Pátek 20. září 1907

jaře roku letošního předcházela a uváží-li se, že již v roce 1903 skorem tytéž obce o veškerou úrodu krupobitím přišly, tu jest vidno, že poškození jsou ve své existenci v největší míře ohroženi.

Slavný sněme, račiž se usnésti:

1.   Obcím a obyvatelstvu těmito pohromami stiženým, povoluje se přiměřená podpora z prostředků zemských.

2.  C. k. vláda se vyzývá, postiženým krajům přiměřené podpory poskytnouti z prostředků státních.

3.   Zemskému výboru král. Českého se ukládá, aby neblahé poměry finanční postižených obcí uvážil a přiměřenou podporu k pracím komunikačním udělil.

V   ohledu formálním se navrhuje, aby návrh byl přikázán komisi rozpočtové bez prvního čtení.

V  Praze dne 20. září 1907.

Matěj Bíba a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Páni poslanci Josef Prášek a soudruhové mně podali návrh.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Návrh poslance Josefa Práška, Josefa Hyrše a soudruhů na poskytnutí podpory obcím v okresích Ledečském a Dolnokrálovickém z prostředků státních a zemských.

Slavný sněme! V okresu Ledečském a Dolnokrálovickém bylo v měsíci červenci více obcí stiženo zhoubným krupobitím a průtrží mračen a zvláště obec Tomice v okr. Dolnokrálovickém byla nejvíce postižena.

V  této obci dostoupila voda výše 3 m a protrhla 3 mosty, jichž zřízení vyžadovati bude značných nákladů. Proto navrhujeme:

Slavný sněme, račiž se usnésti:

1.    Povodní a krupobitím poškozeným několika obcím okresů Ledečského a Dolnokralovického udělí se vydatná podpora z prostředků zemských

2.   C. k. vláda se vyzývá, aby k témuž účelu z prostředků státních vydatnou pomoc poskytla.

V  ohledu formálním budiž návrh tento přikázán komisi rozpočtové bez prvního čtení.

V  Praze dne 20. září 1907.

Josef Prášek, Jos. Hyrš a soudruzi.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Schreiter, Lipka und Genossen haben mir einen Antrag überreicht;, welchen ich zur Verlesung bringe

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag der Abg. Schreiter, Lipka und Genossen, betreffend den Bau der Eisenbahn KleinkahnTyssa - Peterswald-Landesgrenze.

Hoher Landtag! Die Gefertigten stellen den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

1.   Der Landesausschuß wird beauftragt, unverzüglich die nötigen Schritte behufs Durchführung des Baues der projektierten Lokalbahn Kleinkahn-Tyssa-Peterswald-Landesgrenze zu unternehmen, sich insbesondere mit der k. k. Eisenbahnverwaltung wegen finanzieller Sicherstellung dieses Projektes ins Einvernehmen zu seien und dem hohen Landtage mit tunlichster Beschleunigung dementsprechende Anträge vorzulegen.

2.   In formeller Beziehung wird die Zuweisung dieses Antrages an die Kommission für öffentliche Arbeiten beantragt.

Prag am 20. September 1907.

Schreiter und Genossen.

Nejvyšší maršálek zemský: Páni posl. Jan Dvořák a soudruzi mně podali návrh.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Návrh poslance Jana Dvořáka a soudruhů na povolení podpory postiženému obyvatelstvu obce Velichovky, Hustiřany a Vilantice v okresu Jaroměřském z prostředků zemských a státních.

Dne 31. července stiženy byly obce Velichovky, Hustiřany a Vilantice v okresu Jaroměřském krupobitím, které velkých škod způsobilo na polích a osení. Však nebylo dosti na této katastrofě. 6. srpna opětně

přikvačilo krupobití, které zhoubnou zkázu dovršilo.

V  uvážení, že pohromou touto uvedeno jest obyvatelstvo obcí těchto do hospodářské a finanční tísné, navrhují podepsaní:

Slavný sněme račiž se usnésti:

1.    Obyvatelstvu a obci Velichovkám budiž poskytnuta přiměřena podpora z příspěvků zemských.

2.   C. k. vláda se vyzývá, aby poskytla postiženému obvatelstvu Velichovky náležitou podporu z prostředků státních.

3.   V ohledu formálním navrhuje se, aby návrh byl přikázán komisi rozpočtové bez prvního čtení.

V  Praze dne 20. září 1907

Jan Dvořák a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan posl. Dr. Zimmer mi podal dva návrhy a sice prvý ve příčine snížení domovní daně činžovní.

Der Herr Abg. Zimmer hat mir zwei Anträge überreicht und zwar den ersten wegen Herabsetzung der Hauszinssteuer.

