"J"

JAKUBKA Bohumil, předseda Českoslov. odborového sdružení, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru sociálně-politického 17, 474; 95, 2828;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 33, 931;

návrhy tištěné:

zrušení některých nemocenských pokladen tisk 248, zpráva tisk 934;

dotazy tištěné na:

min. obchodu ohledně počínání firmy Waldes a spol. ve Vršovicích tisk 1882, odpověď tisk 2141;

mluvil:

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 79.

 

JANČEK Jan, továrník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030; vykonal slib 42, 1104;

zvolen:

do výboru branného 41, 1101;

do výboru sociálně-politického 57, 1678;

do výboru legionářského 83, 2504;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 118, 3572;

imunitní záležitosti:

hlavní státní zastupitelstvo v Bratislavě za vydání pro přečin urážky na cti k žalobě Fedora Beniače v Lubochně 64, 1993; 94, 2815 (usneseno vydati).

 

JANDA Arnold, majitel pivovaru, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 48, 1284;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru technického 3, 36;

vystoupil:

z výboru živnostenského 49, 1344;

návrhy tištěné:

řádné zadávání prací a dodávek v republice Československé tisk 499, zpráva tisk 2103.

 

JANOŠKA Juro, ev. farář a redaktor, Sl.

Vykonal slib 10, 200;

zvolen:

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

do výborů: imunitního a státně-zřízeneckého 41, 1101;

vystoupil:

z výboru imunitního 81, 2467; 84, 2552;

z výboru státně-zřízeneckého 84, 2552;

návrhy tištěné:

zřízení evangelické fakulty bohoslovecké v Bratislavě tisk 1969;

mluvil:

uvítací proslov k presidentu republiky za Slováky 13, 332.

 

JAROŠ Rudolf, úředník nemocenské pokladny, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

pořadatelem 2, 17;

do výboru finančního 2, 18;

do výboru sociálně-politického 2, 18; 57, 1678;

do výboru národohospodářského 9, 192;

do výboru zahraničního 22, 646;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru státně-zřízeneckého 73, 2267;

předsedou výboru rozpočtového 115, 3474;

vystoupil:

z výboru státně-zřízeneckého 87, 2624;

návrhy tištěné:

podání adresy Arnoštu Denisovi tisk 15, zpráva tisk 110;

zařazení města Vysočan do pražské třídy místních přídavků k platům státních zaměstnanců tisk 2159, viz právu tisk 2825;

dotazy tištěné na:

min. nár. obrany o botách a uniformách pro armádu tisk 404, odpověď tisk 728;

min. vnitra ve věci nemístného jednání okresního lékaře dra Doškáře v Karlíně tisk 407, odpověď tisk 633;

mluvil:

o podání adresy prof. Denisovi 1, 13;

o nemocenském pojištění zemědělského dělnictva 50, 1369;

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2066;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3036;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3354;

zpravodajem:

o omezení práva stěhovacího 41, 1088;

o povolení úvěru na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny 61, 1902;

ohl. odstranění pracovních a čeledních knížek i trestnosti bezdůvodného zrušení pracovního poměru 84, 2509;

o zabírání bytů obcemi 87, 2581, 2613;

o zřízení rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru v kovodělném průmyslu 95, 2818;

o dani válečné 113, 3429, 3457;

o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.000 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku 139, 4061;

o zřízení státní pojišťovny 142, 4127.

 

JEHLIČKA František, dr., býv. universit. profesor, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030; vykonal slib 41, 1070;

zbaven členství v Nár. shromáždění 82, 2489;

zvolen:

do výboru petičního 41, 1101;

do výboru imunitního 58, 1717;

vystoupil:

z výboru imunitního 81, 2467;

návrhy tištěné:

zřízení katolické bohoslovecké fakulty v Bratislavě tisk 1220, zpráva tisk 1428;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany o teroru sokolské stráže v Gajárech tisk 1326, odpověď tisk 1480;

min. národní obrany o přehmatech českosl. dělostřeleckého pluku I. v Novém Městě nad Váhem tisk 1447, odpověď tisk 1699;

mluvil:

o reformě manželského práva 52, 1465;

o zavedení občanské nauky do škol 64, 1999.

 

JÍLEK Jan, obuvník, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pro vnitrní kolonisaci 9, 193;

do výboru železničního 17, 474;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

vystoupil:

z výboru pro slovenské věci 17, 474;

návrhy tištěné:

zavedení osmihodinné doby pracovní čís. 289 bez tisku; viz tisk 234;

zřízení automobilového spojení v okresu třebíčském tisk 526, zpráva tisk 2280;

poskytnutí podpory blízkým příbuzným válečných poškozenců tisk 831;

zřízení osobní zastávky v Přímělkově na severozápadní dráze mezi stanicemi Luky-Brancúze tisk 1680;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh k zákonu zavedení osmihodinné doby pracovní (o ochraně tak zv. podomáckého dělnictva) 11, 222, 261;

změna osnovy zákona o dani z masa 144, 4194, 4200;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o teroru sociálních demokratů v Třebíči na Moravě tisk 649, odpověď tisk 935;

min. zásobování o počínání rekvisiční komise vojenské v Trnavě v okresu Třebíčském tisk 650, odpověď č. ad 650 netištěna;

min. zdravotnictví o postupu státních lékařů na Moravě tisk 876, odpověď tisk 1107;

min. zdravotnictví o obsazení systemisovaných míst lékařů v tomto ministerstvu tisk 877, odpověď tisk 1107;

min. železnic o nevyplacení pense železničnímu strážníku Janu Konvalinovi v Bližkovicích na Moravě tisk 2225, odpověď tisk 2577;

min. pošt a telegrafů stran placení malého paušálu na venkovské pošty povozní tisk 2548, odpověď tisk 2861;

min. předsedu o přidělování pozemků ze zabrané půdy sportovním klubům a podobným spolkům tisk 2729;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 250;

o zabírání bytu obcemi 87, 2599;

o postátnění soukromých drah 92, 2749;

o dani z masa 144, 4197;

zpravodajem:

o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém 118, 3572;

o opravě chyb v zákoně (z 12. února 1920, č. 118 Sb. z. a n.) o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém 140, 4079;

imunitní záležitosti:

státní zastupitelství ve Znojmě za vydání pro svolání a neohlášení veřejné schůze 105, 3126.

 

JIRÁSEK Alois, spisovatel, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

návrhy tištěné:

na zřízení university s českou vyučovací řečí v Brně tisk 17, zpráva tisk 375;

organisace úřední ochrany památek tisk 130;

dotazy tištěné na:

min. vnitra stran pokoutního tisku pražského tisk 532, odpověď tisk 1003.

 

JIRÁSEK Ferdinand, tajemník Svazu českosl. družstev, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru technického 3, 36;

do výboru národohospodářského 9, 192;

místopředsedou výboru zásobovacího 9, 197;

do výboru mírového 22, 646;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výborů: finančního a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

delegátem pro 6. zasedání mezinárodní parlamentní konference pro obchod v Bruselu 121, 3622;

vystoupil:

z výboru technického 17, 473;

z výboru zásobovacího 67, 2120;

z výboru pro pozemkovou reformu 79, 2401;

návrhy tištěné:

zřízení cenového úřadu pro celou oblast Československé republiky tisk 332;

zřízení dobrovolné kontroly zásobovací služby tisk 352;

zřízení "Státního kontrolního úřadu zásobovacího" tisk 1563;

zavedení státního monopolu v obchodě s lihem tisk 1897;

zavedení státního monopolu prodeje minerálních vod tisk 1898;

zřízení "Státního revisního úřadu" tisk 1906;

doplnění zákona z 9. dubna 1873, č. 70 ř. z. o pravomoci představenstev společenstev tisk 1952;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti ohl. praxe rejstříkového soudu v Praze tisk 1113, odpověď tisk 1290;

min. zemědělství o řádění lesmistra Jindřicha Hradetzkého v Třemošnici tisk 1179;

m n. zásobování o zrušení lihové ústředny tisk 1904, odpověď tisk 2039;

dotazy bez tisku na:

min. zemědělství, zásobování, veřejných prací a sociální péče o zásobování, nezaměstnanosti, bytové nouzi, vyživovacích příspěvcích a zmírnění drahoty 4, 43; 5, 77; 6, 104; prohlášení vlády schváleno 141;

mluvil:

k pilnému dotazu o zásobování, bytové nouzi a drahotě 4, 44;

o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2192;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 97, 2873;

o zásobování obyvatelstva 117, 3531;

o zajišťování dávky z majetku 120, 3592;

zpravodajem:

o změně licenčního poplatku z dovezeného tabáku a tabákových tovarů 112, 3399;

o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1920/21, 112, 3400, 3403;

o peticích č. 2368, 2319 a 2406 pet. 123, 3648;

o dani z piva 128, 3903, 3907;

o peticích ohledně zákazu výroby, prodeje i výčepu lihovin a likérů 134, 3991, 3992;

o částečné změně zákona o osobních daních přímých 142, 4126;

o dani z masa 144, 4193, 4197;

o potravní dani na čáře 144, 4212, 4214;

imunitní záležitosti:

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro přestupek proti bezpečnosti cti 88, 2628; 119, 3581 (usneseno nevydati).

 

JOHANIS Václav, tajemník Svazu nemocenských pokladen, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru sociálně-politického 2, 18; 57, 1678;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

do výboru zdravotního 17, 474;

do výboru branného 22, 647;

do výboru pro pozemkovou reformu 40, 1050; 57, 1678;

do výboru pro Velkou Prahu 45, 1218;

do výboru pro jednací řád 56, 1638;

předsedou výboru sociálně-politického 62, 1924;

do výboru zásobovacího 79, 2401;

do výboru ústavního 118, 3572;

vystoupil:

z výboru branného 30, 881;

z výboru pro jednací řád 58, 1717;

z výboru pro pozemkovou reformu 71, 2226;

z výboru zásobovacího 89, 2681;

z výboru ku prozkoumání zabaveného policejního archivu 110, 3306;

z výboru ústavního 119, 3582;

návrhy tištěné:

ohledně pojišťování zeměděl. dělnictva a čeledi tisk 2, zpráva tisk 934;

zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze č. 276 bez tisku, viz tisk 206;

změny a doplnění zákonných předpisů o vyživovacích příspěvcích tisk 342, zpráva tisk 1512;

stavba dráhy ze Sedlčan do Příbramě s odbočkou do Dobříše tisk 457, viz tisk 1208;

zrušení církevních svátků, zavedení svátků národních a občanských a každoroční placené dovolené pro dělnictvo tisk 705;

úprava lékárnictví uvolněním lékáren tisk 1353;

uvolnění dovozu léčiv tisk 1841;

zřízení cenové komise při ministerstvu zdravotnictví pro úpravu cen léčivých prostředků mezi velkoobchodem a lékárníky tisk 1844;

stran paušalování poštovného u nemocen. pokladen tisk 1887;

vydání zákona o volebním řádu pro volby do správních orgánů nemocenských pokladen tisk 1930;

úprava finančních poměrů všeobecných veřejných nemocnic tisk 2290, zpráva tisk 2584;

vydání zákona o starobním a invalidním pojištění tisk 2349, zpráva tisk 2752;

zařazení města Hořovic do III. třídy aktivních přídavků tisk 2780, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

resoluční návrh na novou organisaci Všeob. pensijního ústavu 12, 271, 272;

resoluční návrh k osnově zák. o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 798, 824;

návrh na přerušení schůze 70, 2164;

změna § 34. osnovy zákona o zabírání bytů obcemi 87, 2583;

resoluce o stabilisování horníků a řemeslných dělníků ve státních dolech v Příbrami 99, 2939, 100, 3000;

resoluční návrh na ustavení správního výboru ku řízení všeobecné nemocnice v Praze 112, 3396;

formální návrh k dennímu pořádku 141, 4112;

dotazy tištěné na:

min. železnic o nedostatcích a závadách na nádraží příbramském tisk 557, odpověď tisk 720;

min. železnic o nedostatcích železničního spojení šumavských krajů s Prahou tisk 558, odpověď tisk 716;

min. zdravotnictví o poměrech ve všeobecné nemocnici v Praze a na oddělení pro nemoce kožní a pohlavní zvláště tisk 1806, odpověď tisk 2106;

min. financí o nedostatečném přídělu kuřiva tisk 2018, odpověď tisk 2447;

min. vnitra o poškozování obecního statku v okrese hořovickém tisk 2167, odpověď tisk 2628;

min. železnic ohledně závad při dopravě na trati Praha-Zdice-Protivín tisk 2197, odpověď tisk 2511;

min. železnic ohledně zlepšení osobního provozu na trati Praha-Zdice-Protivín tisk 2657, odpověď tisk 2860;

mluvil:

o zavedení osmihodinné doby pracovní 11, 241;

k řádu volení do obcí 24, 697;

k rozpočtu ministerstev sociální péče a zdravotnictví pro r. 1919, 61, 1878;

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 99, 2953;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3274;

k dennímu pořádku 139, 4065;

zpravodajem:

o úrazovém a nemocenském pojištění dělnictva v zemědělství a o zrušení některých nemocenských pokladen 49, 1339; 50, 1372 až 1378, 1380;

o státní podpoře stavebního ruchu 54, 1568;

o řešení sociálních poměrů vysokoškolského studentstva 82, 2488;

o změně a doplnění zákona o podpore nezaměstnaných 84, 2510, 2516;

o petici Jednoty českých soukromých úředníků v Praze o změně zákona o pensijním pojištění soukromých úředníků 133, 3981;

o zmocnění vlády, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění 139, 4058;

o provedení starobního a invalidního pojištění 140, 4081;

o úpravě finančních poměrů všeobecných veřejných nemocnic 144, 4222;

o osnově zákona, jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní 145, 4268, 4270.

 

JONÁŠ Karel, šéfredaktor, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru imunitního 3, 35;

do výboru petičního 3, 36;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru pro ochranu historických památek a přírodních krás 9, 193;

předsedou výboru petičního 9, 197;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

do výboru mírového 22, 646;

do výboru sociálně-politického 57, 1678;

do výboru kulturního 63, 1986;

do výboru pro jednací řád 106, 3160;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 63, 1986;

návrhy tištěné:

postátnění pražské konservatoře tisk 1756, zpráva tisk 1907;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Vraného 33, 930;

o peticích 56, 1631, 1634-1636;

v imunitní věci člena N. S. Chroustovského 63, 1983;

v imunitní věci člena N. S. Vraného 92, 2765;

o postátnění konservatoře hudby v Praze 94, 2787;

v imunitní věci člena N. S. dra Kyjovského 116, 3501;

v imunitní věci člena N. S. Měchury 137, 4038.

 

JURIGA Ferdiš, kat. kněz, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru zásobovacího 35, 992;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035; 57, 1678;

do výborů: pro potrestání válečných vinníků a pro slovenské věci 41, 1101;

do výboru vyšetřovacího 57, 1678;

do výboru kulturního 58, 1717;

do výboru rozpočtového 58, 1717;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 41, 1101;

z výboru pro jednací řád 53, 1533;

z výboru kulturního 66, 2070;

z výboru rozpočtového 111, 3371;

návrhy bez tisku:

změna některých paragrafů osnovy zákona o reformě manželského práva 51, 1435;

53, 1519, 1520, 1522;

mluvil:

k pilnému dotazu Ferd. Jiráska o neutěšených poměrech hospodářských a vyživovacích 6, 132;

k řádu volení do obcí 22, 621;

ku zřízení české university v Brně 22, 638;

o doplnění § 303. trest. zák. 30, 870;

o pozemkové reformě 46, 1262;

o úpravě hospodářských a sociálních poměrů legionářů a jejich rodin 54, 1551;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3269.Přihlásit/registrovat se do ISP