Čtvrtek 21. listopadu 1918

Schůze zahájena ve 2 hod. 25 min. odpol.

Přítomni:

Předseda: posl. Tomášek.

Místopředsedové: posl. Udržal, Konečný, Dr. Hajn, Dr. Bella.

Zapisovatelé: Luděk Pik, Dr. Ferdinand Veverka.

Zástupcové vlády: Předseda vlády Dr. Kramář; členové vlády: Prášek, Dr. Rašín, Staněk, Dr. Stránský, Stříbrný, Dr. Šrobár, Dr. Winter, Dr. Zahradník.

Z kanceláře sněmovní: JUDr. Jaroslav Haasz, tajemník sněmovní, a jeho zástupce JUDr. Říha.

Denní pořad

4. schůze Národního shromáždění československého ve čtvrtek, dne 21. listopadu 1918 o 2. hodině odpolední.

1. Doplňovací volby do výboru:

a) pro změnu jednacího řádu,

b) právního,

c) sociálně politického,

d) zemského správního výboru.

2. Volby do výboru:

a) poštovního a

b) pro vyživovací příspěvky.

  1. Zprávy výborů, které budou zpracovány.
Zapisovatelé: Luděk Pik.
Dr. Ferdinand Veverka.


Předseda (zvoní): Národní shromáždění je schopno usnášeti se; zahajuji schůzi.

Zapisovateli pro dnešní IV. schůzi jsou dr. Veverka a Luděk Pik.

Omlouvají se dr. Fišer, dr. Bulín, dr. Alice Masaryková a dr. Krouský.

Žádám členy Národního shromáždění dra Františka Malínského, dra Schiessla, Čuříka a Hrejzu, aby složili slib.

Žádám pana zapisovatele, aby přečetl slib a slibující členy, aby povstali a pronesli slib.

Zapisovatel posl. Pik (čte): Slíbíte jako člen Národního shromáždění československého, že budete zachovávati zákony státu československého a že svůj úřad budete zastávati dle svého nejlepšího vědomí a svědomí.

Dr. Malínský! (Nepřítomen.)

Zapisovatel posl. Pik: Dr. Schiessl!

Posl. dr. Schiessl: Slubuji!

Zapisovatel posl. Pik: Čuřík!

Posl. Čuřík: Slibuji!

Zapisovatel posl. Pik: Hrejza!

Posl. Hrejza: Slibuji!

Zapisovatel posl. Pik: Max Pilát!

Posl. Max Pilát: Slibuji!

Zapisovatel posl. Pik: Nohel!

Posl. Nohel: Slibuji!

Předseda: Dnes bylo tiskem rozdáno:

Č. 21. Vládní návrh s osnovou zákona o státních tajemnících.

Č. 22. Návrh dra Ant. Uhlíře a soudr. na zavedení občanské nauky do škol všech kategorií.

Č. 23. Návrh dra Ant. Uhlíře a soudr. na organisaci lidových kursů občanské výchovy.

Těsnopisecká zpráva o III. schůzi Národního shromáždění československého ze dne 19. listopadu 1918.

Výborům byly přikázány předsednictvem tyto návrhy:

Tajemník dr. Haasz (čte):

Výboru ústavnímu:

Tisk 9. Návrh prof. dra Srdínka a soudr. o zásadě při ustanovování úředníků.

Tisk 21. Vládní návrh s osnovou zákona o státních tajemnících.

Výboru školskému:

Tisk 10. Návrh prof. dra Srdínka a soudr. na vydání zákona o zřízení stipendií pro české studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských.

Tisk 11. Návrh prof. dra Srdínka a soudr. na vydání zákona o zřízení české státní vysoké školy zvěrolékařské v Praze

Tisk 12. Návrh prof. dra Srdínka a soudr. na vydání zákona o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy.

Tisk 13. Návrh člena Národního shromáždění dra Františka Krejčího a spol. na neodkladnou změnu příslušného zákona, po příp. nařízení, týkajících se universit a náboženského vyučování na školách středních a nižších.

Tisk 22. Návrh dra Uhlíře a soudr. na zavedení občanské nauky do škol všech kategorií.

Výboru zásobovacímu:

Tisk 14. Návrh posl. Josefa Šamalíka, Vincence Ševčíka, Františka Navrátila, Františka Čapky a soudr. v příčině zavedení jednotné kvoty chlebovin pro všechny země v československém státě zastoupené.

Výboru osvětovému:

Tisk 23. Návrh dra Ant. Uhlíře a soudruhů na organisaci lidových kursů občanské výchovy.

Na stolku u okna, blíže presidia, jest vyloženo po 20 výtiscích publikací zemské statistické kanceláře pro království České v Praze, zejména: Statistická příručka a soustavný ukazatel k zemskému zákonníku za leta 1848 až 1910. Páni členové Národního shromáždění mohou si dle své potřeby vybrati z těchto publikací, po případě na vyloženém při nich archu přihlásiti se o jiné, pokud jsou ještě na skladě.

Předseda: Po skončení třetí schůze došlo telegrafické sdělení Svazu katolické charity v Praze (74 katolických charitativních ústavů, spolků a organisací), městské rady pelhřimovské, valné hromady Komenského ve Vídni, veřejné schůze lidu z obce Berounice a okolí, s blahopřáním činnosti Národního shromáždění a vroucím přáním zdatného rozvoje v svobodné republice.

K podnětu, učiněném členem Národního shromáždění, smluveno se syndikátem žurnalistů, že z kanceláře sněmovní bude jim denně večer před závěrem listů dodávána úřední zpráva o tom, které výbory toho dne zasedají, kdy a kde. Tím bude usnadněno členům Národního shromáždění, aby mohli zjistiti, kdy a kde se konají schůze výborů.

Předseda výboru pro změnu jednacího řádu dr. Hajn vznesl dotaz, zdali dlužno rozuměti § 5. zatímní ústavy z 13. listopadu 1918 tak, že výbor sám by se ujal práce pro změnu jednacího řádu. Mám za to, že to plyne z § 5. samého a z toho, že výbor vlastně má název: "Výbor pro změnu jednacího řádu", dle těsnopisné zprávy o II. schůzi Národního shromáždění.

Jsou námitky proti tomu? Námitek není, mám tedy za to, že výbor sám se má ujati této práce.

Branný výbor konal poradu 19. listopadu, v níž se ustavil takto:

Předsedou Udržal (zatím, dle stáří),

místopředsedy Modráček a Stodola,

zapisovateli: dr. Stránský ml., Špatný a Pik.

Sociálně-politický výbor konal poradu 19. listopadu, v níž se ustavil takto:

Předsedou Johanis,

místopředsedou Špaček,

zapisovateli dr. Schiessl a dr. Bartošek.

Přistoupíme k dennímu pořadu.

1. Prvým bodem dnešního denního pořadu je: Dodatečná volba do výboru pro změnu jednacího řádu, dále sociálně politického, pak právního a zemského výboru správního.

Je námitek proti tomu, aby se volba provedla povstáním? Není. Bude tedy provedena tímto způsobem.

Žádám, aby přečtena byla jména navržených kandidátů, na nichž se strany dohodly.

Zapisovatel posl. Pik:

Výbor sociálně politický.

Na místě Jaroslava Rychtery kandiduje se Antonín Slavík a na místě dra Vaňka kandiduje se dr. Engliš.

Předseda: Kdo souhlasí s navrženými, ať povstane ze svého místa. Jsou přijati.

Zapisovatel posl. Pik:

Výbor pro změnu jednacího řádu:

Na místě Kaliny kandiduje se dr. Budínský.

Předseda: Kdo souhlasí s navrženým, ať povstane ze svého místa. Přijato.

Zapisovatel posl. Pik:

Výbor právní:

Na místě dra Vratislava Černého kandiduje se dr. Jar. Stránský ml.

Předseda: Kdo souhlasí s navrženým, ať povstane ze svého místa. Přijato.

Zapisovatel posl. Pik:

Zemský výbor správní:

Kandiduje se Němec.

Předseda: Dám hlasovati tím způsobem, jako v předešlém případě.

Kdo s návrhem souhlasí, prosím, aby povstal z místa.

To jest většina. Jest zvolen.

2. Druhým bodem denního pořádku jsou volby do výboru a sice:

1. poštovního,

2. pro vyživovací příspěvky.

Žádám, aby přečtena byla jména kandidátů do výboru poštovního.

Zapisovatel dr. Veverka (čte):

Výbor poštovní.

Kandidáti: Vojta

Dr. Kubíček.

Měchura.

Slavík.

Hampl.

Brodecký.

Biňovec.

Kříž.

Votruba.

Dr. Vr. Černý.

Navrátil.

Dr. Franke.

Hrizbyl.

Zbořil.

Stodola.

Zoch.

Předseda: Nebude-li námitek, dám provésti volbu zase aklamací.

Námitek není.

Kdo souhlasí, prosím o povstání z míst.

To jest většina. Navržení jsou zvoleni.

Žádám o přečtení jmén kandidátů do výboru pro vyživovací příspěvky.

Zapisovatel dr. Veverka (čte):

Výbor pro vyživovací příspěvky.

Kandidáti: Dr. Jos. Černý,

Malkus,

Kléga,

Měchura,

Novák,

Aust,

Svěcený,

Tayerle,

Schiessl,

Rebš,

dr. Budínský,

Zeminová,

Kopeček,

Čuřík,

Hlinka,

Maršálko.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP