Pondělí 26. března 1900

o návrhu poslance Františka Schwarze a soudruhů na opravu zákona chudinského v království Českém. (č. sn. 591, tisk CCXLIV. ),

č. 114, tisk XXV. Zpráva zemského výboru o podporování soukromých škol s právem veřejnosti (vyjma školy evangelické) v roce 1899,

č. 116, tisk XXVIII. Zpráva zemského výboru v příčině změny pravidel, jimiž se upravují služebné poměry učitelů na hospodářských školách zemí podporovaných v království českém,

č. 120, tisk XXIX. Zpráva zemského výboru v přičme usnesení, jež učinil sněm ohledně reformy zemských ústavů cvičných,

č. 126, tisk XXXII. Zpráva zemského výboru o upravení služebních poměrů úředníků při okresních zastupitelstvech v království Českém,

č. 127, tisk XXXIII Zpráva zemského výboru v příčině dalšího prozatímního ustanovení zemské přirážky pro měsíce duben, květen a červen roku 1900.

Seznam členů sněmu království Českého.

Zpráva zemského výboru o stavu a působnosti chorobinců v království českém zemským fondem podporované na rok 1897.

Na stole vyložena.

Výroční zpráva c. k. ústřední kanceláře hydrografické

Im Drucke wurde vertheilt und zwar im Postwege versendet am 2. Feber 1900:

Ldtgz 43, Druck VI. Antrag des Abgeordneten Dr. Friedrich Pacák und Genossen, betreffend die Durchführung des gleichen Rechtes der böhmischen Sprache bei den Gerichten und Staatsbehörden im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 44, Druck VII. Antrag des Abgeordneten Dr. Pergelt, Dr. Nitsche und Genossen betreffend die Einrichtung der Amter auf Grund der Sprachenverhältnisse

Ldtgz. 45, Druck VIII. Antrag des Abgeordneten Siegmund, Dr. Eppinger und Genossen betreffend die Fortsetzung der Abgrenzungsarbeiten.

Ldtgz. 46, Druck IX. Antrag der Abgeordneten Siegmund, Dr. Zdenko Schücker und Genossen, betreffend die Errichtung der Landtagskurien.

Ldtgv. 47, Druck X. Antrag des Abgeordneten Josef Anýž und Genossen auf Abänderung der Gesetze, betreffend die Regelung der materiellen Verhältnisse des Lehrerstandes an den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 48, Druck XI. Antrag des Abgeordneten Adolf Siegmund, Dr. Albert Werunsky, Heinrich Prade und Genossen betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den allgemeinen Volks- und Bürgerschulen des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 49, Druck XII. Antrag der Abgeordneten F. Albl, F. Peschka. A. Steiner und Genossen betreffend die Abänderung der §§ 1., 4., 5., 8., 10., 18., 20, 21., 22., 26., 31., 32., 35. und 39. der DienstbotenOrdnung für das Königreich Böhmen mit Ausschluss der Landeshauptstadt Prag vom 7. April 186.

Ldtgz. 50, Druck XIII. Antrag der Abgeordneten F. Albl, F. Peschka, A. Steiner und Genossen betreffend die Einführung einer gesetzlichen Kranken-, Alters- und Invaliditätsversicherung für landwirtschaftliche Arbeiter.

Ldtgz. 51, Druck XIV. Antrag des Abgeordneten MUDr. Wenzel Šamánek und Genossen betreffend die Einführung der inssischen Sprache als obligater Lehrgegenstand an sammtlichen Mittelschulen mit böhmischer Unterrichtssprache.

Ldtgz. 53, Druck XVI. Antrag des Abgeordneten Dr. Dvořák und Genossen betreffend die Errichtung von besonderen isolierten Abteilungen oder Pavillonen zur Behandlung von Tuberkulösen bei den allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern.

Ldtgz. 51, Druck XVII. Antrag des Abgeordneten Formánek und Genossen betreffend die Berufung der Gendarmerie nach dem Königreiche Böhmen

Ldtgz. 55, Druck XVIII. Antrag der Abgeordneten Josef Horák, Josef Šulc und Genossen betreffend die dem Bauernstande zu gewährende Erleichterung durch Aufhebung der Grundsteuer, an deren Stelle eine Erweibsteuer und eine progressive Personalsteuer einzuführen wäre.

Ldtgz. 56, Druck XIX. Antrag des Abgeordneten Dr. Kloucek und Genossen betreffend die Gewährung einer Unterstützung aus Landesmitteln für die in diesem Jahre von Elementarschäden betroffenen Gemeinden Lužan und Kamenic des Bezirkes Jičín.

Stenographischer Bericht der 2 Sitzung des Landtages.

Heute wurde vertheilt:

Ldtgz. 42, Druck V. Bericht des Landesausschusses mit Landesvoranschlag für das Jahr 1900.

Ldtgz. 52, Druck XV. Antrag des Abgeordneten Johann Barták und Genossen betreffend den Entwurf eines neuen Jagdgesetzes.

Ldtg. 57, Druck XX. Bericht des Landesausschusses betreffend die Subventionirung der mit dem Deffentlichkeitsrechte verfehenen evangelischen Privatschulen im Jahre 1899.

Ldtgz. 58, Druck XXL Bericht des Landesausschusses über die Aktion des Landes zur Hebung des Kleingewerbes im Jahre 1899.

Ldtgz. 67, Druck XXII. Bericht des Landesausschusses betreffend die Einreihung von mehreren Gemeinden der Landtags. wahlkurie der Landgemeinden in die Kurie der Städte und Industrialorte.

Ldtgz. 99, Druck XXIV. Bericht des Landesausschusses über die Thätigkeit der technischen Abtheilung für Straßen-, Brükken- und Hochbau für die Zeitperiode vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1899.

Ldtgz. l07, Druck XXV. Bericht des Landesausschusses, mit welchem der in der letzten Landtagssession unerledigte Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Antraa des Abgeordneten Franz Schwarz und Genossen, betreffend die Reform des Armengesetzes im

Königreiche Böhmen (Ldtgz. 591, Druck CCXLIV. ) neuerlich vorgelegt wird.

Ldtgz. l14, Druck XXVI. Bericht des Landesausschusses betreffend die Subventioniiung der mit dem Offentlichkeitsrechte versehenen Privatschulen (mit Ausschluß der evangelischen Schulen) im Jahre 1899

Ldtgz. 116, Druck XXVIII. Bericht des Landesausschusses in Angelegenheit der Abänderung des Normales, betreffend die Regelung der Dienstverhältnisse der Lehrer an den von dein Königreiche Böhmen unterstützten landwirtschaftlichen Schulen.

Ldtgz. 120, Druck XXIX. Bericht des Landesausschusses betreffend die vom Landtage bezüglich einer Reform der LandesExercitien-Änstalten gefassten Beschlüsse.

Ldtgz 126, Druck XXXlI. Bericht des Landesausschusses betreffend die Regelung der Dienstverhältnisse der Beamten der Bezirksvertretungen im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 127, Druck XXXIII. Bericht des Landesausschusses in Angelegenheit der weiteren provisorischen Festsetzung der Landesumlage für die Monate April, Mai und Juni des Jahres 1900.

Verzeichnis der Mitglieder des Landtages de. - Königreiches Böhmen

Bericht des Landesausschusses über den Stand und die Wirksamkeit der aus dem Landesfonde unterstützten Siechenanstalten im. Königreiche Böhmen für das Jahr 1897.

Am Tische liegt auf:

Jahrbuch des k. k. hydrographischen Central-Bureaus.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzutheilen.

Žádám, aby slavnérnu sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Snemovní aktuar dr. Haasz čte došlé petice od 30. prosince 1899 do 26. března 1900 č. 56 až 261.

Landtagsaktuar Dr. Haasz verliest die vom 30 Dezember 1899 bis 26 März 1890 eingelaufenen Petitionen Nr. 56 bis 261.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan posl. Brdlík předložil lékařské vysvědčení, že mu pro churavost nelze se po nejakou dobu súčastniti snemovních schůzi.

Der Herr Abgeordnete Bidlik hat unter Beibringung eines ärztlichen Zeuguisses angezeigt, dass er infolge Eiskrankung an den derzeitigen Sitzungen des hohen Landtag nicht teilnehmen könne.

Dem Herrn Abgeordneten Grafen Mensdorff wurde ein einwöchentlicher Urlaub bewilligt.

Poslanci hraběti Mensdorffovi byla udělena dovolená na jeden týden.

Pan poslanec šlechtic Rombald předloživ vysvědčení lékařské oznamuje, že mu následkem choroby není možno účastniti se tohoto zasedání sněmovního.

Der Herr Abg. von Rombald hat unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses angezeigt, dass es ihm infolge Erkrankung nicht möglich sei, an den Berathungen des hohen Landtages in dieser Session theilzunehmen

Pan posl. Fišera žádá za dovolenou na celé zasedání sněmu.

Der Herr Abg. Fišera ersucht um eineu Urlaub für die Dauer der gegenwärtigen Landtagssession.

Žádám, by jeho přípis byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Vaše Jasnosti! Nejvyšší pane maršálku království Českého! V nejhlubší úctě podepsaný, kterýž po loňské těžké nemoci dosud ještě churav jest, takže nelze jemu, bohužel, svolanému sezení sněmovnímu obcovati, vznáší co nejuctivější prosbu, by Vaše Jasnost ráčila jemu u vysoce slav ného sněmu vymoci, aby na celé období sněmovní dovolenou obdržel. S výrazem nejhlubší úcty trvám Vaší Jasnosti nejoddanější V. A. Fišera.

Malý Barchov, dne 22. března 1900

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Fišera ersucht um einen Urlaub für die Dauer der Session.

Pan poslanec Fišera žádá za dovolenou na dobu zasedání sněmu. Dám hlasovati o této žádosti.

Ich werde dieses Ansuchen zur Abstiminung bringen.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, aby vyzdvihli ruku.

Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolená je povolena.

Der Herr Abg. Freiheit von Zessner hat gleichfalls ein Urlaubsgesuch eingebracht.

Pan posl. svob. pán Zessner taktéž podal žádost o dovolenou.

Ich ersuche, das Gesuch zu verlesen.

Landtagssecretär Höhm (liest): Euer Durchlaucht! Herr Oberstlandmarschall! Da ich krankheitshalber außer Stande bin, den Verhandlungen des Landtages des Königreiches Böhmen dermalen beizuwohnen, so bitte ich Eure Durchlaucht, mein Ansuchen um Bewilligung eines Urlaubes für die ganze Sessionsdauer dem hohen Landtage zur Beschlussfassung vorleegen zu wollen.

Dobritschan, den 24. März 1900.

Heinrich Freiherr von Zessner.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Freiherr von Zessner ersucht um einen Urlaub für die Dauer der Landtagssession.

Pan posl. svob. pán Zessner žádá za dovolenou po čas zasedání sněmu.

Dám hlasovati o této žádosti.

Ich werde dieses Ansuchen zur Abstimmung bringen.

Ersuche die Herren, welche dasselbe bewilligen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by vyzdvihli ruku.

Der Urlaub ist bewilligt.

Dovolená jest povolena.

Pan posl. hrabě Sternberg mne požádal, aby mu byla vymožena dovolená na dobu 6 neděl, ježto mu za příčinou nutné záležitosti rodinné následkem úmrtí jeho otce není možno, tuto dobu účastniti se zasedání sněmu.

Der Herr Abg. Graf Sternberg hat um die Erwirkung eines sechswöchentlichen Urlandes ersucht, da es ihm aus Anlass dringender Familienangelegenheiten infolge Ablebens seines Vaters unmöglich ist, während dieser Zeit an den Verhandlungen des hohen Landtages sich zu betheiligen.

Dám hlasovati o této žádosti.

Ich werde dieses Ansuchen zur Abstiminung bringen.

Der Herr Abg. Graf Sternberg erfucht um einen sechswöchentlichen Urlaub.

Pan posl. hrabě Filip Sternberk žádá za 6nedělní dovolenou. Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by vyzdvihli ruku.

Ersuche die Herren, welche das Ansuchen bewilligen, die Hand zu erheben.

Dovolená jest povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Pan posl. dr. Podlipský omluvil se za příčinou churavosti pro sezení dnešní a nejblíže příští.

Der Herr Abgeordnete Dr. Podlipský hat sich wegen Unwohlseines von der hentigen und der darauffolgenden Sitzung entschuldigt.

Konstatuji, že jest sl. sněm způsobilý usnášeti se.

Ich konstatiere, dass das hohe Haus

beschlussfähig ist.

Přejdeme k dennímu pořádku. Wir gehen zur Tagesordnung über.

Na denním pořádku nacházejí se zprávy o volbách.

Auf der Tagesordnung stehen Wahlberichte.

Ich ersuche den Herrn Abgeordneten Grafen Adalbert Schönborn den Bericht zu erstatten

Žádám pana posl. hr. Vojtěcha Schonborna, aby zaujal místo zpravodaje.

Přísedící zemského výboru hr. Vojt. Schonborn (čte): Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu konané dne 6. května 1899 za obchodní a průmyslovou komoru v Budějovicích dostavilo se 19 voličů k volení oprávněných, z nichž pro pana Roberta Rožánka, hodináře v Budějovicích, 10 hlasovalo.

Ježto dle toho výsledku pan Robert Rožánek nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pana Roberta Rožánka, hodináře v Budějovicích za poslance obchodní a průmyslové komory v Budějovicích za platnou uznati a zvoleného k sněmu kr. českého připustiti.

Der Landesausschuss beantragt: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Robert Rožánek, Uhrmacher in Budweis, zum Abgeordneten der Handels- und Gelverbekammer in Budweis agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, by pan Robert Rožánek byl k sněmu připuštěn a jeho volba schválena.

Der Landesausschuss beantragt, dass die Wahl des Herrn Robert Rožánek als giltig erkannt und der Gewählte zum Landtage zugelassen werde.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen die Hand zu erheben. Návrh jest přijat. Der Antrag ist angenommen.

Landesausschussbeisitzer Graf Schönborn:

Hoher Landtag!

Zu der am 21. Dezember 1899 vorgenominenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Graslitz und Neudeck sind von den 90 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 82 erschienen und es haben hievon 44 für den Herrn Wenzel Gebler, Baumeister in Graslitz, und 37 für den Herrn Franz Schreiter, Bürgerschullehrer in Graslitz gestimmt; ein Stimmzettel wurde für ungiltig erklärt. Es erscheint demnach Herr Wenzel Gebler, Baumeister in Graslitz, mit absoluter Majorität gewählt. Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand erliegt, so hat der Landesausschuss die Ehre die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Gebler, Baumeisters in Graslitz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Graslitz und Neudeck als giltig anerkennen, und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu p. Václava Geblera, stavitele v Kraslici, za poslance venkovských obcí okresů soudních Kraslického a Nýdeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žáda nekdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Wenzel Gebler zu genehmigen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, by volba pana Václava Geblera byla schválena a aby byl připuštěn ke sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben

Žádám pány, kteří schvalují tento návrh, by vyzdvihli ruku Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Landesausschussbeisitzer Graf Schonborn:

Hoher Landtag!

Zu der am 28. December 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Rochlitz-Starkenbach sind von 874 Wählern 695 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Josef Bendel, k. k. Professor in Prag, 388 Stimmen. Franz Jerie, Bürgermeister in Starkenbach, 306 Stimmen, 1 Stimmzettel wurde leer abgegeben. Die absolute Majorität einschließlich der leeren Stimmzettel beträgt 348, ohne dieselben ebenso 348 Stimmen. Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Josef Bendel, k. k. Professor in Prag, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Laudesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Bendel als Abgeordneten der Städte Rochlitz-Starkenbach als giltig anerkennen u. denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme račiž volbu, p. Josefa Bendla za poslance mest Roketnice-Jilemnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Josef Bendel für giltig zu erkennen und denselben zum Landtag zuzulassen

Navrhuje se, by volba pana Josefa Bendla byla uznána za platnou a aby byl připuštěn ke sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří schvalují tento návrh, by vyzdvili ruku Návrh jest přijat. Der Antrag ist angenommen.

Přísedící zemského výboru hr. Vojt. Schonborn. Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres měst a míst průmyslových Příbram - Březové Hory konané dne 29. prosince 1899 dostavilo se z 1186 voličů 583.

Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Ignát Hořica 500 hlasů, Karel Dědic 80 hlasů, Tom. Šedivý 1 hlas. Dva lístky byly prázdné. Nadpoloviční většina hlasů, čítajíc v to i lístky prázdné, činí 292,bez těchto 291.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Ignát Hořica, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Ignáta Hořice za poslance měst Příbram-Březové Hory za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti.

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Ignat Hořica als Abgeordneten der Städte Příbram- Birkenberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá nekdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Navrhuje se, by volba pana Hořice byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ke sněmu.

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Hořica als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Žádam pány, kteří s návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Landesausschussbeisitzer Graf Schonborn:

Hoher Landtag!

Zu der am 28. Dezember 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Komotau, Weipert, Preßnitz sind von 1598 Wählern 801 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Rafael Pacher, Schriftleiter in Wien, 654.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 401, ohne dieselben 396 Stimmen.

Die absolute Majorität erhielt in beiden Fällen Herr Rafael Pacher, Schriftleiter in Wien, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlacten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Rafael Pacher als Abgeordneten der Städte Komotau, Weipert, Pressnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen

Slavný sněme, račiž volbu pana Rafaela Pachera za poslance měst Chomutov, Vejprty, Přísečnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Es wird beantragt, die Wahl des H. Raphael Pacher für giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, by volba p. posl. Rafaela Pachera byla uznána za platnou, a aby byl připuštěn ku sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Landesausschussbeisitzer Adalbert Graf Schonborn:

Hoher Landtag!

Zu der am 28. Dezember 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Asch und Roßbach sind von 1695 Wählern 496 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Dr. Ernst Bareuther, Advocat in Wien, 480 Stimmen.

Die absolute Majorität einschließlich des leeren Stimmzettels beträgt 249, ohne dieselben 248 Stimmen. Die absolute Maiorität in beiden Fällen erhielt Herr Dr. Ernst Bareuther, welcher daher als Abgeordnete gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlacten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herren Ernst Bareuther als Abgeordneten der Städte Asch u. Roßbach als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme račiž volbu pana Dra. Arnošta Bareuthera za poslance měst Aše a Rossbachu za platnou uznati, a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Bareuther als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Navrhuje se, by volba p. dra. Bareuthera byla uznána za platnou, a aby byl připouštěn k sněmu.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pany, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku?

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Landesausschuss-Beisitzer Graf Schonborn: Hoher Landtag! In der am 23. December 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt

Budweis sind von 3607 Wählern 1130 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Franz E. Vollgruber, Bürgerschuldirektor in Budweis, 1105; 14 Stimmzettel wurden leer abgegeben und die übrigen 11 Stimmen waren zersplittert.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 566. ohne dieselben 559 Stimmen.

Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Franz E. Vollgruber, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz E. Bollgruber als Abgeordneten der Stadt Budweis als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana Františka E. Vollgrubera za poslance města Budějovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Vollgruber zu genehmigen.

Navrhuje se, by volba p. Vollgrubera byla schválena.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antragen zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat

Berichterstatter L. -A. -Beisitzer Ad. Graf Schonborn (liest): Hoher Landtag! Zu der am 28. December 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Wildstein, Königsberg, Haslau, Falkenau sind von 1283 Wählern 404 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr JUDr. Heinrich Reiniger, Advocat in Eger, 402 Stimmen.

Nebstdem wurden 2 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 202, ohne dieselben 201 Stimmen.

Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr JUDr. Heinrich Reiniger, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlacten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Heinrich Reiniger als Abgeordneten der Städte Wildstein, Königsberg, Haslau, Fallenau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana JUDra. Jindřicha Reinigera za poslance měst: Wildsteina-Kinšperka-Hazlova a Falknova za platnou uznati a zvoleného k němu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt, die Wahl des Herrn Dr. Reiniger zu genehmigen.

Navrhuje se, aby volba byla schválena.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Návrh jest přijat Der Antrag ist angenommen

Berichterstatter L. - A. - Beisitzer Graf Schönborn (liest): Hoher Landtag! Zu der am 28. Dezember 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Schluckenau, Alt-Ehrenberg und Hainspach sind von 1189 Wählern 349 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr MUDr. Fr. Kindermann 833, Herr P. Ambros Opitz 6, Herr Robert Kindermann 6, Herr Josef Bär 1, Herr Anton Krismanek 1.

Nebstdem wurden 2 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 175, ohne dieselben 174 Stimmen.

Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr MUDr. Franz Kindermann, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn MUDr. Franz Kindermann als Abgeordneten der Städte Schluckenau, AltEhrenberg und Hainspach als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen

Slavný sněme, račiž volbu pana MUDra. Františka Kindermanna za poslance měst: Sluknov, Starý Ehrenberg a Hanšpach za platnou uznati a zvoleného k němu království Českého připustiti!

Oberstlandmarschall- Es wird beantragt, die Wahl des H. Abgeordneten Dr. Kindermann als giltig zu erkennen

Navrhuje se, by volba pana posl. Dr. Kindermanna byla uznána za platnou.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antragevzustimmen, die Hand zu erheben.

Žiadam pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen

Berichterst. L-A-BeisitzeiAd Gr. schonborn (liest): Hoher Landtag! Zu der am 28 Dezember 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte Friedland-Neustadtl-Kratzan sind von 1511 Wählern 869 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten: Herr Anton I Aigner 687 Stimmen, Herr Wilhelm Kiesewetter 177 Stimmen. Nebitdem winden 5 leere Stimmzettel abgegeben.

Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 435, ohne dieselben 432 Stimmen.

Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Anton J. Aigner, Bürgermeister in Friedland, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlacten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton J. Aigner als Abgeordneten der Städte Friedland, Nenstadtl, Kratzau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana Antonína J. Aignera za poslance měst Friedland- Neustadtl- Chrastava za platnou vuznati a zvoleného k sněmu království Českého připustiti.

Oberstlandmarschall: Es wird beantragt,die Wahl des Herrn Abg. Aigner als giltig zu erkennen

Navrhuje se, by volba pana posl. Aignera byla uznána za platnou.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádam pány, kteří souhlasí s navrhem, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Berichterstatter L. -A. -Beisitzer Ad. Gras Schönborn (liest): Hoher Landtag! Zu der am 28. Dezember 1899 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Stadt Eger sind von 1582 Wählern 1067 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten:

Herr Karl Iro, Reichsrathsabgeordneter in Wien, 598 Stimmen, Herr JUDr. Anton Utschik. Advokat in Eger, 461 Stimmen. Ein Stimmzettel wurde für ungiltig erklärt.

Nebstdem wurden 7 leere Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt einschließlich der leeren Stimmzettel 534, ohne dieselben 530 Stimmen. Die absolute Majorität in beiden Fällen erhielt Herr Karl Iro, Reichsrathsabgeordneter in Wien, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint

Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so erlaubt sich der Landesausschuss die Wahlakten mit dem Antrage zu unterbreiten:

Hoher Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Iro als Abgeordneten der Stadt Eger als giltig anerkennen und denselben zum Landtage des Königreiches Böhmen zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana Karla Ira za poslance města Chebu za platnou uznati a zvoleného k sněmu království českého připustiti.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Er wird beantragt, die Wahl des Herrn Abgeordneten Iro als giltig zu erkennen.

Navrhuje se, by volba pana posl. Ira byla uznána za platnou.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žiadam pány, kteří souhlasí s návrhem, by pozdvihli ruku.

 


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP