Čtvrtek 29. prosince 1898

slov k tomu, co bylo začátkem řeči dra Baxy.

Pan dr. Baxa kritisoval dnes královský respript, který včerejšího dne sněmu království Českého byl dodán jakožto odpověď na státoprávní adresu sněmu tohoto království.

On při této kritice vrátil se k státoprávní adresse, jak byla v tomto sl. sněmu odhlasováva, a pravil, že tato státoprávní adressa byla v té formě odhlasována, jak právě byla navržena, v té naději a v tom přesvědčení, že snáze bude lze docíliti na ní příznivé odpovědi, a řekl dále, že za tou příčinou nebylo pojato do adresy to a ono, že nebyly slavným sněmem do ní přijaty dodatky, které pan dr. Baxa, jak známo, v tomto plném sněme navrhoval.

Pan dr. Baxa loňského roku k adresse navrhoval dodatky a loyálně řekl, že tyto dodatky nejsou jeho vlastnictvím, nýbrž že byly vyňaty z dřívějších adres, které na tomto slavném sněmu buď byly projednány neb skutečně přijaty.

Velectění pánové ! Z toho, že slavný sněm bez ohledu na povahu těch dodatků tyto dodatky, tak maně vytržené z jiných adres, nepřijal ke kompletování formálně dokonalého celistvého operátu loňské adresy, z toho výčitku rozumně činiti nemůže nikdo. Vždyť bychom se mohli ptáti tím samým právem, proč do těch starých adres mnohá věta nebyla pojata týmiž slovy a mohli bychom říci, že ty adresy byly slabili a že v té a oné věci se podvolovalo neb ustupovalo. Adressa ta byla celistvá, která vyjadřovala určité myšlenky, pokud se týče stanoviska státoprávniho, pokud se týče onoho právního přesvědčení sněmu království českého, že království české bylo vždy samostatným státem, že poměrem smluvním vstoupilo s ostatními zeměmi do jistého svazku prostřednictvím dynastie, že tohoto nároku na svéprávnost a samostatnost nejen království Českého, nýbrž veškerých zemí koruny české hájí; tato kardinální myšlenka v této adrese byla rovněž tak přesně, snad mnohem přesněji a korektněji vyslovena, než v celé řadě adres dřívějších.

Že snad, abych tak řekl, mnohem ostřejší výrazy, které obsaženy byly v adrese naší strany, když vstoupila do sněmu silnějším počtem, v návrhu dra. Julia Grégra, v loňskou adresu nebyly pojaty, to na věci i na obsahu adresy ničeho neměnilo a musím loyálně vůči památce dra Julia Grégra říci, že on to byl, který následujícího roku sám pravil: "Nebudeme činiti žádného návrhu, jedná se nám více o to, aby adresa prošla, než aby prošel můj návrh na volbu komise, aby v souhlase o druhou státoprávní stranou mohlo se státi nějaké usnesení.

Že by poslancové čeští a sněm království českého v této adrese státoprávní z loňského roku od svého právního stanoviska a svého právního nároku byli v něčem ustupovali, to nepřipustím, jako že nepřipustím, co se neustále tvrdí, že v nynějším našem poměru přátelštějším ke vládě hraběte Thuna abychom něco ze svého programu slevovali, že bychom od toho programu ustupovali.

Musím prohlásiti, že to není pravda, a nikdo to nedokáže. My od svého proprogramu státoprávního v ničem neustoupíme a, jestliže žádáme splnění toho, co jest možné, co může okamžitě splněno býti, nemůže mluviti nikdo o slevování z celkového programu našeho. Neboť nemůže nikdo říci, kdybychom žádali splnění celého programu a na tom stáli a prozatím nechtěli nic, že bychom jednali politicky moudře.

Jakožto opatrní ztrážcové zájmů českého národa musíme chtíti v každé situaci vymoci národu ty prostředky, abychom v tom velkém boji, o kterém mluvil dr. Baxa, kde skutečně snad se bude rozhodovati mezi tou myšlénkou pangermanskou a myšlénkou záchrany tohoto státu na základě revindikace a restituce českého státního práva, aspoň byli tak silni, abychom velkému přívalu německému odolali. A, pánové, my nejsme v té posici, abychom podceňovali každé to materielní sesílení našich kulturních a národních posic. My jich potřebujeme zrovna tak jako zbraní. Nikdo, kdo půjde do boje, nemůže si jen mysliti, že snad ve prospěch toho boje bude, když všecky tyto zbraně menší a všechny tyto drabanty malé nechává stále stranou, a jen se bude spoléhati na tu velkou houfnici, z které v daném okamžiku vystřelí. My všechny ty zbraně musíme sbírati pracně a vytrvale, ale my při tomto velkém boji musíme je míti, abychom jich užili k vítězství. (Výborně!) Ale ovšem, velectění pánové, u porovnání s touto adresou dotkl se poslanec Baxa také královského poselství. Pan dr. Engel jménem našeho klubu již prohlásil, že chceme, jak je to konstitučním právem tohoto sněmu, toto královské poselství pokládati, za co já je pokládám, vždy a v každém okamžiku za vládní akt, za který vláda je zodpovědna, že jej chceme podrobiti zkoumání. Nevím, jaké usnesení bude příštího sněmu, ale je to konstituční zvyk, že na takové odpovědi sněm opětně zase odpoví. Tak činili Uhři i na nepříznivé odpovědi, které v příčině restituce státního práva uherského mu byly zasílány.

Dokud v příčině této odpovědi neschodne se zastupitelstvo národa, dotud ovšem každému jednotlivci není možno, aby tak, jak by si přál, bez jakékoliv praejudice pro příští postavení celé české delegace o tom se pronesl. Jedna věc jest jista a nepopiratelna. V té věci, myslím, že se ani vláda hr. Thuna nesmí ani na okamžik klamati, že tato odpověď, jak byla stilisována, já pravím, jak byla stilisována, zanechala v Českém národě a jeho zastupitelstvu hluboký, nepříznivý dojem (Tak jest! Výborně!), hluboký nepříznivý dojem, poněvadž se zdá, že ten, kdo koncipoval tuto odpověď, o velkém významu státoprávní akce sněmu království českého ani o velkém významu tohoto sněmu království českého nemel náležitého ponětí. (Výborně!) Já pravím, že zanechala nepříznivý dojem, a na legálních zástupcích národa bude, aby na základě toho uvážili i další své cesty. Jak rozhodnou, to dnes nevím, jenom ale mohu říci, a v té příčině také souhlasím s p. drem Baxou, že není na straně naší žádného strachu před tím, kdyby celý systém nynější se shroutil a obrátil se nepříznivě proti našemu národu. (Výborně !)

Strach český národ nemá a čeští poslanci jej také nemají. (Výborně!) Čeští poslanci nedbají o nějaké vyznamenání a u nich vyznamenání nemůže míti a nebude míti nikdy takového účinku, že by kohokoliv z nás jakýmkoliv způsobem uchlácholilo, pokud se týče našeho vědomí národního a politického. (Výborně!) My se tedy žádného obratu politického nebojíme. My ale jako lidé. kteří nejsou zodpovědni pouze za své osoby, nýbrž kteří jsou zodpovědni za tisíce voličů a jich prospěchy, kteří jim svěřili mandáty, vždy pravíme, že musíme vyčkati ten okamžik k nějakému rozhodnějšímu obratu politickému, kdy nám bylo milo a ne ten okamžik, kdyby to bylo milo našim nepřátelům. My se prospěchy našeho národa budeme říditi. My budeme dělati, co nám jest na prospěch, a ne to, čeho si přejí jiní. A já lituji, že při tom stálém stesku, který se vede na censtralismus vídeňský, který skutečně - abych tak řekl - své spáry rozšiřuje na všechny strany, se stoletá centralisace vžila, i že zrovna ti mezi námi, kteří jsou právě nejrozhodnějšími a nejradikálnějšími státoprávníky, jsou v jistém směru těmito pravými centralisty. Ten dojem, který německý tisk neustále jedovatým způsobem na všechny strany hledí vzbuditi proti českým poslancům, nalézá, pokud se týče tohoto štvaní vídeňského centralismu, největšího sluchu u všech vznětlivých lidí v našem národě.

My musíme, chceme-li se emancipovati od centralismu, především emancipovati se od toho, abychom dělali zde takovou politiku, jakou si přejí naši odpůrci v tom okamžiku, kdy je jim nejhůř.

My je z této situace vyváděti nebudeme, poněvadž to není interes našeho národa. Já mohu prohlásiti na tomto slavném sněmu i naproti vládě i všem faktorům v této říši, že český národ při státním právu zemí koruny české stojí a že s tímto českým státním právem také padne. (Výborně! Potlesk. Řečníku se gratuluje. )

Nejv. maršálek zemský: Přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

(Zvoní).

Předmětem hlasování je tištěný návrh zemského výboru. K tomuto návrhu podal pan posl. dr. Engel dostatečně podporovaný návrh na resoluci. Dám tedy především hlasovati o návrhu zemského výboru a pak o návrhu pana poslance dra. Engla.

Gegenstand der Abstimmung ist zunächst der gedruckte Antrag des Landesausschußes.

Zu diesem Antrage hat der Herr Abg. Dr. Engel einen Resolutionsantrag gestellt, welcher noch nicht in deutscher Sprache verkündet wurde und welcher lautet:

Die hohe k. k. Regierung wird aufgefordert, das Nöthige zu veranlassen, dass dem Landtage des Königreiches Böhmen alljährlich die zur Verhandlung seiner so wichtigen Aufgaben erforderliche Zeit gewährt werde.

Ich beabsichtige demnach die Abstimmung in der Weise einzuleiten, dass zuerst über den Landesausschußantrag und dann über den Resolutionsantrag des Herrn Abg. Dr. Engel abgestimmt werde.

Činí se proti tomuto způsobu hlasování námitka?

Wird gegen diese Art der Abstimmung eine Einwendung erhoben?

Es ist keine Einwendung erhoben worden.

Nebyla činěna žádná námitka.

Zemský výbor navrhuje:

1.     K zapravení vydání zemských v prvních pěti měsících roku 1899 povoluje se přirážka zemská prozatímně s výhradou dodatného definitivního ustanoveni v míře schválené na rok 1898, totiž 51 kr. z každého zlatého přímých daní v království Českém předepsaných, vyjímaje osobní daně z příjmů.

2.   Výboru zemskému se ukládá, aby si vyžádal Nejvyššího schválení tohoto u snesení.

Der Antrag des Landesausschußes lautet:

1.   Zur Bestreitung der Landesausgaben in den ersten fünf Monaten des Jahres 1899 wird die Landesumlage provisorisch, unter Vorbehalt der nachträglichen definitiven Festsetzung des Umlagen-Percentsatzes mit dem für das Jahr 1898 genehmigten Ausmaße von 51 Kreuzern von jedem Gulden der im Königreiche Böhmen vorgeschriebenen directen Steuern exclusive der Personal-Einkommensteuer bewilligt.

2.   Der Landesausschuß wird beauftragt, die Allerhöchste Genehmigung dieses Beschlußes einzuholen.

Žádám pány, kteří tento návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Nyní dám hlasovati o návrhu pana posl. dra Engla, který zní:

3. C. k. vláda se vyzývá, zaříditi, čeho třeba, by sněmu král. Českého poskytnut byl každého roku náležitý čas k projednání tak důležitých jeho úkolů.

Der Antrag des Herrn Abg. Dr. Engel lautet:

3. Die k. k. Regierung wird aufgefordert, das Nöthige zu veranlassen, dass dem Landtage des Königreiches Böhmen alljährlich die zur Verhandlung seiner so wichtigen Aufgaben erforderliche Zeit gewährt werde.

Žádám pány, kteří tento návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag annehmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Mezi sezením došel mne telegram, který ku svému velkému politováni jsem nucen slavnému sněmu sděliti; došel mne totiž z Blatné telegram paní Anny Steinerové: "Můj drahý manžel František Steiner, poslanec, dnes zemřel. "

Die Gemahlin des Herrn Abg. Steiner in Blatna hat an mich ein Telegramm gerichtet, in welchem sie uns den Tod dieses unseren Collegen mittheilt.

Žádám pány, by povstáním dali projev své soustrasti. (Stalo se. )

Ich ersuche die Herren, durch Erheben von ihren Sitzen der Trauer über das Ableben ihres Kollegen Ausdruck zu geben. (Geschieht. )

Pan poslanec dr. Dyk a soudruzi mně odevzdali dotaz k nejvyššímu maršálkovi.

Die Herren Abgeordneten Dr. Dyk und Genossen haben mir eine Interpellation an den Oberstlandmarschall überreicht.

Žádám, by tento dotaz byl přečten.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Dotaz posl. dra Dyka a soudruhů k J. Jasnosti panu nejv. maršálku.

Uvažujíce nebezpečí hrozící z úpadku stavu rolnického, k němuž ve velké míře přispívá dosavadní prakse § 70. ob. zřízení pro království České, odnímající starousedlým rolníkům požitková práva k obecnímu statku, kladou podepsaní dotaz:

Je Vaše Jasnost ochotna bez průtahu předložiti dříve již spracovanou osnovu zákona, kterou upravují se poměry užívání obec. statku sněmu král. Českého k projednání!

V Praze, dne 28 prosince 1898. Dr. Dyk a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Jelikož předmět, kterého se tento dotaz týče, jest v projednání u zemského výboru a případná předloha ke sněmu by záležela ve zprávě zemského výboru, tedy domluvím se o meritorní odpovědi na tento dotaz se zemským výborem.

Jeho Exc. pan místodržitel sobě vyžádal slovo.

Místodržitel hr. Coudenhove: Slavný sněme! Na základě Nejvyššího zmocněni prohlašuji sněm království Českého po skončení dnešní schůze za odročený.

Hoher Landtag!

Aus Grund A. H. Ermächtigung erkläre ich den Landtag des Königreiches Böhmen nach Schluss der heutigen Sitzung für vertagt.

Nejvyšší maršálek zemský: Velectění pánové! Následkem prohlášení, které právě se strany pana místodržitele se bylo stalo, jest mou povinností ukončiti sezení a odročiti jednáni sněmu.

činím tak přeje všem pánům veselý Nový rok a vyslovuje přání, abychom co možná brzy v tomto sále a sice v náladě co možná nejlepší se opět sešli.

Infolge der von Sr. Exc. soeben gewordenen Mittheilung ist es meine Pflicht, die Sitzung zu schließen und den Landtag zu vertagen.

Ich thue dies, indem ich allen Herren ein glückliches neues Jahr wünsche und dem Wunsche Ausdruck gebe, dass wir uns mög-

lichst bald in möglichst bester Stimmung wieder hier zusammenfinden.

Sněm království Českého jest odročen.

Der Landtag des Königreiches Böhmen ist vertagt.

Schůze skončena ve 2 h. 45 m. odp.

Schluss der Sitzung um 2 Uhr 45 Nachm.

Mensdorff, verifikátor.

Dr. Pinkas, verifikátor.

Kryf, verifikátor.

Oprava:

V stenografickém protokole o I. schůzi sněmu ze dne 28. prosince 1898 uveden byl omylem jako zástupce vlády pan c. k. místodržitelský rada Pietrzikowski jakožto přítomný, což budiž opraveno.

Berichtigung.

Im stenographischen Protokolle über die I. Sitzung vom 28. Dezember 1898 erscheint aus Versehen Herr k. k. Statthaltereirath Pietrzikowski als am Regierungstische anwesend, was hiemit berichtigt wird.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP