Pátek 28. ledna 1898

Stenographischer Bericht

über die

XXXIV. Sitzung der II. Jahressession des

andtages d. Königreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 28. Jänner 1898.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallSteEvertreter Julius Lippert und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Friedrich Pietrzikowski und k. k. Statthaltereisekretär Dr. Rudolf Neumann.

Stenografická zpráva

o

XXXIV. sezení II. výročního zasedáni sněmu království Českého z roku 1895.

dne 28. ledna 1898.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Julius Lippert, a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Bedřich Pietrzikowski a c. k. místodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Tagesordnung:

1.   Wahlberichte.

2.   Zweite Lesung des Berichtes der Landesculturkommission über den Landesausschußbericht betreffend die Verlegung der Viehmarktplätze in den Marktgemeinden. Ldtg. 3. 427, D. -N. CLXIX.

3. Zweite Lesung des Berichtes der Gewerbe-Commission über den Landesausschussbericht betreffend die Errichtung eines technologischen Landesmuseums in Prag; Ldtg. Z. 470, Druck CLVII

4. Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition des Gemeindevorstandes in Chlum, Bezirk Hlinsko, um Enthebung

Denní pořádek:

1. Zprávy o volbách. 2. Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru v příčině přeložení trhů za města,

č. sn 427, čís. tisku CLXIX.

3.  Druhé čtení zprávy komise živnostenské o zprávě zemského výboru ve příčině zřízení zemského technologického musea v Praze; č. sn. 470, tisk CLVII.

4.  Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o peticí představenstva obce Chlumu, okres Hlinsko, za osvobození od povinnosti poplatné ke

von der Beitragszahlung zu der Kirche und Pfarre in Kreuzberg; Ldtg. Z. 400, Druck CLXII.

5.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Commission über den Landesansschussbericht, betreffend den gesetzlichen Schutz des böhmischen Hopfens gegen Fälschungen; Ldtg. Z. 479, Druck CLXV.

6.   Wahl eines Mitgliedes der Commission für öffentliche Arbeiten durch den ganzen Landtag.

7.   Wahl eines Mitgliedes der Commission für die Geschäftsordnung des Landtages durch den ganzen Landtag.

8.   Wahl eines Mitgliedes der Landeskultur-Commission durch den ganzen Landtag.

9.   Wahl eines Mitgliedes der Commission für Angelegenheiten der Hypothekenbank durch den ganzen Landtag.

10.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Commission über die Petition der Gemeinde Mlikojed in Angelegenheit der Errichtung von Schutzdammen gegen Uiberschwemmung der Elbe; Ldtg. Z. 501, ung.

11.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Commission über die Petition des landwirtschaftlichen Bezirksvereines in Pardubitz um Errichtung einer Ackerbauschule dortselbst; Ldtg. Z. 640, ung.

12.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur Commission über die Petition der landwirtschaftlichen Vereine des Bezirkes Taus um Errichtung einer landwirtschaftlichen Winterschule in Taus, Ldtg. Z. 641, ung

13.   Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition des Stadtrathes in Schuttenhofen um Errichtung eines k. k. Kreisgerichtes daselbst; Ldtg. Z. 468, ung.

14.    Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadtvertretung Křinetz um Errichtung eines Bezirksgerichtes dortselbst, Ldtg. Z. 587, ung

15.    Zweite Lesung des Berichtes der Schul-Commission über die Petition der Lehrerswitwe Katharina Kruis um Gewahrung einer Pension im Gnadenwege; Ldtg. Z. 460, ungedr.

16.   Zweite Lesung des Berichtes der Schul Commission über die Petition der Lehrerswitwe Marie Vesely um Unterstutzung; Ldtg. Z. 461, ung.

17.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommission über die Petition der Lehrers-

kostelu a faře ve Krucemburku; č. sn. 400, tisk CLXII.

5.     Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru v příčině zákonné ochrany českého chmele proti porušování, č. sn. 479, tisk CLXV.

6.    Volba jednoho člena komise pro práce veřejné celým sněmem.

7.   Volba jednoho člena komise pro jednací řád sněmovní celým sněmem.

8.   Volba jednoho člena komise pro záležitosti zemědělství celým sněmem

9.   Volba jednoho člena komise pro záležitosti hypoteční banky celým sněmem.

10.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici obce Mlékojedy v příčině zřízení ochranných hrází proti povodni Labe; č. sn. 501, net.

11.     Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici okresního hospodářského spolku v Pardubicích za zřízeni rolnické školy tamtéž; č. sn. 640, net.

12.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici hospodářských spolků okresu Domažlického za zřízení zimní hospodářské školy v Domažlicích, č. sn. 641 net.

13.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o petici městské rady v Sušici za zřízení c. k. krajského soudu tamtéž, č. sn 468, net.

14.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o petici zastupitelstva města Křince za zřízení okresního soudu tamtéž; č sn. 587, net.

15.   Druhé čtení zprávy komise Školské o petici vdovy po učiteli Kateřiny Kruisové za uděleni pense v cestě milosti; č. sn. 460, net

16.     Druhé čtené zprávy komise školské o petici Marie Veselé, vdovy po učiteli, za podporu, č. sn. 461, net.

17.      Druhé čtení zprávy komise školské o petici Barbory Rybové, vdovy

witwe, Barbara Ryba, um Belassung der Unterstützung für ihren Sohn Ladislaus; Ldtg. Z. 462, ung.

18. Zweite Lesung des Berichtender SchulCommission über die Petition der Lehrerswittve Anna Roch, um Unterstützung; Lbtg. Z. 464, ung.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 15 Min. Vorm.

po učiteli, za ponechání podpory pro jejího syna Ladislava; č. sn. 462, net.

8. Druhé čtení zprávy komise školské o petici Anny Rochové, vdovy po učiteli, za podporu; č. sn. 464, net.

Schůze počala o 11. hod. 15 min. dop.

Oberstlandmarschall (lautet): Ich eröffne die Sitzung.

Zahajuji schůzi.

Die Geschäftsprotokolle der XXX. und XXXI. Sitzung vom 20. und 21. Jänner 1898 sind in der vorgeschriebenen Frist zur Einsicht ausgelegt gewesen.

Jednací protokoly XXX. a XXXI. sezení ze dne 20. a 21. ledna 1898 byly po předepsanou dobu k nahlédnutí vyloženy.

Ich stelle die Anfrage, ob Jemand gegen den Wortlaut dieser Protokolle eine Einwendung erhebt.

Činím dotaz, zdali někdo proti znění těchto protokolů činí námitky ?

Jelikož nebyla žádná námitka činěna, prohlašuji, že tyto protokoly jsou schváleny.

Da keine Einwendung erhoben wird, erkläre ich die Protokolle für agnoscirt.

Die nach Schluss der letzten Sitzung von den Curien vorgenommenen Erganzungswahlen in mehrere Commissionen hatten das nächstehende Ergebnis:

In den Commassationsausschuss wurden gewählt:

von der Curie des Großgrundbesitzes der Herr Abgeordnete Parish; von der Curie der Landgemeinden der Herr Abgeordnete Opitz.

In die Schulkommission: von der Curie des Großggrundbesitzes der Herr Abgeordnete Porak;

In die Commission für die Geschäftsordnung des Landtages:

von der Curie der Städte und Industrialorte der Herr Abgeordnete Strache.

In die Petitionskommission: von der Curie der Städte und Imdustrialorte der Herr Abgeordnete Josef Šulc;

und in die Commission, für den Antrag des Abgeordneten Dr. Fořt voon der Curie der Landgemeinden der Her r Abgeordnete Gustav Adámek.

Doplňovací volby do jednotlivých komisí vykonané kuriemi po ukončení posledního sezení měly výsledek tento:

Do výboru kamasačního zvoleni byli: od kurie velkých statků pan poslanec Parish, od kurie obcí venkovských pan posl. Opitz,

do komise školské od kurie velkých statků pan poslanec Porák,

do komise pro jednací řád sněmovní od kurie měst a průmyslových míst pan poslanec Strache.

do komise petiční od kurie měst a průmyslových míst p. poslanec Josef Šulc,

a do komise pro návrh poslance dra. Fořta od kurie obcí venkovských p. posl. Gustav Adámek.

Komise pro záležitosti okresní a obecní vykonala novou volbu předsedy, i zvolen předsedou dotčené komise posavadní druhý náměstek předsedy pan posl. Schwarz a na místě téhož za druhého náměstka předsedy p. poslanec Jan dědičný princ Schwarzenberg.

Die Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten hat die Neuwahl des Obmannes derselben vorgenommen und wurde zum Obmanne der bisherige zweite Obmanntellvertreter Herr Abgeordneter Schwarz, und an dessen stelle zum zweiten Obmannstellvertreter der Herr Abgeordnete Johann Erbprinz Schwarzenberg gewählt.

Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Drucksch: isten vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Mezi posledním sezením rozdána byla č. sn. 635, č. t. CCXXXII. Zpráva zemského výboru v záležitosti záruky zemského fondu za zálohy poskytnuté státem za příčinou katastrofy povodňové z roku 1897.

Dnes bylo rozdáno:

č. sn. 589, č. t. CCIX. Zpráva zemského výboru v příč. zákona ze dne 25. října 1896 č. 220 ř. z. pokud se týče čl. XIII. nařízeného sproštění nové osobní daně z příjmů všech, přirážek, jež podléhají zemskému zákonodárství,

č. sn. 597, č. t. CCXII. Zpráva zemského výboru o rozpočtech fondu normálních škol a nadací k němu náležejících na r. 1898,

č. sn 642, č. t. CCXXVII. Zpráva výboru zemského o činnosti okresních hospodářských záložen v roce 1896,

č. sn. 629, tisk CCXXIX. Zpráva zemského výboru v příčině částečné změny jednacího řádu pro sněm království českého,

č. sn. 630, tisk CCXXX. Zpráva zemského výboru, kterou se předkládá zpráva o činnosti technického oddělení pro stavby vodní v době od 1. ledna až do 31. prosince 1897,

č. sn. 636, tisk CCXXXIII. Návrh poslance Kudrnky a soudruhů na změnu § 2. zákona ze dne 12. července 1896 říš. zák. čís. 118,

č. sn. 637, tisk CCXXXIV. Návrh poslance Aloise Kryfa, Kudrnky a soudruhů v příčině poplatků z převodu vlastnického práva u selských usedlostí,

č. sn. 645, tisk CCXXXVII. Zpráva komise pro záležitosti zemské banky o zprávě výboru zemského o upravení platu vrchního ředitele a stálých ředitelů zemské banky království Českého,

č. sn. 653, tisk CCXXXVIII. Návrh poslance MUD. V. Šamánka a soudruhů v příčině ochrany českých menšin,

č. sn. 654, tisk CCXXXIX. Návrh posl. Jana Jaroše, Frant. Hovorky a soudruhů ve příčině doplnění stanov zemské banky království českého.

Stenografická zpráva 31. a 32. schůze. Přehledná mapa železniční království českého.

Im Drucke wurde vertheilt und zwar während der letzen Sitzung:

Z. 635, Dr. -Nr. CCXXXII. Bericht des Landesausschußes in Angelegenheit der Haftung des Landesfondes für die anläßlich der Hochwasserkatastrophe vom Jahre 1897 zu gewährenden Staatsvorschüse.

Heute wurden im Drucke vertheilt:

Ldtgz. 589, Druck-Nr. CCIX. Bericht des Landesausschußes in Angelegenheit des Gesetzes vom 25. Oktober 1896 Nr. 220 R. -G. -Bl. beziehungsweise der mit dem Art. XIII. vorgeschriebenen Feeilassung der neuen PersonalEinkommensteuer von allen der Landesgesetzgebung unterliegenden Zuschlagen.

Ldtgz. 597, Dr. -Nr. CCXII. Bericht des Landesausschusses über die Voranschläge des Normalschulfondes und der dazu gehörigen Stiftungen für das Jahr 1898.

Ldtgz. 642, Dr. -Nr. CCXXVII. Bericht des Landesausschußes über die Thätigkeit der landwirthschaftlichen Bezirksvorschußkassen im Jahre 1896.

Ldtgz. 629, Dr. -Nr CCXXIX. Bericht des Landesausschußes, betreffend eine theilweise Abänderung der Geschäftsordnung des Landtages des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 630, Dr. -Nr. CCXXX. Bericht des Landesausschußes, mit welchem der Bericht über die Thätigkeit der technischen Abtheilung für Strassenbauten in der Zeit vom 1. Jänner bis 31. Dezember 1897 vorgelegt wird.

Ldtgz. 636, Dr. -Nr. CCXXXIII. Antrag des Abg. Kudrnka und Genossen auf Abänberung des § 2. des Gesetzes vom 12. Juli 1896. R. -G. -Bl. Nr, 118.

Ldtgz. 637, Dr. -Nr. CCXXXIV. Antrag des Abgeordneten Alois Kryf, Kudrnka und Genossen, betreffend die Gebühren von der Uebertragung des Eigenthumsrechtes bei Bauerngütern.

Ldtgz. 645, Dr. -Nr. CCXXXVII. Bericht der Commission für Angelegenheiten der Landesbank über den Bericht des Landesausschußes, betreffend die Regelung der Bezüge des Oberdirektors und der ständigen Direktoren der Landesbank des Königreiches Böhmen.

Ldtgz. 653, Dr. -Nr, CCXXXVIII. Antrag des Abgeordneten MUDr. W. Šamánek und Genossen, betreffend den Schutz der böhmischen Minoritäten.

Ldtgz. 654, Dr. - Nr. CCXXXIX. Antrag der Abgeordneten Johann Jaroš, Franz Hovorka und Genossen, betreffend die Ergänzung der Statuten der Landesbank des Königreiches Böhmen.

Stenographische Berichte über die 31. und 32. Sitzung.

Eisenbahn-Uebersichtskarte des Königreiches Böhmen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slav. sněmu bylo sděleno, které zprávy zemského výboru rozdány byly komisím.

Ich bitte dem hohen Hanse mitzutheilen, welche Berichte des Landesausschusses ex praesidio den Commissionen zugewiesen wurden.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Z praesidia bylo přikázáno komisím a to komisi rozpočtové:

č. sn. 589. Zpráva zemského výboru v příčině zákona ze dne 25 října 1896 č. 220 ř. z pokud se týče článku XIII nařízeného sproštění nové osobní daně z příjmu všech přirážek, jež podléhají zemskému zákonodárství,

č. sn. 630. Zpráva zemského výboru, kterou se předkládá zpráva o činnosti technického oddělení pro stavby vodní v době od 1. ledna až do 31. prosince 1897,

č. sn. 635. Zpráva zemského výboru v záležitosti záruky zemského fondu za zálohy poskytnuté státem za příčinou katastrofy povodňové z r. 1897,

č. sn. 638. Zpráva zemského výboru o žádosti obce Náchodské za poskytnutí zemské subvence na vydržování a zařízení obecní reálky v Náchodě,

č. 639. Zpráva výboru zemského v příčině závazku království českého ku placení dluhu vyvazovacího fondu v tomto království,

č. sn. 643. Zpráva zemského výboru s osnovou zemského zákona, jenž se týče zahrazení strží v povodí potoka Habrovského v okresu Křivoklátském.

Komisi pro jednací řád sněmovní:

č. sn. 629 Zpráva zemského výboru v příčině částečné změny jednacího řádu pro sněm království českého.

Komisi pro záležitosti okresní a obecní:

č. sn. 642. Zpráva výboru zemského o činnosti okresních hospodárských záložen v roce 1896.

Výboru legitimačnímu:

č. sn. 660. Zpráva výboru zemského o volbě p. Eduarda Strache za poslance do sněmu zemského za volební okres měst a míst průmyslových "Warnsdorf, Starý a Nový Franzensthal, Floriansdorf, Karlsdorf.

Ex praesidio wurden den Commissionen zugewiesen nachstehende Landesausschuberichte: Der Budgetkommission:

Ldtgz. 589, Dr. -Nr. CCIX. Bericht des Landesausschußes in Angelegenheit des Gesetzes vom 25. October 1896 Nr. 220 R. G. Bl. beziehungsweise der mit dem Artikel XIII. vorgeschriebenen Freilassung der neuen Personaleinkommensteuer von allen der Landesgesetzgebung unterliegenden Zuschlägen.

Ldtgz. 630, Dr.. Nr. CCXXX. Bericht des Landesausschußes, mit welchem der Bericht über die Thätigkeit der technischen Abtdeilung für Strassenbauten in der Zeit vom l. Jänner bis 31. Dezember 1897 vorgelegt wird.

Lbtgz. 635, Dr. -Nr. CCXXXII. Bericht des Landesausschußes in Angelegenheit der Hastung des Landesfondes für die anläßlich der Hochwasserkatastrophe vom Jahre 1897 zu gewährenden Staatsvorschüße.

Ldtgz. 638. Bericht des Landesausschußes über das Gesuch der Gemeinde Nachod um Gewährung einer Land ssubvention zur Errichtung und Erhaltung der Kommunalrealschule in Nachod.

Ldtgz. 639. Bericht des Landesausschußes betreffend die Verpflichtung des Königreiches Böhmen zur Zahlung der hierländischen Grundentlastungsschuld.

Ldtgz. 643. Bericht des Landesausschußes mit dem Entwurfe eines Landesgesetzes betref send die Runsenverbanungen im Gebiete des Habrover Baches im Bezirke Pürglitz.

Der Commission für die Geschäftsordnung des Landtages:

Ldtgz. 629. Der Bericht des Landesaussdhnßes betreffend eine theilweise Abänderung der Geschästsordnung des Landtages des Königreiches Böhmen.

Der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten:

Ldtgz. 642. Bericht des Landesausschußen über die Thätigkeit der landwirthschastlichen Vezirksvorschußkassen im Jahre 1876.

Dem Legitimationsausschuße:

Ldtgz. 669. Bericht des Landesausschußes über die Wahl des Herrn Eduard Strache zum Landtagsabgeordnetai für den Wahlbezirk der Städte und Industrialorte WarnsdorfAlt- und Neusranzensthal-Floriansodorf, Carlsdorf.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slav. sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche, dem hohen Hause den Einlauf an Petitionen mitzutheilen.

Sněm. aktuál dr. Lukáš (čte): Petice od 24. do 28. ledna 1898:

Petitionen vom 24. bis 28. Jänner 1898.

3. 2280, Abg. Herr Dr.. Zintl mit der Petition des Lehrkörpers in Marienbad um Einreihung dieser Gemeinde in die I. Lehrergehaltsklasse.

č. p. 2281, posl. p. Matema s petici umělecké komise při radě kr. hl. města Prahy za vyzváni c. k. vlády v příčině bezplatného přenechání zbytků hradeb obci Pražské.

Z. 2282. Abg. Herr Dr. Urban mit der Petition des Centralverbandes der deutschen landwirthschastl. Genossenschaften Böhmens um Subvention.

č. p. 2283, posl. p. ar. Dvořak s petici hospod. spolku v české Skalici za změnu čeledního řádu,

č. p. 2284, posl. p. dr. Klouček s peticí hospod, spolku v Jičíně v téže záležitosti,

č. p. 2285, posl. p. Suda s peticí hospod, spolku ve Volyni v téže záležitosti, č. p. 2286, posl. p. dr. Krajník s peticí místní školní rady v Čáslavi za upravení služného učitelů škol měšť.,

č. p. 2287, posl. p. dr. Herold s peticí sboru učit. v Kobylisích za změnu zákona z 13. května 1894 týkajícího se upravení právních poměrů učitelů,

Z. 2288, Abg. Herr Aigner mit der Petition der Lehrerinnen des Bezirkes Friedland in Friedland in ders. Angelegenheit.

Z. 2289, Abg. Herr Peschka mit der Petition des Lehrervereines in Batzdorf in ders. Angelegenheit.

Z. 2290, Abg. Herr Wunderlich mit der Petition des deutschen pädagogischen Vereines in Budtveis in derselben Angelegenheit.

č. p. 2291, posl. p. Teklý s peticí obec. Úřadu v Horkách za subvenci na stavbu vodovodu,

č. p. 2292, posl. p. Jos. Horák s peticí okres, výboru v Poděbradech za podporu obcím okr. následkem živelních pohrom,

č. p. 2293, posl. p. dr. Krajník s peticí představenstva města Čáslavi za subvenci tamnímu měšť. průmysl, museu,

č. p. 2294, posl. p. Formánek s peticí okres, výboru v Hradci Král. v příčině odměn obcím, jež obecní a veřejné cesty v řádném stavu udržují.

Z. 2295, Abg. Herr Pescha mit der Petition der Bezirksvertretung in Rokitnitz um Förderung des Lokalbahnprojektes WambergRokitnitz.

Z. 2296, Abg. Herr Dr. Zd. Schücker mit der Petition des Bezirksausschußes in Neudek um Erlassung eines Gesetzes betreffend die Aufforstung kahler Lehnen und Entwässerung von Mooren und Sumpfen.

č. p. 2297, posl. p. Formanek s petici okres, výboru v Hradci Král v téže záležitosti,

č. p. 2298, posl. p. Komárek a peticí hospod, spolku ve Vys. Mýtě za zřízení vysoké školy zemědělské a reorganisaci rolnických škol,

č. p. 2299, posl. p. dr. Setunský s peticí učit. jednoty česk. škol okresu Sušického za změnu discip. řádu pro učitele,

č. p. 2300, posl. p. dr. Dvořák s peticí učit. jednoty "Budeč" v Opočně v téže záležitosti,

č. p. 2301, posl. p. dr. Heller s peticí katechet. spolku v Praze za změnu zákona z 14. pros. 1888 týkajícího se upravení práv. poměrů katechetů.

č. p. 2304, posl. p. Hájek s peticí Frant. Dvořáka, katechety v Kardaš. Řečici v téže záležitosti,

č. p. 2305, týž p. poslanec s peticí Theodora Zátky, katech, v Jindř. Hradci v téže záležitosti,

6. p. 2306, posl. p. dr. Engel s peticí Jar. Buška, katech. v Benešové a Aloise Šmakala, katech. ve Vlašimi v téže záležitosti,

č. p. 2307, posl. p. dr. Klouček s peticí župní hasičské jednoty v Nov. Bydžově proti rozdělení zemsk. fondu hasičského ve dva fondy,

č. p. 2308, poslanac p. Teklý s peticí župní hasičské jednoty v Mnich. Hradišti v téže záležitosti,

č. p. 2309, poslanec p. Holče s peticí župní hasičské jednoty v Jindř. Hradci v téže záležitosti,

č. p. 2310, posl. p. dr. Kramář s peticí župní hasičské jednoty v Semilech v téže záležitosti,

č. p. 2311, poslanec p. Nehasil s peticí župní hasičské jednoty v Přišimasech v téže záležitosti,

č. p. 2312, posl. p. dr. Podlipský s peticí župní hasičiské jednoty pro Dobrušku a okolí v téže záležitosti,

č. p. 2213, posl. p. Hovorka s peticí župní hasičské jednoty v Městečku v téže záležitosti,

č. p. 2314, týž p. posl. s peticí župní hasičské jednoty pro okres Nové Strašecí v téže záležitosti,

č. p. 2315, posl. p. Bernard s peticí župní hasičské jednoty pro okolí Troskovic a Kozákova v téže záležitosti,

č. p. 2316, posl. p. Janďourek s peticí župní hasičské jednoty okresu Lomnického n. /P. v téže záležitosti,

č. p. 2317, posl. p. Dr. Dyk s peticí župní hasičské jednoty v Sedlci v téže záležitosti,

č. p. 2318, posl. p. Dr. Klouček s, peticí župní hasičské jednoty v Jičině v téže záležitosti,

č. p. 2319, posl. p. Dr. Brzorád s peticí župní hasičské jednoty okolí Kralovického v téže záležitosti,

č. p. 2320, posl. p. Dr. Malínský s peticí župní hasičské jednoty v Humpolci v téže záležitosti,

č. p. 2321, posl. p. Kryf s peticí župní hasičské jednoty polit, okresu Kolínského v téže záležitosti,

č. p. 2322, posl. p. Sokol s peticí župní hasičské jednoty polit, okresu Pardubického v téže záležitosti,

č. p. 2323, posl. p. Hodys s peticí župní hasičské jednoty "Proud" v Novém Kníně v téže záležitosti,

č. p. 2324, posl. p. Dr. Herold a peticí sboru učitelského v Kobylisích za vřadění této obce do vyšší třídy služného učitelů,

č. p. 2325, posl. p. Dr. Dvořák s peticí učit. jednoty "Budeč" v Opočně za počítání pětiletého zvýšení služného učitelů od zkoušky způsobilosti učitelské,

č. p. 2326, posl. p. Nehasil s peticí zemské jednoty zvěrolékařů v království Českém v Praze za rozšíření práva volebního na diplomované zvěrolékaře,

č. p. 2327, posl. p. Bernard s peticí obec. představenstva v Rakousích za podporu následkem živelních pohrom,

Z. 2328 Abg Herr Albl mit der Petition des Lehrkörpers in Postelberg um Abänderung des Gesetzes vom 13. Mai 1894, betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse der Lehrer,

č. p. 2329, posl. p. Dr. Scharf s peticí výboru hromady pomocníků nového obchodního grémia v Praze za úpravu živnostenského řádu v příčině nedělního klidu a pracovní doby,

Z. 2330. Abg. Herr Dr. Zd. Schücker mit der Petition des Karl Garkisch, Oberlehrers in Radiš um Gehaltserhöhung,

č. p. 2331, posl. p. Suda s peticí spolku dělnictva textilního v Strakonicích za stipendia pro syny členů spolku za příčinou umožnění návštěvy tamní školy stávkářské,

č. p. 2332, posl. p. Krejčík s peticí vzájemně se podporujícího spolku "Svatopluk" v Praze VII. za založení všeob. řemesl. školy v Holešovicích-Bubnech,

č. p. 2333, posl. p. Dr. Herold s peticí spolku "Záštita" v Praze za zvýšení subvence,

č. p. 2334, týž p. posl. s peticí obce Libeň za vydání zákona v příčině povoleni vybírání dávky z mouky uherské v obci té spotřebované,

č. p. 2335, týž p. posl. s peticí výboru hosp. průmyslového spolku v Ostrově za změnu čeledního řádu,

č. p. 2336, posl. p. Teklý s peticí župní hasičské jednoty na Skalsku proti


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP