"K" resp. Kn - Kz: ("K"resp. Ka - Km)

KOLAŘÍKOVÁ Františka, dělnice, Čsl. S. D.

Vykonala slib 1, 8;

zvolena:

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pro potrestání válečných vinníků do výboru 9, 193;

do výboru vyživovací příspěvky 22, 647;

vystoupila:

z výboru pro potrestání válečných vinníků 10, 206;

dotazy tištěné na:

min. předsedu a min. vnitra, financí, veř. prací a obchodu o živelní katastrofě na Moravě tisk 1342, odpověď tisk 1555;

mluvila:

o poměrech tabákového dělnictva (při rozpravě o rozpočtu pro r. 1919) 60, 1812.

 

KOLÍSEK Alois, dr., profesor reálky, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36; 57, 1678; 66, 2070;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru branného 35, 992; 66, 2070;

do kontrolní komise finanční 36, 1005; 66, 2070;

vystoupil:

z výboru branného 58, 1717;

z výboru kulturního 58, 1717;

návrhy bez tisku:

resoluční návrhy na podporu 100.000 Kč "Slovenské Matici", zvýšení subvence Slovenské musejní společnosti v Turč. sv. Martině a zařadění subvencí pro kulturně-umělecké účely na Slovensku 110, 3280, 3281; 112, 3389, 3390;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3292;

zpravodajem:

o zavedení veřejných zkoušek pěveckých 57, 1661;

o vrácení zrekvirovaných kostelních zvonů a měděných kotlů jejich majetníkům 98, 2930;

o úpravě platů zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze 131, 3940, 3942;

o sestátnění hudební konservatoře v Brně 133, 3975;

o platnosti ustanovení o zkouškách způsobilosti na Slovensku 144, 4220.

 

KOLOUŠEK Jan, profesor, D.

Vykonal slib 109, 3182;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 109, 3235;

do výboru rozpočtového 113, 3457;

mluvil:

k ústavním předlohám 126, 3814;

o dodatečném soupisu válečných půjček 145, 4271;

zpravodajem:

o válečných přirážkách pro Slovensko a Podkarpatskou Rus za léta 1919 a 1920, 120, 3594.

KONEČNÝ Alois, místopředseda Nár. shromáždění, říd. učitel, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

místopředsedou Nár. shromáždění 1, 9;

do výboru školského 3, 34;

do výboru kulturního 57, 1678;

návrhy tištěné:

odčinění škod válkou obecnému školství způsobených tisk 38;

přestěhování studijní knihovny z Olomouce do Brna a změna jejího jména v knihovnu "universitní" tisk 578;

zrušení celibátu učitelek národních škol tisk 828, zpráva tisk 1439;

rozšíření působnosti vládního nařízení ze dne 22. ledna 1919 o zabírání bytů obcemi i na zabírání živnostenských provozoven a obchodních místností pro účely živnostenské tisk 1037;

zařadění města Boskovic na Moravě do vyšší stupnice místních přídavků tisk 1607, zpráva tisk 2825;

zařadění města Židlochovic do druhé, event. do třetí třídy státního přídavku pro úředníky a zřízence státní tisk 1875, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

na zahájení debaty o odpovědi dra Rašína na dotaz o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva 40, 1050;

rozšíření denního pořádku 69, 2151;

dotazy tištěné na:

min. školství a financí o nesnesitelných hmotných poměrech učitelstva škol národních tisk 393, odpověď tisk 690 a 726;

min. školství o zrušení zbytečné německé státní průmyslové školy v Zábřeze tisk 1421, odpověď tisk 1817;

vládu o zabezpečení pojišťovacích závazků německé říšské republiky k příslušníkům republiky Československé tisk 1579, odpověď tisk 1831;

min. školství o protizákonnosti výnosu min. školství z 18. srpna 1919, č. 33.102, týkajícího se pojmenování učitelů na středních školách tisk 1595, odpověď tisk 1832;

min. pošt o provádění zákona o osmihodinné době pracovní v poštovní službě na Moravě tisk 1686, odpověď tisk 1862;

min. vnitra o protizákonném kácení stromů na obecních pastvinách v Telnici u Brna tisk 2710;

mluvil:

o odpovědi ministra financí na dotaz o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva 41, 1072;

jako místopředseda Nár. shromáždění oznámil vrácení zákonů o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech presidentem republiky 104, 3110, 3111;

zpravodajem:

o zrušení celibátu učitelek 69, 2152.

 

KOPEČEK Julius, řídící učitel, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pro vnitřní kolonisaci 9, 193;

do výboru poštovního 17, 474;

místopředsedou výboru pro vnitrní kolonisaci 17, 474;

místopředsedou výboru poštovního 34, 935;

do výboru zásobovacího 68, 2137;

návrhy tištěné:

úprava obchodování s dobytkem na Moravě tisk 771;

zrušení "Moravské aprovisační platebny" v Brně tisk 827, zpráva tisk 1267;

zřízení památkového úřadu na Moravě tisk 915;

zřízení státní odborné školy obuvnické a koželužské v Třebíči tisk 1757;

zařadění měst Ivančic, Dol. Kounic a Rosic do vyšší třídy platů úřednických a zřízeneckých tisk 2012, zpráva tisk 2825;

dotazy tištěné na:

min. financí o nesprávném zadávání trafik okresním finančním ředitelstvím v Brně tisk 1456, odpověď tisk 1505;

min. financí o soupisové povinnosti jmění movitého tisk 1458, odpověď tisk 1494;

min. zahraničních věcí a vnitra o zašantročení znojemské městské knihovny do Rakouska tisk 2709;

zpravodajem:

o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny 130, 3932.

 

KORDAČ František, dr., arcibiskup v Praze, profesor, L.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 103, 3105;

zvolen:

do výboru petičního 3, 36;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru petičního 5, 101;

z výboru kulturního 104, 3120;

mluvil:

ku zřízení české university v Brně 22, 634;

o zřízení nových stolic na bohoslovecké fakultě v Olomouci 35, 986;

o reformě manželského práva 52, 1485.

 

KOUŠA Josef, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35; 62, 1949;

do výboru petičního 3, 36;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru ústavního 20, 568;

do výboru pro pozemkovou reformu 41, 1101;

do výboru rozpočtového 111, 3371;

vystoupil:

z výboru ústavního 33, 931;

z výboru imunitního 58, 1717;

dotazy tištěné na:

min. sociální péče a spravedlnosti o prodloužení stěhovacího termínu tisk 481, odpověď tisk 729;

min. národní obrany o poměrech hudebníků a kapelníků Velké Prahy tisk 693, odpověď tisk 943;

min. financí o neutěšených poměrech finanční stráže na Slovensku tisk 1254, odpověď tisk 1513;

mluvil:

o změně obecních zřízení 26, 752;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Stivína 41, 1100;

v imunitních věcech členů N. S. Jos. Stivína a Frant. Biňovce 77, 2337;

v imunitní zál. člena N. S. Biňovce 105, 3132;

v imunitní věci člena N. S. Ferdinanda Jiráska 119, 3581;

v imunitní věci člena N. S. Jos. Stivína 127, 3887;

imunitní záležitosti:

okr. soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek proti bezpečnosti cti k žalobě Jarosl. Horáka 41, 1072; 55, 1605, 1606 (usneseno nevydati);

žádost za vydání pro přestupek §§ 19. a 31. tisk. zákona k žalobě Ant. Hurta 55, 1606 (usneseno nevydati);

zemský trestní soud v Praze za vydání pro přečin urážky na cti podle §§ 487. a 493. tr. z. k žalobě Václava Schuha v Dolní Krči 86, 2566; 97, 2894 (usneseno nevydati).

 

KOVALÍK Jan, dr., profesor, Sl.

Vykonal slib 104, 3110;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 113, 3457;

návrhy tištěné:

revise prenájomných smlúv uzavretých pred 28. ríjnom 1918 tisk 2509;

mluvil:

k naléhavému dotazu Duchaje o alkoholismu na Slovensku 112, 3414;

k pilnému dotazu dra Budaye o zákazu schůzí slovenské lidové strany v zemplínské župě a o porušení své imunity 120, 3601.

 

KRÁL Bartoloměj, rolník, D.

Vykonal slib 51, 1408;

zvolen:

do výboru pro pozemkovou reformu 55, 1593;

do výborů: zemědělského a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

zapisovatelem výboru zemědělského 64, 2007;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

návrhy tištěné:

reforma scelovacího zákona tisk 1250;

dotazy tištěné na:

min. zásobování a zemědělství o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobov. měst masem a mlékem tisk 1530, odpověď tisk 1913;

mluvil:

o uvolnění zemědělské výroby a sklizně 67, 2112.

 

KRAMÁŘ Karel, dr., ministerský předseda, majitel továrny, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen předsedou vlády a složil slib jako předseda vlády 1, 10, 11;

oficielním zástupcem Čsl. republiky na mírové konferenci v Paříži 17, 474;

zvolen:

o výboru zahraničního 110, 3306;

do výboru ústavního 115, 3482;

návrhy tištěné:

zřízení úsporné a vyšetřovací komise parlamentní tisk 2633;

návrhy bez tisku:

návrh proklamace vlády k lidu slovenskému o mimořádných přechodních opatřeních 8, 168, 170;

změna § 1. jazykového zák. 126, 3841, 3863, 3864, 3865;

změna § 8. jazykového zák. 126, 3841, 3865, 3867;

změna § 5. jazykového zák. 126, 3867;

odpovědi bez tisku na dotazy:

Lehockého (naléhavý dotaz) o poměrech na Slovensku 2, 24;

na naléhavý dotaz dra Bazovského (tisk 227) v záležitosti zpráv uherské tiskové kanceláře o utvoření samostatné Slovenské republiky v Prešově 9, 194; schválena jako prohlášení 196;

mluvil:

k zahájení revolučního Nár. shromáždění 1, 1; po volbě a slibu prvého ministerstva 1, 11;

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 314;

o zajištění hranic Čsl. republiky a o úmluvě mezi vládou Francouzské republiky a Československou Národní Radou v Paříži 16, 433;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 109, 3203;

k jednacímu řádu 109, 3221;

k ústavě 125, 3707;

k § 8. jazykového zákona 126, 3864;

zpravodajem:

menšiny o osnově jazykového zákona 126, 3764, 3843;

prohlášení:

o poměrech na Slovensku s předlohou o mimořádných přechodních opatřeních pro Slovensko a návrhem proklamace k lidu slovenskému o mimořádných přechodních opatřeních 8, 168;

k naléhavému dotazu dra Bazovského (tisk 227) o utvoření samostatné Slovenské republiky v Prešově 9, 194, prohlášení schváleno 196;

vládního programu 14, 342; schváleno 18, 506;

(výklad) o výsledcích mírové konference (jako předseda mírové delegace) 77, 2326.

 

KREJČÍ František, dr., univ. profesor, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru petičního 3, 36;

místopředsedou výboru petičního 9, 197;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru kulturního 57, 1678;

místopředsedou výboru kulturního 62, 1924;

návrhy tištěné:

na změnu zákona, po případě nařízení, týkajících se universit a náboženského vyučování na školách středních a nižších tisk 13, viz tisk 230;

vypracování oněch §§ ústavního zákona, které se týkají školství tisk 72, zpráva tisk 230;

upravení poměrů české a německé university v Praze tisk 208, viz zprávy tisk 433, 2112, 2356 a 2430;

vydání zákona o služebním poměru učitelů vysokoškolských tisk 364, zpráva tisk 467;

vydání zákona o úpravě platů učitelů vysokých škol tisk 365, zpráva tisk 445;

vyšetření t. zv. "aféry čítankové" a revise žákovských knihoven tisk 410;

úprava hmotných poměrů úředníků veřejné a universitní knihovny v Praze tisk 714;

odloučení theologických fakult ze svazku universit pražských tisk 1783;

sestátnění a sestřednění českého zemského pomologického ústavu v Troji tisk 2399;

návrhy bez tisku:

vrácení osnovy zákona o universitě Karlo-Ferdinandově výboru školskému 34, 959, 960;

změna nadpisu a § 1. zákona o zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze 43, 1142, 1144;

odkázání resoluce č. 4. rozpočtového výboru k dodatku rozpočtu na r. 1919 výboru kulturnímu 101, 3029, 3056;

resoluční návrh na sestavení soupisu veškerých nadací a fondů, přehledu sociální péče o studentstvo a katastru rodin příslušníků Čsl. republiky 110, 3280; 112, 3389, 3390;

dotazy tištěné na:

min. vnitra a národní obrany o nedovolené agitaci ruských válečných zajatců tisk 1788, odpověď tisk 2518;

mluvil:

ku změně zákona o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze 34, 952;

o zřízení nových stolic na bohoslovecké fakultě v Olomouci 35, 983;

o zřízení evangelické bohoslovecké fakulty v Praze 43, 1138;

k rozpočtu ministerstva školství pro rok 1919, 60, 1786;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3296;

zpravodajem:

o peticích 88, 2631;

o sestátnění, reorganisování a rozmnožení odborných ženských škol průmyslových a hospodyňských a o úpravě poměrů učitelstva těchto škol 116, 3499;

o petici sjezdu židovských učitelů obecných a středních škol za podporu snah židovského národa o uskutečnění práva na vlastní školství (č. pet. 1470) 121, 3621.

 

KREJČÍ F. V., spisovatel, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

dotazy tištěné na:

min. veřejných prací o poměrech cejchovního úřednictva tisk 448, odpověď tisk 698;

mluvil:

ku zřízení české university v Brně 22, 634;

o doplnění § 303. trest. zák. 30, 878;

zpravodajem:

o lidovém vydání spisů Masarykových 36, 1002;

o zřízení konservatoře hudby v Brně 43, 1146.

 

KROIHER František, děkan, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru právního 3, 34; 81, 2467;

do výboru kulturního 3, 36; 109, 3235;

vystoupil:

z výboru právního 58, 1717;

z výboru kulturního 112, 3411;

návrhy tištěné:

drahotní přídavek kněžím, v duchovní správě ustanoveným tisk 1710, zpráva tisk 2546;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o přispívání a vymáhání kontingentů obilí v. okresu českokrumlovském tisk 1964, odpověď tisk 2575;

mluvil:

o doplnění § 303. trest. zák. 30, 864;

o reformě manželského práva 51, 1440.

 

KROUSKÝ Otakar, dr., advokát, P.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru imunitního 3, 35;

místopředsedou výboru pro jednací řád 9, 197;

do výboru zahraničního 23, 684;

do výboru legionářského (v těsnop. zprávě neuvedeno);

do výboru finančního 63, 1986;

do kontrolní komise finanční 66, 2070;

vystoupil:

z výboru zahraničního 37, 1018;

z výboru legionářského 48, 1310;

z výboru finančního 82, 2488;

návrhy tištěné:

změna zák. o jednacím řádu Národního shromáždění tisk 97, zpráva tisk 2750;

návrhy bez tisku:

doplnění § 58. osnovy zák. o řádu volení do obcí 24, 712;

oddělené hlasování při volbě kontrolní komise finanční 36, 1004;

resoluční návrh o úpravě trestnosti deliktů, spáchaných ze ziskuchtivosti 102, 3098, 3099;

mluvil:

o řádu volení do obcí 23, 668;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Vochoče 42, 1121;

v imunitní věci člena N. S. Pika 56, 1638;

v imunitní věci člena N. S. Vaculy 8, 165;

o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek 69, 2150;

v imunitní věci člena N. S. Rud. Merty 73, 2266;

o úpravě platu předsedy Národního shromáždění čsl. 100, 2998;

o změně §§ 14. a 17. zákona z 9. listopadu 1918 o jednacím řádu Národního shromáždění 107, 3164;

o jednacím řádu poslanecké sněmovny 144, 4225; 145, 4282;

o jednacím řadu senátu 144, 4231; 145, 4283.

 

KRÍŽ Josef, železniční zřízenec, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru státně-zřízeneckého 10, 206;

do výboru menšinového 22, 646;

do výboru dopravního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru poštovního 10, 206;

z výboru menšinového 34, 962;

návrhy tištěné:

sestátnění buštěhradské železnice tisk 32, zpráva tisk 1825;

zmírnění bytové nouze pro železniční zřízence tisk 82, zpráva tisk 1089;

přiřčení starobních přídavků pro dozorce vězňů podle norem obvyklých pro mužstvo policejní stráže v Praze tisk 1268;

dotazy tištěné na:

min. železnic o prodlužování pracovní doby železničním zřízencům na Slovensku tisk 594, odpověď 899;

min. železnic o propuštění vrchního strojního komisaře Pfeiffera v Meziměstí tisk 813, odpověď tisk 1024;

min. železnic a národní obrany o tom, jakým způsobem jedná se železničními zřízenci na Slovensku správa dráhy a úřady vojenské tisk 2544.

 

KUBÁL Andrej, dělník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030;

vykonal slib 45, 1208;

zvolen:

do výboru petičního 41, 1101.

 

KUBÍČEK Josef, dr., místopředseda Mlékařské jednoty, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru petičního 3, 36;

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru právního 12, 323;

místopředsedou výboru pro Velkou Prahu 18, 506;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 20, 568;

do výboru pro jednací řád 57, 1677;

do výborů: sociálně-politického a státně-zřízeneckého 81, 2467;

vystoupil:

z výboru pro jednací řád 63, 1986;

z výboru právního 81, 2467;

z výboru státně-zřízeneckého 87, 2624;

návrhy tištěné:

zabezpečení a zvýšení produkce mléka a másla tisk 238;

nouzová stavba místní dráhy Jaroměř-Josefov-Nové Město n. M.-Olešnice-Deštná-Solnice tisk 621, zpráva tisk 1208;

zřízení státního ústavu pro zájmy domácího průmyslu československého při ministerstvu obchodu tisk 832, zpráva tisk 2110;

dotazy tištěné na:

min. vnitra, spravedlnosti a zemědělství o stranickém teroru proti lidu venkovskému tisk 1255, odpověď tisk 1696;

min. předsedu a min. zemědělství o nevyřízených žádostech bezzemků, domkářů, rolníků a živnostníků o prozatímní pronájem pozemků a luk z býv. čís. velkostatků ve Smiřicích tisk 1712, odpověď tisk 2034;

min. zásobování o vývozu krmiv a podporování produkce mléčné tisk 1959, odpověď tisk 2432;

min. národní obrany o ručení státu za škody, způsobené vojíny ve službě tisk 2490, odpověď tisk 2865;

zpravodajem:

o doplnění trestního řádu hledíc k výroku rozsudku o ztrátě volebního práva 50, 1383;

o peticích 56, 1632;

o zákonné ochraně Československé republiky 67, 2104.

 

KVAPIL Jaroslav, chef činohry Národního divadla, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru kulturního 3, 36;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výboru kulturního 57, 1678;

návrhy tištěné:

uzákonění fakultativního pohřbívání ohněm tisk 396, zpráva tisk 682;

návrhy bez tisku:

zaslání pozdravného telegramu Národnímu shromáždění jihoslovanskému v Bělehradě u příležitosti výročí společné přísahy dne 13. dubna 1918 44, 1205, 1206;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o národním zabezpečení Lužických Srbů tisk 1002, odpověď tisk 1287;

minist. radu stran vážného německého obvinění o poměrech v Československé republice tisk 1044, odpověď tisk 1294;

min. orby a zásobování o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína a min. národní obrany o chování vojenského oddílu při této rekvisici tisk 1180, odpověď tisk 1498;

min. vnitra o německém odboji v severních Čechách tisk 1181, odpověď tisk 1403;

min. předsedu o výprodeji uměleckých a historických památek v republice Rakouské tisk 1685, odpověď tisk 1890;

mluvil:

o výročí splnění přísahy s Jihoslovany dne 13. dubna 1918 a podal návrh pozdravného telegramu 44, 1205, 1206.

 

KVIDERA Jan, mistr krejčovský, Č. S.

Zvolen členem Nár. shromáždění a vykonal slib 57, 1651, 1652;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 134, 3985;

zvolen:

do výboru živnostenského 87, 2624;

vystoupil:

z výboru živnostenského 134, 3992.

 

KYJOVSKÝ Vojtěch, dr., advokát, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro jednací řád 2, 26; 58, 1717;

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru mírového 9, 193;

zapisovatelem výboru pro jednací řád 9, 197;

do výboru právního 22, 647;

vystoupil:

z výboru právního 29, 851;

z výboru pro jednací řád 52, 1493; 106, 3160;

z výboru imunitního 74, 2289;

návrhy tištěné:

prohlášení smluv o rayonování odběru řepy za neplatné tisk 198;

imunitní záležitosti:

okr. trestní soud v Brně za vydání pro urážku na cti k žalobě Ant. Sychry v Boskovicích 84, 2506; 116, 3501 (usneseno nevydati).

 

KYPR Ondřej, ředitel státního ústavu pro válečné poškozence, Agr.

Vykonal slib 93, 2776;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 94, 2816;

návrhy tištěné:

upravení služebních poměrů učitelů - válečných poškozenců tisk 2115;

umístění válečných poškozenců ve veřejných službách a soukromých podnicích. tisk 2116;

zadávání nádražních restaurací, kantin a prodejen tabáku válečným poškozencům tisk 2117;

zaopatření pozůstalých po padlých po zemřelých vojínech a invalidech, jmenovitě zabezpečení výchovy sirotků tisk 2186;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany stran předání karlínské invalidovny pro účely veškeré invalidní péče tisk 2191;

imunitní záležitosti:

žádost zemského trestního soudu v Praze za vydání pro přečin urážky na cti, spáchaný tiskem k žalobě Eug. Lenze 100, 2977, 2978.

"K"resp. Ka - KmPřihlásit/registrovat se do ISP