Úterý 8. února 1898

Stenografická zpráva

o

XXXVII. sezení II. výročního zasedáni sněmu království Českého z roku

dne 8. února 1898.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Julius Lippert, a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Bedřich Pietrzikowskí a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Denní pořádek:

1.  První čtení návrhu poslance Dra. Slavíka a soudruhů na změnu řádu volebního do sněmu království Českého, jakož i na změnu §§3., 6., 12., 13. zřízení zemského; č. sn. 179, č. tisku LXV.

2.  První čtení návrhu posl. Dra. J. Vašatého a soudruhů, aby zákonná rovnosť

jazyka českého s německým v království Českém byla ve skutečnosť uvedena; čís. sn. 606, c. tisku CCXVIII.

3.  První čtení návrhu posl. Dvořáka a soudruhů ohledně prostředků k zamezení tuláctví a proti zlořádům páchaným cikány,

č. sn. 60, c. tisku CCVVII.

Stenographischer Bericht

über die

XXXVII. Sitzung der II. Jahressession des

andtages d. Königreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 8. Februar 1898.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter Julius Lippert und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Friedrich Pietrzikowski und k. k. Statthaltereisekretär Dr. Rudolf Neumann.

Tagesordnung:

1.      Erste Lesung der Antrages der Abgeordneten Dr. Johann Slavík und Genossen auf Abänderung der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen, sowie aus Abänderung der §§ 3, 6, 12, 13 der Landesordnung; Ldtg. Z. 179, Druck LXV.,

2.    Erste Lesung des Antrages des Abgeordneten Dr. J. Vašatý und Genossen auf Durchführung der gesetzlichen Gleichstellung der böhmischen und deutschen Sprache im Königreiche Böhmen; Ldtg. Z. 606, Druck CCXVIII.

3.    Erste Lesung des Antrages des Abgeordneten Dr. Dvořák und Genossen betreffend die Mittel zur Unterdrückung der Landstreicherei und der Zigeunerplage; Ldtg. Z. 605, Druck CCXVII.

4.   První čtení návrhu poslance Julia Lipperta a soudruhů v příčině zřízení sněmovních kurií; č. sn. 700, tisk CCXLVI.

5.    Volba jednoho člena komise pro návrh p. posl. JUDra. Fořta celým sně mem.

6.     Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemské banky o zprávě výboru zemského o upravení platů vrchního ři ditele a stálých řiditelů banky královstv Českého; č. sn. 645, č. tisku CGXXXVIII.

7.     Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru o žádosti obce Daměnic za vyloučení ze soudního okr. Vlašímského a přidělení k soudnímn okresu Mladovožickemu; č. sn. 686, č. tisku CCXLIII.

S. Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru o činnosti okresních hospodářských záložen v roce 1895; č. sn. 687, č. tisku CCXLIV.

9 Druhé čtení zprávy komise živnostenské o návrhu posl. Karla Ira a soudruhů v přičme zjištěni pohledávek vzešlych řemeslníkům za prace provedené při novostavbách a přestavbách; č. sn. 497, č tisku CXCI.

10.   Druhé čtení zprávy komise živnostenské o návrhu poslance E. Schmidla a soudruhů v příčině zřízení řemeslnických škol v Karlových Varech a Fridlandu; č. sn. 401, net.

11.    Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru o rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1898 s výkazem aktiv a passiv tohoto fondu dle závěrky účetní za rok 1896; č. sn. 671, net.

12.     Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě výboru zemského s účetní závěrkou vyvazovacího fondu za rok 1896; 678, net.

13.   Druhé čtení zprávy komice rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetní závěrkou náhraduího fondu propinačniho za rok 1896; č. sn. 672, net.

14.     Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě výboru zemského s účetní závěrkou nadačního fondu císaře Leopolda pro dívky za r. 1896; č. sn. 673, net.

4.    Erste Lesung des Antrages des Algeoidneten Julius Lippert und Genossen betreffend die Einrichtung der Landtagskurien; Ldtg. Z. 700, Druck CCXLVI.

5.     Wahl eines Mitgliedes der Commission für den Antrag des Abgeordneten JÜDr. Fort - durch den ganzen Landtag.

6.   Zweite Lesung des Beuchtes der Commission für Angelegenheiten der Landesbank über den Bericht des Landesausschußes, betreffend die Regelung der Bezüge des OberDirektors und der ständigen Direktoren der Landesbank des Königreiches Böhmen; Ldtg. Z. 645, Druck CCXXXVII.

7.   Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschußbericht über Das Ansuchen der Gemeinde Daměnic um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Vlašim und Zuweisung zum Gertchtsbezirke Jungvožic; Ldtg. J. 686, Diuck CCXLIII,

8 Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangele genheiten über den Landesausschußbericht über die Thätigkeit der landwirthichastlichen Bezuksvorschußkaffen im I. 1895; Ldtg. Z. 687, Druck COXLIV.,

9.     Zweite Lesung des Berichtes der Gewerbe-Commission über den Antrag der Abgeordneten Karl Iro und Genoissen, betreffend die Sicherftellung der den Handwerkern aus Dienstleiftungen bei Neu- und Umbauten euwachsenen Forderungen; Ldtg. Z. 497, Druck CXCI.

10.   Zweite Lesung des Berichtes der Gewerbe-Commission über den Antrag des Abgeordneten E. Schmidl und Gmoffen betreffend die Errichtung von Handwerkerschulen in Carlsbad und Friedland, Ltdtg. Z. 401, ung.

11.   Zweite Lesung des Berichtes der Budget Commission über den Landesausschußbericht über den Voranschlagdes Grundentlastungefondes für das Jahr 1898 mit Ausweis über die Aktiva und Passiua dieses Fondes nach dem Rechnungsabschluße des Jahres 1896; Ldtg. Z. 671, ung.

12.   Zweite Lesung des Beriches der Budget-Commission über den Landesausichußbericht über den Rechnungsabschluß des Grundentlastungstondes pro 1896, Lotg. Z. 678, ung.

13.   Zweite Lesung des Benchtes der Buoget-Commission über den Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschluße des Piopinationsenischádigungsfondes für das Jahr 1896; Ldtg. Z. 672, ung.

14.   Zweite Lesung des Berichtes der Budget-Commission über den Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlüsse des Kaiser Leopold'schen Madchenstiftungsfondes für das Jahr 1896; Lbtg. Z. 673, ung

15.   Druhé čtení zprávy komise školské o petici místní školní rady v Jemnicích, Opořanech, Bernardicích a ve Voseku za vřadění těchto školních obcí ze 3. do 4 třídy služného; č. sn. 646, net.

16.   Druhé čtení zprávy komise školské o petici vdovy po učiteli Aloisie Ratzkové za zvýšení pense; č. sn. 455 net.

17.    Druhé čtení zprávy komise školské o petici Zikmunda Balherra, jubil, učitele v. v, za zvýšení výslužného, čís. sn. 456, net.

18. Druhé čtení zprávy komise školské o pěticí pens. učitele Ondřeje Webra v příčině vpočítání let služebních, č. sn 457, net.

Schůze počala o 11. hod. 15 min. dop.

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschristen vertheilt worden sind

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Tiskem bylo rozdáno.

č. sn. 705, tisk CCLI. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o zprávě zemského výboru ohledně upravení platů správních úředníků všeobecných veřejných nemocnic v Cechách.

č. sn. 708, tisk CCLII. Zpráva zemského výboru o návrzích rady zemědělské na zalesňováni holých strání,

č. sn. 707, tisk CCLIII. Zpráva komise rozpočtové o zprávě výboru zemského v příčině závazku království Českého ku placení dluhu vyvazovacího fondu v tomto království,

č. sn. 737, tisk CCLIV. Návrh poslanců Alfonse Štastnýho a Jana Rataje v příčině změny jednacího řádu pro sněm království Českého.

15.     Zweite Lesung des Berichtes der Schul-Commission über die Petition des Örtsschulrathes in Jemnic, Vopořan, Bernardic, und in Vosek um Einweihung dieser Schulgemeinden aus der 3. in die 4. Schulgeldklasse; Ldtg. Z. 646 ung.

16.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommission über die Petition der Lehrerswitwe Aloisia Ratzka um Erhöhung der Witwenpension; Ldtg. Z. 455, ung.

17.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommission über die Petition des Sigmund Bilherr jubil Oberlehrers i. P., um Erhöhung keiner Pension; Ldtg. Z. 456, ung.

18.     Zweite Lesung des Berichtes der Schul-Commission über die Petition des pens. Oberlehrers Andreas Weber in Angelegenheit der Anrechnung seiner Dienstjahre; Ldtg. Z. 457, ung.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 15 Min. Vorm.

č. sn. 738 tisk CCLV. Návrh poslance Dra Urbana a soudruhů v příčině zrušení vyhlášky c. k. policejního řiditelství z 21. ledna 1898,

č. sn. 739, tisk CCLVI. Návrh poslance Dra. Gustava Schreinera a soudruhů v příčině usnadnění úvěru melioračního pro interesenty, náležející ku svazku některého družstva melioračního.

č. sn. 740, tisk CCLVII. Návrh poslanců Dra. Gustava Schreinera, Heinzla a soudruhů stran zřízení pokusných a výzkumných stanic,

č. sn. 741, tisk CCLVIII. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě výboru zemského, stran žádosti obce Tuchlovio za vyloučení ze soudního okresu Unhoštského a přidělení k soudnímu okresu Smíchovskému

č. sn. 764, tisk CCLX. Návrh poslance JUDr. Jana Vašatého a soudruhů na zavedení ruského jazyka co nepovinného předmětu na středních školách,

č. sn 765, tisk CCLXI. Návrh po-

slanců Dra. Herolda a, Dra. Pacáka a soudruhů na vydání základního zákona zemského ve příčině nedílnosti království Českého a rovnoprávnosti obou národů,

č. sn. 766, tisk CCLXII. Zpráva zemského výboru o reformě služby zemědělskotechnické v království českém,

č. sn. 769, tisk CCLXIII. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti městské rady Liberecké za vymožení zemského zákona ve příčině zcizení některých pozemků obecních,

č. sn. 779, tisk CCLXIV. Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě zemského výboru týkající se činnosti okresních hospodářských záložen v roce 1896.

pak stenografická zpráva XXXVI. schůze.

Na stole vyloženo: Brožura Václava Hollara předložil F. A. Borovský, kustos umělecko-průmyslového musea t. č. správce "Hollarea"

Zpráva o činnosti ústředního sboru rady zemědělské pro království České za

tříleté období 1894-1896.

Im Drucke wurden vertheilt:

Ldtg. -Z. 705, Dr. -Nr. CCLI. Bericht der 

Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschußbericht, betreffend die Regelung der Bezüge der Verwaltungsbeamten in den allgemeinen öffentlichen Krankenanstalten in Böhmen.

Ldtgz. 708, Dr. -Nr. CCLII. Bericht des

Landesausschusses über die Anträge des Landeskulturrathes betreffend die Aufforstung von kahlen Lehnen.

Ldtgz. 707, Dr. -Nr. CCLIIII. Bericht der

Budgetkommission über den Landesausschußbericht betreffend die Verpflichtung des Königreiches Böhmen zur Zahlung der hierländischen Grundentlastungsschuld.

Ldtgz. 737, Dr. -Nr. CCLIV. Antrag des Abg. Alfons Štastný und Johann Rataj betreffend die Abänderung der Geschäftsordnung des Landtages des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 738, Dr. -Dr. CCLV. Antrag des

Abg. Dr. Urban und Genossen, betreffend die Aufhebung der Kundmachung der k. k. PolizeiDirection vom 21. Jänner 1898.

Ldtgz. 739, Dr. -Nr. CCLVI. Antrag der

Abgeordneten Dr. Gustav Schreiner und Genossen, betreffend die Erleichterung des Meliorationskredites für außerhalb des Verbandes einer Meliorationsgenossenschaft stehende Interessenten.

Ldtgz. 740, Dr. -Nr. CCLVII. Antrag

der Abg. Dr. Gustav Schreiner, Heinzel und Genossen, betreffend die Errichtung von Verfuchs- und Untersuchungsstationen.

Ldtgz. 741, Dr. -Nr. CCLVIII. Bericht

der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschußbericht betreffend das Gesuch der Gemeinde Tachlovic um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Unhošt und Zuweisung derselben zum Gerichtsbezirke Smichov.

Ldtgz. 764, Dr. -Nr. CCLX. Antrag des

Abg. JUDr. Johann Vašatý und Genossen aus Einführung der russischen Sprache als unobligaten Gegenstandes an den Mittelschulen.

Ldtgz. 765, Dr. -Nr. CCLXI. Antrag der

Abg. Dr. Herold und Dr. Pacák und Genossen auf Erlassung eines Landesgrundgesetzes, betreffend die Untheilbarkeit des Königreiches Böhmen und die Gleichberechtigung beider Volksstämme.

Ldtgz. 766, Dr. Nr. CCLXII. Bericht

des Landesausschusses über die Reform des culturtechnischen Dienstes im Königreiche Böhmen.

Ldtgz. 769, Dr. -Nr. CCLXIII. Bericht

der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch des Stadtrathes von Reichenberg um Erwirkung eines Landesgesetzes betreffend die Veräußerung mehrerer Gemeindegrundstücke.

Ldtgz. 779, Dr. -Nr. CCLXIV. Bericht

der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschußbericht, betreffend die Thätigkeit der landw. Bezirksvorschußkassen im Jahre 1896.

Dann der stenographische Bericht über die

XXXVI. Sitzung.

Am Tische liegt auf:

Die Brochüre des Wenzel Hollar, vorgelegt von F. A. Borovský, Custos des kunstgewerblichen Museums, d. Zeit Verwalter ds"Hollareums. "

Der Bericht über die Thätigkeit des Cen

tralcollegiums des Landesculturrathes für das Königreich Böhmen in der Periode 1894-96

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které zprávy zemského výboru z presidia byly přikázány komisím.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen welche Landesausschussberichte ex praesidio den Commissionen zugewiesen worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Z presidia bylo přikázáno a to ko misi rozpočtové:

č sn. 708, č. t. CCLII. Zpráva zemského výboru o návrzích rady zemědělské na zalesňování holých strání,

č. sn. 745. Zpráva výboru zemského v příčině doplnění stavu účetních úředníků,

č. sn. 746. Zpráva výboru zemského se statistickými dáty v příč. káranců a korrigendů král. čes. zemských donucovacích pracoven a polepšoven,

č. sn. 747. Zpráva zemského výboru v příčině súčastnění se technických odborů zemského výboru výstavy architektury a inženýrství,

č. sn. 748. Zpráva výboru zemského o žádosti vdovy po účetním revidentu Věry Lowové, za zvýšení zaopatřovacích platů,

č. sn. 749. Zpráva zemského výboru o peticích "Českého obchodního musea v Praze" za subvenci zemskou,

č. sn. 761 Zpráva výboru zemského v příčině dalších příspěvků zemských na obnovení chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře,

č. sn. 762, Zpráva zemského výboru v příčině prodloužení doby výdajnosti ohledně úvěru, který za příčinou neúrody z roku 1893 povolen byl ku zaplacení úroků ze zápůjček uzavřených okresy na úlevu nouze,

č sn. 763. Zpráva výboru zemského v příčině zemského příspěvku na opravu Vlašského dvora v Kutné Hoře,

č. sn. 766, č. t. CCLXII. Zpráva vý-

boru zemského o reformě služby zemědělsko-technické v království Českém,

ř. sn. 767. Zpráva zemského výboru v příčině zřízeni místa zdravotního úředního konceptního v odboru zdravotním zemského výboru,

Komisi pro záležitosti okresní a obecní a to:

č. sn. 760. Zpráva zemského výboru v příčivě prohlášení okresní nemocnice v Benešově, za všeobecnou nemocnici veřejnou,

Komisi pro záležitosti zemědělství: č. sn. 766, č. tisku CCLXII. Zpráva zemského výboru o reformě služby zemědělsko technické v království českém.

Ex praesidio wurden nachstehende Ausschussberichte zugetheilt und zwar: der Budgetcommission:

Ldtg. -Z. 708, Truck CCLII. Bericht des

Landesausschußes über die Antrage des Landesculturrathes betreffend die Aufforstung von kahlen Lehnen.

Ldtg. -Z. 745. Bericht des Landesausschußes betreffend Bermehrung des KonkretalStatus des Rechnungsbeamten

Ldtg. -Z. 746 Bericht des Landesausschußes mit den statistischen Daten über die Zwanglinge und Korrigenden der kgl. böhmischen Landeszwangsarbeits- und Besserungsanstalten.

Ldtg. -Z. 747. Bericht des Landesausschußes betreffend die Betheiligung der technischen Abtheilungen des Landesausschußes an der Ausstellung Der Architectur und des Ingenieurwesens.

Ldtg. -Z. 748. Bericht des Landesausschußes über das Ansuchen der Rechnungsrevidentenwitwe Vera Low um Erhöhung ihrer Versorgungsgenuße.

Ldtg. -Z. 749. Bericht des Landesausschußes über die Petitionen des Vereines "Česke obchodní museum v Praze" um Gewahrung einer Landessubvention.

Ldtg. -Z. 761. Bericht des Landesausschußes in Angelegenheit der weitern Landesberträge zur Restaurirung des Set. Barbarakirche in Kuttenberg.

Ldtg. -Z. 762. Bericht des Landesausschußes iu Angelegenheit der Verlängerung der Verwendungsdauer des Kredites, welcher anläßlich der Mißernte vom J. 1893 zur Zahlung der Zinsen von Bezirksnothstandsdarlehen bewilligt wurde.

Ldtg. -Z. 763. Bericht des Landesausschußes in Angelegenheit des Landesbeitrages zur Restaurirung des Wälschen Hofes in Kuttenberg.

Ldtq. -Z. 766, Druck CCLXII. Bericht

des Landesansschußes über die Reform des kulturtechnischen Dienstes im Königreiche Böhmen.

Der Commission für die Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten:

Ldtg. Z. 760 Beucht des 

Landesausschußes betreffend die Ertheiligung des Deffenttlichkeitsrechtes an das Bezirkskrankenhaus in Beneschau.

Der Landesculturcommission:

Ldtg. Z. 766. Bericht des 

Landesausschußes über die Reform des culturtechnischen Dienstes im Köuigreiche Böhmen.

Nejvyšší maršálek zemský: Zádám by slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Hause den Einlaus an Petitionen mitzutheilen.

Sněmovní aktuar dr. Haas (čte): Petice od 4. do 8. února 1898:

Č. p. 2544, posl. pan Hájek s peticí Josefa Dury, říd. měšť. škol v. v. v Písku za upravení výsložného,

č. p. 2545, posl. p. Špindler s peticí měst. úřadu v Lysé n/L za povolení ku vybírání ½ % dávky z koupě nemovitostí,

č. p. 2546, pos1. p. dr. Dvořák s peticí asylního spolku university ve Vídni za subvenci,

č. p. 2547, týž p. posl. s peticí podpůrného spolku nemajetných a řádnych posluchačů lékařství na universitě ve Vídni za subvenci,

č. p. 2548, posl. p. dr. Pacák s peticí obce Vrdy za subvenci na stavbu okresní silnice,

č. p. 2549, týž p. posl. s peticí rolníků v Starkoči za odepsání zápůjčky,

č. p. 2550, posl. pan Teklý s peticí obce Bakova za příspěvek na opravu kostela sv. Barbory,

č. p. 2551, posl. p. Gust. Adámek s peticí spolku pro zřízení a udržování dětské nemocnice a chorobince v Praze v příčiňě zabezpečení náhrady za ošetřování venkovských chudých dítek z fondu zemského,

č. p. 2552, posl. pan Heřman Janda s petici Českého chmelař. spolku v Kroučově za další ponechání subvence,

č. p. 2553, posl. p. Březnovský s peticí Českoslovanské obchodnické besedy v Praze za upravení živnostenského řádu ohledně nedělního klidu a pracovní doby,

č. p. 2554, posl. pan Fišera s peticí okresního výboru v Chlumci v příčině dozoru zem. výboru nad melioračními pracemi,

č. p. 2555 posl. pan Gust. Adámek s peticí jednoty obchod, gremii v Praze v příčině upravení doby pracovní.

3. 2556. Abg. Herr Dr. Kiemann mit

der Petition des Feuerwehr-Landes-Centralverbandes in Bilin um Abänderung der Feuerpolizeiordnung vom 25. Mai 1876,

č. p. 2557, posl. p. dr. Zátka s peticí župy hasičské "Trocnov" v Ledenicích proti rozdělení zemského hasičského fondu ve dva fondy,

č. p. 2558, posl. p. Kůs s peticí župní hasičské jednoty v Žinkovech v téže záležitosti,

č. p. 2559, posl. pan Dostál s petici hospodářského spolku v Charváticích za zřízení vysoké školy zemědělské a reorganisaci rolnických škol,

č. p. 2560, posl. pan Lenoch s peticí hospodářského spolku v Poličce v téže záležitosti,

č. p. 2561, posl. p. Dostál s peticí hospodářského spolku v Charváticích za rozšíření a decentralisaci zemědělské technické kanceláře,

č. p. 2562, posl. pan Lenoch s peticí okres. hospodářského spolku v Poličce v téže záležitosti,

č. p. 2563, p. posl. p. dr. Zátka s peticí obecního úřadu v Purkarci za podporu na zřízení přechodu přes Vltavu,

č. p. 2564, posl. p. dr. Malinský s peticí Rudolfa Sadila, starosty v Polné ve příčině podporování stavby místní dráhy Polná-Štoky,

č. p. 2565, posl. pan dr. Šil s peticí městské rady ve Dvoře Králové n/L., za zřízení c. k. krajského soudu tamtéž,

č. p. 2566, poslanec p. Sokol s peticí

místní školní rady v Přední Lhotě za změnu disciplinárního řádu pro učitele,

č. p. 2567, posl. p. dr. Baxa s peticí místní školní rady v Poděbradech v téže záležitosti,

č. p. 2568, posl. p. Janďourek s peticí místní školní rady v Lomnici n/P. v téže záležitosti,

č. p. 2569, týž pan poslanec s peticí učitelské jednoty v Lomnici n/P. v téže záležitosti,

č. p. 2570, posl. pan dr. Čelakovský s peticí místní školní rady ve Vysokém Mýtě za upravení služného učitelů škol měšťanských,

č. p. 2571, posl. pan Sokol s peticí místní školní rady v Koutech za zrušení IV. třídy služného učitelů,

č. p. 2572, posl. p. dr. Engel s peticí učitelské jednoty v Benešově v téže záležitosti,

č. p. 2573, posl. pan Sokol s peticí místní školní rady ve Lhotě Pískové v téže záležitosti,

č. p. 2574, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Prední Lhotě v téže záležitosti,

č. p. 2575, posl. p. Janďourek s peticí učitelské jednoty "Komenský" v Lomnici n/P. za volnou konkurenci učitelů a učitelek při obsazování míst učitelských,

č. p. 2576, posl. p. dr. Baxa s peticí místní školní rady v Patku za změnu zákona z dne 13. května 1894 týkajícího se upravení právních poměrů učitelů,

č. p. 2577, týž p. posl. s peticí místní školní rady v Poděbradech v téže záležitosti,

Z. 2578. Abg. Herr Legler mit der Petition des deutschen Lehrervereines in Brüx in derselben Angelegenheit,

Z. 2579. Derselbe Herr Abg. mit der Petition der Lehrerinnen des Reichenberger Stadtbezirkes in derselben Angelegenh it,

Z. 2580. Abg. Herr Wolf mit der Petition des Schulbezirkes Dux in derselben Angelegenheit,

Z. 2581. Derselbe Herr Abg. mit der Petition des Duxer Bezirkslehrervereines in Osseg in derselben Angelegenheit,

Z. 2582. Abg. Herr Legler mit der Petition des Lehrkörpers in Niedergrund in derselben Angelegenheit,

Z. 2583. Derselbe Herr Abg. mit der Petition des Ortsschulrathes in Niedergrund in derselben Angelegenheit,

č. p. 2584, posl. p. dr. Setunský s peticí místní školní rady v Horažďovicích za vpočítání pětiletého zvýšení služného učitelů od zkoušky způsobilosti učitelské,

č. p. 2585, týž p. posl. s peticí městské rady v Horažďovicích v téže záležitosti,

č. p. 2586, posl. p. Janďourek s peticí učitelské jednoty "Komenský" v Lomnici n/P. v téže záležitosti,

Z. 2587. Abg. Herr Legler mit der Petition des Lehrervereines in Neudek um Berechnung der 5jähr. Gehaltserhöhung der Lehrer von der Lehrbefähigungsprüfung,

č. p. 2588, posl. p. Janďourek s peticí učitelské jednoty "Komenský" v Lomnici n/ P. v příčině opatření vhodných bytů pro učitele na venkove,

č. 2589, posl. p. Sokol s peticí místní školní rady ve Štitově za zvýšení odměny světským učitelům náboženství,

Z. 2590. Abg. Herr Opitz mit der Petition des Josef Sinik, Katecheten in Tachau, um Abänderung des Gesetzes vom 14. Dezember 1888 betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse der Katecheten,

č. p. 2591, posl. p. Krumbholz s peticí obec. zastupit. v Lipanech za zrušení školného na školách obecních,

č. p. 2592, týž p. posl. s peticí obec zastupit. v Lipenci v téže záležitosti,

č. p. 2593, týž p. posl. s peticí obec. zastupit. v Lipenci za odepsání nedoplatku školného,

Z. 2594. Abg. Herr Legler mit der Petition der Industriallehrerinnen des Bezirkes Plan wegen gleicher Remunerirung sämmtlicher Industriallehrerinnen,

č. p. 2595, posl. pan König s petici Stanisl. Matějčka, řídícího učitele v Kacerově, v příčině vpočítání let služebních,

Z. 2596 Abg. Herr Legler mit der Petition des Wendelin Fischer, Oberlehrer in Herrnfeld in derselben Angelegenheit,

Z. 2597. Abg. Herr Tonder mit der Petition des Jos. Teubner, Lehrer in Böhm. Leipa um Anrechnung seiner Dienstjahre,

č. p. 2598, posl. p. Sokol s petici místní školní rady v Štítově v příčině snížení zákonnitého počtu žactva na jednotřídních školách obecních na 60

č. p. 2599, posl. pan Leopold hrabě Sternberg s peticí kuratoria rolnické školy v Kostelci n/Orl. za udělení mimořádné subvence neb nezúročitelné půjčky,

č. p. 2600, posl. p. dr. Herold s peticí

hospod. polit. spolku v Kostelci n/L. v příčině dodání dodatečného počtu vagonů na stanice Dřisy a Všetaty v měsících červenci a srpnu pro vývoz okurek,

č. p. 2601, posl. p. dr. Blažek s peticí spolku majitelů domů pro Nové Město Pražské a Vyšehrad v příčině povolání majitelů domů do kom se pro daň z výdělku a pro osobní daň z příjmů,

č. p. 2602, posl. pan dr. Čelakovský s peticí městské rady ve Skutči za projednání předlohy zemsk. výboru o změně § 33. řádu volení v obcích,

Z. 2603. Abg. Herr Wolf mit der Petition des Bezirksausschusses in Teplitz wegen Erlassung eines Gesetzes betreffend die Aufforstung kahler Lehnen und Entwässerung von Mooren und Sümpfen,

č. p. 2604, posl. p. Dostál s peticí župní hasičské jednoty v Sobotce proti rozdělení zemského hasičského fondu ve dva fondy,

č. p. 2605, posl. p. Kožmín s peticí sboru dobrovolných hasičů v Jesenici v téže záležitosti,

č. p. 2606, týž p. posl. s peticí sboru dobrovolných hasičů v Křepenicích v téže záležitosti,

č. p. 2607, posl. p. Krumbholz s peticí hospod. spolku v Berouně za změnu čeledního řádu,

č. p. 2608, posl. p. Kožmín s peticí hospod. spolku v Sedlčanech v příčině zřizování pokračovacích škol hospodářských,

č. p. 2609, posl. p. Krumbholz s peticí Bohumila Budíka, učitele v Slivenci za vypočítání služebních let,

Z. 2610. Abg. Herr Siegmund mit der

Petition des Curatoriums des Nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg um Gewährung einer außerordentlichen Subvention,

č. p. 2611, posl. p. Kůs s peticí obce Radachovy za odepsání nedoplatku školného,

č. p. 2612, posl. p. dr. Dvořák s peticí tělocvičného spolku paní a dívek v Praze za obsazování míst učitelských na dívčích školách pouze učitelkami,

č. p. 2613, týž p. posl. s peticí dra Cypra, obvodního lékaře v Opočně za upravení služného obecních a obvodních lékařů a přiřknutí nároku na pensi,

č. p. 2614, týž p. posl. s peticí dra

Jos. Klímy, obvod. lékaře v Mirovicích v téže záležitosti,

č. p. 2615, týž p. posl. s peticí dra Vladimíra Lepaře, obvod. lékaře v Soběslavi v téže záležitosti,

č. p. 2616, týž p. posl. s peticí dra Jos. Malého, obvodního lékaře v Týništi v téže záležitosti,

č. p. 2617, posl. p. dr. Moravec s peticí dra Jos. Moravce, obec. lékaře v Králové Dvoře n/L. v téže záležitosti,

č. p. 2618, posl. p. dr. Dvořák s peticí dra L. Mráčka. obvod. lékaře v Dirné v téže záležitosti,

č. p. 2619, týž p. posl. s peticí dra Ant. Machka, obvod. lékaře v Cerekvici v téže záležitosti,

č. p. 2620, týž p. posl. s peticí dra Jos. Procházky, obvod. lékaře v Táboře v téže záležitosti,

č. p. 2621, posl. p. dr. Moravec s peticí dra Emila Reinbergra, obvod. lékaře v Dvoře Králové n/L. v téže záležitosti,

č. p. 2622, posl. p. dr. Dvořák s peticí dra Otakara Melichara, obvodního a obecního lékaře v Milčíně v téže záležitosti,

č. p. 2623, týž p. posl. s peticí dra Jak. Spaty, obvod. lékaře v Jistebnici v téže záležitosti,

č. p. 2624, týž p. posl. s peticí dra Ant. Smetany, obvod. lékaře v Mladé Vožici v téže záležitosti,

č. p. 2625, týž p. posl. s peticí dra Jana Svačiny, obvod. lékaře v Kolovči v téže záležitosti,

č. p. 2626, týž p. posl. s peticí dra Leop. Šteina, obvod. lékaře v Borohrádku v téže záležitosti,

č. p. 2627, týž p. posl. s peticí dra Leopolda Šrama, obvod. lékaře ve Všestarech v téže záležitosti,

č. p. 2628, týž p. posl. s peticí dra Edvarda Walenty, obvod. lékaře v Žamberku v téže záležitosti,

č. p. 2629, tyž p. posl. s peticí dra Karla Steina, obvod. lékaře v Chlumci n. /C. v téže záležitosti,

Nejv. maršálek zemský: Páni poslanci J. Mareš, König, Hodys, Mixa a soudruzi podali na mne v XXXII. sezení slavného sněmu ze dne 22. ledna 1898 dotaz: 1. V jakém stadiu se nalézá regulace Litavky a jejích přítoků, červeného potoka a Hředelského potoka, 2. zdaliž jsem ochoten


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP