"H" resp. Hp - Hz: ("H" resp. Ha - He, "H" resp. Hf - Ho)

HRDLIČKA František, rolník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35;

do výboru pro vnitrní kolonisaci 9, 193;

zapisovatelem výboru pro vnitřní kolonisaci 17, 474;

do výborů: pro slovenské věci a technického 22, 646;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výborů: zemědělského a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

vystoupil:

z výboru technického 34, 962;

návrhy tištěné:

zřízení "Ústřední komise pro výkup dobytka" tisk 105;

stavba dráhy z Litomyšle přes Poličku, Jimramov, Nové Město, Křížanov do Vel. Meziříčí tisk 384, zpráva tisk 1208;

zařadění úředníků finanční stráže do 4 nejnižších hodnostních tříd státních úředníků tisk 622;

vyšetření a. náhrada škod, způsobených povodní v Hoříně u Mělníka tisk 2308, zpráva tisk 2599;

provedení stavby dráhy spojující projektované tratě Litomyšl-Polička a Moravany-Luže tisk 2400;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o vyplácení paušálu z dodaného jatečného dobytka, aby uhrazeno bylo vedení dobytčích katastrů v obcích tisk 624, odpověď 932;

min. zásobování ve věci provádění rekvisice dobytka tisk 921, odpověď 1288;

min. zásobování ohl. hromadění krmiv tisk 922, odpověď tisk 1213;

min. zásobování ve věci rekvisice obilí tisk 923, odpověď tisk 1248;

min. zemědělství o hospodaření strojenými hnojivy tisk 1355, odpověď tisk 1487;

zpravodajem:

o ochraně drobných zemědělských pachtýřů 87, 620;

 

HREJSA Otmar, ev. farář, Agr.

Vykonal slib 4, 40.

zvolen:

do výboru pro jednací řád 12, 323;

do výboru sociálně-politického 17, 474;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 20, 568;

do výboru kulturního 81, 2467;

do výboru státně-zřízeneckého 87, 2624;

vystoupil:

z výboru pro jednací řád 29, 851;

návrhy tištěné:

připojení místní dráhy Otrokovice-Zlín-Vyzovice ku dráze Vsetín-Val. Klobouky-Bílnice tisk 341, zpráva tisk 1208;

poštovní autobusové spojení z Přerova přes Holešov, Fryštát, Zlín, Malenovice, Hřivný Újezd do Luhačovic a ze Vsetína přes Liptál, Vyzovice, Slopné do Luhačovic tisk 512, viz zprávu tisk 1309;

vrácení zrekvirovaných kostelních zvonů, měděných kotlů a j., pokud nebyly zničeny, jejich majetníkům tisk 748, zpráva tisk 1967;

zrušení rekvisicí dobytka, uvolnění trhův a provedení nákupu dobytka a masa na Slovensku a v cizině tisk 1873, zpráva tisk 2036;

vybudování příčné dráhy, jež by spojovala Čechy, Moravu a Slovenko tisk 1929;

opatření obuvi, šatstva a prádla zemědělskému dělnictvu a malým rolníkům tisk 2047;

vyšetření a náhrada škod, způsobených povodní v lednu 1920 na Moravě tisk 2236;

dotazy tištěné na:

min. národní obrany ve věci vyplácení pensijních požitků invalidům tisk 1097, odpověď tisk 1346;

min. financí ve věci výnosu ministerstva financí ze dne 10. května 1919, č. 17.217 o nedoplatcích daňových tisk 1260, odpověď tisk 1481;

vládu o vyšetření živelních škod, způsobených 4., 8. a 9. července 1919 a poskytnutí státní výpomoci postiženým tisk 1330, odpověď tisk 1555;

min. zásobování o rekvisicích dobytka v politických okresích holešovském a kyjovském na Moravě tisk 1431, odpověď tisk 1626;

min. národní obrany o znásilňování zemědělců na trhu ve Vyzovicích tisk 1543, odpověď tisk 1779;

min. zásobování, vnitra a národní obrany o rekvisicích dobytka tisk 1652, odpověď tisk 2277;

min. zemědělství a ministra zásobování stran vojenských rekvisicí dobytka v okr. vyzovském, pol. okr. Holešov tisk 2296;

min. veř. prací, zemědělství, financí a vnitra ve věci podpory poškozených v obci Hošťálkově, pol. okres Vsetín na Moravě tisk 2355;

min. národní obrany stran přidělení automobilu státní povodňové akci tisk 2755, odpověď tisk 2867;

min. veřejných prací, zemědělství a vnitra ve příčině znovuzřízení staveb, povodní roku 1919 zničených tisk 2756;

zpravodajem:

o petici církevní rady české obce starokatolické 144, 4225.

 

HRIZBYL Jan, tajemník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8.

zvolen:

do výboru zásobovacího 3, 35;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 17, 473;

do výboru dopravního 57, 1678;

do výboru branného 62, 1949;

vystoupil:

z výboru zásobovacího 35, 992;

z výboru dopravního 87, 2624;

návrhy tištěné:

udělení státního příspěvku textilnímu dělnictvu tisk 16;

zařazení Prahy a předměstí do třídy bývalého vídenského aktivního přídavku tisk 178, viz zprávy tisk 1661 a 2825;

jmenování poštovních aspirantů a aspirantek pošt. oficianty a oficiantkami, jmenování provisorních sluhů poštovních definitivními a jmenování všech starších sluhů podúředníky tisk 181;

vrácení pořadu přeskočeným poštov. úředníkům tisk 282;

započítání části mimostátní služby bývalým expeditorům, adjunktům a oficiantům, přijatým do státní služby po 1. únoru 1914 tisk 318;

domovské právo třídních poštovních zaměstnanců tisk 348;

2 zvýšení platů poštovním expedientům tisk 349;

postup poštovních oficiantek tisk 350;

vycvičení psů pro slepce tisk 411;

zřízení nového vojenského oděvního skladiště ve Velké Praze tisk 2114;

dotazy tištěné na:

min. financí o propuštěném tabákovém dělnictvu tisk 182;

min. pro zásobování lidu ohl. soupisu veškerého hotového zboží vlněného, bavlněného a textilního tisk 355, odpověď tisk 687;

min. pro zásobování lidu ohl. použití ječmene, který byl přidělen pro krmení vepřů tisk 482, odpověď tisk 561;

min. veřejných prací o zaplacení ušlé provise dvěma bratrským pokladnám uhelných dolů mirošovsko-libušínských Pražskou železářskou společnosti tisk 1348, odpověď tisk 1551;

min. školství o neshodách ředitele státního gymnasia v Prostějově V. Kubelky s profesorským sborem tisk 2324, odpověď tisk 2857;

min. financí o potravní dani na čáře tisk 2603, odpověď tisk 2769;

dotazy bez tisku na:

min. sociální péče o sporu mezi kovoprůmyslovými závody a jejich úřednictvem 123, 3650, odpověď tamtéž;

mluvil:

o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných 28, 799;

o trestání válečné lichvy a o lidových soudech 84, 2525;

o přidělování obuvi a šatstva a o poměrech v oboru kožařské a oděvnickém 94, 2797;

o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce 98, 2916.

 

HROUDA J. V., ředitel městských úřadů, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 78, 2340;

zvolen:

do výboru zemědělského 3, 35; 57, 1678;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

vystoupil:

z výboru zemědělského 79, 2401;

návrhy tištěné:

vypracování osnovy zákona, jímž se pověřují úředníci u obcí vedením matrik o narozeních, sňatcích a úmrtích, jakož i ostatních úkonův tisk 344;

úprava poměrů samosprávných zaměstnanců tisk 392, viz tisky 1362, 1605, 2010 a 2824;

součinnost samosprávného úřednictva při projednávání otázek, týkajících se veřejné správy tisk 518;

úprava služebních poměrů zřízenců při okresních výborech v republice Československé tisk 1039, zpráva 2010;

úprava služebních poměrů zřízenců při obcích v republice Československé tisk 1040, zpráva 2010;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o organisaci četnictva tisk 215,

odpověď tisk 333;

min. vnitra o zasáhnutí do kompetence sborů samosprávných tisk 630, odpověď tisk 793;

min. sociální péče o zneužívání nadačního jmění špitálu svatojanského v Jindř. Hradci tisk 1349, odpověď tisk 1770;

mluvil:

k řádu volení do obcí 21, 580.

 

HRUBAN Mořic, dr., ministr bez portefeuille, advokát, L.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen členem vlády (ministrem bez portefeuille) a vykonal slib jako ministr 1, 10, 11;

zvolen:

do výborů: právního a imunitního 98, 2935;

návrhy bez tisku:

změna §§ 123., 127. a 135. osnovy zákona o akciové bance cedulové 144, 4206, 4210;

mluvil:

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 79, 2375;

zpravodajem:

v imunitní věci člena N. S. Jos. Stivína 117, 3512.

 

HRUŠOVSKÝ Igor, odborový rada, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění a vykonal slib 62, 1922;

zvolen:

pořadatelem Nár. shromáždění (za dra Hallu) 63, 1986;

do výboru zahraničního 64, 2007;

do výboru pro jednací řád 106, 3160; 123, 3651;

do výboru rozpočtového 111, 3371;

návrhy tištěné:

zvýšení počtu členů Československé lihové komise tisk 1752; viz zprávu tisk 2444, str. 1. levý sloupec al. 7;

vyplácení vkladů, jichž vkladní knížky byly zavlečeny do Maďarska tisk 1777;

doplnění zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům tisk 2365, zpráva tisk 2675;

dotazy tištěné na:

min. předsedu a min. národní obrany ve věci nevydání prováděcího nařízení k zákonu ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n.

o propůjčování míst legionářům tisk 2711, odpověď tisk 2864;

dotazy bez tisku na:

vládu (naléhavý) o přijetí deputace slovenské ludové strany misterským předsedou, ministry vnitra, zahraničních záležitostí a spravedlnosti 108, 3177, odpověď 3178;

mluvil:

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 79, 2399.

 

HUCL Josef, rolník a mlynář, Agr.

Vykonal slib 1, 8.

vzdal se členství v Nár. shromáždění 125, 3664;

zvolen:

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

zapisovatelem výboru pro vodní hospodářství 12, 327;

předsedou výboru pojišťovacího 15, 393;

návrhy tištěné:

zřízení střední hospodářské školy v Plzni tisk 833;

dotazy tištěné na:

min. pošt a telegrafů o postupu poštovní spořitelny tisk 593, odpověď tisk 731.

 

HUDEC Josef, redaktor "Práva Lidu", Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8.

odvolán z Národního shromáždění výkonným výborem československé sociálně-demokratické strany dělnické 56, 1639;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru mírového 9, 193;

vystoupil:

z výboru pro Velkou Prahu 17, 474; 45, 1218;

z výborů: mírového, zahraničního a ústavního 22, 646.

 

HUMMELHANS František, ředitel tiskárny, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 9.

zvolen:

o výboru branného 3, 34;

do výboru ku prozkoumání tajného policejního archivu 7, 147;

zapisovatelem branného výboru 57, 1678;

místopředsedou branného výboru 127, 3883;

do výboru pro jednací řád 132, 3966;

imunitní záležitosti:

okresní soud v Jičíně za vydání pro přestupky podle § 11. a 17. zákona ze 17. prosince 1862, č. 6 ř. z. z roku 1863, 94, 2787;

okresní soud pro přestupky v Praze za vydání pro tiskový přestupek 108, 3169.

 

HÜBNER Otakar, obchodník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru živnostenského 3, 36;

místopředsedou výboru železničního 17, 474;

do výboru dopravního 57, 1678;

místopředsedou výboru dopravního 62, 1924;

do výboru rozpočtového 111, 3371;

návrhy tištěné:

náhrada škody, způsobené v obcích okresu Brandýského a Mělnického povodní labskou, jizerskou a vltavskou v lednu 1920 tisk 2436, zpráva tisk 2599;

vyšetření a náhrada škod, způsobených lednovou povodní v okresích Roudnice n. L. a Štětí n. L., tisk 2496, zpráva tisk 2599;

zpravodajem:

o vybudování automobilových a autobusových tratí dopravních a poštovních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku 113, 3427;

o další podpoře stavebního ruchu 116, 3487;

o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených 130, 3931;

o náhradě škod způsobených povodněmi 133, 3977;

o stanovení stavebního a investičního programu železničního na léta 1921 až včetně 1925, 136, 4030.

 

HVIEZDOSLAV Pavel Országh, spisovatel, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030; vykonal slib 51, 1408.

 

HVIZDÁK Andrej, dělník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030; vykonal slib 41, 1070;

zvolen:

do výboru živnostenského 41, 1101;

do výboru státně-zřízeneckého 84, 2552;

imunitní záležitosti:

sedrie v Trenčíně za vydání pro přečin proti bezpečnosti cti (§ 259. uh. tr. zák.) k žalobě dra E. Tvrdého v Žilině 129, 3917.

 

HYBEŠ Josef, redaktor, Čsl. S. D.

Zvolen členem Nár. shromáždění 18, 476; vykonal slib 22, 600;

zvolen:

do výboru kulturního 138, 4053.

 

HYBŠ František, rolník a tajemník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru národohospodářského 9, 192;

do výboru zemědělského 57, 1678;

do výboru branného 110, 3306;

vystoupil:

z výboru pro Velkou Prahu 17, 474;

z výboru zemědělského 103, 3108;

z výboru branného 118, 3572;

návrhy tištěné:

zveřejnění vlečné dráhy z Chrásteckého Dvora do Nových Benátek tisk 2246;

návrhy bez tisku:

rozšíření denního pořádku 69, 2152;

zpravodajem:

o zřízení šlechtitelské a pěstitelské stanice kultury brambor ve státě československém a o ustanovení bramborářského konsulenta 69, 2154.

 

HYRŠ Josef, rolník, Agr.

Zvolen členem Nár. shromáždění a vykonal slib 77, 2310;

zvolen:

do výboru zásobovacího 81, 2467;

do výboru ústavního 135, 4006;

návrhy tištěné:

rychlé zaopatření benzinu pro výmlat obilí tisk 2468;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o zabavení plakátu okresní politickou správou v Německém Brodě tisk 1674, odpověď tisk 1945;

min. veřejných prací ohledně nesprávného dodávání omlatného uhlí a zavedení přísné a přesné kontroly při dodávání uhlí a benzinu tisk 2488;

mluvil:

o sklizni bramborů, řepy a zelí 97, 2889;

zpravodajem:

o peticích 123, 3648;

o peticích 134, 3988;

o petici ohl. zamezení alkoholu na Slovensku 134, 3992;

o zemském správním výboru pro Čechy 144, 4234.

"H" resp. Ha - He,

"H" resp. Hf - HoPřihlásit/registrovat se do ISP