o náležitou kvalitu a náležité zpracování těchto životních potřeb. A my také budeme apelovati na tyto lidi, aby nepřihlíželi jen k tomu, co se v závodě děje, nýbrž aby také vykonali svoji vlasteneckou a občanskou povinnost svým dozorem.

Není mně možno probrati všechny otázky, které byly dotčeny v programu, ale chci poukázati aspoň k otázce valutní. Otázka valutní, neblahá tato otázka, jest jistě velikou překážkou hospodářského ozdravění, neboť ona brání návratu k podnikavosti a ona také zmenšuje chuť samého dělnictva ku práci. To také plně uznáváme. A tu myslím, že jest potřebí, aby zakročeno bylo silným, operativním řezem, neboť nějaké palliativní léčení, nějaké léčení mastičkářské zde nepomůže nikterak. Oběti budou nutny, ale přejeme si, aby tyto oběti byly také účelné, aby se nepracovalo opět na dvakráte, aby musily přinášeny býti nové oběti pro nezdar valutové akce.

Jest nutno, abychom přetrhali tu poslední, ale také tu nejhorší pásku, která nás pojí k starému Rakousku, k Uhersku a k ostatním těm zemím, které přispívaly k tomu, aby naše valuta byla den ode dne nezákonnými prostředky zhoršována. (Výborně!) Teprve pak může nastati a nastane naše plná emancipace a to také ve směru hospodářském.

Souhlasím s názorem, že nelze napravovat nynější zhoršenou měnu tím, že bychom velikými oběťmi snažili se zvýšiti kurs naší koruny, tak abychom válečným zbohatlíkům zvýšili a zlepšili ještě jejich válečné zisky a abychom zvýšili hodnotu našich ohromných státních dluhů, pokud přece tyto dluhy v jisté formě budeme musit nésti. Avšak myslím, že nejde to déle, abychom trpěli neobyčejné, trvalé snižování tohoto kursu, a to vzhledem k těm ubohým, malým, drobným spořitelům, kteří ve staré koruně si uložili výsledky své dlouholeté práce spořivosti, a zejména také, abychom nezhoršovali až do nápravy měny postavení těch, kteří na stálé platy jsou v korunové měně ještě odkázáni. Nemůžeme však dlouho býti státem bez peněz, státem, který pracuje s tou nejbídnější, nejhroznější náhražkou peněžní a který nemá vlivu na hodnotu dnešní valuty. Pak teprve od nápravy měny bude možno provozovati řádnou cenovou politiku, která v mnohém směru vadí dnes při provádění naší politiky vyživovací a při návratu k produkci a hospodářské práci.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP