"U"

UDRŽAL František, místopředseda Nár. shromáždění, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

místopředsedou Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru zahraničního 3, 34; 57, 1678;

do výboru branného 3, 34;

předsedou výboru mírového a výboru pro vodní hospodářství 12, 327;

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru mírového 9, 193;

místopředsedou výboru zahraničního 9, 197;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

vystoupil:

vzdal se předsednictví ve výboru pro vodní hospodářství 38, 1021;

z výboru pro pozemkovou reformu 50, 1404;

návrhy tištěné:

úprava hmotných poměrův učitelstva škol obecných a měšťanských tisk 36, zpráva tisk 162;

osídlení latifundií tisk 137;

vyplacení podpor vodním družstvům v Čechách, na Moravě a ve Slezsku tisk 211, zpráva tisk 1193;

změna zákona o financování prací melioračních tisk 220;

změna zemského zákona z 28. srpna 1870, částka 4., o tvoření vodních společenstev tisk 224, zpráva tisk 614;

systematické provádění úprav vodstva v Čsl. republice a specielně v Čechách tisk 225;

opatření půdy legionářům, invalidům, živnostníkům, chalupníkům a drobnému lidu vůbec tisk 530;

návrhy bez tisku:

výplata drahotních přídavků učitelstvu i v roce 1919, 8, 166, 167;

návrh na schválení prohlášení min. předsedy Tusara v otázce Těšínska bez debaty 70, 2163;

dotazy tištěné na:

zástupce min. předsedy ohl. násilnictví, spáchaných dne 21. května 1919 na členech Národního shromáždění tisk 1093, odpověď tisk 1392;

mluvil:

o výplatě drahotních přídavků učitelstvu 8, 166;

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 254;

k programovému prohlášení ministerského předsedy 18, 499;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2208;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 82, 2476;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2668;

o hospodářských poměrech v zásobování 118, 3560;

zpravodajem:

o umožnění praxe nemocniční a demobilisace lékařů, kteří jsou dosud ve vojenském svazku 74, 2279;

o branném zákoně 132, 3950, 3957;

o mírovém početném stavu vojska československého 132, 3959.

 

UHLÍŘ Antonín, profesor, P.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36; 60, 1831; 73, 2267;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výboru zahraničního 92, 2766;

delegátem pro 6. zasedání mezinárodní parlamentní konference pro obchod v Bruselu 121, 3622;

vystoupil:

z výboru kulturního 65, 2030;

návrhy tištěné:

zavedení občanské nauky do škol všech kategorií tisk 22, zpráva tisk 1297;

organisace lidových kursů občanské výchovy tisk 23, zpráva tisk 428;

vybudování trati Nymburk-Dvůr Král. nad Labem-Hronov jako části přímé mezinárodní linie Praha-Vratislav-Varšava-Moskva (Petrohrad) tisk 338;

zřízení ústředního úřadu leteckého tisk 575;

přeložení části trati severozápadní dráhy mezi Libňovsí a Žiželicemi nad Cidlinou z nebezpečného severního břehu Žehuňského rybníka na pevnou půdu na straně jižní tisk 678;

převzetí zemských divadel pražských do správy státní tisk 807;

rozšíření státní odborné školy tkalcovské ve Dvoře Králové nad Labem ve školu barvířsko-tiskařskou s oddělením pro výcvik ryjců a moletérů a školu přadláckou pro len, konopí a jutu tisk 830, zpráva tisk 2450;

poskytnutí státních stipendií odborně kvalifikovaným vojínům, vracejícím se ze Sibiře, pro studijní pobyt v některých místech zámořských při návratu tisk 2003;

zařadění města Dvůr Králové nad Labem do II. třídy aktivních přídavků tisk 2540, zpráva tisk 2825;

vybudování přímého a levného spojení měst českého severovýchodu s hlavním městem republiky tisk 2686;

dotazy tištěné na:

min. vyučování o ochraně svobody svědomí ve školách tisk 96;

min. školství o českém školství v Trutnově tisk 707, odpověď tisk 1022;

dotazy bez tisku:

na min. železnic o zabavování uhlí, určeného obcím, na drahách na úřední rozkaz ministerstva železnic 92, 2766, odpověď 2767;

mluvil:

k řádu volení do obcí 22, 601;

o pozemkové reformě 46, 1243;

k rozpočtu ministerstva školství pro r. 1919 60, 1805;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3047;

zpravodajem:

o organisaci lidových kursů občanské výchovy 27, 769, 775;

o zřízení Masarykovy Akademie Práce 112, 3405;

o poskytnutí subvence Hlávkovým studentským kolejím českých vysokých škol pražských k úhradě ročního schodku 135, 3998.

 

ULRICH Josef, redaktor, Čsl. S. D.

Zvolen členem Nár. shromáždění 56, 1639;

vykonal slib 57, 1652;

zvolen:

do výborů: kulturního a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

zapisovatelem výborů: kulturního a pro pozemkovou reformu 62, 1924;

do výboru zásobovacího 67, 2120;

do výboru zemědělského 67, 2120; 115, 3482;

do výboru rozpočtového 135, 4006;

vystoupil:

z výboru kulturního 67, 2120;

z výboru zásobovacího 94, 2816;

z výboru zemědělského 106, 3160;

návrhy tištěné:

vyšetření finančního stavu obcí a uspořádám jejich poměrů tisk 2045;

zřízení obchodní akademie v Berouně tisk 2157;

zřízení stálé komise pro úpravu pracovního poměru zaměstnanců zemědělských tisk 2243;

zařadění obce Podčáply (okres Beroun) do vyšší třídy aktivních přídavků tisk 2828, viz zprávu tisk 2825;

návrhy bez tisku:

pozměňující návrh k zákonu o prodloužení platnosti § 23. novely k obecním zřízením do konce roku 1921, 102, 3074;

dotazy tištěné na:

min. vnitra a nár. obrany o stranické praxi úřadů při povolování veřejných shromáždění a o účasti vojenských osob na veřejných schůzích tisk 1422, odpověď tisk 1669;

min. zemědělství o zamýšleném zcizení velkostatků a cukrovarů v Dymokurech tisk 1573, odpověď tisk 1839;

min. spravedlnosti o činnosti dra Procházky, rady zemského soudu v Kralupech n. Vlt. tisk 2594;

mluvil:

o úpravě právních a hmotných poměrů úředníků obecních a okresních 67, 2091;

zpravodajem:

k doplnění zákona o zajištění půdy drobným pachtýřům 145, 4247;

o vzetí z oběhu titrů válečných půjček bývalých států Rakouského a Uherského a o nařízení jich dodatečného soupisu 145, 4270, 4272.

 

URBÁNEK J., dr., lékař, Č. S.

Vzdal se členství v Nár. shromáždění 5, 75.Přihlásit/registrovat se do ISP