Pondělí 28. prosince 1896

Stenografická zpráva

o

I. sezení II. výročního zasedání Českého sněmu z roku 1895. dne 28. pros. 1896.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, Julius Lippert, a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Excell. c. k. místodržitel Karel hrabě Coudenhove, c. k. místodržitelský rada Bedřich Pietrzikowski, c. k. okresní komisař Dr. Rudolf Neumann.

Denní pořádek:

1.    Zahájení sněmu.

2.   Skládání slibu.

3.   Ustavení se kurií a volba výboru verifikačního.

Schůze počala o 12. hod. 20 min. odp.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung der II. Jahressession d. böhmischen Landtages v. Jahre 1895 am 28. Dez.

1896.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lobkowicz

A n w e s e n d: Der OberstlandmarschallStellvertreter Julius Lippert und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der I. k. Statthalter Carl Graf Coudenhove, k. k. Statthaltereirath Friedrich Pietrzikowski und k. k. Bezirkskommissär Dr. Rudolf Neumann.

Tagesordnung:

1.   Eröffnung des Landtages.

2.   Angelobung.

3.   Konstituirung der Kurien und Wahl des Verificationsausschußes.

Beginn d. Sitzung um 12 Uhr 20 Min. Nachm.

Nejvyšší maršálek zemský (zvoní): Zahajuji druhé výroční zasedání směmu království českého z r. 1895 a konstatuji, že slavný snem jest způsobilý usnášeti se.

Ich eröffne die zweite Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom J.

1895 und konstatiere die Beschlußfähigkeit des hohen Hauses.

Slavný sněme! Kladu sobě za čest, vítati pány poslance slavného sněmu království českého opět v této síni a vysloviti zároveň přání, by zasedání, ku kterému dnešního dne se scházíme, sloužilo ku zdaru naší vlasti a k uspokojení obyvatelstva tohoto království.

Parlamentární poměry našeho mocnářství jsou příčinou, že v tomto okamžiku jsme se sešli toliko na dobu docela krátkou a sice v první řadě k tomu cíli, aby slavnému sněmu bylo umožněno provésti nezbytné usneseni týkající se prozatímního ustanovení zemské přirážky.

Pro krátkost doby, ve které nyní zde budeme zasedati, lze arciť předvídati, že nebude možno meritorním způsobem vyřídili jakési jiné předměty, avšak možnost není asi vyloučena, aby slavný sněm konal jaksi přípravné kroky formální, jakými by budoucí jednání, až sněm totiž po svém odročení opět se sejde, bylo valně ulehčeno a usnadněno.

Jest známo, že již velmi často povstaly stížnosti na to, že formální přípravy slavného sněmu zvláště na počátku jeho zasedání zaujímají velmi mnoho času a do jisté míry sám uznávám, že tomu tak jest.

Bývají zvláště tyto stesky do jisté míry oprávněny tenkráte, když se jedná o první sestoupení se sněmu nově zvoleného.

Dnes scházíme se ke druhému výročnímu zasedání sněmu, který byl zvolen r. 1895, a tu bude poskytnuta možnost k všelijakému ukrácení formálností a všelijakému ulehčení v předepsaných formách jednacího řádu, tak že doufám, že, pakli ctěné strany slavného sněmu v tom smyslu budou ochotny jednati svorně, skutečně alespoň po opětném sejití se slavného sněmu bude možno, jeho důležité úkoly ihned přivésti dc proudu.

Co se mé osoby týče, račte, pánové, býti přesvědčeni, že i já vždy budu ochoten, co možná nejvíce k tomu spolupůsobiti, aby tak se mohlo státi, a nezbývá mně, než na všechny strany vznášeti prosbu, aby v této snaze ráčily mne podporovati.

Hoher Landtag! Indem ich am heutigen Tage die Mitglieder dieses hohen Hauses neuerlich bei ihrem Zusammentritte begrüße, so geschieht es allerdings mit dem Bewusstsein, dass der Landtag des Königreiches Böhmen in diesem Augenblicke nur zu einer kurzen Zusammentretung einberufen ist, nachdem ich nach gefasstem Beschluße über das Budgetprovisorium

über Allerhöchsten Auftrag den Landtag wieder zu vertagen genöthigt sein Werde.

Für die eigentlichen Aufgaben, welche dem hohen Hause obliegen, ist jene Zeit in Aussicht genommen, Welche nach Verhältnis der parlamentarischen Zustande in unserer Monarchie hiezu ausersehen ist. Ich hoffe und erwarte, dass es mir vergönnt sein wird, den hohen Landtag noch im Lause des Monates Jänner abermals in diesem Saale zu begrüben.

Tann allerdings hoffe ich, dass auch dem Landtage des Königreiches Böhmen jene Zeit zur Bewältigung seiner Aufgaben gegönnt werden Wird, welche für die Bedeutung dieses Königreiches und für die Ausgaben, welche dem Landtage obliegen, eben unbedingt nothwendig erscheint, damit der Landtag seine Pflicht dem Lande gegenüber erfüllen kann.

Es ist vielleicht nicht an der Zeit, heute schon jene Ausgaben auszuzählen, welche dem Landtage in der bevorstehenden Session obliegen werden. Es genügt, wenn ich sage, dass die Zahl der aus den vorigen Sessionen unerledigten Gegenstände eine so große ist, und dass eine Reihe von Gegenständen, welche neuerlich für die bevorstehende Session theils schon vorbereitet sind, theils, wie ja erwartet werden kann, werden angeregt werden, eine so große ist, dass in der That die Während der letzten Jahre uns zur Bewältigung unserer Ausgaben gegönnte Zeit als eine viel zu kurze bezeichnet werden mußte.

Es lässt sich aus der anderen Seite nicht leugnen, dass gerade das Zusammenwirken zu praktischen Zwecken im Schooße dieses Landtages vielleicht eines der zweckmäßigsten und Wirksamsten Mittel ist, um bestehende Gegensätze zu mildern, und so glaube ich die Hoffnung aussprechen zu dürfen, dass die bevorstehende Session auch geeignet sein wird, in dieser Hinsicht zum Wohle des Landes beizutragen.

Slavný sněme! Sestupujeme se dnes k opětnému zasedání sněmu království Českého a cítíme zajisté všichni potřebu pozdvihnouti zraků svých k vznešenému mocnáři, jehož vladařské slovo nás do té síně dnešního dne povolalo. Vyzývám Vás, abyste se mnou souhlasně provolali Jeho Veličenstvu nejmilostivějšímu císaři a králi našemu Františkovi Josefovi Sláva! Hoch lebe Seine Majestät unser Allergnädigster Kaiser und König ! (Sláva! Sláva! Sláva! Hoch! Hoch! Hoch!)

Jeho Exllence pan místodržitel si přeje slovo.

Ich ertheile Seiner Excellenz dem Herrn Statthalter das Wort.

Místodržitel hrabě Coudenhove: Slavný sněme! Hoher Landtag! Jmenován byv milostí Jeho císařského královského apoštolského Veličenstva mistodržícím v království Českém, mám dnes poprve čest pozdraviti slavný sněm co zástupce vlády.

Již opětovně vyslovila a dokázala vláda živý svůj zájem pro všechny záležitosti této korunní země se týkající. Neni proto snad třeba, by z mé strany ujištěno bylo, že vláda jednání slavného sněmu také v tomto zasedání s největší bedlivostí sledovati, každou jeho snahu ku blahu země směřující co nejochotněji podporovati bude.

Die Regierung hat vor Kurzem erklärt, dem Complexe der böhmischen Fragen naher treten zu wollen. Sie wird jede Bemühung unterstützen, welche zum Zwecke hat, vorhandene Gegensätze zu mildern und beabsichtigt ihren Standpunkt in einzelnen, hier in Betracht kommenden Fragen im Lause dieser Session zu präcisiren. Durch diese wenigen Bemerkungen ist auch mein Standpunkt und meine Aufgabe in diesem hohen Landtage gekennzeichnet.

Das Gebot der Pflicht, wie auch das eigene warme Gefühl für das Wohl und den Aufschwung des Landes und der Ehrgeiz in fördernder Weise an den Ausgaben des hohen Landtages mitzuwirken, werden mich bei der Erfüllung meiner Aufgabe leiten. (Bravorufe. )

Ausgehend von dem Grundsatze der Gleichberechtigung beider dieses Land bewhnenden Volksstämme werde ich mich bemühen den politischen und nationalen Angelegenheiten richtiges Verständnis und Gefühl entgegenzubringen. Meine Theilnahme an den Verhandlungen des hohen Landtages und den persönlichen Verkehr mit den geehrten Mitgliedern desselben als berusenen Vertretern der Landesinteressen will ich trachten im Sinne und zum Vortheile der Verwaltung des Landes nutzbar zu machen.

Jsem naplněn nejvřelejším přáním aby poradám slavného sněmu dopřán byl výsledek co nejlepší. (Výborně! Bravo).

Nejvyšší maršálek zemský: Dle jednacího řádu má do zvolení výboru verifikačního opatřovati práce jeho 9 členů, kteří z přítomných členů sněmu jsou nejmladší, a sice po třech ze všech skupin sněmovních.

Gemäß der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verificationsausschusses die 9 jüngsten der anwesenden Landtags-Mitglieder, welche zu je drei aus den Curien zu entnehmen sind, die Geschäfte des Verificationsausschusses zu übernehmen.

Jakožto nejmladší členové byli mi jmenováni:

V kurii velkých statků pp. posl. hrabě Clam Martinic, hrabě Mensdorff a Rombald.

Z kurií průmyslových měst a míst pp. poslanci: Dr. Eppinger, Pfeifer Jindřich a JUDr. Pinkas.

Z kurie obcí venkovských pp. poslanci: Doležal, Kryf a Sobitschka.

Žádám, aby pro dnešní sezeni úřad verifikatorů na se vzali pánové: hrabě Mensdorff, Dr. Eppinger a Kryf.

Als die jüngsten Mitglieder sind mir in Bezug auf die Einrichtung der Verifikation bis zur Wahl des Verificationsausschußes nachstehende Herren bezeichnet worden und zwar: aus der Curie des Großgrundbesitzes die HH. Abg. Graf Clam-Martinic, Graf Mensdorff und Rombald; aus der Curie der Städte und Industrialorte die Herren Abg. JUDr. Eppinger, Heinrich Pfeifer und Dr. Pinkas; aus der Curie der Landgemeinden die Herren Abg. Doležal, Kryf und Sobitschka.

Für die heutige Sitzung ersuche ich die Herren Abg. Grafen Mensdorff, Dr. Eppinger und Kryf die Functionen als Verificatoren zu übernehmen.

Hohes Haus! (das Haus erhebt sich von den Sitzen. ) Es ist eine traurige Pflicht, die mir obliegt, das Haus aufmerksam zu machen, dass ein College aus unserer Mitte im Laufe der Zeit, welche uns von der verflossenen Session trennt, aus dem Leben geschieden ist.

Es ist dies der Herr Abg. Wenzel Jäger gewesen, welcher seit dem Jahre 1890 all Abgeordneter an den Arbeiten des Landtages theilgenommen hat.

Derselbe erfreute sich in den Kreisen seines Wahlbezirkes und in der Gegend, in welcher erthätig war, einer allseitigen, ausrichtigen Hochachtung, welche auch dadurch zum Ausdrucke gekommen ist, daß derselbe namentlich in autonome Organe zu wiederholten Molen durch Wahlen von seinen Mitbürgern berufen worden ist.

Das hohe Haus hat sich Bereits von seinen Sitzen erhoben und ich glaube annehmen zu können, dass es damit seine Zustimmung ausgesprochen hat, dass die Theilnahme an dem Verluste, welchen wir durch Abgang unseres Collegen erlitten haben, im Protokolle des Hauses zum Ausdrucke gelange.

Mám za to, že, jelikož slavná sně movna již povstala, mohu to považovati za souhlas, aby v protokolu dnešního sezení byl dán výraz účastenství nad úmrtím našeho zvěčnělého kol. p. Jágra.

P. posl. Nedoma složil svůj mandát ve skupině venkovských obcí.

Der Hr. Abg. Nedoma hat sein Mandat in der Wählergruppe der Landgemeinden zurückgelegt.

Dle sdělení rektorátu cís. král. české university Karlo-Ferdinandské byl za rektora magnifika této university na studijní rok 1896-97. zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní prof. Dr. Jaromír Hanel.

Dle sdělení rektorátu cís. král. německé university Karlo-Ferdinandovy byl za rektora magnifika na této universitě na studijní rok 1896-97 zvolen a potvrzen c. k. řádný profesor universitní Phil. Dr. Antonín Marty.

Oba tito pánové náležejí mezi členy sněmu, kteří mají hlasy virilní.

Laut Mittheilung des Rectorates der k. k. deutschen Karl-Ferdinands- Universität wurde zum Rector Magnificus für das Studienjahr 1896-7 der k. k. ordentliche UniversitätsProfessor Phil. Dr. Anton Marty gewählt und bestätigt und gemäß Mittheilung des Rectorates der k. k. böhmischen Karl-Ferdinands-Universität wurde zum Rector Magnificus dieser Universität für das Studienjahr 1896-97 der k. k. ordentliche Professor JUDr. Jaromir Hanel gewählt und bestätigt. Beide diese Herren gehören somit zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern dieses hohen Landtages.

Ich ersuche dem hohen Hause mittzutheilen.

welche von den durch den hohen Landtag beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gesassten Beschlüßen die Allerhöchste Sanction erhalten haben und welchen Gesetzentwürfen die Allerhöchste Sanction nicht zu Theil geworden ist.

Žádám, aby slavnému sněmu bylo sděleno, které z osnov zákonů, o nichž slavný sněm se byl usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení, a kterým osnovám zákonů nedostalo se Nejvyššího schválení.

Landtagssekretär Höhm (liest):

Von den in der vorletzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen haben die Allerhöchste Sanktion erlangt:

Der Gesetzentwurf betreffend die landwirtschaftlichen Bezirksvorschußkassen, sowie die landwirtschaftlichen Vorschußkassen in Kolin, Melnik und Raudnitz.

Der Gesetzentwurf, mit welchem der § 3 des Gesetzes vom 30. Jänner 1892 Nr. 11 L. -G. -Bl. betreffend die Regulierung des Flußes Loučná und des Baches Lodrantka abgeändert und zugleich eine weitere Unterstützung zur Ausführung dieses Unternehmens bewilligt wird.

Von den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gefassten beschlüßen haben die Allerhöchste Sanktion erlangt:

Der Gesetzentwurf betreffend die Ertheilung des Oeffentlichkeitsrechtes an das Kaiser Franz Josef-Bezirkskrankenhaus in Teplitz;

der Gesetzentwurf, womit der Gemeinde der kgl. Stadt Pilsen die Bewilligung ertheilt wird zur Einhebung von Gebühren für die Benützung des öffentlichen Gemeindegutes bei Bauführungen für die durch das Gerüft, Baumaterial und Geräthe verwendete Fläche und für die nach § 84 der Bauordnung bewilligten Vorbauten;

der Beschluß, womit die Einhebung eines Zuschlages von 39 kr. zu jedem Gulden der im Königreiche Böhmen für das J. 1896 vorgeschriebenen direkten Steuern bewitligt wurde;

der Gesetzentwurf betreffend die Ertheilung des Oeffentlichkeitsrechtes an das Bezirkskrankenhaus in Nachod;

der Gesetzentwurf, mit welchem der Grenzen zwischen der Gemeinde der kgl. Hauptstadt Prag und der Stadtgemeinde Smichov geändert werden;

der Gesetzentwurf, womit die Gemeinde der kgl. Stadt Pilsen die Bewilligung zur Einhebung einer Pflasterabgabe ertheilt wird;

der Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Reichenberg die Bewilligung zur Veräußerung mehrerer Gemeindegrundstücke ertheilt wird;

der Gesetzentwurf, womit in den § 89 der Gemeindeordnung vom 16. April 1864 und den Art. I. des Gesetzes vom 19. August 1893 L. -G. -Bl. Nr. 60 ein neuer Absatz eingefügt wird;

der Gesetzentwurf, Womit die Bestimmung des § 21 lit. a) des Gesetzes vom 3. December 1868 L. -G. -Bl. Nr. 59 betreffend die Armenversorgung abgeändert wird;

der Gesetzentwurf, womit die Gemeinde Prachatitz zur Einhebung einer Miethzinsumlage behufs Deckung der Wasserbeschaffungskosten ermächtigt wird;

Der Gesetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Krips aus dem Bezirksvertretungsgebiete Tepl und deren Zuweisung zu dem Bezirksvertretungsgebiete Weseritz;

der Veschluß, mit welchem behufs Bedekkung des im Landeshaushalte für das Jahr 1896 präliminirten Abganges die Aufnahme eines Landesdarlehens bis zum effectiven Vaarbetrage von drei Millionen Gulden, sowie die pfandweise Sichetstellung dieses Darlehens sammt Nebenverbindlichkeiten ob der dem Landessonde des Königreiches Böhmen gehörigen kgl. böhm. Landesirrenanstalt in Dobřan bewilligt wurde.

Die Allerhöchste Sanction hat nicht erlangt der Gesetzentwurf betreffend den Schutz der Weingärten gegen dem Rebenmehlthau (Perenospora viticola).

Z osnov zákonů, o nichž slavný sněm v předposledním zasedáni svém byl se usnesl, došly nejvyššího schválení osnova zákona v příčině okresních záložen hospodářských a záložen hospodářských v Kolíně, v Mělníku a v Roudnici;

osnova zákona, kterýmž se změnuje § 3. zák. ze dne 30. ledna 1892 z. z. č. 11. týkající se úpravy řeky Loučné a potoka Lodrantky a zároveň se povoluje další podpora na provedení podnikn toho.

Z osnov zákonů, o nichž slavný sněm v posledním zasedání byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly nejvyššího schválení:

osnova zákona, kterým se prohlašuje okresní nemocnice císaře Františka Josefa v Teplici za všeobecnou nemocnici veřejnou;

osnova zákona, kterouž se obci král. města Plzně uděluje povolení, aby vybírala poplatek za používání veřejného obecního statku při stavbách za plochu zaujatou lešením stavebním, materiálem a náčiním, pak za výstupky dle § 84. z. ř. povolené;

usnesení, kterým povoleno bylo vybírati zemskou přirážku 39 kr. z každého zlatého přímých daní v království Českém předepsaných na rok 1896;

osnova zákona, kterouž prohlašuje se okresní nemocnice v Náchodě za všeobecnou nemocnici veřejnou;

osnova zákona, kterým se mění hranice mezi obcí král. hlav. města Prahy, a obcí města Smíchova;

osnova zákona, kterým se obci král. města Plzně uděluje povolení, aby vybírala dlažebné;

osnova zákona, jímž povoluje se městské obci Liberci zciziti více pozemků obecních;

obnova zákona, kterým vkládá se nový odstavec do § 89. obecního zřízení ze dne 16. dubna 1864 a do čl. I. zákona ze dne 19. srpna 1893 z. z. č. 60.

osnova zákona, jímžto se mění ustanovení § 21. lit. a. zákona ze dne 3. pros. 1868 č. 59. z. z. o opatřování chudých;

osnova zákona, jímž zmocňuje se obec Prachatice, aby vybírala přirážku k nájemnému k uhražení nákladu na opatření vody;

osnova zákona v příčině vyloučení místní obce Křivecké z obvodu okresního zastupitelstva Tepelského a přidělení téže k obvodu okresního zastupitelstva Bezdružického;

usnesení, kterýmž povoleno bylo, aby ku krytí rozpočteného nedostatku v zemském hospodářství pro r. 1896 učiněna byla zemská půjčka až do výše skutečného obnosu v hotovosti tří milionů zlatých, jakož i aby byla půjčka tato i s vedlejšími závazky právem zástavním zjištěna na král. českém zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech, zemskému fondu království Českého náležejícím.

Nejvyššího schválení nedostalo se osnově zákona, týkajícího se ochrany vinic proti vřetenatce révové (Perenospora viticola).

Nejvyšší maršálek zemský: Úřad pořadatelů sněmovních vzali na sebe: pp. přísedící zemského výboru Vojtěch hr.

Schönborn, Dr. Škarda a náhradník přísedícího zemského výboru p. dr. Kiemann.

Die Funktionen der Ordner des Hauses haben die Herren Landesausschußbeisitzer Adalbert Graf Schönborn, Dr. Škarda und der Hr. L. A. Beisitzer-Ersatzmann Dr. Kiemann übernommen.

Das Landtagsbureau ist in folgender Weise zusammengesetzt worden:

Als Landtagssekretär fungirt der Landesausschußrath Anton Höhm, als Landesausschußsecretär JUDr. Jaroslav Šafařovic und die Landesausschußconcipisten JUDr. Jaroslav Fiala, Anton Klášterský und JUDr. Miroslav Čelakovský

Mit Ausnahme der zwei Letztgenannten haben die übrigen bereits in früheren Sessionen die vorgeschriebene Angelobung geleistet, weshalb lediglich die Landtagsaktuare Anton Klášterský und JUDr. Miroslav Čelakovský die Angelobung zu leisten haben werden.

Sněmovní kancelář složena jest takto: Tajemníkem sněmovním jest rada výboru zemského Antonín Höhm; aktuáry sněmovními ustanoveni jsou: tajemník zemského výboru JUDr. Jaroslav Šafařovic a koncipisté zemského výboru JUDr. Jaroslav Fiala, Antonín Klášterský a JUDr. Miroslav Čelakovský.

Mimo dva posledně jmenované složili ostatní již v zasedáních dřívějších slib jednacím řádem předepsaný., pročež toliko sněmovním aktuárům Antonínu Klášterskému a JUDru. Miroslavu Čelakovskému bude složiti slib.

Z posledního zasedání nebyly dosud schváleny jednací protokoly XXII., XXIII., XXIV., XXV. a XXVI. sezení ze dne 11., 12., 13. a 14. února 1896. V protokoly tyto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní v příštím pak sezeni dovolím si učiniti dotaz, zda-li by kdo měl proti nim nějakou námitku.

Die Geschästsprotokolle der XXII, XXIII, XXIV, XXV und XXVI Sitzung vom 11.,

12., 13. und l4. Feber 1896 sind noch nicht

agnoscirt; dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen Werden, und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Anfrage erlauben, ob Jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat.

Ich bitte um Bekanntgabe der vertheillen Druckschriften.

Žádam, by slavnému sňěmu bylo sděleno, jaké spisy tiskem byly rozdány.

Landtagssekretär Höhm: Im Drucke wurde am 28. Dezember 1896 vertheilt:

Ldtgz. 1, Druck I. Bericht des Landesausschußes betreffend den Landesgebahrungsausweis des Königreiches Böhmen für das Solarjahr 1895.

Ldtgz. 2, Druck n. Bericht des Landesausschußes über die Geschästsagenda und den Nechnungsabschluß der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen für Das Jahr 1895.

Ldtgz. 57, Druck IV. Bericht des Landesausschußes über die Abänderung der §§ 2 und 85 der Gemeindeordnung für das Königreich Böhmen.

Ldtgz. 58, Druck V. Bericht des Landesausichußes mit der Landesrechnung für das Jahr 1895.

Ldtgz. 64, Druck VI. Bericht des Landesausschußes über die Petitionen einiger Bezirke nm Erlassung eines besonderen Laudesgesetzes, wodurch die Gemeinden zur Einhebung von Abgaben zu Gunsten der Armenfonde ermächtigt würden.

Ldtgz. 67, Druck VIII. Bericht des Landesausschußes über den Voranschlag des Grundentlastungfondes für das Jahr 1897 mit Ausweis Über die Activa und Passiva dieses Fondes nach dem Rechnungsabschluße des Jahres 1895.

Ldtgz. 78, Druck X. Bericht des Landesausschußes betreffend die Grundsätze, nach welchen die Subventionirung gewerblicher und kunstgewerblicher Museen aus Landesmitteln zu erfolgen hätte.

Ldtgz. 82, Druck XI. Bericht des Landesausschusses mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte der Budgetkommission über die Aktivirung und bisherigen Erfolge des Kaiser Franz Joses I. Landesversicherungsfondes (Ldtgz. 716, ung. ) und mit dem Rechnungsabschlüsse dieses Fondes für das Jahr 1895.

Ldtgz. 84, Druck XII. Bericht des Landesausschusses mit Anträgen behufs provisorischer Festsetzung der Landesumlage für die ersten drei Monate des Jahres 1897.

Ldtgz. 88, Druck XIII. Bericht des Landesausschusses über den Antrag des Abgeordneten Dr. Karl Schücker und Genossen betreffend die Abänderung des § 99 der Bauordnung vom 8. Jänner 1889 Nr. 5 L. -G. -Bl. (Ldgtz. 384, Dr. CVII. ).

Ldtgz. 90, Druck XIV. Bericht des Landesausschusses über die Vorarbeiten behufs Abänderung der Bauordnung vom 10. April 1886

L. -G. -Bl. Z. 40.

Ldtgz. 91, Druck XV. Bericht des Landesausschusses, betreffend die Einführung directer Wahlen in den Landtag des Königreiches Böhmen in den Landgemeindewahlbezirken.

Rechnungsabschluss der Landesbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1895.

Bericht der landwirtschaftlichen chemischen Versuchsanstalt in Tabor.

Jahresbericht der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt in Tabor für das Jahr 1895-1896.

Jahresbericht der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt Tetschen Liebwerd für das Jahr 1895-1896.

Am Tische liegt auf:

Jahresbericht des pomologischen Landesinstitutes in Troja für das Jahr 1895.

Ergebnisse der Wasserstandsbeobachtungen an den Flüssen Böhmens für das Jahr 1894.

Die Abfluss- und Niederschlagsverhältnisse im Flußgebiete der böhmischen Elbe im

Jahre 1894.

Tiskem bylo rozdáno:

č. 1, tisk I. Zpráva zemského výboru s výkazem zemských účetních výsledků království Českého za rok 1895.

č. 2. tisk II. Zpráva zemského výboru o výsledcích činnosti a o účetní závěrce hypoteční banky království českého za rok 1895,

č. 57, tisk IV. Zpráva výboru zemského o změně §§ 2. a 85. obecného zřízení pro království české,

č. 58, tisk V. Zpráva zemského výboru s účtem zemským za rok 1895,

č. 64, tisk VI. Zpráva zemského výboru o peticích některých okresů, aby zvláštním zákonem zemským povoleno bylo obcím vybírati dávky ve prospěch chudinských fondů,

č. 67, tisk VIII. Zpráva zemského výboru o rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1897 s výkazem aktiv a passiv tohoto fondu dle závěrky účetní na rok 1895,

č. 78, tisk X. Zpráva zemského výboru o zásadách, jichž má býti šetřeno při podporování umělecko - průmyslových a průmyslových museí zemí,

č. 82, tisk XI. Zpráva výboru zemského, kteroužto se předkládá v posledním zasedání sněmu nevyřízená zpráva komise rozpočtové o zahájení působnosti a výsledcích zemského pojišťovacího fondu císaře Františka Josefa I. (č. sn. 716, net. ) a účetní závěrka téhož fondu za rok 1895,

č. 84, tisk XII. Zpráva zemského výboru, s návrhy v příčině prozatimného ustanovení zemské přirážky pro první tři měsíce roku 1897,

č. 88, tisk XIII. Zpráva zemského výboru o návrhu poslance Dra Karla Schückera a soudruhů na změnu § 99. stavebního řádu ze dne 8. ledna 1889, č. 5. z. z. (č. sn. 384, tik CVII. ),

č. 90, tisk XIV. Zpráva zemského výboru o přípravách ku změně stavebního řádu ze dne 10. dubna 1886 č. 40 z. z.,

č. 91, tisk XV. Zpráva zemského výboru v příčině zavedení přímých voleb do sněmu království českého ve volebních okresích obcí venkovských,

závěrka účtů zemské banky království českého za rok 1895,

zpráva hospodářsko - chemického výzkumného ústavu v Táboře,

výroční zpráva vyššího hospodářského zemského ústavu v Táboře za rok 1895-96,

výroční zpráva vyššího hospodářského zemského ústavu v Děčíně-Liebverdě za rok 1895-96.

Na stole vyloženo:

výroční zpráva zemského pomologického ústavu v Troji za rok 1895,

výsledky vodoměrných pozorování na českých řekách v roce 1894,

poměry odtoku a srážek v povodí českého Labe v roce 1894.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abg. Dr. Ruß hat sich unter Vorlage eines ärztlichen Zeugnisses von der heutigen Sitzung entschuldigt.

Pan poslanec dr. Russ předloživ lékařské vysvědčení, omluvil se pro dnešní sezení.

Taktéž se omluvili pro dnešní sezení páni poslanci: svob. pán Scharschmid a rytíř Daubek.

Ebenso haben sich von der heutigen Sitzung


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP