"M" resp. Mat - Me: ("M" resp. Ma - Maš, "M" resp. Mf - Mz)

MATOUŠEK Josef, dr., okr. soudce, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru právního 3, 35;

do výboru petičního 3, 36;

do výborů: ku prozkoumání tajného policejního archivu a státně-zřízeneckého 7, 147, 148;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

do výboru sociálně-politického 46, 1226;

do výboru pro jednací řád 53, 1533;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 49, 1344;

z výboru pro jednací řád 58, 1717;

z výboru pro pozemkovou reformu 73, 2267;

z výboru státně-zřízeneckého 138, 4053;

návrhy tištěné:

přeložení nejvyššího soudu z Prahy do Brna tisk 57, zprávy tisk 752 a 870;

odškodnění a zadostiučinění českému úřednictvu a zřízenectvu státnímu za národní příkoří tisk 90;

amnestie disciplinárních trestů úřednictva a zřízenectva tisk 91;

úprava aktivních přídavků (příbytečného) veřej. zaměstnanců Velké Prahy tisk 148, zpráva tisk 1661;

zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových tisk 170, zpráva tisk 485;

prozkoumání všech veřejných archivů tisk 191, zpráva tisk 2331;

započítání vojenské služby kandidátům stavu soudcovského do služby soudcovské tisk 240;

odčinění křivd, způsobených soudcům a státním zástupcům dřívějším způsobem jmenování tisk 242, zpráva tisk 1661;

vydání zákona o zvláštním soudu mladistvých pro Prahu a okresy předměstské 519;

úprava služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků tisk 599, zpráva tisk 1246;

zařadění cestmistrů, poříčních a přístavních do úřednických tříd hodnostních a platových tisk 600, zpráva tisk 1090;

úprava právních i hmotných poměrů A) úředníků obecních v Čechách, na Moravě i ve Slezsku a B) úředníků při okresích v Čechách a okresních výborech silničních na Moravě tisk 770, zpráva tisk 1362;

zařadění úředních sluhů do X. a XI. třídy hodnostní tisk 1115;

zařadění soudních podúředníků jako výkonných orgánů do úřednických platových tříd tisk 1302;

zařadění města Jilemnice do vyšší třídy aktivních přídavků tisk 2190, zpráva tisk 2825;

zařadění města Turnova do vyšší třídy místních přídavků tisk 2352, zpráva tisk 2825;

zařadění města Křivoklátu do III. třídy místních přídavků tisk 2353, zpráva tisk 2825;

zařadění města Semil a Železného Brodu do vyšší třídy aktivních přídavků tisk 2435, zpráv tisk 2825;

změna zákona o cejchování měr a vah tisk 2455;

zařadění města Jílového do III. třídy místních přídavků tisk 2495, zpráva tisk 2825;

zřízení českého učitelského ústavu ve Vrchlabí a českého reálného gymnasia v Trutnově tisk 2580;

zařadění města Sobotky do vyšší třídy místních přídavků tisk 2724, zpráva tisk 2825;

zařadění města Vlašimi do vyšší třídy místních přídavků tisk 2724, zpráva tisk 2825;

zřízení české obchodní akademie v Jablonci n. N. tisk 2726;

z řadění města Kladna do vyšší třídy drahotních přídavků tisk 2753, zpráva tisk 2825;

zařadění města Skutče do vyšší třídy místních přídavků tisk 2754, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

změna zákona o nemocenském pojištění dělníků 50, 1350, 1378, 1379;

pozměňovací návrh k osnovám zákonů o lidových soudech pro trestání válečné lichvy a o trestání válečné lichvy 84, 2523, 2545, 2546;

změna § 4. návrhu zákona, kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu 95, 2820, 2823;

dotazy tištěné na:

vládu o neprovádění zákona o oficiantech tisk 838, odpověď tisk 1021;

vládu ohledně zařadění kancelářských úředníků soudních ze skupiny E do skupiny C služební pragmatiky tisk 1183, odpověď tisk 1286;

min. financí o převzetí instituce přísežných v hlavní celnici v Praze a Brně do správy státní tisk 1460, odpověď tisk 1511;

min. spravedlnosti a nár. obrany o porušování soudcovské neodvislosti tisk 1616, odpověď tisk 1912;

min. financí o neoprávněném zadržování peněz při akci kolkovací tisk 1886, odpověď tisk 2171;

min. zásobování o nedostatečném přídělu potravin pro města a okolí Semil, Železného Brodu, Tannwaldu, Velkého Hamru, Planu a celého Podkrkonoší tisk 2727, odpověď tisk 2856;

dotazy bez tisku:

min. spravedlnosti o ztrátě spisů trest. řízení proti členu N. S. Biňovcovi 91, 2741, odpověď min. spravedlnosti tamtéž;

mluvil:

o nemocenském pojištění v zemědělství a o volbách do nemocenských pokladen 50, 1351;

o reformě manželského práva 52, 1483;

o zřízení lidových soud cenových 56, 1620;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 61, 1875;

k vládnímu prohlášení 63, 1981;

o úpravě právních a hmotných poměrův úředníků obecních a okresních 67, 2089;

k zákonu o trestání válečné lichvy a lidových soudech pro trestání válečné lichvy 84, 2523;

o úpravě starobních požitků státních a ústavních zaměstnanců (staropensistů) 100, 2990;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 112, 3377;

zpravodajem:

o způsobilosti k soudcovskému úřadu. 29, 834;

o zařadění oficiantů do úřednických tříd hodnostních a platových 30, 855;

o změně zákona z 21. března 1918 č. 108 ř. z. a § 411. trest. rádu (odčinění odsouzení) 44, 1180;

o padělání peněz a cenných papírů 53, 1532;

o sestavování seznamů porotců 54, 1577;

o zařadění cestmistrů, poříčních atd. do úřednických tříd hodnostních. a platových 56, 1613;

snížení věku nezletilosti 67, 2104;

o změně nařízení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudcův a advokátů 93, 2779;

o nostrifikaci podniků, jež mají sídlo mimo hranice Čsl. republiky 97, 2887;

o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen 101, 3057;

o použití dílčích dluhopisů obce pražské v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K k ukládání nadačních, sirotčích a pod. kapitálů 115, 3481;

o prozkoumání zabaveného policejního archivu pražského 131, 3942 až 3948;

o upotřebení částí správních příbytků hromadných sirotčích pokladen 138, 4049;

o zrušení kobliny a rokoviny a jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku 144, 4201;

o úpravě drahotních přídavků a výpomocí, starobních požitků a započítání válečných let úředníků obecních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a úředníků okresních v Čechách a okresních cestmistrů na Moravě a ve Slezsku 145, 4275.

 

MATTUŠ Jaroslav, rada zemského soudu, D.

Vykonal slib 1, 8;

zemřel 22. prosince 1919; posmrtná vzpomínka předsedy N. S. Františka Tomáška 103, 3102;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru finančního 57, 1678;

zapisovatelem výboru finančního 62, 1924;

vystoupil:

z výboru legionářského 49, 1344;

z výboru rozpočtového 57, 1677;

z výboru finančního 72, 2257;

návrhy tištěné:

vydání zákona, kterým se slučují předměstské a okolní obce s hlavním městem Prahou tisk 56, zpráva tisk 2327;

ohl. pojišťoven a pensijních fondů, zřízených býv. rakouskou správou státní tisk 121;

návrhy bez tisku:

doplnění §§ 5., 7., 8., 9., 13., 15. a 27. osnovy zákona o zabírání bytův obcemi 87, 2594, 2615;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti o nádražních krádežích a násilnostech v Kolíně nad Labem tisk 1118, odpověď tisk 1313;

min. vnitra o aféře hazardních her tisk 1567, odpověď tisk 1690;

mluvil:

k řádu volení do obcí 21, 588;

vysvětlení o činnosti soudcovské za války 24, 705;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 59, 1738;

o zabírání bytův obcemi 87, 2595;

zpravodajem:

o zatímních opatřeních k ochraně známek a vzorků 69, 2147;

o zrušení pokladny patentního úřadu 86, 2567.

 

MAXA Prokop, profesor, praporník čsl. legií, P.

Zvolen členem Nár. shromáždění a vykonal slib 47, 1280;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 92, 2746;

zvolen:

do výborů: legionářského a zahraničního 48, 1310;

zapisovatelem výboru pro úpravu poměrů legionářů a jejich rodin 52, 1450;

do výborů: kulturního a zahraničního 57, 1678;

do výboru kulturního 65, 2030;

vystoupil:

z výboru kulturního 60, 1831; 73, 2267;

z výborů: legionářského a zahraničního 92, 2766;

návrhy tištěné:

o volebním právu do Národního shromáždění pro československé legionáře v Sibiři tisk 1188;

mluvil:

o úpravě hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jejich rodin 54, 1548;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 59, 1733;

k výkladu ministra zahraničních věcí o mírovém jednání 80, 2413;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2670;

zpravodajem:

o přiznání práv pro legionáře a umístění vysloužilých legionářů ve státní službě 68, 2133.

 

MAZANEC Gustav, dr., adjunkt finanční prokuratury, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34; 57, 1678;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru pro jednací řád 52, 1493;

do výboru právního 58, 1717;

do výboru rozpočtového 58, 1717;

do výboru ústavního 98, 2935;

vystoupil:

z výboru právního 98, 2935;

z výborů: ústavního a rozpočtového 104, 3120;

návrhy tištěné:

úprava platů smluvních cejchmistrů a výpomocných technických úředníků u cejchovních úřadů a zařazení jich do úřednických tříd hodnostních a platových tisk 538, zpráva tisk 849;

zřízení zemského památkového úřadu na Moravě a na Slovensku tisk 951;

vydání zákona proti politickému a hospodářskému teroru tisk 1864;

zřízení státního památkového úřadu pro Slovensko a Přikarpatskou Rus tisk 2070;

návrhy bez tisku:

změna §§ 14., 21. a 22. osnovy zákona o změně obecních zřízení 25, 739; 27, 787, 788;

škrtnutí § 2., čl. III. osnovy zákona na úpravu hmotných poměrů státních zaměstnanců (tisk 1661) 81, 2463, 2466;

změna § 18. a 20. osnovy zákona o akciové bance cedulové 144, 4204, 4209;

resoluce o zajištění sociálního postavení personálu potravní daně na čáře 144, 4214, 4216;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o prohlídkách, konaných ve vlacích mezi Klatovy a Plzní tisk 88, odpověď tisk 358;

min. pro sociální péči stran prohlídek ve válečném sirotčinci Joanneu v Praze II. tisk 533, odpověď tisk 587;

min. vnitra o komisionálních prohlídkách vykonaných ve františkánském kostele v Hájku tisk 986, odpověď tisk 1858;

min. vnitra o překročení kompetence městské správní rady ve Vysočanech tisk 1008, odpověď tisk 1454;

min. obchodu o ochraně domácí výroby v oboru slaměných klobouků pánských a slaměných, jakož i plstěných klobouků dámských a dětských tisk 1130, odpověď tisk 1251;

min. vnitra o zabrání místností České ligy akademické v koleji Arnošta z Pardubic tisk 1189, odpověď tisk 1473;

min. vnitra o zákazu svatebních a pohřebních průvodů a procesí v Semilech tisk 1256, odpověď tisk 1547;

min. národní obrany o zabírání arcib. gymnasia v Bubenči tisk 1356, odpověď tisk 1593;

min. pošt a min. železnic o nedostatcích poštovní dopravy vlakové tisk 1600, odpověď tisk 1792;

min. národní obrany a min. spravedlnosti pro surové nakládání s Josefem Křížkem ve Staré Boleslavi tisk 1622, odpověď tisk 1888;

min. zásobování o protizákonném rekvirování dobytka tisk 1623, odpověď tisk 2101;

min. sociální péče o zneužití státní subvence "Svépomoci" v Táboře tisk 1641, odpověď tisk 1816;

min. školství o jednání učitelky Bürgrové v Luhačovicích a některých členů učitelského sboru tamtéž tisk 1903, odpověď tisk 2574;

min. školství o nevyučování náboženství ve 14 třídách českých škol v Liberci tisk 1965, odpověď tisk 2375;

min. obchodu a min. zásobování o nezřízené spekulaci s chmelem tisk 1998, odpověď tisk 2477;

min. vnitra ohledně nezákonného zrušení školní kaple na Smíchově se strany smíchovského starosty tisk 2198, odpověď tisk 2639;

mluvil:

k programovému prohlášení ministerského předsedy 18, 477;

o změně obecních zřízení a městských statutů 26, 744;

o okamžité výpomoci veškerým státním zaměstnancům 50, 1401;

o změně zákona o prozatímní ústavě 56, 1630;

k rozpočtu ministerstva obchodu pro r. 1919, 61, 1850;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2673;

o úpravě starobních požitků státních a ústavních zaměstnanců (staropensistů) 100, 2992;

o potravní dani na čáře 144, 4213;

zpravodajem:

o úpravě platů smluvních cejchovních mistrů a výpomocných technických úředníků u cejchovních úřadů 48, 1302.

 

MEČÍŘ Karel, redaktor, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 77, 2310;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

do výboru mírového 9, 193;

zapisovatelem výboru mírového 12, 327;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

vystoupil:

z výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 20, 568;

z výborů: zahraničního, mírového a menšinového 22, 646.

návrhy tištěné:

ustanovení minimální mzdy a minimálních cen produktů a výrobků tisk 324.

 

MEDVECKÝ Karol A., tajemník Slovenské Národní rady, Sl.

Vykonal slib 14, 339.

 

MEDVECKÝ Ludovít, dr., advokát, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17; 67, 2120;

do výboru právního 3, 34;

do správního výboru pozemkového úřadu 94, 2816;

do výboru pro pozemkovou reformu 113, 3457;

vystoupil:

z výboru právního 41, 1101;

z výboru pro pozemkovou reformu 135, 4006;

návrhy tištěné:

úprava poměrů družstev na Slovensku tisk 756, zpráva tisk 820;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3366;

k pilnému dotazu dra Budaye o zákazu schůzí slovenské lidové strany v zemplínské župě a o porušení imunity dra Kovalíka 120, 3605;

zpravodajem:

o volbě presidenta republiky 127, 3887.

 

MEISSNER Alfred, dr., advokát, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru právního 3, 34;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

místopředsedou výboru pro jednací řád 140, 4070;

vystoupil:

z výboru pro Velkou Prahu 58, 1717;

z výboru pro pozemkovou reformu 64, 2007;

z výboru právního 124, 3660;

návrhy tištěné:

na zrušení výjimečných opatření tisk 28;

zrušení §§ 17. a 23. zákona o tisku tisk 30;

rozpuštění okresních zastupitelstev a některých obecních výborů tisk 87;

změna zákona o výši částek, směrodatných pro trestnost činu tisk 92;

změna některých ustanovení vojenského trestního zákona tisk 95, zpráva tisk 1676;

doplnění trestního zákona ustanovením o trestnosti, užívá-li kdo neoprávněně šlechtických titulů nebo řádů tisk 388;

doplnění vojenského trestního-zákona ustanovením o trestnosti, užívá-li kdo neoprávněně šlechtických titulů neb řádů tisk 389;

změna zák. z 13. listop. 1918 č. 37 o prozatímní ústavě tisk 704, zpráva tisk 856;

návrhy bez tisku:

přesunutí bodů denního pořádku 144, 4166;

dotazy tištěné na:

vládu ohl. nevykonávání zákona o oficiantech státních úřadů a ústavů tisk 837, odpověď tisk 1021;

mluvil:

k jednacímu řádu 1, 14;

o zřízení lidových soudů cenových 56, 1621;

k vládnímu prohlášení 63, 1966;

zpravodajem:

o řádu volení do obcí 19, 508; 21, 573, 578; 22, 608, 611; 23, 652, 656; 24, 706, 712, 713; 25, 717;

o výkonu volebního práva vojínů a státních zaměstnanců 50, 1380;

k zákonu, jímž se mění prozatímní ústava 54, 1556;

o úpravě správy obcí, o jichž sloučení neb rozloučení se jedná 55, 1597;

ve věci odvolání členů Fr. Modráčka a Josefa Hudce z Národního shromáždění výkonným výborem československé sociálně demokratické strany dělnické 56, 1639;

o změně některých ustanovení trestního zákona vojenského 83, 2493;

o zřízení stálých voličských seznamů 102, 3085, 3092;

o řádu volení do poslanecké sněmovny 125; 3686; 126, 3868;

o doplnění ustanovení o volbách do Národní ho shromáždění 137, 4041;

v zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně 142, 4136;

o podpisování zákonů a nařízení 142, 4137.

 

MERTA Rudolf, tajemník Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zdravotního 3, 36;

do výborů: pojišťovacího a pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru ústavního 22, 646;

vystoupil:

z výboru ústavního 36, 1005;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 251;

ve své imunitní záležitosti 67, 2098;

imunitní záležitosti:

zemský trestní soud v Brně za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti dle §§ 491 a 493 tr. zák. k žalobě Rud. Procházky v Petřvaldu 62, 1924; 67, 2095, 2098 (vráceno imunitnímu výboru); 73, 2267 (usneseno vydati);

zemský trestní soud v Brně za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti (k žalobě manželů Pežgových) 70, 2167; 73, 2266 (usneseno vydati);

okr. trestní soud v Brně o vydání pro přestupek § 52. č. zákona o právu původcovském 95, 2828 (usneseno vydati);

zemský trestní soud v Brně za vydání pro přečin článku 24. tisk. zákona 115, 3473.

 

METELKA Jindřich, profesor v. v., D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výboru kulturního 57, 1678; 104, 3120;

vystoupil:

z výboru kulturního 83, 2504;

návrhy tištěné:

aby všeliké školy byly podřízeny výhradně ministerstvu školství a národní osvěty tisk 70;

udělení drahotních přídavků a nákupního příspěvku učitelstvu škol obecných a občanských tisk 73;

sebrání zevrubných údajů o českých menšinách a zřízení menšinového oddělení při ministerském předsednictvu tisk 257;

návrhy bez tisku:

minoritní návrh k osnově zákona o upravení správy školské 142, 4131, 4137;

mluvil:

o upravení. správy školské 142, 4131;

zpravodajem:

o změnách a doplňcích zákona o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích 142, 4127.

 

MĚCHURA Jan, rolník, Agr.

Vykonal slib 5, 74;

zvolen:

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

mluvil:

o zavedení všeobecné daně nápojové 76, 2303;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Kyjově za vydání pro podezření ze zpronevěry k žalobě Jana Kohoutka 129, 3917; 137, 4038 (usneseno nevydati).

"M" resp. Ma - Maš

"M" resp. Mf - MzPřihlásit/registrovat se do ISP