Úterý 14. června 1904

Stenografická, zpráva

o

I. sezení II. výročního zasedání sněmu

království Českého z roku 1901. dne

14. června 1904.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung der II. Jahressess. des Landtages

des Königreiches Böhmen vom Jahre 1901

am 14. Juni 1904.

Obsah:

Zprávy presidiální:

Proslov Nejvyššího maršálka zemského za příčinou zahájení II. výročního zasedání sněmu (str. 5).

Ustanovení verifikátorů (str. 6).

Posmrtní vzpomínka na poslance dra Brzoráda, Jaroše, Richlého, Borjana, Niesiga a Jandu (str. 6).

Oznámení složených mandátů (str. 7).

Oznámení pořadatelů sněmovních (str. 7). Oznámení složení sněmovní kanceláře

(str. 7).

Oznámení spisů tiskem rozdaných

(str. 7).

Inhalt:

Präsidialmitteilungen:

Ansprache des Oberstlandmarschalls aus Anlaß Der Eröffnung der II. Jahressession des Landtages (Seite 5).

Bestimmung Von Verifikatoren (Seite 6).

Nachruf aus Anlaß des Ablebens der Abgeordneten Dr. Brzorád, Jaroš, Richly, Borjan, Niesig und Janda (Seite 6).

Bekanntgabe der Niederlegung der Mandate (Seite 7).

Bekanntgabe der Landtagsordner (Seite 7).

Bekanntgabe der Zusammensetzung des Landtagsbureaus (Seite 7).

Bekanntgabe der verteilten Druckschriften

(Seite 7).

Dotazy:

1.   posl. Pradeho a soudruhů k Nejvyššímu maršálku v záležitosti obsazování míst při zemském výboru a zejména na obsazení místa sněmovního tajemníka, sněmovních aktuárů a míst v kanceláři sněmovní (str. 8);

2.   posl. Březnovského a soudruhů k c. k. místodržiteli týkající se nedostatečné bez-

Interpellationen:

1.   des Abgeordneten Prade und Genossen an den Oberstlandmarschall, betreffend die Besetzung der Beamten- und Dienerstellen bei dem Landesausschusse und namentlich der Stelle des Landtagssekretärs, der Landtagsaktuare und der Stellen im Landtagsbureau (Seite 8);

2.   des Abg. Březnovský und Genossen an den k. k. Statthalter betreffend die unge-

pečnosti majetku a bezpečnosti osobní v policejním obvodu Pražském (str. 9);

3.   posl. dra Šamánka a soudr. k c. k. místodržiteli na nezachováváni jazykové rovnoprávnosti na četnické stanici Liberecké (str. 10);

4.   posl. Niklfelda a soudruhů k c. k. místodržiteli stran rozdělení zbytku státní podpory krupobitím loňského roku postiženým (str. 10);

5.   posl. Dostála a soudruhů k Nejvyššímu maršálku v příčině návrhu na změnu §§ 1. a 7. zákona ze dne 20. srpna 1901 čís. 63 z. z. (str. 11);

6.   posl. Anýže a soudruhů k c. k. místodržiteli stran zákazu českých nápisů na hřbitovech ve smíšeném území (str. 11);

7.   posl. dra Ladislava Dvořáka a soudruhů k c. k. místodržiteli v příčině nesprávného obsazování úřednických míst při c. k. poštovním ředitelství (str. 12);

8.    posl. Srdínka a soudruhů k c. k. místodržiteli stran poškozování silnic při cvičeních vojenských (str. 13 ).

Sdělení Nejvyššího maršálka týkající se podaných návrhů pp. poslanců: Josefa Krejčího a soudr., Kubra a soudr., Zázvorky a soudr., dra Herolda a soudr., Chaloupky a soudr., Práška a soudr., Bohumila Nováka a soudr., Hyrše a soudr. (str. 13).

Povolení dovolené: posl. dra Srba a dra Wanky (str. 13).

Omluva: posl. dra Pergelta (str. 13).

Žádost za povolení dovolené: posl. dra Baernreithera (str. 14);

řeč posl. dra Malyho a návrh na desetiminutovou přestávku a hlasování dle jmen (str. 14);

řeč posl, dra Herolda (str. 14);

řeč posl. Kubra (str. 16). Přerušení schůze.

nügende Sicherheit des Besitzes und der Person im Prager Polizeirayon (Seite 9);

3.   des Abg. Dr. Šamánek und Genossen, Betreffend die Nichteinhaltung der sprachlichen Gleichberechtigung von Seite des Gendarmeriekommandos in Reichenberg (Seite 10).

4.   des Abg. Niklfeld und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die Verteilung des Restes der staatlichen Unterstützung an die Vom Hagelschlag im vorigen Jahre betroffenen Landwirte (Seite 10);

5. des Abg. Dostál und Gen. an den Oberstlandmarschall, betreffend den Antrag aus Abänderung des §§ 1 und 7 des Gesetzes vom 20. August 1901 Z. 63 L. G. (Seite 11);

6.   des Abg. Anýž und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend das Verbot von böhm. Grabinschriften aus den Gottesäckern im gemischten Sprachgebiete (Seite 11);

7.   des Abg. Dr. Lad. Dvořák und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die gesetzwidrige Besetzung der Beamtenstellen bei der k. k. Postdirektion (Seite 12);

8.   des Abg. Srdínko und Gen. an den k. k. Statthalter, betreffend die Straßenbeschädigung bei Militärübungen (Seite 13).

Mitteilung des Oberstlandmarschalls über die Anträge der Herrn Abgeordneten: Josef Krejčík und Gen., Kubr und Gen., Zázvorka und Gen., Dr. Herold und Gen., Ehaloupka und Gen., Prášek und Gen., Bohumil Novák und Gen., Hyrš und Gen. (Seite 13).

Urlaubsbewilligung:

des Abg. Dr. Srb und Dr. Wanka (Seite 13),

Entschuldigung: des Abg. Dr. Pergelt (Seite 13).

Ansuchen um Urlaubsbewilligung: des Abg. Dr. Baernreither (Seite 14);

Rede des Abg. Dr. Maly und Antrag aus eine Zehnminutenpause und namentliche Abstimmung (Seite 14);

Rede des Abgeordneten Dr. Herold (Seite 14);

Rede des Abgeordneten Kubr (Seite 16). Unterbrechung der Sitzung.

Opětné zahájeni schůze.

Hlasování dle jmen o návrhu poslance dra Malyho (str. 18).

Povolení dovolené poslanci Alexandru Richtrovi (str 18).

Řeč posl. Pachra s návrhem na desetiminutovou přestávku a hlasování dle jmen (str. 18).

Přerušení schůze.

Opětné zahájení schůze.

Hlasování dle jmen o návrhu poslance Pachra (str. 19).

Skládání slibu sněmovních úředníků (str. 20).

Sdělení denního pořádku příští schůze (str. 20).

Wiedereröffnung der Sitzung.

Namentliche Abstimmung über den Antrag des Abg. Dr. Maly (Seite 18).

Urlaubsbewilligung des Abg. Alexander Richter (Seite 18);

Rede des Abg. Pacher und Antrag aus eine Zehnminutenpause und eine namentliche Abstimmung (Seite 18).

Unterbrechung der Sitzung.

Wiederausnahme der Sitzung.

Namentliche Abstimmung über den Antrag des Abgeordneten Pacher (Seite 19).

Angelobung der Landtagsbeamten (Seite 20).

Bekanntgabe der Tagesordnung der nächsten Sitzung (Seite 20).

Schůze začala ve 12 hod. 10 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz,

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, JUDr. Albert Werunský a větší počet poslanců.

Jako zástupcové vlády: J. Excel, c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove a c. k. dvorní rada Jindřich Vojáček.

Beginn d. Sitzung um 12 Uhr 10 M. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter JUDr. Albert Werunský und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Erzell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove und der k. k. Hofrat Heinrich Vojáček.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji druhé výroční zasedání sněmu království Českého z r. 1901.

Ich eröffne die zweite Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen Vom Jahre 1901.

Zároveň konstatuji, že jest slavný sněm způsobilý usnášeti se.

Ich konstatiere zugleich die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Slavný sněme ! Vítám pány členy slavného sněmu opět v této zasedací síni a nečiním-li to s onou radostnou náladou, s jakou jsem mnohdy měl již příležitost pány zde uvítati, leží příčina toho v té okolnosti, že parlamentární poměry na sněmu tohoto království, ano i v celém našem mocnářství dospěly tak daleko, že skutečně bohužel naděje na výhodné provádění parlamentárních povinností sklesla netoliko u nás, ale i u celého obyvatelstva, bohužel na stupeň již téměř nejnižší.

V tomto stavu nemůžeme než-li snad doufati, že ne-li nyní, tedy snad alespoň v budoucnosti ohledy na potřeby obyvatelstva tohoto kralovství, vlastenecké sebezapření a - račte odpustiti, řeknu-li to docela otevřeně - zdravý rozum to konečně k tomu přivedou, že překážky, které nyní šťastnému vývinu parlamentárních poměrů se kladou, příště snad konečtě přece budou překonány.

Hoher Landtag! Der Landtag des Königreiches Böhmen ist zu seiner verfassungsmäßigen Tätigkeit einberufen worden, und ich

erlaube mir die Mitglieder des hohen Hauses aus das Freundlichste zu begrüßen.

Das hohe Haus erwartet gewiß nicht Von mir, daß ich ihm ein weitaussehendes Programm für die bevorstehende Tätigkeit darlege, ich halte mich nur für Verpflichtet, dem Ausdruck zu geben, daß ich, was mich betrifft, stets bereit bin und bereit sein werde, jene Pflichten zu erfüllen, welche mir landesordnungs- und verfassungsmäßig zugewiesen sind, und ich ersuche alle Mitglieder dieses hohen Hauses, auch ihrerseits dasjenige zu tun, was sie nach ihrem Gewissen für die Interessen der von ihnen Vertretenen Bevölkerung für das Ersprießlichste halten werden.

(Beifall. )

Slavný sněme ! (Poslanci povstávají -

Die Abgeordneten erheben sich von ihren Sitzen. )

Na počátku našeho zasedání bývá zvykem, bychom obrátili zraků svých k posvátné osobě J. V. Nejjasnějšího Císaře a krále.

Meine Herren! Beim Beginne einer jeden Session ist es eine althergebrachte und wohlbegründete Sitte, daß wir der geheiligten Person Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Kaisers und Königs gedenken.

Proto žádám Vás, pánové, byste i dnešní sezení započali tím, že provoláte Jeho Veličenstvu Nejmilostivějšímu Císaři a Králi Františku Josefovi,, Sláva".

Ich ersuche die Herren, mit mir einzustimmen in den Ruf: Hoch lebe Seine Maje-

stät unser Allergnädigster Kaiser und König! Sláva! Hoch !

(Poslanci provolávají: Sláva! Sláva!

Sláva! - Die Abgeordneten bringen wiederholte Hochrufe aus. )

(Läutet. ) Nach § 7 der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verifikationsausschusses die neun jüngsten der anwesenden Mitglieder, welche zu je drei aus den Kurien zu entnehmen sind, die Geschäfte desselben zu übernehmen.

Dle jednacího řádu má až do zvolení výboru verifikačního opatřiti práci jeho devět členů, kteří z přítomných pánů jsnu nejmladší, a vyberou se po třech ze tří skupin sněmovních.

Als jüngste Mitglieder sind mir bezeichnet worden: Aus der Kurie des Großgrundbesitzes: die Herren Abg. Freiherr von HrubýGelenj, Kokeš und Dr. Herrmann; aus der Kurie der Städte und Industrialorte: die Herren Abgeordneten Dr. Hackel, Markert und Maštálka; aus der Kurie der Landgemeinden: die Herren Abg. Papoušek, Vojta und Dr. Brehm.

Für die heutige Sitzung ersuche ich die Herren Abg. Freiherrn von Hrubý-Gelenj, Dr. Hackel und Papoušek die Funktion als Verifikatoren zu übernehmen.

Für die nächste Sitzung ersuche ich die Herren Abg. Kokeš, Markert und Vojta um Ubernahme der Funktion als Verifikatoren.

Jako nejmladší členové byli mně jmenováni z kurie velkých statků páni poslanci: svob. pán Hrubý z Gelenj, Kokeš a Dr. Herrmann, z kurie měst a průmyslových míst páni poslanci dr. Hackel, Markert a Maštálka a z kurie obcí venkovských: páni poslanci Papoušek, Vojta a Dr. Brehm.

Žádám, aby pro dnešní schůzi převzali úřad verifikatorů páni poslanci: svob. pán Hrubý z Gelenj, Dr. Hackel a Papoušek. Pro schůzi nejblíže přišlí žádáni, by převzali úřad verifikatorů páni poslanci: Kokeš, Markert a Vojla.

(Zvoní. Všickni přítomní povstávají ze

svých sedadel. - Alle Abgeordneten erheben Sich von ihren Sitzen. )

Slavný sněme ! Jest mi truchlivou povinností připomenouti, že v době, která nás dělí od poslední části zasedání, bylo nám vyrváno smrtí více velectěných pánů kolegů.

Es ist mir eine traurige Pflicht, das hohe Haus daraus aufmerksam zu machen, daß in der Zeit, welche uns Von dem letzten Sessionsabschnitte trennt, mehrere werte Kollegen mit dem Tode abgegangen sind.

Dne 18. listopadu loňského roku zesnul p. posl. Dr. Eduard Brzorád a dne 28. listopadu byl povolán na věčnost p. poslanec Jaroš. Oba pánové u svých přátel požívali velké důvěry, brali na se různé úřady samosprávné a zde sněmu po delší dobu súčastnili se s velikým prospěchem. Tak zejména p. posl. Dr. Brzorád náležel sněmu od roku 1892, pan poslanec Jaroš náležel sněmu od r. 1895. Jsem přesvědčen, že jim zachováme věrnou paměť!

Dne 5. ledna letošního roku zemřel pan poslanec Vilém Richlý, který náležel ke kurii velkostatkářské; byl zvolen roku 1883 a súčastnil se po delší dobu prací sněmovních s velikou horlivostí.

Am 8. Mai des Jahres 1904 ist in Arbesau der Herr Abg. J. Borjan mit dem Tode abgegangen. Derselbe war mehr als 20 Jahre Gemeindevorsteher und hat durch eine lange Reihe von Jahren unter der Bevölkerung seiner Umgegend großes Vertrauen genossen. Er hat dem Landtage angehört seit dem Jahre 1901.

Am 21 Mai 1904 starb der Herr Abg. Wilhelm Niesig, Landwirt und Gemeindevorsteher in Lindenau.

Auch dieser verstorbene Kollege genoß großes Bertrauen unter seinen Mitbürgern und wir werden ihm ein treues Andenken bewahren.

Dne 31. května tohoto roku skonal v Budohosticích p. posl. Heřman Janda, který netoliko dlouhou dobu náležel sněmu království Českého a zde často vynikajícím způsobem se súčastnil při poradách, ale též po delší dobu jakožto předseda českého odboru zemědělské rady konal pro svou vlast velice platné služby.

Das hohe Haus hat sich bereits von seinen Sitzen erhoben und ich darf wohl annehmen, daß dies als Zeichen der Zustimmung ausgefaßt werde, daß der Ausdruck des Beileides über das Ableben unserer Kollegen dem Protokolle über die heutige Sitzung beigefügt werde.

Slavný sněm, již ze svých křesel povstal a mám za to, že jest to znamením, že s tím souhlasí, by soustrasť nad úmrtím našich zemřelých kolegů byla zapsána do protokolu dnešní schůze.

Mandát svůj složil ve volební skupině velkostatků nesvěřenských p. posl. Jindřich šl. Schutterstein, ve volební skupině obcí venkovských p. posl. MUDr. Jan Dvořák a Jan Kotlant, který byl na jeho místo zvolen.

Ihr Mandat haben niedergelegt:

Aus der Wählergruppe des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes der Herr Abgeordnete Heinrich Edler Von Schutterstein, aus der Wählergruppe der Landgemeinden der Herr Abg. MUDr. Johann Dvořák und der an Stelle desselben gewählte Herr Abg. Johann Kotlant.

Die Funktion der Ordner haben übernommen der Herr Landesausschußbeisitzer Abg. Dr. Škarda und der LandesausschußbeisitzerErsatzmann Abg. Dr. Urban.

Úřad pořadatelů sněmovních vzali na sebe pan přísedící zemského výboru posl. dr. Škarda a pan náhradník přísedícího zemského výboru posl. dr. Urban.

Sněmovní kancelář jest takto složena:

Tajemníkem sněmovním je rada zemského výboru dr. Jaroslav Haasz, aktuary sněmovními jsou ustanoveni: tajemník zem výboru dr. Jindřich Šafařovič a místotajemník dr. Antonín Tůma, pak koncipisté dr. Ferdinand Bělohlávek a dr. Jiří Hötzel. Mimo prvého a dva posléze jmenované složili ostatní již v zasedáních dřívějších slib stanovený řádem jednacím, pročež budou skládati slib jen tajemník sněmovní dr. Haasz a aktuáři sněmovní dr. Bělohlávek a dr. Hötzel.

Das Lantags-Bureau ist in folgender Weise zusammengesetzt worden:

Als Landtagssekretär fungiert der Landesausschußrat Dr. " Jaroslaus Haasz, als Landtagsaktuare der Sekretär Dr. Heinrich Šafařovič, der Vizesekretär Dr. Anton Tůma und die Konzipisten Dr. Ferdinand Bělohlávek und Dr. Georg Hötzel. Mit Ausnahme des ersten und der zwei letztgenannten haben die übrigen bereits in früheren Sessionen die Vorgeschriebene Angelobung geleistet, weshalb lediglich Dr. Haasz, Dr. Bělohlávek und

Dr. Hötzel die Angelobung zu leisten haben werden.

Žádám, by slav. sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche, dem hohen Landtage mitzuteilen, welche Druckschriften verteilt worden sind.

Sněm. sekretář dr. Haasz (čte): Tiskem bylo rozdáno dne 14. června 1904.

Č. sn. 121, tisk I. Zpráva zemského výboru o činnosti technického oddělení pro stavby pozemní, silniční a mostní v době od 1. ledna do 31. prosince 1903,

č. sn. 122, tisk II. Zpráva zemského výboru v příčině doplňovacích voleb do zemské komise pro daň výdělkovou a do odvolací komise pro osobní daň z příjmů, jež provésti přísluší slavnému sněmu.

č. sn. 123, tisk III. Zpráva zemského výboru o činnosti okresních hospodářských záložen za rok 1902,

č. sn. 124, tisk V. Zpráva zemského výboru o volbě pana Františka Vollgrubra poslancem do sněmu království Českého za město Budějovice.

č. sn. 125. tisk VI. Zpráva zemského výboru se statistickými dáty o stavu a pohybu káranců a korrigendů král. čes. zemských donucovacích pracoven a polepšoven v roce 1902, jakož i o chování v roce 1901 propuštěných,

č. sn. 140, tisk VII. Zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na r. 1904,

č. sn. 148, tisk VIII. Zpráva zemského výboru s výtahy účetních závěrek samostatně účtovaných fondů za rok 1903.

Třetí výroční zpráva o král. čes. hospodářské akademii v Táboře za školní rok

1902-1903.

Výroční zpráva c. k. zemské školní rady pro Čechy o stavu národního školství v království Českém ve škol. roce 1902-3.

Výroční zpráva a závěrka účtů zemského pojištovacího fondu císaře Františka Josefa I. za rok 1902.

Závěrka účtů zemské banky království Českého za rok 1903.

Statistický přehled zemské akce směrující k podporování železnic nižšího řádu v království Českém; rok 1902.

Zpráva o museu království Českého za

rok 1903.

Na stole bylo vyloženo:

Dvanáctá zpráva o činnosti českého odboru rady zemědělské pro království České

za rok 1903.

Výroční zpráva c. k. ústřední kanceláře hydrografické, IX. ročník 1901.

Im Drucke wurde am 14. Juni 1904 Verteilt:

Ldtg. -Z. 121. Druck I. Bericht des Landesausschusses über die Tätigkeit der technischen Abteilung für Straßen-, Brücken- und Hochbau für die Zeitperiode vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1903.

Ldtg. -Z. 122. Druck n. Bericht des Landesausschusses betreffs Vornahme der dem hohen Landtage obliegenden Ergänzungswahlen in die Erwerbssteuer-Landeskommission und die Berufungskommission für die Personal-Einkommensteuer.

Ldtg-. Z. 123. Druck III. Bericht des Landesausschusses über die Tätigkeit der landwirtschaftlichen Begirksvorschußkassen im Jahre

1902.

Ldtg. -Z. 124. Druck V. Bericht des Landesausschusses über die Wahl des Herrn Franz Bollgruber zum Landtagsabgeordneten für die Stadt Budweis.

Ldtg. -Z. 125. Druck VI. Bericht des Landesausschusses mit den statistischen Daten über den Stand und die Bewegung der Zwänglinge und Korrigenden der kgl. böhm. Landeszwangsanstalten und Besserungsanstalten pro 1902, sowie über die Ausführung der im Jahre

1901 Entlassenen.

Ldtg. -Z. 140. Druck VII. Bericht des Landesausschusses mit dem Landesvoranschläge für das Jahr 1904.

Ldtg. -Z. 148 Druck VIII. Bericht des

Landesausschusses mit Auszügen aus den Rechnungsabschlüssen der Selbständig verrechneten Fonde für das Jahr 1903.

III. Jahresbericht über die kgl. böhmische landwirtschaftliche Akademie in Tabor für das

Schuljahr 1902-03.

Jahresbericht des k. k. Landesschulrates für Böhmen über den Zustand des Volksschulwesens im Königreiche Böhmen für das

Schuljahr 1902-02.

Jahresbericht und Rechnungsabschluß des Kaiser Franz Josef I. Landesversicherungsfondes für das Jahr 1903.

Rechnungsabschluß der Landesbank des Königreiches Böhmen sür das Jahr 1903.

Statistische Übersicht der Landesaktion zur Unterstützung von Eisenbahnen niederer Ordnung im Königreiche Böhmen im Jahre 1902.

Bericht über das Museum des Königsreiches Böhmen für das Jahr 1903.

Am Tische liegt auf:

XII. Bericht über die Tätigkeit der böhmischen Sektion des Landeskulturrates für das Königreich Böhmen für das Jahr 1903.

Jahrbuch des k. k. hydrographischen Zentral-Bureaus, IX. Jahrgang 1901.

Oberstlandmarschall: Die Herren Abgeordneten Prade und Herren Genossen haben mir eine Anfrage überreicht.

Ich ersuche dieselbe zu verlesen.

Landtagssekretär Dr. Haasz (liest): Anfrage der Abgeordneten Prade, Dr. Funke, Iro, Tschan und Genossen an Seine Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall:

Eines der wichtigen Rechte eines Volkes ist die Besetzung der Beamrenstellen, von denen aus die Verwaltung der öffentlichen Angelegenheiten und der Rechtspflege des Volkes geführt werden, mit den Angehörigen des eigenen Stammes. Dieses Recht des deutschen Volkes wird in Böhmen bei den Staatsanstellungen, noch mehr aber bei der Ernennung von Landesbeamten, Bediensteten und Dienern verletzt.

Obwohl in Böhmen 40% der Bevölkerung dem deutschen Volke angehören, das mehr als die Hälfte aller Steuern und Umlagen im Lande, also auch der Beamtengehalte zahlt, obwohl 3/7 aller Akten an den Landesausschuß als deutfche Geschäftsstücke kommen und ihn ebenso verlassen, als Entscheidungen über Ansuchen und Beschwerden deutscher Bewohner, deutscher Gemeinden, deutscher Bezirksausschüsse und deutscher Korperschaften, so gehören doch von den etwa

1200 Beamten, Angestellten und Dienern der Landesverwaltung und der Landesanstalten gar kein nennenswerter Prozentsatz dem deutschen Volke an, Sondern diese Stellen Sind fast durchgehends mit Tschechen besetzt, darunter sind viele, die der deutschen Sprache nur mangelhaft mächtig sind und einige, die an deutschseindlichen Agitationen sich beteiligen. Der Vorwand für die Anstellung von fast ausschließlich tschechischen Beamten, Bediensteten und Dienern, daß diese alle beider Landessprachen mächtig sein müssen, ist eine leere Bemäntelung, denn wie schon erwähnt sind viele Angestellte des Landes und der Landesanstalten der deutschen Sprache nicht vollständig mächtig, und anderseits beweist die Verwaltung der Angelegenheiten des Landeskultur und des Landesschulrates, daß eine Sprachliche Teilung in der Landesverwaltung ganz gut möglich ist.

Gegen diese ungerechte Benachteiligung der Angehörigen des deutschen Volkes und gegen die Bevorzugung der Tschechen bei der Begebung von Landesanstellungen legen die Gefertigten energische Verwahrung ein.

Gegenwärtig wurde wieder ein Tscheche zum Direktor der Landtagskanzlei bestellt, und ein Tscheche mit der Führung der Geschäfte des Landtagssekretärs und eines Landesaktuars betraut, also auch unter jenen Beamten, mit denen die deutschen Abgeordneten unmittelbar Verkehren müssen, befindet Sich kein Deutscher. Insbesondere können wir von dem neuen Landtagssekretär eine unparteiische Führung der Geschäfts nicht erwarten.

Die Gefertigten stellen daher an Seine Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall die Anfragen:

1.   Gedenkt Seine Durchlaucht im Landesausschusse zu beantragen, daß ein anderer Beamter mit der Führung der Geschäfte des Landtagssekretärs betraut wird, und daß unter den Beamten, die als Landtagssekretär, Landtagsaktuare und in der Kanzlei des Landtages Verwendung finden, eine entsprechende Anzahl der deutschen Nation angehören?

2.   Gedenkt Seine Durchlaucht im Einverständnisse mit dem Landesausschusse dafür Sorge zu tragen, daß als Beamte, Angestellte und Diener in der Landesverwaltung und bei den Landesanstalten Angehörige des deutschen Volkes in einer unserer Bevölkerung und un-

serer Stouerleistung entsprechenden Zahl Anstellung finden?

Prag, den 14. Juni 1904.

Prade, Dr. Funke und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde mich bezüglich der Beantwortung dieser Interpellationen mit dem Landesausschusse ins Einvernehmen setzen.

Pan posl. Březnovský a soudruzi mně podali dotaz k Jeho Excell. p. místodržiteli.

Bylo mi odevzdáno ještě více dotazů k J. E. p. místodržiteli, prohlašuji již napřed, že tyto dotazy odevzdám Jeho Excellenci p. místodržiteli.

Es ist mir noch eine Reihe von Interpellationen an Seine Exzellenz den Herrn Statthalter übergeben worden, welche ich auch noch zur Verlesung bringe, und bemerke ich, daß ich dieselben an Seine Excellenz den Herrn Statthalter leiten werde.

Žádám by byl přečten dotaz pana poslance Březnovského.

Sněm sekretář dr. Haasz (čte):

Dotaz poslance Březnovského a soudr. na Jeho Excellenci pana místodržitele král. Českého

Již bezpočtukráte bylo zde poukazováno na to. že pro bezpečnost majetku a osobní jest v policejním obvodu pražském prašpatně postaráno. Krádeže nejdrzejšího způsobu, přepadávání osob, ano i vraždy jsou zde na denním pořádku a pachatelé těchto zločinů velmi zřídka jsou policií vypátráni.

Zdá se, že celá smečka zločinců dala si v Praze dostaveníčko a provozuje zde své nekalé řemeslo.

Příčina těchto smutných poměrů je ta. že c. k. policie nevěnuje neb nemůže věnovati své služby bezpečnosti obyvatelstva pražského, pro kterýžto účel je ustanovena, ale musí největší část mužstva jejího trávit svůj čas u pivnic navštěvovaných německými studenty, by tito. když se vrací v noci v růžové náladě do jim darovaného Českou Spořitelnou Grand Hotelu, nebyli nikým znepokojováni.

Obyvatelstvo Prahy, které velkou částí


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP