Středa 12. prosince 1900

Stenografická, zpráva o XXIII. sezení IV. výročního zasedání sněmu království Českého z roku 1895. dne 12. pros. 1900.

Stenographischer Bericht über die XXIII. Sitzung der IV. Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1895 am 12. Dez. 1900.

Obsah:

Zprávy praesidiální:

Oznámení o vyložení jednacích protokolů o XIX. až XXII. sezení (str. 1077).

Úmrtní vzpomínka na posl. Leopolda Pollaka (str. 1077).

Oznámení o složení mandátu posl. svob. pána Hildpranta (str. 1077).

Oznámení o volbě rektorů universitních na studijní léta 1900-1901 (str. 1077).

Oznámení osnov zákonů a usnesení, které došly Nejvyššího schváleni a které Nejvyššího schválení nedošly (str. 1078).

Oznámení Nejvyššího zmocnění k vybírání přirážek zemských v měsících listopadu a prosinci 1900 (str. 1079).

Vládní předloha týkající se zavedení přirážek ke státní dani z kořalky (str. 1079).

Oznámení spisů tiskem rozdaných (str. 1079).

Oznámeni přikázání zpráv zemského výboru z praesidia komisím (str. 1083).

Oznámení došlých petic (str. 1085).

Inhalt:

Präsidial- Berichte: Bekanntgabe der Auflegung der Geschäftsprotokolle über die XIX. bis XXII. Landtagssitzung (S. 1077).

Nachruf nach dem verstorbenen Abg. Leopold Pollak (S. 1077).

Bekanntgabe der Mandatnieberlegung seitens des Abg. Freiherrn von Hildprandt (S. 1077).

Bekanntgabe der Wahl der Universitätsrectoren für das Studienjahr 1900-1901 (S. 1077. )

Mittheilung der Gesetzentwürfe und Beschlüsse, welche die Allerhöchste Sanction erlangt und jener, welche die Allerhöchste Sanction nicht erlangt haben (S. 1078).

Bekanntgabe der Allerhöchsten Ermächtigung zur Einhebung der Landesumlagen in den Monaten November und December 1900 (S. 1079).

Regierungsvorlage betreffend die Einführung eines Zuschlages zur staatlichen Branntweinsteuer (S. 1079. )

Bekanntgabe der vertheilten Druckschriften (S. 1079).

Bekanntgabe der Zuweisung der Landesausschussberichte ex praesidio an Commissionen (S. 1083).

Bekanntgabe des Einlaufes an Petttionen (Seite 1085).

Přikázáni Žádosti soudů za svoleni k stíhání poslanců Dra Podlipného, Kryfa, Ira, Kutschera, Steina, Anýže, Sobitschky, "Wolfa a Udržala výboru legitimačnímu (str. 1085).

Žádosti za dovolenou a omluvy (str. 1085).

Zuweisung der Gesuche von Gerichten um Einwilligung zur Verfolgung der Abgeordneten Dr. Podlipný, Kryf, Iro, Kutscher. Stein, Anýž Sobitschka, Wolf und Udržal an den Legitimationsausschuss (S. 1085).

Urlaube und Entschuldigungen (S. 1085).

Dotazy:

Dotaz posl. Nowáka k místodržiteli v příčině obsazení místa učitelského v Kamnici (1087).

Dotaz posl. Steina k místodržiteli v příčině neštěstí v uhelných dolech Mostecké těžařské společnosti (str. 1088).

Dotaz posl. Kindermanna a Nowaka k místodržiteli v příčine zdražení uhlí (str. 1088).

Dotaz posl. Siegmunda na nejvyššího maršálka zemského v příčině zvýšení platů učitelských. (Str. 1089. )

Zodpovídáni dotazu posl. Siegmunda v příčině zvýšení platů učitelských nejvyšším maršálkem zemským (str. 1089).

Dotaz posl. Dr. Schückra a soudr. k nejvyššímu maršálku zemskému, týkající se subvence německému zemskému divadlu (str. 1090).

Odpověď nejvyššího maršálka na tento dotaz (str. 1091).

Dotaz posl. Dr. Václava Šamánka a soudr. k místodržiteli v záležitosti dvou podučitelů na české veřejné škole v Liberci (str. 1093).

Interpellationen:

Anfrage des Abg. Nowak an den Statthalter in Angelegenheit der Besetzung der Lehrstelle in Kanmitz (S. 1087).

Anfrage des Abg. Stein an den Statthalter betreffend die Unglücksfälle in den Kohlengruben der Brüxer Kohlenbergbangefellschaft (S. 1088).

Anfrage des Abg. Dr. Kindermann und Nowak an den Statthalter in Angelegenheit der Kohlenvertheuerung (S. 1088).

Anfrage des Abg. Siegmund an den Oberstlandmarschall in Angelegenheit der Erhöhung der Lehrergehalte, (Seite 1089. )

Beantwortung der Interpellation des Abg. Siegmund in Angelegenheit der Erhöhung der Lehrergehalte durch den Oberstlandmarschall. (S. 1089. )

Anfrage der Abg. Dr. Zdenko Schücker und Gen., betreffend die Subvention des deutschen Landestheaters (S. 1090. )

Beantwortung dieser Anfrage durch den Oberstlandmarschall (1091.)

Anfrage des Abg. Dr. Wenzel Šamánek u. Gen. an den k. k. Statthalter Angelegenheit zweier Unterlehrer an der Böhm öffentlichen Schule in Reichenberg (S. 1093.)

Denní pořádek.

I.    Zprávy o volbách (referent přísedící zemského výboru Dr. Škarda; a) posl. Jana Vavřince Hofra, b) posl. Františka Kratochvíla (str. 1093 a 1094).

II.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru týkájící se účetní závěrky fondu České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnosť a umění, pak reservního fondu téže akademie a ostatních při této akademii zřízených fondů za rok 1899.

Tagesordnung

I. Wahlberichte: (Ref. Landesausschuß beisitzer Dr. Škarda). über die Wahl a. ) des Abg. Johann Laurenz Hofer b. ). des Abg. Franz Kratochvil (S. 1093. und 1094. )

II. Zweite Lesung des Berichtes der Budget-Commission über den Landesausschußbericht, betreffend die Vorlegung der Rechnungsabschlüsse des Fondes der böhmischen Kaiser Franz Josef Akademie der Wissenschaften. der Literatur und Kunst, dann des Reservefondes dieser Akademie und der bei derselben errichteten Fonde für das Jahr 1899; Ldtg. Z. 205, ung. Bericht des Referenten Abg. Dt. Materna. (S. 1095. )

Zpráva poslance Otakara Materny (str. 1095).

III. Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru ohledně úroků z prodleni ze zemských přirážek, v předepsané lhůtě nezaplacených. Zpráva posl. Heřmana Jandy (str. 1097). Ohrazení posl. Dra. Arnošta Bareuthera (str. 1098) Skládání slibu (str. 1099).

III. Zweite Lesung des Berichtes der Bubget-Commission über den Landesausschußbericht in Angelegenheit der Einhebung von Verzugszinsen für die im vorgeschriebenen Termine nicht eingezahlten Landesumlagen; Ldtg. Z. 417, Druck CLXXVI. Bericht des Abg. Hermann Janda. (S. 1097). Verwahrung des Abg. JUDr. Ernst Bareuther. (S. 1098. ) Vornahme der Angelobung. (S. 1099. )

Návrhy a dotazy.

Návrh posl. Dr. Dýka a soudr. v příčině podpůrné akce ve prospěch rolnictva v obcích Měrčíně a Čižicích (str. 1099).

Návrh posl. Jos. Hodysa a soudr. v příčině udělení státní podpory rolníkům a obcím v okresu Příbramském a Dobříšském krupobitím a povodní stíženým (str. 1099).

Návrh posl. Ant. černého a soudr. v příčině udělení podpory státní a zemské rolnictvu v okresu Novokdýňském a Domažlickém stíženému (str. 1100).

Návrh posl. Frant. Besemůllera a soudr., aby zrušen byl výnos výboru zemského, kterým se žádá předložení dokladů účetních za příčinou zkoumání účtů okresních fondů (str. 1101).

Návrh poslance Jana Kožmína a soudruhů za podporu nouzí stíženým okresům Sedlčanskému a Votickému (str. 1101).

Návrh poslance Dra Ladislava Dvořáka a soudr. na předložení sněmu slavnostního prohlášení jeho cís. a král. Výsosti arciknížete Františka Ferdinanda ď Este z 28. června 1900 (str. 1102).

Anträge und Anfragen:

Antrag des Abg. Dr. Dyk und Genossen, betreffend eine Hilfsaction zu Gunsten der Landwirte in den Gemeinden Měrčín und Čižic. (S. 1099).

Antrag des Abg. Josef Hodys und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staatssubvention an durch Hagelschlag und Hochwasser betroffene Landwirte und Gemeinden der Bezirke Přibram und Dobřiš. (S. 1099. )

Antrag des Abg. Ant. Černý und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staats- und Landessubvention an durch Elementarschäden betroffene Landwirte der Bezirke Neugedein und Taus. (S. 1100. )

Antrag des Abg. Franz Besemüller u.

Genossen wegen Aufhebung des Erlasses des Landesausschusses betreffend die Vorlegung der Rechnungsbelege zum Zwecke der Prüfung der Bezirksfondsrechnungen (S. 110l. )

Antrag des Abg. Johann Kožmín und Genossen um Unterstützung der nothleidenden Bezirke Selčan und Votic (S. 1101)

Antrag des Abg. Dr. Ladislaus Dvořák und Genossen ans Vorlegung der feierlichen Erklärung feiner kais. und kön. Hoheit des Erzherzogs Franz Ferdinand d'Este vom 28. Juni 1900 (S. 1102. )

Dotaz posl. Dra Bedřicha Pacáka k místodržiteli v příčině nynějšího nezákonného stavu jazykových poměrů u úřadů státních v království Českém (str. 1103).

Oznámení denního pořádku příštího sezení (str. 1105).

Anfrage des Abg. Dr. Friedrich Pacák an den Statthalter, betreffend den gegenwärtigen gesetzwidrigen Stand der Sprachenverhältnisse bei den Staatsbehörden im Königreiche Böhmen (S. 1103. )

Bekanntgabe der Tagesordnung der nächsten Sitzung (S. 1105. )

Schůze začala v 11 hod. 35 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, cís. rada Josef Wohanka a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček a c. k. okresní hejtman Dr. Rudolf Neumann.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 35 Min. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürft v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter, kais. Rath Josef Wohanka und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáček und k. k. Bezirtkshauptmann Dr. Rudolf Neumann.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednací protokoly XIX., XX., XXI a XXII. sezení ze dne 1., 3., 4. a 5. května t. r. nebyly dosud schváleny. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní; v příštím pak sezení dovolím si učiniti dotaz, zdali kdo proti zněni těchto protokolů činí námitky.

Die Geschäftsprotokolle der XIX, XX., XXI. und XXII. Sitzung vom l., 3., 4. und 5. Mai 1900 sind noch nicht agnosciert. Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Frage erlauben, ob jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat (läutet).

Hohes Haus! Ich bin zu meinem tiefsten Bedauern verpflichtet auf einen Trauerfall aufmerksam zu machen, welcher sich in der Zwischenzeit ereignet hat. (Das Haus erhebt sich. )

Slavný sněme! (Sněm povstal. ) Jsem povinen na to poukázati, že v době, která uplynula od posledního sezení slavného sněmu, byl na věčnost povolán náš kol., p. Leop. Pollak. Týž náležel sl. sněmu od r. 1883 a súčastňoval se vždy při všech pracích sněmovních dle svých sil co možná nejpilněji i lze jemu vydati svědectví, že bude málo pánů, kteří na svém přesvědčení jak politickém tak náboženském tak pevně drželi jako právě zemřelý p. Pollak. Byl taktéž po delší dobu členem budějovické komory a požíval tam mezi svými kollegy veliké důvěry.

Slavný sněm již povstal i považuji to za svolení, aby do protokolu dnešní schůze byl dán výraz soustrasti nad úmrtím pana poslance Pollaka.

Das hohe Haus hat sich von feinen Sitzen erhoben und ich betrachte dies als eine Zustimmung, dass im Protokoll der heutigen Sitzung dem Antheil an dem Ableben unseres Collegen Leopold Pollak Ausdruck gegeben werde.

Mandát svůj složil a to ve volební kurii držitelů velkých statků přípisem ze dne 3. prosince tohoto roku pan poslanec svobodný pán Hildprandt.

Des Herr Abgeordnete Freiherr von Hildprandt hat mittels Zuschrift, welche am 3. December dieses Jahres eingelangt ist, sein Landtagsmandat für den Großgrundbesitz niedergelegt.

Laut Mittheilung des Rectorates der deutschen k. k. Carl-Ferdinands-Universität in Prag ist zum Rector Magnificus für das Studienjahr 1900-1901, der k. k. Universitätsprosessor Herr Dr. Chiari gewählt und bestätigt worden.

Laut Mittheilung des Rektorates der böhmischen k. k. Ferdinands-Universität ist zum Rektor Magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1901 Herr Professor Dr. Josef Stupecký gewählt und bestätigt worden.

Diese beiden Herren gehören somit zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern dieses hohen Hauses.

Dle sdělení rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandské byl za rektora magnifika české university na studijní r. 1900-1901 zvolena potvrzen c. k. řádný professor universitní pan JUDr. Jos. Stupecký a dle sdělení c. k. německé university Karlo-Ferdinandské byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1900-1901 zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní professor pan Dr. Jan Chiari. Oba tito pánové náležejí tudíž k členům slavného sněmu, kteří mají hlas virilní.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které z osnov, na kterých se slavný sněm usnesl, a z ostatních usnesení sněmovních došly Nejvyššího schválení, a kterým se Nejvyššího schválení nedostalo.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche von den vom Landtage beschlossenen Gesetzen und gefassten Beschlüssen die Allerhöchste Sanction erlangt haben und welchen die Allerhöchste Sanction nicht zutheil geworden ist.

Sněmovní sekretář Höhm čte: Z osnov zákonů, o nichž sl. sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení:

osnova zákona, kterým mění se hranice mezi obcí král. hlav. města Prahy a místní obcí smíchovskou;

osnova zákona, jímž se mění čl. II. § 5. zemského zákona ze dne 12. března 1888 č. 23., z. z. v příčine náhrady, která se poskytuje městským obcím se zvláštním okresem školním za výlohy spojené s vybíráním Školného a za schodek školného;

osnova zákona, kterým se mění druhý odstavec § 106. obecního řádu pro král. hlav. město Prahu, upravený zákonem ze dne 30. května 1886 č. 53. z. z.;

osnova, zákona, kteráž týká se regulace řeky Úpy vodním družstvem v české Skalici;

osnova zákona v příčině upravení potoka zvan. Saubach u Teplice zastupitelským okresem teplickým;

osnova zákona v příčině upravení Dobrovodského a Rudolfovského potoka městskou obcí budějovickou;

osnova zákona, jenž se týče upravení potoka Kačlechského a meliorace sousedních pozemků vodním družstvem v Čiměři;

osnova zákona, jenž se týče odvodněni pozemků vodním družstvem v Rükkersdorfu;

osnova zákona, kterým se povoluje další podpora na provedení úpravy řeky Loučné vodním družstvem v Dašicích;

osnova zákona, kterým se mění hranice mezi obcí král. hlav. města Prahy a obcí Karlínskou;

usnesení sněmu, kterým se povoluje k dalšímu zapravení vydání zemských v měsících červenci, srpnu, září a říjnu roku 1900. přirážka zemská prozatímně s výhradou dodatečného definitivního ustanovení v míře schválené na r. 1899, totiž 55 haléřů z každé koruny přímých daní v království českém předepsaných vyjímaje osobní daň z příjmu.

Nejvyššího s schválení nedostalo se osnovám zákonů, jimiž se mění § 87. obecního zřízení ze dne 16. dubna 1864 zák. a nař. č. 7., pokud se týče, § 51. zákona ze dne 25 července 1864 zák. a nař. č. 27.

Von den durch den hohen Landtag beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sankzion erlangt:

der Gesetzentwurf, womit die Grenzen zwischen der königl. Hauptstadt Prag und der Ortsgemeinde Smichov geändert werden;

der Gesetzentwurf, womit der Art II.

§ 5 des Landesgesetzes vom 12. März 1888 Nr. 23 L. -G. -Bl. in Betreff der den Stadtgemeinden mit einem eigenen Schulbezirke zu leistenden Entschädigung für die mit der Schulgeldeinhebung verbundenen Auslagen und für den Schulgeldausfall abgeändert wird;

der Gesetzentwurf, mit welchem der zweite Absatz des § 196 der Gemeindeordnung für die königl. Hauptstadt Prag in

der Fassung des Gesetzes vom 30. Mai 1886 Nr. 53 L. -G. -Bl. abgeändert wird;

der Gesetzentwurf, betreffend die Regulierung des Flusses Aupa durch die Wassergenossenschaft in Böhm. Skalic;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung des Saubaches bei Teplitz durch den Vertretungsbezirk Teplitz;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung des Gutwasser-Rudolfstädter-Baches durch die Stadtgemeinde Budweis;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung des Gatterschlägerbaches und die Meliorirung der angrenzend n Grundstücke durch die Wassergerossenschaft in Schamers;

der Gesetzentwurf betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Rückersdorf;

der Gesetzentwurf, womit ein weiterer Beitrag zur Durchführung der Regulirung des Loučnaflusses durch die Wassergenossenschaft in Dasic bewilligt wird;

der Gesetzentwurf, womit die Grenzen zwischen der Gemeinde der königl. Hauptstadt Prag und der Gemeinde Karolinenthal geändert werden;

der Landtagsbeschluss, mit welchem zur weiteren Bestreitung der Landesausgaben in den Monaten Juli, August, September und Oktober des Jahres 1900 die Landesumlage provisorisch unter Vorbehalt der nachträglichen definitiven Verhandlung über den Landesvoranschlag mit dem für das Jahr 1899 genehmigten Ausmaße von 55 Hellern von jeder Krone der im Königreiche Böhmen vorgeschriebenen direkten Steuern exlusive der Personal-Einkommensteuer bewilligt wird.

Die Allerhöchste Sanktion haben nicht erlangt die Gesetzentwürfe, mit welchen der § 87 der Gemeinde-Ordnung vom 16. April 1864 G. u. V. Bl. Nr. 7 beziehungsweise der § 54 des Gesetzes vom 25. Juli 1864 G. u. V. Bl. Nr. 27 - abgeändert wird.

Dle přípisu praesidia č. t. místodržitelství o. K. ministerium vnitra na základě Nejvyššího zmocnění vyřešením ze dne 27. října 1900 č. 39. 079 sdělilo, že přirážky v král. českém, jichž je třeba k uhrazení vydání zemských, s výhradou ústavního ustanovení rozpočtu zemského na rok 1900 v měsících listopadu a prosinci r. 1900 mohou býti rozopsány a vybirány v míře schválené na r. 1899, totiž 55 haléřů z každé koruny přímých daní v král. českém předepsaných, vyjímaje osobní daň z příjmu.

Laut Mittheilung des k. k. Statthalternpräsidiums hat das k. k. Ministerium des Innern über Allerhöchste Ermächtigung mit Erlass vom 27. Oktober 1900 Z. 39. 079 eröffnet, dass die zur Deckung der Landesbedürfnisse erforderlichen Umlagen im Königreiche Böhmen vorbehaltlich der verfassungsmäßigen Feststellung des Landes-Voranschlages pro 1900 in den Monaten November und December des Jahres 1900 in dem für das Jahr 1899 genehmigten Ausmaße von 55 Hellern von jeder Krone der im Königreiche Böhmen vorgeschriebenen direkten Steuern mit Ausnahme der Personal-Einkommensteuer ausgeschrieben und eingehoben werden dürfen.

Nejvyšší marš. zemský (zvoní).

Od presidia c. k. místodržitelství došla vládní předloha s osnovou zákona týkajícího se zavedení přirážek ke státní dani z kořalky. Tato vládní předloha byla dnes tiskem rozdána a budo s ní naloženo dle jednacího řádu.

Seitens des Statthaltereipräsidiums ist ein Gesetzentwurf, betreffend die Einführung eines Zuschlages zur staatlichen Branntweinsteuer, als Regierungsvorlage eingelangt. Diese Regierungsvorlage ist heute im Drucke vertheilt worden und wird der geschäftsordnungsmäßigen Behandlung unterzogen werden.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Holím (čte:) Tiskem bylo rozdáno:

č. sn. 290., č. t. CLXXII. Zpráva komise pro záležitosti zemědělské o návrhu poslance V. A. Fišery a soudruhů ve příčině úpravy vyučování nauce hospodářské na paedagogiích učitelských,

č. sn. 426., č. t. CLXXVII. Návrh posl. "Wolfa a soudruhů ve příčině provedení nedělního klidu pro obchodní zřízence,

č. sn. 410., č. t. CLXXVIII. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru týkající se návrhu posl. Dr. Dvořáka a soudr. ohledně prostředků k zamezení tuláctví a proti zlořádům páchaným cikány,

č. sn. 416., č. t. CLXXIX. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti, týkající se zprávy zemského výboru o zřízení nového okresního soudu se sídlem v Chocni,

č. sn. 427., č. t. CLXXX, Zpráva komise rozpočtové o zprávě zemského výboru v příčině zahrazení a korekce horního toku potoka Olšinky v okresu Skutečském,

č. sn. 428., č. t. CLXXXI Zpráva komise rozpočtové o zprávě zemského výboru a osnově zákona pro upravení řeky Nisy vodním družstvem v Maffersdorfu (okres Liberecký),

č. sn. 430., č. t. CLXXXII. Zpráva komise rozpočtové o zprávě zemského výboru ve příčině zřízení výzkumného a zkušebného ústavu hospodářského v král. českém.

č. sn. 431., č. t. CLXXXIII. Návrh poslanců Josefa Krejčíka, Václava Němce, Dr. Jana Podlipného, J. Kaftana. Dr. Záhoře, Dr. G. Blažka, V. Březnovského, Ot. Materny, Dr. Pinkase, Dr. Scharfa, Dr. Žaluda a soudruhů za účelem zřízení státní průmyslové školy v Praze-VII. (v Holešovicích-Bubnech),

č. sn. 432., č. t. CLXXXIV. Druhý seznam zpráv komisí o peticích. Vydaný dne 5. května 1900,

č. sn. 433., č. t. CLXXXV. Návrh poslance K. H. Wolfa a soudruhů týkající se úpravy pensijních poměrů obecních úředníků,

č. sn. 434., č. t. CLXXXVI. Návrh posl. Steinera (Most), F. Alola a soudruhů v příčině opatření proti moru vepřového dobytka,

č. sn. 435., č. t. CLXXXVII. Návrh poslance Václava Geblera a soudruhů v příčině poučováni obecenstva přednáškami o novém soudním řádu.

č. sn. 436, č. t. CLXXXVIII. Návrh poslanců Karla Práška, Jos. Novotného, a soudruhů za příčinou aspoň částečné podpory rolníkům živelní pohromou postiženým.

č. sn. 437., č. t. CLXXXIX. Návrh posl. Dr. Ladislava Dvořáka a soudruhů, aby c. k. vláda byla vyzvána opatřiti vhodné místnosti pro c. k. českou universitu Karlo-Ferdinandskou a c. k. vysokou školu technickou v Praze.

č. sn. 438, č. t. CXC. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o zprávách zemského výboru týkajících se působnosti stravoven za zimní pololetí 18971898 a letní pololetí 1898, pak za rok 1899,

č. sn. 439, č. t. CXCI Zpráva zemědělské komise týkající se vydání zákona kartelového,

č. sn. 440., č. t. CXCII. Návrh posl. K. H. Wolfa a soudruhů v příčině 50proc. slevy na daních a zastavení exekucí v obcích Bruchu, Nové Vsi a Hrdlovce v okresu Teplickém,

č. sn. 441, č. t. CXCIII. Zpráva zemědělské komise o petici č. 5660, kterouž podal chmelařský spolek pro království České v příčině opatření na ochranu a povznesení chmelařství,

č. sn. 442., č. t. CXC IV. Zpráva komise pro záležitosti zemědělské o zprávě zemského výboru v příčině provedení sněmovních usnesení ze dne 13. dubna 1899, týkajících se spořitelních a záložních spolků Raiffeisenových,

č. sn. 443., č. t. CXCV. Zpráva komise školské o návrzích poslance Josefa Anýže a soudruhů a poslanců Adolfa Siegmunda, dra Alberta Werunského, Jindřicha Prade a společníků na úpravu právních poměrů učitelstva obecných a měšťanských škol v král. českém,

č. sn. 335., č. t. CXCVI. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o zprávě zemského výboru v příčině zřízení c. k. okresního soudu se sídlem v Neustadtlu, okres Frýdlandský,

6. sn. 444., č. t. CXCVII. Návrh posl. J. Hyrše, Fr. Niklfelda, J. Jaroše, Josefa Komárka a soudruhů na rozšíření dosavadní působnosti zemského pojišťovacího fondu císaře Františka Josefa I.,

č. sn. 445., č. t. CXCVIII. Zpráva zemského výboru v příčině zvýšení maximálního percenta slevy paušálu školního, jakož i v příčině změny zákonných předpisů, týkajících se uhražení věcného nákladu na měšťanské Školy,

č. sn. 447., č. t. CXCIX. Zpráva zemského výboru s výkazem zemských účeních výsledků království českého za rok 1899,

č. sn. 48., č. t. CC. Zprávy zemského výboru v příčině opravných prací provedených na hradě Karlově Týne v roce 1899,

č. sn. 449., č. t. CCI Zpráva zemského výboru s účtem zemským za rok 1899,

č. sn. 450., č. t. CCII. Zpráva zemského výboru, kterou se opět předkládá zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní ze dne 19. dubna 1900 č. 339 sněm tisk CXXX. v příčině změny zákonného pojmenování okresu měst a míst průmyslových Wildstein, Kynšperk, Haslov a Falknov,

č. sn. 459., č. t. CCIII. Vládní předloha s osnovou zákona, týkajícího se zavedení přirážky k státní dani z kořalky,

č. sn. 460., č. t. CCIV Zpráva výboru zemského v záležitosti změny § 87 zákona ze dne 16. dubna 864 zák. a nař č. 7 a § 54 zákona ze dne 25. července 1864 zák. a nař. č. 27 týkajících se povolování obecních a okresních přirážek.

Výroční zpráva o vyšším hospodářském ústavu zemském v Táboře za školní rok 1899 -1900.

Zprávy zemského statistického úřadu království Českého.

Im Drucke wurden vertheilt:

Ldtgsz. 290, Druck CLXXII. Bericht der Landeskulturkommission über den Antrag des Abgeordneten V. A. Fišera und Genossen betreffs Regulirung des Unterrichtes in der Landwirtschaftslehre an den Lehrerbildungsanstalten.

Ldtgsz. 426, Druck CLXXVII. Antrag des Abgeordneten Wolf und Genossen auf Durchführung der Sonntagsruhe für die Handelsangestellten.

Ldtgsz. 4 0, Druck CLXXVIII. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelelegenheiten über den Landesansschussbericht, betreffend den Antrag des Abgeordneten Dr. Dvořák und Genossen hinsichtlich der Mittel zur Unterdrückung der Landstretcherei und der Zigeunerplage.

Ldtgsz. 416, Druck CLXXIX. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Bericht des Landesausschusses, betreffend die Errichtung eines Bezirksgerichtes mit dem Sitze in Chotzen.

Ldtgsz. 427. Druck CLXXX. Bericht der Budgetkommission über den Landesausschussbericht, betreffend die Verbauung und Korrection des Oberlaufes des Olšinkabaches im Bezirke Skutsch.

Ldtgsz. 428, Druck CLXXXI. Bericht der Budgetcommission über den Bericht des Landesausschusses und den Entwurf eines Gesetzes, betreffend die Regulierung der Neisse durch die Wassergenossenschaft in Massersdorf (Bezirk Reichenberg).

Ldtgsz. 430, Druck CLXXXII, Bericht der Budgetcommission über den Landesausschussbericht, betreffend die Errichtung einer landwirtschaftlichen Versuchs- und Untersuchungsanstalt im Königreiche Böhmen.

Ldtgsz. 431, Druck CLXXXIII, Antrag der Abgeordneten Josef Krejčík, Wenzel Němec, Dr. Johann Podlipný, J. Kaftan. Dr. Záhor, Dr. G. Blažek, W Březnovský,

Dr. Materna, Dr. Pinkas, Dr. Schar, Dr. Žalud und Genossen, betreffend die Errichtung einer Staatsgewerbeschule in Prag VII (Holešovic-Bubna).

Ldtgsz. 432, Druck CLXXXIV, Zweites Verzeichnis der Commissionsberichte über Petitionen, ausgegeben am 5. Mai 1900.

Ldtgsz. 433, Druck CLXXXV, Antrag der Abgeordneten K. H. Wolf und Genossen betreffend die Regelung der Pensionsverhältnisse der Gemeindebeamten.

Ldtgsz. 431, Druck CLXXXVI, Antrag der Abgeordneten A. Steiner Brüx), Dr. Albl und Genossen, betreffend Maßregeln gegen die Schweinepest.

Ldtgsz. 435, Druck CLXXXVII, An-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP