"V" resp. Vot - Vz: "V" resp. Va - Voj

VOTRUBA František, redaktor, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 104, 3110;

mluvil:

o českých úřednících na Slovensku 72, 2250.

 

VOTRUBA Vilém, redaktor, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru poštovního 4, 42;

místopředsedou výboru poštovního 34, 935;

do výboru dopravního 57, 1678;

do výboru legionářského 113, 3457;

vystoupil:

z výboru dopravního 109, 3235;

návrhy tištěné:

úprava diet poštovních úředníků, na Slovensku exponovaných tisk 258;

úprava právního i hmotného postavení četnictva tisk 573;

zřízení odborné školy sklářské v Kyjově tisk 757;

zřízení české vyšší školy pro kamenoprůmysl v Brně tisk 1516;

stavba místní dráhy z Tečic do Velké Byteše tisk 1799;

stavba železniční spojky z Klobouk u Brna do Sokolnic tisk 1801;

zařazení města Břeclavy do II. stupně aktivních přídavků tisk 1999, zpráva tisk 2825;

zahájení pomocné akce pro okres valašsko-kloboucký, povodní poškozený tisk 2061;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh o stanovení jednotné doby zavírací pro živnosti obchodní 11, 233, 261;

resoluční návrh k zákonu o úvěru pro živnostníky válkou poškozené 54, 1576, schválen 1577;

dotazy tištěné na:

min. vyučování ohl. dobrozdání o absolventu učitelského ústavu brněnského Janu Hrbasovi tisk 259, odpověď tisk 489;

min. zdravotnictví o nedostatečném postupu státních lékařů na Moravě tisk 879, odpověď tisk 1107;

min. spravedlnosti o nedodržování osmihodinové doby pracovní ve státních věznicích tisk 999, odpověď tisk 1201;

min. národní obrany o zadání dodávky masa pro vojenské posádky v Čechách, Družstvu českých řezníků a uzenářů v Praze tisk 1094, odpověď tisk 1632;

min. vnitra o náhradě škody z protidrahotních demonstrací obchodníkům a živnostníkům tisk 1119, odpověď tisk 1452;

min. financí a železnic o poměrech v celních úřadech na Moravě tisk 1261, odpověď tisk 1502;

min. zdravotnictví a národní obrany stran péče o bývalé vojíny, postižené malarií tisk 1468, odpověď tisk 1575;

min. obchodu o poškozování legitimního obchodu přidělováním rozdělu cukru zemědělským družstvům tisk 1673, odpověď tisk 1891;

min. národní obrany o zadání dodávky masa pro vojsko v Čechách tisk 1973, odpověď tisk 2412;

min. zásobování stran nedostatečného zásobování města Brna zajíci ze Slovenska tisk 2064, odpověď tisk 2533;

min. zemědělství stran zadání honby býv. hr. Thunovi hlavním lesním úřadem v Hrádku na Slovensku tisk 2250, odpověď tisk 2850;

min. vnitra ohledně výtržností olomouckých tisk 2536;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 231;

o trestání válečné lichvy 84, 2537;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 96, 2853;

zpravodajem:

o zaplacení státních dodávek, dodaných maloživnostníky a jejich družstvy vládě rakousko-uherské před 28. říjnem 1918, vládou republiky Československé 37, 1016;

o peticích č. 1596, 1627 a 1629 o zastoupení v živnostenské radě 100, 2982;

o řádném zadávání prací a dodávek v republice Čsl. 104, 3111;

o nařízení vlády o obchodu se surovou gumou 113, 3433;

o zajištění kaucí družstvům a společenstvům živnostenským, složených při ofertách na práci bývalému rakouskému eráru 119, 3577;

o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených 130, 3927.

 

VRANÝ Josef, chefredaktor, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

zapisovatelem výboru pro pozemkovou reformu 40, 1038;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

do výboru soc. politického 63, 1986;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

II. místopředsedou správního výboru při pozemkovém úřadě 77, 2310;

do výboru kulturního 57, 1678; 138, 4053;

vystoupil:

z výboru kulturního 63, 1986;

z výboru sociálně-politického 76, 2307;

návrhy tištěné:

zajištění půdy pro stavbu domků a hospodářských stavení tisk 1411;

zřízení a aktivování okresního soudu pro město Mšeno tisk 2310;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na úpravu pachtýřských poměrů 140, 4074, 4075.

dotazy tištěné na:

min. zemědělství ohl. nespravedlivého pronájmu luk od velkostatku Brandýs n. L. tisk 1112, odpověď tisk 1173;

min. předsedu a min. zemědělství o dvoře ve Dřísech u St. Boleslavi tisk 1182, vzat zpět 70 (10. září 1919) 2166;

min. vnitra o výluce Ant. Černého z práce při dobývání železné rudy ve Chvaleticích, okr. Přelouč tisk 1457, odpověď tisk 1668;

min. železnic a školství o studentských poměrech v Praze tisk 1902, odpověď tisk 2470;

min. předsedu ohledně místností pro pozemkový úřad tisk 2782;

zpravodajem:

o peticích 123, 3649;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin urážky na cti spáchané tiskem podle §§ 487 a 493 tr. z. k žalobě JUDra Otakara Ševčíka v Praze 18, 477; 33, 930 (usneseno nevydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přestupek podle § 522 trest. zák. 86, 2566; 95, 2827 (přikázáno imunitnímu výboru k novému jednání); 116, 3500 (usneseno nevydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin urážky na cti podle §§ 487, 489 a 491 tr. zák. k žalobě Rudolfa Halláka v Jablonci 86, 2566; 92, 2765, 2766 (usneseno nevydati).

 

VRBENSKÝ Bohuslav, dr., ministr zásobování, zubní lékař, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen členem vlády (ministrem zásobování) a vykonal slib 1, 11;

zvolen:

do výboru zahraničního 75, 2293;

návrhy tištěné:

řešení bytové nouze a uvolnění stavebního ruchu tisk 1608, zpráva tisk 1992;

návrhy bez tisku:

změna a doplnění osnovy jazykového zákona (§§ 1. a 4.) 126, 3773, 3774, 3863, 3865, 3867, 3868;

resoluční návrh na provedení prodejního monopolu uhelného 142, 4142, 4143;

změna §§ 1., 2. a 3. osnovy o změně interkonfesního zákona 145, 4256, 4257;

resoluční návrh k zákonu o zajištění náhrady škody obětem politické persekuce za války 145, 4281;

odpovědi tištěné na dotazy:

Šamalíka ohl. rekvirování dobytka tisk 412;

Hrizbyla o tom, jak použito bylo ječmene, který byl přidělen pro krmení vepřů tisk 561;

Hrizbyla v příčině soupisu veškerého hotového zboží vlněného, bavlněného a textilního tisk 687;

Okleštka o rekvisicích dobytka tisk 699;

Kadlčáka a Šamalíka o zrušení ústředen a jim podobných ústavů tisk 787;

Šamalíka ohl. volného semílání obilí tisk 854;

Pelikána o ušetření chovatelů dobytka z řad železničních zřízencův od rekvisic tisk 904;

Mlčocha Rud. o předražování dříví veřejnými dražbami tisk 931;

Hrdličky o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka na úhradu vedení dobytčích katastrů v obcích tisk 932;

dra Hnídka o rekvisicích v okresu chrudimském tisk 1106;

Jílka a Votruby Viléma o postupu státních lékařů na Moravě a na dotaz Jílka o obsazení systemisovaných míst v ministerstvu zdravotnictví (v zastoupení min. zdravotnictví dra Šrobára) tisk 1107;

Chroustovského o postupu zemské úřadovny pro krmiva při přidělování krmiv tisk 1154;

Sládka o řetězovém obchodu pepřem a mandlemi tisk 1169;

Malkusa o způsobu provádění rekvisic v okresu píseckém tisk 1194;

inž. Pospíšila stran zastoupení čsl. strany lidové v okresních správních komisích a hospodářských radách tisk 1198;

Hatláka o uvolnění nákupu potravin legitimním obchodem tisk 1204;

dra Viškovského o nových rekvisicích a dosavadním odběru obilí tisk 1211;

Sáblíka o povolování vývozu potravin za různé zboží tisk 1212;

Hrdličky o hromadění krmiv tisk 1213;

Hrdličky o rekvisici obilí tisk 1248;

Sládka o proneseném výroku o silných jedincích a o použití legitimního obchodu při rozdělování dováženého koloniálního zboží tisk 1272;

dra Jos. Černého o rekvisicích v okresu sušickém tisk 1273;

Hrdličky o provádění rekvisic dobytka v Olešce (okr. Čes. Brod) tisk 1288;

Sechtra o způsobu provádění rekvisic na Smíchovsku tisk 1289;

dra Schieszla o ustanovování tajemníků v okresních hospodářských radách tisk 1319;

mluvil:

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2214; 72, 2255 (replika na řeč dra Rašína);

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 79, 2379;

prohlášení:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 5, 81; schváleno 6, 141.

"V" resp. Va - VojPřihlásit/registrovat se do ISP