Žádám, aby tento návrh byl přečten.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Návrh poslance Dra Zimmra a soudruhů v příčine snížení domovní daně činžovní.

Podepsaní navrhují:

Slavný sněme, račiž se usnésti: C. k. vláda se vyzývá, aby s možným urychlením předložila říšské radě osnovu zákona na žádoucí snížení domovní daně činžovní.

V ohledu formálním se navrhuje, aby návrh tento přikázán byl komisi berní.

V Praze dne 19. září 1907.

Dr. Zimmer a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Druhý návrh p. posl. Dra Zimmera týká se zavedení zemské dávky z automobilů a motorových vozidel.

Der zweite Antrag des Herrn Abg. Zimmer bezieht sich auf Einführung einer Landesabgabe von Automobilen und Motorrädern.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní tajemník dr. Haasz (čte): Návrh posl. dra Zimmra a soudruhů v příčině zavedení zemské dávky z automobilů a motorových vozidel.

Slavný sněme! V uvážení, že zemské finance zaváděním nových položek výdajových a zvyšováním stávajících již položek výdajových stále smutnější tvářnosti nabývají, v uvážení, že používání automobilů a motorových vozidel dosud žádnou dávkou stíženo není, jakož i v uvážení, že používání těchto vehiklů stále roste a většinou jen od tříd zámožnějších se používá, navrhují podepsaní:

Slavný sněme, račiž se usnésti takto:

Zemskému výboru se ukládá, aby v příčině zavedení zemské dávky z automobilů a motorových vozidel s možným urychlením přípravné řízení a šetření zavedl a případnou osnovu zákona slavnému sněmu k projednání předložil

V  ohledu formálním se navrhuje, aby tento návrh přikázán byl komisi pro obecní a okresní záležitosti.

V  Praze dne 20. září 1907.

Dr. Jan Zimmr a soudruzi.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete Sandner und Genossen hat mir einen Antrag überreicht, welchen ich zur Verlesung bringen werde.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Antrag des Abg. Ignaz Sandner und Genossen, betreffend die Bewilligung einer Landessubvention im Betrage Von 20. 000 K. zur Grundablösung bei Fortsetzung des Bezirkstraßenbaues von Kirchberg durch Waltersgrün mit Anschluß an die Graslitz-Schönbacher Bezirksstraße, sowie einer Zweigstraße von Kirchberg nach Ursprung im Bezirke Graslitz.

Hoher Landtag! Ende der achtziger Jahre wurde die Bezirksstraße von Graslitz bis Schönau, später von dort bis Lauterbach gebaut und dieser Bau im Jahre 1892 bis Schtvarzenbach fortgesetzt.

Mit dem Baue der letztgenannten Strecke wurden auch zugleich zwei Abzweigungen von dieser Hauptstrecke hergestellt, und zwar die eine durch Neustadt nach Frankenhammer und die andere nach Kirchberg.

Kirchberg mit den weiteren im Gemeindeverbände stehenden vier Ortschaften Stein, Ursprung, Lauterbach und Waltersgrün, die größte und bedeutendste der genannten Gemeinden verlangte Schon damals die Hauptstrecke, und zwar mit voller Berechtigung.

Die Bezirksvertretung, in welcher die Landgemeinden nur mit 7 von 24 Mitgliedern vertreten sind, hatte jedoch hiebei nur industrielle Zwecke, daher nur die Verbindung der beiden Industriestädte Graslitz und Schönbach im Auge und die Vertreter der beiden Bezirke Wildstein und Graslitz erklärten sich ganz offen, auf die Landgemeinden feine Rücksicht zu nehmen.

Im Jahre 1902 wurde der Bau der Hauptstrecke von Schwarzenbach bis Schönbach u. zw. an der Grenze von Unterwaltersgrün und Absroth fortgesetzt und die Verbin dung Graslitz -Schönbach vollständig hergestellt. Da die Zweigstrecke von Lauterbach nach Kirchberg bereits big an die Gemeindegrenze von Oberwaltersgrün reicht, die Hauptstrecke Schönbach-Grastitz aber schon das Gemeindegebiet bei Unterwaltersgrün durchschneidet, so ist der Ausbau dieser Strecke durch Waltersgrün von kaum 4 km Sänge und die Verbindung derselben mit der Graslitz-Schönbacher Straße ein bringendes Bedürfnis und zwar aus dem einfachen Grunde, weil die Bewohner der Ortschaften Waltersgrün, Kirchberg, Stein und Ursprung - bereits durchwegs Landwirte - zur Bahn nach Schönbach um die Hälfte näher haben als nach Graslitz und den ganzen Frachtenbedarf als Kohle, Baumateriale, landwirtschaftliche Futter- und Düngermittel u. s. w. alle von der Bahn in Schönbach heziehen. Zu diesem Straßenbau hat auch die Gemeinde Kirchberg ein Opfer in der Weise gebracht, indem sie eine ihr im Jahre 1903 zugewiesene Notstandssubvention von 2000 K nicht unter die Landwirte Verteilt, sondern zum Ausbaue dieser Straße reserviert und angelegt hat..

Ebenso notwendig wurde auch eine Abzweigung von Kirchberg nach Ursprung. Die Trassierungsarbeiten dieser beiden Strecken wurden im Monate Mai d. I. behördlicherseits durchgeführt und sollte noch im heurigen Herbste mit dem Baue dieser Straßen begonnen werden.

Nun kommt aber der wunde Punktr um welchen sich der Antrag dreht und der den ganzen Bau erschwert, ja sogar gänzlich hemmt. Bei der kommissionellen Begehung dieser Strecken Ende Mai d. I. erklärten die Mitglieder des Bezirksausschusses zur Berwunderung, daß die Bezirksvertretung für eine Grundablösung in Hinkunft nicht mehr aufkomme, somit diese den Gemeinden selbst zufalle, d. h. jede Gemeinde, in welcher eine Bezirksstraße gebaut werden soll, hat den hiezu notwendigen Grund und Boden aus eigenen Mitteln abzulösen, während diese Grundablösung bisher aus Bezirksmitteln erfolgte.

Diese Grundablösung erfordert aber bedeutende Mittel, weil diese Trassen zumeist Aecker und Wiesen sind.

Berechnet man daher das Längenprofil durch Waltersgrün mit 4 km und die Breite mit 8 m, so sind diese 32. 000 m2, per m2 mit mindestens 50 h berechnet, so ergibt sich hieraus eine Ablösungssumme von 16. 000 K. Ferner die Sänge der Strecke nach Ursprung 1 1/2 km. Breite 8 m, sind also 12. 000 m2 á 50 h berechnet, so ergibt dies 6000 K; also ein Gesamterfordernis von 22000 K.

Diese Erfordernisse könnte die Gemeinde Kirchberg nur durch eine Anleihe beschaffen, und wäre bei den gegenwärtigen mißlichen landwirtschaftlichen Berhältnissen kaum im Stande, die Zinsen zu decken, geschweige denn an Kapitalsrückzahlungen zu denken, und märe in diesem Falle gezwungen, auf den so notwendigen Straßenbau zu Verzichten.

In Anbetracht dieses Umstandes stellen daher die Gefertigten den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Der hohe Landesausschuß wird beauftragt, der Gemeinde Kirchberg zur Ablösung des zum Bezirksstraßenbaue" der genannten Strecken notwendigen Grundes eine Landessubvention im Betrage von 20. 000 K aus den Notstandsgeldern oder aus sonstigen Landesmitteln flüssig zu machen, da dieser Bau in die Notstandsbauten einbezogen erscheint.

In formaler Beziehung wird beantragt, diesen Antrag ohne erste Lesung der Budgetkommission zur schleunigen Erledigung zuzuweisen.

Prag, am 20. September 1907.

Ig. Sandner und Genossen.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím se všemi přečtenými návrhy dle jednacího řádu.

Ich werde alle verlesenen Anträge der gefchäftsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Upozorňuji kurie, že jest jim vykonati několik voleb. Původně zamýšlel jsem vyzvati kurie, aby tyto volby vykonaly po dnešním sezení. Následkem pokročilého času však měním tuto prosbu v tom smyslu, že prosím, aby kurie provedly volby, které nyní jim ohlásím, po příštím sezení.

Die Kurten haben eine Reihe von Wahlen vorzunehmen. Ich habe ursprünglich beabsichtigt, die Kurien zu ersuchen, diese Wahlen nach der heutigen Sitzung vorzunehmen. Mit Rücksicht aus die vorgeschrittene Zeit ändere ich diese Bitte dahin, daß ich die Kurien erfuche, diese Wahlen nach der nächsten Sitzung vorzunehmen.

Kurie velkých statků má voliti 3 členy do komise pro změnu zřízení zemského a 1 člena do komise zemědělské. Kurie venkovských obcí má voliti po jednom členu do komise rozpočtové a do komise pro zájmová společenstva, pak do komise pro záležitosti okresní a obecní a pro změnu zřízení zemského jednoho člena.

Městská kurie má voliti 2 členy do komise pro změnu zřízení zemského a sice za pány poslance dra Kramáře a Prade.

Die Kurie des Großgrundbesitzes hat zu wählen: 3 Mitglieder in die Kommission für die Abänderung der Landesordnungen und 1 Mitglied der Landeskulturkommission;

die Kurie der Landgemeinden hat zu wählen: je 1 Mitglied der Budgetkommission, der Kommission für Berussgenossenschaften und der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten, dann 1 Mitglied in die Kommission für die Abänderung der Landesordnung.

Die Städtekurie hat zu wählen:

2 mitglieder für die Kommission für die Abänderung der Landesordnung, nämlich für die Abgeordneten Dr. Kramář und Prade.

Opakuji, že žádám, aby tyto volby byly vykonány po příštím sezení.

Ich wiederhole, daß ich ersuche, diese Wahlen nach der nächsten Sitzung vorzunehmen.

Komise pro osnovu zákona o zájmových společenstvech zemědělských koná schůzi dnes po sezení sněmu.

Die Kommission für den Gesetzentwurf, betreffend die landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaften hält Sitzung heute nach der Landtagssitzung.

Die Gewerbekommission hält Sitzung Dienstag um 10 Uhr Vormittag.

Komise živnostenská koná schůzi v úterý o 10. hod. dopolední.

Komise školská koná schůzi v úterý o 10 hod. dopolední.

Die Schulkommission hält Sitzung Dienstag um 10 Uhr Vormittag.

Die Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten hält Sitzung Dienstag um 10 Uhr -Vormittag.

Komise pro záležitosti okresní a obecní koná schůzi v úterý o 10. hod. dopolední.

Příští sezení bude se odbývati v úterý dne 24. září o 11. hod. dopolední.

Die nächste Sitzung findet statt Dienstag den 24. September um 11 Uhr Vormittag.

Na denní pořádek kladu následující předměty:

I.   Čtvrtý seznam zpráv komisí o peticích, č. t. DVI.

II.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o návrhu poslance Josefa Heinzla a soudr. na změnu zákona ze dne 9. července 1863, týkajícího se kontribučenských fondů, č. t. DCI.

III.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru v příčině způsobu úhrady příspěvku státního melioračníhq fondu k úpravě horního Labe a horní Úpy, č. t. DLXVI.

IV.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru v příčině žádosti městské obce Netolické za poskytnutí zemské podpory na zřízení obecního vodovodu, č. t. DLXXI.

V.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s osnovou zákona, týkajícího se úpravy potoka Bačovky a Hlubokého, jakož i mehorování pozemků vodním družstvem v Ovčářích, okres Kolín, č. t. DLXXII.

VI.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s osnovou zákona, týkajícího se meliorování pozemků vodním družstvem ve Vel Kosicích, okres Chlumec n. C., č. t. DLXXIII

VII. Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s osnovou zákona ohledně úpravy potoka Jilemky obcí jilemnickou, č. t. DLXXXI.

Auf die Tagesordnung der nächsten Sitzung setze ich folgende Gegenstände:

I.   Viertes Verzeichnis von Kommissionsberichten über Petitionen, Ldtgs. -Z. 1166, Druck DVI.

II.    Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den Antrag des Abgeordneten Josef Heinzel und Genossen Wegen Abänderung des Gesetzes vom 9. Juli 1863, betreffend die Kontributionsfonde, Ldtgs. Z. 1354, Druck DCI.

III.   Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht, betreffend die Modalitäten der Bestreitung

des staatlichen Meliorationsfondsbeitrages zur Regulierung der Oberen Elbe und der Oberen Aupa, Ldtgs. -Z. 1292, Druck DLXVI.

IV.   Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht, betreffend das Ansuchen der Stadtgemeinde Netolitz um Gewährung einer Subvention zum Baue einer Gemeindewasserleitung; Lbtgs. -Z. 1297, Druck DLXXI.

V.   Zweite Lesung des Berichtes der Bubgetkommission über den Landesausschußbericht mit dem Entwürfe eines Gesetzes, betreffend die Regulierung des Bačovka- und HlubokýBaches und die Meliorierung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Ovčar (Bez. Kolin), Ldtgs. -Z. 1298, Druck DLXXII.

VI.   Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht mit dem Entwurfe eines Gesetzes, betreffend die Meliorierung der Grundstücke durch die Wassergenossenschaft in Groß-Kositz (Bezirk Chlumetz a. C. ); Ldtgs. - Z. 1299, Druck DLXXIII.

VII.  Zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über den Landesausschußbericht mit dem Entwurfe eines Gesetzes, betreffend die Regulierung des Jilemka-Baches durch die Stadtgemeinde Starkenbach; Ldgs. -Z. 1307, Druck DLXXXI.

Prohlašuji schůzi za skončenou.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

(Konec schůze 4 hod. 40 min.

Schluß der Sitzung um 4 Uhr 40 Min. )

Verifikatoren: - Verifikátoři:

Svob. pán Hrubý z Gelenj.

Dr. Hackel.

Kryf.

Praha. - Rohlíček & Sievers. - Prag


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP