Sobota 15. září 1888

Stenographischer Bericht

über die IV. Sitzung der VI. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 15. September 1888.

Vorsigender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst Lobkowicz.

Anwesend: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Dr. Heinrich Šolc und eine größere Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der k. k. Statthalter Dr. Alfred Freiherr von Kraus und k. k. Hofrath Mattas.

Stenografická zpráva

o

IV. sezení VI. zasedání Českého sněmu z roku 1883. dne 15. září 1888.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší pan maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka zemského, Dr. Jindřich Šolc a větší počet poslanců.

Jakožto zástupcové vlády: J. Exc. c. k. místodržitel Dr. Alfred svob. pán Kraus a c. k. dvorní rada Mattas.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen.

Dr. Rieger's Nachruf zum Ableben des Fürsten Joh. Ad. Schwarzenberg.

Tagesordnung:

1.   Bericht des Landesauschußes über die Wahl von drei Herren Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes, L. =Z. 105, ungedr.

2.   Erste Lesung des Landesausschußberichtes, womit der Entwurf des Statutes der Landesbank des Königreiches Böhmen vorgelegt wird, L. =Z. 86, Dr. =Nr. XXXII.

3.      Erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Ergebnis der Berathungen betreffend die Errichtung von Musterlagern von Rohprodukten und Exportwaaren, L. =Z. 91, Dr. =Nr. XXXIII.

4.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die vorzunehmende Restaurirung der Sct. Georgskirche am Hradschin in Prag, L. =Z. 104, Dr. =Nr. XXXIV.

5.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Gewährung einer Landessubvention von 2. 500 fl. für das Jahr 1889 für das städtische Gewerbemuseum in Budweis, L. =Z. 57, Dr. =Nr. XII.

6.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Gewährung eines Erhaltungsbeitrages von 500 fl. für die Communalmusikschule in Petschau für das Jahr 1889, L. =Z. 58, Dr. =Nr. XIII.

Obsah:

Sdělení presidiální.

Posmrtní vzpomínka Dr. Riegra o úmrtí knížete Jana Adolfa Schwarzenberga.

Denní pořádek:

1.     Zpráva výboru zemského o volbě tří pp. poslanců do sněmu zemského pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským nezavázaných, netišt. zpráva, č. sn. 105.

2.     První čtení zprávy výboru zemského se kterou předkládá se návrh stanov zemské banky království Českého, č. sn. 86, č. t. XXXII.

3.     První čtení zprávy výboru zemského o výsledku porad ohledně zřízení skladů vzorků surovin a zboží vývozného, č. sn. 91, č. t. XXXIII.

4.     První čtení zprávy výboru zemského v příčině opravy chrámu sv. Jiří na Hradčanech v Praze, č. sn. 104, č. t. XXXVI.

5.     První čtení zprávy výboru zemského v příčině poskytnutí zemské subvence 2. 500 zl., městskému průmyslovému museu v Budějovicích narok 1889, č. sn. 57, č. t. XII.

6.    První člení zprávy výboru zemského v příčině udělení vydržovacího příspěvku 500 zl. obecní hudební škole v Bečově na rok 1889, č. sn. 58, č. t. XIII.

7.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Subventionirung und den Stand der gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen im Jahre 1888, L. =Z. 73, Dr. -Nr. XXIV.

8.     Erste Lesung bes Landesausschußberichtes betreffend die Gewährung einer Landessubvention für die projektirte Communalhandwerkerschule in Eger, sowie ferner betreffend die Erhöhung der den Handwerkerschulen in Jungbunzlau und Wolyň bisher gewährten Landessubventionen, L. =Z. 75, Dr. -Nr. XXIV.

9.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über den von der k. k. Regierung als Regierungsvorlage eingebrachten Gesetzentwurf betreffend die Zusammenlegung landwirthschaftlicher Grundstücke, L. -Z. 32. Dr. -Nr. VII.

10.    Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Regierungsvorlage betreffend die Theitung gemeinschaftlicher Grundstücke und die Regulirung der hierauf bezüglichen gemeinschaftlichen Benützungs= und Verwaltungsrechte, L. =Z. 60, Dr. -Nr. XIV.

11.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Regierungsvorlage betreffend die Zusammensetzung der Landeskommission für die Angelegenheiten der Bereinigung des Waldlandes von fremden Enclaven und der Arrondirung der Waldgrenzen, L. -Z. 61, Dr. -Nr. XV.

12. Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem Gesuche des StabtratljeS der königlichen Hauptstadt Prag um Genehmigung zur Einhebung einer Canaleinmündungsgebühr in Prag, L. =Z. 92, Dr. -Nr. XXXIV.

13.   Erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Gesuch des Stadtrathes der königl. Hauptstadt Prag um Bewilligung zum Abverkaufe einer Fläche von 45. 181 Quadr. Klafter oder 162. 5 m2 von der im fortifikatorischen Catastralgebiete auf der Kleinseite=Prag gelegenen Parzelle Nr. 329, l. =Z. 90, ungedr.

14.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Verwendung der für das Jahr 1887 unter Cap. 5. Titel 11. § 5. für anderweitige Culturzwecke bewilligten Dotation pr. 10. 000 fl., L. =Z. 84, ungedr.

Beginn der Sitzung um 11 Uhr 25 Min.

7.     První čtení zprávy výboru zemského o podporování a stavu pokračovacích škol průmyslových a obchodních v roce 1888, č. sn. 73, č. t. XXIV.

8.     První čtení zprávy výboru zemského o udělení zemské subvence obecní řemeslnické škole v Chebu, dále v příčině zvýšení zemských subvencí dosud řemeslnickým školám v Mladé Boleslavi a Volyni poskytovaných, č. sn. 75, č. t. XXVI.

9.     První čtení zprávy výboruj zemského o osnově zákona, kterou c. k. vláda podala jako vládní předlohu v příčině scelování hospodářských pozemků, č. sn. 32, č. t. VII.

10.     První čtení zprávy výboru zemského o vládní předloze, která se týká dělení společných pozemků a upravení společných užívacích a správních práv k nim se vztahujících, čís. sn. 60, č. t. XIV.

11.     První čtení zprávy výboru zemského o vládní předloze, týkající se složení zemské komise pro záležitosti očištování lesů od cizích zákličků a zaokrouhlování hranic lesních, čís. sn. 61, č. tisk. XV.

12.     První čtení zprávy výboru zemského o žádosti rady král. hl. města Prahy za schválení vybírání stočného v Praze, č. sn. 92, č. t. XXXIV.

13.     První čtení zprávy výboru zemského o žádosti rady král. hl. města Prahy za svolení ku prodeji plochy 162. 5 m2 neb 45. 181 čtv. sáhů od pozemkové parcely č. 329 v katastrálním obvodu fortifikačním na Malé Straně v Praze, č. sn. 90, netišt.

14.     První čtení zprávy výboru zemského v příčině upotřebení dotace 10. 000 zl. povolených na rok 1887 u kap. 5., tit. 11., § 5. potřeby pro jiné účele zemědělské, č. sn. 84, netišt.

Sezení počalo o 11. hod. 25 min.

Nejvyšší maršálek zemský: Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednací protokoly prvního a druhého sezení ze dne 10. a 11. září byly po předepsanou dobu k nahlédnutí vyloženy.

Die Geschäftsprotokolle der I und II. Sitzung vom 10. und 11. September l. J. sind in der vorgeschriebenen Zeit zur Einsicht ausgelegt gewesen.

Činím dotaz, zdali někdo proti znění těchto protokolů činí námitku.

Ich stelle die Anfrage, ob Jemand gegen

den Wortlaut dieser Protokolle eine Einwendung erhebt.

Nachdem dies nicht der Fall ist, erkläre ich diese Protokolle für agnoscirt.

Prohlašuji tyto protokoly za schválené.

Volba 15členné komise pro záležitosti zemědělství, o níž se sl. sněm usnesl v posledním sezení svém, měla následující výsledek:

V kurii velkých statků odevzdáno 28 lístků hlasovacích a byli zvoleni páni poslanci: Hrabě Rudolf Chotek, Ferd. kníže Lobkowicz, Ferd. hrabě Bouquoy, JUDr. hr.

Czernín a Fišera, každý z nich 28 hlasy v kurii měst a průmyslových míst odevzdáno 27 lístků hlasovacích a byli zvoleni páni poslanci Klimeš, Dr. Porák, Dr. Steidl, Vepřík a Vraný, každý z nich 27 hlasy.

V kurii obcí venkovských odevzdáno bylo 35 lístků hlasovacích a zvoleni páni poslanci hr. Harrach, Pleva Jan Sedlák, Sabata a Teklý, každý z nich 35 hlasy.

Komise ihned se ustavila a zvolila za předseda pana hr. Harracha, za náměstka předsedy pana hr. Chotka a za zapisovatele pana Teklého a Vraného.

Die in der letzten Sitzung beschlossene Wahl der aus 15 Mitgliedern bestehenden Kommission für Landeskulturangelegenheiten hatte folgendes Ergebnis:

In der Kurie des Großgrundbesitzes wurden bei Abgabe von 28 Stimmze eln mit je 28 Stimmen gewählt die Herren Abgeordneten Rudolf Gros Chotek, Ferdinand Fürst Lobkowicz, Ferdinand Gras Buquoy, JUDr. Gras Ezernin und Fišera.

In der Kurie der Städte und Industrialorte wurden bei Abgabe von 27 Stimmzetteln mit je 27 Stimmen gewählt die Herren Abgeordneten Klimeš, Dr. Porák, Dr. Steidl, Vepřik und Vraný.

In der Kurie der Landgemeinden wurden bei Abgabe von 35 Stimmzetteln mit je 35 Stimmen gewählt die Herren Abgeordneten Graf Harrach, Pleva, Johann Sedlák, Šabata und Teklý.

Die Kommission konstituirte sich sofort und wählte zum Obmann Herrn Grafen Harrach, zum Obmannsstellvertreter Herrn Grasen Rudolf Chotek, zu Schriftführern die Herren Tektý und Vraný.

Bei der von der Kurie des Großgrundbesitzes am vorgestrigen Tage vorgenommene Ergänzungswahl eines Mitgliedes der Kommission für die Hypothekenbank wurde bei Ab gabe von 25 Stimmzetteln mit 25 Stimmen der Herr Abgeordnete Dr. Berger zum Mitgliede dieser Kommission gewählt.

Při doplňovací volbě jednoho člena komise pro hypoteční banku, kterouž volbu předevčírem vykonala kurie velkých statků, odevzdáno 25 lístků hlasovacích, zvolen byl pak všemi hlasy odevzdanými p. Dr. Berger za člena řečené komise.

Při volbě jednoho člena pro řád stavební, kterou téhož dne vykonala kurie

velkých statků, odevzdáno 27. lístků hlasovacích a byl do této komise zvolen 27 hlasy p. poslanec Šulc.

Bei der von der Kurie des Großgrundbesitzes gleichfalls vorgestern vorgenommenen Wahl eines Mitgliedes der Bauordnungskommission wurde bei Abgabe von 27 Stimmzetteln mit 27 Stimmen Herr Abg. Šulc für diese Kommission gewählt.

Žádám, by slav. sněmu bylo sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Sněmovní sekretář Höhm: Tiskem bylo rozdáno č. sn. 82. č. t. XXXI. Zpráva zemského výboru s výroční zprávou zemského pomologického ústavu v Troji za rok 1887,

č. sn. 107, č. t. XXXVII. Zpráva výboru zemského v příčině potřebných oprav chrámu Panny Marie v Sedlci,

č. sn. 108. č. t. XXXVIII. Zpráva výboru zemského s osnovou zemského zákona v příčině udělení zemské podpory na dobu tří roků až do výše ročních 60. 588 zl. 99 kr. k upravení řeky Chrudimky s dolním přítokem řeky Novohradky.

Pak stenografická zpráva o 3. sezení

In Drucke wurden vertheilt:

L. -Z. 82, Dr. -Nr. XXXI. Bericht des Landesausschußes mit dem Jahresberichte des pomologischen Institutes in Troja für das Jahr 1887.

L. -Z. 107. Dr. -Nr. XXXVII. Bericht des Landesausschußes über die Restaurirung der Set. Marienkirche in Sedlec.

L. -Z. 108, Dr. -Rr. XXXVIII. Bericht des Landesausschußes mit dem Entwürfe eines Landesgesetzis betreffend die Gewährung eines Landesbeitrages bis zur Höhe jährlichen 60. 588 fl. 99 kr. für die Dauer dreier Jahre zum Zwecke der Regulirung des Chru dimkaflußes mit dem Zufluße Novohradka.

Dann der stenografische Bericht der 3. Sitzung.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, by sl. sněmu bylo sděleno, které zprávy zemského výboru byly z presidia příslušným komisím přikázány.

Ich ersuche, dem hohen Hause mitzuteilen, welche Landesausschußberichte den Kommissionen ex. praesidio zugewiesen worden sind. -

Sněmovní sekretář Holím (čte): Z praesidia byly přikázány a sice 13. září komisi rozpočtové č. sn. 94. Zpráva výboru zemského v příčině upravení služného inspektora strojů v zemském ústavu pro choromyslné v Dobřanech,

č. sn. 95. Zpráva výboru zemského, kterouž se předkládá v posledním zasedání sněmu nevyřízená petice čís. 306 ai 1887 ředitelstva jednoty k založení a vydržování výzkumného ústavu pro průmysl pivovarský v Čechách za udělení subvence zemské,

č. sn. 96. Zpráva zemského výboru o petici městské obce Milevska za odepsání nedoplatků Školného.

č. sn. 97. Zpráva výboru zemského, kteroužto opětně se předkládá v posledním zasedání sněmovním nevyřízená zpráva téhož č. 141 sněm. ai 1887 o petici obecního zastupitelstva král. hlav. města Prahy stran zvýšení ročního služného učitelstva na obecných a měšťanských školách Pražských.

Komisi školské: č. sn. 98. Zpráva výboru zemského, kteroužto se opětně předkládají v posledním zasedání sněmovním nevyřízené návrhy poslance Dra Kvíčaly a soudruhů na vydání zákona v příčině návštěvy a zřizování škol v obcích národně smíšených, - a poslance Jindřicha hraběte Clam Martinice a soudruhů na podání vládní předlohy směřující k tomu, aby na středních školách v Čechách vyučování druhému jazyku zemskému stalo se předmětem závazným,

č. sn. 99. Zpráva výboru zemského, kteroužto se opětně předkládají v posledním zasedání sněmovním nevyřízené petice za uzákonění návrhu poslance Dra. Kvíčaly a soudruhů v příčině návštěvy a zřizování škol v obcích národně smíšených,

č. sn. 109. Zpráva zemského výboru, kterouž se opět předkládá návrh poslance Dra. Bareuthera a soudruhů na změnu zákona ze dne 24. února 1873 č. 17. z. z. v příčině dozoru ke školám obecným, jenž i v posledním zasedání sněmovním nebyl vyřízen.

Komisi pro záležitosti zemědělsví: čís. sn. 15. Zpráva zemského výboru v příčíně petice učitelů zimních škol hospodářských za vřadění jich do statu učitelů hospodářských,

č. sn. 23. Zpráva výboru zemského v příčině zřízeni sklenníku v zemském popomologickém ústavu v Troji,

č. sn. 37. Zpráva výboru zemského o petici Chebského spolku pro chov zvířectva za vydání zvláštního zákona pro Chebsko, kterým se povznésti má plemeno Chebského skotu,

Dne 14. září byly ex praesidio přikázány a to komisi rozpočtové čís. sn. 110. Zpráva výboru zemského s podáním družstva k zařízení lokální dráhy z Vodňan do Prachatic stran ukrytí nákladu na stavbu drahy.

Komisi školské čís. sn. 111. Zpráva zemského výboru, kterouž se předkládá v posledním zasedání sněmovním nevyřízený návrh poslance Dra. Herolda a soudruhů v příčině zastoupení král. hlavního města Prahy v c. k. zemské školní radě,

č. sn. 112. Zpráva výboru zemskéhokterou se předkládá v posledním zasedání sněmovním nevyřízená petice zastupitelstva královského hlavního města Prahy v příčině zastoupeni obce v o. k. okresních školních radách,

a komisi pro záležitosti zemědělství: č. sn. 103. Zpráva výboru zemského s návrhy v příčině odměny diét a cestovného pro zemského inspektora pro hospodářské ústavy vyučovací v Čechách.

Ex praesidio wurden zugewiesen am 13. September.

Der Budgetkommission:

L. -Z. 94. Bericht des Landesausschußes betreffend die Regelung des Gehaltes des Maschineninspektors in der Landesirrenanstalt zu Dobřan:

L. -Z. 95. Bericht des Landesausschußes über die in der letzten Landtagssession nicht erledigte Petition Z. 306 ai 1887 der Direktion des Vereines zur Errichtung und Erhaltung einer Versuchstation für die Brauindustrie in Böhmen um Gewährung einer Landessubvention.

L. -Z. 96. Bericht ves Landesausschußes über die Petition der Stadtgemeinde Mühlhausen um Abschreibung von Schulgeldrückständen.

L. -Z. 97. Bericht des Landesausschußes, womit dessen in der letzten Landtagssession nicht erledigter Bericht Nr. 141 Ldtg. betrefsend die Petition der Gemeindevertretung der königl. Hauptstadt Prag in Angelegenheit der Erhöhung des Jahresgehaltes der an den Volks- und Bürgerschulen in Prag definitiv

angestellten Lehrpersonen neuerlich vorgelegt wird.

Der Schulkommission:

L. =Z. 98. Bericht des Landesausschußes mit welchem die in der letzten Landtagssession nicht erledigten Antrage des Abg. Dr. Kvíčala und Genossen auf Erlassung eines Gesetzes hinsichtlich des Besuches und der Errichtung von Schulen in national gemischten Gemeinden und des Abg. Heinrich Grafen Clam=Martinic und Genossen auf Einbringung einer Regierungsvorlage betreffend die Einführung der zweiten Landessprache als obligaten Lehrgegenstandes an den Mittelschulen in Böhmen, wieder vorgelegt werden.

L. =Z. 99. Bericht des Landesausschußes mit welchem die in der letzten Landtagssession nicht erledigten Petitionen, dass der Antrag des Abgeordneten Dr. Kvičala und Genossen hinsichtlich des Besuches und der Errichtung von Schulen in national gemischten Gemeinden zum Gesetze erhoben werde, wieder vorgelegt werden.

L. =Z. 100. Bericht des Landesausschußes mit dem in der letzten Landtagssession abermals unerledigten Antrage des Abgeordneten Dr. Barcuther und Genossen ans Abänderung des Gesetzes vom 24. Feber 1873 Nr. 17 L. =G. betreffend die Schulaufsicht.

Der Landeskulturkommission:

L. =Z. 15. Bericht des Landesausschußes betreffend die Petition der Lehrer der landwirthschaftlichen Winterschulen um Einreichung derselben in den Status der Lehrer an landlandwirthschaftlichen Schulen.

L. =Z. 23. Bericht des Landesausschußes betreffend die Herstellung eines Glashauses im pomologischen Landesinstitute in Troja.

L. =Z. 37. Bericht des Landesausschußes über die Petition des Egerländer Thierzuchtvereines um Erfassung eines die Hebung der Egerländer Rindviehrace bezweckenden Spezialgesetzes für das Egerland.

Am 14. September wurden ex praesidio zugewiesen:

Der Budgetkommission:

L. =Z. 110. Bericht des Landesausschußes mit Eingabe des Consortiums für die Errichtung einer Lokalbahn von Wodňan nach Prachatitz betreffs Bedeckung des Bauaufwandes.

Der Schulkommission:

L. =Z. 111. Bericht des Landesausschußes

mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Antrage des Abg. Dr. Herold und Genossen betreffend die Vertretung der königl. Hauptstadt Prag im k. k. Landesschulrathe.

L. =Z. 112 Bericht des Landesausschußes mit der in der letzten Landtagssession nicht erledigten Petition des Stadtverordneien=Collegiums der königl. Hauptstadt Prag betreffend die Vertretung der Gemeinde in den k. k. Bezirksschulräthen.

Der Landeskulturkommission:

L. =Z. 103. Bericht des Landesausschußes mit Anträgen betreffend die Remuneration, Diäten und Reisekosten für den Landesinspektor für die landwirthschaftlichen Lehranstalten in Böhmen.

Nejvyšší maršálek zemský: Žádám, by slavnému sněmu bylo sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Hause den Einlauf von Petitionen mitzutheilen.

Sněmovní aktuár Baretta (čte): Petice došlé dne 13. a 14. září 1888.

Die am 13. und 14. September 1888 eingelangten Petitionen:

Poslanec p. Dr. Škarda s peticí městské rady v Chotěboři za zamítnutí návrhu, p, by obce platily učitelstvu aktivní příspěvky a kvinkvenálky.

Posl. p. Tilšer s peticí ústřední jednoty česko-slovanského hostinství pro Čechy, Moravu a Slezsko v Praze, aby se nepovolovala mimořádná přirážka z piva a za upravení vybírání pivního krejcaru.

Posl. p. Dr. Šolc s peticí obce král. hlav. města Prahy za změnu § 10 a 11. zem. zákona ze dne 19. prosince 1875 č. 86. z. z. pro Čechy (praesentační právo při obsazování míst učitelských).

Posl. p. Macků s petici okres. zastupitelstva v Litomyšli za zřízení zemské pojišťovny proti ohni.

Posl. p. hrabě Rudolf Chotek s peticí hospod. spolku v Hoře Kutné za změnu ponavržené osnovy zákona o scelování hospodářských pozemků v král. českém.

Posl. p. Duchek s petici učitelů obcí Vrčeni, Čmelína a Čečovic za jednotné upravení platů učitelských.

Posl. p. Karel kníže Schwarzenberg s peticí Aloisie Strošové, vdovy po oficiálu při radě zemědělské pro král. České, za

udělení daru z milosti jí a třem jejím nezletilým dítkám.

Posl. p. Kytka s peticí sluhů úřadů zemských za upravení provise pro vdovy po služebnictvu zemském.

Posl. p. Eug. Frant. hrabě Wratislav s peticí českého klubu velocipedistů na Smíchově za doplnění silničního řádu pro království České předpisy o jízdě na velo cipedech.

Posl. p. Tilšer s peticí obecního představenstva v Hrado-Střimelicích, pak obecních představenstev v Přenvozdí, v Střebe hosticích, v Břežanech, v Ouvalech ve V: ticích, v Lipanech, v Mochově. v Nové Vsi (okr. český Brod), v Rostoklatech a v Klučově za vydání zákona zemského o vybírání obecní dávky z vepřového dobytka, do obce přihnaného.

Posl. p. Dr. Sedláček s peticí okres. výboru v Klatovech v téže záležitosti.

Posl. p. Teklý s peticí obec. představ. v Bohušovicích v téže záležitosti.

Posl. p. Macháček s peticí okresního zastupitelstva v Sedlčanech v téže záležitosti.

Posl. p. Dr. Strobach s peticí okres. hospodářského spolku v Pelhřimově v téže záležitosti.

Posl. p. Vepřík s peticí okr. výboru v Mnich. Hradišti v téže záležitosti.

Posl. p. Dr. Milde s peticí hospodářského spolku v Opočně v téže záležitosti.

Posl. p. Zabranský s peticí obecního představenstva v Radotíně v téže záležitosti.

Posl. p. Václavík s peticí řemeslnickootenářské besídky v Sánech v téže záležitosti.

Posl. p. Dr. Engel s peticí učitelů okr. Blatenského v příčině upravení platů učitelských.

Týž s peticí jednoty učitelské "Budeč" ve Velvarech v téže záležitosti.

Tentýž poslanec s peticí jednoty učitelské ve Voticích v téže záležitosti.

Týž s peticí jednoty učitelské "Komenský" v Třeboni v téže záležitosti.

Posl. p. Teklý s peticí obec. výboru v Horních Počapkích, v Lečících, v Ohrኝanech, v Hrdlech, v Horních Beřkovicích, v Poplzích, v Třebenicích, v Chodovlicích, v Libochovicích, v Ješovicích, v Podbradci, v Přestavlkách, v Nížebohách, v Bohušovicích, v Dolánkách, v Dušnikách, v Sla-

tině, v Kostomlatech a v Žabovřeskách v příčině upavení platů učitelských.

Posl. pan Dr. Peták s peticí jednoty učitelské "Budeč" v Písku, "Budče" vChotěboři, učitelské jednoty "Jungmaun" v Křivoklátě, jednoty učitelské v Nepomuku, jednoty učitelské "Budeč" v Prachaticích jednoty učitelské "Budeč" v Říčanech, učitelské jednoty "Budeč" v Hořovicích, učitelské jednoty "Komenský" ve Vysokém Mýtě, učit. jednoty "Budeč" v Poličce, místní školní rady v Orlici (okr. Žamberský) v téže záležitosti, katechetů obecných a měšťanských škol v Plzni za upravení právních poměrů katechetů, P. Václava Krále, katechety měšťanské školy ve Vysokém Mýtě, P. Václava Rona katechety obec. a měšťanských škol v Turnově, katechetů v Benešově, P. Frant. Hrubeše, katechety obec. a měšť. škol v Krumlově, P. Václav Symonka, katecheta v Lounech, katechetů škol v Žižkově, P. Jana Duška, katechety měšť. školy v Kladně, P. Václ. Macka, katechety měšť. škol v Soběslavi, v téže záležitosti.

Posl. p. Teklý s peticí okr. zastupitelstva ve Velvarech za vydání zákona zemského o vybírání obecní dávky z dobytka vepřového do obce přihnaného.

Posl. p. Dr. Talíř s peticí Jos. Karáska, majitele mlýna na Malém Labi v Kostelci, v příčině upravení právních poměrů vrat v jezech splavných řek a jich vydržování a za subvenci jako náhradu za náklady na jez věnované.

Posl. p. Dr. Milde s peticí okr. výboru v Opočně za opětné ponechání v platnosti zákona ze dne 11. května 1869 v příčině dalšího vyvazování pozemků.

Posl. p. dr. Grégr s peticí obecního úřadu v Opočně za rozhodnutí v sporné záležitosti ohledně správy tamního fondu chudinského.

Posl. p. Teklý s peticí okres. zastupitelstva ve Velvarech v příčině upravení služebních poměrů úředníků obecních a okresních v království českém.

Posl. p. Dr. Milde s peticí okresního výboru v Opočně v přičíně upravení finanční správy zemské.

Posl. p. Zeithammer s peticí městské rady na Kladně za uděleni zemské subvence na stavbu budovy pro c. k. všeob. škotu řemeslnickou na Kladně.

Posl. p. Dr. Strobach s peticí obec-

ního představenstva v Deštné za vydání zákona zemského o vybírání obecní dávky z vepřového dobytka do obce přihnaného.

Nejvyšší maršálek zemský: Prohlašuji slavný sněm za způsobilý k uzavírání.

Ich erkläre das hohe Haus für beschlußfähig.

Es ist ein Urlaubsgesuch vom Fürsten Windisch-Grätz eingelangt, welches ich zur Vor lesung bringe.

Landtagssekretär Höhm (liest): Durchlauchtigster Fürst! Wollen Euer Durchlaucht die Güte haben, mir einen vierzehntägigen Urlaub gütigst zu erwirken, da ich dermalen verhindert bin, mich in Prag zu den Verhandlungen des Landtages einzufinden. Mit dem Ausdrucke der größten Verehrung Euer Durchlaucht ergebenster Alfred Fürst Windisch Grätz. Whitby-Yorkshire den 8 September 1888.

Nejvyšší maršálek zemský: Kníže Windischgrätz žádá za 14denní dovolenou.

Fürst Windisch-Grätz ersucht um einen 14tägigen Urlaub.

Žádám pány, kteří s tím souhlasí, by vyzvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche zustimmen, die Hand zu erheben.

Jest povoleno.

Es ist bewilligt.

Kníže Paar žádá také za dovolenou.

Landtagssekretär Höhm (liest): Hoher Landtag! Behufs Beendigung einer dringend nothi gen, bis Ende dieses Monates dauernden Badecur, bitte ich um Bewilligung eines hiezu notwendigen Zwöchentlichen Urlaubes. Prag, 12. September 1888. Karl Fürst Paar.

Oberstlandmarschall: Fürst Paar ersucht um eineu Zwöchentlichen Urlaub zur Beendigung seiner Badecur.

Kníže Karel Paar žádá za třínedělní dovolenou, by ukončil návštěvu v lázních.

Žádám pány, kteří tuto dovolenou povolují, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben. Der Urlaub ist bewilligt.

Jest povoleno.

Panu poslanci hraběti Theobaldovi Czernínovi a panu poslanci Wohankovi

jsem následkem jejich omluvení pro dnešní sezení dal dovolenou.

Die Herren Abgeordneten Graf Theobald Czernín und Wohanka haben sich für die heutige Sitzung entschuldigt und ich habe ihnen den hiezii nöthigen Urlaub ertheilt.

Nežli přejdeme k dennímu pořádku, požádal mne pan poslanec Dr. Rieger, abych mu dal slovo. Dávám slovo panu Dr. Biegrovi.

Poslanec Dr. Rieger: Slavný sněme! Právě stihla do Prahy smutná zpráva, že z řady živých vystoupil muž vynikající netoliko velkým majetkem v této zemi a vysokým sociálním postavením, ale i také velkými zásluhami.

Jest to kníže Jan Adolf Schwarzenberg. Muž ten vysokého rodu, kterýž státu našemu a naši vlasti dal již mnoho vynikajících mužů, dobyl si o zemi tuto zvláště velikých zásluh na poli národohospodářském, bylť on také po mnohá léta poslancem strany šlechty historické, která věrně stojí k právům této země a k rovnému právu obou národností v zemi.

On byl velmi laskavým a humánním ke všem, kteří od něho záviseli jakýmkoli spůsobem, ale především vynikal svou horlivostí, ba nadšením svým upřímným a svou obětavostí pro hospodářský pokrok ve vlastí naši.

Kdykoliv se jednalo o nějaký pokrok v hospodářství, stál on v čele a vynikal vždy také resultáty, ovšem často dosti nákladnými a obětavými, resultáty své činnosti hospodářské, ale co zvláště ke cti slouží jeho ušlechtilé povaze, jest to, že tento úkol svůj hospodářský nepovažoval jen jako věc svou vlastní, ale jako veřejnou a obecnou. (Výborně).

Ještě takřka na smrtelné posteli pravil a opakoval svým úředníkům, že máji býti příkladem i radou také rolníkům na jeho statcích (Výborně). A nejednou říkal úředníkům svým:

"Jakkoli byste mně věrně sloužili a jakkoli byste se starali o povznešení mého majetku, nevykonali byste povinnost svou a neučinili byste zadost přáni mému, kdybyste se nestarali, aby rovnou měrou také zkvétal blahobyt našeho lidu, aby také pokrok hospodářský mezi nim se šířil. " (Výborně. )

Toto ušlechtilé smýšlení, tuto lásku

k lidu osvědčil ještě v posledních těchto dnech, neboť fondu zemskému, kterýž má krásný a humánní účel, starati se o zaopatřeni dělnictva v stáři, dělnictva bez rozdílu a také ovšem i řemeslného stavu (Výborně), ještě v těchto dnech pravím, věnoval tomuto šlechetnému účelu 10. 000 zl. (Výborně).

Tímto skutkem pro vlast naši tak krásným loučil se se světem a já myslím, že vyslovuji se dle přání všech (Shromáždění povstalo), aby slavný sněm tomuto muži, který byl po mnohá léta účastníkem tohoto sněmu a kollegovi našemu, který si získal tak opravdivých zásluh o vlasť naši, vyslovil úctu, věčnou paměť a slavnému rodu vřelé účastenství (Výborně).

Nejv. maršálek zemský: Slavný sněm povstáním již vyslovil svůj souhlas se slovy velect. poslance p. Dr. Riegra a postarám se o to, by netoliko tento výraz účastenství byl v protokolu zaznamenán, ale by byla i rodina zemřelého o tom zpravena (Výborně).

Wir übergehen zur Tagesordnung.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist der Gericht des Landesausschußes über die Wahl von drei Herren Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des nichtsideikommissarischen Großgrundbesitzes.

První předmět denního pořádku jest zpráva výboru zemského o volbě tří pánů poslanců do sněmu zemského pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským nezavázaných.

Berichterstatter ist Gras Schönborn, ich ertheile demselben das Wort.

L. -A. -B. Gras Schönborn: Bei der am 11. September l. J. vorgenommenen Wahl von 3 Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideicommissarischen Großgrundbesitzes haben sich von 410 Wahlberechtigten 82 und zwar 41 persönlich und 41 mit Vollmacht durch Abgabe Ihrer Stimmen betheiligt.

Nach dem Resultate wurden einstimmig gewählt JUDr. Eugen Gras Ezernin von Chubenic, JUDr. Gustav Sahn und Kamill Ritter von Stangler.

Da die Wahl gesemäßig vor sich gegangen ist, erlaubt sich der Landesausausschuß die Wahlakten dem Landtage zu überreichen mit dem Antrage;

Hoher Landtag, wolle die Wahl der Herren JUDr. Eugen Gras Czernin von Chudenie, JUDr. Gustav Sahn und Kamill Ritter vou Stangler zu Abgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideikommisarischen Großgrundbesitzes agnosziren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Sl. sněme, račiž volbu pánů JUDra. Eugena hraběte Czernína z Chudenic, JUDra. Gustava Jahna a Kamila rytíře Stanglera za poslance pro volební sbor velkostatkářů svazkem svěřenským nezavázaných za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Zemský výbor navrhuje, aby poslanci, jichž jména byla sdělena, ke sněmu byli připuštěni.

Der Landesausschuß beantragt, dass die gewählten Herren Abgeordneten, deren Ramen bekannt gegeben worden sind, zum Landtage zugelassen werden.

Ich ersuche jene Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tím souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příštím předmětem denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru, kterou se předkládá návrh stanov zemské banky království Českého.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des LandesausschußBerichtes, womit der Entwurs des Statutes der Landesbank des Königreiches Böhmen vorgelegt wird.

Zpravodajem jest pan Dr. Bráf, dávám jemu slovo.

Zpravodaj Dr. Bráf: Slavný sněme ! Ukol, který vznešen byl na zemský výbor v minulém zasedáni sněmovním, pokusil se zemský výbor rozřešiti v předloze, která nalezá se v rukou Vašich; pokusil se vyhověti dvojímu velkému požadavku, který byl na něj učiněn, totiž:

1. Vypracovati statut pro banku, která by ve všech oněch důležitých oborech národohospodářských, pro které má býti důležitým ústavem, vykonala působnost

svou platně; z druhé strany ale vypracovati ten statut tak, aby pro zemi na kterou se uvaluje veliké finanční risiko, nebylo nebezpečí Zemský výbor domníval se, že v obou těchto směrech požadavkům slušným a spravedlivým vyhověl, že bude především zemská banka království českému, vejde-li v život, dle stanov zde předložených, v trojím směru důležitým ústavem národohospodářským; že bude totiž důležitým ústavem pro úvěr kommunální, který toho potřebuje v této zemi, kde se život v obci tak skvěle rozvíjí; že bude důležitým organem pro úvěr meliorační, který sám zase jest podmínkou rozvoje meliorace, a že bude důležitým středištěm pro ty četné drobnější ústavy úvěrní rozseté po království našem, kteréhožto střediska takového, této stálé opory ústavů, který by přebytky kapitálů na jedné a nedostatky na druhé straně vyrovnávalo, a které by zároveň bdělo nad pořádkem a správným vedením těchto ústavů, jest zapotřebí.

Meliorační úvěr ten neprospěje jenom statkům velkým, meliorační úvěr, zvláště pokud se tvoří společenstva meliorační, přinese blahodárné účinky po celé zemi i rolnictvu malému. Rolnictvu malému i průmyslnictvu drobnému přinese eskomptní oddělení zemské banky prospěchy, neboť prostřednictvím malých ústavů přivede se hojný a levný kapitál do rukou těchto vrstev.

Dalšími úkoly budou konverse hypothekáních dluhů, pak dále zřízení skladišť veřejných, něco, co zase se dotýká v první řadě prospěchu rolnictví domácího.

Že ovšem provésti se může zdárně tento úkol jen tenkráte, když vyhoví se jistým podmínkám, kteréž vysloveny jsou v resolucích připojených k návrhům zem. výb. žádného znalce poměrů nebude tajno a proto zem. výb., ovšem opíraje se o to, co vloni již enketa byla předložila, dopodrobna vytkl, v jakých směrech zejmena bude třeba změny platného práva, pokud běží o podmínky meliorací a v druhé skupině vytkl resolucí, které se týkají rozvoje celé banky zemské; a tak odevzdává výbor zemský návrh tento ve vaše ruce, s přáním, aby se to zdařilo, aby skutečně vstoupila banka na tom aneb snad ještě na opraveném základě v život, a nesla celé naší vlasti dobré ovoce.

Ve formální příčině navrhujeme, aby

byl návrh náš odevzdán komisi 15 členné, zvolené po pěti za každou kurii sněmovní.

Hoher Landtag! Indem der Landesausschuß den Entwurf des Statuts der Landesbank in die Hände des hohen Hauses legt, glaubt derselbe in zweisacher Richtung der an ihn im vorigen Jahre gestellten Aufgabe entsprochen zu haben, einerseits die Statuten für ein Institut entworfen zu haben, das fähig sein wird, die volkswirtschaftlichen Interessen des Landes Böhmen zu heben und zu fördern, anderseits aber auch Borsorge getroffen zu haben, dass das Stand, welches die Garantie zu übernehmen hat, von keinem bedeutenderen Risico getroffen werde.

In dieser Uberzeugung beantragt, der Landesausschuß, es möge der Bericht des Landesausschußes sammt dem Musterstatute einer fünfzehngliedrigen, zu je 5 von den Kurien zu wählenden Kommission zur Berathung und Berichterstattung übergeben werden.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ve formálním ohledu?

Verlangt Jemand in formaler Beziehung das Wort?

Jelikož tomu tak není, přejdeme k hlasování.

Zemský výbor navrhuje, aby zpráva byla odevzdána komisi 15 členné, zvolené po pěti za každou kurii sněmovní.

Der Landesausschuß beantragt, den Bericht einer 15gliedrigen, zu je 5 von den Kurien zu wählenden Kommission zu übergeben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Es ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy výboru zemského o výsledku porad ohledně zařízení skladů vzorků surovin a zboží vývozného.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Ergebniss der Berathungen betreffend die Errichtung von Musterlagern von Rohprodukten und Exportwaaren.

Zpravodajem jest pan přísedící zem-

ského výboru Zeithammer. Dávám mu slovo.

Zpravodaj přís. z. výb. Zeithammer:

Slavný sněme ! V posledním zasedání k návrhu pana poslance Jana Sedláka byl učiněn rozpočtovým výborem návrh slavnému sněmu znějící: Zemskému výboru se ukládá, aby po slyšení zemědělské rady pro království české, obchodních a živnostenských komor sněmu podal zprávu, zdali a jak by měly být v království Českém zařizovány sklady vzorků a surovin a zboží vývozného, a jakým způsobem by měl býti uhražován náklad na zakládání a udržování těchto skladů. Návrh budžetního výboru byl slavným sněmem přijat a zemskému výboru přikázán. Tento skutečně svolal anketu skládající se z členů zemědělské rady, obchodních komor, průmyslové jednoty a na základě výsledku této ankety podává zemský výbor své návrhy, které ve zprávě právě předložené Šíře rozvedeny jsou. Mám za to, že se mohu obmeziti toliko na formální návrh. Zemský výbor měl za to, poněvadž resoluce ta stala se z počinu budgetního výboru, aby tato zpráva byla přikázána též budgetnímu výboru, by o tom zprávu a návrhy podal.

In formaler Beziehung wird die Zuweisung dieses Berichtes seitens des Landesausschußes an die Budgetkommission beantragt.

Nejvyšší maršálek zemský: K této věci se přihlásil ve formálním ohledu pan poslanec Jan Sedlák ke slovu.

Es hat sich in formaler Beziehung zu diesem Berichte der Abgeordnete Herr Johann Sedlák zum Worte gemeldet.

Posl. Jan Sedlák: Slavný sněme! Navrhuji, aby zpráva ta přikázána byla zvláštnímu výboru 9tičlennému po 3 z kurií volenému.

Oberstlandmarschall: Der Herr Abgeordnete Sedlák beantragt, die Vorlage an eine eigene neungliedige Kommission zuweisen zu wollen.

Poslanec dr. Rieger žádá za slovo.

Poslanec dr. Rieger: Dovoluji si podporovati tento návrh a sice v tom smyslu, aby ta komise byla považována za trvalou

komisi pro všeliké předměty národohospodářské, jakých se bezpochyby ještě více vyskytne.

Oberstlandmarschall: Herr Dr. Rieger beantragt, dass diese Kommission als eine dauernde Kommission eingesetzt und ihr überhaupt die volkswirthschaftlichen Angelegenheiten zugewiesen werden.

Ich werde zunächst die Unterstützungsfrage stellen.

Učiním napřed otázku o podporování.

Žádám pány, kteří podporují tento návrh pana poslance Sedláka, aby vyzdvihli ruku.

Jest dostatečně podporován.

Dále předložím otázku na podporu stran dodatečného návrhu pana dra Riegra.

Ich werde über den Zusatzantrag des Herrn Dr. Rieger die Unterstützungsfrage stellen.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Antrag unterstützen, die Hand zu erheben.

Der Antrag ist gleichfalls hinreichend unterstützt.

Návrh jest dostatečně podporován. Žádá ještě někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort ?

Jelikož tomu tak není, prohlašuji debatu za ukončenu.

Ich erkläre die Debatte für geschlossen.

Dávám závěrečné slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj přís. z. výb. Zeithammer: Zemský výbor ovšem, jak jsem již podotkl, učinil návrh formální z toho důvodu, že ta záležitosť byla přikázána budžetnímu výboru a z jeho návrhu vyšla tato resoluce. Já nemám sice mandát od zemského výboru, mám však za to, že v tomto směru by nebyla činěna námitka. Jenom bych si dovolil podotknouti, že vzhledem k návrhu pana dra Riegra mám za to, že on sám měl na mysli ne veškeré národohospodářské záležitosti, nýbrž ty, které nejsou obsaženy jíž v oboru přiděleném zemědělské komisi, poněvadž ovšem hospodářské věci v užším slova smyslu přikazují se pravidelně této komisi.

Nejvyšší maršálek zemský: Přejdeme k hlasování.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP