"H"resp. Hf-Ho: ("H" resp. Ha - He, "H" resp. Hp - Hz)

HLINKA Andrej, farář, Sl.

Vykonal slib 15, 394;

zbaven členství v Nár. shromáždění 82, 2489;

zvolen:

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru menšinového 41, 1101;

do výboru sociálně-politického 57, 1678;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 113, 3457;

návrhy bez tisku:

změna § 68 osnovy zákona o řádu volení do obcí 24, 712, 713;

dotazy tištěné na:

min. předsedu a min. vnitra v záležitosti zákazu veřejných shromáždění na celém Slovensku tisk 580, odpověď tisk 727;

mluvil:

k řádu volení do obcí 24, 692;

o reformě manželského práva 52, 1480.

 

HNÍDEK František, dr., profesor, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru ústavního 31, 905;

do výboru zahraničního 63, 1986;

návrhy bez tisku:

změna § 3. osnovy zákona o platech ministrů 145, 4247;

dotazy tištěné na:

min. zásobování o rekvisicích v okresu chrudimském tisk 684, odpověď tisk 1106;

min. národní obrany ohl. uprázdnění ústavu k vzdělání učitelek v Praze I. tisk 1165, odpověď tisk 1479;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3252;

o náhradě předsedům, místopředsedům a členům sněmovny poslanecké a senátu 144, 4165;

o názvech měst, obcí, osad a ulic 144, 4170;

zpravodajem:

o změně zákona o prozatímní ústavě (rozšíření Nár. shromáždění na 272 členů) 56, 1623;

o peticích 56, 1636;

o peticích 88, 2632;

k ratifikaci mírových smluv 89, 2638, 2680;

o inkorporaci kraje Hlučínského 113, 3455;

o jazykovém zákonu 125, 3680, 126, 3863;

o doplnění a změně obecního řádu města Olomouce 133, 3971;

o obecních a obvodních notářích na Slovensku 133, 3972;

o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku 133, 3974;

o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti 136, 4017;

o úpravě hranic příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany 137, 4036;

o prozatímní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku 137, 4040;

o změně zákona o zrušení šlechtictví, řádů a titulů 143, 4148;

o mimořádných opatřeních 144, 4233;

o zřízení poradních sborů pro vyšetření účinků zákona o obecním statku 145, 4258;

o úpravě poměrů úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského 145, 4277;

o úpravě poměrů v soudnictví na území bývalého státu uherského 145, 4278.

 

HODŽA Milan, dr., ministr pro sjednocení zákonodárství a organisace správní, redaktor, Sl.

Vykonal slib 34, 934;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze 6. prosince 1919 ministrem pro sjednocení zákonodárství a organisace správní a vykonal slib jako ministr 96, 2832;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru mírového 9, 193;

do výborů: pro jednací řád a pro slovenské věci 41, 1101;

do výboru zahraničního a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

předsedou zahraničního výboru 57, 1678;

do správního výboru při pozemkovém úřadě 69, 2151;

vystoupil:

z výboru mírového 22, 646;

z výboru zahraničního 79, 2401;

ze správního výboru pozemkového úřadu 94, 2816;

z výboru pro jednací řád 106, 3160; 123, 3651;

z výboru pro pozemkovou reformu 113, 3457;

návrhy tištěné:

zřízení university v Bratislavě tisk 954, zpráva tisk 1196;

změna zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n. o zajištění půdy drobným pachtýřům tisk 1569;

návrhy bez tisku:

návrh na schválení prohlášení vlády 63, 1983;

mluvil:

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 59, 1745;

o politické správě na Slovensku (při debatě o státním rozpočtu pro rok 1919) 60, 1767;

k vládnímu prohlášení 63, 1958;

o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní 66, 2038;

k výkladu ministra zahraničních věcí o výsledcích mírové konference 78, 2361;

o obecních a obvodních notářích na Slovensku 133, 3972;

 

HOLEJŠOVSKÝ František, montér, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru technického 3, 36; 57, 1678;

zapisovatelem výboru technického 9, 197; 62, 192;

návrhy tištěné:

změna směru stavby dráhy z Dolních Královic do Čechtic a Pelhřimova tisk 463, viz tisk 1208.

 

HORÁČEK Cyril, dr. ministr financí, universitní profesor, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem financí a vykonal slib 62, 1912, 1913;

demise na úřad ministra financí presidentem republiky přijata 82, 2490;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru finančního 2, 18;

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru národohospodářského 9, 192;

do výboru školského 18, 506;

do výboru mírového 22, 646;

do výboru pro pozemkovou reformu 39, 1035;

do výborů: zahraničního, finančního a pro pozemkovou reformu 57, 1678;

předsedou výboru finančního 62, 1924;

do výboru finančního 84, 2552;

do výboru pro pozemkovou reformu 88, 2634;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

do výboru zahraničního 97, 2895;

do výboru branného 106, 3160;

delegátem pro 6. zasedání mezinárodní parlamentní konference pro obchod v Bruselu 121, 3622;

vystoupil:

z výboru školského 28, 824;

z výboru ústavního 58, 1717;

z výborů: finančního, zahraničního, pro Velkou Prahu a pro pozemkovou reformu 63, 1986;

z výboru zahraničního 105, 3150;

z výboru rozpočtového 128, 3908;

návrhy tištěné:

úprava právních poměrů k půdě tisk 65;

zřízení akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční tisk 66, zpráva tisk 572;

zřízení výboru národohospodářského tisk 75;

zřízení československé národní banky tisk 167;

vybudování a reorganisování pražské universitní knihovny tisk 373;

prohlášení živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné tisk 917, zpráva tisk 1892;

odevzdání budovy Strakovy Akademie k účelům pražského vysokoškolského studentstva tisk 953, zpráva tisk 1195;

dotazy tištěné na:

vládu o snahách po celním sblížení států na území bývalého Rakousko-Uherska tisk 1063;

odpovědi tištěné na dotazy:

Hatláka, Mlčocha Rud. a dra Engliše o oběhu bankovek s falešnými kolky a záplavě papírových korun a dvoukorun tisk 1477;

Hrejsy o nedoplatcích daňových tisk 1481;

Kopečka o soupisové povinnosti jmění movitého tisk 1494;

Votruby Vil. o poměrech v celních úřadech na Moravě tisk 1502;

Kopečka o nesprávném zadávání trafik okres. finančním řiditelstvím v Brně tisk 1505;

dra Matouška o převzetí instituce přísežných v hlavní celnici v Praze a v Brně do správy státní tisk 1511;

Kouši o neutěšených poměrech finanční stráže na Slovensku tisk 1513;

mluvil:

o době pořádání schůzí 1, 13;

k rozpočtovému provisoriu pro první pololetí r. 1919, 12, 286;

o řádu volení do obcí 19, 521;

o změně obecních zřízení a městských statutů 25, 721;

k rozpočtovému výkladu ministra financí 49, 1325;

o obchodní politice a poměrech dopravních (při rozpravě o rozpočtu pro r. 1919) 61, 1841;

o úvěru 60 milionů lir v italské měně 69, 2143;

o zabírání bytů obcemi 87, 2588;

o daních a jich zvyšování 90, 2706;

o prohlášení živnosti knihtiskařské a knihkupecké za živnosti volné 94, 2809;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 96, 2857;

o dodatečném rozpočtu na rok 1919 a o rozpočtovém provisoriu na dobu od 1. ledna do 29. února 1920, 101, 3045;

o zrušení výboru finančního a přenesení agendy téhož na výbor rozpočtový 105, 3150;

k státnímu rozpočtu pro rok 1920, 109, 3191;

zpravodajem:

o úvěru na přípravné práce k mírovému jednání 11, 211;

o služebním poměru učitelů vysokých škol 29, 833;

o okolkování bankovek a soupisu jmění 33, 918; o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách 33, 928;

o zřízení nejvyššího důchodkového soudu 35, 979;

o zřízení akademie pro výchovu úředníků pro službu zahraniční 37, 1014;

o úpravě příslušnosti soudů pro řízení o činech trestních, stanovených v nařízeních, vydaných podle zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. 38, 1027;

o zmocnění vlády, uzavříti úvěr do 179 milionů dolarů 44, 1188, 1199;

o úpravě, oběhu a správě platidel v československém státě a o doplnění zmocnění ministra financí, daného zákonem z 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n. 44, 1200;

o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové 57, 1658;

o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi 57, 1660;

k zákonu o pozemkovém úřadě 57, 1674;

o povinné nabídce cizozemských pohledávek Československé devisové ústředně 57, 1677;

o povolení dalšího úvěru k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání 92, 2759;

o osvobození daně z příjmu od přirážek příspěvků pro samosprávné svazky 112, 3396;

prohlášení:

o finanční a hospodářské situaci 65, 2011;

k naléhavým dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2197; 72, 2242.

 

HORVÁT Adolf, dělník, S.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 88, 2626;

zvolen:

do výboru živnostenského 3, 36;

vystoupil:

z výboru živnostenského 41, 1101.

 

HOUDEK Fedor, ministr zásobování, obchodník, Sl.

Vykonal slib 1, 8;

jmenován rozhodnutím presidenta republiky ze dne 8. července 1919 ministrem pro zásobování lidu a vykonal slib jako ministr 62, 1912, 1913;

zvolen:

do výboru branného 3, 34; 58, 1717;

do výboru živnostenského 3, 36;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru zahraničního 57, 1678;

vystoupil:

z výborů: branného, živnostenského a menšinového 41, 1101;

z výboru zahraničního 64, 2007;

z výboru branného 66, 2070;

odpovědi tištěné na dotazy:

Chroustovského o zbavení Svazu pěstitelů zemáků generálního komisionářství v okresích Českomoravské vysočiny tisk 1492;

dra Stojana o rekvisicích v krajích povodní zachvácených tisk 1493;

Kadlčáka o přídělu mýdla Moravsko-slezské jednotě v Brně tisk 1495;

Kadlčáka o protizákonné rekvisici dobytka ve Zděchově u Vsetína tisk 1498;

dra Velicha o postupu úřadu pro potírání lichvy při uvolnění zabavené mědi tisk 1507;

Hatláka o přednostním zásobování tisk 1550;

Hrejsy o rekvisicích dobytka v politických okresích Holešovském a Kyjovském na Moravě tisk 1626;

Hatláka o přídělu rumu hospodářským družstvům tisk 1724;

Mlčocha Rud. o převzetí zvýšených nákladů železniční dopravy piva pivovary tisk 1725;

Mlčocha Rud. o nedostatečném zásobování masem na Mor. Ostravsku tisk 1735;

Rebše ve věci přídělu americké mouky za sníženou cenu 3 Kč tisk 1775;

Kaderky pro nesprávný postup úřadů při určování kontingentů dodávek obilí malým rolníkům, kteří mají půdy nad 3 ha výměry tisk 1860;

Malíka pro zákaz pálení slivovice ze švestek tisk 1889;

Krále o ohrožení chovu hovězího dobytka a zásobování měst masem a mlékem tisk 1913;

Petrovického o přídělu ječmene pivovarskému průmyslu v kampani 1919/20 tisk 1922;

Petrovického o prodeji českého sladu do Rakouska tisk 2029;

Jiráska Ferd. o zrušení lihové ústředny tisk 2039;

Drobného o volném prodeji benzinu a petroleje za oves Ústřední jednotou českých hospodářských společenstev v Čechách tisk 2083;

Tučného o smlouvě o sladování ječmene tisk 2084;

Sládka o zastoupení obchodnictva v cukerní komisi tisk 2097;

dra G. Mazance o protizákonném rekvirování dobytka tisk 2101;

Tomáška Josefa o novém způsobu uspořádání výkazů o odvedeném obilí z jednotlivých okresů tisk 2148;

Šamalíka pro rekvisice polních plodin v Břestě na Moravě tisk 2170;

Prokůpka stran zpráv o dodávce obilí tisk 2206;

Nováka Ant. o poměrech veřejných nemocnic v Čechách tisk 2234;

Hrejsy o rekvisicích dobytka a asistencích četnických a vojenských tisk 2277;

Tomáška Josefa o užití fondův u okresních politických správ, vzniklých z peněz složených za zabavené resp. propadlé obilí tisk 2278;

Mlčocha Rud. o přednostním zásobování Československé jednoty malozemědělských hospodářských družstev v Praze tisk 2314;

Veselého Jana stran cen obilí k setí tisk 2415;

dra Kubíčka ohledně vývozu krmiv z Čsl. republiky a podporování produkce mléčné tisk 2432;

Dubického o nezákonném počínání okresních politických správ, vojenských rekvisic a nenávistném počínání hospodářských rad proti zemědělcům tisk 2474;

Šolleho ve věci změny komisionáře státním Houdek obilním ústavem v politickém okrese milevském tisk 2475;

Berana v záležitosti výkupu obilí v Černovsi a nuceného výmlatu u Fr. Petráška tisk 2476;

dra Mazance o nezřízené spekulaci s chmelem tisk 2477;

dra Zahradníka o dodávkách všech nezbytných potřeb k výmlatu i pro domácnost v bývalé volební skupině české č. 55 (soudní okresy sedlčanský, votický, neveklovský a sedlecký na dráze) tisk 2512;

Nováka Ant. o demonstracích v Chotěboři tisk 2519;

Votruby Vil. stran nedostatečného zásobování města Brna zajíci ze Slovenska tisk 2533;

Kroihera předpisování a vymáhání kontingentu obilí v okresu českokrumlovském tisk 2575;

Srnce, Jana Veselého, Pika a Johanise o povolování kácení dříví na obecních statcích tisk 2628;

Petrovického o nespravedlivém přídělu hovězího dobytka pro zásobování občanstva města Pardubic tisk 2838;

Němce Frant. ohledně rekvisic obilí v Kralicích a ve Studenci tisk 2844;

Zavadila o uvolnění zabavených potravin v Uhřiněvsi tisk 2846;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3369;

prohlášení:

k naléhavému dotazu dra Lukavského o zvýšení cen obilních a stoupání cen denních potřeb životních 66, 2069, schváleno 2070;

k naléhavým dotazům Bechyně, dra Lukavského a Šrámka o neutěšených hospodářských a sociálních poměrech 71, 2202;

o neutěšených vyživovacích a zásobovacích poměrech 89, 2685;

o zásobovacích poměrech v republice na dotaz Svozila 116, 3502; schváleno 118, 3571.

 

HOUSER František, ředitel měšťanské školy, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru kulturního 3, 36; 57, 1678;

do výboru pro Velkou Prahu 7, 148;

do výboru sociálně-politického 48, 1310; 58, 1717;

místopředsedou výboru kulturního 62, 1924;

vystoupil:

z výboru sociálně-politického 65, 2030;

návrhy tištěné:

způsobilost k úřadu učitelskému na veřejných školách tisk 33, zpráva tisk 768;

změna zákona o školách obecných tisk 196;

změna § 25. zák. říš. o školách obecných tisk 385;

zřizování, složení a působnost místních školních rad tisk 1602;

umělecká úprava předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců tisk 1748, zpráva tisk 2108;

změna zákona o školách obecných tisk 2113;

mluvil:

o změně obecních zřízení a městských statutů 25, 723;

o organisaci lidových kursů občanské výchovy 27, 773;

ku změně zákona o universitě Karlo-Ferdinandově v Praze 34, 957;

o nesnesitelných hmotných poměrech národního učitelstva 41, 1083;

k rozpočtu ministerstva školství pro rok 1919, 60, 1783;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3285;

zpravodajem:

o změně zákona o školách obecných 44, 1177, 1179;

o práci dětí 65, 2013, 2020, 2022;

o vyučování řemeslným pracím na školách středních a obecních 100, 2979.

"H" resp. Ha - He,

"H" resp. Hp - HzPřihlásit/registrovat se do ISP