Úterý 11. ledna 1898

Jen několik ještě měsíců služby a byl by dostal o 390 zl. více výslužného. Hledí-li se k tomu, že žadatel po 41 let konal svou službu věrně a horlivě při služném velice skrovném a že zákon zvyšující služné a výslužné učitelů již byl vydán, nabývá žádost tato správného odůvodnění a zasluhuje, aby se k ní přihlíželo blahovolně.

Školská komise tedy činí návrh: Slavný sněme, račiž se usnésti, aby petice Jana Šmejkala, bývalého řídícího učitele v Bílé Hůrce, o zvýšení výslužného cestou milosti odkázána byla zemskému výboru, aby dorozuměv se o ní s c k. zemskou školní radou blahovolně ji uvážil a pokud možno příznivě ji vyřídil.

Landtagssekretar Höhm liest: Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die Petition des Johann Šmejkal, ehem. Oberlehrers in Weiß-Hůrka, um Erhohungsseines Gehaltes im Gnadenwege, Wird dem Landesauaschusse zur wohlwollenden Berucksichigtung und thunlichst gunst ger Erledigung im Einvernehmen mit dem k. k. Landesschulrathe überwiesen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Dám hlasovati o návrhu komise.

Ich werde den Commissionsantrag zur Abstimmung bringen.

Žádám pány, kteří tento návrh přijímají, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Commissionsantrage zustimmen. Die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise školské o petici Justiny Němečkové, vdovy po učiteli v Slaném, za uděleni stálé podpory v cestě milosti.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Schul-Commission über die Petitton der Justine Němeček;, Lehrerswitwe in Schlan, um Gewährung einer standigen Unterstutzung im Gnadenwege.

Zpravodajem jest p. posl. dr. Schart. Dávám mu slovo.

Zpravodaj poslanec dr. Scharf (čte): Slavný sněme! Justina Němečková, vdova po Jakubu Němečkovi, učiteli na obecné škole ve Slaném, žádá za roční podporu, opírajíc svou žádost o tyto důvody:

Manžel její, Jakub Němeček, podniknuv dne 6. července 1876 zkoušku dospělosti, ustanoven byl dnem 9. záři 1876 podučitelem na obecné škole v České Třebové, dne 7. února 1877 podučitelem na obecné škole ve Slaném a vykonav dne 28. dubna 1880 s prospěchem dobrým zkoušku učitelskou dne 30. prosince 1880 učitelem na obecné škole ve Slaném, kdež působil s prospěchem velmi dobrým, což mu zároveň s pochvalným uznáním za horlivou a vytrvalou jeho činnosť zvláštním připisem okresní školní rady bylo vysloveno. Jakub Němeček dne o. listopadu 1887 zemřel. Jeho vdova, se kterouž roku 1881 byl oddán, žádala c. k. zemskou školní radu za pensi a pro manželského syna svého Jaromíra za příspěvek na vychovám, ovšem že marně.

Od té doby nemajíc žádného jmění, žije se svým synem u své matky, vdovy to po úředníku c. k. okresního soudu v Brandýse nad Labem, která živí se stravováním studujících.

Ježto však matka její trpíc nezhojitelným neduhem v poslední době často churaví, žádá Justina Němečková za stálou roční podporu z milosti, aby ve případě možné ztráty své matky sama i se svým synem Jaromírem, jenž jest nyní žákem 3. třídy gymnasia ve Slaném, vydána nebyla poměrům neblahým a trudným.

Komise školská jest sice toho náhledu, že žadatelka vzhledem k dobrým službám zesnulým jejím manželem konaným podpory jest hodná - a nemohla by komisi vaditi ani podmínečná stylisace konečné žádosti v petici položená - poněvadž podle předloženého vysvědčení lékařského případ v petici za podmínku položený (ztráta matky žadatelčiny) každou chvíli nastati může, -komise však z dokladů předložených nemůže sobě učiniti úplně správného úsudku, jaký vliv by ztráta matky žadatelčiny - dle vysvědčení lékařského již nyní ku práci sebe lehčí nezpůsobilé - měla na poměry žadatelčiny, pročež komise školská činí návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti: Petici Justiny Němečkové, vdovy po učiteli ve Slaném, za udělení stálé roční podpory z milosti postupuje se zemskému výboru, aby petici tu ve shodě s c. k. zemskou školní radou co možná příznivě vyřídil.

Landtagssekretär Höhm (liest): Die Schulkommission stellt den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen: Die Petition der Justine Němeček, Lehrerswitwe in Schlan, um gnadenweise Gewährung einer ständigen Jahresunterstützung, wird dem Landesausschusse mit der Weisung abgetreten, diese Petition im Einvernehmen mit dem k. k. Landesschulrathe wo möglich günstig zu erledigen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich werde den Commissionsantrag zur Abstimmung bringen.

Dám hlasovati o návrhu komise.

Žádám pány, kteří s návrhem komise souhlasí, aby zvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Commissionsantrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Poslední předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise školské o petici Františka Zikmunda, býv. výpomocního učitele v Zdislavicích, za podporu v cestě milosti.

Der lezte Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Schulkommission über die Petition des Franz Zikmund, gew. Anshilfslehrers in Zdislawitz, um eine Unterstützung im Gnadenwege.

Dávám slovo zpravodaji.

Zpravodaj posl. dr. Scharf: František Zikmund vrátiv se r. 1858 ze služby vojenské, ve které 10 let byl trval, působil od té doby až do konce škloního roku 1896 jako bývalý výpomoc ý podučitel s remunerací pravidelné 280 zl. jedenkráte i 320 zl. na několika školách ve školním okresu benešovském a to, jak z opětovaného jeho povolávání ku výpomoci dlužno souditi, uspokojivě a úspěšně.

V povolání tom sestárl a nyní u věku 85 let octnul se v těžké nemoci, kteráž jej činí neschopným jakékoliv práce, a žádá nyní za podporu z milosti. Těžká choroba a naprostá nemajetnost žadatelova dokázána jest přiloženými doklady a hledíc ke skutečnosti, že žadatel, byť by i zkoušek nesloživ přece jen po dobu 38 let ve školství konal dobré služby, školská ke mise činí návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti: Petice Františka Zikmunda, bývalého výpomocného podučitele, za udělení podpory z milosti postupuje se zemskému výboru, aby ji dohoena se s c. k. zemskou školní radou blahovolně vyřídila.

Landtagssecretär Höhm (liest): Die Schulkommission stellt den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen: Die Petitton des Franz Zikmund, ehemaligen Aushilfs-Unterlehrers, um Gewährung einer Gnadenunterstutzung wird dem Landesansschusse zur wohlwollenden Erledigung im Einvernehmen mit dem k. k. Landesschulrathe abgetreten.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Dám hlasovati o návrhu komise.

Ich werde den Commissionantrag zur Abstimmung bringen.

Ich ersuche die Herren, welche den Commissionsantrag annehmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří a návrhem komise souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest p ř i j a t.

Der Antrag ist angenommen.

Denní pořádek jest vyčerpán.

Die Tagesordnung ist erschöpft.

Ich werde nunmehr die Angelobung des heute hier anwesenden Rector magnificus der deutschen Präger Universität vornehmen, welcher in der vorigen Sitzung nicht gegenwärtig war.

Předsevezmu nyní skládání slibu p. rektora magnifika německé univ., který v minulém sezení nebyl přítomen.

Der Herr Landtagssekretär wird die Angelobungsformel verlesen und ich ersuche den Herrn Rector nach Ausrufung seines Namens vorzutreten, mir die Hand zu reichen und das Wort: "Ich gelobe" auszusprechen.

Pan sněmovní tajemník přečte přísežní formuli. Žádám, by pán, který bude předvolán dle jména, ráčil předstoupiti, mně podati ruku a vysloviti slovo "slibuji" (zvoní).

Landtagssekretär Höhm (liest): Sie werden als Landtagsmitglied in die Hände Seiner Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eidesstatt geloben. Seiner Majestät dem Kaiser Treue, Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Učiníte co člen sněmu slib na místo přísahy v ruce nejvyššího maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenství císaři pánu věren a Jeho poslušen býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Rector Magnificus der Prager deutschen Universität Herr Dr. J. Ulbrich:

Rector magnificus der deutschen Universität Dr. J. Ulbrich: Ich gelobe.

Nejvyšší maršálek zemský: Dovoluji sobě ohlásiti slavnému sněmu, že pan po slanec hrabě Buqoy mě požádal, bych předložil jeho prosbu, by směl vystoupiti z rozpočtové komise.

Der Herr Abg. Graf Buquoy hat mich ersucht, dem hohen Hause die Bitte vorzutragen, es möge ihm der Austritt aus der BudgetCommission gestattet werden.

Ich werde diese Bitte zur Abstimmung bringen.

Dam hlasovati o této žádosti. Prosím pány, kteří povolují toto vystoupení, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Austritt gestatten, die Hand zu erheben:

Das Ansuchen ist n i ch t angenommen:

Žádost není povolena (zvoní).

Pan poslanec František Dostál a soudruzi mně odevzdali návrh na zřízení střední lesnické školy s vyučovací řečí českou.

Die Herren Abg. Franz Dostál und Genossen haben mir einen Antrag auf Errichtung

einer forstlichen Mittelschule mit böhmischer Unterichtssprache überreicht.

Žádám, by tento návrh byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Návrh poslance Františka Dostála a soudruhů na zřízení střední lesnické školy s vyučovací řečí českou.

Slavný sněme, račiž se usnésti: Zemskému výboru se ukládá: 1. aby s největším urychlením vstoupil do jednání s c. k. vládou za příčinou zřízení střední české lesnické školy v království Českém, jejíž účelem by bylo vychovávati lesníky a myslivce a poskytnouti dokonalou přípravu ku státním zkouškám pro samostatné lesní hospodáře.

2. o výsledku jednání podal v nejbližším zasedání sněmu království českého zprávu, potahmo, vyslechna radu zemědělskou, předložil osnovu organisačního statutu a podal návrhy ohledně subvence na zařízení a vydržování takovéto školy, jakož i dále učinil vše, čeho třeba, aby ústav taký co nejdříve otevřen býti mohl.

V   ohledu formálním budiž návrh tento přikázán komisi zemědělské.

V  Praze, dne 10. ledna 1898.

Frant. Dostál a soudruzi.

Nejvyšší maršálek zemský: Naložím s tímto návrhem dle jednacího řádu.

Ich werde diesen Antrag der geschäftsordnungmäßigen Behandlung unterziehen.

Pan poslanec E. Špindler a soudruzi mne odevzdali dotaz k Jeho Excellenci panu místodržiteli.

Die Herren Abg. Spindler und Genossen haben mir eine Interpellation an Se. Excellenz den Herrn Statthalter übergeben.

Žádám, by tento dotaz byl přečten.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Dotaz posl. Erv. Špindlera a soudruhů k Jeho Excellenci panu místodržiteli království českého jakožto zástupci c. k. vlády.

Vaše Excellence!                 

Dle zpráv z Chabařovic a Ústí n. L. došlých opovážil se chabařovický advokát dr. Ant. Eisenkolb vrátiti c. k. bernímu úřadu ústeckému jistý Českoněmecký tiskopis pod adresou:

"An die ehrenfeste Steueradministration in Aussig, Deutschland Provinz Böhmen"

Opatřiv prve ještě také zásilku poznámkou o České řeči, mající urážlivou tendenci.

Ježto království České vůbec žádnou provincií není, tím méně pak provincií Německa, bylo povinností Chabařovického c. k. poštovního úřadu, aby vrátil zásilku dru Ant. Eisenkolbovi a poučil tohoto pána, že Ústí n. Lab. leží v království Českém a že toto království s oběma koruně české přivtělenými zeměmi tvoří dosud perlu Rakouského soustátí a nikoliv nějakou provincii Německa.

Na místě tohoto jedině správného opatření vypravil c. k. poštovní úřad v Chabařovicích zásilku dra Eisenkolba do Ústí n. L. a také c. k. poštovní úřad Ústecký neuznal za dobré vrátiti zasílateli z Chabařovic došlou zásilku, jejíž urážlivá poznámka podepsána jest plným jménem dra A. Eisenkolba.

Aby jednání dra A. Eisenkolba nenalezlo následovníků v oněch kruzích severočeských, které svému nevlasteneckému smýšlení zcela nepokrytě dávají výraz v oslavách dynastie v Prusku a Německu panující, jakož i při Sedanských a Bismarkovských slavnostech, činí podepsaní tyto dotazy:

I.   Jest Vaší Excellenci známo, že c. k. poštovní úřad v Chabařovicích přijal a vypravil a c. k. poštovní úřad Ústecký doručil zásilku, na které dr. A Eisenkolb označil Ústí jakožto město v české provincii Německa ležící?

II.   Hodlá Vaše Excellence učiniti bez odkladu opatření, aby příště žádný c. k. poštovní úřad nepřijímal, nevypravoval a nedodával zásilky, označující království české jako provincii Německa a demonstrující proti svazku, ve kterém království České nalézá se k ostatním královstvím a zemím Rakouského soustátí?

V Praze, 11. ledna 1898.

Posl. E. Špindler a soudruhové.

Nejvyšší maršálek zemský: Odevzdám tuto interpellaci Jeho Excellenci panu místodržiteli.

Ich werde diese Interpellation an Se. Excellenz den Herrn Statthalter leiten.

Taktéž mně odevzdal dotaz k Jeho Exc. panu místodržiteli pan poslanec Dyk a soudruhové.

Es haben mir gleichfalls eine Interpellation "an Se. Excellenz den Herrn Statthalter überreicht die Herren Abgeordneten Dyk und Genossen.

Žádám, by tato interpellace byla čtena.

Sněmovní sekretář Höhm (čte): Dotaz poslanců Dr. Dyka, Horáka, Kůsa, Kovaříka, V. Dvořáka, Mareše, černého a Jaroše k Jeho Exc. panu místodržiteli.

Z kruhu rolnictva letošními živelními pohromami krutě postiženého docházejí nás četné stesky, že nebylo dosud započato s rozdělováním státních podpor, ačkoliv podpůrná akce ministerstvem podle § 14. st. z. z. již před delší dobou byla ukončena.

Jelikož okamžité rozdělování podpor pro všecky okresy poškozené je k odvrácení hrozící bídy nevyhnutelným a neodkladným, kladou podepsaní dotaz:

Je Vaše Excellence ochotna sděliti příčinu tohoto průtahu a učiniti kroky, aby celá podpůrná akce bezodkladně rozdělením určených podpor byla finalisována?

V Praze, 11. ledna 1898.

Dr. Dyk a soudruzi.

Nejv. maršálek zemský: Odevzdám tento dotaz Jeho Excellenci panu místodržiteli.

Ich werde diese Interpellationen an Se. Excellenz den Herrn Statthalter leiten.

Die H. Abgeordneten Wolf und Genossen haben mir eine Interpellation an Se. Excellenz den Herrn Statthalter Überreicht.

Pan poslanec Wolf a soudruhové mě odevzdali dotaz k Jeho Excel. p. místodržiteli.

Landtagssekretär Höhm liest: Anfrage der Abgeordneten Wolf und Genossen an Se. Excellenz den Statthalter von Böhmen Grafen Coudenhove.

Als gestern Montag den 10. d. M. nach der 1. Sitzung des böhmischen Landtages eine Gruppe von deutschen Abgeordneten darunter die Herren Abgeordneten Schmiedt, Legler, Ludwig, Strache, Peschka, Dr. Reininger Wolf u. a. das Landhaus verließen, um sich in ihre Wohnungen zu begeben, wurden sie auf dem Radetzkyplatze von einzelnen Personen aus dem dort angesammelten Publicum beschimpft und verhöhnt. (Hort, Hort!) und es schloss sich ihnen eine Schar von Leuten an, Welche nach und nach anschwoll, so dass sie zum Schluss mehrere Hunderte betrug.

Die Haltung dieser Leute war, wie aus Mienen und Worten hervorging eine drohende.

Hlasy: V Mostě nesmí nikdo na ulici česky mluviti. Interpelace Šamánka. )

und es bedurfte des wiederholten Einschreitens der die Abgeordneten begleitenden Sicherheitzwache, um Erstere vor Belästigung zu schützen.

Zweifellos hatten die Abgeordneten, ware nicht diese Wachebegleitung da gewesen gefährlicher Angriffe gewärtig sein muffen. (Heiterkeit) Derselbe Vorgang wiederholte sich, wo deutsche Abgeordnete auf der Straße sich sehen ließen und erkannt wurden. (Dr. Dyk: Zaslouží to odpovedi ? To je prasporostá denunciace!)

Auch beim Herubergehen zur heutigen Sitzung des Landtages sammelten sich um die Abgeorneten bereits auf der Altstadt ähnliche Elemente, wie gestern, deren Begleitung zweifellos als Belästigung und Bedrohung aufzufassen ist. (Veselost. )

Wenn nun solche bedrohliche Ansammlungen und Auflaufe bereits jetzt sich zeigen, was ist erst zu erwarten, wenn seitens der deutschen Landtagsabgeordneten im Landtage bei Besprechung der politischen Lage und der Prager Vorfalle, die zur Verhangung des Standrechtes fuhrten, denn Wunschen und der Stimmung der deutschen Wahlerschaft in der entschiedensten Weise Ausdruck gegeben Werden wird ?

Da der Herr Statthalter einer den Schutz der deutschen Abgeordneten verlangenden Abordnung derselben in sehr verclausulierter Weise lediglich "nach Maßgabe der vorhandenen Mittel" zusagte, so konnen sich die deutschen Landtagabgeordneten nicht in derjenigen Freiheit und Sicherheit fuhlen, welche eine Vorbedingung jeder unbeeinflußten parlamentarischen Thatigkeit ist. Und selbst, wenn durch ein größeres Aufgebot von Schutzmannschaft ein Angriff auf Leib und Leben der Ab geordneten seitens der aufgebotenen Wachen verhindert werden konnte, so mussen sich doch die Abgeordneten in jeder freien Bewegung ge gehemmt und beständig wie in Feindeslager fuhlen.

Nicht aus Furcht, sondern in der Erwagung, dass solche Zustande dein Sinne und Wesen des Parlamentarismus und Constitutionalismus widersprechen und die ersprießliche Ausübung parlamentarischen Rechte einfach unmöglich irachen, und in der Erwägung, dass die Wahlerschaft in dieser bestandigen Bedrohung ihrer Abgeordneten eine Schmalerung und Mißachtung ihrer constitutionellen Thatigkeit erblickt, stellen wir an Se Excellenz den Statthalter zur sofortigen Beantwortung die Anfrage: (Veselost)

Ist Seine Excellenz geneigt, der Regierung mit aller Beschleunigung anzurathen und vorzuschlagen:

1.   den böhmischen Landtag anlässlich der Feindseligkeiten und Bedrohungen, denen die deutschen Abgeordneten seitens der Bevölkerung ausgesetzt sind, sofort zu vertagen, (Veselost)

2.   den böhmischen Landtag zur Fortsetzung seiner Berathungen in der allernächsten Zeit in eine Stadt des geschlossenen deutschen Sprachgebietes, etwa nach Leitmeritz, Karlsbad oder Reichenberg einzuberufen, wo auch die Abgeordneten des čechischen Volkes seitens der deutschen Bevölkerung mit derjenigen Achtung aufgenommen und behandelt wurden, welche ein für den Parlamentarismus reifes Culturvolk auch dem parlamentarischen Vertreter einer nationalen oder politischen Gegenpartei nicht verweigert. (Veselost)

Prag, den 11. Jänner 1898.

K. H. Wolf und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde diese Interpellation an Seine Excellenz den Herrn Statthalter leiten (Unruhe)

Ich Bitte um Ruhe. Seine Excellenz der Herr Statthalter hat das Wort.

Seine Excellenz der Statthalter: Gegenüber dem Ansuchen, dass diese Interpellation sofort beantwortet werden moge, habe ich die Ehre dem hohen Hause zu erklären, dass ich nach Zulass der Bestimmungen der Geschäfsordnung diese Interpellation in einer späteren Landtagssitzung zu beantworten die Ehre haben werde.

Oberstlandmarschall: Die nächste Sitzung findet statt Donnerstag, 13. Januar 1898, um 11 Uhr Vormittag.

Příští sezení bude se odbývati ve čtvrtek, dne 13. ledna 1898, o 11. hodině dopolední.

Aus die Tagesordnung der nächsten Sitzung setze ich folgende Gegenstände:

Erste Lesung der Regierungsvorlage mit dem Gesetzentwurfe, betreffend, die Befreiung der mit dem Reichsgesetze vom 25. Oktober 1896 R. -G. Bl. Nr. 229 eingeführten Personaleinkommensteuer von allen der Kompetenz der Landesgesetzgebung unterliegenden Zuschlägen und die Abänderung des § 84 der Gemeindeordnung für das Königreich Böhmen, Druck CXCIV.

Erste Lesung des Antrages des Abgeordneten Grafen Buquoy und Genossen, betreffend die Regelung der sprachlichen Verhältnisse im Königreiche Böhmen, Druck CXCVIII.

Erste Lesung des Antrages des Abgeordneten Dr. Ludwig Schlesinger, Dr. Eppinger und Genossen, betreffend Aushebung der für Böhmen erlassenen Sprachenverordnungen vom

5. April 1897 Nr. 12 und 13 L. G. Bl, Druck CXCIX.,

dann zweite Lesungen einiger Kommissionsberichte und zwar ungedruckter:

des Berichtes der Landeskulturkommission über den Landesausschussbericht, betreffend das Gesuch des pensionirten Übungslehrers an der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt in Tabor, Franz Petrů, um Zuerkennung von Pensionsansprüchen auch für seine Familie und um Pensionserhöhung.

des Berichtes der Landeskulturkommission über die Petition der "Občanská beseda" in Habřina um gesetzliche Bestimmung zur zwangsweisen Wiesenmelioration.

des Berichtes der Landeskulturkommission über den Landesausschussbericht betreffs die Petition des Dr. Franz Sitenský, Proseffors an der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt in Tabor, um Einrechnung einiger Dienstjahre in die Pension.

des Berichtes der Landeskulturkommission über die Petition des Curatoriums der landwirtschaftlichen Mittelschule in Chrudim um Regelung der Gehalte der Supplenten an den landwirtschaftlichen Schulen.

Endlich setze ich als eventualen Gegenstand auf die Tagesordnung die Durchführung der an diesem Tage beschlossenen Kommissionswahlen.

Na denní pořádek příštího sezení kladu následující předměty:

První čtení vládní předlohy s osnovou zákona, týkajícího se osvobození osobní daně z příjmu, zavelené zákonem říšským daným dne 25. října 1896 č. 220 ř. z. ode všech přirážek, jež spadají do příslušnosti zákonodárství zemského a změny § 84. zřízení obecního pro království České č. tisku CXCIV.

První čtení návrhu poslanců hraběte Buquoye a soudruhů v příčině upravení jazykových poměrů v král. Českém č. tisku CXCVIII.

První čteni návrhu poslance Dra. Ludvíka Schlesingra, Dra. Eppingra a soudruhů v příčině zrušení jazykových nařízení pro Cecky ze dne 5. dubna 1897 č. 12. a 13. z. z., č. tisku CXCIX:

Pak druhá čtení několika zpráv komisí a sice:

komise pro záležitosti zemědělství o správě zemského výboru, týkající se žádosti pensionovaného cvičitele při zemském vyšším hospodářském ústavu Táborském, Františka Petrů, za přiznání nároků na výslužné též pro jeho rodinu a za zvýšeni pense,

komise pro záležitosti zemědělství o petici občanské besedy v Habříně za zákonné nařízení nucené meliorace luk.

komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru s petici Dra. Františka Sitenského, professora na vyšším zemském hospodářském ústavu v Táboře, za vpočítání několika let služebních do pense.

komise pro záležitosti zemědělství s petici kuratoria středili hospodářské školy v Chrudimi za upravení služného suplujících učitelů na školách hospodářských.

Pak po případě kladu na denní pořádek provedení volby komisí dle usnesení téhož dne učiněného.

Prohlašuji schůzi za skončenu.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen. Schluss der Sitzung um 1 Uhr 5 Min. Nachmittags.

(Schůze skončena v 1 hod. 5 m. odp.

Porak,

Verifikator.

JUC. Jak. Scharf. verifikátor.

Röhling,

Verifikator.

Praha - Rohlíček & Sievers. - Prag.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP