"B" resp. Bp-Bz:

BRABEC Jaroslav, dr., advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výborů: pro Velkou Prahu a pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru pro zodpovědění poselství presidenta republiky 16, 434;

místopředsedou výboru pro Velkou Prahu 18, 506;

do výboru technického 57, 1678;

vystoupil:

z výboru technického 110, 3306;

návrhy bez tisku:

doplnění § 12. k osnově zákona o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 97, 2873, 2884;

změna § 2. zákona o volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy 116, 3497;

změna § 40. řádu volení do poslanecké sněmovny 126, 3842;

resoluční návrh na přepracování rozdělení volebních krajů 126, 3842, 3869, 3871;

změna § 10. o zřízení župním 126, 3843, 3873, 3874;

resoluční návrh na přepracování příl. A k § 2. zákona o zřízení župních a okresních úřadů 126, 3843, zamítnut jako návrh dra Lukavského 3875;

resoluční návrh k osnově řádu volení do poslanecké sněmovny 126, 3869, 3871;

pozměňovací návrh k § 40. řádu volení do poslanecké sněmovny 126, 3870;

pozměňovací návrh k zákonu o zřízení stálých voličských seznamů 102, 3090, 3099;

dotazy tištěné na:

min. veř. prací a železnic v záležitosti zabavování uhlí aprovisačního, určeného pro zásobování obyvatelstva, pro účely železniční tisk 2229, odpověď tisk 2653;

mluvil:

o změně zákona o prozatímní ústavě 56, 1623, 1624, 1630;

k dennímu pořádku (v záležitosti odvolání členů N. S. Modráčka a Hudce) 57, 1655;

k státnímu rozpočtu pro rok 1919, 60, 1773;

o dani z obratu zboží a z pracovních výkonů 97, 2870;

k zákonu o stálých voličských seznamech 102, 3090;

k ústavním předlohám o volebním řádu do poslanecké sněmovny a o župním zřízení 126, 3789;

o volbách župních zastupitelstev a okresních výborů 143, 4150;

zpravodajem:

o částečné změně obecních zřízení a městských statutů 25, 718; 26, 748, 750; 27, 776, 777, 785, 788-790;

o prodloužení platnosti § 23. novely k obecním zřízením do konce roku 1921, 102, 3071-3074;

o utvoření Velké Prahy a konání voleb v ní 116, 3489;

o zmocnění vlády zřizovati státní policejní úřady 129, 3919;

o změně § 3. řádu volení do obcí 130, 3925;

o prodloužení lhůty, stanovené v § 21. novely k obecním zřízením do konce roku 1921 130, 3926;

o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i o označování obcí místními tabulkami a číslování domů 144, 4166, 4171;

o odstranění nevhodných názvů 144, 4173, 4175, 4176.

 

BRADÁČ Bohumír, rolník, Agr.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

zapisovatelem 1, 9;

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru branného 3, 34;

do výboru železničního 3, 35;

do výboru pro slovenské věci 8, 155;

do výboru pro potrestání válečných vinníků 9, 193;

do výboru pro pozemkovou reformu a do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru dopravního 57, 1678;

do výboru pro pozemkovou reformu 63, 1986;

do výboru ústavního 71, 2226;

do výboru ústavního 97, 2895;

do výborů: branného a rozpočtového 118, 3572;

vystoupil:

z výboru pro jednací řád 58, 1717;

z výborů: dopravního, pro pozemkovou reformu a ústavního 81, 2467;

z výboru ústavního 105, 3150;

z výboru branného 110, 3306;

z výboru rozpočtového 111, 3371;

návrhy tištěné:

zrušení fideikomisů tisk 456;

změna zákonů z 13. listopadu 1918, č. 37 Sb. z. a n. a z 11. března 1919, č. 138 Sb. z. a n. (zvýšení počtu členů N. S. na 272) tisk 1109, zpráva tisk 1114;

změna zákona o pozemkovém úřadě tisk 1405, zpráva tisk 1423;

náhrada propachtovatelům zemědělské půdy za doby válečné propachtované tisk 1406, zpráva tisk 1424;

změna zákona z 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n., o jednacím řádu Národního shromáždění tisk 2178, zpráva tisk 2179;

návrhy bez tisku:

změna §§ 3., 4. a 5. osnovy zákona o drahotních přídavcích učitelstvu škol obecných a občanských 23, 681, 683;

resoluční návrh na rozpuštění okresních zastupitelstev a jmenování správních výborů 26, 744; 27, 790;

zahájení debaty o výkladu ministra financí dra Rašína k rozpočtu na rok 1919 a zřízení 16členného rozpočtového výboru 48, 1296, 1297;

vrácení zprávy o zřízení ministerstva národní obrany ústavnímu výboru 57, 1670, 1671;

pozměňovací návrh k zákonu o zřízení stálých voličských seznamů, 102, 3090, 3099;

dodatek k § 6. osnovy zákona o organisaci kanceláří poslanecké sněmovny a senátu 145, 4274, 4275;

dotazy tištěné na:

min. spravedlnosti o zprávách "Prager Tagblattu" a "Bohemie" o politických schůzích tisk 564, odpověď 566;

min. předsedu o rozšiřování nepravdivých zpráv československou tiskovou kanceláří v otázkách zásobovacích tisk 1883, odpověď tisk 2261;

min. veřejných prací o samovolném rozhodování uhelného inspektorátu v Karlových Varech tisk 2017, odpověď tisk 2394;

min. zásobování, obchodu a veřejných prací ve příčině nedostatečného zásobování zemědělského obyvatelstva látkami, obuví a petrolejem tisk 2462, odpověď tisk 2848;

min. vnitra a spravedlnosti ohledně zločinného násilí zemědělského dělnictva proti Fr. Milnerovi, nájemci statku v Dobropůli, okr. Český Brod tisk 2742;

dotazy bez tisku:

naléhavý dotaz na vládu o akci na zmírnění bídy působením vlády k okamžitému snížení cen veškerých předmětů denní spotřeby 53, 1533; prohlášení zástupce min. předsedy, ministra vnitra Švehly 54, 1581 až 1587;

mluvil:

ku zřízení české university v Brně (návrh na konec debaty) 22, 639;

o drahotních přídavcích učitelstvu škol obecných a občanských 23, 681;

zpravodajem:

o rychlém propuštění záložních důstojníků, kteří jsou veřejnými úředníky, učiteli nebo veřejnými zaměstnanci 9, 193.

 

BRANECKÝ Josef, rolník, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 39, 1030; vykonal slib 41, 1070;

zvolen:

do výborů: zásobovacího a pro slovenské věci 41, 1101;

do výboru pro pozemkovou reformu 49, 1344.

 

BREŽNÝ Jan, dr., advokát, Sl.

Zvolen členem Nár. shromáždění 30, 855; vykonal slib 34, 934;

zvolen:

do výboru právního 40, 1050;

do výboru státně-zřízeneckého 58, 1717;

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru rozpočtového 111, 3371.

 

BRODECKÝ Vilém, tajemník, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru železničního 3, 35;

do výboru poštovního 4, 42;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru pojišťovacího 9, 193;

předsedou výboru státně-zřízeneckého 12, 327;

do výboru pro jednací řád 56, 1638;

do výboru dopravního 57, 1678;

zapisovatelem výboru dopravního 62, 1924;

vystoupil:

z výboru poštovního 19, 533;

z výboru pro jednací řád 57, 1677;

návrhy tištěné:

o služebních a platových poměrech zaměstnanců Československé tiskové kanceláře tisk 528, zpráva tisk 1661;

návrhy bez tisku:

vytištění prohlášení min. vnitra Švehly na dotaz Bradáče v akci na zmírnění bídy 54, 1587;

resoluční návrh na opatření 500 mil. korun k úpravě drahotních přídavků všech železničních zaměstnanců (i dělníků) 111, 3328; 112, 3389, 3391;

mluvil:

k programovému prohlášení ministerského předsedy 17, 453;

k naléhavému dotazu Bradáče o zmírnění bídy 53, 1534;

k státnímu rozpočtu pro r. 1919, 61, 1867;

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 111, 3324;

zpravodajem:

o okamžité výpomoci veškerým státním zaměstnancům 50, 1387-1394, 1403;

o připočtení válečných let státním zřízencům 67, 2077, 2078;

o úpravě hmotných poměrů státních zaměstnanců 81, 2457, 2466;

o sestátnění buštěhradské železnice a o postátnění soukromých tratí v Čsl. republice 91, 2723;

o úpravě starobních požitků, drahotních přídavků a výpomocí státních a ústavních zaměstnanců na odpočinku, jejich vdov a sirotků 100, 2986, 2994;

o změně čl. IV. a V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n. o úpravě poměrů státních zaměstnanců 101, 3060;

o úpravě služebních požitků československého vojska 132, 3961;

o mimořádných čtvrtletních výpomocích státních zaměstnanců 141, 4103;

imunitní záležitosti:

porušení imunity; prohlášení předsedy Tomáška 35, 966;

krajský soud v Chrudimi za vydání pro přečin § 305. tr. zák. 70, 2167; 89, 2637 (usneseno nevydati).

 

BROŽÍK Karel, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru zahraničního 3, 34;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 147;

zapisovatelem výboru menšinového a rozhraničovacího 15, 393;

do výboru technického 17, 473;

do výborů: zahraničního, menšinového a technického 34, 962;

do výboru technického 57, 1678;

zapisovatelem výboru technického 62, 1924;

do výboru sociálně-politického 65, 2030;

vystoupil:

z výborů: zahraničního, menšinového a technického 22, 646;

návrhy tištěné:

zrušení ustanovení pivovarského kartelu o rayonování odběru piva a hostinských tisk 623;

dosazení důlních správních komisí tisk 818;

ustanovení dělnických bánských inspektorů tisk 834;

zřízení ústředních fondů, z nichž byly by zvýšeny požitky hornických pensistů, které jsou vypláceny bratrskými pokladnami hornickými tisk 1071, zpráva tisk 1717;

změna článku 18. zákona o závodních a revírních radách při hornictví tisk 2057;

dotazy tištěné na:

min. školství o poměrech a vybudování českého školství v jazykově smíšených okresích tisk 1811, odpověď tisk 2169;

zpravodajem:

o závodních a revírních radách při hornictví a o hornických rozhodčích soudech 98, 2932; 99, 2960, 2965; 100, 2999;

o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku, o závodních a revírních radách a o hornických rozhodčích soudech 124, 3655.

 

BUDAY Josef, dr., profesor, Sl.

Vykonal slib 91, 2716;

zvolen:

do výboru rozpočtového 95, 2828;

vystoupil:

z výboru rozpočtového 111, 3371;

návrhy bez tisku:

změna §§ 16., 17. a 19. osnovy zákona o potravní dani na čáře 144, 4214, 4215;

dotazy tištěné na:

min. vnútra, min. s plnou mocou pre správu Slovenska a min. Národnej Obrany vo veci slobody shromažďovacej na Slovensku tisk 2312;

dotazy bez tisku:

pilný dotaz na min. vnitra o zákazu schůzí slovenské lidové strany v zemplínské župě a o porušení imunity poslance dra Kovalíka 120, 3599; prohlášení min. vnitra 3600; schváleno 3609;

mluvil:

k státnímu rozpočtu na rok 1920, 110, 3266.

 

BUDÍNSKÝ Jaroslav, r., advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru školského 3, 34;

do výboru pro jednací řád 4, 42;

do výboru pro vyživovací příspěvky 4, 43;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

místopředsedou výboru pro vyživovací příspěvky 24, 714;

do výboru kulturního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru státně-zřízeneckého 22, 647;

z výboru pro jednací řád 53, 1533;

návrhy tištěné:

nouzová stavba železnice Jindřichův Hradec, Telč, Želetava, Třebíč a Mor. Budějovice tisk 189, viz tisk 1208;

zrušení zákona ze 27. listopadu 1905 o užívání obou zemsk. jazyků při samosprávných úřadech na Moravě a moravských obvodech ve Slezsku tisk 207;

vybudování živnostenského školství odborného na Moravě tisk 498;

úprava služebních příjmů a výslužného učitelstva na veřejných obecných a měšťanských školách tisk 672, zpráva tisk 992;

zřízení mistrovské školy elektrotechnické v Brně tisk 676, zpráva tisk 2336;

zřízení mistrovské školy průmyslové pro chemii v Brně tisk 677, zpráva tisk 1747;

stavba místní dráhy z Moravských Budějovic do Želetavy tisk 1059, viz tisk 1208;

převzetí vyšší ovocnářské a zahradnické školy v Lednici na Moravě do správy státní a přeměnění její na školu českou tisk 2005;

sestátnění hudební konservatoře v Brně tisk 2124, zpráva tisk 2592;

umístění Českosl. ústavu pro výrobu ser (lékařské části), t. č. v Hranicích, do Ivanovic na Hané tisk 2160;

úprava požitků učitelů vyučujících v živnostenských školách pokračovacích tisk 2338;

dotazy tištěné na:

min. zemědělství a ministra financí o hospodaření na panství Salmově v Rájci na Moravě tisk 2297, odpověď tisk 2641;

min. vnitra stran zlomyslného poškozování českého majetku ve Svitavách tisk 2408;

min. školství a národní osvěty stran jmenování profesorů na nových vysokých školách v Brně tisk 2465;

mluvil:

o zlepšení hmotných poměrů národního učitelstva 41, 1084;

zpravodajem:

o zřízení české university v Brně 22, 628, 644;

o zřízení vyšší textilní školy průmyslové v Hradci Králové nad Lab. 31, 904;

o úpravě denního vyučování v živnostenském školství pokračovacím 42, 1109, 1115;

o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních 55, 1603;

o zřízení československé státní vysoké školy obchodní v Praze 67, 2106;

o zřízení samostatné vysoké školy zemědělské v Brně 68, 2125;

o zřízení mistrovské školy průmyslové pro chemii v Brně 88, 2633;

o zřízení mistrovské školy elektrotechnické v Brně 117, 3511;

o zřízení státních stipendií pro vysoké školy v Brně 119, 3581;

o rozšíření státní odborné školy tkalcovské ve Dvoře Králové n. L. ve školu barvířsko-tiskařskou a přadláckou 123, 3647;

o udělení subvence pro "Pomocný základ a útulek československých spisovatelů při Svatoboru v Praze" 144, 4224.

 

BULÍN Hynek, dr. advokát, D.

Vykonal slib 1, 8;

vzdal se členství v Nár. shromáždění 51, 1408;

zvolen:

do výboru pro vodní hospodářství 7, 148;

do výboru pojišťovacího 18, 506;

návrhy tištěné:

ústavní vymezení oboru působnosti jednotlivých ministerstev tisk 98;

zřízení vysoké školy obchodní v Olomouci tisk 510;

návrhy bez tisku:

změna §§ 335., 337. a 338. voj. řádu trestního 11, 265, 266, zpráva tisk 251;

dotazy tištěné na:

min. vnitra o zákeřném utracení dra Havla tisk 531, odpověď tisk 775;

mluvil:

o změně vojenského trestního řádu 11, 265.

 

BURIAN Edmund, redaktor, Čsl. S. D.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru ústavního 2, 17;

do výboru menšinového a rozhraničovacího 7, 148;

do výboru mírového 9, 193;

do výboru ústavního 36, 1005;

do výboru ústavního 106, 3160;

vystoupil:

z výborů: mírového a ústavního 22, 646;

z výboru ústavního 103, 3108;

návrhy bez tisku:

návrh na vrácení imunitní záležitosti člena N. S. Merty imunitnímu výboru 67, 2102;

mluvil:

o volebním řádu do obcí 20, 536;

k ústavním předlohám 126, 3797;

zpravodajem:

o úpravě služebních poměrů zřízenců obecních a okresních 100, 2996;

o organisaci místních výborů ve Velkém Brně 144, 4223, 4224.

 

BURJAN Jan, inž., stavitel, Sl.

Vykonal slib 34, 934;

vzdal se členství v Národním shromáždění 130, 3924;

zvolen:

do výboru železničního 41, 1101;

do výboru dopravního 57, 1678;

vystoupil:

z výboru dopravního 135, 4006.

 

BUŘÍVAL František, tajemník, Č. S.

Vykonal slib 1, 8;

zvolen:

do výboru pro jednací řád 2, 26;

do výboru železničního 3, 35;

do výboru státně-zřízeneckého 7, 148;

do výboru rozpočtového 50, 1404;

do výboru dopravního 57, 1678;

předsedou výboru dopravního 62, 1924;

místopředsedou rozpočtov. výboru 96, 2834;

návrhy tištěné:

zřízení státně-zřízeneckého výboru tisk 84;

přestavba nádraží Českotřebovského tisk 99, zpráva tisk 2691;

vypracování nové služební pragmatiky pro státní zaměstnance tisk 217;

zrušení rakouského i uherského zákona o certifikatistech tisk 280, zpráva tisk 441;

počítání služební doby konceptních úředníků poštovních, vyšlých ze stavu dopravních úředníků poštovních podle skupiny A tisk 314;

odstranění křivd, způsobených bývalou rakouskou vládou státním úředníkům i zřízencům z národnostních důvodů tisk 319, viz zprávu tisk 1661;

naléhavá úprava poměrů výpomocných sluhů přiznáním definitivy tisk 345, zpráva tisk 815;

vyplácení drahotní podpory státním zaměstnancům i po čas onemocnění tisk 346;

zrušení smluvního poměru berních exekutorů tisk 347, zpráva tisk 815;

a) urychlené pensionování vysloužilého konceptního, kancelářského a ostatního zřízenectva státních úřadů a soudů, b) zrušení dosud stávající tajné kvalifikace u státních úřadů a soudů, c) zařadění kancel. úředníků všech resortů při státních úřadech a soudech ze skupiny E do skupiny D služební pragmatiky a d) změnu přísežní formule pro oficianty a kancelářské pomocníky, tisk 354, viz zprávu tisk 1661;

převzetí event. zařadění telegrafních adjunktů poštovních do hodnostních tříd a platových stupnic státních úředníků tisk 625;

zařadění poštovního dopravního úřednictva a úřednictva účetního do skupiny B tisk 638;

zařadění celního úřednictva po odborné vyšší zkoušce do skupiny B státních úředníků tisk 639;

umístění vysloužilých legionářů ve státní službě tisk 743, zpráva tisk 1429;

změna o úpravě příjmů do sluhovské kategorie náležejících aktivních státních sluhů tisk 744, zpráva tisk 1075;

změna ustanovení o započítání určitých předchozích dob služebních státních sluhů tisk 745, zpráva tisk 1075;

převzetí venkovských poštovních sluhů do kategorie sluhů státních, náležejících do zákona ze dne 25. ledna 1914, ř. z. č. 15, tisk 746, zpráva tisk 1075;

zřízení zvláštní stížnostní komise pro prozkoumání osobního charakteru, chování a činnosti veškerého státního personálu tisk 747;

zvýšení drahotních vedlejších požitků a přídavků na činži pro veškeré dělnictvo čs. drah, jakož i pro veškerý provisorní, skladištní a staniční personál a pro úpravčí tratí, jakož i poskytnutí dlouhodobého úvěru na opatření potravin, oděvu, prádla a obuvi tisk 808, zpráva tisk 1388;

zvýšení nezabavitelného existenčního minima tisk 1750;

jmenování odborných vynikajících úředníků do vyšší skupiny zaměstnanecké tisk 1751;

zřízení dopravního dohlédacího úřadu tisk 1876;

přiznání výhod § 48. služební pragmatiky učitelské ze dne 28. července 1917 suplujícím cvičným učitelům tisk 2000;

vydání zákona, kterým se soudy zmocňují zrušiti obchodní smlouvy, uzavřené před 1. srpnem 1914 tisk 2121;

zvýšení přídělu kuřiva zaměstnancům drah tisk 2125;

zařadění Brandýsa n. Lab. do vyšší třídy místních přídavků tisk 2126, viz zprávu tisk 2825;

neprodlené provedení všech opatření, čelících proti drahotě, jakož i na podporu všech družstevních snah státních zaměstnanců tisk 2493, zpráva tisk 2788;

zařadění všech státních zaměstnanců v Nymburce do II. třídy místních přídavků tisk 2684, zpráva tisk 2825;

návrhy bez tisku:

odročení jednání o úpravě platů profesorů theologických ústavů 92, 2765;

změna § 12. zákona o složení a pravomoci senátu 126, 3841, 3871, 3872;

pozměňovací návrh § 6. odst. I. zákona o propočítání služební doby státních zaměstnanců 141, 4109;

dotazy tištěné na:

min. železnic o jazykových poměrech u dráhy buštěhradské tisk 640, odpověď tisk 906;

min. financí o zřízení a řádném upravení celních úřadů v pohraničních stanicích Čsl. republiky tisk 841, odpověď tisk 994;

min. pošt. a telegrafů o zrušen nařízení ministerstva obchodu, č. 38 ex 1914 (systém telegrafních poslíčků) tisk 1137, odpověď tisk 1386;

vládu o dodávání stejnokrojů státním zaměstnancům tisk 1231, odpověď tisk 1556;

min. železnic o rekvalifikaci zaměstnanců st. drah tisk 1440, odpověď tisk 1634;

min. národní obrany, železnic a financí o zrušení nádražních vojenských velitelství a vyprázdnění ubikací zabraných vojenskými i jinými úřady tisk 1682, odpověď tisk 1983;

min. vnitra o rozmnožení četnických stanovišť tisk 1753, odpověď tisk 1946;

min. vnitra o stanovení zásad pro reorganisaci služby četnictva tisk 1787, odpověď tisk 1947;

min. financí a národní obrany o potrestání setníka, který se dopustil důchodkového přestupku v Bratislavě tisk 1846, odpověď tisk 2328;

min. spravedlnosti o porušení zákona ze dne 17. června 1919, č. 372 Sb. z. a n., prováděcím nařízením ze dne 1. října 1919, č. 534 Sb. z. a n., ohledně jmenování soudních sluhů a podúředníků kancelářskými úředníky tisk 1996, odpověď tisk 2287;

min. vnitra a veřejných prací ve příčině řádných a včasných výplat cestářů, kteří byli zproštěni služby vojenské tisk 2535;

mluvil:

o okamžité výpomoci veškerým státním zaměstnancům 50, 1398;

o poměrech železničních (při rozpravě o rozpočtu pro r. 1919) 60, 1814;

o postátnění soukromých tratí v Čsl. republice 91, 2725;

o postátnění soukromých drah 92, 2757;

o úpravě starobních požitků státních a ústavních zaměstnanců (staropensistů) 100, 2988;

zpravodajem:

o zrušení zákona o certifikatistech 48, 1300;

o úpravě poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků 61, 1904;

o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhů a do stavu sluhů dle zák. z 25. září 1908 63, 1985;

o úpravě příjmů, započítání předchozích dob služebních a zařadění sluhů do podúřednického schematu, jakož i o zařadění venkovských poštovních sluhů do kategorie sluhů státních 67, 2083;

o zvýšení drahotních vedlejších požitků a přídavků na činži pro veškeré dělnictvo čsl. drah a přiznání dlouholetého úvěru na opatření potravin, oděvů, prádla a obuvi 67, 2107;

o jmenování úředních sluhů podúředníky 134, 3990;

o provedení všech opatření, čelících proti drahotě, jakož i na podporu všech družstevních snah státních zaměstnanců 144, 4218;

o zařadění určitých měst do vyšší třídy aktivního resp. místního přídavku 145, 4276.Přihlásit/registrovat se do ISP