Pátek 21. ledna 1898

Stenografická zpráva

o

XXXI. sezení II. výročního zasedáni (sněmu

království Českého z roku 1895. dne 21.ledna 1898.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Julius Lippert, a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. mistodržitelský rada Bedřich Pietrzikowski a c. k. mistodržitelský tajemník Dr. Rudolf Neumann.

Stenographischer Bericht

über die

XXXI. Sitzung d. n. Jahressession d. Landtages

des Königreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 21. Ianner 1898.

Vorsitzender: Ce. Durchlaucht bcr Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

A. n to e s e n d: Der OberstlandmarschaflStellvertreter Julius Lippert und eine gröss ßere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. (Excell. der k. k. Statthalter Carl Gras (&ouben hove, k. k. Statthaltereirath Friedrich Pietrjikowski und k. k. Statthaltereisefretar Dr. Rudolf Nieumann.

Denní pořádek:

1.  První čtení návrhu poslanců Dra. Ludvíka Schlesingra, Dra. Eppingra a soudruhů v příčině zrušeni jazykových nařízení pro cechy ze dne 5. dubna 1897 č. 12. a 13. z. z.; č. sn. 556, tisk CXCIX.

2.    Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru, týkající se žádosti pensionovaného ovičitele při zemském vyšším hospodářském ústavu Táborském, Františka Petrů, za přiznání nároků na výslužné též pro jeho rodinu a za zvýšení pense; č. sn. 428, net.

3.    Druhé čtení zprávy komise pro Tagesordnung:

1.  Erste Lesung des Antrages des Abgeordneten Dr. Ludtmg Sdjlesinger, Dr. Eppinger und Genossen, betreffend Aushebung der für Böhmen erlassenen Sprachenverordnungen vom

5. April 1897 Nr. 12 und 13 L. G. Bl.; Ldtg..3. 566, Druck CXCIX.

2.  Zraeite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Kommission über den Landesaus schussberichl, betreffend das Gesuch des pensionirten Übungslehrers an der höheren landwirtfchaftlichen Landeslehranstalt in Tabor, Franz Petrü, um Zuerkennung von Pensionsansprüchen auch sür seine Familie und um Pensionserhöhung; Ldtg.-Z. 428, ung.

3.  Ztveite Lesung des Berichtes der Land

záležitosti zemědělství o petici občanské besedy v Habřině za zákonné nařízení nucené meliorace luk; č. sn. 453, net.

4.     Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru o petici Dra. Františka Sitenského, professora na vyšším zemském hospodářském ústavu v Táboře, za vpočítání několika let služebních do pense; č. sn. 474, net.

5.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici kuratoria střední hospodářské školy v Chrudimi za upravení služného suplujících učitelů na školách hospodářských; č. sn. 475, net.

Po případě:

6.    Provedení volby komise dle usnesení téhož dne učiněného.

Schůze počala o 11. hod. 15 min. dop.

deskultur Commission über die Petition der "Občanská beseda" in Habřina um gesetzliche Bestimmung zur zwangsweisen Wiesenmelioration; Ldtg. -Z 453, ung.

4.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Eommission über den Landesausschussbericht, betreffs die Petition des Dr. Franz Sitenský, Professors an der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt in Tabor, um Einrechnung einiger Dienstjahre in die Pension; Ldtg. -Z. 474, ung.

5.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Commission über die Petition des Curatoriums der landwirtschaftlichen Mittelschule in Chrudim um Regelung der Gehalte der Supplenten an den landwirtschaftlichen Schulen; Ldtg. -Z. 475, ung.

Eventuell:

6.    Durchführung der an diesem Tage beschlossenen Commissionswahl.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 15 Min. Vorm.

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednací protol XXVIII. sezení ze dne 17. ledna byl po předepsanou dobu k nahlédnutí vyložen.

Das Geschäftsprotokoll der XXVIII.

Sitzung vom 17. Jänuer ist in der vorgeschriebenen Frist zur Einsicht ausgelegt gewesen.

Ich stelle die Anfrage, ob bezüglich des Wortlautes dieses Protocolls eine Einwendung erhoben wird.

Činím dotaz, zda někdo proti znění tohoto protokolu činí námitky.

Jelikož nebyla činěna žádná námitka, prohlašuji, že protokol jest schválen.

Nachdem keine Einwendung erhoben worden ist, erkläre ich dieses Protokoll für agnosciert.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte):

Tiskem bylo rozdáno:

č. sn. 620, č. t. CCXXIV. Návrh poslance Frant. Mose, Fourniera, Ant J.

Aignera a soudruhů v příčině poskytnutí vydatné podpory zemské povodní těžce poškozeným okresům Chratavě-Jablonnému a jich stíženým obcím,

č. 621, č. t. CCXXV. Návrh poslance Březnovského a soudruhů v přičině Strakovské nadace,

č. sn. 622, č. t. CCXXVII. Návrh poslanců J. Karlíka, Tichého a soudruhů v příčině včasného zahájení úřad k sestrojení autonomního celního tarifu proti Uhersku,

č. sn. 623, č. t. CCXXVIII. Návrh

poslance Komárka a soudruhů v příčině pomocné akce pro obce okresu Přeloučského a Pardubického postižené povodněmi a krupobitím, pak dodatečně ještě stenografická zpráva o 29. sezení.

Im Drucke wurden vertheilt:

Ldtg. Z 620, Druck CCXXIV, Antrag

der Abgeordneten Franz Möse, Fournier, Anton J. Aigner und Genossen aus Gewährung einer ausgiebigen Landesunterstützung für die durch das Hochwasser schwer geschädigten Bezirke Kratzau-Gabel und deren betroffenen Gemeinden.

Ldtg. Z. 621, Druck CCXXV. Antrag

des Abgeordneten Březnovský und Genossen betreffend die gräfl. Straka'sche Stiftung.

Ldtg. Z. 622, Druck CCXXVI. Antrag

des Abgeordneten J. Karlík, Teklý und Genossen betreffend die rechtzeitige Einleitung von Verhandlungen behufs Ausarbeitung eines autonomen Zolltarifes mit Beziehung auf Ungarn.

Ldtg. Z. 623, Druck CCXXVIII. Antrag des Abgeordnejen Komárek und Genossen betreffend eine Hilfsaction für die vom Hochwasser und Hagelschlag betroffenen Gemeinden der Bezirke Přelauč und Pardubitz.

Dann der stenographische Bericht der XXIX. Sitzung.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Landesausschußberichte es praesidio den Kommissionen zugewiesen worden sind.

Žádám, aby slavnému sněmu bylo sděleno, které zprávy zemsk. výboru z praesidia byly přikázány komisím.

Landtagssecretär Höhm (liest): Expraesidio wurden zugewiesen und zwar der Budgetcommission:

Ldtg. Z 616, Bericht des Landesausschusses mit Vorlage des Ausweises über die Zahl der an den landwirthschaftlichen Schulen im Schuljahre 1897/98 aufgenommenen Schüler.

Ldtg. Z. 617, Bericht des Landesausschußes über die Petition der Schulschwestern in Slatinan um Gewährung einer Landessubvention zum Baue eines Mädchenpädagogiums in Chrudim.

Ldtg. Z. 619. Bericht des Landesausschußes mit dem Antrage, dass an den landwirtschaftlichen Mittelschulen im Königreiche Böhmen je zwei weitere Stellen ordentlicher Lehrer errichtet werden.

Der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten:

Ldtg. Z. 618, Bericht des Landesausschußes betreffend das Gesuch der Ortsgemeinde Radlstein um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Bischofteinitz und um Zuweisung zu dem Gerichtsbezirke Staab, beziehungsweise zu dem politischen Verwaltungsbezirke Mies.

Der Landesculturcommission:

Ldtg. Z. 619, Bericht des Landesausschusses mit dem Antrage, dass an den landwirthschaftlichen Mittelschulen im Königreiche Böhmen je zwei weitere Stellen ordentlicher Lehrer errichtet worden.

Z praesidia byly přikázány komisi rozpočtové:

Č. sn. 616. Zpráva zemského výboru s výkazem o počtu žáků, zapsaných na hospodářských školách v království českém ve Školním roce 1897 -98,

č. sn. 617. Zpráva zemského výboru o petici představenstva školských sester v Slatiňanech za udělení zemské subvence na stavbu dívčího paedagogia v Chrudimi,

č. sn. 619. Zpráva zemského výboru s návrhem, aby na středních hospodářských školách v království Českém bylo zřízeno po dvou dalších místech řádných učitelů.

Komisi pro záležitosti okresní a obecní:

č. sn. 618. Zpráva zemského výboru v příčině žádosti místní obce Hradišťan za vyloučení ze soudního okresu Horšovotýnského a za přidělení k soudnímu okresu Stodskému, pokud se týče k politickému okresu Stříbrskému.

Komisi pro záležitosti zemědělství:

č. sn. 619. Zpráva zemského výboru

s návrhem, aby na střed, hospodářských

školách v království českém bylo zřízeno

po dvou dalších místech řádných učitelů.

Ich ersuche dem hohen Haufe den Einlauf der Petitionen mitzutheilen.

Žádám, aby slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Sněmovní sekretář Dr. Krejčí čte petice došlé dne 20. ledna 1898.

Č. p. 2128, posl. p. Kožmín s peticí: učit. jednota Budeč v Sedlčanech souhlasí se všemi peticemi Ústředním spolkem jednot učitelských podanými.

Č. p. 2129, posl. p. Jaroš s peticí hospodář, spolku v Jaroměři za změnu čeledního řádu.

Č. p. 2130, posl. p. Teklý s peticí okr. hosp. spolku v Bělé v téže záležitosti.

Č. p. 2131, posl. p. Krejčí s peticí občanského klubu v Holešovicích-Bubnech v příč. založení záložní všeob. řemesl. školy tamtéž.

č. p. 2132. posl. p. Kudrnka s petici obec. zastupitel, v Tuněchodech za slevu daně pozemkové následkem živelních pohrom.

Z. 2133. Abg. Dr. Hallwich mit der Petition der Josefine Lilienberg, Adiunktenwitwe in Tropau, um Weiterbelassung der Gnadengabe für ihre Tochter.

C. p. 2134, posl. p. Kůs s petici míst. škol. rady v Nekvasovech za upravení remunerace za podpůrné vyučování náboženství.

č. p. 2135, posl. p. Niklfeld s peticí Julie Slaninové, vdovy po učiteli v Libici za zvýšení pense.

Z. 2136, Abg. H. Aigner mit der Petition der Stadtgemeinde Friedland um Subvention für die dortige gewerb. Fortbildungsschule,

C. p. 2137, posl. p. Dyk s petici okr. výb. v Rokycanech za změnu stanov hyp. banky.

Z. 2138, Abg. H. Herbst mit der Petition des Bezirksausschußes in Hartmanitz um Erlassung eines Gesetzes betreffend die Aufforstung kahler Lehnen und Entwässerung von Mooren und Sümpfen,

Z. 2139, Abg. H. Herbst mit der Petition des Bezirksausschusses in Bergreichenstein in derselben Angelegenheit,

Č. p. 2140, posl. p. Dr. Dyk s petici majitelů pozemků ve Volduchách za odepsání daně pozemkové a za subvenci na osiva.

Z. 2131, Abg. H. Dr. Langer mit der Petition des Centralvereines deutscher Ärzte in Prag um Subvention für die Verbreitung seines Verzeichnisses deutsch böhm. Curorte,

Č. p. 2142, posl. p. Komárek s petici hospod. spolku v Skutči za rozšíření a decentralisaci zeměděl. technické kanceláře.

Č. p. 2143, posl. p. Anýž s petici měst. rady v Rokycanech za upravení služného učitelů škol měšť.

Č. p. 2144, týž poslanec s peticí míst. škol. rady v Rokycanech v téže záležitosti.

Č. p. 2145, posl. p. Dr. Dyk s petici okres. zastupitelstva v Rokycanech v téže záležitosti.

Z. 2146, Abg. H. Hofmann mit der Petition der Gemeindevertretung Kostelzen um Unterstützung anläßlich Elementschäden,

Z. 2147, derselbe Herr Abg. mit der Petition der Gemeindevertretung in Ellschelin in derselben Angelegenheit,

Z. 2148, derselbe |Herr Abgeordnete mit der Petition der Gemeindevertretung in Ellschelin und mehrerer Gemeinden in derselben Angelegenheit,

Č. p. 2149. posl. p. Komárek s petici hosp. spolku ve Skutči za zřízení vysoké školy zemědelské a reorganisaci škol hospodárských.

Z. 2150, Abg. H. Heinzel mit der Petition des Bezirks-Ausschußes in Königinhof a/E. um Erlassung eines Gesetzes betreffend die Aufforstung kahler Lehnen und Entwässerung von Mooren und Sümpfen,

Z. 2151 Abg. H. Dr. Kiemann mit der Petition des Lehrervereines in Wallern um Abänderung des Gesetzes vom 13/5 94 betreffand die Regelung der Rechtsverhältnisse der Lehrer,

Z. 2152, Abg. H. Dr. Nitsche mit der Petition des deutschen Lehrervereines in Deutsch-Moliken in derselben Angelegenheit,

Z 2153, derselbe Herr Abgeordnete mit der Petition der Lehrkörper in Gratzen in derselben Angelegenheit,

Z. 2154, derselbe Herr Abg ordnete mit der Petition des Lehrervereines in Gratzen in derselben Agelegenheit,

Z. 2155, Abg. H. Legler mit der Petition des Lehrkörpers in Unter-Bernau in derselben Angelegenheit,

Z. 2156, derselbe Herr Abgeordnete mit der Petition des Ortsschulrathes in Bernau in derselben Angelegenheit,

Z. 2157, derselbe Herr Abgeordnete mit der Petition des Lehrkörpers in Schaßlar in derselben Angelegenheit,

Z. 2158, derselbe Herr Abgeordnete mit der Petition des Lehrervereines in Lindenhau in derselben Angelegenheit,

Z. 2159, Abg. H Dr. Eppinger mit der Petition der Lehrerschaft in Zwickau in derselben Angelegenheit,

Z. 2160, Abg. H. Dr. Kiemann mit der Petition des Lehrervereines in Wallern um Aufhebung der 4. Lehrergehaltsclasse an Bürgerschulen,

C p. 2161, posl. p. Jos. Pech s peticí míst. škol. rady v Novém Rychnově za zrušení IV. třídy složného učitelů.

C. p. 2162, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Zachotíně v téže záležitosti.

č. p. 2163, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Křelovicích v téže záležitosti.

Č. p. 2164, týž p. poslanec s peticí mísí. škol. rady v Rohozné v téže záležitosti.

č. p. 2165, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Dobré Vodě v téže záležitosti.

Č. p. 2166, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Nové Cerekvi v téže záležitosti.

Č. p. 2167, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady ve Vyskytné v téže záležitosti.

Č. p. 2168, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Dolní Cerekvi v téže záležitosti.

Č. p. 2169, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Hodějovicích v téže záležitosti.

Č. p. 2170, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Lipici v téže záležitosti.

Č. p. 2171, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Božejově v téže záležitosti.

Č. p. 2172, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Nov. Rychnově za volnou kompetenci učitelů a učitelek při obsazování míst učitelských.

Č. p. 2173, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Zachotíně v téže záležitosti.

Č. p. 2174, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Křelovicích v téže záležitosti.

Č. p. 2175, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Rohozné v téže záležitosti.

Č. p. 2176, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Dobré Vodě v téže záležitosti.

Č. p. 2177, týž p. poslanec s peticí míst. Škol. rady v Nov. Cerekvi v téže záležitosti.

Č. p. 2178, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady ve Vyskytné v téže záležitosti.

Č. p. 2179, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Dolní Cerekvi v téže záležitosti.

Č. p. 2180, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Hodějovicích v téže záležitosti.

Č. p. 2181, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Lipici v téže záležitosti.

Č. p. 2182, týž p. poslanec s peticí míst, škol. rady v Božejově v téže záležitosti.

Č. p. 2183, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Hojkove v téže záležitosti.

Č. p. 2184, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Cejli v téže záležitosti.

Č. p. 2185, týž p. poslanec s peticí míst. škol. rady v Rynárci v téže záležitosti.

č. p. 2186, týž p. poslanec v Novém Rychnově za změnu zákona z 13. května 1894 týkajícího se upravení práv. poměrů učitelů,

č. p. 2187, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Zachotíně, v téže záležitosti,

č. p. 2188, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Křelovicích, v téže záležitosti,

č. p. 2189, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Rohozné, v téže záležitosti,

č. p. 2190, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Dobré Vodě, v téže záležitosti,

č. p. 2191, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Nové Cerekvi v téže záležitost,

č. p. 2192, pan poslanec Pech s peticí místní školní rady ve Vyskytné, v téže záležitosti.

č. p. 2193, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Dolní Cerekvi v téže záležitosti,

č. p. 2194, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Hodějovicích, v téže záležitosti,

č. p. 2195, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Lipici v téže záležitosti,

č. p. 2196, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Božejově, v téže záležitosti,

č. p. 2197, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Hojkově, v téže záležitosti,

č. p. 2198, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Cejli v téže záležitosti,

č. p. 2199, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Rynárci, v téže záležitosti,

č. p. 2200, pan posl. Štolc s peticí Frant. Benetky, učitele ve Vraňanech za vypočítání let služebních,

č. p. 2201, pan posl. dr. Šil s peticí měsť. rady ve Dvoře Králové n. L. za subvenci k vydržování tamního vyššího gymnasia,

č. p. 2202, týž pan poslanec s peticí místní školní rady v Dvoře Králové n. L. za počítání pětiletého zvýšení služného učitelů od zkoušky spůsobilosti učitelské

č. p 2203, posl. p. Komárek s peticí okres. zastupitelstva v Holicích, za zvýšení zem. záruky pro lokální dráhu Chrudimsko-Holickou,

č. p. 2204, p. posl. Hovorka s peticí kuratoria košikářské školy v Žamberku za subvenci na stipendia pro chudé žáky,

č. p. 2205, pan posl. dr. Dyk s peticí okres. výboru v Rokycanech v příč. remunerace obcím za vydržováni cest obec. a veřejných,

č. p. 2206, p posl. dr. Malinský s peticí okres. výboru v Humpolci za vydaní zák. v příčině zalesňování holých strání a odvodnění bahnišť a močálů.

Sněmovní aktuár dr. Lukáš čte:

č. sn. 2207, posl. pan Komárek s petici hosp. spolku v Brandýse nad Orl. za zřízení vys. školy zemědělské a reorganisaci škol rolnických,

č. sn. 2208, týž p. posl. s peticí hosp. spolku v Brandýse nad Orl., za zřízení a decentralisaci zemědělské technické kanceláře,

č. sn. 2209, posl. p. dr. Dvořák s peticí okr. výboru v Opočně ve příčině udílení zařizovacích podpor zimním hospod. školám,

č. sn. 2210, posl. p. Hovorka s peticí sboru uč. měšť školy v Žamberku za zrušení IV. třídy platů učitetů na školách měšťanských,

č. sn. 2211, týž pan posl. s peticí vodního družstva pro úpravu potoka "Štědré" v Kostelci n. Orl., za subvenci,

č. sn. 2212, posl. pan dr. Baxa s peticí spolku "Husova fondu" v Praze za subvenci k podporování nemajetných posluchačů vysokých škol pražských,

č. sn. 2213, posl. pan Formánek s peticí hosp. spolku pro okres Králové Hradecký v Plačících za změnu čeledního řádu,

č. sn. 2214, posl. pan Hovorka s peticí učit. spolku "Budeč" v Rakovniku za změnu disciplinárniho řádu pro učitele,

č. sn. 2215, týž pan posl. za volnou konkurenci učitelů a učitelek při obsazovaní míst učitelských,

Z. 2216, Abg. H. Tepper mit der Petition des Stadtrathes in Dauba um Regelung der Gehalte der Bürgerschullehrer,

č. sn. 2217, posl. pan dr. Šil s petici Václava Faykse, katechety v Hořicích za změnu zak. z 18/12 1888 týkajicího se upravený práv. poměrů katechetů,

Z. 2218, Abg. H. Dr. Knoll mit der Petition des Lehrkörpers und Ortsschulrathes in Aich um Einreihung dieser Gemeinde in eine höhere Lehreehaltsclasse,

č. sn. 2219, posl. pan Formánek s petici hosp. spolku pro okr. Král. Hradecký v Plačicích za zrušení mlecího řízení s II. polovinou říše,

Z. 2220, Abg. H. Pfeifer mit der Petition des Lehrkörpers in Rumburg um Abänderung des Gesetzes vom 13/5 1894 betreffend die Regelung der Rechtsverhältnisse der Lehrer,

Z 2221, derselbe Herr Abgeordneter mit der Petition des Lehrervereines in Rumburg in derselben Angelegenheit,

Z. 2222, Abg. H. Legler mit der Petition des deutschen Lehrervereines in Kralowitz in derselben Angelegenheit,

č. sn. 2223, posl. pan Hodys s petici sboru učitelú v Dol. Hbytech za udělení drahotního přídavku,

č. sn. 2224, posl. pan Jindřich hrabě Clam-Martinic s peticí okresního a obecního komitétu pro stavbu místní dráhy Slaný-Mrákov v Slaném za převzetí zem. záruky pro stavbu této dráhy.

Nejvyšší maršálek zemský: Pan posl. Kryf a soudruzi mi odevzdali návrh.

Die Herren Abgeordneten Kryf und Genossen haben mir einen Antrag überreicht, welchen ich zur Verlesung bringe.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance Aloise Kryfa, Kudrnky a soudruhů.

Slavný sněme, račiž se usnésti: C. k. vláda se vyzývá, aby v době nejkratší podala k ústavnímu projednání osnovu zákona, kterou se poplatky z převodu vlastnického práva u selských usedlostí buď úplné zrušují neb značné snižují.

V  ohledu formálním navrhujeme, by to přikázáno bylo komisi zemědělské.

V  Praze, dne 21. ledna 1898.

Alois Kryf a soudr.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu

Ich werde diesen Antrag der geschästsoidnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan posl. Dr. Brzorád a soudruzi mi odevzdali dotaz k Jeho Excellenci panu místodržiteli.

Die Herren Abgeordneten Brzorád und Genossen haben mir eine Interpellation an Se. Excellenz den Herrn Statthalter überreicht, welche ich zur Verlesung bringe.

Žádám, by tento dotaz byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Dotaz posl. Dra Brzoráda a soudr. k Jeho Exc. p. místodržiteli království Českého.

Dva čeští dělníci, Josef Žaloudek z Podivic a Frant. Tučok ze Zahrádky (okr. Ledečský) pracovali v obvodu okr. nem. pokladny karlovarské a během této práce onemocněli. Oba byli léčeni ve svém domově MUDr. Frant. Jetelem v Zahrádce u Ledče, který jim v průběhu nemoci vydal lékařské vysvědčení v jazyku svém a svého obvodu, v jazyku českém.

Okresní nemocenská pokladna karlovarská odepřela však vyplatiti jim nemocenskou podporu a zaplatiti léčební výlohy do té doby, dokud nepřiloží ke své žádosti vysvědčení německé, následkem čehož tito ubožáci již několik měsíců marně na zákonně jim náležející podporu čekají.

Proti tomuto nezákonnému a o naprostém nedostatku každého humáního citu svědčícím jednání podána byla stížnost; k okr. hejtmanství v Karlových Varech, a když úplně bez vyřízení zůstala také k sl. c. k. místodržitelství v Praze.

I tato stížnost zůstala bez odpovědi.

Tážeme se proto: Jest V. E. ochotna v této záležitosti zjednati v brzku zákonu průchodu ?

Dr. Brzorád a soudr.

Nejvyšší maršálek zemský: Odevzdám tento dotaz Jeho Excelenci.

Ich werde diese Interpellation Se. Excellenz den Herren Statthalter leiten.

Pan posl. rytíř Brand omluvil svou nepřítomnost onemocněním.

Der Herr Abgeordnete Ritter von Brand hat seine Abwesenheit durch Erkrankung entschuldigt.

Konstatuji, že slavný sněm jest způsobilý usnášeti se.

Ich constatire die Beschlußfähigkeit des hohen Hanfes.

Přejdeme k dennímu pořádku. Wir übergehen zur Tagesordnung.

Na denním pořádku nachází se jako první předmět první čtení návrhu poslanců Dra. Schlesingra a soudruhů v příčině zrušení jazykových nařízení pro Čechy ze dne 5. dubna 1897 č. 12. a 13. z. z.

Auf der Tagesordnung steht als erster Gegenstand die erste Lesung des Antrages der Abgeordneten Dr. Schlesinger und Genossen betreffend Aushebung der für Böhmen erlassenen Sprachenverordnungen vom 5. April 1897

Nr. 12. u. 13 L. -G. -Bl.

Ich erlaube mir dem hohen Haufe zur Kenntnis zu bringen, dass anstatt des erkrankten Herrn Dr. Schlesinger der Herr Abg. Dr. Eppinger übernommen hat, den Antrag zu begründen.

Dovoluji si sděliti slav. sněmu, že, jelikož pan posl. Dr. Schlesinger jest churav, převzal p. posl. dr. Eppinger úkol, odůvodniti návrh, který se nachází na denním pořádku.

Ich ertheile das Wort dem Herrn Abg. Dr. Eppinger zur Begründung seines Antrages.

Abg. Dr. Eppinger: Hoher Landtag! Ich bin mir der ernsten und hohen Wichtigkeit des Angeblickes nicht minder bewusst, wie der schweren Verantwortlichkeit der mir nun ob. liegenden Ausgabe, wenn ich an die Begründung jenes Antrages schreite den Herr Dr. Schlesinger und meine Wenigkeit gemeinschastlich mit sämmtlichen deutschen AbgeoidiKten dieses hohen Hauses gestellt haben. Gilt es doch der Befertigung der Regierungsmaßregeln, die in ihrer Folge das ganze Staatsgesüge und zwar nicht bloß von Österreich, sondern von der ganzen österreichisch-ungarischen Mo-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP