Čtvrtek 23. března 1899

Stenografická zpráva

o

VII. sezení III. výročního zasedání sněmu království Českého z roku 1895. dne 23. března

1899.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, cís. rada Josef Wohanka a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlály: J. Excell. c. k místodržitel Karel brabě Condenhove, c k. místodržitelský rada Jindřich Vojáček a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Stenographischer Bericht

über die

VII. Sitzung der III. Jahressession des Landtages

des Königreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 23. März 1899.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkwicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter kais. Rath Josef Wohanka und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Heinrich Vojáčekček und k. k. Stalthaltereisekretät Dr. Rudolf Neumann.

Denní pořádek:

1.   Zpráva o volbě.

2.     První čtení zprávy zemského výboru o činnosti okresních hospodářských záložen v roce 1897, č. sn, 125, čís. tisku XXII.

3.  První čtení návrhu poslance Karla Adámka a soudruhů na osvobození veřejných ústavů pro chudé, stravoven, pokladen nemocenských a úrazových a živnostenských společenstev od poštovného,

č. sn. 212, čís. tisku LV.

4.  První čtení návrhu poslance Karla Maxe hraběte Zedtwitze a soudruhů v příčině toho, kterak naložiti sluší se správními přebytky hromadných pokladen sirotčích, 

č. sn. 200, čís. tisku XLIV.

5.  První čtení návrhu poslance Karla Adámka

Tagesordnung:

1. Wahlbericht.

2.     Erste Lesung des Berichtes des Landesausschußes über die Thätigkeit der landwirthschaftlichen Bezirks-Vorschußkassen im Jahre 1897. Ldtgz. 125. Druck XXII.

3.  Erste Lesung des Antrages des Abg. Karl Adámek u. Genossen, betreffend die Gewährung von Portofreiheit an öffentliche Anstalten, Natural-Verpflegsstattonen, Kranken- und Unfallversicherungscassen und Gewerbe-Genossenschaften. Ldtgz. 212. Druck LV.

4.  Erste Lesung des Antrages des Abg. Karl Max Grafen Zedtwitz und Genossen betreffend die Verwendung der Gebahrungsüberschüsse der cumulativen Waisencassen. Ldtgz. 200, Druck XLIV.

5.  Erste Lesung des Antrages des Abg.

Adámka a soudruhů v příčině podporování vývoje pokračovacího a odborného vzdělání živnostnictva, č. sn. 196, čís.

tisku XLII.

6.  První čtení návrhu poslanců dra. J. Dvořáka, dra. Záhoře a soudruhů ohledně opatření proti šíření tuberkulosy, čís.

sn. 187, čís. tisku XXXII.

7.   První čtení návrhu poslance Karla Adámka a soudruhů na změnu §§ 23., 25. a 33. zákona o dozoru ku školám ze dne 24. února 1873. č. 17. z. z., čís. sn. 188, čís. tisku XXXIV.

Schůze počala o 11. hod. 15 min. dopol.

Karl Adámek und Genossen, betreffend die Förderung der Fortbildung und der fachlichen Ausbildung des Gewerbestandes. Ldtgz. 196, Druck XVII.

6.  Erste Lesung des Antrages der Abg. Dr. J. Dvořák, Dr. Záhoř und Genossen, betreffend die Maßregeln gegen die Verbreitung der Tuberculose. Ldtgz. 187. Druck. XXXIII.

7.  Erste Lesung des Antrages des Abg Karl Adámek und Genossen, betreffend die Abänderung der §§ 23, 25 und 33 des Gesetzes über die Schulaussicht vom 24. Feber 1873. Nr. 17. L. G. B. Ldtgz. 188. Druck XXXIV.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 15 Min. Vorm.

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Das Geschäftsprotokoll der 5. Sitzung vom 17. März ist in der vorgeschriebenen Frist zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Jednací protokol V. sezení ze dne 17. března byl po předepsanou dobu k nahlédnutí vyložen.

Činím dotaz, zdali proti znění tohoto protokolu nikdo nečiní námitek.

Ich stelle die Anfrage, ob jemand gegen den Wortlaut dieses Protokolles eine Einwendung erhebt.

Nachdem keine Einwendung erhoben worden ist, erkläre ich das Protokoll für agnosciert.

Jelikož nebyla žádná námitka činěna, prohlašuji, že tento protokol jest schválen.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Haufe mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Tiskem bylo rozdáno:

č. sn 182. tisk XXVI. Zpráva zemského výboru o působnosti stravoven za zimní pololetí 1897-98 a za letní pololetí 1898.

č. sn. 197. tisk XLIII. Zpráva zemského výboru o návrhu poslance dra Dvořáka a soudruhů ohledně prostředků k za-

mezení tuláctví a proti zlořádům páchaným cikány.

č. sn. 210. tisk LIV. Zpráva zemského výboru o provedení usnesení slavného sněmu v příčině oslavy padesátiletého panování Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

č. sn. 223. tisk I. XVI. Zpráva zemského výboru sosnovou zákona na změnu zákona o okresních hospodářských záložnách ze dne 30. června 1896 z. z. čís. 56 a s osnovou zákona, jímž doplňuje se zákon ze dne 20. prosince 1881. z. z. č. 70 v příčině věnování kontribučenských peněžních fondů.

č. sn. 238. tisk LXIX. Zpráva zemského výboru v příčině podporování železnic nižšího řádu.

Stenografická zpráva o VI. sezení sněmu.

Závěrka účtů hypoteční banky království Českého dnem 31. prosince 1898.

Seznam komissí, pořadatelů a verifikátorů.

Seznam členů sněmu království Českého.

Im Drucke wurde vertheilt.

Ldtgz. 182, Dr. XXVI. Bericht des Landesausschusses über die Wirksamkeit der Naturalverpflegsstationcu für das Wintersemester 1897-98 und für das Sommersemester 1898.

Ldtgz. 197, Dr. XLIII. Bericht des Landesausschusses, betreffend den Antrag des Abgeordneten Dr. Duořák und (Genossen in Angelegenheit der Mittel zur Unterdrückung der Landstreicherei und der Zigeunerplage.

Lbtgz. 210, Dr. LIV. Bericht des Landesausschusses über die Durchführung des Beschlußes des hohen Landtages bezüglich der Feier des fünfzigjährigen' Regterungsjubiläums Seiner kaiserlichen und königlichen Apost. Majestät des Kaisers und Königs Franz Josef I., Ldtgz. 223, dr. LXVI. Bericht des Landesausschusses mit Anträgen auf Abänderung des Gesetzes vom 30. Juni 1896 L. -G. -Bl. Z. 56 betreffend die landwirthschaftlichen Bezirkevorschußkassen und Eiganzung des Gesetzes vom 20. Dezember 1881 L. -G. -Bl. Z. 70, betreffend die Verwendung der Steueigeldsonde, Ldtgz. 238, Dr. LXIX. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Unterstützung der Eisenbahnen niederer Ordnung.

Stenografischer -Bericht der VI. Landtagssitzung.

Rechnungsabschluß der Hypothekenbank des Komgreiches Böhmen mit 31. Dezember 1898.

Verzeichnis der Commissionen, Ordner und Verificatoren.

Verzeichnis der Mitglieder des Landtages des Königreiches Böhmen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které zprávy výboru zemského ex praesidio byly přikázány komisím.

Ich ersuche dem hohen Haufe mitzutheilen, welche Landesausschüßberichte ex praesidio den Commissionen zugewiesen worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm(čte): Zpraesidia byly přikázány následující správy zemského výboru a to: komisi rozpočtové:

č. sn. 182. tisk XXVI. Zpráva zemského výboru o působnosti stravo ven za zimní pololetí I897-98 a za letni pololetí 1898.

č. sn. 210. tisk LIV. Zpráva zemského výboru o provedení usnesení slav. sněmu v příčině oslavy padesátiletého panování Jeho císařského a královského Apoštolského Veličenstva císaře a krále Františka Josefa I.

č. sn. 230. Zpráva zemského výboru o žádostí obce Ruzyňské za postoupení části pozemků náležejících ku statkům zemským ku stavbě silnice z Ruzyně do Liboce.

č. sn. 234. Zpráva zemského výboru, o Žádosti Elišky Malýpetrové, vdovy po zemském učiteli tělocviku, za udělení pense a v záležitosti reformy ústavů cvičných.

č. sn. 235. Zpráva zemského výboru kterou se předkládají účetuí závěrky fondu české Akademie císaře Františka I. pro vědy, slovesnosť a umění, pak reservního fondu téže Akademie, dále fondu knížete Liechtensteina, KIementy Kalašové, MUDr. Josefa Šíchy, Josefy Čermákové jakož i fondu dvorního rady Matěje rytíře Havelky, choti jeho Růženy a vnuka Karla rytíře Pippicha Havelky za r. 1898.

č. sn. 253. Zpráva zemského výboru o žádosti Anny Schultesové, vdovy po sekundárním lékaři MUDr Eugenu Schultesovi za prodloužení, pokud se týče zvýšení daru z milosti 50 zl. ročně pro dceru její Herminu.

č. sn. 254. Zpráva zemského výboru v příčině udělení daru z milosti Marii Růžičkové, sirotku po zemřelém dílovédoučím v král. čes. zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, Františku Růžičkovi.

č. sn. 256. Zpráva zemského výboru o koupích k doplnění Hollarea v roce 1898 učiněných.

č. sn. 257. Zpráva zemského výboru o výsledcích léčeni mázdřivky Behringovým sérem ve všeobecných veřejných nemocnicích v království českém za r. 1897.

č. sn. 258. Zpráva zemského výboru týkající se žádosti komitétu sjezdu českoslovanských paní za zlepšení nynějších poměrů nalezenců.

č. sn. 261. Zpráva zemského výboru s výkazy o činnosti, již jevily r. 1897 spolky a ústavy požívající zemské podpory.

č. sn. 262 Zpráva zemského výboru o petici města Milčína za podporu na oprav. tamního kostela.

č. sn. 263. Zpráva zemského výboru v přičíně dodatečného schválení koupě prehistorické sbírky Bergrovy.

č. sn. 264. Zpráva zemského výboru o použití paušálu 10. 000 zl. k zachování historických památek stavebníci v r. 1898.

č. sn. 265. Zpráva zemského výboru s účetními závěrkami fondů hasičských za r. 1898.

č. sn. 266. Zpráva zemského výboru o žádosti Anny Prokůpkové, vdovy po dozorci, za povolení provise z milosti. Komisi pro záležitosti okresní a obecní:

č. sn. 182. tisk XXVI, Zpráva zemského výboru o působnosti stravoven za zimní pololetí 1897-98 a za letní pololetí 1898.

č. sn. 197. tisk XLIII. Zpráva zemského výboru o návrhu poslance Dr. Dvořáka a soudruhů k zamezení tuláctví a proti zlořádům páchaným cikány.

č. sn. 255. Zpráva zemského výboru o vydání zemského zákona v příčině po volení k vybírání poplatku za odvážení výmětů v městě Liberci.

Ex praesidio wurden zugewiesen nachstehende Landesausschüßberichte und zwar: der Budgetkommission:

Ldtgz. 182. Bericht des Landesausschußes

über die Wirksamkeit der Naturalverpflegsstationen für das Wintersemester 1897-1898 und für das Sommersemester 1898.

Ldtgz. 210, Druck LIV. Bericht des Lan-

desausschußes über die Durchführung des Beschlusses des hohen Landtages bezüglich der Feier des fünfzigjährigen Regierungs-Jubiläums Seiner kaiserlichen und königlichen Apostolischen Majestät des Kaisers und Königs Franz Josef I

Ldtgz. 230. Bericht des Landesausschußes

über das Gesuch der Gemeinde Ruzyň um Abtretung von zu den Landesgütern gehörigen Theilflächen zum Baue einer Strasse von Ruzyň nach Liboc.

Ldtgz. 234. Bericht des Landesausschußes über das Gesuch der Elise Malýpetr, Witwe nach dem Landesturnlehrer, um Bewilligungeiner Pension und über die Angelegenheit der Reform der Landesexercitienanstalten.

Ldtgz. 235. Bericht des Landesausschußes, mit welchem die Rechnungsabschlüsse des Fondes der böhmischen Kaiser Franz Josef Akademie der Wissenschaften, der Literatur und Kunst, dann des Reservefondes dieser Akademie, ferner der Fonde Des Fürsten Liechtenstein, der Klementine Kalaš, des MUDr. Josef Šícha, der Josefine Čermák, sowie des Fondes des Mathias Ritter Hawelka, seiner Gattin Rosine und seines Enkels Karl Ritter Pippich-Havelka für das Jahr 1898 vorgelegt werden.

Ldtgz. 253. Bericht des Landesausschußes, betreffend das Gesuch der Anna Schultes, Witwe nach dem Sekundararzte MUDr. Eugen Schultes, um Weiterbelassung beziehungsweise Erhöhung der Gnadengabe von 50 fl. jährlich für ihre Tochter Hermine.

Lgtgz. 254. Bericht des Landesausschusses betreffend die Ertheilung einer Gnadengabe der Marie Růžička, Waise nach dem verstorbenen Werkführer der kgl. böhm. Landesirrenanstalt in Dobřan. Franz Růžička.

Ldtgz. 256. Bericht des Landesausschußes über die im Jahre 1898 zur Ergänzung des Hollareums durchgeführten Ankäufe.

Ldtgz. 257. Bericht des Landesausschußes über die Erfolge der Behandlung der Diphterie mit dem Behring'schen Heilserum in den allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern des Königreiches Böhmen für das Jahr 1897.

Ldtgz. 258. Bericht des Landesausschusses betreffend die Petition des Comités des čechoslavischen Fraueucongresses um Aufbesserung der gegenwärtigen Verhältnisse der Findlinge.

Ldtgz. 261. Bericht des Landesausschusses mit Nachweisen über die im Jahre 1897 entwickelte Thätigteit der vom Lande subventionirten Vereine und Anstalten.

Ldtgz. 262. Bericht des Landesausschusses über die Petition der Stadt Milčin um Unterstützung zur Restaurirung der dortigen Kirche.

Ldtgz. 263 Bericht des Landesausschusses betreffend, die nachträgliche Genehmigung des Ankaufes der Berger'schen prähistorischen Sammlung.

Ldtgz. 264 Bericht des Landesausschusses über die Verwendung des Pauschales per 10. 000 fl. zur Erhaltung kunsthistorischer Denkmale im Jahre 1898.

Ldtgz. 265. Bericht des Landesausschusses mit Vorlage der Rechnungsabschlüsse der Feuerwehrfonde für das Jahr 1898.

Ldtgz. 266. Bericht des Landesausschusses über das Ansuchen der Ausseherswitwe Anna Prokůpek um eine Gnadenpension.

Der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten:

Ldtgz. 182. Bericht des Landesausschusses über die Wirksamkeit der Natural-Verpflegsstationen für das Wintersemster 1897-98 und für das Sommersemester 1898.

Ldtgz. 197. Bericht des Landesausschusses, betreffend den Antrag des Abg. Dr. Dvořák und Genossen in Angelegenheit der Mittel zur Unterdrückung der Landstreicherei und der Zigeunerplage.

Ldtgz. 255. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Erlassung eines Gesetzes zur Einhebung einer Gebühr für die Fäkalienabführ in der Stadt Reichenberg.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by byly sl. sněmu sděleny došlé petice

Ich ersuche dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzutheilen.

Sněmovní aktuár Dr: Prachenský (čte: ) Petice dne 21. a 22. března 1899.

Petitionen am 21. und 22. März 1898.

č. p. 1156. posl. p. Jaroš s petici tělocvičné jednoty "Sokol" ve Vlkově za upravení služného učitelů.

č. p. 1157. týž p. posl. s pet. téže jednoty za upravení discip. řádu pro učitele,

č. p. 1158 posl. p. Dr. Grégr s peticí družstva pro postavení pomníku Danieli Adamu z Veleslavína ve Veleslavíně za podporu,

č. p 1159 posl. p. Karel Adámek s peticí výboru ústavu hraběte Pöttiga v Olomouci v příč. povolení výslužného učitelce Emilii Charfreitagově z čes. pensijního fondu učit. v případě přestoupení do služeb ústavu,

č. p. 1160. posl. p. Dr. Blažek s peticí spolku "Domácnost" v Praze za subvenci,

č. p. 1161. posl p. Adámek Gustav s peticí Jos. Kurze, učit. v Lounech, za zvýšení služného,

č. p. 1162. posl. p. Dr. Krajník s peticí Karla Tesaře učit. v Čáslavi, v téže záležitosti,

č. p. 1163. posl. p. Dr. Pacák s peticí Frant. Huberta, učit. v Červ. Janovicích, za vpočítání pětiletého zvýšení služného,

č. p. 1164. posl. p. König s peticí míst. škol. rady v Královicích za zvýšení subvence na stavbu školy,

č. p. 1165. posl. p. Dr. Moravec s peticí kuratona vyšší obchod. školy v Hradci Král. za zvýšení subvence,

č. p. 1166. posl. p. Dr. Černohorský s peticí Jana Strnada, říd. uč. v Kuchelně, za zvýšení služného,

č. p. 1167. posl. p. Nehasil s peticí Ed. Geisslera, učit. v Kostelci u. L. za vpočítání let služebních,

č. p. 1168. posl. p. Dr. Koldinský s peticí Jos. Javůrka řid. učit. v Košířích v téže záležitosti,

č. p. 1169. posl. p. Dr. Šamánek s peticí Karla Pelanta, řid. učit. v Modřicích, v příč. počítání zvýšení služného,

č. p. 1170 posl. p. Dr. Čelakovský s peticí Jana Štejka, učitele v Poličce, za zvýšení služného,

č. p. 1171. posl. p. Dr. Koldinský s peticí Jana Vovsa, učit. na Smíchově, za vpočítáni let služebních,

č. p. 1172. posl. p. Anýž s peticí odboru ústřed. jednoty česko-slov. učitelek v Hořovicích v příč. obsazování míst učitelských na dívčích školách pouze učitelkami,

č. p 1173. posl. p. Brdlík s peticí odboru téže jednoty učitelek v Soběslavi v téže záležitosti,

č. p. 1174. posl. p. Dr. Pacák s peticí odboru téže jednoty učitelek v Budějovicích v téže záležitosti,

č. p. 1175. posl. p. Adámek Gustav s peticí odboru téže jednoty učitelek v Slaném v téže záležitosti,

č. p. 1176. posl. p. Adámek Karel s peticí obec. zastup. v Hloubětíně za vřadění do vyšší třídy služného učitelů,

č. p. 1177. posl. p. Anýž s peticí učitelstva obci Kobylisy, Prosek, Hloubětín a Troja v téže záležitosti,

č. p. 1178. posl. p Dr. Heller s peticí míst. škol. rady v Nuslích v téže záležitosti,

č. p. 1179. posl. p. Krumbholz s peticí městské rady v Košířích v téže záležitosti,

č. p. 1180. posl. p. Březnovský s peticí míst. škol. rady v Podoli-Dvorcích v téže záležitosti,

č. p. 1181. posl. p. Dr. Čelakovský s peticí jednoty učitelstva měšť. škol českých v Praze za upravení služného učitelů,

č. p. 1182. posl. p. Dr. Engel s peticí besedy ve Vlašimi v téže záležitosti,

č. p. 1183. týž posl. p. s peticí učitelstva okolí Poříčanského, v téže záležitosti,

č. p. 1184. p. posl. Dr. Čelakovský s petici společenstva různých živností v Brandýse n. /Orl. v téže záležitosti,

č. p. 1185. týž posl. p. s peticí měst.rady v Brandýse v téže záležitosti,

č. p. 1186. posl. p. Dr. Koldinský s peticí obec. zastup. v Košířích, v téže záležitosti,

č. p. 1187. posl. p. Hyrš s peticí míst. odboru národ, jednoty Pošumavské v Pacově v téže záležitosti

č. p. 1188. týž p. posl. s peticí učitelstva v Lipnici v téže záležitosti,

č. p. 1189. týž p. posl. s peticí učit. spolku "Budeč" v Něm. Brodě v téže záležitosti.

č. p. 1190. posl p. Brdlík s peticí sboru učit. chlapecké i dívčí školy obec. v Táboře v téže záležitosti,

č. p. 1191. týž p. posl. s peticí měst. rady v Táboře v téže záležitosti,

č. p. 1192. posl. p. Karel Adámek s peticí obec zastup, v Hloubětíně v téže záležitosti,

č. p. 1193. posl. p. Dr. Dyk s peticí obecního zastupitelst a v Plasích v téže záležitosti,

č. p. 1194. posl. p. Formánek s peticí obec. zastup, v Lukavci v téže záležitosti,

č. p. 1195. týž p. posl. s peticí sboru učitelského v Mlazovicích v téže záležitosti,

č. p. 1196. týž p. posl. s peticí sboru učit. obec. školy v Třebihošti v téže záležitosti,

č. p. 1197. posl. p. Fišera s peticí dobrovolných hasičů v Radovesnicích za upravení služného učit.

č. p. 1198. týž p. posl. s peticí dobrovolných hasičů ve Vysočanech v téže záležitosti,

č. p. 1199. týž p. posl. s peticí dobrovolných hasičů ve Sloupne v téže záležitosti,

č. p. 1200. týž p. posl. s peticí obec. zastupitelstva v Nepolisích v téže záležitosti,

č. p. 1201. posl. p. Baar s peticí obec. zastup, v Kolodějích, Velké Doubravě a v Chrášťanech v téže záležitosti,

č. p, 1202. týž p. posl. s peticí obec. zastup, v Křtěnově v teže záležitosti,

č. p. 1203. týž p. pos. s peticí obec.úřadu v Albrechtci a Oudraži v téže záležitosti,

č. p. 1204. posl. p dr. Moravec s peticí městské obce Josefova v téže záležitosti,

č. p. 1205. týž. p. posl. s peticí místní škol. rady v Josefove v téže záležitosti,

č. p. 1206. týž p. posl. s peticí zpěváckého spolku "Ples" v Josefově v téže záležitosti,

č. p, 1207. týž p. posl. s peticí tělocvičné jednoty "Sokol" v Josefově v téže záležitosti,

č. p. 1208. týž p. posl. 8 peticí I. živnostenské jednoty v Josefově v téže záležitosti,

č p. 1209. týž p. posl. s peticí Dělnické besedy v Josefově v téže záležitosti,

č. p. 1210. týž p. posl. s peticí učit.jednoty "Budeč Jaroměřská" v téže záležitosti,

č. p. 1211. týž p. posl. s peticí učit.sboru chlap školy v Jaroměři v téže záležitosti,

č. p. 1212. týž p. posl. s peticí učit.sboru v Josefově v téže záležitosti,

č. p. 1213. týž p. posl. s peticí učitelek obec a měšť. školy v Jaroměři v téže záležitosti,

č. p. 1214. posl. p. Jann s peticí obec. úřadu v Hnidousích v téže záležitosti,

č. p. 1215. posl. p. dr. Dyk s peticí obč. hosp. besedy na Březině v téže záležitosti,

č. p. 1216. posl. p. Fišera s peticí obec. výb. v Radovesnicích v téže záležitosti,

č. p. 1217. týž p. posl. s peticí obec.zástup, v Převýšavě v téže záležitosti,

č. p. 1218. posl. p. Fišera s peticí občanů z Polní Chrčice v téže záležitosti,

č. p. 1219. týž p. posl. s peticí míst. šk. rady v Radovesnicích v téže záležitosti,

č. p. 1220. týž p. posl. s peticí míst šk. rady v Chejštěch v téže záležitosti,

č. p. 1221. posl. p. Janďourek s petici představ, města Pecky v téže záležitosti,

č. p. 1222. týž p. posl. s peticí obec.zastupit. ve Staré Pace v téže záležitosti,

č. p. 1223. posl. p. Mareš s peticí obec. zastup. v Záluží v těže záležitosti,

č. p. 1224. týž p. posl. s peticí obec.zastupitelstva v Holoubkově v téže záležitosti,

č. p. 1225. týž p. posl. s petici míst. škol. rady v Lodenici v téže záležitosti,

č. p. 1226. týž p. posl. s peticí obec. výboru v Lodenici v téže záležitosti,

č. p. 1227. týž p. posl. s peticí veškerých spolků v Lodenici v téže záležitosti,

č. p. 1228. týž p. posl. s peticí obec výboru v Chrustenicích v téže záležitosti,

č. p. 1229. týž p. posl. s peticí okres. výboru v Hořovicích v téže záležitosti,

č. p. 1230. týž p. pvsl. s peticí sboru učit. v Budňanech v téže záležitosti,

č. p. 1231. posl. p. Dostál s peticí obec. zastupit. města Kopidlna v téže záležitosti,

č. p. 1232. týž. p. posl. s peticí učit.sboru měst. školy v Libánu v téže záležitosti,

č. p. 1233. posl. p. Bernard s peticí místní školní rady v Dolankách v téže záležitosti,

č. p. 1234. týž p. posl. s peticí kospod. besedy v Kobylech v téže záležitosti,

č. p. 1235 posl. p. dr. Setunský s peticí učit. sboru ve Vodňanech v téže záležitosti,

č. p. 1236. posl. p. Bernard s peticí učit. jednoty okresu Turnovského v téže záležitosti,

č. p. 1237. týž p. posl. s petici učit.sboru v Mal. Dubě v téže záležitosti,

č. p. 1238. týž p. posl. s peticí obec zastup. v Bělé v téže záležitosti,

č. p. 1239. posl. p. Baar speticí obec. úřadů v Bečicích a Bzí v téže záležitosti,

č. p. 1240. týž p. posl. s peticí učit.jednoty v Týně n. Vlt. v téže zaležitosti

č. p. 1241. posl. p. Anýž s peticí hospod. - rolnického spolku okolí a města v Radnicích za upravení služného učitelů,

č. p. 1242. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Újezdě u sv. Kříže v téže záležitosti,

č. p. 1243. posl. p. Doležal s peticí dobrovol. hasičů v Písku v téže záležitosti.

č. p. 1244 týž p. posl. s peticí obec úřadu v Písku v téže záležitosti,

č. p. 1245. týž p. posl. s peticí učit. sboru měst. dívčí školy v Nov. Bydžově v téže záležitosti,

č. p. 1246. týž p. posl. s peticí učit. jednoty v Novém Bydžově v téže záležitosti,

č. p. 1247. týž p. posl. s peticí místní školní rady v St. Ohnišfanech v téže záležitosti,

č. p. 1248. týž p. posl. s peticí hosp.čtenařské jednoty v Myštěvsi v téže záležitosti,

č. p. 1249. týž p. posl. s peticí sboru dobrovol. hasičů v Myštěvsi v téže záležitosti,

č. p. 1250. týž p. posl. s peticí hosp. besedy ve Vinarech v téže záležitosti,

č. p. 1251. týž p. posl. s peticí sboru dobrovol. hasičů ve Vinarech v téže záležitosti,

č. p. 1252. týž p. posl. s peticí obec.zastup. ve Vinarech v téže záležitosti,

č. p. 1253 týž p. posl. s peticí obec. zastup. v Mal. Kozojedech v téže zaležitosti,

č. p. 1254. posl. p. Karel Adámek s petici jednoty učit. "Budeč" v Poličce v téže záležitosti,

č. p. 1255. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Širokém Dole v téže záležitosti,

č. p. 1256. posl. p. Jann s peticí učit. jednoty "Budeč" v Slaném v téže záležitosti,

č. p. 1257. týž p. posl. s peticí obec. zastup. ve Vrbičanech v téže záležitosti,

č. p. 1258. týž p. posl. s peticí hosp. besedy v Dřínově v téže záležitosti,

č. p. 1259. týž p posl. s peticí míst. odboru národ. Jednoty Severočeské v Žabovřeskách v téže záležitosti,

č. p. 1260. posl. p. Janďourek s peticí obec. úřadu v Nové Vsi v téže záležitosti,

č. p. 1261. posl. p. Anýž s peticí tělocvič. jednoty "Sokol" v Berouně v téže zaležitosti,

č. p. 1262. týž p. posl. s peticí spolku divadel, ochotníků v Berouně v téže záležitosti,

č. p. 1263. týž p. posl. s peticí výboru obč. besedy v Hořovicích v téže záležitosti,

č. p. 1264. týž p. posl. s peticí obec. zastup. města v Hořovicích v téže záležitosti,

č. p. 1265. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Hořovicích v téže záležitostí,

č. p. 1266. týž p. posl. s peticí měst. rady král. města Rokycan v téže záležitosti,

č. p. 1267. týž p. posl. s peticí měst. rady v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1268 týž p. posl. s peticí místní školní rady v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1269. týž p. posl. s peticí hospodářsko - rolnického spolku okolí města Radnic v téže záležitosti,

č. p. 1270. týž p. posl. s peticí učit. sboru obecné a měšť. školy chlapecké v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1271. a 1272. týž p. posl. s peticemi politického klubu v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1273. týž p. posl. s peticí učit. sboru dívčí školy v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1274. týž p. posl. s peticí místní školní rady v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1275. posl. p. Jann s peticí zpěváckého spolku "Bivoj" v Budyni n/Ohři v téže záležitosti,

č. p. 1276. posl p. Anýž s peticí čtenář. spolku "Puchmír" v Radnicích v téže záležitosti,

č. p. 1277. týž p. posl. s peticí obec. zastup. v Zaječově v téže záležitosti,

č. p. 1278. týž p. posl. s peticí učit. spolku "Budeč" Radnicko-Stupenská v téže zaležitosti,

č. p. 1279. týž p. posl. s peticí obec. zastup. na Březině v téže záležitosti,

č. p. 1280 týž p. posl. s peticí obec. zastup. ve Vranovicích v téže záležitosti

č. p. 1281. poslanec pan Dr. Šíl s peticí zastup. obce Bezníku v téže záležitosti,

č. p. 1282. týž pan poslanec s peticí zastupitelstva obce Vředníku v téže záležitosti,

č. p. 1283. týž pan poslanec s peticí učit. sboru obec školy v Miletíně v téže záležitosti,

č. p. 1284. týž pan poslanec s peticí spolku "Beseda učit. " v Miletíně v téže záležitosti,

č. p. 1285. týž pan poslanec s peticí učitelů školy měšť. pro chlapce v Hořicích v téže záležitosti,

č. p. 1286. týž pan poslanec s peticí míst. šk. rady ve Dvoře Králové v téže záležitosti,

č. p. 1287. týž pan poslanec s peticí učit. jednoty "Komenský" v Náchodě v téže záležitosti,

č. p. 1288. týž pan poslanec s peticí městské rady v Hořicích v téže záležitosti,

č. p. 1289. týž pan poslanec s petici městské rady v Náchodě v téže záležitosti,

č. p. 1290. týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Náchodě v téže záležitosti,

č. p. 1291. týž pan poslanec s peticí míst. šk. rady ve Svobod. Dvorech v téže záležitosti,

č. p. 1292. posl. pan Dr. Škarda s peticí měst. obce Dobravic v téže záležitosti,

č. p. 1283. poslanec p. Janďourek s peticí obecní rady v Sobotce v téže záležitosti,

č. p. 1294. týž pan poslanec s peticí uč. sboru obec. i měšť. školy dívčí v Nové Pace v téže záležitosti,

č. p. 1295. týž pan poslanec s peticí učit. sboru obec. i měšť. školy chlapecké v Nové Pace v téže záležitosti,

č. p. 1296. poslanec pan Anýž s peticí sboru učit. měšť. škol v Berouně v téže záležitosti,

č. p. 1297. týž pan poslanec s peticí řemeslnické besedy v Berouně v téže záležitosti,

č. p. 1298. týž pan poslanec s peticí zpěváckého spolku "Slavoj" v téže záležitosti,

č. p. 1299. týž pan poslanec s peticí společenstva spojených řemesel v téze záležitosti,

č. p. 1300. týž pan poslanec s peticí spolku "Občanská beseda" v Berouně v téže záležitosti,

č. p. 1301. poslanec p. Dr. Šil s peticí obec. zastup. v Chroustově v téže záležitosti.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP