Sobota 28. prosince 1895

ustanovení zemské přirážky pro první čtvrtletí roku 1896.

Závěrka účtů zemské banky království Českého za rok 1894.

Výroční zpráva o vyšším hospodářském ústavu zemském v Táboře za školní rok 1894-95.

Výroční zpráva o činnosti vyššího hospodářského ústavu zemského v DěčínLibverdě za školní rok 1894-95.

Na stole vyloženo:

Zpráva o činnosti českého odboru rady zemědělské pro království české za rok 1894.

Im Drucke wurden vertheilt:

Ldtgz. 32. Druck I. Bericht des Landesausschußes über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1894.

Ldtgz. 33. Druck II. Bericht des Landesausschußes betreffend den Landesgebahrungsausweis des Königreiches Böhmen für das Solajahr 1894.

Ldtgz. 43. Druck III. Bericht des Landesausschußes über den Voranschlag des Grundentlaftungssondes für das 1896 mit Ausweis über die Aktiva und Passiva dieses Fondes nach dem Rechnungsabschluße des Jahres 1894.

Ldtgz. 44. Druck IV. Bericht des Landesausschußes mit der Landesrechnung für das Jahr 1894.

Ldtgz. 48. Druck V. Bericht des Landesausschußes mit Auszügen aus den Rechnungsabschlüßen der selbständig verrechneten Fonde für das Jahr 1894.

Ldtgz. 57. Druck VI. Bericht des Landesausschußes über den Zustand des Bolfsschulwesens im Königreiche Böhmen für das Jahr 1895.

Ldtgz. 208. Druck VIII. Bericht des Landesausschußes betreffend die Gubventionirung der mit dem Deffentlichkeitsrechte versehenen evangelischen Privatschulen im Jahre 1895.

Ldtgz. 212. Druck IX. Bericht des Landesausschußes mit Anträgen betreffs provisorischer Festsetzung der Landesumlage für das erste Quartal des Jahres 1896.

Rechnungsabschluß der Landesbank des Königreiches Böhmen für das Jahr 1894.

Jahresbericht der höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalt in Tábor für das Schuljahr 1894-95.

Jahresbericht über die Wirkfamkeit der höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalt in Tetschen-Liebwerd im Studienjahre 1894-95.

Am tische liegt auf: Bericht über die

Tätigkeit der böhmischen Gekzion des Landesculturrathes für das Königreich Böhmen im Jahre 1894.

Nejv. maršálek zemský: Pan poslanec Richlý dle předloženého vysvědčení lékařského vážně ochuravěl a nebude mu po delší dobu možno účastniti se jednání sněmovního.

Herr Abgeordneter Richlý ist laut vorgelegten ärztlichen Zeugnisses ernst erkrankt und wird sich in Folge dessen durch längere Zeit an den Landtagsverhandlungen nicht betheiligen können.

Herr Abgeordneter Prinz Ferdinand Lobkowiez hat sich für die heutige Sitzung entschuldigt.

Pan poslanec princ Ferdinand Lobkowicz omluvil se pro dnešní sezení.

Panu poslanci dru ryt. Widerspergovi udělena dovolená na osm dní.

Dem Herren Abgeordneten Dr. Ritter von Widersperg wurde ein achttägiger Urlaub ertheilt.

Die Herren Abgeordneten Freiherr von Ccharfchmid, Graf Noftitz, Dr. Schlesinger und Prade haben sich von der heutigen Sitzung wegen Unwohlsein entschuldigt.

Pan posl. hrabě Nostitz, svob. pán Scharschmid, dr. Schlesinger a Prade omluvili se churavostí pro dnešní sezení.

(Zvoní. ) Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir geben zur Tagesordnung über.

Dovoluji sobě na to upozorniti, že až do ustavení svého sněm nemůže jednati o ničem, leč o verifikaci voleb; následkem toho jsem položil na denní pořádek dnešního dne zprávy o volbách a míním pokračovati v tom i v příštím sezení a podotýkám při tom, že bylo opatřeno, by toliko o takových volbách bylo v tomto prvním okamžiku přednášeno, při kterých žádné závady nestává. Ony volby, při kterých tato podmínka nestává, dám pak postupně na denní pořádek pozdějších sezení.

Bevor wir zur Tagesordnung übergehen erlaube ich mir daraus aufmerksam zu machen, dafs der hohe Landtag vor seiner Constituirung lediglich Beschlüße über Wahlverifikazionen fassen kann. Ich habe in Folge dessen auf die Tagesordnung der heutigen Sitzung ausschließlich Wahlberichte gestellt und werde in diesem Vorgange in der nächsten Sitzung fortfahren.

Ich bemerke hiebet, daß die Vorsorge getroffen worden ist, dass an diesen beiden Tagen nur über folche Wahlen vom Landesausschuße Berichte erstattet werden, bei welchen keine Anstände vorgekommen sind.

Diejenigen, bei welchen diese Bedingung nicht eintritt, werbe ich dann im Verlause der weiteren Sitzungen erst auf die Tagesordnung setzen.

Ich ersuche den Landesausschußbeisitzer und. Oberstlandmarschallstellvertreter Lippert gefälligst den Platz des Berichterstatters einzunehmen.

Berichterstatter Oberstandmarschallstellvertreter Landesausschußbeisitzer Lippert: Bericht des Landesauschußes über die Wahl des Landtagsabgeordneten Franz Albl.

Hoher Landtag! Zu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtags' abgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtbezirke Saaz, Postelberg, Aomotau, Sebastiansberg, Poderjam, Technitz sind von den 309 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 290 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten:

Herr Franz Albl, Landwirth in Mokotill 268, Herr Anton Kreist 29 Stimmen, zwei Stimmzettel waren leer.

Die absolute Majorität einschließlich der leeren Stimmzettel beträgt 150, ohne diese 149 Stimmen. Die absolute Majorität erhielt in jedem Falle Herr Franz Albl, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint.

Der Landesausschuß beantragt:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Hrn. Franz. Albl als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Saaz, Postelberg Komotau, (Sebastiansberg, Podersam, Technitz als giltig-anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu p. Františka Albla. za poslance venkovských obcí okresů soudních Žatce, Postolopřt, Chomutova, Bastiansberku, Podbořan, Jesenic za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Přejdeme k hlasováni. Prosím pány, kteří souhlasí a návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest p ř ij a t.

Náměstek nejvyš maršálka zemského Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Jílového a Říčan, konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se ze 106 po zákonu zvolených voličů 96. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Jan Barták 95 hlasů, 1 hlasovací lístek byl prázdný. Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdný lístek, činí 49 hlasů, bez tohoto lístku 48.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v každém případě Jan Barták. Zemský výbor činí tento návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana. Jana Bartáka za poslance venkovských obcí okresů soudních Jílového a Bičan za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Johann Barták als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Eule und Řičan als giltig anerkennen und benselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náměstek nejv. maršálka z. Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obci soudních okresů Turnova, Českého Dubu, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 109 po zákonu zvolených voličů 106. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Josef Bernard 88 hlasů a p. František Hartl 4 hlasy a p. Josef Žďárský obdržel 2 hlasy; 12 lístků bylo prázdných. Počítaje v to prázdné lístky činí nadpoloviční většina 54 a bez těchto - 48 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu obdržel v každém případě p. Josef Bernard.

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Josefa Bernarda za poslance venkovských obci okresů soudních Turnova - Českého Dubu za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Jos. Bernard als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Turnau-Böhmisch-Aicha als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteři s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest p ř i j a t.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj náměstek nejv. maršálka zemského Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů MilevskaSedlce-Bechyně konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se ze 162 po zákonu zvolených voličů 155. Z odevzdaných hlasů obdržel pan František Boček, 79, pan Jan Kazimour 78 hlasů, 1 lístek byl prázdný.

Nadpoloviční většina Činí v každém případě 78 hlasů. Tuto nadpoloviční většinů hlasů obdržel pan František Boček, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Fr. Bočka za poslance venkovských obcí okresů soudních Milevska-Sedlce-Bechyně za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz Boček als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Mühlhausen, Sedlec, Bechin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich erfuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter Lippert: Hoher Landtag! Zu der Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Aussig, Karbitz sind von den 157 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 156 erschienen.

Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Franz- Böns 91, Franz Wichtrei 64, ein Stimmzettel war leer. Die absolute Majorität beträgt 79, eventuell 78 Stimmen; dieselbe erhielt in beiden Fällen Herr Franz Böns.

Der Landesausschuß stellt daher den Antrag: Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz Böns als Abgevordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Aussig, Karbitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Slavný sněme, račiž volbu pana Frant. Bönse za poslance venkovských obci okresů soudních Ústí nad Labem Chabařovice za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám páný, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh je přijat;

Der Autrag ist angenommen.

Náměstek nejvyššího maršálka z. Lippert:

Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Ledče - Dolních Královic dostavilo se ze 138 voličů 112. Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Eduard Brzorád 110 hlasů. Dva lístky byly prázdny. Většina jes 56; tuto obdržel na každý případ pan Dr. Eduard Brzorád. Navrhuji Slavný sněme, račiž volbu pána Dr. Brzoráda za poslance venkovských obcí soudních okresů Ledče - Dolních Královic za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Eduard Brzorád als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Ledeč-Unter-Kralowitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský:

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage anstimmen, die Hand zu erheben.

Návrh je přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náměstek nejvyššího maršálka z. Lippert:

Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Semil - Železného Brodu dostavilo se z 98 voličů 96. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Dr. Karel černohorský 63, pan Jan Klecanda 21 hlasů, 11 lístků odevzdáno prázdných. Většina jest 48, eventuelně 43. hlasů. Tuto nadpoloviční větčinu obdržel v každém případě Dr. Karel černohorský.

Slavný sněme, račiž volbu pana Dr. Karla Černokorského za poslance venkovských obci okresů soudních Semil - Železného Brodu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Karl Černohorský als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Semil-Eisenbrod als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský:

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náměstek nejvyššího maršálka z. Lippert:

Slavný sněme!

K volbě poslance do sněmu českého pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Domažlic - Nové Kdyně dostavilo se ze 111 po zákonů zvolených voličů 110. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Dr. Antonín Steidl 37, Václav Von drovic 29, Antonín Černý 44. V protokolu o volbě a v listině obapolné uveden jest počet hlasů nesprávně takto: Antonín Steidl 37,. Václav Vondrovic 29, Antonín Černý 45.

Nadpoloviční většina činí 56. Poněvadž této nadpoloviční většiny hlasů nikdo neobdržel, přikročeno k druhé volbě, při níž obdržel pan Dr. Antonín Steidl 52, Antonín černý 47, Václav Vondrovic 11 hlasů.

Nadpoloviční většina činí 56 hlasů. Poněvadž ani při této volbě nikdo nadpoloviční většiny neobdržel, přikročeno k volbě užší mezi Dr. Antonínem Steidlem a Antonínem Černým, při niž odevzdáno 109 lístků, z nichž jeden byl prázdný a jeden neplatný a obdržel: Dr. Antonín Steidl 50, a Antonín Černý 57 hlasů. Nadpoloviční většina činí při této volbě čitajíc v to prázdný lístek 55 hlasů, beztoho 54. Tuto nadpoloviční většinu obdržel pan Antonín Černý, který tudíž byl v obou případech za poslance zvolen. Navrhuji tedy: Slavný sněme račiž volbu pana Antonína černého za poslance venkovských obcí okresů soudních Domažlice Nová Kdyně za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Anton Černý als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Taus-Reugedein als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand dag Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Zadám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náměstek nejvyššího maršálka z. Lippert

Slavný sněme !

K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Nového Bydžova-Chlumce konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se z 125 po zákonu zvolených voličů 122. Z odevzdaných hlasů obdržel: pan Jindřich Doležal, statkář v St. Bydžově 109, Fratišek Ryšavý, rolník v Lužči 4, Jiří Doležal, rolník v St. Bydžově 2, Jaromír Hušek, redaktor na Král. Vinokradech 2.. 5 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina činí čítajíc v to prázdné lístky 64 bez těchto 59 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v obou případech pan Jindřich Doležal, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jindřicha Doležala za poslance venkovských obcí okresů soudních Nového Bydžova-Chlumce za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Heinrich Doležal als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke NeubydžowChlumetz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský:

Žádá někdo za slovo:

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren,, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náměstek nejvyššího maršálka zemsk. Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volíci okres venkovských obcí soudních okresů: Jičína, Lomnice, Sobotky a Líbáně konané dne 20. listopadu 1895. dostavilo se z 220 po zákonu zvolených voličů 213. Z odevzdaných hlasů obdržel: p. František Dostál 174 hlasy, Ladislav Jozek 38 Klasů, Theodor Mastný, okresní starosta v Lomnici 1 hlas.

Nadpoloviční většina činí 107 hlasů.

Tuto většinu obdržel pan František Dostál.

Navrhuji tedy: Slavný sněme, račiž volbu pana Františka Dostála za poslance venkovských obcí okresů soudních Jičína, Lomnice, Sobotky a Libáně za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Franz Dostál als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke: Jičín, Lomnitz, Sobotka und Libáň als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Náměstek nejvyššího maršálka z. Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů: Nového Města n. M., Náchoda, Úpice, Skalice české a Opočna dostavilo se z 268 po zákonu zvolených voličů 252. Z odevzdaných hlasů obdržel: pan MUDr. Jan Dvořák, lékař a okresní starosta v Opočně, 192 hlasy, Josef Řehák, rolník v Slatině n. M., 53 hlasy, Jan Neuhold, c. k. okresní hejtman v Novém Městě n. M., 5 hlasů a Jan Řehák, rolník v Slatině, 2 hlasy. Nadpoloviční většina činí 127 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan MUDr. Jan Dvořák, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není Žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy navrhuje:

Slavný sněme, račiž volbu p. MUDr. Jana Dvořáka za poslance venkovských obcí okresů soudních: Nového Města n. M., Náchoda, Úpice, Skalice České a Opočna za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wosse die Wahl des Herrn MUDr. Johann Dvořák als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtbezirke Neustadt a. M" Nachod, Eipel, Böhmisch-Skalitz und Opočno als giltig anerkertnen und derselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj náměstek nejvyššího maršálka z. Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských, obcí soudních okresů Prachatic, Netolic, Volar, konané dne 20. listopadu 1895, dostavilo se ze 111 po zákonu zvolených voličů 109.

Z odevzdaných hlasů obdržel pan Eduard Šebele, obchodník v Husinci 33, Alois Pinsker, purkmistr ve Volarech 18, Václav Dvořák, rolník v Poděřišti 55, prázdných lístků bylo 3; Čítajíc o to lístky prázdné činí nadpoloviční většina 55 hlasů, bez lístků prázdných 54. Tuto nadpoloviční většinu hlasů v obou případech obdržel pan Václav Dvořák, který tudíž byl za poslance zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, předkládá zemský výbor volební spisy a navrhuje:

Slávný sněme, račiž volbu p. Václava Dvořáka za poslance venkovských obcí, okresů soudních Prachatic, Netolic, Volar, za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Wenzel Dvořák als Abgeordnetten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Prachatitz, Netolitz, Wallern als giftig, anerkennen und denselben zum Landtage anlassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj náměstek nejv. marš. z. Lippert: Slavný sněme ! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obci soudních okresů Rokycan, Blovic konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se ze 147 po zákonu zvolených voličů 143., Z odevzdaných hlasů obdržel pan JUDr. Emanuel Dyk, advokát v Plzni, 72, pan Josef Hodek, starosta okresní ve Vohřeledech 69 hlasů. 2 lístky byly uznány za neplatné. Nadpoloviční většina činí 71 hlasů.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel pan JUDr. Emanuel Dyk, který tudíž byl za poslance zvolen.

Jelikož proti volbě této není žádné závady, činím návrh:

Slavný sněme, račiž volbu p. JUDr. Emanuela Dyka za poslance venkovských obcí okresů soudních Rokycan- Blovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Ich stelle den Antrag: Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn JUDr. Emanuel Dyk, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rokytzan-Blowitz als giltig onerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Berichterstatter Oberstlandmarschall-Stellvertretet Lippert. Hoher Landtag! Zu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Falkenau und Königswart sind von den 121 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 117 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten:

Herr Eduard von Eltz in Falkenan 62, Johann Fischer, Gemeindevorsteher in Mühle, 55 Stimmen; die absolute Majorität beträgt 59 Stimmen; die absolute Majorität erhielt Herr Eduard von Eltz, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint. Da gegen den Wahlvorgang sein Anstand vorliegt, so stelle ich den Antrag:

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Eduard von Eltz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Falkenau und Konigswart als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulasseu.

Slavný sněme račiž volbu pana Eduarda z Eltzů za poslance venkovských obcí okresů soudních Falknova a Kynžvartu za platnou uznati a zvoleného sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh je přijat.

Zpravodaj náměstek nejv. maršálka zemského Lippert: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obci soudních okresů Králové Hradce- Nechanic konané dne 20. listop. 1895 dostavilo se z 155 po zákonu zvolených voličů 140. Z odevzdaných hlasů obdržel pan Václav Formánek, měšťan a majitel domu v Hradci Králové, 134 hlasy 6 lístků bylo prázdných. Nadpoloviční většina počítajíc v to prázdné lístky činí 71, bez těchto 68 hlasů 5.

Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě p. Václav Formánek, který tudíž byl za poslance zvolen. Jelikož proti volbě této není žádné závady, činím návrh:

Slavný sněme, račiž volbu p. Václava Formánka, za poslance venkovských obcí, okresů soudních Králové Hradce, Nechanic za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Wenzel Formánek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Königgrätz - Nedjauitz all giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Zádá někdo za slovo ?

Jch ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Oberstlandmarschall-Stellvertreter Lippert: Hoher Landtag! ßu der am 20. November 1895 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke GraslitzNeudek sind von den 90 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 90 erschienen. Von den abgegebenen Stimmen hat erhalten Herr Wenzel Gebler, Baumeister in Gaslitz 70 und Herr Josef Riedl, Professor in Prag 20 Stimmen. Die absolute Majorität betragt 46 Stimmen. Die absolute Majorität erhielt Herr Wenzel Gebler, welcher daher als Abgeordneter gewählt erscheint. Jch stelle den Antrag: Hoher Landtag, wolle die Wahl des Herrn Wenzel Webler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Graslitz-Neubek als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Činím návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Geblera za poslance venkovských obcí okresů soudních Kraslice-Nýdku za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Jch die Herren, welche bem Antrage zustimmen, die Land zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ift angenommen.

Návrh jest přijat.

Náměstek nejvyššího maršálka Lippert (čte): Slav. sněme! K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Vysokého Mýta, Skutče, Hlinská konané dne 20. listopadu 1895 dostavilo se z 200 po zákonu zvolených voličů 173.

Z odevzdaných hlasů obdrželi: Pan

MUDr. Eduard Grégr, lékař v Praze 151,

p. Karel Adámek v Hlinsku 1, p. JUDr.

Čelakovský, univ. professor v Praze 1 hlas;

20 lístků bylo prázdných.

Nadpoloviční většina, počítajíc v to prázdné lístky, činí 87, bez těchto 77 hlasů. Tuto nadpoloviční většinu hlasů obdržel v každém případě p. MUDr. Ed. Grégr, který tudíž byl za poslance zvolen.

Činím návrh:

Slavný sněme, račiž volbu p. MUDra Eduarda G-régra za poslance venkovských obci okresů soudních Vysokého Mýta, Skutče, Hlinská za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Ich stelle den Antrag:

Hoher Landtag wolle, die Wahl des Herrn MUDr. Eduard Grégr als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke HohenmauthSkutjch-Hlinsko als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Berlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP