Pátek 25. listopadu 1887

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísedící zemského výboru dr. Škarda. V tentýž den byla odbývána volba poslance pro voličský okres venkovských obcí soudních okresů: Kašperské Hory, Nyrska, Hartmanice a Wimperku. Ze 169 řádně zvolených voličů dostavilo se k volbě 169 a připadlo hlasů pro pana Augusta Zieglera 98, pro pana Josefa Strunze 71. Absolutní většinu dostal tedy pan August Ziegler. Poněvadž volba byla

provedena řádně, námitky nebyly podány, činí se návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Augusta Zieglera, volkostatkáře v Dolní-Těšově za poslance venkovských obcí okresních soudů Kašperské Hory, Nýrska, Hartmanice a Wimperku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn August Ziegler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Bergreichenstein, Neuern, Hartmanitz, Winterberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský. Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žáadám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísed. z. výboru dr. Škarda. K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Stříbra, Touškova a Stodů odbývané téhož dne dostavilo ze 172 voličů řádně zvolených k volbě 170 a hlasovali pro Adolfa Streera rytíře ze Streeruwítzů všichni jednohlasně. On tedy byl zvolen absolutní většinou hlasů. Poněvadž volba byla řádně provedena a není žádných námitek proti ní podáno, činí se návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Adolfa Streera rytíře ze Streeruwitzů za poslance venkovských obcí soudních okresů Stříbra, Touškova a Stodů za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Adolf Streer Ritter von Streeruwitz zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Mies, Tuschkau, Staab als giltig anerkennen und denselben zum Landtage Zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří souhlasí s tímto návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Jest přijat.

Zpravodaj přísed. z. výboru dr. Škarda. K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Kaplice, Nových Hradův a Vyššího Brodu odbývané téhož dne dostavilo se ze 131 voličů 125 řádných zvolených k volbě a hlasovalo pro pána Jindřicha Hüttera 93 a 32 pro Matěje Kopla. Absolutní většina připadla na p. Jidřicha Hüttra. Volba byla řádně provedena a nebylo podáno žádných námitek. Proto činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Jindřicha Hüttera za poslance venkovských obcí soudních okresů Kaplice, Nových Hradův a Vyššího Brodu za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Heinrich Hütter zum Abgeordneten für die Landgemeinden des Gerichtsbezirkes Kaplitz, Gratzen, Hohenfurth als giltig anerkennen und Denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt Jemans das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísed. z. výb. dr. Škarda. K volbě poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Tachova a Přimdy, která téhož dne se odbývala, ze 116 voličů dostavilo se 111 voličů řádně zvolených k volbě a hlasovali pro pana Ant. Pichlera, ústředního dozorce dráh na Smíchově 93, 17 pro Václava Windirsche. Nadpoloviční většina připadla na p. Ant. Pichlera a jelikož volba byla řádně provedena a nebylo žádných námitek proti ni podáno, činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu p. Antonína Pichlera za poslance venkovských obcí soudních okresů Tachova a Přímdy za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Pichler zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tachau, Pfraumberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přísed. z. výb. dr. Škarda.

Téhož dne konala se volba poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Štětí a Dubé. Z 89 voličů dostavilo se k volbě 82 voličů řádně zvolených a všichni hlasovali pro pana Josefa Freyera majitele mlýnu v Dubé. Tento byl tedy zvolen absolutní většinou hlasů a jelikož byla volba řádně provedena a není žádných námitek proti ní podáno, činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Freyera za poslance venkovských obcí soudních okresů Štětí a Dubé za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Freher zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Dauba, Wegstädtl als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zprav. přís. zemsk. výboru dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Lanškrounu, Králíky, Rokytnice, odbývané dne 10. září 1887 dostavilo se ze 162 po zákonu zvolených voličů 156, z nichž hlasovali pro p. Ferdinanda Amanda Rottera, starostu okr. zastupitelstva v Králikách, 129 a pro p. Jana Macha, statkáře v Rvišti 26. Absolutní většinu hlasů obdržel tedy p. Ferdinand Amand Rotter.

Jelikož byla volba, řádně provedena a nebylo podáno námitek, činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Ferdinanda Amanda Rottera za poslance venkovských obci soudních okresů Lanškrounu,

Králíků a Rokytnice za platnou uznati a zvoleného ke sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Ferdinand Amand Rotter zum Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Landskron, Grulich, Rokitnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda: Taktéž konala se volba tentýž den ve volebním okresu venkovských obcí soudních okresů: Děčína, Benešova a české Kamenice ze 177 řádně zvolených voličů dostavilo se 163 a z těch volilo 159 dra. Alfreda Knotze, kdežto 3 hlasy připadly na Josefa Wirtha.

Jest tedy většinou hlasů zvolen dr. Alfred Knotz. Námitek nebylo podáno proti volbě, volba řádně provedena a proto činí se návrh:

Slavný sněme, račiž dra. Alfreda Knotze za poslance venkovských obcí okresů soudních: Děčína, Benešova a České Kamenice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Alfred Knotz als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tetschen, Bensen, Böhm. Kamnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort? Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kreří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Angenommen.

Přijato.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda: K volbě poslance pro volební skupinu venkovských obci soudních okresů Litoměřic,

Lovosic a Ouštéku, odbývané taktéž 10. září t. r. dostavilo se ze 214 voličů řádně zvolených 167 k volbě a z těch hlasovalo 157 pro Františka Křepka, tři pro dra. Václava Pařika, 2 pro dra. Aloise Baura, 2 pro Jiřího ryt. Schönerera. Absolutní většinu tudiž dostal František Křepek. Volba byla řádně provedena, námitek nepodáno a protož činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Frant. Křepka za poslance venkovských obcí okresů soudních Litoměřic, Lovosic a Ouštěku za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Křepek als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Leitomischl, Lobositz und Auscha als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Angenommen.

Přijato.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů: Ůstí nad Labem a Chabařovic, odbývané téhož dne, dostavilo se ze 143 řádně volených voličů 139 k volbě, z nichž hlasovalo 136 pro Františka Bönse, 1 pro ryt. Schönerera a 1 pro Josefa Wirtha. Absolutní většinu hlasů dostal tedy František Böns, a poněvadž volba byla řádně provedena a námitek podáno nebylo, činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu Františka Bönse za poslance venkovských obcí okresů soudních: Ústí n. L. a Chabašovic za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Bons als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Aussig und Karbitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Angenommen.

Jest přijato.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda.

Taktéž děla se téhož dne volba pro volební skupinu venkovských obcí soudních okresů Šluknova a Hainšpachu, kde z 41 voličů řádně zvolených všichni dostavili se k volbě a z těch hlasovalo 36 pro dra Karla Pickerta, kdežto 5 voličů odevzdalo lístky prázdné.

Absolutní většinu obdržel tedy pan dr. Karel Pickert.

Poněvadž proti volbě podáno nebylo námitek a volba řádně provedena byla, činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana dra. Karla Pickerta za poslance venkovských obcí okresů soudních Sluknova a Hainšpachu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Karl Pickert als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Schluckenau und Hainspach für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall. Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku. Přijato.

Angenommen.

Zpravodaj dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Jáchymova a Blatna, odbývané téhož dne dostavilo se z 52 řádně zvolených voličů 44 k volbě, a z těch hlasovalo pro Josefa Patzaka 37, ostatní hlasy byly rozptýleny po 2 a 1 hlasu.

Absolutní většina hlasů připadla tedy na Josefa Patzaka. Ježto námitek nebylo podáno a volba byla řádně provedena, činí se návrh:

Slavný sněme, řačiž volbu Josefa Patzaka za poslance venkovských obcí Jáchymova a Blatna za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Patzak als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Joachimsthal und Blattna als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda:

K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obcí soudních okresů Jablonného a Chrastavy k volbě poslance konané též 10. září t. r. dostavilo se z 96 řádně zvolených voličů k volbě 94 a z nich volilo 93 Václava Teubnera, 1 hlas připadl p. Václavu Khünlovi.

Jest tudíž absolutní většinou zvolen Václav Teubner. Poněvadž volba byla řádně provedena, námitky nebyly podány, činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Václava Teubnera za poslance venkovských obcí okresu soudního Jablonné a Chrastavy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Wenzel Teubner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Gabel und Kratzau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Es ist a n g e n o m m e n.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. z. v. dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Liberce, Jablonce, Tannwaldu odbývané téhož dne dostavilo se ze 195 řádně zvolených voličů k volbě 173 z nichž všichni hlasovali pro dra. Ludvíka Schlesingra,

ředitele německého dívčího lycea v Praze.

Tentýž jest tedy zvolen, poněvadž proti volbě nebylo podáno námitek a volba byla řádně provedena, činí se tedy návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana dra. Ludvíka Schlesingra za poslance venkovských obcí okresů soudních Liberce, Jablonce, Tannwaldu za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Ludwig Schlesinger als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Reichenberg, Gablonz, Tannwald als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zu lassen.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. z. v. dr. Škarda:

K volbč poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Teplé, Plané a Bezdružic odbývané dne 10. září téhož roku dostavilo se ze 167 voličů řádně volených 161 a z těch hlasovalo pro Antonína Pichla, majitele usedlosti v Ostročíně 152, kdežto ostatní hlasy byly roztříštěny.

Dostal tedy pan Antonín Pichl absolutní většinu a poněvadž volba řádně byla provedena a nebylo námitek podáno, činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Antonína Pichla za poslance venkovských obcí okresů soudních Plané, Teplé a Bezdružic za platnou- uznati a zvoleného k sněmu Českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des

terra Anton Pichl als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Plan, Tepl, Weseritz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. z. v. dr. Škarda:

K volbě poslance do sněmu pro volící okres venkovských obci soudních okresů Horšova Týna, Hostouně a Ronšperku odbývané téhož dne dostavilo se ze 140 řádně volených voličů 143, z těch hlasovalo 123 pro Jana Mahala, hospodáře v Masovících a pro pana Antonína Kostku, majitele dvora v Nových Dvorech hlasovali ostatní.

Absolutní většinou zvolen byl Jan Mahal a poněvadž volba řádně byla provedena a námitky nebyly podány, činí se návrh:

Slavný sněme, račiž volbu pana Jana Mahala za poslance venkovských obcí okresů soudních Horšova Týna, Hostouně a Ronšperku za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johanu Mahal als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Bischof= Teinitz, Hostau, Ronsperg als giftig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přís. z. v. dr. Škarda:

Pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Žatce, Postoloprtů; Chomútova, Bastiansberku, Podbořan a Jesenic byla konána volba dne 10. září t. r. a dostavilo se ze 297 řádně volených voličů 273 k volbě, a z těch hlasovalo 270 pro Františka Tattermusche, kdežto Jan Wirth a Josef Wirth dostali po 1 hlasu.

Poněvadž nebylo podáno námitek proti volbě, jako vůbec po zákoně byla provedena, činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Františka Tattermusche za poslance venkovských obci okresů soudních žateckého, postoloprtského, chomútovského, bastiansberského,

podbořanského a jesenického za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Tattermusch als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Saaz, Kostelberg, Komotau, Podersam, Technitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteři souhlasí, by vyzvedli ruku.

Jest přijato,

Es ist angenommen.

Zpravodaj přís. z. v. p. dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Falknovského a Kinžvartského odbývané téhož dne 10. září dostavilo se ze 116 zákonem oprávněných voličů 112 a z těch hlasovalo pro Eduarda Janotu st., statkáře ve Falknově 109; dva dali své hlasy Karlu Hoffmannovi. Absolutní většina tudíž padla na Eduarda Janotu a poněvadž řádně byla volba provedena a námitky nebyly podány, činí se návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Eduarda Janoty za poslance venkovských obcí okresů soudních Falkenovského a Kynžvartského za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des

Hrn. Eduard Janota als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Falkenau und Königswart als giltig anerkennen den selben zum Landtage zulassen

Nejvyšší maršálek zemský Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přísed, z. výb. dr. Škarda. Ve volebním okresu venkovských obcí soudních okresů Teplického, Duchcovského

a Bilínského vykonána volba 10. září t. r. a dostavilo se ze 181 voličů řádně zvolených 168 k volbě a ti hlasovali všichni pro Karla Stöhra, purkmistra v Teplicích.

Ježto, tentýž dostal absolutní většinu hlasů všech voličů a vůbec volba po zákonu byla provedena a žádné námitky učiněny nebyly, činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Karla Stöhra za poslance venkovských obcí okresů Teplického, Duchcovského a Bilínského za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Stöhr als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Teplitz, Dux und Bilin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zem. Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádam pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Eer Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj příšed. z. výb. dr. Škarda. K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů česko - lipského, hajdovského a cvikovského odbývané taktéž 10. září t. r. dostavilo se ze 176 po zákonu řádně zvolených voličů 162 k volbě a z těch hlasovali pro p. Josefa Grohmana 151, kdežto ostatní hlasy po jednom, 7 až 8 hlasech byly rozptýleny.

Absolutní většinu tudiž dostal p. Jos. Grohmann a poněvadž volba řádně se dála po zákonu a námitky nebyly podány, činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Grohmanna za poslance venkovských obcí okresů soudních Česká Lípa, Mimoň, Hajda a Cvikov za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Josef Grohmann als Abgeordneten für, die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Böhm. Leipa, Niemes, Haida, Zwickau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský. Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Jest přijato.

Ist angenommen.

Zpravodaj přišed. z. výb. dr. Škarda. Pro volící okres venkovských obcí okresů soudních Chebu, Vildšteina a Aše, která se odbývala dne 10. září t. r., dostavilo se ze 120 voličů řádně zvolených k volbě 115, z nichž hlasovali pro Kašpara Krämlinga, majitele pivovaru v Chebu, 55, pro Josefa Waltra oekonoma v Thurnu, 55, pro Josefa Leina v Dolním Schossenreuthu 4 a pro Jana Habermanna v Döbě 1.

Poněvadž nikdo neobdržel nadpoloviční většinu hlasů, přikročilo se ke druhé volbě, při které se súčastnílo 111 voličů, z nichž hlasovalo pro Josefa Waltra 59 a pro Kašpara Krämlinga 52.

Absolutní většina tudíž připadla prvé jmenovanému Josefa Waltrovi. - Poněvadž volbu po zákonu byla provedena a námitky nebyly podány, činí se návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Waltra za poslance venkovských obcí, okresů soudních Chebu, Wildštejna a Aše za platnou uznati a zvoloného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herren Josef Walter als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Eger, Wildstein und Asch als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výb. dr. Škarda. K volbě poslance do sněmu zemského za venkovské obce soudního okresu Bochova, Žlutic a Manetína, odbývané taktéž dne 10. září dostavilo se z 167 řádně zvolených voličů k volbě 159 a z těch volilo

dra. Antonína Walderta 130, kdežto 29 připadlo na pana Leopolda hrab. Lažanského. Absolutní většinu tudíž dostal pan dr. Antonín Waldert.

Poněvadž volba byla po zákonu řádně provedena a námitky nebyly podány, navrhuje se:

Slavný sněme, raciž volbu dra. Ant. Walderta za poslance venkovských obcí okresů soudních Bochova, Žlutic a Manetína za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Anton Waldert als Abgeordneten der Landgemeinden der Bezirksgerichte Buchau, Luditz und Manetin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem tím souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj dr. Škarda. K volbě poslance do sněmu zemského pro volební okres venkovských obcí z okresů soudních Karlových Var, Lokte a Bečova, odbývané taktéž dne 10. září t. r., dostavilo se ze 169 voličů k volbě 167, z nichž volilo dra. Rudolfa Knolla 146, 20 hlasů připadlo na Josefa Wirtha a 1 hlasovací lístek prohlášen za neplatný. Absolutní většina tudíž spojila se na dru. Rudolfu Knollovi a poněvadž byla volba řádně po zákonu provedena a námitky nebyly podány, navrhuje se: Slavný sněme, račiž volbu dra. Rudolfa Knolla za poslance venkovských obcí okresů soudních Karlových Varů, Lokte a Bečova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Rudolf Knoll als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Karlsbad, Ellbogen und Petschau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zu lassen.

Nejv. maršálek zemský. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj dr. Škarda. Pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Trutnova, Hostinného, Maršova a Žacléře konala se volba poslance do sněmu taktéž dne 10. září a dostavilo se ze 171 řádně zvolených voličů k volbě 163, a z těch hlasovalo pro Emila Fiedlera 162, kdežto jeden lístek byl prázdný; má tudiž pan Emil Fiedler absolutní většinu a poněvadž volba byla řádně provedena a námitky nebyly podány, činí se návrh: Slavný sněme, račiž volbu pana Emila Fiedlera za poslance venkovských obcí soudních okresů Trutnova, Hostinného, Maršova a Žacléře za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Emil Fiedler als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Trautenau, Arnau, Marschendorf und Schatzlar als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj dr. Škarda: K volbě poslance do sněmu pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Mostu, Hory sv. Kateřiny a Jirkova, odbývané taktéž dne 10. září, dostavilo se ze 106 řádně zvolených voličů k volbě 102, z nichž hlasovalo pro p. Antonína Steinera majitele hospodářství ve Pšově 100, kdežto 2 hlasy připadly na Antonína Steinerta.

Antonín Steiner dostal tudiž absolutní většinu všech hlasů. Poněvadž tedy volba byla řádně provedena a námitky nebyly podány, navrhuje se: Sl. sněme, račiž volbu p. Antonína Steinera za poslance venkovských obcí okresů soudních Mostu, Hory sv. Kateřiny a Jirkova za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Steiner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Brüx, Katharinaberg und Görkau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort? Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Zpravodaj přís. zem. výboru p. dr. Škarda: Pro volicí okres venkovských obcí okresů soudních Broumova a Police byla volba poslance konána taktéž dne 10. září 1887 a dostavilo se 116 voličů řádně zvolených k volbě 111, z nichž hlasovali pro p. MUDr. Františka Rosera 84, pro p. Karla Schöffla 24, a pro p. Václava Tomka 3.

Absolutní většina připadla na pana MUDra. Frant. Rosera. Poněvadž volba byla řádně konána, aniž byly podány námitky, navrhuje se: Sl. sněme, račiž volbu p. MUDra. Františka Rosera za poslance venkovských obcí okresů soudních Broumova a Police za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn MUDr. Franz Roser als Abgeordneten für die Langdemeinden Braunau und Politz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Zpravodaj přised. zem. výboru dr. Škarda: Konečně pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Rumburku a Warnsdorfu, kde byl též volen do sněmu poslanec dne 10. září 1887, dostavilo se z 61 řádně zvolených voličů k volbě 58,

a z těch volilo p. Antonína Friedricha, továrníka v Krásné Lípě, 56, kdežto 2 hlasy byly rozptýleny.

Volba byla řádně provedena, námitky nebyly podány a poněvadž p. Antonín Friedrich dostal absolutní většinu hlasů, činí se návrh:

Sl. sněme, račiž volbu p. Antonína Friedricha za poslance venkovských obcí okresů soudních Rumburku a Warnsdorfu za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustili.

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Friedrich als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Rumburg und Warnsdorf als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek zemský. Žádná poznámka ?

Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat. Na denním pořádku nachází se ještě volba výboru petičního.

Es befindet sich auf der Tagesordnung noch die Wahl des Petitionsausschusses.

Dovolil jsem si včerejšího dne slav. sněmu sděliti, že již došel jistý počet petic a v dnešním sezení jich došlo ještě více. Předkládám tudíž sl. sněmu otázku, zdali se na tom usnáší, aby byla zvolena petiční komise.

Nachdem eine Anzahl von Petitionen bereits gestern eingelangt war, wie ich mir Schon erlaubt habe, dem hohen Hause mitzutheilen und auch zur heutigen Sitzung noch eine ziemliche Anzahl zugewachsen ist, so lege ich dem hohen Landtage die Trage vor, ob derselbe beschließt, einen Petitionsausschuß zu wählen, und ich ersuche die Herren, welche diese Frage bejahen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří k této otázce přisvědčují, by vyzdvihli ruku. Jest přijato.

Ist angenommen.

Tím jest denní pořádek vyčerpán.

Damit ist die Tagesordnung erschöpft.

Zbývá mně. abych požádal kurie, by vykonaly následující volby.

Ich ersuche die Curien folgende Wahlen

vorzunehmen und zwar in die Budgetkommission je 7 Mitglieder, in die Hypothekenbankkommission je 5 Mitglieder, in die Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten je 5 Mitglieder, in die Bauordnungs=Kommission je 5 Mitglieder und in die Petitions-Kommission je 5 Mitglieder zu wählen.

Každá kurie nechť zvolí do následujících kommisi a sice: do kommisse rozpočtové 7 členů, do kommisse pro hypot. banku 5 členů, do kommisse pro záležitosti okresní a obecní 5 členů a do komisse pro stavební řád 5 členů, do komise petiční 5 členů.

Co se týče konstituováni kommissi které nyní budou zvoleny, jest velice žádpucno, aby tyto komisse se ihned konstituovaly. Toliko se strany pánů, kteří očekávají, Že budou zvoleni do petiční komisse, byl jsem požádán, abych konstituování petiční komise odložil.

Dovoluju si tedy vznésti na pány, kteří bndou nyní zvoleni, žádost, aby komise zvolené se ihned po vykonaných volbách skonstituovaly, a petiční kommissi žádám, aby se konstituovala v pondělí před sezením.

Ich erlaube mir, die Herren zu ersuchen, sich dahin zu vereinigen, daß diejenigen Commissionen, welche jetzt werden gewählt werden sich sofort nach vorgenommener Wahl constituiren, mit Ausnahme der Petitionskommission, welche ich ersuche, sich am Montag vor der Haussitzung constituiren zu wollen Ich ersuche weiter, die Resultate der Constituirung mir gefälligst mitzutheilen.

Zadám dále, by výsledek ustaveni všech komisí byl mně laskavě sdělen. Jakožto místnosti pro komise ustanovuji následovní a sice:

pro kommissi rozpočtovou knihovnu, pro kommissi pro hypot. banku dnešního dne pro její ustavení odbor třetí; pro budoucí její zasedání ponechávám ji, jako se to dělo v dřívějších letech, aby zasedala v budově hypoteční banky.

Pro kommissi pro záležitosti okresní a obecní přikazuji místnost č. 3 v přízemí.

Pro komisi pro stavební řád místnosť č. 1. v přízemí, pro komisi petiční místnost č. 2. v přízemí.

Ich weise den Commissionen folgende Lokalitäten zu: für die Budgetkommission den Bibliothekssaal, für die Hypothekenbankkommission heute für ihre Constituirung das Depar-

tement Nr. 3 im zweiten Stock, sonst überlasse ich es derselben, ihre Sitzungen, so wie sie es in den früheren Jahren gethan hat, in der Hypothekenbank abzuhalten.

Für die Commission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten weise ich das Locale Nr. 3 im parterre für die Bauordnungskommission das Locale Nr. 1 Parterre und für die Petitionskommission das Locale Nr. 2 im Parterre zu.

Die nächste Sitzung findet am Montag, den 28. November um 11 Uhr Vormittags statt

Die Tagesordnung ist folgende:

1.     Erste Lesung des Landesausschußberichres über den Voranschlag des Normalschulfondes, und der hiezu gehörigen Stiftungen für das Jahr 1888, Dr. =Nr. XI.

2.   Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Subventionirung der gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungschulen, Dr. =Nr. XII.

3.     Erste Lesung des Landesausschussberichtes über den Fortschritt des Baues des neuen Museums in Prag. Dr. =Nr. XIII.

4.   Erste Lesung des L. =A. =Berichtes mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben mit dem Gesetzentwurfe betreffend die Errichtung, Erhaltung, Leitung und Beaufsichtigung der gewerblichen Fortbildungsschulen, (ungedruckt. )

5.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte desselben, mit welchem ein Gesetzentwurf betreffend die Erfordernisse zur Beeidigung für den Forst= u. Jagbschutzdienst vorgelegt würde, (ein ungedruckter Bericht).

6. Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffsend die Reorganisirung der höheren landwirthschaftlichen Landeslehraustalten in Tetschen=Liebwerd und Tabor nach dem vom hohen Landtage genehmigten Normalstatut für höhere lanbwirthschaftliche Lehranstalten, (gleichfalls ungedruckt).

7.   Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Verlegung des pomologischen Institutes in Troja auf einen günstiger situirten Ort, (gleichfalls ungedruckt).

8.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Petitionen des Bezirksausschußes in Winterberg und des land= und forstwirthschaftlichen Verein es für Winterberg, Wallern und Bergreichenstein um Beschränkung der Ehesreiheit und um Einführung des Ehekonsenses, Dr. =Nr. XV.

9.     Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Regelung der Seelsorge in den Humanitätsanstalten zu Dobřan und Prag, Dr. =Nr. XIV.

10.     und erste Lesung des Landessausschußberichtes über das mit der k. k. Regierang erzielte Uibereinkommen in Betreff der Beitragsleistung des Staates zun den

Mehrauslagen aus Anlaß der Errichtung von zwei Abtheilungen bei der Landesfindelanstalt. Dr. =N. XIX.

Příští sezení se bude odbývati v pondělí dne 28. listopadu o 11. hod. dopolední. Denní pořádek jest následující:

1.      První čtení zprávy výboru zemského o rozpočtu normálního školního fondu a nadací k němu náležejících na rok 1888, č. t. XI.

2.     První čtení zprávy zemského výboru o podporování pokračovacích škol průmyslových a obchodních, č. t XII.

3.   První čtení zprávy zemského výboru o pokroku stavby nového musea v Praze, č. t. XIII.

4.    První čtení zprávy zemsk. výboru, kteroužto se předkládá v posledním zasedání sněmu nevyřízená zpráva téhož s osnovou zákona, jenž se týče zřizování a vydržování jakož i řízení živnostenských škol pokračovacích a dozoru k Lim.

5.      První čtení zprávy výboru zemského, kterouž se předkládá v posledním zasedání sněmu nevyřízená zpráva téhož s osnovou zákona, jenž se týče podmínek, za jakými kdo vzat býti může pod přísahu k službě pro hájení lesů a myslivosti. (Taktéž netištená zpráva. )

6.   První čtení zprávy zemského výboru týkající se reorganisace vyšších hospodářských ústavů zemských v Děčín-Liebverdě a v Táboře dle normálních stanov pro vyšší hospodářské ústavy slavným sněmem schválených. (Taktéž netištená zpráva. )

7.      První čtení zprávy výboru zemského v příčině přeložení zemského pomologického ústavu v Troji na místopříhodnější. (Netišt. zpráva. )

8.      První čtení zprávy zemského výboru o peticích okresního výboru ve Vimperku o hospodářsko-lesnického spolku Vimperk, Velvary a Kašpertké Hory za obmezení volnosti při uzavírání sňatků a zavedení manželského konsensu, č. t. XV.

9.      První čtení zprávy zemského výboru o upravení duchovní správy v zemských ústavech pro choromyslné v Dobřanech a v Praze, čís. t. XIV.

10.    První čtení zprávy výboru zemského o dohodnutí s c. k. vládou docílenou v příčině příspěvku státního na vyšší náklad vzešlý zřízením dvou oddělení při nalezinci zemském, č. t. XIX.

Prohlašuji schůzi za ukončenou.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

(Schůze skončena o 1 hod. 25 minut odpol. )

(Schluß der Sitzung um 1 Uhr 25 Min. Nachm. )

A. J. Effmert, verifikator.

V. Vraný, verifikator.

Jan hr. Lažanský, verifikator.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP