Čtvrtek 18. května 1905

Dávám slovo panu přísedícímu zemského výboru posl. hraběti Schönbornovi.

Ich erteile dem Herrn Landesausschußbeisitzer Abg. Grafen Schönborn das Wort.

Zpravodaj přísedící zemsk. výboru hrabě Schönborn: Slavný sněme! Doplňovací volby jednoho poslance do sněmu království Českého za volící sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským zavázaných, kteráž položena byla na den 7. října 1903 a téhož dne skutečně také vykonána, súčastnilo se z 45 oprávněných voličů 12, z nichž vykonalo právo voličské šest osobně, šest plnomocenstvím.

Dle výsledku hlasování obdržel Alfons hrabě Mensdorff-Pouilly, velkostatkář v Preitenšteině, 12 hlasů, jest tudíž jednohlasně zvolen.

Ježto se volba řádně konala a proti výsledku není námitek, činí zemský výbor návrh:

Slavný sněme, račiž volbu právě jmenovaného p. Alfonse hrab. Mensdorffa-Pouilly za poslance pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským zavázaných uznati platnou a zvoleného poslance k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß beehrt sich die Akten vorzulegen und den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Alfons Grafen Mensdorff-Pouilly zum Abgeordneten für den Wahlkörper des mit dem Fideikommisbande behasteten Großgrundbesitzes als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Grafen Mensdorff als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, by volba hraběte Mensdorffa byla uznána za platnou a byl hrabě Mensdorff připuštěn ke sněmu.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Graf Schönborn: Hoher Landtag! An der aus den 28. Oktober 1903 ausgeschriebenen und an diesem Tage vorgenommenen Ergänzungswahl eines Abgeordneten für den Landtag des Königreiches Böhmen in den Wahlkörper des Fideikommissarischen Großgrundbesitzes haben sich von 45 Wahlberechtigten 14 und zwar 7 personlich, 7 im Vollmachtswege beteiligt.

Nach dem Ergebnisse der Stimmengebung erhielt Josef Graf Wallis, k. k. Bezirkshauptmann in Koleschowitz, 14 Stimmen, so daß er mit Stimmeneinhelligkeit gewählt erscheint.

Nachdem die Wahl ordnungsmäßig vor Sich gegangen ist und bezüglich derselben von keiner Seite eine Einwendung erhoben worden ist, stellt der Landesausschuß unter Vorlage des Wahlaktes den Antrag:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Josef Grasen Wallis zum Abgeordneten für den Wahlkörper des Fideikommissarischen Großgrundbesitzes als giltig anerkennen und den gewählten zum Landtage zulassen.

Předkládaje spisy činí zemský výbor návrh:

Slavný sněme, račiž volbu p.. Josefa hraběte Wallise za poslance pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským zavázaných uznati za platnou a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Navrhuje se, by volba p. hraběte Josefa Wallise byla uznána za platnou a týž byl připuštěn k sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Grafen Josef Wallis als giltig zu erkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru hrabě Schönborn: Slavný sněme! Doplňovací volby sedmi poslanců do sněmu království Českého pro volící sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných, která byla na den 7. října 1903 položena a toho dne také provedena, súčastnilo se ze 415 oprávněných voličů 78, z nichž vykonalo volební právo 39 osobně, 39 plnomocenstvím.

Dle výsledku hlasování obdrželi: Otokar hrabě Czernín z Chudenic, velkostatkář, Vinoř 78, svobodný pán Jan Dobrženský ml., Chotěboř 78, svobodný pán Václav Kotz z Dobrže, velkostatkář, Svatý Kříž 78, P. František Marat, gen. velmistr řádu křížovníků, Praha 78, Leopold hrabě NostitzRienek, velkostatkář, Perglas 78, Dr. Bedřich princ Schwarzenberg, říšský poslanec, Tochovice 78, Dr. Jaroslav Weltrubský z Weltrub, velkostatkář, Sukdoly 78, takže všichni jsou zvoleni jednohlasně.

Protože se volba řádně konala a proti výsledku není námitek, předkládá zemský výbor volební spisy a činí návrh:

Slavný sněme, račiž volbu právě zmíněných pánů za poslance pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných uznati platnou a zvolené k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß beehrt sich die Wahlakten vorzulegen und den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren:

Ottokar Grafen Czernín von Chudenitz Großgrundbesitzer Winoř, Johann Freiherrn von Dobrženský jun. in Chotěboř, Wenzel Freiherrn Kotz von Dobrž, Großgrundbesitzer in Heiligenkreuz, P. Franz Marat, Generalgroßmeister des Kreuzherren-Ordens in Prag, Leopold Grafen Nostitz-Rieneck, Großgrundbesitzer in Perglas, Dr. Friedrich Prinzen Schwarzenberg, Reichsratsabgeorbneten in Tochowitz und Dr. Jaroslav Weltrubský von Weltrub, Großgrundbesitzer in Sukdol, für den Wahlkörper des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes als giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Es wird beantragt, die Wahl der im Berichte genannten 7 Herren als giltig anzuerkennen und dieselben zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, by volba ve zprávě jmenovaných 7 pánů byla uznána za platnou, a aby byli připuštěni ke sněmu.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je přijat

Der Antrag ist angenommen.

Žádám p. přísedícího zemského výboru dra Škardu, by zaujal místo zpravodaje.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda: Slavný sněme ! K volbě poslance do sněmu pro volební okres měst a míst průmyslových Německý Brod-PolnáHumpolec, konané dne 8. ledna 1904, dostavilo se z 1711 voličů 957. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Dr. Antonín Rezek, c. k. ministr m. sl. ve Vídni 663 hlasy, p. Václav Klofáč, říšský poslanec v Praze 282 hlasy, pan Jindřich Volenec, sládek v Polné 4 hlasy, pan Václav recte Filip Bečvář, říšsky poslanec v Humpolci 1 hlas, pan Vratislav Hromádka, hostinský v Něm. Brodě 1 hlas, pan Alois Hajn, redaktor v Pardubicích 1 hlas, pan Alois Dvořáček, truhlář v Polné 1 hlas. Kromě toho odevzdáno lístků prázdných 3 a jeden lístek neplatný. Nadpoloviční většina hlasů čítajíc v to lístky prázdné činí 479, bez těchto 478. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Dr. Antonín Rezek, c. k. ministr m. sl. ve Vídni, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme! Račiž volbu pana Dra Antonína Rezka, c. k. ministra mimo službu ve Vídni, za poslance měst Německý Brod, Polná-Humpolec za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag möge die Wahl des Herrn Dr.

Anton Rezek, k. k. Ministers a. D. in Wien, als Abgeordneten der Stadte Deutsch-BrodPolná-Humpoletz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreichs Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort:

Navrhuje se, by volba pana dra Rezka byla uznana za platnou a aby byl připuštěn ku sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Rezek als giltig anzuerkennen und den Genannten zum Landtage zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Škarda: Slavný sněme !

K volbě jednoho poslance do sněmu konané dne 20. února 1905 za obchodní a průmyslovou komoru v Budějovicích dostavilo se 22 ze 24 voličů k volbě oprávněných, z nichž pro pana Viléma Holoubka, průmyslníka v Sedlčanech, 21 hlasovalo, jeden lístek byl prázdný. Ježto dle výsledku toho pan Vilém Holoubek nadpoloviční většinu hlasů obdržel, a volba radné se konala, dovoluje si zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pana Viléma Holoubka za poslance obchodní a průmyslové komory v Budějovicích za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wilhelm Holoubek zum Abgeordneten der Handels- und Gewerbe-Kammer in Budweis anerkennen und den Gewahlten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Navrhuje se, aby volba pana Viléma Holoubka byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Wilhelm Holoubek als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pany, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Ich ersuche den Herrn Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger Bericht zu erstatten.

Berichterstatter Landesausschuß-Beisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der am 27. Suni 1904 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Böhmisch Leipa, Haida, Niemes und Zwickau sind 1931 Wahler erschienen und es haben hievon für Franz Schutz 621, Peter Krützner 731, Franz Trieselt 278, Franz Beutel 241, Franz Puhl 1, Josef Wieden 4 gestimmt. 55 Stimmen wurden für ungiltig erklärt. Die absolute Majorität beträgt 938 Stimmen.

Da diese absolute Majorität niemand erhielt, so wurde am 3. Juli 1904 eine zweite Wahl vorgenommen, zu welcher 2423 Wähler erschienen sind. Von diesen haben für Peter Krützner 1308, Franz Schutz 1075, Josef Puhl 1, Franz Beutel 23, Franz Puhl 1 und Franz Trieselt 3 gestimmt, 12 stimmen wurden für ungiltig erklärt. Die absolute Majorität beträgt 1206 Stimmen. Diese absolute Majorität erhielt Herr Peter Krützner, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstang vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Stahlharten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Peter Krützner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Böhmisch Leipa, Haida, Niemes und Zwickau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana Petra Krütznera za poslance venkovských obcí soudních okresů českolipského, borského, mimoňského a cvikovského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Peter Krützner für giltig zu erkennen und den Genannten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba p. Petra Krütznera byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn k sněmu.

Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschuß - Beisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der am 27. Juni 1904 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Aussig und Karbitz sind 2838 Wähler erschienen und es haben hievon für den Herrn Erhard Lipka, Lehrer in Aussig, 1649, für den Herrn Emanuel Höhne, Landwirt in Arnsdorf, 876 und für den Herrn Heinrich Diedl, Redakteur in Aussig, 284 gestimmt. 14 Stimmen waren zersplittert, 15 Stimmzettel waren ungiltig. Die absolute Majorität beträgt 1412 Stimmen. Diese absolute Majorität erhielt Herr Erhard Lipka, Lehrer in Aussia, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint. Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Erhard Lipka als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke AussigKarbitz als giltig anerkennen und denselben Zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte: ) Slavný sněme, račiž volbu p. Erharda Lipky za poslance venkovských obci okresů soudních Ústí n. Labem a Ghabařovice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Erhard Lipka für

giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba p. Erharda Lipky byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je přijat

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschuß-Beisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Bei der am 30. November 1904 vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg sind 41 Wähler erschienen und es erhielt Herr Ferdinand Maresch, Fabriksbesitzer in Aussig 38, und Herr Reginald Czermack, Fabriksbesitzer in Teplitz, 2 Stimmen. Ein Stimmzettel war leer.

Da hiemit Herr Ferdinand Maresch in Aussig mit absoluter Majorität gewählt erscheint und die Wahl vollkommen gesetzmäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landegausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu überreichen.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ferdinand Maresch zum Abgeordneten der Handels- und Gewerbekammer in Reichenberg agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu p. Ferdinanda Maresche za poslance obchodní a průmyslové komory v Liberci za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Navrhuje se, by volba p. Ferdinanda Maresche byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ke sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Ferdinand Maresch für giltig zu erkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschußbeisitzer Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Zu der am 16. Dezember 1904 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte KarlsbadJoachimsthal sind von 3789 Wählern 2371 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Ludwig Schäffler, Bürgermeister in Karlsbad 1363, Dr. Aloig Scheiter, Adrokaturskonzipient in Karlsbad 994, Josef Klier, Schneidermeister in Karlsbad 1, Franz Kuhlmann, Bürgermeister in Set. Joachimsthal 1 Stimme. Nebstdem wurben 12 leere Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 1186, ohne dieselben 1180 Stimmen.

Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Ludwig Schäffler, Bürgermeister in Karlsbad, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ludwig Schäffler als Abgeordneten der Städte Karlsbad-Joachimsthal als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu pana Ludvíka Schäfflera za poslance měst Karlovy VaryJáchymov za platnou uznati a zvoloného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Ludwig Schäffler als giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, by volba p. Ludvíka Schäfflera byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ke sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku. Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterstatter Landesausschuß-Beisitzer Dr. Eppinger: Bericht des Landesausschusses über die Wahl des Landtagsabgeordneten JUDr. Josef Herold; Rechtsanwaltes in Brüx, für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Brüx-Bilin-Oberleutensdorf.

Hoher Landtag! Zu der am 17. April 1905 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Inbustrialorte Brüx-Bilin-Oberleutensdorf sind von 4349 Wählern 1407 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr JUDr. Josef Herold. Rechtsanwalt in Brüx 1390 Stimmen, zersplittert waren 5 Stimmen, ungiltig waren 2 Stimmen.

Nebsdem wurben 10 leere Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 754, ohne dieselben 749 Stimmen. Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr JUDr. Josef Herold, Rechtsanwalt in Brüx, welcher baher als Abgeorbneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuß die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Josef. Herold, Rechtsanwaltes, in Brüx, als Abgeordneten der Stäbte Brüx, Bilin, Oberleutensdorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Slavný sněme, račiž volbu p. JUDra. Jos. Herolda, advokáta v Mostě, za poslance měst: Most, Bilina, Horní Litvínov za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt die Wahl des Herrn Dr. Herold für giltig zu erkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba p. Dr. Josefa Herolda byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche dem AnAntrage zustimmen, die Hanb zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám p. poslance Dr. Herolda, aby zaujal místo zpravodaje.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Herold: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů rakovnického, křivoklátského, novostrašeckého a lounského, odbývané dne 25. listopadu 1903, dostavilo se 3278 voličů, z nichž hlasovalo pro Františka Udržala, rolníka v Dolní Rovni 1205. Antonína Mohla, ředitele rolnické školy v Rakovníce 1052, Václava Marka, inženýra v Chlumčanech 441, Václava Choce, říšského poslance v Žižkově 347, Ludvíka Austa v Kladně 198; pro různé jiné osoby odevzdáno 16 hlasů.

Devatenáct hlasů uznáno neplatnými.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1630.

Této nadpoloviční většiny hlasů nedosáhl žádný z jmenovaných, a předsevzata tedy dne 5. prosince 1903 voba druhá, k níž dostavilo se 3820 voličů.

Z těchto hlasovalo pro Antonína Mohla 1951, Fr. Udržala 1737, Ludvíka Austa 83, Václava Choce 19. 11 hlasů bylo roztříštěno: 19 hlasů uznáno neplatnými. Nadpoloviční většina hlasů činí 1901. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel Ant. Mohl, ředitel rolnické školy v Rakovníku, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy, navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. Ant. Mohla za poslance venkovských obcí okresů soudních rakovnického, křivoklátského, novostrašeckého a lounského za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest: ) Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Mohl als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rakonitz-Pürglitz-Neustraschitz-Laun als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall: Es wird Beantragt, die Wahl des Herrn Anton Mohl als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba p. Ant. Mohla byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ke sněmu.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrag zustimmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Herold: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Králové Dvůr a Jaroměř, odbývané dne 27. června 1904 dostavilo se 2753 voličů, z nichž hlasovalo pro Jana Dvořáka 1247, Jana Pražáka 679, Josefa Matznera 812, dva hlasy byly roztříštěny, 13 hlasů bylo prohlášeno za neplatné. Nadpoloviční většina hlasů činí 1371.

Ježto této nadpoloviční většiny nikdo neobdržel, konána byla dne 8. července 1904 volba druhá, k níž dostavilo se 2802 voličů, z nichž hlasovalo pro Jana Dvořáka 1373, Josefa Matznera 798, Jana Pražáka 622. Josefa Jakoubka 1. 8 hlasů bylo prolášeno za neplatné. Nadpoloviční většina hlasů činí 1398.

Poněvadž ani při této volbě nikdo nadpoloviční většiny neobdržel, konána byla dne 15. července 1904 užší volba mezi Janem Dvořákem a Josefem Matznerera, k níž dostavilo se 2955 voličů, z nichž hlasovalo pro Jana Dvořáka 1688. Josefa Matznera 1228, 39 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1459.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Dvořák, rolník v Sánech, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti této volbě není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, ráčiž volbu pana Jana Dvořáka za poslance venkovských obcí okresů soudních Králové Dvůr a Jaroměř za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Dvořák als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Königinhof und Jaroměr als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreich Böhmen zulassen.

Oberstlandmarschall, verlangt jemand das Wort?

Žáda někdo za slovo?

Navrhuje se, by volba pana Jana Dvořáka uznána byla za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Es wird Beantragt, die Wahl des Herrn Johann Dvořák giltig zu erklären und den Gewählten zum Landtag zuzulassen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem tímto souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru Dr. Herold: Slavný sněme! K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Nové Město, Náchod, Úpice, Česká Skalice, Opočno, odbývane dne 27. června 1904 dostavilo se 2425 voličů, z nichž hlasovalo pro JUDra Josefa Čížka 804, Jana Kotlanta 991, Jana Řezníčka 391, Františka Kovařoviče 183, Karla Standta 37, 10 hlasů bylo roztříštěno a 9 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1209.

Ježto této nadpoloviční většiny nikdo neobdržel, konána byla dne 9. července 1904 volba druhá, k níž dostavilo se 3228 voličů, z nichž hlasovalo pro Jana Kotlanta 1794, JUDra Josefa Čížka 1349, Jana Řezníčka 30, Karla Standta 27, Františka Kovařoviče 7. 10 hlasů bylo roztříštěno a 11 hlasů bylo prohlášeno za neplatné.

Nadpoloviční většina hlasů činí 1609. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan Jan Kotlant, rolník v Holohlavech, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Kotlanta za poslance venkovských obcí okresů soudních Nové Město, Náchod, Úpice, Česká Skalice, Opočno za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrrn Johann Kotlant als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neustadt, Nachod, Eipel, Böhm. Skalitz, Opočno als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Navrhuje se, by volba pana Jana Kotlanta byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ke sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Johann Kotlant als giltig anzuerkennen und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Tím jest dnešní denní pořádek vyčerpán.

Die heutige Tagesordnung ist erschöpft.

Ich werde nunmehr die Angelobung derjenigen Herren vornehmen, deren Wahlen heute verifiziert worden sind, insoferne die Herren in der Sitzung gegenwärtig sind.

Der Herr Landtagssekretär wird die Angelobungsformel vorlesen, und ich ersuche die Herren, welche namentlich aufgerufen werden, vorzutreten, mir die Hand zu reichen und das Wort "Ich gelobe" auszusprechen.

Předsevezmu nyní skládání slibu oněch pánů, jichž volby byly dnešního dne verifikovány. Žádám pány, by ráčili předstoupiti na blízko presidia, pan sněmovní tajemník přečte přísežnou formuli a žádám pány, by předstoupili, mně podali ruku a vyslovili slovo: "Slibuji".

Sněmovní sekretář Dr. Haasz (čte): Učiníte co členové sněmu slib na místě přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenstvu císaři Pánu věrni a Jeho poslušni býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsmitglieder in die Hände S. Durchtlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben, Seiner Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung ihrer Pflichten.

Herr Rektor Magnificus der deutschen Universität in Prag:

Rektor Magnificus der deutschen Universität in Prag Prof. Dr. Rzach: Ich gelobe

Pan hrabě Alfons Mensdorff: Slibuji.

Herr Graf Wallis: Ich gelobe.

Herr Graf Otakar Czernin: Ich gelobe

Svobodný pán Dobrženský mladší: Slibuji.

Freiherr von Kotz: (nicht anwesend).

Pan generál velmistr Marat: Slibuji.

Herr Graf Leopold Nostitz: Ich gelobe.

Pan Dr. Bedřich princ Schwarzenberg: Slibuji.

Pan Dr. Weltrubský z Weltrub: Slibuji. Pan posl. Holoubek: Slibuji. Pan posl. Dr. Rezek (nepřítomen).

Herr Abg. Schäffler: Ich gelobe.

Herr Abg. Dr. Josef Herold aus Brüx: (nicht anwesend).

Herr Abg. Maresch: Ich gelobe.

Pan poslanec Mohl: Slibuji.

Pan poslanec Jan Dvořák: Slibuji.

Pan poslanec Kotlant: Slibuji.

Herr Abg. Krützner: Ich gelobe. Herr Abg. Lipka: Ich gelobe.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Příští sezení bude se odbývati v pondělí, dne 22. května 1905 o 11. hodině dopolední.

Die nächste Sitzung findet statt Montag, den 22. Mai um 11 Uhr Vormittag.

Na denní pořádek kladu následující předměty:

Zřízení komise rozpočtové,

zřízení komise pro záležitosti zemědělství,

zřízení komise pro záležitosti okresní a obecní.,

zřízení výboru legitimačního, zřízení komise petiční.

Auf die Tagesordnung setze ich folgende Gegenstände:

Einsetzung der Budgetkommission, Einsetzung der Landeskulturkommission,

Einsetzung der Kommission für Bezirksund Gemeinde-Angelegenheiten,

Einsetzung des Legitimationsauschusses, Einsetzung der Petitions-Kommission. Ich erkläre, die Sitzung für geschlossen.

Prohlašuji schůzi za skončenu. Schůze skončena v 1 hod. 20 min. odp.

Schluß der Sitzung um 1 Uhr 20 Min. Nachmittag.

Verifikátoři: - Verifikatoren:

Milner.

Müller.

Dr. Zimmer.

Praha. - Rohlíček & Sievers. - Prag.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP