Pátek 29. prosince 1899

Stenografická zpráva

o

I. sezení IV. výročního zasedání sněmu království Českého z roka 1895. dne 29. prosince

1899.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung d. IV. Jahressession d. Landtages

des Königreiches Böhmen v. Jahre 1895

am 29. Dezember 1899.

O b s a h.

I. Zahájení sněmu.

Oslovení Nejvyššího maršálka zemského. (Str. 5. )

Praesidiální sdělení:

Zatimní ustavení výboru verifikačního. (Str. 6).

Posmrtní vzpomínka za posl. drem. Ludvíkem Schlesingrem. (Str. 6).

Složení mandátů. (Str. 7. )

Zpráva o volbě prof. Dr. Gebaura za rektora magnifika české a prof. Dra. rytíře Holzingera z Weidichu za rektora magnifika německé university Karlo-Ferdinandské. (Str. 7. )

Sdělení o zákonech a usneseních sněmu, jimž byla udělena Nejvyšší schválení, a o osnovách, kterým se nejvyššího schválení nedostalo. (Str. 7. )

Vyložení jednacích protokolů o sezeních XXX. až XXXV. k nahlédnutí. (Str. 10. )

Oznámení spisů tiskem rozdaných. (Str. 10. )

Omluvení nepřítomných poslanců. (Str. 11. )

Oznámení pořadatelů sněmovních. (Str. 11. )

Sestavení sněm. kanceláře (Str. 11. )

Inhalt:

I. Eröffnung des Landtages.

Ansprache des Oberstlandmarschalls. (Seite 5).

Präsidialmittheilungen:

Provisorische Bestellung des Verifikationsausschusses. (Seite 6. )

Nachruf nach dem Abgeordneten Dr.

Ludwig Schlesinger. (Seite 6. )

Niederlegung von Mandaten. (Seite 7. )

Mittheilung über die Wahl des H.

Pros. Dr. Gebauer zum Rector Magnificus der böhmischen und des H. Prof. Dr. Ritter Holzinger v. Weidich zum Rector Magnificus der deutschen Karl-Ferdinandeischen Universität. (Seite 7. )

Mittheilung der Gesetzentwürfe und Landtagsbeschlüsse, welche die Allerhöchste Sanction erlangt haben und der Gesetzentwürfe, welchen die Allerhöchste Sanction nicht zutheil geworden ist (Seite 7. )

Auflegung der Geschäftsprotokolle über die XXX. bis XXXV. Sitzung zur Einsicht. (Seite 10. )

Mittheilung der vertheilten Druckschriften. (Seite 10. )

Entschuldigung der abwesenden Abgeordneten. (Seite 11. )

Bekanntgabe der Ordner des Hauses. (Seite 11. )

Constituierung des Landtagsbureau. (Seite 11. )

Skládaní slibu. (Str. 12. )

II. Ustavení kurií.

Prohlášení posl. Wolfa. (Str. 12. )

Odpověď J. Excell. místodržitele. (Str. 13)

Prohlásení Nejv. maršálka zemsk. (Str. 13. )

Přikázání místností kuriím. (Str. 13. )

III. Návrhy a dotazy:

Návrh posl. Dr. Bedřicha Pacáka a a soudr. v příčině provedení rovného práva jazyka českého při soudech a státních úřadech v království Českém. (Str. 14)

Návrh posl. Dr. Pergelta a soudr. v příčine zřízení úřadů na základě poměrů jazykových. (Str. 14. )

Návrh posl. Siegmunda, Dr. Eppingra a soudr. v příčině dalšího provádění ohraničování. (Str. 15. )

Návrh poslance Siegmunda, Dr. Zd. Schuckra a soudr. v příčině zřízení kurií sněmovních. (Str. 15. )

Návrh posl. Anýže a soudr. na změny zákonů, jimiž se upravují hmotné poměry učitelstva obecných a měšťanských škol v království Českém. (Str. 17. )

Návrh posl. Siegmunda, dra. Verunského a Prade ve příčině upravení právních poměrů učitelstva na obecných a měšťanských školách v království Českém. (Str. 17. )

Návrh posl. Albla, Peschky, Steinera a soudr. ve příčine změny některých článků čeledního řádu v království Českém (Str. 17. )

Návrh posl. Albla, Peschky, Steinera a soud. ve příčine zákonného pojišťování pro případ nemoci, stáří a invalidity hospodářských dělníků. (Str. 18)

Dotaz posl. dra. Engla a soudr. k nejvyššímu maršálku zemskému v příčine jednotného upravení platů národního učitelstva. (str. 18. )

Dotaz posl. Dra. Brzoráda na zástupce c. k. vlády v příčine ustanovování soudců zejména též vrchních radů jazyka českého neznalých. (Str. 19. )

Dotaz posl. dra. B e d ř i c h a P a c á k a

Angelobung. (Seite 12. )

II. Constituirung der Curien.

Erklärung des Abg. Wolf. (Seite 12. )

Antwort Sr. Exc. des Statthalters.

(Seite 13. )

Erklärung des Oberstlandmarschalls.

(Seite 13. )

Die Zuweisung der Localitäten an die Curien. (Seite 13. )

III. Anträge und Interpellationen

Antrag des Abg. Dr. Pacák unh Genossen bezüglich der Durchführung des gleichen Rechtes der böhmischen Sprache bei Gerichten und Staatsämtern im Königreiche Böhmen. (Seite 14. )

Antrag des Abg. Dr. Pergelt und Genossen betreffs Einrichtung der Amter auf Grund der Sprachenverhältnisse. (Seite 14. )

Antrag der Abg. Siegmund, Dr. Eppinger und Gen. betreffend die Fortsetzung der Abgrenzungsarbeiten (Seite 15. )

Antrag des Abg. Siegmund, Dr. Zb. Schücker und Gen. betreffend die Errichtung der Landtagscurien (Seite 15. )

Antrag des Abg. Anýž und Genossen auf Abänderung der Gesetze über die materiellen Verhältnisse der Volks- und Bürgerschullehrer im Königreiche Böhmen. (Seite 17. )

Antrag des Abg. Siegmund, Dr. Werunsky, Prade und Genossen, betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den allgem. Volks- und Bürgerschulen des Königreiches Böhmen. (Seite 17. )

Antrag des Abg. Albl, Peschka, Steiner und Genossen, betreffend die Abänderung einiger Paragraphe der Dienstbotenordnung für das Königreich Böhmen. (Seite 17. )

Antrag des Abg. Albl, Peschka, Steiner und Genossen, betreffend die Einführung einer gesetzlichen Kranken-, Alters- und Invaliditätsversicherung für landwirthschaftliche Arbeiten. (Seite 18. )

Interpellation des Abg. Dr. Engel und Genossen an den Oberstlandmarschall, betreffend die einheitliche Regelung der Gehalte bei Volksschullehrer. (Seite 18. )

Interpellation des Abg. Dr. B r z o r á d an den Regierungsvertreter in Angelegenheit der Bestellung von der böhmischen Sprache unkundigen Richtern, insbesondere auch von Oberlandesgerichtsräthen. (Seite 19. )

Interpellation des Abg. Dr. Friedrich k zástupci c. k. vlády o důvěrném výnosu ministerstva práv ze dne 6. října 1899, pr. čís. 298, týkajícím se opětného zavedení výhradního německého úředního jazyka vnitřního u soudů v království Českém. (Str. 19. )

Dotaz poslance Ervína Špindlera k místodržiteli království českého v příčině zamítnutí přijetí protestních prohlášení obecních a okresních zastupitelstev o zastavení spolupůsobení v oboru přenesené působnosti. (Str. 21. )

Dotaz posl. dra Bedřicha Pacáka k zástupci c. k. vlády v příčině sankcionování zákonů usnesených sněmem království Českého a sice zákona o užívání obou jazyků zemských při samosprávných úřadech a orgánech v království Českém a zákona o upravení veřejného školství národního v národně-smíšených obcích školských. (Str. 23. )

Dotaz posl. dra Gabriela Blažka na zástupce c. k. vlády v příčině ustanovení úřadnictva neznalého jazyka českého a potlačování úřadníctva české národnosti při c. k. místodržitelství pro království České. (Str. 23. )

Dotaz posl. dra Krajníka a soudruhů k zástupci c. k. vlády v příčině porušování rovnoprávnosti národa českého v jeho jazyku. (Str. 24)

IV. Denní pořádek příští schůze. (Str. 25. )

Řeč posl. Wolfa. (Str. 25. )

Prohlášení nejvyššího maršálka zemského. (Str. 26. )

Pacák an den Regierungsvertreter, betreffend den Geheimerlass des Justizministeri-

ums vom 16. October 1899 Präs. No. 298 in Angelegenheit der Wiedereinführung der ausschließlichen deutschen internen Amtssprache bei Gerichten im Königreiche Böhmen. (Seite 19. )

Interpellation des Abg. Erwein Špindler an den Statthalter in Angelegenheit der Ablehnung der Annahme der Protesterklärungen der Gemeinde- und Beziksvertretungen wegen Sistirung ihrer Mitwirkung in Angelegenheiten des übertragenen Wirkungskreises. (Seite 21. )

Interpellation des Abg. Dr. Friedrich Pacák an den Regierungsvertreter in Angelegenheit der Sanctionirung der vom Landtage des Königreiches Böhmen beschlossenen Gesetze und zwar des Gesetzes über den Gebrauch beider Landessprachen bei den autonomen Behörden und Organen im Königreiche Böhmen und des Gesetzes über die Regelung des Volksschulwesens in nationalgemischten Schulgemeinden. (Seite 23. )

Interpellation des Abg. Dr. Gabriel Blažek an den Regierungsvertreter in Angelegenheit der Anstellung von der böhmischen Sprache unkundigen Beamten und Unterdrückung der böhmischen Beamten bei der k. k. Statthalterei im Königreiche Böhmen. (Seite 23. )

Interpellation des Abg. Dr. Krajník und Genossen an den Regierungsvertreter wegen Verletzung der Gleichberechtigung des böhmischen Volkes und seiner Sprache. (Seite 24)

IV. Tagesordnung der nächsten Sitzung. (Seite 25. )

Rede des Abg. Wolf. (Seite 25. )

Erklärung des Oberstlandmarschalls. (Seite 26. )

Schůze začala ve 12 hod. 25 min. v pol.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského cís. rada Josef Wohanka a větši počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlály: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček a c. k. okresní hejtman Dr. Rudolf Neumann.

Beginn d. Sitzung um 12 Uhr 25 Min. Mittg.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

Anwesend: Der OberftlandrnarschallStellvertreter kais. Rath Josef Wohanka und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstifche: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Gras Coubenhove, k. k. Statthaltereirath. Heinrich Vojáček und k. k. Vezirfshauptmann Dr. Rudolf Neumann.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji IV. výroční zasedání sněmu království Českého z r. 1895 a konstatuji, že jest sl. sněm způsobilým usnášeti se.

Ich eröffne die IV. Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1895 und constatiere, dass das hohe Haus beschlußfähig ist.

Slavný sněme! (Poslanci povstávají ze svých křesel). (Die Abgeordneten erheben sich von ihren Sitzen. ) Vítám srdečně opět poslance na tomto sl. sněmu a vyslovuji naději, že stojíme na začátku zasedání sněmu království Českého co možná plodného a užitečného.

Ich erlaube mir die Herren Abgeordneten des Landtages des Königreiches Böhmen auf das freundlichste zu begrüßen, indem ich zugleich dem Wunsche Ausdruck gebe, dass die Berathungen dieser hohen Körperschaft dem Lande und seinen Bewohnern zum Gegen gereichen mögen.

V tomto okamžiku arci sl. sněm bude toliko povolán vyříditi nejnutnější záležitost, která v této době vyřízena býti musí, aby zákonitým způsobem mohly býti vybírány na dále přirážky zemské.

Vyslovuji však zároveň pevnou naději a doufám, že neuplyne příliš dlouhá doba do onoho okamžiku, kdy slavný sněm opět v této síni se sejde, aby teprve k dalším věcným svým pracím přistoupil.

Vyslovuji tuto naději netoliko z té příčiny, poněvadž opět a opět již v tomto smyslu se strany samého sněmu bylo vysloveno přání, ale zdá se mi též, že snad přece jednou na rozhodujících místech se dojde k tomu náhledu, že ve prospěch zájmů veřejných jest užitečnějším, když se dává sněmům dostatečného času (výborně !), aby vážným a důkladným způsobem mohly vykonávati své povinnosti, nežli když titíž mužové, kteří zde platné služby mohou své vlasti prokázati, mají býti nuceni snad na jiném místě řečněním svým nedomáhati se takřka jiného výsledku, nežli že samé základy parlamentarismu přicházejí v nebezpečí.

Hoher Landtag! Indem ich mir erlaube nochmals die Mitglieder dieses hohen Hauses bestens zu begrüßen, glaube ich insbesondere meine Befriedigung darüber aussprechen zu sollen, dass wir am Anfange einer Session stehen, bei welcher die Abgeordneten der deutschen Stadt- und Landgemeinden abermals diesen Saal zu betreten sich entschloffen haben.

Ich bin weit entfernt, an diese Thatsache etwa weitgehende sanguinische Hoffnungen zu knüpfen, so viel aber wird mir erlaubt sein, aus zusprechen, dass durch diese Thatsache, eines jeder vielen leider so zahlreichen Hindernisse mir beseitigt erscheint, welche einer endlichen friedlichen Gestaltung der nationalen Verhältnisse in unserem theueren Vaterlande entgegenstehen. Ich betone ausdrücklich, es ist nur eines jener Hindernisse, allein ich kann die Wichtigkeit desselben nicht unterschätzen, und so spreche ich denn die Hoffnung aus, dass die Session, welche wir heute beginnen, eine fruchtbare sein werde.

Allerdings in diesem Augenblicke ist der Landtag nur zu dem Zwecke einberufen und wird nur zu dem Zwecke tagen, um die provisorische Bewilligung der Landesumlagen zu rechter Zeit vor Beginn des neuen Jahres zu beschließen. Ich hoffe aber und wiederhole damit einen Gedanken, den ich früher auszusprechen mir erlaubt habe, dass die Zeit nicht allzuferne liegt, in welcher der Landtag des Königreiches Böhmen abermals zu seiner Thätigkeit berufen werden wird, und wünsche sehnlichst, dass sich dann Gelegenheit findet, in ernster, würdiger Arbeit den Beweis zuliefern, dass es denn doch noch möglich ist, dass die Vertreter der beiden dieses Land bewohnenden Volksstämme, gemeinsam zu arbeiten im Stande sind (Bravo, Bravo!)

Slavný sněme! Vyzývam Vás, pánove, abyste započali svoji činnost obvyklým způsobem, totiž tím, že obracíme zraků svých k posvátné osobě Jeho Veličenstva

Ich ersuche die Herren die Thätigkeit des Landtages in gewohnter Weise in der Art zu beginnen, dass sie ihre Augen zu der geheiligten Person Seiner Majestät unseres Allergnädigsten Kaisers und Königs erheben.

Jeho Veličenstvu císaři a králi Františku Josefovi: Sláva, sláva, sláva !

Hoch, hoch, hoch!

(Poslanci povstávají se svých míst a provolávají: "Sláva, sláva, sláva!")

(Die Abgeordneten erheben sich von Ihren Sitzen und stimmen begeistert in die Hochrufe ein)

Gemäß der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verificationsausschusses die 9 jüngsten der anwesenden Landtagsmitglieder, welche zu je 3 aus den Curien zu entnehmen sind, die Geschäfte des Verificationsausschusses zu übernehmen.

Dle jednacího řádu má do zvolení výboru verifikačního opatřiti práce jeho 9 členů, kteří z přítomných členů sněmu jsou nejmladší, a sice po třech z každé ze tří kurii sněmovních.

Jakožto nejmladší členové byli mně jmenováni: z kurie velkých statků poslanci: svobodný pán Brand, hrabě Mensdorff a svobodný pán Parish.

Z kurie měst a průmyslových míst: dr. Pinkas, dr. Eppinger a dr. Leitner.

Z kurie obcí venkovských pp. posl.: Udržal, Kryf a Sobitschka.

Als jüngste Mitglieder sind mir bezeichnet worden: aus der Curie des Großgrundbesitzes. die Herren Abgeordneten Freiherr von Brand, Gras Mensdorff, Freiherr von Parish; aus der Curie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Dr. Pinkas, Dr. Eppinger, Dr. Leitner; aus der Curie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten Udržal, Krys, Sobitschka.

Žádám, aby pro dnešní sezení úřad verifikatorů na sebe vzali páni poslanci svobodný pán Brand, dr. Eppinger, Udržal

Für die heutige Sitzung ersuche ich die Herren Abgeordneten Freiherrn von Vrand, Dr. Eppinger und Udržal die Function als Verificatoren zu übelnehmen.

Feiner ersuche ich die Herren Abgeordneten Graf Mensdorff, Dr. Leitner und Kunf für die morgige Sitzung die Function als Verificatoren zu übernehmen.

Dále žadám, aby pro zítřejší sezení úřad verifikatorů převzali páni poslanci hrabě Mensdorff, Leitner a Kryf.

Hohes Haus! Es ist meine traurige Pflicht zu Beginn jeder Session jener Verluste zu gedenken, welche das hohe Haus durch Todesfälle erlitten hat.

Um so schwerer wild es mir diese Pflicht zu erfüllen heute, wo es sich um einen Mann handelt, der in unerwarteter Weise plötzlich, ohne dass irgend jemand von uns daran gedacht hätte, aus unserer Mitte entrissen worden ist. Es ist dies das Mitglied des hohen Hauses, der gewesene Landesausschussbeisitzer, Herr Dr. Ludwig Schlesinger

Ursprünglich war dieser Mann, ich möchte sagen, mehr ein Mann der Wissenschaft, ein Pädagog und vielleicht mehr ein Mann des Rathes als der That.

Allein durch die Verhältnisse, durch das Leben, durch seinen Antheil an den Bedürfnissen das Lebens, und speziell des Volksstammes dem er angehörte, wurde er in das öffentliche Leben hineingebracht und nahm bald in demselben eine hervorragende Stellung ein, ja im Laufe der letzten Zeit trat er innerhalb seiner Partei geradezu in die Rolle des Führers ein.

Was er in dieser Beziehung für feinen Volksstamm und für seine Partei i eleistet, ist nicht meines Amtes hier auseinanderzusetzen. Soviel gestatten Sie mir jedoch zusagen, dass sowie der verewigte Dr. Schlesinger durch seine Energie, durch seinen Eifer, durch feinen Fleiß, durch feine Gewissenhaftigkeit unter seinen Parteigenossen sich eines i großen Vertrauens erfreute, ebenso auch sein. gerader und rechtlicher Charakter und die, ich möchte sagen, einfachen und schlichten Formen, in denen sich dieser Mann bewegte, auch bei denjenigen ihm eine warme Sympathie sicherten, welche nicht seiner politischen Partei angehört haben                                 

Gestatten Sie mir speziell, nachdem er in dieser Eigenschaft mir selbe am nächsten gestanden ist, darauf hinzuweisen, dass Dr. Ludwig Schlesinger als Mitglied des Landesausschusses durch eine Reihe von Fahrenthätig war, und ich und meine Collegen im Landesausschusse haben oft und wiederholt Gelegenheit gehabt, die vortrefflichen Eigenschaften seines Geistes und seines Herzens zu würdigen, und so bitte ich Sie, meine Heuen, nachdem Sie sich bereits von den Sitzen erhoben haben, dies als Zustimmung auffassen zu dürfen, dass im Protokolle der heutigen Sitzung der Theilnahme des hohen Hauses an dem Ableben unseres verehrten Herrn Collegen Ausdruck gegeben werde, und ich bin überzeugt, dass Sie alle, meine Herren, ohne Unterschied der Partei und ohne Unterschied der politischen Richtung dem verstorbenen Herrn Dr. Ludwig Schlesinger ein warmes Andenken bewahren weiden. (Beifall und Zustimmung. )             

Seit der letzten Landtagssession haben folgende Herren Abgeordneten ihre Mandate niedergelegt.

Aus der Gruppe der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten: Adámek Gustav, Müller und Pfeifer; aus der Gruppe der Landgemeinden die Herren Abgeordneten: Kiepek, Nerad und Peschta.

Od posledního zasedaní sněmovního složili mandáty své a to ve volební skupině měst a průmyslových míst p. poslanci Adámek Gustav, Muller a Pfeifer. a ve volební skupině obcí venkovských pp. poslanci Křepek, Nerad a Peschka. Dle sdělení rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1899-1900 zvolen a potvrzen c. k. řádný professor universitní pan Ph. Dr. Jan Gebauer a dle sdělení rektorátu c. k. německé university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora Magnifika této university na studijní rok 1899-1900 zvolen a potvrzen c. k. řádný profesor universitní pan dr. Karl rytíř Holzinger z Weidichu. Oba tito pánové náležejí k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Laut Mittheilnng des Rectorates der k. k. deutschen Carl-Ferdinands-Universität in Prag wurde zum Rector dieser Universität für das Studienjahr 1899-1900 der k. k. ordentliche Professor Dr. Karl Holzinger Ritter von Weidich gewählt und bestätigt, und laut Mittheilung des Rektorates der k. k. böhmischen Carl-Ferdinands-Universität in Prag zum Rector dieser Universität der Phil. Dr. Johann Gebauer gewählt und bestätigt

Beide diese Herren gehören somit zu den ririlstimmberechtigteu Mitgliedern des Landtages.

Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, na kterých sl. sněm se byl usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení a kterým osnovám zákonů nedostalo se Nejvyššího schválení.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche von den durch den höhen Landtag beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten Beschlüssen die Allerhöchste Sanktion erlangt haben und welchen Gesetzentwürfen die gesetzliche Sanktion nicht zutheil geworden ist

Sněm. tajemník Höhm (čte; ) Z osnov zákonů, o nichž slavný sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení:

osnova zákona, kterým se spojují městské obce král. hlav. město Praha, Karlín, Smíchov, Král. Vinohrady a Žižkov k účelu zřízení, vydržování a správy společné vodárny a společného vodovodu a doplňují se a mění obecní řád král. hlav. města Prahy ze dne 27. dubna 1850 z. z., a v. v. čís. 85, a obecního zřízení pro království České ze dne 16. dubna 1864. zák. a nař., čís. 7.;

osnova zákona, kterým se mění čl. 27. zemského zákona ze dne 19. února 1870. čís. 22. z. z., o zřizování, vydržování a navštěvování veřejných škol národních;

osnova zákona v příčině vyloučení místních obcí městyse a vsi Eisensteinu ze zastupitelského okresu Hartmanického a přidělení jich k zastupitelskému okresu Nýrskému;

osnova zákona v příčině zastupování definitivních a zatímních osob učitelských při obecných a měšťanských školách;

osnova zákona týkajícího se vyměření školního příspěvku ze jmění nemovitého v království Českém ležícího, náležejícího však k pozůstalosti mimo království České projednávané;

osnova zákona týkající se vyloučení místní obce Lhoty Zelenské z obvodu okresního zastupitelstva Soboteckého a připojení obce té k obvodu okresního zastupitelstva Libáňského;

osnova zákona, kterým se doplňují § 34. a 51. zákona ze dne 19. prosince 1875 čís. 86 z. z. o upravení právních svazků učitelstva na veřejných školách národních v království Českém;

osnova zákona, kterou prohlašuje se okresní nemocnice v Sušici za všeobecnou veřejnou nemocnici,

osnova zákona týkající se upravení dolejšího toku Jelenky obcí Janovickou;

osnova zákona, v příčině povolení k vybírání poplatků za odvážení výmětů v městě Liberci,

osnova zákona v příčině vyloučení místní obce Ražice z obvodu okresního zastupitelstva Vodňanského a přidělení této obce k obvodu okresního zastupitelstva Píseckého;

osnova zákona, jež se týká odvodnění pozemků vodním družstvem v Běstovicích;

osnova zákona, kterou prohlašuje se okresní nemocnice ve Vysokém nad Jizerou za všeobecnou veřejnou nemocnici;

osnova zákona v příčině upravení potoka Klobuše s přítoky vodním družstvem Bobnickým;

osnova zákona, jež se týká úpravy Předního Lodrantu, zřízení laterálního odpadu u Dašic a jiných doplňovacích úpravních prací s úpravou řeky Loučné vodním družstvem v Dašicích souvisící;

osnova zákona, kterým se mění § 89 zřízení obecního pro království české ze dne 16. dubna 1864 z. a n. č. 7. jakož i vydaná k němu ustanovení dodatečná;

osnova zákona v příčině vyloučení místní obec Hradiště z obvodu okresního zastupitelstva Horšovotýnského a přidělení obce této k obvodu okresního zastupitelstva Stodskóho;

usnesení sněmu týkající se výměny dílců zemskému kmenovému jmění náležejících stavebních parcel č. kat. 675/2, 676/1, 677 a pozemkové parcely č. kat. 344 v celkové výměře 581-7388 m2 za pozemky v téže výměře městské obci Pražské náležející a bezplatného postoupení dalších několika parcel za účelem rozšíření, pokud se týče založení ulice;

usnesení sněmu, jímž byla povolena k částečnému uhrazení schodku na rok 1899 zemská přirážka 55 kr. ke každému zlatému přímých daní zeměpanských v král. Českém roku 1899 rozepsaných, vyjímajíc osobní daň z příjmů;

usnesení sněmu, jímž bylo povoleno aby k dalšímu uhrazení schodku na rok 1899 v rozpočtu zemském vyměřeného uzavřena byla zemská půjčka částkou 3 mil. zlat., jakož i aby tato půjčka s vedlejšími závazky zajištěna byla právem zástavním na českém zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, fondu zemskému království českého náležejícím;

usnesení sněmu, jež se týče zcizení části pozemku č. kat. 1005 ve výměře 31576[]o v Hostivaři ku zemským statkům náležející ku stavbě silnice z Hostivaře do Litochleb;

usnesení sněmu, jež se týče prodeje části pozemku č. kat. 596, 71, 593 a 597 v Ruzýni k zemským statkům náležející k účelu stavby silniční;

usnesení sněmu, jež se týče prodeje části pozemků č. kat. 648 a 649/1 náležejících ku statkům úřadu nejvyššího purkrabství k rozšíření nádraží hostivařského;

osnova zákona, kterým se mění §§ 39. a 41. zákona ze dne 13. května 1894 z. z. čís. 36. o upravení právních svazků učitelstva veřejných škol v království Českém.

Nejvyššího schválení nedostalo se osnově zákona v příčině změny § 26. zákona ze dne 13 kv. 1894 z. z. č. 36. o upravení právních svazků učitelstva veřejných škol národních v království Českém.

Von den durch den hohen Landtag beschloffenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sanction erlangt:

Der Gesetzentwurf, womit die Stadtgemeinde der kgl. Hauptstadt Prag. Karolinenthal, Smichow, Kgl. Weinberge und Žižkov zum Zwecke der Errichtung, Erhaltung und Verwaltung eines gemeinschaftlichen Wafferwerkes und einer gemeinschaftlichen Wasserleitung vereinigt und das Gemeindestatut für die kgl. Hauptstadt Prag vom 27. April 1850 L. G. und R. Bl. No. 85 und die Gemeindeordnung für das Königreich Böhmen vom 16. April 1864 G. und V. Bl. Nr. 7 ergänzt und abgeändert werden;

der Gesetzentwurf betreffend die Abänderung des § 27 des Landesgesetzes vom 19. Feber 1870 No. 22 L. G. Bl. über die Errichtung, Erhaltung und den Besuch der öffentlichen Volksschulen;

der Gesetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinden Markt und Dorf Eisenstein aus dem Vertretungsbezirke Hartmanitz und deren Zuweisung zum Vertretungsbezirke Neuern;

der Gesetzentwurf betreffend die Stellvertretung definitiv und provisorisch angestellter Lehrpersonen an den Volks- und Bürgerschulen;

der Gesetzentwurf betreffend die Bemessung des Schulbeitrages von dem im Königreiche Böhmen gelegenen, jedoch zu einer außerhalb des Königreiches Böhmen abgehandelten Verlassenschaft gehorigen unbeweglichen Vermögen;

der Gesetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Lhota Zelenská aus dem Bezirksvertretungsgebiete Sobotka und deren Zutheilung zum Bezirfsvertretungsgebiete Libáň;

der Gesetzentwurf, womit die §§34 und 51 des Gesetzes vom 19. Dezember 1875 No. 86 L. G. Bl., betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse der Lehrerschaft an den öffentlichen Volksfchulen im Königreiche Böhmen, ergänzt werden;

der Gesetzentwurs betreffend die Verleihung des Deffentlichkeitsrechtes an das Bezirkskrankenhaus in Schüttenhofen;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung des unteren Laufes der Jelenka durch die Gemeinde Janovic;

der Gesetzentwurf, womit die Stadtgemeinde Reichenberg zur Einhebung von Gebühren für die Entleerung der Senkgruben ermächtigt wird;

der Gesetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Ražic aus dem Bezirksvertretungsbezirke Vodňan und deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Písek;

der Gesetzentwurf betreffend die Entwässerung von Grundstücken durch die Wassergenossenschaft in Věstovic;

der Gesetzentwurf betreffend die Ertheilung des Deffentlichkeitsrechtes an das Bezirkskrankenhaus in Hochstadt;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung des Klobus-Baches sammt Zuflüssen durch die Bobnicer Wassergenossenschaft;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung des vorderen Lodrantbaches, die Errichtung eines Lateralkanales bei Dašic und andere mit der Regulirung des Flusses Loučna durch die Wassergenossenschaft in Dašic zusammenhändende Regulirungsarbeiten;

der Gesetzentwurf, womit der § 89 der Gemeindeordnung für das Königreich Böhmen vom 16. April 1864 G. und V. Bl. No. 7, sowie die hierzu erlassenen Nachtragsbestimmungen abgeändert werden;

der Gesetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Radlstein aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Bischofteinitz und deren Zuweisung zum Gebiete der Bezirksvertretung Staab;


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP