Středa 28. prosince 1898

Stenografická zpráva

I. sezení III. výročního zasedání sněmu království českého z roku 1895. dne 28. prosince 1898.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k místodržitel Karel hrabe Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Bedřich Pietrzikowski a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Stenographischer Bericht über die

I. Sitzung der III. Jahressession des Landtages

des Königreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 28. Dezember 1898.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

Anwesend: Eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Friedrich Pietrzi-

kowski und k. k. Statthaltereisekretär Dr. Rudolf Neumann.

Denní pořádek:

1. Zahájení sněmu. 2. Skládání slibu. 3. Ustavení se kurií.

Schůze počala o 12. hod. 15 min. v pol.

Tagesordnung:

1.    Eröffnung des Landtages.

2.    Angelobung.

3.   Konstituirung der Kurien.

Beginn d. Sitzung um 12 Uhr 15 Min. Mittag.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji třetí výroční zasedání sněmu král. Českého z r. 1895. a konstatuji, že jest slavný sněm způsobilý usnášeti se.

Ich eröffne die dritte Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1895 und constatire die Beschlussfähigkeit des hohen Landtages.

Slavný sněme!

(Pp. poslanci povstávají ze svých křesel.

- Die Herren Abgeordneten erheben sich von den Sitzen)

Vítám srdečně všecky členy sl. sněmu, kteří se dnešního dne v této síni opět shromáždili.

Sněm král. českého byl Jeho Veličenstvem, nejmilostivějším císařem a králem, opět svolán; byl svolán arciť toliko na doba krátkou, by mohl učiniti nutná opatření, aby správa zemská mohla zákonitým způsobem býti prováděna v době, kdy rozpočet zemský nebude sl. sněmem pravidelně schválen.

Příčiny toho zajisté neleží na samém sněmu král. Českého, nýbrž příčiny této smutné okolnosti leží mnohem hlouběji; leží ve všeobecných poměrech politických, které v našem mocnářství dostoupily tak daleko, že skutečně ohrožuji v celém tomto mocnářství i veškeren parlamentárni život. (Výborně!)

Litujeme těchto poměrů a neseme těžce, že sněmu král. českého nemá býti dána možnost v obvyklé době konati své porady nepřetržitě a důstojně.

Avšak, jako uznáváme s hlubokým díkem, že za možnost, učiniti tohoto času aspoň nutná zákonitá opatření, máme co děkovati nejmilostivější ochraně Jeho Veličenstva, jehož vladařskému srdci vždy na tom záleží, by konstituční práva Jeho národů neztenčena byla zachována, tak pevně doufáme i očekáváme, že za nedlouho i sněmu král. Českého bude opět poskytnuta příležitost konati své porady ve prospěch tohoto království způsobem důstojným a že jemu bude popřán dostatečný čas, by důležitým úlohám zemským řádem naň vloženým v plné míře mohl dostáti. (Výborně!)

Hoher Landtag!

Der Landtag des Königreiches Böhmen hat jederzeit alle freudigen und schmerzlichen Ereignisse, welche das Allerhöchste Kaiserhaus betroffen haben, stets ebenso, wie die ganze Bevölkerung dieses Königreiches, wie seine eigenen, mitempfunden.

Der letzte Beschluss, welchen dieses h. Haus in der verflossenen Session gefasst hat, zielte dahin, aus Anlass des Allerhöchsten Regierungsjubiläums die Huldigung des Landtages des Königreiches Böhmen zu den Füßen des Thrones darzubringen; und heute noch hallt in unseren Herzen wider die schmerzliche Erinnerung an die Entrüstung und den Schauder, der alle getreuen Unterthanen unseres Monarchen erfüllt hat, als die Kunde von dem ruchlosen Verbrechen bekannt wurde, welchem die erlauchte Gemahlin Sr. Majestät zum Opfer gefallen ist.

Mitten in den Vorbereitungen zu dem Jubiläumsfeste wurde Sie Ihrem erlauchten Gemahl, wurde Sie uns Allen aus das Schmerzlichste entrissen.

Ich erfülle eine traurige aber unabweisliche Pslicht, wenn Ich bei Zusammentritt des Landtages des Königreiches Böhmen neuerlich dem tiefen Abscheu vor der ruchlosen That Ausdruck gebe, ebenso wie dem wärmsten und aufrichtigsten Mitgefühl mit dem erhabenen Monarchen, den dieser entsetzliche Schlag getroffen hat. (Výborně! Beifall! )

Slavný sněme!

Celé obyvatelstvo tohoto království sdílí bol našeho milostivého císaře a krále nad nenahraditelnou ztrátou, kterou byl utrpěl.

Obdivujeme velké jeho vladařské vlastnosti, které jemu umožnily zachovati i při této strašné události Svůj klid a uznáváme, že Jeho Veličenstvo vždy a každému slouží za vzor u konání těžkých povinností, prozřetelností Boží naň vložených.

Zahájíme i dnešní zasedání provolávajíce,, sláva" Jeho Velič, císaři a králi.

Ich fordere sie aus ein Hoch auszubringen auf Seine Majestät unseren Kaiser und König. Sláva, sláva, sláva. Hoch! Hoch! Hoch! (Sláva, Hoch. )

Dávám slovo Jeho Excellenci panu místodržiteli.

J. E. místodržitel: Slavný sněme! Z Nejvyššího rozkazu mám čest slavnému sněmu dáti na vědomí následující Nejvyšší poselství Jeho cís. a král. apoštolského Veličenstva (Shromáždění povstalo. Die Versammlung erhebt sich).

Zemskému sněmu Mého království Českého!

Za příčinou padesátého návratu výročního dne, kterého Jsem na trůn dosedl, zemský sněm Mého milovaného království Českého se usnesl vzdáti Mě deputací hold zemského zastupitelstva a vysloviti slavnostně adresou přání, která při tomto významném dni památném vznikají z věrnosti a příchylnosti ke Mně a Mému rodu, z lásky k užší domovině a z péče o blaho mocnářství.

Následkem hlubokého smutku, do kterého úmrtí Mé nyní v Pánu odpočívající choti. Jejího Veličenství císařovny a královny Alžběty, Mne a Můj rod uvedlo, musilo s toho sejíti, aby se deputace k Mému dvoru dostavila.

Rád přijímám však hold zemského sněmu na vědomost a vzdávám jemu za jeho loyalní osvědčení Mé císařské a královské díky.

Vím, že dynastická věrnosť v něm se jevící odpovídá citům obyvatelstva zemským sněmem zastoupeného a že v sobě zavírá nezlomně pevné setrvání při svazku mocnářství, který byl Boží prozřetelností za staletého slavného dějinného vývoje pevně a silně založen.

Za střídavých osudů Mého padesátiletého panování nacházel Jsem bezpečnou podporu trůnu ve vždy osvědčené, obětovné oddanosti Mých věrných národů.

Oddanost tato, nechť budoucnost cokoli ve svém lůně tají, dává bezpečnou záruku za to, že moc a vážnost státu nezmenšena dále potrvá.

Duševní i hmotná vzdělanost opírajíc se o práva jednotlivců státními zákony základními zaručená a o rovnoprávnost národů, všude utěšeně se rozmohla.

Pečlivému pěstování blahobytu jednotlivých částí, nezbytnému pro stálý pokrok celku, nemůže než prospívati, když zastupitelstvům zemským jakožto činitelům v prvé řadě povolaným aby dbali zájmův obecního blaha, zjedná se při vytváření veřejných institucí náležité působiště ku provádění jejich ústavních práv.

Doufám a přeji Sobě, aby přes všechny protivy názorů a snah opravdová vůle věcně napomáhati duševnímu a hmotnému blahu obecnému, zrodila spolupůsobení všech sil, prodchnuté vzájemnou úctou ku právům a slušnou spravedlností.

Veškerým jednáním zemského sněmu v takovém duchu obmýšleným nebude se nikdy nedostávati Mé vladařské péče otcovské.

Tímto vzkazuji zemskému sněmu Můj císařský a královský pozdrav.

Dáno ve Vídni dne 22. prosince 1898. (Poslanec dr. Baxa volá "Fráze!)

Im Allerhöchsten Auftrage habe ich die Ehre dem hohen Landtage nachfolgende Allerhöchste Botschaft Seiner kaiserlichen und königlichen apostolischen Majestät zur Kenntnis zu bringen.

An den Landtag Meines Königreiches Böhmen!

Aus Anlass der fünfzigsten Wiederlehr des Jahrestages Meiner Thronbesteigung hat der Landtag Meines geliebten Königreiches Böhmen beschlossen, Mir durch eine Deputation die Huldigung der Landesvertretung darzubringen und in einer Adresse den Wünschen feierlichen Ausdruck zu geben, welche bei diesem bedeutungsvollen Gedenktage der Treue und Anhänglichkeit an Mich und Mein Haus der Liebe zum engeren Heimatlande und der Sorge für das Wohl der Monarchie entspringen.

Infolge der tiefen Trauer, in welche der Heimgang Meiner, nun in Gott ruhenden Gemahlin, der Kaiserin und Königin Elisabeth. Mich und Mein Haus versetzt hat, musste das Erscheinen der Deputation an Meinem Hoflager entfallen.

Gerne nehme Ich jedoch die Huldigung des Landtages zur Kenntnis und spreche demselben für seine loyale Kundgebung Meinen kaiserlichen und königlichen Dank aus.

Ich weiß, daß die darin zu Tage tretende dynastische Treue den Gefühlen der vom Landtage vertretenen Bevölkerung entspricht und das unverbrüchliche Festhalten an dem durch Gottes Vorsehung in vielhundertjähriger, ruhmreicher geschichtlicher Entwicklung fest und kraftvoll gefügten Verbände der Monarchie in sich schließt.

In den wechselvollen Geschicken Meiner fünfzigjährigen Regierung habe Ich in der stets bewährten, opfermüthigen Hingebung Meiner getreuen Völker eine sichere Stütze des Thrones gesunden. Sie bietet, was immer der Zukunft Schooß bergen mag, die zuverlässige Gewähr für den ungeschmälerten Bestand der Macht und des Ansehens des Staates.

Gestützt durch die staatsgrundgesetzlich gewährleisteten Rechte der Einzelnen und die gleiche Berechtigung der Völker haben geistige und materielle Kultur allenthalben einen erfreulichen Ausschwung genommen.

Der zum stetigen Fortschritte der Gesammtheit unerläßlichen, sorgfältigsten Pflege des Wohles der einzelnen Theile kann es nur frominen, wenn bei der Ausgestaltung der öffentlichen Institutionen den Landesvertretungen, als den zur Wahrnehmung der Wohlfahrtsinteressen in erster Linie Berufenen, ein entsprechender Spielraum zur Bethätigung ihrer verfassungsmäßigen Rechte gewährt wird.

Ich hoffe und wünsche, daß über alle Gegensätze der Anschauungen und Bestrebungen hinaus, der ernste Wille zur sachlichen Förderung der geistigen und materiellen Wohlfahrt ein von gegenseitiger Rechtsachtung und Billigkeit getragenes Zusammenwirken aller Kräfte zeitigen möge.

Allen in solchem Geiste gedachten Akzionen des Landtages wird Meine landesväterliche Fürsorge nie fehlen.

Anmit entbiete Ich dem Landtage Meinen kaiserlichen und königlichen Gruß.

Gegeben zu, Wien am 22. Dezember 1898. František Josef, Franz Josef. Thun.

Ich werde die Ehre haben das Original dieser Allerhöchsten Botfchaft Seiner Durchlaucht dem Herrn Oberstlandmarschall zu übergeben.

Jeho c. a k. apoštolské Veličenstvo ráčilo nejvyšším rozhodnutím daným dne 28. prosince běžícího roku zemského posl. p. Dra Alberta Werunského nejmilostivěji jmenovati náměstkem nejvyššího zemského maršálka království českého k řízení sněmu zemského.

Kladu si za česť dáti o tom slavnému sněmu věděti.

Se. kais. und königl. apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entscheidung vom 23. Dezember l. J. den Landtagsabgeordneten, H. Dr. Albert Werunsky, zum Stellvertreter des Oberstlandmarschalls des Königreiches Böhmen für die Leitung des Landtages Allergnädigst zu berufen beruht. Ich beehre mich dies dem hohen Landtag zur Kenntnis zu bringen.

Nejvyšší maršálek zemský: Dle jednacího řádu má do zvolení výboru verifikačního opatřovati práce jeho 9 členů, kteří z přítomných členů slavného sněmu jsou nejmladší, a sice po třech ze všech skupin slavného sněmu. Jakožto nejmladší členové byli mi jmenováni: z kurie velkých statků páni poslanci rytíř Brandt, hrabě Mensdorff a šlechtic Rombald, z kurie měst a průmyslových míst páni poslanci Dr. Pinkas, Materna a Pfeifer, z kurie obcí venkovských páni poslanci Doležal, Kryf a Sobitschka.

Žádám, aby pro dnešní sezení úřad verifikátorů převzali pánové rytíř Brandt, Materna a Doležal.

Dále žádám, aby pro zítřejší sezení úřad verifikátorů převzali páni poslanci hrabě Mensdorff, Dr. Pinkas a Kryf.

Gemäß der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verificationsauschusses 9 jüngste der anwesenden Landtagsmitglieder, welche zu je 3 aus den Curien zu entnehmen find, die Geschäfte des Verificationsausschusses zu übernehmen.

Als jüngste Mitglieder sind mir bezeichnet worden:

Aus der Curie des Großgrundbesitzes die Herren Abgeordneten Ritter von Brandt, Graf Mensdorff und von Rombald; aus der Curie der Städte und Industrialorte die Herren Abgeordneten Dr. Pinkas, Materna und Pfeifer; aus der Curie der Landgemeinden die Herren Abgeordneten Dole-

žal, Kryf und Sobitschka.

Für die heutige Sitzung ersuche ich die Herrn Abgeordneten Ritter von Brandt, Materna und Doležal, die Function als Verificatoren zu übernehmen.

Ferner ersuche ich die Herren Abgeordneten Grafen Mensdorff, Dr. Pinkas und Kryf für die morgige Sitzung die Function als Verificatoren zu übernehmen.

(Zvoní: ) Slavný sněme! Jest mou truchlivou povinností, abych upozornil slavný sněm na truchlivé případy, které se udály tím, že někteří z pánů členů našeho sněmu byli na věčnosť povoláni.

Dne 27. března zemřel p. poslanec Václav Jindřich. Tento pán náležel slavnému sněmu od r. 1889. Od r. 1896 byl zvoleným řiditělem Zemské banky království českého, po dlouhá léta byl starostou ve své rodné obci Citolibech, byl zakladatelem a předsedou rolnického akciového cukrovaru v Lounech, členem různých korporací hospodářských a požíval mezi spoluobčany svými velké vážnosti a nemalé důvěry.

Dne 8. května 1898 zemřel p. poslanec MUDr. Gustav ryt. Wiedersperg. Tento pán náležel sl. sněmu od r. 1883 a zajisté každý, kdo se pamatuje na jeho osobnosť, přizná, že náležel mezi nejpilnější a nejsvědomitější členy tohoto slavného shromáždění.

Zvláště zabýval se otázkami hygieny a otázkami lékařskými, a v tomto oboru hleděl působiti způsobem co možná nejprospěšnějším. Sluší však uznati, že tento muž náležel k oněm, kteří vždy věrni zůstávají svému přesvědčení, a kteří neohroženě vždy zastávají politické své náhledy.

Dne 17. srpna 1898 zemřel pan poslanec kapitulní probošt Dr. Eduard Tersch. Věhlasný tento muž konal arcif více prací v oboru svého vlastního povolání, v oboru církevním; avšak i zde, na sněmu, náležel mezi vynikající poslance a byl členem sněmu od r. 1887. Mnohá léta býval předsedou komise petiční.

V plném sněmu sice jako řečník vystupoval pořídku; kdykoliv však se chopil slova, vynikal zvláště ušlechtilou a vytříbenou mluvou a zajisté my všichni, kteří jsme jej znali, zachováme mu dobrou památku.

Dne 6. září 1898 zemřel p. poslanec Dr. Jan Vašatý. Tento náležel slavnému sněmu od r. 1878 a byl tudíž jeden z jeho nejstarších členů. Houževnatosti, jakou zastával vždy své náhledy, a neobyčejnou vytrvalostí v řečnění vyzískal sobě zajisté postaveni takového, že mohl býti považován za jednoho z členů i Širšímu obecenstvu co nejvíce známým, a nelze popírati, že v jistých kruzích a v jistých dobách požíval nemalé populárnosti.

Am 20. November 1898 ist der Herr Abgeordnete Anton Tausche verschieben. Der selbe war seit dem J. 1881 Mitglied des Landtages.

Nach seinem speciellen Berufe widmete er sich vorwiegend agrarischen Fragen, war als Mitglied des Landesculturrathes durch lauge Zeit in hervorragender Weise thätig und hat auch hier im hohen Landtage vielfach in diesem speciellen Fache gearbeitet; insbesondere hat er in wiederholten Fällen als Referent der Laudescultinkomnisssion hier in diesem hohen Hause fungirt. Wir werden ihm ein gutes Andenken als einem der fleißigsten und gewissenhafteften Mitglieder dieses hohen Hauses bewahren.

Žádám pány, by povstáním ráčili dáti na jevo soustrast nad úmrtím našich zemřelých spolučlenů (Stalo se. Geschieht. ) a považuji to za splnomočnění, bych dal zapsati výraz naší soustrasti do protokol dnešní schůze.

Die Herren haben sich von ihren Sitzen erhoben und betrachte dies als Zustimmung dazu, dass im Protokolle der heutigen Sitzung dem Schmerze Ausdruck gegeben werde, welchen das hohe Haus über das Ableben seiner Mitglieder empfindet.

Jhre Mandate haben niedergelegt und zwar in der Wählergruppe der Städte und Indnstrialorte der Herr Abgeordnete Dr Ritter von Placek und in der Wählergruppe der Landgemeinden die Herren Abgeordneten Lippert und Töpper.

Mandáty své složili a to ve volební skupině měst a průmyslových míst p. poslanec dr. rytíř Plaček a ve volební skupině venkovských obcí p. posl. Lippert a Töpper.

Dle sdělení rektorátu c k. české university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifica této university na studijní rok 1898-99 zvolen a potvrzen c. k. řádný professor MUDr. Josef Reinsberg.

Dle sdělení rektorátu c. k. německé university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifica této university na studijní rok 1898-99 zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní professor p. dr.. Antonín Kurz. Tito pánové náleží tudiž k pánům členům slavného sněmu, kteří mají hlas virilní.

Laut Mittheilung des Rectorates der deutschen Karl-Ferdinands-Umversität wurde zum Rector Mlagmsicus dieser Universität für das Studienjahr 1898-99, der k. k. ordentliche Umversitätsprofessor Dr. Anton Kurz gewählt und bestätigt und gemäß Mittheilung des Rectorates der böhmischen Karl-Ferdinands - Universität wurde zum Rector Magnisicus dieser Universität für das Studienjahr 1898-99 der k. k. ordentliche Umversitätsprofessor MUDr. Josef Reinsberg gewählt und bestätigt.

Beide diese Herren gehören zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern dieses hohen Hauses.

Žádám, by slavnému sněmu sděleno bylo, které z osnov zákonů, o nichž slav. sněm se usnesl, a ostatní usnešení sněmovní došla nejvyššího schválení.

Ich ersuche dem hohen Haufe mitzutheilen, welche von den vom hohen Landtage beschlossenen Gesetzentwürfen und sonstigen gefassten Beschlüssen die Allerhöchste Sankzion erlangt haben.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Z osnov zákonů, o nichž slav. sněm byl se usnesl,

a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení osnovy zákonů, jež se týkají rozdělení obvodu okresního zastupitelstva Polického a zřízení dvou samostatných zastupitelských okresů se sídlem okresních zastupitelstev v Polici a Teplicí, jakož i vyloučení místní obce Honů z obvodu okresního zastupitelstva Polického a přidělení jejího k obvodu okresního zastupitelstva Broumovského;

osnova zákona, kterýmž povoluje se městské obci Liberci zcizeni několika pozemků obecních;

usnesení, kterým se mění § 48. a 52. stanov Hypoteční banky království Českého;

usnesení, kterým povoleno bylo vybírati zemskou přirážku 51 kr. z každého zlatého přímých daní v království Českém na r. 1898 předepsaných, vyjímaje osobni daně z příjmu,

osnova zákona, kterou prohlašuje se okresní nemocnice v Benešově za všeobecnou veřejnou nemocnici;

usneseni, kterýmž se mění §§ 10., 11. a 53 stanov zemské banky království Českého,

osnova zákona o ochraně vinic proti vřetenatce révové (Perenospora viticola),

usnesení, jímž bylo povoleno, by za účelem uhrazení schodku v rozpočtu zemském od r. 1898 rozpočteného byla uzavřena půjčka zemská částkou 4 milionů zlatých;

osnova zákona v příčině zavedení školního příspěvku z jmění podléhajícího poplatkovému equivalentu,

osnova zákona, jímž se mění, pokud se týče, doplňuje článek I zákona ze dne 6 prosince 1882 čís 74 zemského zákonníka o vybírání dlažebného v královském hlavním měste Praze;

osnova zákona, týkající se osvobozeni osobní daně z příjmů zavedené říšským zákonem ze dne 25. října 1896 čís. 220 ř. z ode všech přirážek, jež spadají do příslušnosti zákonodárství zemského,

osnova zákona, jenž se týče zahrazení bystřin v povodí pramenů Labe v okresu Vrchlabském;

osnova zákona v příčině vyloučení místní obce Daměnice z obvodu okresního zastupitelstva Vlašimského a přidělení obce té k obvodu okresního zastupitelstva Mladovožického,

osnova zákona, která týka se upravení řeky Volynky v obci Volyni vodním družstvem tamtéž;

osnova zákona, která týká se upravení řeky Cidliny vodním družstvem v Jičíně, a

osnova zákona, kterou se mění § 3. zákona ze dne 22. června 1894 č. 51 z. z., jenž se týč upraveni potoka DomanovickoRadovesnického s přítoky vodním společenstvem v Radovesnicích.

Von den durch den hohen Landtag beschlossen Gesetzentwurfen und sonst gefassten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sankzion erlangt

Die Gesetzentwürfe, betreffend die Trennung des Bezirksvertretungsgebietes Politz und Gerichtung zweier selbständiger Vertietungsbezirke mit dem Sitze der Bezuksver tretungen in Politz und Weckelsdorf, sowie betreffend die Ausscheidung dei Ort gemeinde Hutberg aus dein Bezirksvertretungsgebiete Politz und deren Zuweisung zu dem Bezirksvertretungsgebiete Braunau,

der Gesetzenswurf womit der Stadtgemeinde Reichenberg die Veraußerung meh rerer Gemeindegrundstücke bewilligt wird,

der Beschluss betreffs Abänderung der 48 und 52 des Statuts der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen,

der Beschluss, mit welchem die Einhebung eines Landeszuschlags von 51 kr. zu jedem Gulden der im Königreiche Böhmen für das Jahr 1898 vorgeschriebenen direkten Steuern mit Ausschluss der Personaleinkom mensteuer bewilligt wurde,

der Gesetzentwurf betreffend die Ertherlung des Oeffentlichkertsrechtes an das Be zukskrankenhaus in Beneschau,

der Beschluss betreffs Abänderung der §§ 10 11 und 53 der Statuten der Landesbank des Königreiches Böhmen,

der Gesetzentwurf betreffend den Schutz der Weingärten gegen den Rebenmehlthau,

der Beschluss, mit welchem behufs Bedeckung des im Landeshaushalte für das

Jahr 1898 präliminirten Abganges die Ausnahme eines Landesdarlehens im Betrage von 4, 000. 000 fl. bewilligt wurde;

der Gesetzentwurf betreffend die Einführung eines Schulbeitrages vom gebührenäguivalentpflichtigen Vermögen;

der Gesetzentwurf, womit Art. I. des Gesetzes vom 6. Dezember 1882 Nr. 74 L. G. -Bl. betreffend die Einhebung der Pflastermauth in der königlichen Hauptstadt Prag abgeändert, beziehungsweise ergänzt wird;

der Gesetzentwurf betreffend die Befreiung der mit dem Reichsgesetze vom 25. October 1896 Rr. 220 R. -G. -Bl. eingeführten Personaleinkommensteuer von allen der Competenz der Landesgesetzgebung unterliegenden Zuschlägen;

der Gesetzentwurf betreffend die Wildbachverbauungen im Niederschlags- und Quellengebiete der Elbe im Bezirke Hohenelbe;

der Gesetzentwurs betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Daměnic aus dem Bezirksvertretungsgebiete Wlašim und deren Zutheilung zum Gebiete der Bezirksvertretung Jungvožic;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulierung des Wolinkaflußes in der Gemeinde Wolin durch die Wassergenossenschaft daselbst;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulierung der Cidlina durch die Wassergenossenschaft in Jičin und

der Gesetzentwurf, mit welchem der § 3 des Gesetzes vom 22. Juni 1894 Nr. 51 L. -G. -Bl. betreffend die Regulierung des Domanovic-Radovesnicer Baches sammit Zuflüssen durch die Wassergenossenschaft in Radowesnic abgeändert wird.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Úřad pořadatelů sněmovny vzali na sebe pan náhradník přísedícího zemského výboru Sajfert a p. přísedící Dr. Škarda.

Die Functionen der Ordner des hohen Hauses haben übernommen: Herr Landesausschussbeisitzer Dr. Škarda und Landesausschussbeisitzer-Stellvertreter Herr Franz Sajfert.

Sněmovní kancelář složena jest takto: Tajemníkem sněmovním jest rada zemského výboru p. Antonín Höhm. Aktuáry sněmovními ustanoveni jsou: tajemník zemského výboru Dr. Jaroslav Haasz a koncipisté výboru zemského Dr. Josef Vančura, Dr. Karel Švanda ze Semčic a Dr. Vojtěch Prachenský.

Mimo dva posléze jmenované složili ostatní již v zasedáních dřívějších slib jednacím řádem předepsaný, pročež toliko sněmovním aktuarům Dru. Karlu Švandovi ze Semčic a Dru. Vojtěchu Prachenskému bude složiti slib.

Das Landtagsbureau ist in folgender Weise zusammengesetzt worden:

Als Landtagssekretär fungirt der Landes« ausschussrath Anton Höhm,

als Landtagsaktuare der Landesausschusssekretär Dr. Jaroslav Haasz; und die Landesausschusskoncipisten Dr. Josef Vančura, Dr. Karl Švanda von Semčic und Dr. Adalbert Prachenský.

Mit Ausnahme der zwei zuletzt genannten haben die Uebrigen bereits in früheren Sessionen die vorgeschriebene Angelobung geleistet, weshalb lediglich die Landtagsaktuare Dr. Karl Švanda von Semčic und Dr. Adalbert Prachenský die Angelobung zu leisten haben werden.

Aus der letzten Landtagssesion find die

Geschäftsprotokole der XLV., XLVI, XLVII.,

XLVIII und XLIX. Sitzung vom 25., 26. und 28. Feber und vorn 1. und 2. März noch nicht agnosciert; dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Anfrage erlauben, ob jemand eine Bemerkung zu machen hat.

Z posledního zasedání sněmovního nebyly dosud schváleny jednací protokoly

XLV., XLVI., XLVII, XLVIII., XLIX.,

sezení ze dne 25., 26., 28. února a 1., 2. března tohoto roku.

V protokoly tyto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní a v příštím sezení dovolím si učiniti dotaz, zdali by kdo měl proti nim nějakou námitku.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Tiskem bylo rozdáno:

čís sn. 99, tisku V. Zpráva zemského výboru s návrhy v příčině prozatímního ustanovení zemské přirážky pro prvních pět měsíců roku 1899.

Jedenáctá výroční zpráva o vyšším hospodářském ústavu zemském v Táboře

za rok 1897-1898.

Třicátá druhá výroční zpráva vyššího zemského hospodařského učiliště v Děčíně-Liebwerdě na rok 1898-1899.

Statistický přehled o přirážkách k přímým daním, pak příjmů a výdajů obcí a okresů v království Českem v roce

1895.

Závěrka účtů zemské banky království českého za rok 1897.

Závěrka účtů hypoteční banky království Českého za rok 1897.

Na stole vyloženo:

Šestá správa o činnosti českého odboru rady zemědělské pro království České za rok 1897

Výroční zpráva c. k. hydrografické ústřední kanceláře (4. ročník 1896. )

Im Drucke wurden vertheilt:

Bericht des Landesausichusses mit Anträgen, betreffend die provisorische Festsetzung da Landesumlage für die ersten fünf Monate des

Jahres 1899,

Elster Jahresbericht über die landwirt schaftliche Landes-Lehranmstalt in Tabor pro 1897-1898.

Zweiunddreißigster Jahresbericht der höheren landwirtschaftlichen Landes-Lehranstalt Tetschen Liebwerd pro 1897-1898,

Statistische Uibersicht über die Umlagen zu den direkten Steuern, dann über die Einnahmen und Ausgaben der Cemeinden und Bezirke im Königreiche Böhmen für das Jahr 1895.,

Rechnungsabschluss der Landesbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1897.,

Rechnungsabschluss der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1897.,

Am Tische liegt auf:

Sechster Jahresbericht über die Thätigkeit der böhmischen Section des Landeskulturrathes für das Königreich Böhmen 1897.,

Jahrbuch des hydrographischen CentralBureaus. (IV. Jahrgang 1895. )

Nejv. maršálek zemský: Pan poslanec Richlý omluvil svou nepřítomnost těžkým onemocněním v rodině.

Der Herr Abgeordnete Richlý hat seine Abwesenheit durch eine schwere Erkrankung in seiner Familie entschuldigt.

Rovněž omluvil se pan posl. Frant. Steiner ochuravěním, předloživ vysvědčení lékařské.

Ebenso hat der Herr Abgeordnete Franz Steiner seine Abwesenheit unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses entschuldigt.

Ferner haben sich wegen Unwohlseins entschuldigt die Herren Abgeordneten Graf Ledebur, Ritter von Daubek und Herr Sokol.

Dá1e omluvili se pro churavosť hrabě Ledebur, ryt. Daubek a pan Sokol.

Přistoupím nyní k přijmutí slibu.

Ich werde nunmehr die nothwendigen Angelobungen vornehmen.

Žádám, by páni, kteří budou předvoláni, ráčili předstoupiti. Pan sněmovní sekretář přečte přísežnou formuli a žádám pak, aby každý z jednotlivých pánů předstoupil, mně podal ruku a vyslovil slovo "slibuji. "

Der Herr Landtagssekretär wird die Angelobungsformel vorlesen.

Ich ersuche die aufgerufenen Herren einzeln vorzutreten, mir die Hand zu reichen und das Wort "ich gelobe" auszusprechen.

Sněmovní sekretář Holím (čte): Učiníte co člen sněmu slib na místě přísahy v ruce Nejvyššího zemského maršálka, že chcete Jeho Veličenství císaři pánu věren a Jeho poslušen býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsmitglied 'in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an eidesstatt geloben Seiner Majestät dem- Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Pan rektor magnificus české university pražské.

Rektor magnificus posl. dr. Reinsberg: Slibuji.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Slo-


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP