Čtvrtek 10. ledna 1889

Stenografická zpráva

o

XXI. sezení VI. zasedání Českého sněmu

z roku 1883. dne 10. ledna 1889.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský, Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, Dr. Jindřich Šolc a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Exc. c. k. místodržitel Dr. Alfred svob. pán Kraus a c. k. dvorní rada Mattas.

Stenographischer Bericht

über die XXI. Sitzung der VI. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 10. Jänner 1889.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst Lobkowicz.

Anwesend: Der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Heinrich Solc und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Reaierungstische: Se. Excellenz der k. k. Statthalter, Dr. Alfred Freiherr von Kraus und k. k. Hofrath Mattas.

Obsah:

Zprávy předsednictva.

Denní pořádek:

1.   Zprávy o volbách.

2.    Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zemském účtu za rok 1887, č. sn. 283, č. t. CX.

3.      Druhé čtení zprávy komise národohospodářské o petici pražské obchodní a živnostenské komory v příčině věnování vhodných místností v zemské budově musejní na Příkopech umělecko-průmyslovému museu pražskému, č. sn. 233, č. t. XCVI.

4.      Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o zprávě výboru zemského v příčině žádosti osady Hegewaldu za vyloučení z obce Rückersdorfu a za ustavení jako obce samostatné, netišt. č. sn. 258.

5.     Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecni o žádosti spolku "Politický klub českého dělnictva v Praze a okolí" v příčině osvobození dělníků na Smíchově bydlících od placení přirážky z nájemného, netišt. č. sn. 259.

6.      Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti osady Dubence za vyloučení z místní obce Zbudova a za ustavení jako obce samostatné, netišt. č. sn. 263,

Inhalt:

Prästdiatmittheilungen.

T a g e s o r d n u n g:

1.   Wahlberichte.

2.     Zweite Lesung des Berichtes der Bubgetkommission über die Landesrechnung für das Jahr 1887, L. - Z. 283, Dr. -Nr. CX.

3.   Zweite Lesung des Berichtes der Volkswirthschaftskommission über die Petition der Prager Handels- und Gewerbekammer wegen Uiberlassung geeigneter Lokalitäten in dem Landesmuseumsgebäude am Graben für das kunstgewerbliche Museum. L. - Z. 233, Dr. -Nr. XCVI.

4.   Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschußbericht betreffend das Gesuch der Ortschaft Hegewald um Ausscheidung aus dem Verbande der Gemeinde Rückersdorf und Konstituirung als Selbständige Gemeinde, ungedr. L. - Z. - 258.

5.   Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch des Vereines "Politický klub českého dělnictva v Praze a okolí" um Befreiung der in Smichov wohnenden Arbeiter von der Miethzinsumlage, ungedr. L. - Z. 259.

6.   Zweite Lesung des Berichtes der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Ortschaft Dubenec um Ausscheidung aus der Ortsgemeinde Zbudan und Konstituirung als selbständige Gemeinde, ungedr. L. - Z 263.

7.   Druhé čtění zprávy komise pro záležitosti zemědělství o petici Chebského spolku pro chov zvířectva za vydání zvláštního zákona pro Chebsko, kterým se povznésti má plemeno skotu Chebského, netišt. č. sn. 249.

8.     Druhé čtení zprávy komise školské o žádosti osady Bukovnické za vřadění ze III. třídy do IV. třídy školného, netišt. č. sn. 247.

9.   Druhé čtení zprávy komise školské o žádostech za vřadění do vyšší třídy platů učitelských, netišt. č. sn. 248.

10.    Druhé čtení zprávy komise petiční o petici "Podkozákovské besedy" ve Smrčí v příčině stavby silnice ze Železného Brodu do Semil, netišt. č. sn. 255.

Sezení počalo o 11. hod. 30 min.

7.     Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über die Petition des Egerländer Thierzuchtvereines um Erlassung eines die Hebung der Egerländer Rindviehrace bezweckenden Specialgesetzes für das Egerland, ungedr. L. =Z. 249.

8.   Zweite Lesung des Berichtes der Schulkommission über das Gesuch der Gemeinde Bukovnik um Einreihung derselben aus der III. in die IV. Schulgeldklasse, ungedr. L. =Z. 247.

9.     Zweite Lesung des Berichtes der Schulkommission über Gesuche um Einreihung in höhere Lehrergehaltsklassen, ungedr. L. =Z. 248.

10. Zweite Lesung des Berichtes der Petitions=Commission über die Petition der "Podkozákovská beseda" in Smrčí betreffend den Bau einer Strasse von Eisenbrod nach Semil, ungedr. L. =Z. 255.

Beginn der Sitzung um 11 Uhr 30 Min.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Das Geschäftsprotokoll der 19. Sitzung vom 5. Jänner ist während der vorgeschriebenen Frist zur Einsicht ausgelegt gewesen.

Jednací protokol 19. sezení ze dne 5. ledna byl po předepsanou dobu k nahlédnutí vyložen.

Ich stelle die Anfrage, ob Jemand gegen den Wortlaut dieses Protokolles eine Einwendung erhebt.

Činím dotaz, zdali kdo proti znění tohoto protokolu má námitky?

Jelikož tomu tak není, prohlašuji protokol za schválený.

Ich erkläre das Protokoll für agnoscirt.

Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Tiskem bylo rozdáno:

číslo 284, číslo tisku CXI. Zpráva komise rozpočtové o účetních závěrkách za rok 1887 a sice: musejního fondu stavebního, fondu pro náhrady propinační, fondu pro zvelebení rybářství, nadačního fondu Gerstnerova, fondu arcivévodkyně Gisely, fondu dobrovolníků a vysloužilců, dívčího nadačního fondu císaře Leopolda, nadačního a reservního stavebního fondu hraběte Straky a fondu hasičského,

č. sn. 288, č. t. CXII. Zpráva výboru zemského, týkající se jednání jeho s c. k.

vládou o zřízení české akademie věd, slovesnosti a umění v Praze,

č. sn. 292, č. t. CXIV. Zpráva komise rozpočtové o vyjádření zemského výboru v příčině podporování založení stálé výstavy a tržnice řemeslnických výrobků v Praze.

Stenografická zpráva o 20. sezení, pak na stole vyložená pozvání ku návštěvě Klarova ústavu pro slepce.

Im Drucke wurden vertheilt:

Ldtg. =Z. 284, Druck=Nr. CXI. Bericht der Budget=Kommission über die Rechnungsabschlüsse pro 1887 des Museum=Baufondes, des Propinations=Entschödigungsfondes, des Fondes zur Hebung der Fischerei, des Gerstner'schen Stiftungsfondes, des Erzherzogin Gisela=Fondes, des Freiwilligen= und Invalidenfondes, des Kaiser Leopold´schen Mädchen= Stiftungsfondes, des Graf Straka'schen Stiftungs= und des Reservebaufondes und des Feuerwehrfondes.

Ldtg. =Z. 288, Druck=Nr. CXII. Bericht des Landesausschußes betreffend die Verhandlung mit der k. k. Regierung in Angelegenheit der Errichtung der böhmischen Akademie der Wissenschaften, der Literatur und Kunst in Prag.

Ldtg. =Z. 292, Druck=Nr. CXIV. Bericht der Budget=Kommission über die Aeußerung des Landesausschußes betreffend die Förderung der Errichtung einer ständigen Ausstellung und Markthalle für die gewerblichen Erzeugnisse der Handwerker in Prag.

Der stenografische Bericht der 20. Sitzung.

Am Tische liegen Einladungskarten zur Besichtigung der Klar'schen Blindenanstalt aus.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, by slav. sněmu bylo sděleno, které zprávy zemského výboru byly z praesidia přikázány komisím.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Landesausschußberichte ex praesidio den Kommissionen zugewiesen wurden.

Sněm. sekretář Höhm: Z praesidia byly přikázány a sice komisi pro záležitosti hypoteční banky:

č. sn. 290. Zpráva výboru zemského s návrhem na změnu § 56. statutu hypoteční banky království Českého.

Komisi rozpočtové:

č. sn. 291. Zpráva zemského výboru o poměrech služného vyšších úřadníků při ústavech zemských s návrhy na přiměřenější jich upravení,

č. sn. 293. Zpráva zemského výboru o žádosti zastupitelstva král. věnného města Nového Bydžova za udělení zemské subvence obecnímu reálnému vyššímu gymnasiu,

č. sn. 295. Zpráva výboru zemského, kterou se předkládá zpráva zemského archiváře o činnosti archivu zemského v roce 1883.

Ex praesidio wurden zugewiesen, und zwar der Kommission für die Angelegenheiten der Hypothekenbank:

Ldtg. -Z. 290. Bericht des Landesausschuß ßes mit dem Antrage auf Abänderung des § 56 des Statutes der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

Der Budgetkommission:

Ldtg. -Z. 291. Bericht des Landesausschußes betreffend die Gehaltsverhaltnisse der höheren Beamten der Landesanstalten und die Anträge auf eine angemessene Regelung derselben.

Ldtg. -Z. 293. Bericht des Landesausschußes betreffend das Ansuchen der Gemeindevertretung der kgl. Leibgedingstadt Reubydžow um Gewährung einer Landessubvention für das von dieser Gemeinde erhaltene Real- und Obergymnasium.

Ldtg. -Z. 295. Bericht des Landesausschußes, mit welchem der Bericht des Landesarchivars über die Thätigkeit des Landesarchivs im Jahre 1888 vorgelegt wird.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by

slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, welche Petitionen eingelangt sind.

Sněm. aktuár Baretta: Petice ze dne 7., 8. a 9. ledna 1889:

Die am 7., 8. und 9. Jänner 1889 eingelangten Petitionen:

Posl. pan dr. Kvíčala s petici místní školní rady v Libni za přiřadění obce Libeňské ku předměstím Pražským ve příčině drahotního přídavku učitelům.

Posl. pan Adámek s petici kuratoria zimní hospod. školy v Polici nad Metují za udělení roční subvence na vydržování tamní školy.

Posl. pan dr. Grégr s peticí okr. výboru v Lounech za zřízení zimní hospod. školy v Lounech a udělení subvence k vydržování téže školy.

Posl. pan Macků s peticí okr. výboru v Poličce a interesované obce okresu za udělení subvence ku stavbě železné dráhy ze Skutče přes Poličku do Svitavy.

Posl. pan dr. Steidl s petici městské obce Domažlic za povolení k vybírání poplatků za udělení práva domovského.

Posl. pan Schwarz Frant. s peticí úřadníků advokátních a notářských v Plzni, aby také jejich stav do zemského pojištovacího fondu císaře Františka Josefa L pojat byl.

Posl. pan dr. Městecký s petici učitel. sboru v Ouhonicích za upraveni platů učitelských dle návrhu výboru zemského.

Posl. pan dr. Grégr s peticí obec. zastupitelstva v Pavlíkově v příčině nového upravení platů učitelských.

Posl. pan hrabě Kounic s petici učit. jednoty "Budeč" v Slaném v téže záležitosti.

Posl. pan dr. Peták s peticí městské rady v Kralovicích v téže záležitosti.

Posl. pan dr. Frant. Jeřábek s petici obec. zastupitelstva v Nové Pace v téže záležitosti.

Posl. pan Němec s peticemi gremia pražských knihtiskařů a písmolijců, společenstva měďokovců pražských, krejčů Malostranských v Praze, obuvníků pražských, řemenářů pražských, klempířů v Praze, pozlacovačů a zlatotepců v Praze, knihařů v Praze, krejčů novoměstských v Praze, lakýrníků a malířů písma v Praze, čalouníků a brašnářů v Praze, rukavičkářů v

Praze, krejčů Josefovských v Praze, mlynářů pražských, koželuhů v Praze, malířů v Praze, zámečníků v Praze, pražských mistrů pokrývačů, rytců v Praze, leštičů pokojů v Praze, živnost. spol. v Libni, štětkářů a kartáčníků v Praze, kožešníků v Praze, mešť. bratrstva výčepníků v Praze, společenstva obchodníků s potravinami v Praze, fiakrů v Praze, řemesl. besedy v Po ličce, prvního živnost. spolku v Kardašově Rečici, třetího živnost. spolku v Kardašově Rečici, řemesl. -živnost. besedy v Kardašově Řečici, spolku řezníků v Žamberku, řemesl. besedy v Rychnove, řemesl. besedy ve Zvoleňovsi, řemesl. -relnické besedy v Kostelci nad Orl., průmyslo-hospodářského spolku ve Vysokém, hospod. -živnostenské jednoty v Mladé Vožici, smíšeného společenstva v Mladé Vožici, hospod. -řemesl. besedy v Šťáhlavech, řemesl. živnost. besedy v Radnicích, společenstva všech živností v Jesenicích, řemesl. -dělnické besedy v Lounech, spolku krejčů, kožešníků a barvířů v Divišově, spolku Živnostníků a obchodníků v Holešovicích-Bubnech, řemesl. -živnost. jednoty v Domažlicích, řemesl. -dělnické besedy v Novém Bydžově, řemesl. -živnost. besedy v české Skalici, spolku krejčů a rukavičkářů v Kolíně, řemesl. besedy v Poděbradech, řemesl. besedy v České Třebové, řemesl. besedy a spolku smíšených řemesel v Sadské, řemesl. besedy v Příbrami, živnost. spolku v Příbrami, Rudolfa Fialy, majitele uměl. válcového mlýna v Příbrami, za poskytnutí místnosti v staré musejní budově v Praze ku zřízení stálé výstavní tržnice.

Posl. pan dr. Mattuš s peticí městské rady v Mladé Boleslavi v příčině nového upravení platů učitelských na školách obecných a měšťanských.

Posl. p. Böhm s peticí rolníků okresu Píseckého a Vodňanského v příčině upravení poměrů obecního statku v království českém.

Posl. p. dr. Trojan s peticí okr. výboru a kuratoria zimní hospod. školy v Rakovníku, pak okr. výborů v Lounech a Novém Strašecí za zřízení a podporování chmelařské školy a výzkumné stanice v Rakovníku.

Posl. p. dr. Kvíčala s peticí místní školní rady v Losině a sboru učitelského v Prusinách, aby návrh zemského výboru na zavedení jednotného služného učitelů byl přijat.

Oberstlandmarschall: Dem Herrn Abg. August Grafen Kinsky habe ich in Folge eines Unwohlseins einen achttägigen Urlaub ertheilt.

Panu poslanci hraběti Kinskému jsem udělil osmidenní dovolenou za příčinou ochuravění.

Páni poslanci svobodný pán Pfeill a Bondy omluvili nepřítomnost v dnešním sezení churavostí.

Die Herren Abgeordneten Pfeill und Bondy haben ihre Abwesenheit von der heutigen Sitzung durch Unwohlsein entschuldigt.

Der Abgeordnete Professor Tilšer hat angezeigt, dass er in Folge Erkrankung an den Sitzungen des hohen Landtages in der nächsten Zeit sich nicht betheiligen könne.

Pan poslanec Tilšer oznamuje, že pro churavost nemůže v nejbližších dnech navštěvovati sněmovní schůze.

Pan poslanec hr. Harrach omluvil nepřítomnost svou nutným zaměstnáním jakožto člen branného výboru panské sněmovny.

Der Herr Abgeordnete Gras Harrach hat seine Abwesenheit durch dringende Beschäftigung als Mitglied des Wehrausschußes des Herrenhauses entschuldigt

Der Herr Abgeordnete Adalbert Graf Schönborn hat sich für die heutige Sitzng durch ämtliche Beschäftigung bei der Hypothekenban! entschuldigt.

Pan posl. hrabě Vojtěch Schönborn omluvil se pro dnešní schůzi úředním zaměstnáním v hypoteční bance království Českého.

Pan posl. dr. Čelakovský se omluvil churavostí.

Herr Abg. Dr. Čelakovský ist wegen Unwohlsein entschuldigt; und der Herr Abgeordnete Probst Lenz hat seine Abwesenheit von der heutigen Sitzung durch eine unaufschiebbare Reise nach Wien entschuldigt.

Pan posl. probošt Lenz omluvil se pro dnešní sezeni pro neodkladnou cestu do Vídně.

Prohlašuji, že sl. sněm je způsobilý k uzavírání.

Ich erkläre das hohe Haus für beschlußfähig.

První předmět denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte.

Žádám pana přísedícího zemského výboru, hraběte Chotka, by zaujal místo

zpravodaje na místo ochuravělého svob. pána Pfeilla.

Zpravodaj posl. hrabě Chotek: Slavný sněme! Při volbě tří poslanců do sněmu, konané dne 5. ledna 1889 pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenských nezavázaných, súčastnilo se ze 412 k volení oprávněných voličů 84, z nichž 42 osobně a 42 cestou plnomocenství hlasy své odevzdali.

Dle výsledku zvoleni byli, a sice jednohlasně páni velkostatkáři: Fabian Václav, Sajfert František a August Hilbert šlechtic Schüttelsberg.

Ježto volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský u předložení volebních spisů navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pánů: Fabiána Václava, Sajferta Františka a Augusta Hilberta šlechtice z Schüttelsbergů za poslance pro volební sbor velkostatků svazkem svěřenských nezavázaných za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß beehrt sich dem hohen Landtage den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag, wolle die Wahl der Herren Fabian Wenzel, Sajfert Franz und August Hilbert Edlen von Schüttelsberg zu Abgeordneten für den Wahlkörper des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes agnoszieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, aby volba pánů Václ. Fabiana, Frant. Sajferta a Augusta Hilberta Šlechtice ze Schüttelsbergů byla uznána za platnou a aby jmenovaní páni byli připuštěni ku sněmu.

Der Landesausschuß beantragt, die Wahl der Herren Wenzel Fabian, Franz Saifert und August Hilbert Edlen von Schüttelsberg als giltig anzuerkennen und die genannten zum Landtage zuzulassen,

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag "ist angenommen.

Žádám p. přísedícího zemsk. výboru dr. Škardu, by zaujal místo zpravodaje.

Zpravodaj přísedící zem. výboru dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu konané dne 8. ledna 1889 pro volicí okres Praha Nové město dostavilo se z 4969 voličů k volení oprávněných 1756, z nichž pro dra. Wácslawa Wladiwoje Tomka, c. k. vládního radu a universitního profesora ve výslužbě v Praze, 1527 hlasovalo.

Ježto dle toho výsledku p. dr. Wáclaw Wladiwoj Tomek nadpoloviční většinu hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě zemský výbor navrhnouti:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra. Wácl. Wladiwoje Tomka za poslance města Prahy Nové město za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Wenzel Wladiwoj Tomek zum Abgeordneten der Stadt Prag Neustadt agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Der Landesausschuß beantragt, die Wahl des Dr Tomek zu agnoszieren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen,

Zemský výbor navrhuje, by volba p. dra. Tomka byla za platnou uznána a aby zvolený byl připuštěn ku sněmu.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise rozpočtové o zemském účtu za rok 1887.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission über die Landesrechnung für das Jahr 1887.

Zpravodajem jest pan poslanec dr. Talíř.

Dávám jemu slovo.

Zpravodaj dr. Talíř: Zpráva komise rozpočtové o zemském rozpočtu za rok 1887 byla již před několika dny mezi pány členy sl. sněmu tiskem rozdána.

Pročež mám za to, že nebude potřebí, bych celou tuto zprávu tištěnou předčítal a že lze mně omeziti se na přečtení pouze návrhu komise rozpočtové.

Návrh tento zní následovně: Slavný sněme, račiž se usnésti: za účetní období roku 1887 dává se v příčině veškerých překročení neb jakýchkoli odchylek od rozpočtu indemnita, účet zemský za rok 1887, vykazující potřebu 10, 110. 812 zl. 30 1/2 kr. a úhradu 9, 573. 630 zl. 92 kr. se schvaluje a výboru zemskému udílí se absolutorium.

Die Budgetkommission stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle beschließen: Für die Rechnungsperiode 1887 wird bezüglich aller entstandenen Ueberschreitungen oder sonstigen Abweichungen vom Voranschlag die Idemnität zugestanden, die Landesrechnung per 1887 mit einem Erfordernisse von 10, 110 812 fl. 30 1/2 kr. und mit einer Bedeckung von 9, 573. 630 fl. 92 kr. genehmigt und dem Landesausschuße das Absolutorium ertheilt.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož nikdo za slovo nežádá, prohlašuji tištěný návrh komise za přijatý.

Ich erkläre den gedruckten Antrag der Commission für angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise národohospodářské o petici pražské obchodní a živnostenské komory v příčině věnování vhodných místností v zemské budově musejní na Příkopech umělecko-průmyslovému museu Pražskému.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Volkswirthschaftskommission über die Petition der prager Handels- und Gewerbekammer wegen Ueberlassung geeigneter Lokalitäten in dem Landesmuseumsgebäude am Graben für das kunstgewerbliche Museum.

Zpravodajem je p. posl. Hevera. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj posl. Hevera: Sl. sněme! Jménem komise národohospodářské mám cest podati zprávu o petici obchodní a průmyslové komory pražské ve příčině dalšího řešení otázky pro zem nejen čestné,

ale i také prospěšné, otázky ve příčině rozšíření místností umělecko-průmyslového musea pražského.

Stručná zpráva komise národohospodářské nalézá se v rukou velectěných pp. členů tohoto slav. sněmu a není potřebí k této stručné zprávě dodati ještě výkladu jakéhokoliv. Omezím se tedy na nejstručnější dodatek.

Řešení důležité této otázky vykonala způsobem zajisté v každém ohledu prospěšným komora obchodní a průmyslová. Avšak rozvoj tohoto pro zem naši důležitého ústavu nabyl takových rozměrů, že potřebí jest, aby se strany tohoto slavného sněmu poskytla se podpora, která by nejen další rozvoj tohoto důležitého ústavu zabezpečila, ale která by ku prospěchu obecnému ústav tento zakotvila v každém směru a v každém ohledu pomáhala. Komise podává tedy sl. sněmu následující návrh:

Sl. sněme, račiž se usnésti: 1. Zemský sněm uznává plnou měrou, že potřebí jest, aby umělecko-průmyslové museum ku prospěchu obecnému ve vhodných větších prostorách bylo umístněno.

2. Žádosť obchodní a živnostenské komory pražské, aby v dosavadní musejní budově zemské na Příkopech, až ukončením stavby nového musea to bude možno, věnovány byly pro umělecko-průmyslové museum místnosti potřebné; aneb aby bylo po případě v jiné vhodné budově umístněno - přikazuje se výboru zemskému, aby ji bedlivě uvážil a v příštím zasedání podal sněmu návrhy, jakým způsobem by se otázka tato rozřešiti měla.

Die volkswirthschaftliche Kommission stellt folgenden Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

1.     Der Landtag anerkennt im vollen Maße, baß es nothwendig ist, damit das kunstgewerbliche Museum im allgemeinen Interesse in geeigneten größeren Räumlichkeiten untergebracht werde.

2.   Das Gesuch der Handels- und Gewerbekammer in Prag um Anweisung der für das kunstgewerbliche Museum in Prag erforderlichen Lokalitäten - in dem bisherigen LandesMuseumsgebaude am Graben, sobald dies nach Vollendung des neuen Museumsgebäudes thunlich sein wird; oder damit dasselbe eventuell in einem anderen zweckentsprechenden Gebäude untergebracht werde, - wird dem Landesaus-

schuße mit dem Auftrage zugewiesen, dieses Gesuch eingehend zu würdigen und in der nächsten Session die zur Lösung dieser Frage nöthigen Anträge zu stellen.

Nejvyšší maršálek zem.: K tomuto předmětu se přihlásil a sice pro návrh komise p. posl. Nekvasil. Dávám jemu slovo.

Poslanec Nekvasil: Pánové! V tištěné zprávě výboru národo-hospodářského přimlouvá se tento vřelými slovy a uznává se vřelým a upřímným přesvědčením onu důležitosť umělecko-průmyslového musea, která mu dle podstaty jeho skutečně také náleží. Obchodní a živnostenská komora pražská, která - a sice již před delší dobou, za doby té, kde ještě byli pp. Dormitzer a Dotzauer předsedy obchodní a živnostenské komory - dala první podnět k založení tohoto umělecko - průmyslového musea, podává petici k vys. sněmu, aby vzkvétajícímu ústavu tomuto podpory své neodepřel a aby mu poskytl dostatečné místnosti v zemské budově starého musea. Pánové! V poslední době se rozličně o upotřebení této staré budovy, která v několika málo rocích bude uvolněna, mluvilo a rozličným účelům měla by tato budova sloužiti.

Myslím, že jeden z nejdůležitějších účelů, kterým budova ta vůbec sloužiti má, jest umělecko-průmyslové museum. Ústavy takové, které nejsou vázány na místnosť ve středu města jako banky a podobné instituce, ovšem najde obecenstvo, které jich potřebuje, třeba na periferii města.

Ale ústav, který má sloužiti ku povzneseni našeho uměleckého průmyslu, tedy má býti přístupným veškerým vrstvám lidu, a který zejména také školám a odrostu školskému přístupný býti má, ten musí se nacházeti ve středu města, v místě hojně frequentovanému a tam, kde nejlépe jest přístupným veškerému obecenstvu. Stará budova musejní byla původně určena k tomu, aby z prodeje jejího kryl se částečně náklad na stavbu nové budovy musejní. Ale já jsem přesvědčen, že od těch dob, kdy se usneseni toto stalo, pronikl zajisté již všeobecně lepši názor, a že nikomu v tomto sl. shromáždění snad dnes ani nenapadne, aby prodejem této staré budovy hleděla se čásť nákladu nové bu-

dovy krýti, který, mimochodem řečeno již jest kryt z prostředků zemských. Prodati takovýto objekt a na takovémto místě jest velmi snadná věc, ale myslím, že by po všechny budoucí časy zemi nikdy více se nepodařilo, aby na tak representativním místě podobný objekt získati mohla. Co pak se objektu samého týče, chci o něm při této příležitosti něco bližšího podotknouti. O prodeji tohoto objektu se mluví takovým způsobem, jakoby representoval, Bůh ví, jakou horrendní sumu peněz. Dovoluji si podotknouti, že stav té budovy jest takový, že v případě prodeje se může považovati jen za holé stavební místo, jelikož by náklad, který se za objekt ten zaplatí, nikterak za dosavadního stavu budovy, která musí býti důkladně adaptována, se nevyplácel.

Pro případ, že se prodá jako stavební místo, tu moudrý kupec bude kalkulovati tak, že nemůže k nové stavbě upotřebiti celé prostory, nýbrž že následkem asanačního plánu musí do sousedící úzké uličky Nekazanky téměř jednu třetinu celého pozemku postoupiti a tím ztratí ovšem nejcennější frontu, frontu k Příkopům, která se pak velmi zkrátí a dostane pozemek, který jen malou frontou do této representativní třídy čelí, kdežto celá jeho plocha na zad se rozprostírá; a to uváží každý moudrý kupec a nepodá tak velkou nabídku, jak se mnozí páni domnívají, od kterých velké summy jmenovány byly. Pak ale, pánové, skutečné by bylo hřích, kdyby země takového objektu se zbavila, kterého v těch místech nikdy více by dostati nemohla.

Ta renta, kterou by onen kapitál poskytoval, který by se stržil za toto stavební místo, neodpovídá daleko oné cennosti, kterou místnosť ta má, když pořádné upravená se věnuje službě zemské a veřejným účelům zemským se odevzdá. Co se týče stavu stavby, dovolím si ještě podotknouti, že ovšem budova tato jest značně spustlá, ale vysvětluje se to tím, že ačkoliv jest to budova zemská, země nižádného nákladu na budova nečinila, poněvadž to bylo povinnosti musejní společnosti, a musejní společnost, která ve svých prostředcích byla povždy velmi omezena, po decennia nečinila ničeho k zachování a zlepšeni budovy této, takže jest ovšem dosti spustlá a bude potřeba značného nákladu na upravení budovy a přivedeni do

pořádku; avšak o ten náklad se nebude jednati při účelu, kterého obchodní komora pražská peticí svou se domáhá. Lze se nadíti, že země mimo poskytnutí těchto místností nižádné jiné oběti nebude museti přinésti tomuto účelu a že se najde jiná cesta, kterou si tento ústav opatři prostředky k řádnému a dokonalému upraveni budovy; jsou takové kroky v tomto směru již Činěny a záleželo by jen na munificencí slavnéno sněmu, kdyby budovu tuto k naznačenému účelu poskytl, aby v té věci další kroky se podnikly k upravení a řádné správě té samé. Co se týče našeho umělecko-průmyslového musea, chci podotknouti jen, že to jest jeden z nejnovějších plodů naší veřejné činnosti národní a že můžeme s hrdostí pohlížeti na výsledky za krátkou dobu trvání jeho. Rok od roku rozkvétá a zvětšuje se ústav tento měrou takořka nepředvídanou.

Návštěva a používání sbírek se rok od roku zvyšuje a za tříletého trvání našeho musea mnohé staré podobné ústavy jiných měst museum naše již předčilo. Leží to v přirozené intelligenci, a, abych tak řekl, v chtivosti po vzdělání našeho lidu obecného, a to jest nám zárukou, že ústav tento bude velmi blahodárně působiti na rozvoj uměleckého průmyslu co nového odboru národohospodářské činnosti naší, kterýž jest schopný sloužiti svým časem za zdroj blahobytu a posloužiti přemnohým živnostenským kruhům k lepší výživě než bylo dosud. Mám tedy za povinnosť země a tohoto slavného sněmu, aby ústavu tak důležitého se ujal a přimlouvám se vřele za to, aby zemský výbor v uvážení těchto okolností v brzkém čase s vřelým srdcem dal se do jednání o umístnění umělecko-průmyslového musea v staré budově musejní, a o dalších podmínkách, pod kterými by se to státi mohlo. Pokud se týče místností, jakých by bylo zapotřebí pro ústav ten, nelze dnes určiti, jak velké prostory bude zapotřebí, zda-li poloviny budovy neb celé budovy. Ale, pánové, jest více spřízněných odborů ještě, na kterých též sl. sněm má svůj zvláštní zájem co účelích zemských: jest tu projekt obchodního musea, jest tu projekt skladu vzorků, jest tu konečně petice řemeslnictva českého o zřízení stálé výstavy a tržiště, a všecky tyto účely by bylo možno spojiti a umistiti v budově této, a pak by zajisté s velkým prospěchem

sloužila veřejnému dobru a renta, která by za stržené stavební místo resultovala, není v žádném poměru k velkému užitku, který by odevzdáním této budovy veřejným účelům vzešel.

Já tedy nečiním dnes zvláštního návrhu, ale chci na to opět upozorniti, abychom se spřátelili s tou myšlénkou, nezbaviti se tohoto pro naše veřejné potřeby tak nutného a účelného objektu, ale zachovati jej pro veřejné účely, a především pro účely průmyslové a pro uměleckoprůmyslové museum.

Pánové, pro průmysl vůbec bylo v tomto sl. shromážděni ještě málo příležitosti něčeho učiniti. Ve všech oborech se značně mnoho vykonalo a zemských podpor poskytlo, ale pro široké kruhy průmyslnictva, které tvoří také široké kruhy našeho voličstva, bylo málo příležitosti dosud něco učiniti a doufam, že sl. zemský výbor ve smyslu dnešního usnesení, pro které hlasuji, s vřelým srdcem k řešení této otázky přikročí. (Výborně!)

Nejvyšší maršálek zemský: Žádá ještě někdo za slovo?

Verlangt noch Jemand das Wort ?

Jelikož tomu tak není, prohlašuji debatu za ukončenu.

Ich erkläre die Debatte für geschlossen.

Dávám závěrečné slovo p. zpravodaji.

Zpravodaj posl. Hevera: Slavný sněme! Sympatická slova pana kolegy Nekvasila jsou zajisté ohlasem veřejného mínění.

Celé veřejné mínění nese se zajisté tím oprávněným směrem, aby dosavadní budova musejní zachována byla zájmům veřejným, nechť již výhradně zajmům kulturním neb i také k zájmům hospodářským této země. Veřejné míněni zajisté nalezne průchodu k těm činitelům, jež budou rozhodovati o konečném ustanovení a usneseni o této, jak dovolil jsem si již říci, čestné a důležité pro zem otázce.

Jest toho také svrchovaná potřeba, aby historická budova na Příkopech byla zachována plnou měrou zájmům země.

Dovoleno jest snad zajisté říci, historická budova, neb toto jméno dle mého zdáni zasluhuje budova, která více než půl století koná v národě českém kulturní úkol svůj a ku které zajisté lnul každý, komu nebylo ani dopřáno spůsobem obyčejným do matičky Prahy se kouknouti.

Viděli jsme v letech svého dětství nejen sceny velmi tklivé v dobách, kde ještě národ český neměl ani své literatury, kde pohlížel k těm drahým památkám nejen literárním, uměleckým a také k památkám slavného českého válečnictví. Tyto památky zajisté byly neposledním buditelem pro vědomi národní a proto myslím, že setkám se se souhlasem celého sl. sněmu, odporučím-li návrhy komise co nejvřeleji, návrhy, jež nesou se k tomu, aby budova tato nejenom byla zachována, nýbrž aby v každém ohledu zvelebena byla ku prospěchu kulturním, ku prospěchu národnímu byť i také hospodářskému celé země, celého království českého. (Výborně!)

Nejv. maršálek zemský: Přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

Předmětem hlasování jsou tištěné návrhy komise.

Gegenstand der Abstimmung sind die gedruckten Anträge der Kommission.

Žádám, pány, kteří s nimi souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche denselben zustimmen, die Hand zu erheben.

Jsou přijaty.

Sie sind angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Kommissionsberichtes betreffend das Gesuch der Ort* Schaft Hegewald.

Příští předmět denního pořádku a jest druhé čtení zprávy komise v příčině žádosti osady Hegewaldu. Zpravodajem p. posl. Fáček. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj posl. Fáček: Slavný sněme ! Několik obyvatelů osady Hegewaldu podalo zemskému výboru žádost, aby osada Hegewald vyloučena byla ze svazku obce Rückersdorfu a ustavena jako obec samostatná.

Žádost svou zakládají na tom, že mají obyvatelé osady Hegewaldu do Rükkersdorfu tři čtvrtě hodiny cesty a že jim z toho pocházejí nesnáze, kdykoli jest jim za svými potřebami vážiti cestu k obecnímu úřadu v Rückersdorfu.

Obecní výbor v Rückersdorfu vyslovil se ve své schůzi ze dne 23. srpna 1886 v ten

smysl, že vyloučením osady Hegewaldu ze společného svazku obecního bude sice obec Rückersdorf po stránce finanční zkrácena, ana pozbude napotom příspěvku 110 zl., jejž platila osada Hegewald k uhražení společných potřeb a správa obecní se nicméně v ničem nezjednoduší že však přece výbor obecní vzhledem k tomu, že rozloučením obce Rückersdorfu se velice usnadní vykonávání policie místní v obou obcích, proti žádanému rozloučení ničeho nenamítá.

Toto usnesení obecního výboru bylo vyhláškou ze dne 13. října 1886 veřejně vyhlášeno a podali proti němu ve lhůtě zákonní tři občané protest z té příčiny, že by jim rozděleni škodilo na živnostech jejich.

Okresní zastupitelstvo Friedlandské vyslovilo se usnesením ze dne 6. října 1887 rovněž ve smyslu příznivém o žádosti za rozloučení obce Rückersdorfu ve 2 samostatné obce a výbor okresní předložil žádosť tu k příznivému vyřízeni.

Nepříznivě se však vyslovily o žádosti té úřady politické, hlavně proto, že osada Hegewaldu není též samostatnou obcí katastrální, náležejíc ku katastrální obci Rückersdorfu a že by změna tohoto posavadního stavu katastralního jen s těží se dala provésti.

G. k. místodržitelství odůvodňuje svůj náhled takto:

Byt i bylo rozloučení katastrální obce Rückersdorfu možným při dosavadním označení čísel parcelních a za podmínek vyslovených v pripojené zprávě c. k. archivu map katastrálních ze dne 4. května 1887, musí nicméně v zájmu právní jistoty býti pokud možná uvarováno takového upravení katastru, jež by se nesrovnávalo s novou knihou pozemkovou, teprvé nedávno založenou a může tedy přivoliti se k rozloučení místní obce, která jest zároveň obcí katastrální jen ve případech zcela zvláštních, výminečných.

Případu však takového tuto není, poněvadž podle zprávy c. k. okresního hejtmanství ve Fridlandě ze dne 29. února 1888, pokud se týče obecního, úřadu Rükkersdorfského ze dne 20. února t. r. není žádného důvodu veřejného blaha, pro který by obec Rückersdorf měla býti rozloučena, naopak vlastní důvod žádosti za rozloučeni sluší hledati ve snaze několika o-

sadníků hegewaldských, aby měli samostatné obecní zastupitelstvo.

Osada Hegewald skládá se z 59 domů, má 374 obyvatelů a platí se v ni 1336 zl. 14 kr. přímých dani. Náležela by tedy mezi nejmenší obce tohoto království a těžce naléhaly by na ni povinnosti obce samostatné.

Poněvadž pak se strany úřadů zeměpanských činí se námitka proti vyloučení osady Hegewaldské ze svazku obce Rückersdorfské z příčin správy veřejné; rozdělením posavadní spojené obce ve dvě obce samostatné rozmnožil by se nevyhnutelně náklad na správu obou obcí a poněvadž jediný důvod v žádosti uvedený, totiž vzdálenost osady Hegewaldu od Rückersdorfu, pozbývá tedy váhy a platnosti, přihlíží-li se ku prohlášeni c. k. místodržitelství, jež se zakládá na zprávách c. k. okresního hejtmanství fridlandského a obecního úřadu rückersdorfského a uváží-li se také osvědčeni, jež od několika jiných osadníků hegewaldských proti dotyčné žádosti podáno bylo, nebylo tudy pokládati dotčenou žádost za odůvodněnou. Srovnávajíc se s návrhem zemského výboru, činí komise pro věci obecní a okresní tento návrh:

Slavný sněme, račiž se usnésti takto: Přes žádost několika osadníků Hegewaldu za vyloučení té osady ze svazku obce Rückersdorfu a ustavení její jako obce samostatné, přechází se k dennímu pořádku.

Tím vyřizuje se spolu také žádost č. 149. sněmovní, k téže věci se vztahující.

Die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten stellt folgenden Antrag:

Ueber das Gesuch mehrerer Insassen von Hegewald um Ausscheidung dieser Ortschaft aus dem Gemeindeverbande mit Rückersdorf, und Konstituirung derselben als selbständige Gemeinde wird zur Tagesordnung übergegangen.

Hiemit wird auch die weitere, denselben Gegenstand betreffende Eingabe mehrerer Hegenwalder Insassen Nr. 149 L. =T. erledigt.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Přejdeme k hlasování. Komise navrhuje:

Slavný sněme, račiž se usnésti takto: Přes žádost několika osadníků Hegewaldu

za vyloučení této osady ze svazku obce Růckersdorfu a ustavení její jako obce samostatné přechází se k dennímu pořádku.

Tím vyřizuje se spolu také žádost č. 149. sněmovní, k téže věci se vztahující.

Die Kommission stellt den Antrag:

Ueber das Gesuch mehrerer Insassen von Hegewald um Ausscheidung dieser Ortschaft aus dem Gemeindeverbande Rückersdorf und Konstituirung als selbständige Gemeinde wird zur Tagesordnung übergegangen.

Hiemit wird auch die weitere, denselben Gegenstand betreffende Eingabe mehrerer Hegewalder. Insassen Nro. 149 L. =T. erledigt.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti spolku "Politický klub českého dělnictva v Praze a okolí" v příčině osvobození dělníků na Smíchově bydlících od placení přirážky z nájemného.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks= und Gemeinde= Angelegenheiten über das Gesuch des Vereines

"Politický klub českého dělníctva v Praze a okolí"

um Befreiung der in Smichow wohnenden Arbeiter von der Zahlung der Miethzinsumlage.

Zpravodajem jest pan posl. František Schwarz.

Dávám jemu slovo

Zpravodaj posl. František Schwarz: Spolek "Politický spolek českého dělnictva v Praze a okolí" podal pod čís. pet. 283. slavnému sněmu žádosť a resoluci dělnictva Smíchovského, která k tomu čelí, aby usnesení obecního zastupitelstva na Smíchově ze dne 12. dubna t. r., pokud se týká vybírání činžovní dávky 3 prct. z bytu dělnických, bylo zrušeno a vybírání této dávky neprodleně zastaveno.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP