Čtvrtek 9. ledna 1919

Schůze zahájena ve 2 hod. 35 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: posl. Tomášek.

Místopředsedové: posl. dr. Hajn, Konečný, Udržal.

Zapisovatelé: dr. Němec, dr. Stojan a větší počet poslanců.

Zástupcové vlády: Předseda vlády: dr. Kramář a členové vlády: Haberman, dr. Hruban, Klofáč, Prášek, dr. Rašín, Staněk, dr. Soukup, dr. Stránský, Stříbrný, Švehla, dr. Winter, dr. Vrbenský, dr. Zahradník.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Haasz, tajemník sněmovní, zástupce jeho JUDr. Říha.

Denní pořad

14. schůze Národního shromáždění československého ve čtvrtek, dne 9. ledna 1919, o 4. hodině odpolední.

Zpravodaj V. Dyk. 1. Zpráva imunitního výboru o žádosti za vydání člena Národního shromáždění B. Fischera. (Tisk 261.)

Zpravodaj dr. Hajn. 2. Zpráva zahraničního výboru o návrhu dra Hajna a soudr. na sebrání a vytištění úředního materiálu z mezinárodní politiky o řešení české otázky. (Tisk 299.)

Předseda: Národní shromáždění je schopno se usnášeti. Zahajuji schůzi.

Vážené Národní shromáždění! (Shromáždění povstává.)

Včera odpoledne stal se náš pan ministerský předseda předmětem ničemného útoku. Na štěstí a k radosti celého národa nevykonala střela vražedné své poslání; pobloudilý útočník cíle svého nedosáhl. Jednomyslný potlesk váš, jímž jste uvítali právě pana ministerského předsedu, byl nejvýmluvnějším výrazem pocitů, jež ovládají celé Národní shromáždění, a jak jsem přesvědčen, celý národ. (Výborně! Bouřlivý potlesk.)

Na jedné straně pociťujeme hluboké politování nad činem neblahým (Post. Mattuš: Zločinem!), na druhé straně radost nad tím, že šťastný osud zmařil černý zámysl.

V tom smyslu již včera, hned po události, tlumočilo předsednictvo Národního shromáždění svoji nejživější účast nad šťastným vyváznutím pana ministerského předsedy z hrozného nebezpečí, v němž život jeho se ocitl. A já pokládám za svoji povinnost, ještě znovu zde, v plenu, jménem celého Národního shromáždění mu upřímně a srdečně blahopřáti. (Výborně! Dlouhotrvající potlesk.) Jsem přesvědčen, že tlumočím tím současně i cítění celého národa (Výborně! Bouřlivý potlesk), všech jeho vrstev, všech jeho příslušníků. My všichni v jednomyslnosti těchto pocitů tiskneme dnes ruku tomu, jejž se stejnou jednomyslností při volbě postavilo toto Národní shromáždění v čelo první vlády naší mladé republiky. (Výborně! Potlesk.) A jako jsme před nedávným časem s nejživější radostí vítali, když náš nynější ministerský předseda vyrván byl z rukou rakouského kata (Bouřlivý souhlas), tak jsme vděčni příznivému osudu, že i tentokráte byla od něho odvrácena smrt z ruky pobloudilého fanatika.

Vyjádřil-li jsem pocity, jež chováme naproti osobě námi zvoleného šéfa vlády, v tomto okamžiku pokládám za nutno říci ještě další: čin, který se stal včera, musí zůstati ojedinělým v politickém životě našeho národa (Výborně! Frenetický potlesk), ve kterém je čímsi naprosto cizím. Celý náš dosavadní vývoj k samostatnosti státní za posledních let je vyznačen jednou nepřetržitou čarou klidného vývoje, bez krveprolití a bez obětí. (Výborně!) Revoluce naše státní je jedinečnou v tom směru. Stejně musí býti i nadále. Teror nemá a nesmí míti místa v naší republice (Bouřlivý potlesk), teror v žádné podobě, se žádné strany. (Výborně! Hlučný potlesk.) Teror není argument, nepřesvědčuje nikoho, a má-li zastrašovati, míjí se naprosto s účinem. Před terorem se neustupuje. (Výborně! Potlesk.)

Na druhé straně jedno je zjevno: naše mladá republika, zejména ve svém období začátečném, potřebuje ukázněného klidu s rozvahou občanstva, současně však také cílevědomé, neúnavné, stupňované tvůrčí práce stejně zde, jako tam venku, mimo sněmovnu, práce, kterouž by rázně bylo pracováno k odstranění nahromaděné nespokojenosti (Výborně! Potlesk), která plyne hlavně z nesrovnalostí, zanechaných nám dědictvím ze strašlivé války (Tak jest!), k odstranění všeho, co se přežilo a co život i svobodu lidu ztěžuje a ztrpčuje. (Výborně! Trvalý potlesk.)

Pánové! Po těchto několika slovech dovolte, abychom přešli k denní svojí práci. (Výborně! Potlesk.)

Zapisovateli pro dnešní schůzi jsou: dr. Stojan a dr. Boh. Němec; pro příští schůzi jsou: dr. Herben, Vacula.

O Novém roce 1919 odebralo se předsednictvo N. S. Č. do hradu k panu presidentu republiky, aby mu předneslo novoroční blahopřání. Na projev předsednictva odpověděl p. president republiky řečí, jejíž znění bylo v denních listech uveřejněno.

K 70. narozeninám velikého učence a příznivce národa československého, profesora Arnošta Denise zaslalo předsednictvo N. S. Č. radiotelegrafické blahopřání.

Pozdravný projev došel od uherského spolku esperantského v Budapešti (Hungarlanda Esperanto Societo Budapest) a od lidového shromáždění v Nitře (předseda Pavel Szudor).

Omluvili se pro dnešní schůzi: nemocí čl. N. S. Josef Smrtka, Merta, neodkladnými věcmi Babánek, Klega, Zika a Pavlán.

Do dnešní schůze dostavil se člen N. S. Č. Karel Medvecký a vykoná slib. Žádám p. dra Slávika, aby přečetl formuli slibu jazykem slovenským, a pana Medveckého, aby povstal a prohlásil, že slibuje.

Zapisovatel dr. Slávik (čte): Sľubujete ako člen Národného shromaždenia československého, že budete zachovávať zákony štátu československého a že svoj úrad budete zastávať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia.

Poslanec Karel Medvecký: Sľubujem. (Potlesk.).

Předseda: Člen N. S. Č. Samuel Zoch, byv jmenován županem v Prešpurce, oznámil, že se vzdává členství v N. S. Č.

Jednací zápisy o 11., 12. a 13. schůzi ze dne 19., 20. a 21. prosince 1918 byly v kanceláři sněmovní vyloženy a poněvadž nedošly námitky, jsou schváleny podle § 77 jedn. řádu.

Došlé protesty a žádosti:

Za dobu, v níž zasedá Národní shromáždění, došlo veliké množství protestů psaných i nepsaných, zvláště protestů proti "uzákonění civilního manželství a rozluky svazku manželského, proti vyloučení náboženství, výkonů náboženských, odstranění křížů, sestátnění katol. střed. ústavů, zrušení škol klášterních a klášterů, konfiskaci jmění jejich a zrušení autonomie markrabství Moravského".

Jednací řád nezná vůbec protestů.

Nicméně ve shodě s konferencí klubovních předsedů jsem ochoten, v této věci vykládati řád jednací pokud možno liberálně a odevzdám podání taková příslušným výborům sněmovním, pokud budou v nich vysloveny žádosti nebo kladné návrhy, pokládaje podání ta pak za petice; jinak uloží se podání taková ke spisům bez dalšího jednání. To platí též o projevech souhlasu.

Podobně došlo již 194 žádostí společenstev živnostenských a gremií obchodních, ve kterých předsednictví žádá se "za opatření, by do všech poradních sborů k odstranění veřejných nedostatků, zejména do organisací Národního výboru v okresech i v Praze bylo povoláno přiměřené zastoupení" na společenstevním podkladě živnostnictva, řemeslnictva a maloobchodnictva.

Tyto žádosti přikázal jsem ústavnímu výboru.

Zprávy těsnopisné.

Zprávy těsnopisecké dávají se dotisku hned po ukončení schůze a lze nahlédnouti ve dnech nejblíže příštích po schůzi ve výpravně sněmovní, č. dv. 92 do vývěsků těchto zpráv a do příslušné části originálu těsnopisecké zprávy, pokud byly tiskárnou již dodány.

O zápisu těsnopiseckém platí podle § 80. jedn. řádu ustanovení § 77., totiž, že jest uložen v kanceláři sněmovní, kde lze do něho nahlédnouti. Není-li proti němu do 48 hodin podána písemná stížnost v kanceláři sněmovní, pokládá se zápis za schválený.

Protože podle § 10. zapisovatelé pověřují protokoly sněmovní bez rozdílu, platí toto pravidlo pro celý oddíl III. I. jedn. řádu "Zápisy", tedy také pro zápisy těsnopisecké.

Žádám tedy příslušné zapisovatele, by tak, jako podepisují podle §76 jednací zápis jeden z nich druhého dne po schůzi, druhý zas ověřoval v nejbližších dnech po schůzi zápis těsnopisecký (originál), jakmile byl tiskárnou vrácen.

Pokud se v zápisech těch vyskytly chyby tiskové, byly již opraveny.

Proti dosavadním zápisům těsnop. nebyly činěny námitky, lze tedy všechny dosavadní zápisy těsnop. pokládati podle § 77 za schválené.

Tiskem rozmnoženy a poštou rozeslány tyto odpovědi na dotazy:

Žádám p. sekretáře, aby je přečetl.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte):

Tisk 287. Odpověď ministra železnic na dotaz JUDra Františka Veselého a spol. (tisk č. 52) o urychlení stavby druhé koleje z Benešova do Cmuntu.

Tisk 288. Odpověď ministra železnic na dotaz členů Národního shromáždění Jana Pelikána, Františka Buřívala, Jar. Marka, Mil. Brodeckého a spol. o přijetí českých zaměstnanců severní dráhy (býv. Ferdinandovy), kteří jsou v aktivní službě v obvodu krakovského inspektoriátu, do služeb československých železnic, jakož i o propuštění zaměstnancův, u drah polského státu exponovaných nebo u býv. voj. drah zaměstnaných (tisk. č. 51).

Tisk 295. Odpověď ministra spravedlnosti na dotaz člena N. S. Č. Rob. Nádvorníka a soudr. o ochraně nájemníků.

Dnes tiskem rozdáno:

Tisk 300. Odpověď ministra železnic na dotaz členů N. S. Č. Jana Pelikána a spol., jenž se týče opatření bytů pro ředitelský personál železničního ředitelství v Brně.

Předseda: Poštou rozeslány byly tyto tisky:

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte):

Tisk 286. Vládní návrh zákona o úpravě pořadu stolic ve věcech poplatkových.

Tisk 291. Vládní návrh zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 2. listopadu 1918, č. 8 sbírky zákonův, o zrušení zabavení majetku pro velezrádné činy.

Tisk 292. Vládní návrh zákona, kterým se mění některá ustanovení o soudní příslušnosti.

Tisk 293. Vládní návrh zákona o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

Tisk 294. Vládní návrh zákona o státním bytovém fondu.

Mimo to rozeslány byly poštou tisky 255-265, 267-271, 275, 277-285, 297, 299 a těsnopisecké zprávy o 11. 12. a 13. schůzi N. S. Č.

Výborům přikázáno z předsednictva:

Výboru právnímu:

Tisk 285. Vládní návrh na vydání zákona, jímž se mění některá ustanovení notářského řádu ze dne 25. července 1871, č. 75 ř. z.

Tisk 291. Vládní návrh na vydání zákona, jímž se doplňuje zákon ze dne 2. listopadu 1918 č. 8. sb. z. o zrušení zabavení majetku pro velezrádné činy.

Tisk 292. Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění některá ustanovení o soudní příslušnosti.

Výboru sociálně-politickému:

Tisk 293. Vládní návrh na vydání osnovy zákona, jak má býti upotřebeno části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen.

Tisk 294. Vládní návrh na vydání zákona o státním bytovém fondu.

Výboru finančnímu:

Tisk 270. Vládní návrh na vydání zákona, jímž se upravuje státní daň a přirážková základna u daní reálných.

Tisk 269. Vládní návrh na vydání zákona o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého. (Současně návrh přikázán výboru poštovnímu.)

Tisk 286. Vládní návrh na vydání zákona, jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových.

Výboru ústavnímu:

Tisk 271. Vládní návrh na vydání osnovy zákona o zřízení horního hejtmanství v Brně.

Výboru právnímu:

Tisk 275. Návrh členů N. S. dra Fr. Veselého, dra Václava Boučka, Cyr. Duška, dra Otakara Krouského, dra A. Uhlíře, O. Vochoče a soudr. na zřízení státního úřadu vyšetřovacího pro přípravné práce k obžalobám všech těch, kdo za války proti národu československému se provinili a dosud proviňují.

Tisk 283. Návrh členů N. S. dra K. Viškovského, Josefa Vraného, Karla Svobody a soudr. na vydání zákona o obstavení majetku domovního, průmyslového a horního.

Výboru pro potrestání válečných vinníků:

Tisk 277. Návrh členů N. S. dra Th. Bartoška, Machara, E. Špatného, L. Pika, Cyrila Duška a soudr. na zabavení jmění bývalého arcivévody Bedřicha Habsburka a použití jmění toho k náhradě škod, způsobených příslušníkům československé republiky internováním, konfinováním a vězněním.

Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP