Pátek 27. dubna 1900

Stenografická zpráva o XVII. sezení IV. výročního zasedání sněmu království Českého z roku 1895. dne 27. dubna 1900.

Stenographischer Bericht über die XVII. Sitzung der IV. Jahressession des Landtages des Königreiches Vöhmen vom Jahre 1895 am 27. April 1900.

Obsah: Zprávy praesidiálni:

Schválení protokolu jednacího o XIV. sezení (str. 695).

Oznámení ustavení se komise pro kandidování do berních komisí zemských (str. 695).

Oznámení spisů tiskem rozdaných. (str. 695).

Oznámení přikázáni zpráv zemského výboru z praesidia komisím. (str. 697).

Oznámení došlých petic. (str. 698).

Přikázání návrhů komisím bez prvního čtení:

posl. Josefa Hyrše v příčině udělení podpory státní krupobitím poškozeným obcím okresu Německobrodského (str. 698).

posl. Jos. Hyrše na změnu zákona o potlačení plicní nákazy u hovězího dobytka (str. 698).

posl. Alfonse Šťastného stran upravení daně pozemkové (str. 698).

Inhalt:

Präsidial-Berichte:

Verificirung des Geschftstsprotokolles über die XIV. Landtagssitzung (Seite 695).

Bekanntgabe der Constituirung der Commmission für Kandidierung in, die Landessteuerkommissionen (Seite 695).

Bekanntgabe der vertheilten Druckschristen (Seite 696).

Bekanntgabe der Zuweisung der Landesausschußberichte ex praesidio an Commissionen (Seite 697).

Bekanntgabe des Einlauses an Petitionen (Seite 698. )

Zuweisung von Anträgen an Commissionen ohne erste Lesung:

des Abg. Josef Hyrš, betreffend die Gewährung von Staatsunterstützungen an durch Hagelschlag beschädigte Gemeinden in Deutschbroder Bezirke (Seite 698).

des Abg. Josef Hyrš auf Abänderung des Gesetzes über die Unterdrückung der Lungenseuche beim Rindvieh (S. 698).

des Abg. Alphons Šťastný, betreffend die Regelung der Grundsteuer (Seite 698. )

Dotazy:

Dotaz posl. Františka Albla k nejv. maršálku zemskému, co předsedovi zemsk. výboru, v příčině urychleného upravení Oharky (str. 698).

Omluvy (str. 699).

Denní pořádek:

Zprávy o volbách.

Zprávy přísedícího zem. výb. Vojtěcha hraběte Schonborna o volbě posl. dra Bedřicha hr. Deyma, Josefa svob. p. Hruby-Gelenj (str. 699), posl. Josefa Kaspera (str. 700). a posl. Jos. Janouška (str. 700).

Pokračování v prvním čtení návrhu posl. dra Bedřicha Pacáka a soudruhů v příčine provedení rovného práva jazyka českého při soudech a státních úřadech v království Českém; č. sn. 43, tisk VI.

Řeč posl. Josefa Bendla (str. 701). Řeč posl. dra Karla Kramáře (str. 709).

Beč posl. dra Augusta Fourniera (str. 712).

Řeč posl. dra Václava Šamánka (str. 720).

Věcná oprava post. dra Emanuela Dyka (str. 725)

Věcná oprava poslance dra Gustava Schreinera (str. 725).

Doslov poslance dra Bedřicha Pacáka (str. 727).

Hlasování (str. 735).

Anfragen.

Anfrage des Abg. Franz Albl an den Oberstlandmarschall als Vorsitzenden des Landesausschusses, betreffend die Beschleunigung der Regulierung des Egerflusses (S. 698).

Entschuldigungen (Seite 699).

Tagesordnung.

Wahlberichte.

Berichte des L. -A. -B. Adalbert Grafen Schönborn über die Wahl der Abg. JUDr. Friedrich Grafen Deym und des Josef Freiherrn Hruby Gelenj (Seite 699).

des Abg. Josef Kasper (Seite 700).

und des Abg. Josef Janoušek(S. 700)

Fortsetzung der ersten Lesung des Antrages des Abg. Dr. Friedrich Pacák und Genossen, betreffend die Durchführung des gleichen Rechtes der böhmischen Sprache bei den Gerichten und Staatsbehörden im Königreiche Böhmen. Ldtgz. 43, Druck VI. Rede des Abg. Josef Bendel (Seite 701).

Rede des Abg. Dr. Karl Kramář (S. 709).

Rede des Abg. Dr. August Fournier (Seite 712).

Rede des Abg. Dr. Wenzel Šamánek (Seite 720).

Faktische Berichtigung des Abg. Dr. Emanuel Dyk (Seite 725).

Faktische Berichtigung des Abg. Dr. Gustav Schreiner (Seite 725)

Schlussrede des Abg. Dr. Friedrich Pacák (Seite 727).

Abstimmung (Seite 735).

Skládání slibu poslanců (str. 735).

Přikázání návrhů komisím bez prvního čtení:

posl. Václava Geblera a soudr. v příčině subvence pro německý živnostenský spolek "Selbsthilfe" (str. 736).

návrhu posl. Krejčíka a soudruhů v příčině zavedení zkrácené služby vojenské pro absolventy odborných škol průmyslových, řemeslnických a kupeckých (str. 736).

Angelobung der Abgeordneten (S. 735).

Zuweisung von Anträgen an Commissionen ohne erste Lesung:

des Abg. Wenzel Gebler und Genossen, betreffend eine Subvention für den deutschen Gewerbeunterstützungsverein "Selbsthilfe" (Seite 736).

Des Abg. Krejčík und Genossen, betreffend die Einführung eines kürzeren Militärdienstes für die Absolventen der Gewerbe-, Handwerker- und kaufmännischen Fachschulen (Seite 736),

Návrhy a dotazy:

Návrh posl. dra Engla, hrab. Buquoye a soudr. v příčině trvání přítomného zasedání sněmovního (str. 736)

Dotaz posl. Jana Kožmína k c. k. místodržiteli stran zamýšleného osvobození uherských státních papírů od daně důchodové (str. 737).

Dotaz posl. Bedřicha Leglera k c. k. místodržiteli v příčině nepoměru míst podučitelských k místům učitelským (str. 737).

Dotaz posl. dra Gabriela Blažka k c. k. místodržiteli v příčině nezodpovídáni dřívějších dotazů a šetření rovnoprávnosti českého jazyka (str. 738).

Dotaz posl. Josefa Hyrše k c. k. místodržiteli v příčině zřízení rurální pošty v Malé Losenici (str. 739).

Dotaz posl. Josefa Hyrše k c. k. místodržiteli v příčině obtíží působených představenstvu záložny ve Větrném Jeníkově zřízenci státních dráh v Jihlavě (str. 739).

Anträge und Anfragen:

Antrag des Abg. Karl Grafen Buquoy Engel und Genossen, betreffend die Dauer der gegenwärtigen Landtagssession (Seite 736).

Anfrage des Abg. Johann Kožmin an den k. k. Statthalter, betreffend die beabsichtigte Befreiung ungarischer Staatspapiere von der Rentensteuer (Seite 737).

Anfrage des Abg. Friedrich Legler an den k. k. Statthalter, betreffend das Missverhältnis der Unterlehrerstellen zu den Lehrerstellen (Seite 737).

Anfrage des Abg. Dr. Gabriel Blažek an den k. k. Statthalter, wegen unterlassener Beantwortung früherer Anfragen und wegen Wahrung der Gleichberechtigung der böhmischen Sprache (Seite 738).

Anfrage des Abg. Josef Hyrš an den k. k. Statthalter, betreffend die Errichtung einer Ruralpost in Klein-Losenic (Seite 739).

Anfrage des Abg. Josef Hyrš an den k. k. Statthalter, betreffend die dem Vorstande der Vorschusskassa in Windig-Jenikau durch Bedienstete der Staatsbahn in Iglau bereiteten Schwierigkeiten (Seite 739).

Oznámeni schůzí komisi (str. 740).

Oznámení denního pořádku XVIII. schůze (str. 740).

Bekanntgabe der Commissionssitzungen (Seite 740).

Bekanntgabe der Tagesordnung der XVIII. Landtagssitzung (Seite 740).

Schůze začala v 11 hod. 15 min. dop.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, cís. rada Josef Wohanka a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček a c. k. okresní hejtman Dr. Rudolf Neumann.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 15 Min. Vorm.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter, kais.. Rath Josef Wohanka und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell, der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáček und k. k. Bezirkshauptmann Dr. Rudolf Nemnann.

Oberstlandmarschall: (läutet). Ich eröffne die Sitzung.

Zahajuji schůzi.

Das Geschäftsprotokoll der XIV. Sitzung vom 23. April ist in der vorgeschriebenen Frist zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Jednací protokol XIV. sezení ze dne 23. dubna byl po předepsanou dobu k nahlédnutí vyložen.

Činím dotaz, zda-li proti znění tohoto protokolu se činí námitka.

Ich stelle die Anfrage, ob gegen den Wortlaut des Protokolles eine Einwendung erhoben wird.

Nachdem keine Einwendung erhoben worden ist, erkläre ich das Protokoll für agnosciert.

Nebyla činěna žádná námitka a prohlašuji, že tento protokol jest schválen

Po ukončení včerejšího sezení ustavila se komise pro kandidování do zemských berních komisí způsobem následujícím: za předsedu byl zvolen p. posl. dr. Nitsche, za místopředsedy páni poslanci hrabě Buquoy a dr. Malínský, za zapisovatele pp. posl. Pacher, Krejčík a Pilz.

Nach Schluss der gestrigen Sitzung hat sich die Candidierungscommission in nachstehender Weise constituiert.

Zum Obmann winde gewählt der Herr Abg. Dr: Nitsche, zu Obmannstellvertretern die Herren Abg. Graf Buguoy und Dr. Malinský, zu Schriftführern die Herren Abg. Pacher, Krejčík und Pilz.

Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, dass hier bei Constituirung der Condidierungscommission ein Irrthum unterlaufen ist. Es wurde nämmlich der Herr Abg. Krejčík zum Schriftführer gewählt.

Derselbe ist aber nicht Mitglied dieser Commission; diese Wahl kann daher nicht als giltig angesehen werden.

Dovoluji si na to upozorniti, že při konstituování komise pro kandidování do komisí berních stal se omyl. Byl totiž zvolen za zapisovatele p. posl. Krejčík, který není členem této komise, a volba jeho tedy nemůže býti považována za platnou.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hanse mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Tiskem bylo rozdáno mezi posledním sezením sněmu:

Stenografická zdráva o XV. sezení sněmu.

Dnes bylo rozdáno:

č. sn. 328, tisk CXXIV. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru v záležitosti změny hranic mezi obcí král. hlavního města Prahy a obcí Karlínskou.

č. sn. 329, tisk CXXV. Zpráva komise rozpočtové o zprávě zemského výboru v příčine změny pravidel, jimiž se upravují služebné poměry učitelů na hospodářských školách zemí podporovaných v království Českém.

č. sn. 330, tisk CXXVI. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru v záležitosti změny hranic mezi obcí král. hlavního města Prahy a obcí Smíchovskou.

č. sn. 331, tisk XXVII. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru, týkající se návrhu poslance Štolce a soudruhů v příčině zamezení obchodů blankoterminových na bursách plodinových.

č. sn. 332, tisk CXXVIII. Návrh poslance J. Hyrše a soudruhů v příčine udělení státní podpory a poshovění c. k. daní obcím Knyku, Zbožici a Rozňáka v okresu Německobrodském, krupobití postiženým.

č. sn. 338, tisk CXXIX. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o zprávě výboru zemského týkající se návrhu poslance Josefa Horáka a soudruhů v příčine zřízení míst hospodářsky vzdělaných úředníků u všech zeměpanských úřadů, kterým by byly všechny záležitosti, v obor zemědělský náležející, přikázány.

č. sn. 339, tisk CXXX. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru v příčině změny zákonného pojmenování volebního okresu měst a míst průmyslových "Wildstein, Kynšperk, Haslov a Falknov.

č. sn. 340, tisk CXXXI. Návrh poslanců Al. Šťastného, Jana Rataje, Josefa Novotného a Karla Práška na změnu § 16. zákona říšského ze dne 25. května 1869 čís. 88 o upravení daně pozemkové.

č. sn. 341, tisk CXXXII. Návrh poslanců Josefa Hyrše, Františka Niklfelda, Jana Jaroše, Josefa Komárka a soudruhů na změnu zákona o zamezení a potlačení plicní nákazy u hovězího dobytka.

č. sn. 342, tisk CXXXIII. Návrh poslanců Václ. Geblera, Karla Iro, Antonína Aignera a soudruhů v příčině subvence pro německý živnostenský podpůrný spolek "Selbsthilfe. "

č. sn. 343, tisk CXXXIV. Návrh poslanců Iro, Pachra a soudruhů v příčině vydání úředního kalendáře pro Cechy.

č. sn. 344, tisk CXXXV. Návrh poslanců Pachra, Steina a soudruhů v příčině změny volebního řádu do sněmu.

Landtagssecretär Höhm (liest): Im Drucke wurden vertheilt und zwar während der vorigen Sitzung: der stenographische Bericht über die XV. Landtagssitzung. Heute wurden vertheilt:

Ltgz. 328, Druck Nr. CXXIV. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschussbericht in Angelegenheit der Grenzänderung zwischen der Gemeinde der königlichen Hauptstadt Prag und der Gemeinde Karolinenthal.

Ltdgz. 329, Druck Nr. CXXV. Bericht der Budgetcommission über den Landesausschussbericht in Angelegenheit der Abänderung des Normales betreffend die Regelung der Dinstverhältnisse der Lehrer an den vom Lande unterstützten landwirthschafttichen Schulen im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 330, Druck Nr. CXXVI. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschussbericht betreffend eine Aenderung der Grenzen zwischen der Gemeinde der königlichen Hauptstadt Prag und der Gemeinde Smichow.

Ldtgz. 331, Druck Nr. CXXVI. Bericht der Landescultur-Commission über den Landesausschussbericht, betreffend den Antrag des Abgeordneten Štolc und Genossen in Angelegenheit der Hintanhaltung des Blankoterminhandels an den Productenbörsen.

Ldtgz. 332, Druck Nr. CXXVIII. Antrag des Abgeordneten J. Hyrš und Gen. betreffend die Gewährung einer Staatsunterstützung und Steuerzuwartung für die im Deutschbroder Bezirke durch Hagelschlag beschädigten Gemeinden Knyk, Zbožic und Rozňak.

Ldtgz. 338, Druck Nr. CXXIX. Bericht der Landesculturcommission über den Landesausschussbericht, betreffend den Antrag des Abgeordneten Josef Horák und Genossen in Angelegenheit der Errichtung von Stellen landwithschaftlich ausgebildeter Beamten bei sämmtlichen Behörden, denen alle in das Gebiet der Landescultur fallenden Angelegenheiten zuzuweisen wären.

Ldtgz. 339, Druck Nr. CXXX. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschussbericht, betreffend die Änderung der gesetzlichen Benennung des Wahlbezirkes der Städte und Industrialorte Wildstein, Königsberg. Haslau, Falkenau.

Ldtgz. 340, Druck Nr. CXXXI. Antrag der Abgeordneten Alfons Šťastný, Johann Rataj, Josef Novotný und Karl Prášek auf Abänderung des § 16. des Reichsgesetzes vom 24. Mai 1869 Z. 88, betreffend die Regelung der Grundsteuer.

Ldtgz. 342, Druck Nr. CXXXII. Antrag der Abgeordneten Hyrš, Franz Niklfeld, Johann Jaroš, Josef Komárek und Genossen, betreffend die Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen über die Abwehr und Tilgung der Lungenseuche des Rindviehes.

Ldtgz 342, Druck Nr. CXXXIII. Antrag des Abgeordneten Wenzel Gebler, Carl Iro, Anton Aigner und Genossen, betreffend eine Subvention für den deutschen Gewerbeunterstützungsverein "Selbsthilfe. "

Ldtgz. 343, Druck Nr. CXXXIV. Antrag des Abgeordneten Iro, Pacher und Genossen, betreffend die Herausgabe eines Amtskalenders für Böhmen.

Ldtgz. 344, Druck Nr. CXXXV. Antrag der Abgeordneten Pacher, Stein und Genossen auf Abänderung der Landtagswahlordnung.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Landesausschussberichte den Commissionen ex praesidio zugewiesen worden sind.

Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které zprávy zemského výboru byly komisím přikázány z praesidia.

Landtagssecretär Höhm (liest): Den Commissionen wurden zugewiesen u. z. der Budgetcommission:

Ldtgz. 322. Bericht des Landesausschusses in Angelegenheit der Systemisierung einer Direktorstelle im Status der Vorstände der königl. böhmischen Landeszwangsarbeitsund Besserungsanstalten.

Ldtgz. 286, Druck CVII. Bericht des Landesausschusses, betreffend eine günstigere Regelung der Rechtsverhältnisse der Religionslehrer an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen.

Lbtgz. 334. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Förderung der prähistorischen Durchforschung des Königreiches Böhmen.

Lbtgz. 336. Bericht des Landesausschusses über die Rechnungsabschlüsse des Normalschulfondes und der zu demselben gehörigen Stiftungen für das Jahr 1899.

Lbtgz. 327. Bericht des Landesausschusses mit dem Gesetzentwurfe, betreffend die Verbauung und Korrection des Oberlaufes des Olšinkabaches im Bezirke Skutfch.

Lbtgz. 345. Bericht des Landesausschusses über die im Jahre 1899 zur Ergänzung des Hollareums durchgeführten Ankäufe.

Der Schulcommission:

Ldtgz. 286, Druck CVII. Bericht des Landesausschusses, betreffend eine günstigere Regelung der Rechtsverhältnisse der Religionslehrer an allgemeinen Volks- und Bürgerschulen.

Z praesidia byly přikázány následující zprávy zemského výboru komisím, a to komisi rozpočtové.

Čís. sn. 322. Zpráva zemského výboru v příčině zřízení místa řiditelského ve stavu představených královských českých zemských donucovacích pracoven a polepšoven.

Čís. sn. 286, čís. t. CVII. Zpráva zemského výboru v příčině zlepšení právních poměrů učitelů náboženství na školách obecných a měšťanských.

Čís. sn. 334. Zpráva zemského výboru v příčině podpory prehistorického prozkoumání království Českého.

Čís. sn. 336. Zpráva zemského výboru o účetních závěrkách normálního školního fondu a nadací k němu přináležijících za rok 1899.

Čís. sn. 337. Zpráva zemského výboru s osnovou zákona, jenž se týče zahrazení a korrekce horního toku potoka Olšinky v okresu skutečském.

Čís. sn. 345. Zpráva zemského výboru o koupích k doplnění Hollarea v roce 1899 učiněných.

Komisi školské:

Čís sn. 286, čís. t. CVII. Zpráva zemského výboru v příčině zlepšení právních poměrů učitelů náboženství na školách obecných a měšťanských.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilcn, welche Petitionen eingelaufen sind.

Sněmovní aktuár dr. Haasz čte petice došlé od č. 6144-6264.

Landtagsaktuar Dr. Haasz liest die Petitionen von Zahl 6144-6264.

Oberstlandmarschall: Es liegen abermals einige Anträge vor, bezüglich deren die Herren Antragsteller den Wunsch geäußert haben, dass dieselben ohne erste Lesung an die Commissionen verwiesen werden.

Ich beabsichtige, wenn keine Einwendung dagegen erhoben wird, dem Wunsche der Herren Antragsteller zu entsprechen und erlaube mir mitzutheilen, auf welche Anträge sich dies bezieht.

Es ist dies der Antrag der Herren Abg. Hyrš und Genossen, betreffend die Gewährung einer Staatsunterstützung für die durch

Hagelschlag beschädigte Gemeinde Deutschbrod Druck-Nr. CXXVIII.

Der Antrag der Herren Abg. Hyrš und Genossen, betreffend eine Abänderung der gesetzlichen Bestimmungen über die Abwehr und Tilgung der Lungenseuche des Rindviehs.

Der Antrag der Herren Abg. Štastný und Genossen, betreffend die Regelung der Grundsteuer.

Bylo rozdáno opět několik tištěných návrhů, stran kterých páni navrhovatelé sobě přejí, aby byly přikázány komisím bez prvního čtení. Mám úmysl vyhověti tomuto přání, pakli proti tomu se žádné strany nebude se činiti námitka.

Jsou to zejména následující návrhy:

Návrh poslance Hyrše a soudruhů č. t. CXXVIII. v příčine udělení státní podpory některým obcím okresu německobrodského; návrh poslance Hyrše č. t. CXXXII. na změnu zákona o zamezení a potlačení plicní nákazy hovězího dobytka; návrh č. t. CXXXI. poslance Alf. Šťastného na upravení daně pozemkové.

Jelikož nebyla činěna žádná námitka, přikazuji tyto návrhy dotyčným komisím bez prvního čtení.

Nachdem keine Einwendung erhoben worden ist, so verweise ich diese Anträge ohne erste Lesung an die betreffenden Commissionen.

Die Herren Abgeordneten Albl und Genossen haben mir eine Interpellation an den Oberstlandmarschall überreicht.

Pan poslanec Albl a soudruzi mně odevzdali interpelaci k nejvyššímu maršálku.

Ich ersuche diese Interpellation zu verlesen.

Landtagssecretär Hőhm (liest): Interpellation der Abg. F. Albl und Genossen an Seine Durchlaucht den Herrn Oberstlandmarschall für das Königreich Böhmen.

Schon im Jahre 1848 rutschte ein großer Theil der unterhalb des Ortes Dreihöf bei Saaz gelegenen Grundstücke und zwar infolge des Durchrisses des Egerbettes. Das neue Egerbett wurde infolge dieses Durchrisses an den Fuß des Berges verlegt und jahraus, jahrein und insbesondere bei Hochwasser werden große Erdmassen von den Fluten abgeschwemmt. Die Folge davon ist, dass jährlich bedeutende Flächen durch Unterwaschung des Ufers ins Rutschen gerathen und die zahlreichen Duellen, die aus der Berglehne zu Tage treten, versumpfen die Grundstücke.

Die Erdmassen, die das unregelmäßig ablaufende Wasser auffangen, gerathen in's Rutschen und ist heute die Gefahr für den ganzen Ort so groß, dass eines Tages die Gemeindevertretung die Delogierung resp. die Abtragung der in Gefahr schwebenden Gebäude veranlassen muss.

Die Mittel zur Behebung dieser Uibelstände können weder von der Gemeinde, die gar kein Vermögen besitzt, noch von den wenigen Besitzern, deren bloß vier sind, getragen werden.

Die Gemeinde- und Schulumlagen sind heute über 10%.

Die letzten Jahre waren Mißjahre, Mäusefraß, Dürre, schlechtes Erntewetter u. s w. Die Gemeindesteuerzahler sind zu wenige, um hier Abhilfe zu schaffen.

Der Anzahl nach wohnen die meisten in Saaz. In der Gemeindevertretung haben Dreihöf nur einen Ortsvertreter, deshalb ist ausgeschlossen, dass die Gemeinde etwas beiträgt.

Einzig und allein kann nur die Egerregulierung hier Abhilfe schaffen.

In den Egerregulierungsproject wurde Dreihöf als in erster Linie in Angriff zu nehmen besonders hervorgehoben.

Vergeblich wird auf diese Akzion gewartet und wird dieselbe vielleicht in Angriff genommen weiden, bis es zu spät ist. Die Egeriegulierung ist sehr leicht durchzuführen und mit verhältnismäßig wenig Kosten verbunden. Der Durchschnitt, der zu machen wäre, geht durch vollkommen unproductives Land, das die Besitzer gerne zu diesem Zwecke abtreten wurden. Es ist aufgeschwemmtes Schottermaterial und ist für die Abdämmung genug Material in dem auszuhebenden neuen Flussbette vorhanden. Die Länge des Durchschnittes beträgt circa 1000 Meter.

Beinahe jährlich finden in Folge der heutigen Situation große Uiberschwemmungen statt und ist es schon vorgekommen, dass 1000 Schock Hopfenstangen weggeschwemmt wurden und außerdem noch in Gefahr sind, weggeschwemmt zu werden. (Häuselgarten Baron Zessner im J. 1878) Bei Hochwasser sind die Gemeinden Liebotschan, Straupitz und ein Theil der Gemeide Neusattl in Gefahr.

Auf Grund unser Ausführungen stellen wir folgende Interpellation:

Ist Seine Durchlaucht geneigt zu veranlassen, dass von Seite des hohen Landesausschußes in Anbetracht der großen Geahr, in der sich die Gemeinde Dreihöf beindet, die nöthigen Einleitungen und Erhejungen sofort zu treffen sind, und sofort zur Durchführung zu schreiten ist?

Ist Seine Durchlaucht geneigt, dahin zu wirken, dass die Arbeiten zur Regulierung der Eger im beschleunigter Weise vorgenommen werden?

Prag, am 27. April 1900.

Abg. F. Albl und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde mich bezüglich der Beantwortung dieser Interpellation mit dem Landesausschusse ins Einvernehmen setzen.

Dorozumím se se zemským výborem o odpovědi na tento dotaz.

Pan posl. Hodys omluvil se churavostí.

Der Herr Abg. Hodys hat sich wegen Erkrankung entschuldigt.

Konstatuji, že jest slavný snem způsobilý usnášeti se.

Ich constatiere die Beschlussfähigkeit das hohen Hauses.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Erster Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte.

Prvním předmětem denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Žádám pana přísedícího zemského výboru hraběte Schonborna, by zaujal miste zpravodaje a dávám jemu slovo.

Přísedící zemského výboru hrabě Vojtěch Schonborn: Slavný sněme!

Doplňovací volby dvou poslanců do sněmu král. Českého konané dno 4. dubna 1900 pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenských nezavázaných súčastnilo se ze 386 oprávněných voličů 52. Z těchto voličů vykonalo právo voličské 13 osobně a 26 plnomocenstvími.

Jakožto spoludržitelé súčastnilo se volby dle plných mocí z voličů osobně se dostavivších 13.

Zvoleni byli: Pan JUDr. Bedřich hrabě Deym a pan Josef svob. p. Hrubý Gelenj oba dva 50 hlasy.

Jelikož proti volbě této není závady, navrhuje zemský výbor předkládaje spisy:

Slavný sněme! račiž volbu pánů JUDr. Bedř. hrab. Deyma a Josefa svob. p. Hrubý Gelenj za poslance pro volební sbor velkostatků, svazkem svěřenským nezavázaných za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand obwaltet, beantragt der Landesausschuss unter Vorlage der Wahlacten: Hoher Landtag! wolle die Wahl der H. JUDr. Fr. Gras Deym und Josef Freiherrn Hrubý Gelenj zu Abgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideicommissarischen Großgrundbesitzes agnoscieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Es wird beantragt, die gewählten Herren Grafen Deym und Josef Freiherrn von Hrubý zum Landtage zu zulassen.

Navrhuje se, aby zvolení páni hrab. Deym a baron Hrubý byli připuštěni ke sněmu.

Žádám pány, kteří s návrhem zemského výboru souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage des Landesausschusses zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. L. -A. -Beisitzer Ad Gr. Schönborn (liest):

Hoher Landtag!

Zu der am 18. April 1900 vorgenommenen Wahl des Landesabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Trantenan, Arnan, Marschendorf und Schatzlar sind von 174 Wahlmännern 171 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten:

Herr Josef Kasper, Lehrer in Jungbuch 116 Stimmen, Emil Fiedler, Landwirt in Nieder-Altstadt, 55 Stimmen.

Die absolute Majorität beträgt 86 Stimmen. Diese absolute Majorität erhielt Herr Josef Kasper, Lehrer in Jungbuch, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Josef Kasper, Lehrers in Jungbuch als Abg. ordneten der Landgemeinden Trautenau, Schatzlar, Arnau und Marschendorf als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. Josefa Kaspra, učitele v Mladých Bukách, za poslance venkovských obcí soudních okresů Trutnova, Hostinného, Maršová a Žacléře za platnou uznati a zvoleného k sněmu král. Českého připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Es wird beantragt die Wahl des Herrn Josef Kasper als giltig zu erkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, aby volba pana Josefa Kaspera byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vvzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísedící zemsk. výboru hr. Vojtěch Schönborn (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Semilského a Železnobrodského, konané dne 18. dubna 1900, dostavilo se z 98 volitelů 98.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Janoušek, řídící učitel v Roztokách, 52 hlasy, Antonín Makovec, hostinský v Železném Brodě, 43 hlasy, Rudolf Husák, okresní starosta v Semilech, 1 hlas. Dr. Hliňák, zemský advokát v Liberci. 1 hlas.

Kromě toho odevzdán jeden listek prázdný.

Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP