Pátek 28. prosince 1906

jiti významu tohoto sněmu tam, kde jest k tomu místo, před panovníkem a v radě korunní.

Ohražuji se proti tomu, aby snad vyvozovaly se nějaké konsekvence z toho, naproti tam se strany vlády, ve které zasedá člen tohoto sněmu, člen vedoucí politické strany české. Protestuji jménem národa, jménem výrobních pracovních jeho sil, jménem intelligence národa proti znehodnocování váhy sněmu království Českého a prohlašuji znova, že nasadíme vše, aby národu celému vrácena byla jeho práva, aby tento sněm stal se opět nejvyšší složkou politické i sociální spravedlnosti a státní svrchovanosti politického národa Českého. (Výborně! Potlesk. )

Nejvyšší maršálek zemský: Dovoluji si sděliti, že taktéž k prohlášení jménem své strany přihlásil se pan posl. Dr. Steidl.

Es hat sich gleichfalls zur Abgabe einer Erklärung namens seiner Partei der Herr Abg. Steidl zum Worte gemeldet.

Dávám nyní slovo panu posl. Kubrovi.

Posl. Kubr: Slavný sněme! Obšírné prohlášení o stanovisku našem, jak my hledíme na znehodcování sněmu království Českého, učiní náš oficielní řečník při rozpočtovém provisoriu, raně však jako předsedovi klubu bylo uloženo, abych podal následovní prohlášení klubu poslanců české strany agrární.

»Klub poslanců české strany agrární na sněmu království Českého považuje za svou povinnost při zahájení tohoto dvoudenního sněmování tlumočiti rozhodný protest lidu, jejž zastupuje, proti tak politováníhodnému a bezpříkladnému, ba hříšnému zkracování práv staroslavného sněmu království Českého tím, že není mu ani tolik času dopřáno, by mohl alespoň ty nejdůležitější a nejaktuelnější záležitosti celého království se týkající vyříditi.

Podepsaní podávajíce tento protest, očekávají, že všichni činitelé, jimž na povznesení sněmu království Českého záležeti musí, přičiní se společně s námi o nápravu. «

V Praze, dno 28. prosince 1906.

Kubr, K. Prášek, Dostál, Kotlář, Mayer, Kropáček. Hodek, Žďárský, Bíba, Dvořák,

Srdínko, Landa, Novák, Rataj, Vojta, Hyrš, Mohl, J. Prášek, Komárek, Zázvorka, Jílek, Chaloupka, Staněk, Šťastný. (Výborně! Potlesk. )

Nejvyšší maršálek zemský: Dávám slovo panu posl. Dr. Heroldovi.

Posl. Dr. Herold: Slavný sněme! Klub poslanců národní strany svobodomyslné v dnešní své schůzi sněmovní vyslovil hluboké své politování nad tím, že sněmu království Českého nedopřává se tolik času, aby mohl vyříditi veškeré záležitosti, které do působnosti tohoto sněmu náležejí a na jejichž vyřízení obyvatelstvo království Českého tak toužebně naléhá. Klub poslanců českých zajisté neuzavíral nikdy zraků svých před tím, kdy nebylo možno pro politické změny svolati sněm ihned, ale vzhledem k tomu, že uplynul letošní rok bez jakéhokoliv svolání sněmu království Českého, má za to, že již v tom jest více nežli nahodilé politické události, že v tom leží soustava, kterou my nikdy snášeti a trpěti nehodláme. (Výborně ! Hlas: Jest to zjevné zneužívání moci úřední vládou vídeňskou!)

Praví se, že sněm království Českého nemá býti dříve svolán až po vykonání voleb na říšskou radu, na základě nového volebního řádu. (Odpor. ) Já mám tu čest, prohlásiti jako nezvratný požadavek klubu našeho, na kterém se jednomyslně usnesl, že my žádáme s veškerým důrazem, aby ihned, jakmile říšska rada bude rozpuštěna sněm království Českého byl svolán ke své zákonodárné činnosti (Výborně !) a aby zasedal tak dlouho, až veškeré své záležitosti vyřídí, jak to zřízení zemské předpisuje. (Souhlas. )

Neoddáváme se obavám a následkem toho nechceme přisvědčiti námitce, že by sněm neměl býti svolán v době volební, námitce, která se činí pro to, že se má za to, že by sněm království Českého nebyl pak působištěm pro práce zákonodárné, nýbrž spíše místem pro volební řeč agitační.

Sněm království Českého jest si dobře vědom svého postavení státoprávního, svého postavení historického, on si bude zajisté dobře vědom, že jakmile byl svolán k zákonodárné činnosti, jeho péče ponese se především k tomu, na jedné straně vyříditi veškeré naléhavé otázky důležitosti kulturní a hospodářské a na druhé straně konečně přikročiti k velikému tomu dílu, jemuž se vymknouti nemůže a nesmí. nemá-li v nynější situaci zůstati pozadu, totiž ku pronikavé a důtklivé změně zemského zřízení, aby království České na tomto sněmu bylo zastoupeno nejen na základě principů moderních, nýbrž také, aby sněm měl působnost, která mu v tomto státu náleží a jehož působnost království České vyžaduje. (Výborně!)

My tedy určitě žádáme, aby nejen pan nejvyšší maršálek, ale také i pan místodržitel tlumočil na místech vládních pevnou naši a nezvratnou vůli, že žádáme, aby sněm hned počátkem ledna byl svolán (Výborně!) a aby činnosti jeho byla popřána taková doba, aby mohl veškeré své záležitosti vyřiditi.

Mám za to, že v tomto našem přání sejdeme se se souhlasem veškerých poslanců tohoto sněmu království Českého, i německé poslance nevyjímaje, neboť i německé obyvatelstvo stejně trpí tím, že záležitosti zemské zůstávají nevyřízeny a že nelze přikročiti ku vyřízení nejpalčivější otázky, totiž otázky reformy financí zemských. (Výborně! potlesk. )

Nejvyšší maršálek zemský. Dávám slovo ku krátkému prohlášení panu posl. dru Steidlovi.

Poslanec dr. Steidl: Slavný sněme! V úplném souhlase s vývody přednesenými panem drem Heroldem a kollegou Kubrem, mám čest prohlásiti jménem sdružení národních poslanců, že s politováním jsme vzali na vědomí, zanedbávání zájmů sněmovních v království Českém a že litujeme, že posaváde nebylo za nutné uznáno, aby sněm ku delšímu zasedání za účelem projednávání záležitostí zemských byl svolán.

Prosím, aby tedy zároveň se vzalo na zřetel, že rozhodně se ohražujeme proti tomu, aby se tak bagatelisoval sněm království Českého. (Výborně!)

Nejvyšší maršálek zemský: Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Na denním pořádku se nacházejí zprávy o volbách.

Žádám pana přísedícího zemského výboru posl. Dra Škardu, aby zaujal místo zpravodaje.

Erster Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte.

Zpravodaj přísedící zemského výboru poslanec Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Litomyšle - Poličky, konané dne 31. ledna 1900 dostavilo se ze 1496 voličů 967.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Jan Laub, lékárník a purkmistr v Litomyšli 560, pan Václav Jaroslav Klofáč, říšský poslanec v Král. Vinohradech 403 a paní Terezie Toužilová, redaktorka v Praze 1.

Mimo to odevzdány byly tři prázdné lístky.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 484, bez těchto 481.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Jan Laub, lékárník a purkmistr v Litomyšli, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje.

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Lauba za poslance měst Litomyšle-Poličky za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich Stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Laube als Abgeordneten der Städte Leitomischl-Polička als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, aby volba pana Jana Lauba byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu?

Der Landesausschuß beantragt, daß die Wahl des Herrn Johann Laub für giltig anerkannt werde und daß derselbe zum Landtage zugelassen werde.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru posl. Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres města míst průmyslových Jičín - Nový Bydžov konané dne 20. června 1906 dostavilo se z 1894 voličů 1222.

Z odevzdaných hlasů obdržel:

1.   pan. JUDr. Antonín Schauer, advokát v Praze 590 hlasů;

2.   pan Josef Černý, učitel a říšský poslanec v Novém Bydžově 389 hlasů;

3.   pan Vojtěch Václav hrabě Sternberg, říšský poslanec ve Vídni 237 hlasů.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 6.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 612, bez těchto 609 hlasů.

Této nadpoloviční většiny hlasů neobdržel nikdo. Konala se tudíž druhá volba 27. června 1906.

K volbo této dostavilo se z 1894 voličů 1404.

Z odevzdaných hlasů obdržel:

1.   pan JUDr. Antonín Schauer, advokát v Praze, 775 hlasů;

2.   pan Josef Černý, učitel a říšský poslanec v Novém Bydžově, 434 hlasů;

3.   pan Vojtěch Václav hrabě Šternberg, říšský poslanec ve Vídni, 189 hlasů.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 6.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 703, bez těchto 700.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Antonín Schauer, advokát v Praze, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra Antonína Schauera, advokáta v Praze, za poslance měst Jičín Nový Bydžov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Anton Schauer, Advokaten in Prag, als Abgeordneten der Städte Jičin-Neubidschow für giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Zavedu hlasování o návrhu zemského výboru.

Ich werde den Antrag des Landesausschusses aus Zulassung des Herrn Dr. Schauer zum Landtag zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj prís. zemského výboru posl. Dr. Škarda. Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Plzně, konané dne 24. října 1906 dostavilo se z 8838 voličů 3029.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Josef Čipera, c. k. školní rada v Plzni 2450 hlasů, pan Gustav Habermann, redaktor »Nové doby« v Plzni 479 hlasů, pan Josef Petrovič, mistr krejčovský v Plzni 69 hlasů, pp. Václav Fresl, Vojtěch Salzmann, Jan Ulč a Frant. Čipera po 1 hlase. Jeden hlas byl neplatný. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 26.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 1515, bez těchto 1502.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Josef Čipera, c k. školní rada a říšský poslanec v Plzni, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné zavady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Čipery za poslance města Plzně za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Čipera als Abgeordneten der Stadt Pilsen als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší zemský maršálek: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Ich werde den Landesausschußantrag zur Abstimmung bringen.

Dám hlasovati o návrhu zemského výboru.

Ich ersuche die Herren, welche demselben zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří přijímají návrh zemského výboru, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru posl. Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres měst a míst průmyslových Pardubice, Holice a Chlumec n. C., konané dne 24. října 1906 dostavilo se z 2495 voličů 1386, kteří odevzdali 1382 platné hlasy. Z těchto hlasů obdržel:

1.   pan JUDr. Vojtěch Horák, advokát v Pardubicích 708 hlasů,

2.   pan JUDr. Antonín Klouda, advokát v Praze 254 hlasů,

3.   pan JUDr. Cyrill Horáček, c k. mimořádný universitní professor v Praze 176 hlasů,

4.   pan JUDr. Václav Bouček, advokát v Praze 169 hlasů,

5.   pan Ant. Svěcený, redaktor v Praze 74 hlasy,

6.   pan František Kuchynka, starosta v Pardubicích 1 hlas.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 2.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 693, bez těchto 692.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan JUDr. Vojtěch Horák, advokát v Pardubicích, který tudíž byl za poslance zvolen.

Poněvadž proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra. Vojtěcha Horáka, advokáta v Pardubicích, za poslance měst Pardubic, Holic a Chlumce n. C. za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Adalbert Horák, Advokaten in Pardubitz, als Abgeordneten der Städte Parbubitz, Holitz und Chlumec a. E. als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Dám hlasovati o návrhu zemského výboru.

Ich werde den Landesausschußantrag zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru, posl. dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Německý Brod, Polná, Humpolec, konané dne 25. prosince 1906 dostavilo se z 1841 voličů 1223.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan MUDr. Eduard Šubrt 958 hlasů, pan Josef Svoboda 250 hlasů, pan Jindřich Volenec 3 hlasy, pan Filip Bečvář 1 hlas, pan Ant. Mládek 1 hlas.

Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 9, jeden neplatný.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to lístky prázdné, činí 612, bez těchto 607.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan MUDr. Eduard Šubrt, obvodní lékař a starosta král. města Německého Brodu, který tudíž byl za poslance zvolen.

Poněvadž proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana MUDra. Eduarda Šubrta, obvodního lékaře a purkmistra král. města Něm. Brodu, za poslance měst Německý Brod, Polná, Humpolec za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Ich stelle im Namen des Landesausschusses den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MUDr. Eduard Šubert, Distriktsarztes und Burgermeisters der königlichen Stadt Deutschbrob, als Abgeordneten der Städte Deutschbrod, Polna, Humpolec als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort ?

Dám hlasovati o návrhu zemského výboru.

Ich werde den Antrag des Landesausschusses zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist a n g e n o m m e n.

Ich ersuche den Herrn Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger, den Bericht der Wahlkommission zu verlesen.

Landesausschußbeisitzer Abg. Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der am 31. Jänner 1906 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Asch-Roßbach sind von 2078 Wählern 726 erschienen. Von den abgegebenen, Stimmen hat erhalten:

Herr Dr. Hans Trost Advokat in Asch 698 Stimmen, Herr Dr. Edmund Jäger, Arzt, Reichsratsabgeordneter in Landau 10 Stimmen, Herr Joh. Künzel, Sparkassadirektor in Asch 1 Stimme, Herr Emil Hilde mann, Pfarrer in Asch 1 Stimme, Herr Gustav Panzer, Fabrikant in Asch 1 Stimme, Herr Karl Hartenstein, Fabrikant in Roßbach 1 Stimme. Nebstdem wurden 14 leere Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt einschießlich der leeren Stimmzettel 364, ohne dieselben 357 Stimmen.

Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Dr. Hans Trost, Advokat in Asch, welcher daherals Abgeordnete gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Hans Trost als Abgeordneten der Städte Asch-Roßbach als giltig anerkennen und denselben zum Landtag des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte):

Slavný sněme, račiž volbu pana Dr.

Hanuše Trosta za poslance měst Aš - Rossbach za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Trost als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba pana Dra. Trosta byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Žádám pány, kteří přijímají návrh, zemského výboru, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh byl přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přikročím nyní k přijímání slibů.

Ich werde nunmehr zur Angelobung einiger Mitglieder des Landtages schreiten.

(Zvoní. ) Žádám, aby páni poslanci, kteří složí slib, předstoupili. Pan sněmovní tajemník přečte přísežní formuli a vyvolá každého pána dle jména. Žádám, by každý, jehož jméno bude vyvoláno, ráčil předstoupiti, mně podal ruku a vyslovil slovo » Slibuji!«

Ich ersuche diejenigen Herren, welche heute angeloben, vorzutreten.

Der Herr Landtagssekretär wird die Angelobung verlesen und jeden der Herren namentlich aufrufen.

Ich ersuche die aufgerufenen Herren vorzutreten, mir die Hand zu reichen und das Wort: "Ich gelobe" auszusprechen.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz (čte): Učiníte co členové sněmu slib na místě přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenství císaři pánu věrni a Jeho poslušni býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsmitglieder in die Hände seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstat geloben, Seiner Majestät, dem Kaiser Treue und Gehorsam. Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan rektor Magnifikus české university.

Rektor Magnifikus c. k. české university prof. Dr. Hlava: Slibuji !

Landtagssekretär Dr. Haasz: Herr Rektor Magnifikus der deutschen Universität.

Rektor Magnifikus der deutschen Universität Prof. Dr. Pfersche: Ich gelobe!

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan Jan Laub.

Posl. Jan Laub: Slibuji!

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan Dr. Schauer.

Posl. Dr. Schauer: Slibuji!

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan Jos. Čipera.

Posl. Josef Čipera: Slibuji!

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan Dr. Horák.

Posl. Dr. Horák: Slibuji!

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan Dr. Šubrt.

Posl. Dr. Šubrt: Slibuji!

Landtagssekretär Dr. Haasz. Herr Dr.

Trost.

Abg. Dr. Trost: Ich gelobe!

Nejvyšší maršálek zemský: Předsevezmu nyní ještě skládání slibu dvou pánů sněmovních aktuárů.

Ich werbe nunmehr noch die Angelobung der Herren Landtagsaktuare vornehmen.

Pan sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Složíte co aktuáři sněmovní vzhledem ku své úřední přísaze do rukou nejvyššího maršálka zemského slib, že budete svědomitě a správně plniti povinnosti, jež Vám ukládá řád jednací.

Sie werden in ihrer Eigenschaft als Landtagsaktuare in die Hände des Oberstlandmarschalls mit Beziehung auf den von Ihnen abgelegten Diensteid angeloben, die Ihnen durch die Geschäftsordnung des Landtages auferlegten Obliegenheiten gewissenhaft und pünktlich zu erfüllen.

Pan Dr. Mastný. Herr Dr. Mastný. Sněmovní aktuár Dr. Mastný: Slibuji!

Sněmovní tajemník Dr. Haasz: Pan Dr. Funk. Herr Dr. Funk.

Sněmovní aktuár Dr. Funk: Slibuji!

Nejvyšší maršálek zemský: Příští sezení bude se odbývati zítra v sobotu dne 29. prosince o 11. hodině dopolední. Na denní pořádek kladu zprávu zemského výboru v příčině prozatimního stanovení zemské přirážky na rok 1907 s dotyčným dalším opatřením finančním. C. tisku CLXXIII.

Die nächste Sitzung findet Statt morgen, Samstag den 29. Dezember, um 11 Uhr vormittags.

Aus die Tagesordnung setze ich den Bericht des Landesausschusses, betreffend die provisorische Festsetzung der Landesumlagen für das Jahr 1907 und der diesfalls weiter notwendigen finanziellen Vorkehrungen. Druck Nr. CLXXIII.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

(Schůze skončena o 1 hod. 20 min. odp.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr 20 Min. )

Verifikátoři:

- Verifikatoren:

Kokeš.

Peters.

Štolc.

Praha. - Rohlíček & Sievers. - Prag.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP