Pondělí 10. ledna 1898

Stenografická zpráva

o

XXV. sezení II. výročního zasedání sněmu království Českého z roku 1895. dne 10.ledna 1898.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka zemského Julius Lippert, a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Bedřich Pietrzikowski, a c. k. okresní komisař Dr. Rudolf Neumann.

Stenographischer Bericht

über die

XXV. Sitzung d. II. Jahressession d. Landtages des Konigreiches Böhmen v. Jahre 1895 am 10. Jänner 1898,

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter Julius Lippert und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Friedrich Pietrzikowski, und k. k. Bezirkskommissär Dr. Rudolf Neumann.

Denní pořádek:

1.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetními závěrkami fondů hasičských za rok 1895; č. sn. 483, net.

2.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetní závěrkou nadačního fondu hraběte Straky a záložního stavebního fondu, zároveň s účetními závěrkami nadačních velkostatků Hořejší Teplice a Okrouhlice za r. 1895; č. sn. 484, net.

3.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetní závěrkou nadačního fondu Dra. Eduarda

Tagesordnung:

1.   Zweite Lesung des Berichtes der BudgetCommission über den Landesausschußbericht mit Vorlage der Rechnungsabschlüsse der Feuerwehrfonde für das Jahr 1895; Ldtg. Z. 483, ungedr.

2.   Zweite Lesung des Berichtes des BudgetCommission über den Landesausschußbericht mit dein Rechnungsabschluße des grafl. Straka'schen Stiftungs- und Reservebaufondes nebst den Rechnungsabschlüssen der Stiftungsdomänen Oberweckelsdorf und Okrouhlic für das Jahr 1895; Ldtg. Z. 484, ung.

3.   Zweite Lesung des Berichtes der BudgetCommission über den Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschluße des Dr. Eduard

Horná za čas od 26. srpna do 31. prosince 1895: č. sn. 485, net.

4.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zprávě zemského výboru s účetními závěrkami fondu České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy slovesnosť a umění, pak reservního fondu téže Akademie, dále fondu knížete Liechtensteina, Klementy Kalašové, MUDra. Josefa Šíchy a Josefiny Čermákové za rok 1895; 6. sn. 486, net.

5.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici kuratoria rolnicko-ovocnicko-vinařské školy v Litoměřicích v příčině vpočítání let služebních odbornému učiteli H. Schmidtovi; č. sn. 452, net.

6.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici Karla Šafránka, správce zimní hospodářské školy v Chrudimi, za vyplacení funkčního přídavku; č. sn. 504, net.

7.   Druhé čtení zprávy komise školské o petici Magdaleny Jankovcové, vdovy po učiteli v Podmokách, za udělení pense; č. sn. 435, net.

8.   Druhé čtení zprávy komise školské o petici Pavla Papáčka, učitele v Berouně, v příčíně vpočítaní let služebních; č. sn. 436, net.

9.   Druhé čtení zprávy komise školské o petici Václava Kubáta, říd. učitele ve Rváčově, v příčině vpočítání let služebních; č. sn. 437. net

10.   Druhé čtení zprávy komise školské o petici Karla Droze, učitele v Plzni, v příčině vpočítání jeho let služebních; č. sn. 329 net.

11.   Druhé čtení zprávy komise Škol ské o petici Karla Hovorky, učitele v Mostě, v příčině vpočítání jeho let služebních; č. sn 330, net.

12. Druhé čtení zprávy komise školské o petici Tomáše Jirotky, říd. učitele ve výslužbě na Smíchově, v příčině upravení jeho výslužného; č. sn. 333, net.

Schůze počala o 11. hod. 20 min. dop.

Horn'schen Stiftungsfondes für die Zeit vom

26. August bis 31. Dezember 1895; Ldtg. - Z. 485, ung.

4.   Zweite Lesung des Berichtes der BudgetCommission über den Landesausschubericht mit Rechnungsabschlüssen des Fondes der böhmischen Kaiser Franz Josef Akademie der Wissenschaften, Literatur und Kunst, ferner des Refervefondes dieser Akademie, des Fürst Liechtenstein-Fondes und der Fonde der Klementine Kalaš, des MUDr. Josef Šicha und der Josefine Čermák für das Jahr 1895; Ldtg. Z. 486, ung.

5.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Commission über die Petition des Curatoriums der Acker-, Obst- und Weinbauschule in Leitmeritz in Angelegenheit Der Anrechnung der Dienstjahre dem Fachlehrer H. Schmidt; Ldtg. Z. 452, ung.

6.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskultur-Commission über die Petition des Karl Šafránek, Leiters der landwirthschaftlichen Winterschule in Chrudim, um Auszahlung der Funkzionsznlage; Ldtg. 504, ung

7. Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommission über die Petition der Lehrerswitwe in Podmok Magdalena Jankovec um Gewährung einer Pension; Ldtg. Z. 435, ung.

8.   Zweite Lesung Des Berichtes der SchulCommission über die Petition des Paul Papáček, Lehrers in Veraun, in Angelegenheit der Anrechnung seiner Dienstjahre; Ldtg.. - Z. 436, ungedr.

9.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommission über die Petitton des Wenzel Kubát, Oberlehrers in Rwáčow, in Angelegenheit der Anrechnung seiner Dienstjahre; Ldtg. - Z. 437, ung.

10.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommision über die Petition des Karl Drož, Lehrers in Pillen, in Angelegenheit der Aurechnung seiner Dienstjahre; Ldtg. - Z. 329, ungedr.

11.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommision über die Petition des Kail Hovorka, Lehrers in Brux,, in Angelegenheit der Anrechnung keiner Dienstjahre; Ldtg. - Z. 330, ungedr.

12.   Zweite Lesung des Berichtes der SchulCommission über die Petition des Thomas Jirotka, Oberlehrern in Pension in Smichow, wegen Repelung seiner Pensionsbezüge; Ldtg. Z. 333, ung.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 20 Min. Vorm.

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Slavný sněme! Sněm království Českého, byv dne 10. března minulého roku odročen byl svolán Jeho Veličenstvem Nejmilostivějším Císařem a Králem, by pokračoval ve svém jednání dnešního dne. Končili jsme minulou čásť zasedání tím, že jsme obrátili zraky své k posvátné osobnosti Jeho Veličenstva (shromážděni povstává), a mám za to, že nemůžeme důstojnějším způsobem zahájiti činnost svou, nežli osvědčením neoblomné věrnosti a lásky k vznešené osobnosti Nejmilosti vějšího Císaře a Krále našeho.

Hoher Landtag! Der Landtag des Konigreiches Böhmen wurde am 10. März vorigen Jahres vertagt und durch Allerhöchste Ent schließung für den heutigen Tag abermals zu sammenberufen, um die unterbrochene Session heute wieder fortzusetzen.

Wir haben am Schlüsse des vorigen Sessionsabschnittes unsere Thatigkeit damit abgeschlossen, dass wir zur geheiligten Person Seiner Majestät unsere Blicke erhoben haben und können wir nicht in wurdigerer Weise unsere heutige Thatigkeit beginnen, als indem wir in gewohnter Weise abermals unsere un verbruchliche Treue und unsere treue Liebe zur geheiligten Person Seiner Majestät zum Aus drucke bringen

Vyzývám Vás velectění pánové, abyste se mnou provolali slávu Jeho Veličenstvu Císaři a a králi.

Ich ersuche alle Herren einstimmig mit mir in den Rus einzustimmen:

Hoch lebe Se. Majestät unser allergnadigster Kaiser!Sláva! Sláva! Sláva! Hoch! Hoch! Hoch!

(Sláva!

Hoch!

Sláva!

Hoch!

Sláva!

Hoch!)

Konstatuji, že jest slavný snem způsobilý usnášeti se.

Ich constatire die Beschlußfahigkeit des hohen Hauses.

Von den Geschaftsprotokollen des ersten Abschnittes der gegenwärtigen Landtagssession sind die Geschaftsprotokolle der 22., 23. und

24. Sitzung vom 8., 9. und 10. März 1897 noch nicht agnoszirt.

Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Umfrage erlauben, ob Jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat.

Z prvního oddělení nynějšího zasedání sněmovního nebyly dosud schváleny jednací protokoly 22, 23 & 24. sezení ze dne 8, 9. a 10. března 1897. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní.

V příštím sezení dovolím si učiniti dotaz, zdali kdo proti obsahu těchto protokolů činí nějakou námitku (Zvoní).

Je truchlivou povinností mou, abych upozornil velectěné pány kollegy, že z našeho středu byli smrtí odvoláni dva členové slav. sněmu.

Hohes Haus! Ich habe die traurige Pflicht das hohe Haus darauf ausmeiksam zu machen, dass in der Zeit, in welcher der Landtag nicht versammelt war, 2 Mitglieder dieses hohen Hauses durch den Tod aus unserer Mitte entrissen worden sind (Shromáždění povstává).

Dne 20. března 1897 zemřel p. poslanec Augus Hilbert šl. z Schuttelsbergu; náležel sněmu od r. 1888 Náhlým jeho úmrtím bolestně byli dotknuti všichni, kteří šlechetného muže tohoto znali a jsem přesvědčen, že tak, jak ve svém rodinném kruhu účinkoval co nejprospěšněji tak i my jsme všichni toho náhledu, ze i ve veřejném životě byt i skromným způsobem vždy plnil svou povinnosť co nejsvědomitěji, zajisté zachováme tomuto muži věrnou a laskavou paměť.

Am 9. October 1897 ist der Herr Abgeordnete Karl Goldberg vom Leben abberufen worden Er gehorte dem Landtage seit dem Jahre 1874 angefangen ununterbrochen an Es war dies ein Mann, welcher in dem Kreise seiner näheren Angehörigen eine große Freundschaft und eine große Achtung genossen hat Er war Jahre hin durch Bürgermeister seiner Heimatstadt, und in der Gegend von Warnsdorf werden gewiss alle diejenigen, welche mit ihm in nähere Berührung getreten sind, ihm ein freundschaftliches Angedenken bewahren.

Auch im Schöße dieses Hauses war er eines der, wenn ich so sagen darf, beliebtesten Mitglieder, und ich bin überzeugt, dass der Name des Herrn Landtagsabgeordneten Goldberg unter seinen Freunden und Bekannten in dauerndem Andenken behalten werden wird. (Bravo!) Das hohe Haus hat sich bereits von seinen Sitzen erhoben und ich dars wohl annehmen, dass das hohe Haus gleichzeitig einverstanden ist, dass der Ausdruck tiessten Bedauerns über den erlittenen Verlust in das heutige Protokoll aufgenommen werde.

Slavný sněm již povstáním vyslovil svůj souhlas, aby soustrasti nad úmrtím našich právě jmenovaných kolegů dáno bylo výrazu v protolu dnešního sezeni.

Abgeordneter Iro: Ich erlaube mir die Anfrage an den Oberstlandmarschall.

Oberstlandmarschall: Ich bitte um Entschuldigung, ich kann jetzt niemandem das Wort ertheilen.

Mandát svůj složili a to: ve voličském sboru velkých statků svazkem svěřenským nezavázaných p. posl. JUDr. Vladimír hr. Lažanský, ve volební skupině měst a průmyslových míst p. posl. JUDr. Václav hr. Kounic.

Ihr Mandat haben niedergelegt und zwar in der Wählergruppe des nichtfideicommissarischen Großgrundbesitzes: der Herr Abgeordnete JUDr. Vlad. Graf Lažanský, in der Wählergruppe der Städte und Industrialorte der Herr Abgeordnete Dr. Wenzeslaus Graf Kaunic. Laut Mittheilung des Rectorates der k. k. deutschen Karl-FerdinandUniversität wurde zum Rector magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1897-98 der k. K. Professor Josef Ulbrich gewählt und bestätigt; und gemäß Mittheilung des Rectorates der k. k. böhmischen Karl - Ferdinand - Universität wurde zum Rector magnificus dieser Universität der k. k. Professor PhDr. Eugen Kadeřávek gewählt und bestätigt. Diese beiden Herren gehören somit zu den virilstimm berechtigten Mitgliedern des Landtages.

Dle sdělení rektorátu c. k. university české Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifica této university na studijní rok 1897-98 zvolen a potvrzen c. k. řádný prof. této university, p. Ph. Dr. Eugen Kadeřávek. Dle sdělení rektorátu c. k. německé university byl za rektora magnifica této university na studijní rok 1897-1898 zvolen a potvrzen c. k. řádný professor universitní p. JUDr. Josef Ulbrich. Oba tito pánové náležejí tedy k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, na nichž sl. sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení a kterým zákonům nedostalo se Nejvyššího schválení:

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche von den durch den hohen Landtag beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten Beschlüssen die Allerhöchste Sanction erlangt haben, und welchen Gesetzentwürfen die Allerhöchste Sanction nicht zu theil geworden ist.

Sněmovní sekretář Höhn (čte): Z osnov zákonů, na nichž slavný sněm byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení:

Usnesení, kterýmž povoleno bylo vybírati zemskou přirážku 39 kr. z každého zlatého přímých daní v království Českém na rok 1897předepsaných;

osnova zákona v příčině dočasného osvobození přestaveb podniknutých v obvodu městské obce králové-hradecké z veřejných důvodů asanačních a komunikačních, jakož i novostaveb zřízených v tamním rayonu odpevňovacím od přirážek zemských, okresních a obecních (včetně školních) k domovní dani nájemné;

osnova zákona, kterým mění se § 99. zákona ze dne 8. ledna 1839 č, 5. z. z.;

osnova zákona, kterýmž se změňuje § 2. zákona ze dne 25. dubna 1893 č. 38. z, z., jenž se týče upravení potoků Zlatého a Běšenského vodním družstvem v Očihově;

osnova zákona, kterým pozbývá platnosti § 85. a mění se ustanovení §§. 2. a 97. obecního zřízení pro království České ze dne 16. dubna 1864 zák. a nař. č. 7.;

osnova zákona, kterým se změňují §§ 2., 3., 4. a 6. zákona ze dne 22. června 1894 č. 52 z. z., jenž se týče upravení potoka Stříbrného vodním družstvem v Trnovém Újezdě, a usnesení sněmu, kterýmž za příčinou uhrazení schodku v hospodářství zemském na rok 1897 rozpočteného povoleno bylo uzavření zemské zápůjčky do obnosu 6, 000. 000 zl., jakož i zjištění této zápůjčky na zemském ústavě pro choromyslné v Dobřanech.

Nejvyššího schválení nedostalo se osnově zákona, týkajícího se změny některých ustanovení řádu volení do sněmu království Českého.

V záležitosti této výbor zemský chystá zprávu k sl. sněmu.

Von den durch den hohen Landtag beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst geassten Beschlüssen haben die Allerhöchste Sanction erlangt:

der Beschluss, mit welchem die Einhebung eines Landeszuschlages von 39 kr. zu jedem Gulden der im Königreiche Böhmen für das Jahr 1897 vorgeschriebenen directen Steuern bewilligt wurde;

der Gesetzentwurf betreffend die zeitliche Befreiung der in dem Gebiete der Stadtgemeinde Königgrätz aus öffentlichen Assanirungs- und Verkehrsrücksichten auszuführenden Umbauten, sowie der Neubauten im dortigen Entfestigungsrahon von den Landes-, Bezirks- und Gemeinde- (inclusive Schul-) Umlagen zu der Hauszinssteuer;

der Gesetzentwurf, mit welchem der § 99 des Gesetzes vom 8. Januar 1889 Nr. 5 L. -G. -Bl. abgeändert wird;

der Gesetzentwurf, mit welchem der § 2 des Gesetzes vom 25. April 1893 Nr. 38 L. -G. -Bl. betreffend die Regulirung des Gold- und Wießenerbaches durch die Wassergenossenschaft in Groß-Orschehau abgeändert wird;

der Gesetzentwurf, womit der § 85 außer Kraft gesetzt und die Bestimmungen der §§ 2 und 97 der Gemeindeordnung für das Königreich Böhmen vom 16. April 1864 und Verordnungsblatt Nr. 7 abgeändert werden;

der Gesetzentwurf, mit welchem die §§ 2, 3, 4 und 6 des Gesetzes vom 22. Juni 1894 Nr. 52 L -G. -Bl. betreffenb die Regulirung des Silberbaches durch die Wassergenossenschaft in Trno-Dujezd abgeändert werden, und der Beschluss, mit welchem behufs Bedeckung des im Landeshaushalte für das Jahr 1897 präliminirten Abganges die Aufnahme einer Landesanleihe bis zum Betrage von 6, 000. 000 fl. und die Sicherstellung derselben ob der Landesirrenanstalt in Dobřan bewilligt wurde.

Die Allerhöchste Sanction hat nicht erlangt:

der Gesetzentwurf betreffend die Abänderung mehrerer Bestimmungen der Landtags - Wahlordnung für das Königreich Böhmen.

In dieser Angelegenheit wird vom Landesausschusse ein Bericht an den hohen Landtag vorbereitet.

Nejv. maršálek zemský: Sněmovní kancelář jest pro tento oddíl zasedání sněmovního složena takto:

Tajemníkem sněmovním jest rada výboru zemského Antonín Höhm, aktuáry sněmovními jsou ustanoveni tajemníci zemského výboru JUDr. Rudolf Krejčí, JUDr. Jaroslav Haasz, a koncipisté zemského výboru JUDr. Jindřich Safařovič a JUDr. Josef Lukáš.

První dva jmenovaní již v zasedáních dřívějších složili jednacím řádem předepsaný slib a bude tudíž ještě sněmorním aktuárům dru Haaszovi, dru Šafařovičovi a dru Lukášovi složiti slib.

Das Landtagsbureau ist in folgender Weise zusammengesetzt worden:

Als Landtagssecretär fungirt der Herr Landesausschussrath Anton Höhm, als Landtags-Actuare die Landesausschusssecretäre Dr. Rudolf Krejčí, Dr. Jaroslaw Haasz und die vLandesausschuss-Concipisten Dr. Heinrich Šafarovič und Dr. Josef Lukáš. Die beiden erstgenannten haben bereits in der früheren Session die vorgeschriebene Angelobung geleistet und werden deshalb noch die Landtagsactuare Dr. Haasz, Dr. Šafarovič und Dr. Lukáš die Angelobung zu leisten haben.

Žádám, aby slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Tiskem rozdáno bylo:

č sn. 441, č. t. CXLVIII. Zpráva komise živnostenské o návrhu poslance Josefa Krejčíka a soudruhů v příčině založení nových všeobecných škol řemeslnických v Čechách,

č. sn. 470, č. t. CLVII. Zpráva komise živnostenské o zprávě zemského výboru ve příčině zřízení zemského technologického musea v Praze,

č. sn. 284, č. t. CLXVII. Zpráva komise pro záležitosti hypoteční banky království českého o zprávě výboru zemského týkající se návrhu poslance Štěpána Richtera a soudruhů na vydání novely k zákonu ze dne 14. června 1888 č. 88 ř. z.,

č. sn. 487, č. t. CLXVIII. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o zprávě výboru zemského v příčině stavu hospodářských škol zemi podporovaných za

školní roky 1892-93, 1893-94 a 1894-95,

č. sn. 427, č. t. CLXIX. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o zprávě zemského výboru v příčině přeložení trhů za města,

č. sn 488, č. t. CLXX. Zpráva komise pro záležitosti hypoteční banky o zprávě zemského výboru ohledně změny zákona ze dne 14. června 1888 č. 88 ř. z.,

č. sn. 495, č. t. CLXXVII Zpráva komise petiční o peticích v příčině hasičství,

č. sn. 500, č. t. CLXXVIII. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o návrhu poslance Heřmana Jandy a soudruhů v příčině povinného pojišťovaní proti škodám z ohně,

č. sn. 507, č. t. CLXXIX. Návrh poslance Václava Krumbholze a soudruhů v příčině podpory průmyslu cukrovarnického,

č. sn. 508, č. t. CLXXX. Návrh poslance Václava Krumbholze, Václava Sudy a soudruhů v příčině zrušení mýta na erárních silnicích,

č. sn. 509, č. t. CLXXXI. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o návrhu poslanců Dra. Dvořáka, Jaroše a soudruhů na zřízení ústavu ku vyrábění ochranných látek proti nákazám (antitoxinu) a na zavedení očkování tuberkulinem ku zjištění tuberkulosy skotu,

č. sn. 510. č. t. CLXXXII. Zpráva komise pro záležitosti zemědělství o návrhu poslance Dra. Pacáka a soudruhů na vydání zákona proti cukrovarnickým kartelům,

č. sn. 530, č. t. CLXXXIII. Zpráva zemského výboru s účtem zemským za rok 1896,

č. sn. 531, č. t. CLXXXIV. Zpráva zemského výboru s výkazem zemských účetních výsledků království českého za rok 1896,

č. sn. 532, č. t. CLXXXV. Zpráva zemského výboru s výtahy z účetních závěrek samostatně účtovaných fondů za rok 1896,

č. sn. 533, č. t. CLXXXVI. Zpráva zemského výboru o opravných pracích, provedených r. 1896 na hradě Karlově Týně,

č. sn. 534, č. t. CLXXXVII. Zpráva zemského výboru o rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1898 s výkazem aktiv a passiv tohoto fondu dle závěrky účetní na rok 1896,

č. sn. 540, č. t. CLXXXVIII. Zpráva výboru zemského, jež se týče vedení a účtování příjmu pensijního státu fondu zemského, pocházejícího z příspěvku, úřednictvu zemskému v § 24. nového normálu pensijního uloženého,

č. sn. 514, č t. CLXXXIX. Zpráva zemského výboru s rozpočtem zemským na rok 1898,

č. sn. 497, č. t. CXCI. Zpráva komise živnostenské o návrhu poslanců Karla Ira a soudruhů v příčině zjištění pohledávek, vzešlých řemeslníkům za práce provedené při novostavbách a přestavbách,

č. sn. 499, č. t CXCII. Zpráva komise živnostenské o návrhu poslance dra Zd. Schückera a soudruhů, aby zákonem zřízeni byli živnostenští rádci,

č. sn. 554, č. t. CXCIII. Zpráva zemského výboru s návrhy v příčině prozatimného ustanovení zemské přirážky pro první tři měsíce roku 1898.

Závěrka účtů zemské banky království Českého za rok 1896.

Výroční zpráva o vyšším hospodářském ústavu zemském v Táboře za školní rok 1896-97.

Výroční zpráva vyššího hospodářského zemského ústavu v Děčíně-Libverdě za rok 1896-97.

Závěrka účtů hypoteční banky království českého dne 31. prosince 1896.

Na stole vyložena:

Zpráva o činnosti odboru rady zemědělské pro království české za r. 1896.

Im Druck wurde vertheilt:

Bericht der Gewerbekommission über den Antrag des Abgeordneten Josef Krejčík und Genossen, betreffend die Gründung neuer allgemeiner Handwerkerschulen in Böhmen.

Ldtg. -Z. 441, Druck-Nr. CXLVIII. Bericht der Gewerbekommission Z. 306 über den Landesausschussbericht, betreffend die Errichtung eines technologischen Landesmuseums in Prag. L. -Z. 470, Dr. -Nr. CLVII.

Bericht der Kommission für Angelegenheiten der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen über den Landesausschussbericht, mit welchem der in der letzten Session unerledigt gebliebene Bericht derselben Kommission über den Antrag der Abgeordneten Stefan Richter und Genossen auf Erlassung einer Novelle zu dem Gesetze vom 14. Juni 1888 R. -G. -Bl. Nr. 88 wieder vorgelegt wurde. L. -Z. 484, Druck-Nr. CLXVII.

Bericht der Landeskulturkommission über den Zustand der vom Lande subventionirten landwirtschaftlichen Schulen für die Schuljahre 1892-93, 1893-94 und 1894-95. L. -Z. 487, Druck-Nr. CLXVIII.

Bericht der Landeskulturkommission, betreffend die Verlegung der Viehmarktplätze in den Marktgemeinden. L. -Z. 427, Druck-Nr. CLXIX;

Bericht der Kommission für Angelegenheiten der Hypothekenbank, mit welchem der in der letzten Session unerledigt gebliebene Bericht derselben Kommission über den Landesausschussbericht betreffend die Abänderung des Gesetzes vom 14. Juni 1888, Nr. 88 R. -G. -Bl. neuerdings vorgelegt wurde. L. -Z. 488, Druck-Nr. CLXX.

Bericht der Petitionskommission über Petitionen in Feuerwehrangelegenheiten. L. -Z. 495, Druck-Nr. CLXXVII.

Bericht der Landeskulturkommission über den Antrag des Abgeordneten Hermann Janda und Genossen, betreffend die zwangsweise Feuerversicherung. L. -Z. 500, Druck-Nr. CLXXVIII.

Antrag des Abgeordneten Wenzel Krumbholz und Genossen in Angelegenheit der Unterstützung der Zuckerindustrie. L. -Z. 507, Druck-Nr. CLXXIX.

Antrag des Abgeordneten Wenzel Krumbholz, Wenzel Suda und Genossen in Angelegenheit der Aufhebung der Mauthgebüren an ärarischen Straßen. L. -Z. 508, Druck-Nr. CLXXX.

Bericht der Landeskulturkommission über den Antrag der Abgeordneten Dr. Dvořák, Jaroš und Genossen, betreffend die Errichtung einer Anstalt zur Erzeugung von Schutzstoffen gegen Austeckung (Antitoxine) und Einführung der Tuberculin-Impfung behuss Konstatirung der Rindvieh-Tuberkulose. L. -Z. 509, Dr. -Nr. CLXXXI.

Bericht der Landeskulturkommission über den Antrag des Abgeordneten Dr. Pacák und Genossen auf Erlassung eines Gesetzes gegen die Zuckerfabriks-Cartelle. L. -Z. 510,

Drucker. CLXXXII.

Bericht des Landesausschusses mit der Landesrechnung für das Jahr 1896. L. -Z. 530, Druck-Nr. CLXXXIII.

Bericht des Landesausschusses, betreffend den Landesgebarungsausweis des Königreiches Böhmen für das Solarjahr 1896. L. -Z. 531, Druck-Nr. CLXXXIV.

Bericht des Landesausschusses mit Auszügen aus den Rechnungsabschlüssen der selbständig verrechneten Fonde für das Jahr 1896. L. -Z. 532, Druck-Nr. CLXXXV.

Bericht des Landesausschusses über die im Jahre 1896 durchgeführten Restaurirungsarbeiten in der Burg Karlstein. L. -Z. 533,

Druck-Nr. CLXXXVI.

Bericht des Landesauschusses über den Voranschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1898 mit Ausweis über die Aktiva und Passiva dieses Fondes nach dem


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP