Středa 26. ledna 1887

Stenografická zpráva

o

XXV. sezení IV. zasedání českého sněmu z roku 1883. dne 26. ledna 1887.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže z Lobkowicz.

Přítomni: poslanci v počtu k usnášení dostatečném.

Co zástupcové vlády: C. k. místodržitel Jeho Excel. Dr. Alfred svob. pán Kraus, c. k. místodrž. rada Kmoch.

Stenographischer Bericht

über die

XXV. Sitzung der IV. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 26. Jän. 1887.

Vorsitzender: Se. Durchl. der Oberstlandmarschall Georg Fürst von Lodkowicz.

Anwesende: die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische. Se. Excellenz der k. k. Statthalter Dr.. Alfred Freiherr von Kraus, k. k. Statthalterei-Rath Kmoch.

Obsah:

Oznámení předsednictva.

Usnesení ohledně poslanců nedostavivších se.

Denní pořádek.

1.   Druhé čtení zprávy komise pro upravení chorobnictví v království Českém, č. sněm. 392 tisku CXXXIII.

2.   Druhé čtení zprávy komise rozpočtové o nynějším stavu záležitosti týkající se zařízení psychiatrického vyučování v Pražském blázinci zemském, č. sn. 377 tisku CXXVIII.

3.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o petici města Radnic za zřízení okresního soudu v Radnicích, č. sn. 328 tisku CIII.

4.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti obce Řeže za vyloučení ze soudního okresu Jesenického a přidělení k soudnímu okresu Rakovnickému, čís. sn. 386 tisku CXXX.

5.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti okresní a obecní o vyloučení obce Oujezdské ze soudního okresu Netolického a přidělení k soudnímu okresu Vodňanskému, čís. sn. 387 tisku CXXXII.

6.   Druhé čtení zprávy komise petiční o petici okresního zastupitelstva v Opočně v příčině zřizování ústavů pro epidemické a nakažlivé nemoce, č. 403 tisku CXXX1V.

7.   Druhé čtení zprávy komise pro zákon o rybářství o vládní předloze s návrhem zákona o rybářství platného pro království české, netišť.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen.

Beschlußfassung in betreff der abwesenden Landtagsabgeordneten.

Tagesordnung.

1.     Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für die Regelung der Siechenpflege im Königreiche Böhmen, L. =Z. 392 Dr. CXXXIII.

2.   Zweite Lesung des Berichtes der Kommission der Budgetkommission über den gegenwärtigen Stand der Angelegenheit betreffend die Einrichtung des psychiatrischen Unterrichtes in der Prager Landesirrenanstalt, L. = Z. 377 Dr. CXXVIII.

3.   Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadt Radnitz um Errichtung eines Bezirksgerichtes in Radnitz, L. =Z. 328 Dr. CIII.

4.   Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde Röscha um Ausscheidung aus dem Bezirke Jechnitz und Zutheilung zu dem Gerichtsbezirke Rakouitz, L. =Z. 386 Dr. CXXX.

6. Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Oujezd aus dem Gerichtsbezirke Retolic und Zuweisung derselben zu dem Gerichtsbezirke Wodňan, L. =Z. 387 Dr. CXXXII.

6.     Zweite Lesung des Berichtes der Petitionskommission über die Petition der Bezirksvertretung in Opočno betreffend die Errichtung von Instituten für epidemische und ansteckende Krankheiten, L. =Z. 405 Dr. CXXXIV.

7.     Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für das Fischereigesetz über die Regierungsvorlage mit

č. sn. 384. Jest to ústní zpráva, o které se byl sl. sněm usnesl.

8.   Druhé čtení zprávy komise zemědělské o zprávě výboru zemského v příčině zrušení povltavského mýta u Koloděj a vodního cla na Vejtoni v Praze, netišť. č. sn. 403.

9.   Druhé čtení zprávy komise zemědělské o zprávě výboru zemského týkající se stavu hospodářských učilišť v Čechách z fondu zemědělského podporovaných za školní roky 1883-4, 1884-5 a 1885-6, netišt č. sn. 409.

10.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělské o návrhu Dr. Herolda a soudruhů v příčině zaopatření čeledi hospodářské pro případ nemoci a stáří, netišť. č. sn. 393.

11.   Druhé čtení zprávy komise zemědělské o zprávě výboru zemského, ohledně zřízení zimní hospodářské školy v Polici nad M., netišť. čís. sněm. 395.

12.   Druhé čtení zprávy komise zemědělské o předložené výroční zprávě zemského pomologického ústavu v Troji za rok 1885, netišť. č. sn. 390.

13.   Druhé čtení zprávy komise pro okresní a obecní záležitosti o nevyřízených v předešlém zasedání sněmovním peticích městyse Teplic a několika obcí okolních za zřízení okres. soudu v Teplicích, netišť. č. sn. 379.

14.   Druhé čtení zprávy komise pro okresní a obecní záležitosti o návrhu poslance Dr. Palackého a soudruhů v příčině úlev při odvádění přímých daní, netišť. č. sn. 373.

15.   Druhé čtení zprávy komise pro okresní a obecní záležitosti o zprávě zemského výboru v příčině žádostí hospodářských spolků okresů Falknovského, Chebského, Vildštejnského, Karlovarského a okresního zastupitelstva Táborského za změnu §§ 18., 39. a 40. čeledního řádu ze dne 7. dubna 1866 č. 11. z. z., netišť. čís. sněm. 401.

16.    Druhé čtení zprávy komise školské o petici Edmunda Sandera, řídicího učitele ve výslužbě v Prenetu, za zvýšení výslužného, netišť. čís. sněm. 382.

17.   Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělské o peticích německé školy hospodářské v Budějovicích a výboru okresního hospodářsko-lesnického spolku v Budějovicích v příčině jmění bývalého krajského hospodářského spolku v Budějovicích, netišt. č. sn. 391.

18.      Druhé čtení zprávy komise pro záležitosti zemědělské o petici hospodářského spolku okresu Žamberského za subvenci na pěstování vrboví pro rok 1887, netišt., č. sn. 402.

19.   Druhé čtení zprávy komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti spojené obce Jilem-Jilemnice za povolení k vybírání poplatku

dem Entwurfe eines Fischereigesetzes für das Königreich Böhmen, ungedr. L. =Z. 384.

8.     Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den Bericht des Landesausschusses bezüglich der Aufhebung der Wassermauth bei Kaladei und des Wasserzolles in Prag, ungedr. L. =Z. 403.

9.     Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den Landesausschußbericht betreffend den Zustand der aus dem Landeskulturfonde subventionirten landwirthschaftlichen Lehranstalten in Böhmen für die Schuljahre 1883-4, 1884-5 und 1886-6, ungedr. L. =Z. 409.

10.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den Antrag des Dr. Herold und Genossen in Angelegenheit der Kranken- und Altersversorgung der für landwirthschaftliche Arbeiten verwendeten Dienstboten, ungedr. L. -Z. 393.

11.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den Landesausschußbericht betreffend die Errichtung einer landwirthschaftlichen Winterschule in Poliß a. M., ungedr. L. =Z. 395.

12.    Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über den vorgelegten Jahresbericht des pomologischen Landesinstitutes in Troja für das J. 1885, ungedr. L. =Z. 390.

13.     Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die in der vorigen Landtagssession unerledigt gebliebenen Petitionen der Marktgemeinde Weckelsdorf und mehrerer Gemeinden der Umgebung um Errichtung eines Bezirksgerichtes in Weckelsdorf, ungedr. L. =Z. 379.

14.     Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Antrag des Abgeordneten Dr. Palacký und Genossen betreffend Erleichterungen bei Abfuhr der direkten Steuer, ungedr. L. =Z. 373.

15.     Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der landwirthschaftlichen Vereine der Bezirke Falkenau, Eger, Wildstem, Karlsbad und der Bezirksvertretung in Tabor um Abänderung der §§ 18., 39. und 40. der Dienstbotenordnung vom 17. April 1886 Nr. 11. L. G. Bl., ungedr. L. =Z. 401.

16.   Zweite Lesung des Berichtes der Schulkommission über die Petition des Edmund Sander, pens. Oberlehrers in Prennet um Erhöhung seiner Pensionsbezüge, ungedr. L. =Z. 382.

17.   Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über die Petitionen der deutschen landwirthschaftlichen Schule in Budweis und des Ansschusses des land- und forstwirthschaftlichen Bezirksvereines in Budweis in Betreff des Vermögens des ehemaligen landwirthschaftlichen Kreisvereines in Budweis, ungedr. L. Z. 391.

18.     Zweite Lesung des Berichtes der Landeskulturkommission über die Petition des landwirthschaftlichen Vereines für den Bezirk Senftenberg um Gewährung

pro místní ústav chudých spojené obce JilemJilemnice, netišt, č. sn. 374.

20.      Druhé čtení zprávy komise petiční o petici městské rady v Sedlci za upravení zákona domovského, též i onoho o zaopatřování chudých, netišt., č. sn. 399.

21.      Druhé čtení zprávy komise petiční o petici Antonína Neumanna, aby zkoumáno bylo znalci, zda-li by při upravení Vltavy nebylo záhodno zříditi průplav skrze Letnou, netišt., čís. sn. 394.

22.      Druhé čtení zprávy komise petiční o peticích zemským výborem znova předložených o zřízení zemské pojišťovny, netišt., č. sn. 396.

23.      Druhé čtení zprávy komise petiční o petici župní hasičské jednoty "Metuj" okresu Policko-Náchodského za přijetí přísahy činných členů sborův hasičských a zevnějšího označení jejich ve službě, netišt., č. sn. 397.

24.      Druhé čtení zprávy komise petiční o petici Hodňovského vzájemně pojišťovacího spolku proti ohni v Otici, aby vzájemné pojišťovny sproštěny byly příspěvku k účelům hasičským, netišt. č. sn. 398.

25.      Druhé čtení zprávy petiční komise o peticích představenstva obce Chodouně okresu Hořovického, pak okresů a obcí západních Čech za odepsání státní zálohy roku 1872 za příčinou povodně povolené, netišt. č. sn. 404.

26.      Druhé čtení zprávy komise petiční o petici představenstva obce Chodouně okresu Hořovického za slevení c. k. daní za rok 1885 a za poskytnutí zálohy 8000 zl. následkem neúrody, netišt. č. sn. 407.

27.      Druhé čtení zprávy komise petiční o žádosti obce Lhenické za sprostředkování provedení stavby silnice, která by spojovala Budějovice, Lhenice a Volary, netišt. č. sn. 408.

Sezeni počalo o 11. hod. 20 min. dopoledne.

einer Subvention zur Weidenkultur für das Jahr 1887, ungedr. L. =Z. 402.

19.     Zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der vereinigten Gemeinde Jilem-Starkenbach um Bewilligung zur Einhebung einer Umlage für den Lokalarmenfond dieser vereinigten Gemeinden, ungedr. L. = Z. 374.

20.   Zweite Lesung des Berichtes der Petitions-Kommission über die Petition des Stadtrathes in Sedlec um Regelung des Heimats- und des Armenversorgungs= Gesetzes, ungedr. L. =Z. 399.

21.   Zweite Lesung des Berichtes der Petikionskommission über die Petition des Anton Neumann um Prüfung durch Sachverständige, ob bei der Molban-Regulirung der Durchstich durch das Belvedere nicht anzustreben wäre, ungedr. L. =Z. 394.

22.   Zweite Lesung des Berichtes ber Petitionskommission über die vom Landesausschuße wieder vorgelegten Petitionen, um Errichtung einer Landesversicherungsanstalt, ungedr. L. =Z. 396.

23.   Zweite Lesung des Berichtes der Petitionskommission über die Petition des Feuerwehr-Gauverbandes "Metnj" des Politz-Nachoder Bezirkes um Anuahme eines Gesetzentwurfes betreffs des Diensteides ber aktiven Feuerwehrvereins-Mitglieder und über deren äußere Dienstabzeichen, ungedr. L. =Z. 397.

24.   Zweite Lesung des Berichtes der Petitionskommission über die Petition des Honetschläger wechselseitigen Brandschabenversicherungsvereines in Ottetstift um Befreiung der wechselseitigen Versicherungsanstalten von der Beitragsleistung zu Feuerwehrzwecken, ungedr. L. =Z. 398.

25.   Zweite Lesung des Berichtes der Petitionskommission über die Petitionen der Vertretung der Gemeinde Chodouň, Bezirk Hořowic, dann der Bezirke und Gemeinden Westböhmens um Abschreibung der im Jahre 1872 in Folge Uiberschwemmung bewilligten Staatsvorschüße, ungedr. L. =Z. 404.

26.   Zweite Lesung des Berichtes der Petitionskommission über die Petition der Gemeindevertretung in Chodouň Bezirks Hořowic um Steuernachlaß für das Jahr 1885 und Gewährung eines Vorschußes von 8. 000 fl. anläßlich Mißernte, ungedr. L. =Z. 407.

27.     Zweite Lesung des Berichtes der Petitionskommission über die Petition der Gemeinde Elhenitz um Beranlassung des Ausbaues einer Verbindungsstrasse zwischen Budweis-Elhenitz und Wallern, ungedr. Ldtg. = Z. 408.

Beginn d. Sitzung um 11 Uhr 20 Min. Vorm.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Zahajuji schůzi.

Ich eröffne die Sitzung.

Jednací protokol 22. sezení ze dne 22. ledna byl po předepsanou dobu k nahlédnutí vyložen.

Das Geschäftsprotokoll der 22. Sitzung vom 22. Jänner ist während der vorgeschriedenen Frist zur Einsicht ansgelegt gewesen.

Ich stelle die Anfrage, ob Jemand bezüglich des Wortlautes dieses Protokolls etwas einzuwenden hat.

Činím dotaz, zdali někdo má námitku proti znění tohoto protokolu.

Jelikož tomu tak není, prohlašuji protokol za schválený.

Ich erkäre dieses Protokoll für agnoscirt.

Žádám, by bylo sl. sněmu sděleno, které spisy byli tiskem rozdány.

Sněm. sekretář Höhm (čte): Mezi dnešním sezením rozdá se stenografický protokol o 23. sezení, pak jednací protokol 11. sezení.

Mezi včerejším sezením bylo dodatně tiskem rozdáno:

Čís. sn. 388. č. t. CXXXI. Zpráva školské komise týkající se otázky upravení služného učitelů na školách národních.

Čís. sn. 387. č. t. CXXXII Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o vyloučení obce Oujezdské ze soudního okresu Netolického a přidělení k soudnímu okresu Vodňanskému.

Čís. sn. 405. č. t. CXXXIV. Zpráva komise petiční o petici okr. zastupitelstva v Opočně v příčině zřizování ústavů pro epidemické a nakažlivé nemoce.

Während der heutigen Sitzung gelangt zur Vertheilung der stenografische Bericht der 23. Sitzung, dann das Geschäftsprotokoll der 11. Sitzung.

Während der gestrigen Sitzung wurden nachträglich im Drucke vertheilt:

L. Z. 388. Dr. =Nr. CXXXI. Bericht der Schulkommission betreffend die Regelung der Lehrergehalte an den Volksschulen,

L. =Z. 387 Dr. =Nr. CXXXII. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Oujezd aus dem Gerichtsbezirke Netolic und Zuweisung derselben zu dem Gerichtsbezirke Wodňan.

L. =Z. 405. Dr. Nr. CXXXIV. Bericht der Petitionskommission über die Petition der Bezirksvertretung in Opočno betreffend die Errichtung von Instituten für epidemische und ansteckende Krankheiten.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, by bylo slavnému sněmu sděleno, které petice došly.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen, welche Petitionen eingelangt find.

Landtagsaktuar Dr. Haubner: Z. 649. Abg. Dr. Kvíčala mit Petition der Gemeinde-Vertretung des Ortsschulrathes

und der Schulleitung in Kummer um Versetzung der dortigen Schulgemeinde in eine höhere Lehrergehaltsklasse.

C. 650. Posl. p. dr. Trojan s petici místní škol. rady a obecního zastupitelstva v Křivoklátě za vřadění tamní obce do vyšší třídy služného učitelů.

Č. 651. Posl. p. dr. Žák s pet. živnostenského společenstva v Přelouči za uzákonění nuceného pojišťování samostatných řemeslníků.

Č. 652. Konečně posl. p Morávek s pet. místní škol. rady v Sezemicících za vřadění tamní obce do vyšší třídy služn. učitelů.

Nejv. maršálek zemský (zvoní): Dle čl. 30. jednacího řádu mají komise po skončení svých prací neb při ukončeni sněmovního zasedání odevzdati své protokoly sněmovní kanceláři. Upozorňuji na toto ustanovení a žádám, aby páni předsedové komisí ráčili se o to postarati, by veškeré spisy, které jim od sněmovní kanceláře během tohoto zasedání byly odevzdány, sněmovní kanceláři opět byly vráceny.

Nach § 30. der Geschäftsordnung haben die Kommissionen ihre Protolle nach Beendigung ihrer Arbeiten und nach Schluß der Session an die Landtagskanzlei wieder abzugeben.

Ich mache auf diese Bestimmung aufmerksam und ersuche die Herren Obmänner der Kommissionen, sie mögen dahin wirken, daß sämmtliche ihnen von der Landtagskanzlei zugekommenen Akten und sonstigen Schriftstücke an die Landtagskanzlei rückgestellt werden.

Konstatuji, že sl. sněm jest způsobilý k uzavírání.

Ich konstatire die Beschlußfähigkeit des h. Hauses.

Ich erlaube mir dem h. Landtage eine Mittheilung zu machen

Eine Anzahl von H. Abgeordneten ist v. 4. Jänner d. I. angefangen den Sitzungen des h. Landtages ohne Urlaub ferngeblieben. Nach Ablauf der Frist von 8 Tagen, d. i. am 11. Jänner d. I. nach der Sitzung des h Landtages, habe ich im Hinblicke auf den Zusatzartikel IV. zur Landesordnung, sowie auf den § 19. der Geschäftsordnung diese Herren Abgeordneten mittels besonderer Zuschriften aufgefordert, binnen der Frist von 14 Tagen, d. i. bis zum 25. Jänner l. J. im Landtage zu

erscheinen oder ihre Abwesenheit zu rechtfertigen.

Diese Schriftliche Aufforderung wurde sämmtliehen Herren zugestellt, wie theils die Empfangsbestättigungen auf der Tagliste der Landtagskanzlei, theils die eingelangten Retourrezepisse nachweisen.

Am gestrigen Tage, das ist den 25. Jänner l. J. ist die vierzehntägige Frist fruchtlos abgelaufen.

Mit Rücksicht auf Alinea 2. des Zusatzartikels IV. zur Landesordnung, sowie auf Alinea 2. des § 19. der Geschäftsordnung des Landtags erlaube ich mir dem hohen Landtage die Frage vorzulegen, ob derselbe diese Herren Abgeordneten für ausgetreten erklärt und ob Neuwahlen zu veranlassen sind.

Jistý počet pánů poslanců nesúčastnil se počínaje dnem 4. ledna tohoto roku více při schůzích sněmovních, aniž by byli měli tito páni poslanci dovolenou. Po vypršení 8denní lhůty totiž dne 11. ledna tohoto roku po schůzi sněmovní vyzval jsem vzhledem k dodatku IV. k zřízení zemskému jakož i vzhledem k článku 19. jednacího řádu tyto pány poslance zvláštními dopisy, aby do 14 dnů, totiž do 25. ledna tohoto roku do sněmu přišli, anebo z nepřítomnosti své se ospravedlnili. Písemné vyzvání toto bylo všem pánům doručeno, jakož na jevo jde částečně z potvrzení jejich v denníku sněmovní kanceláře, částečně z došlých recepisů zpátečních. Včerejším dnem, to jest 25. ledna toho roku prošla dotčená lhůta 14denní, aniž by vyzvání mému se bylo vyhovělo.

Maje zření k 2. odstavci dodatku IV. k zřízení zemskému jakož i k 2. odstavci § 19. jednacího řádu sněmovního, dovoluji sobě slavnému sněmu předložiti otázku, zdali slavný sněm vyhlašuje tyto pány poslance za vystouplé. Tato otázka vztahuje se na následující pány poslance.

Diese Frage bezieht sich auf die nachstehenden Herren Abgeordneten:

JUDr. Ernst Bareuther, Josef Bendel, Karl Benoni, Karl Bernardin, Josef Bitterlich, Adolf Bohaty, Franz Böns, Viktor Graf Boos=Waldeck, JUDr. Karl Ritter von Ezyhlarz, Otto Forchheimer, Josef Freyer, Anton Friedrich, JUDr. Alois Funke, Josef Gahler, Ph. Dr. Wilhelm Gintl, Karl Goldberg, JUDr. Lubert Graf, Josef Grohmann, Josef Gröger, JUDr. Emil Guntermann, Ph. Dr Hermann Hallwich, Karl Hielle, Heinrich Wilhelm Ja-

kowitz, Eduard Janota, JUDr. Johann Kiemann, MDr. Philipp Knoll, JUDr. Rudolf Knoll, JUDr. Alfred Knotz, Stephan Kopper, Franz Křepek, Georg Löw, Richard Müller, JUDr. Friedrich Nitsche, Adolf Perutz, Anton Pichl, Anton Pichler, Dr. Karl Pickert, Dr. Ernst Edler von Plener, Heinrich Prade, Johann Rasp, Alexander Richter, Josef Riedl, Viktor Riedl von Riedenstein, JUDr. Jaroslav Ritter von Rilke, MDr. Franz Roser, Vinzenz Rössler, Ferdinand Rotter, JUDr. Viktor Ruß, Theodor Sallmann, Maxmilian Freiherr von Scharfchmid, Josef Schier, Franz Schlegel, Ph. Dr. Ludwig Schlesinger, JUDr. Franz Schmeykal, JUDr. Karl Schücker, Adolf Siegmund, Josef Sobotka, JUDr. Josef Starck, Anton Steiner, Karl Stöhr, Adolf Streer Ritter von Streeruwitz, Franz Tattermusch, Anton Tausche, Wenzel Teubner, Leo Theumer, MDr. Hubert Titlbach, Josef Vogl, JUDr. Anton Waldert, JUDr. Albert Werunsky, MDr. Laurenz Zellner, August Ziegler.

Žádá ještě někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Nachdem Niemand das Wort verlangt, werde ich die Frage, welche ich dem hohen Hause vorgelegt habe, zur Abstimmung bringen.

Jelikož nikdo za slovo nežádá, předložím slavnému sněmu dotaz, který jsem učinil k hlasování.

Žádám pány, by zaujali svá místa.

Ich ersuche die Herren, ihre Plätze einzunehmen.

Die Frage, welche ich dem h. Landtage zur Entscheidung vorlege, ist die, ob derselbe die genannten Herren Abgeordneten für ausgetreten erklärt und ob Neuwahlen zu veranlassen sind.

Otázka, kterou předkládám sl. sněmu, jest, zdali sl. sněm řečené p. poslance vyhlašuje za vystouplé a maji-li se způsobiti nové volby.

Ich ersuche die Herren, welche diese Frage bejahen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří teto otázce přisvědčují, by vyzdvihli ruku.

Die Frage ist bejaht.

Otázka jest rozhodnuta ve smyslu přisvědčujícím.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir gehen zur Tagesordnung über.

Prvním předmětem denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise pro upravení chorobnictví v království českém.

Der erste Gegenstand der Tagersordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Kommission für Regelung des Siecheuwesens im Königreiche Böhmen.

Zpravodajem jest p. posl. rytíř z Wiederspergů; dávám jemu slovo.

Zpravodaj rytíř z Wiederspergů

Slavný sněme! Otázka, kterou jest se nám zabývati, totiž upravení chorobnictví v království Českém, povstala hlavně ze snahy zemského výboru, aby velké výlohy, jež na fond zemský padaly z příčiny platu za ošetřování nemocných ve veřejných nemocnicích, byly zmírněny. Se stanoviska toho také dlužno na otázku tuto hleděti. Nemám za to, že by bylo zde příliš třeba šířiti slov, poněvadž dle toho, co nám předloženo jest, nejedná se o akt legislativní, nýbrž pouze o akt vyjádření se, v kterém směru by zemský výbor otázku tuto pro pozdější zákonodárnou činnost sněmu přivraviti a kterým způsobem by také nyní již v částečné opravě chorobnictví v království Českém pokračovati měl.

Ostatně, pánové, dovolím si odkázati na tištěnou zprávu, ve které vysloveno a odůvodněno jest, proč komise se v některých odstavcích odchýlila od návrhu zemského výboru.

Nejvyšší maršálek zemský: Přihlásil se k tomuto předmětu p. poslanec Dr. Bráf, dávám jemu slovo.

Posl. dr. Bráf: Slavný sněme! Já zcela krátce chci upozorniti na odstavec v návrhu komise pod čís. 3 uvedený a to proto, poněvadž se tento odstavec ve znění od komise navrženém velmi podstatně líší od návrhu, který byl učinil zemský výbor. Proto že jest to věc zásadní, velmi důležitá pro finance zemské, mám za to, že jest nezbytno, abych slavný sněm na rozdíl v návrzích komise a v návrzích zemského výboru upozornil. Zemský výbor navrhoval, aby se náklady na vydržování osob chorých v chorobinci uhražoval přede vším od obcí, kde ty osoby jsou příslušny a to placením nízké taxy. Co se neuhradí taxami domovské obce a vlastními příjmy rozdělí se podle měřítka, jež bude ustanoveno, na okresy a zemi.

Příspěvek okresů pak rozdělí se podle daní.

Komise naproti tomu chce přesunouti celé to břemeno pouze na zemi. Já naproti tomu dovoluji si upozorniti na dvě věci, především na platný zákon chudinský a ten jest zákonná basis pro nás, a od toho se nemůže prozatím bez podstatných důvodů odstoupiti, poněvadž celý system našeho chudinství veřejného teprvé má býti upraven takovými dalekosáhlými ustanoveními, která uvalují na finance zemské hned z předu veliká břemena, a tu aspoň by se mohlo prejudikovati jiným případům, kde to bude důležitější zemským financím něco uložiti.

Chudinský zákon ukládá tuto povinnost starati se o choré chudé obci domovské. Zemský výbor ve svém návrhu přihlíží ale k tomu, že obce jednotlivé nebudou vždy schopny náklad ten celý nésti, a tu se drží opět zcela ustanovení a ducha platného zákona chudinského tím, že chce čásť břemene rozdělit mezi zemí a mezi okresy. Tato zásada, protože odpovídá duchu a předpisu platného zákona, proto že dále netají v sobě takového nebezpečenství pro finance zemské; tuším, měla by také v přítomném případě býti zachována.

Dovoluji si učiniti návrh, aby návrh komise pod čís. 3 podaný restituován byl původním návrhem výboru zemského, který zní:

"K nákladu na vydržování chorobinců přispívají obce za chudé příslušníky své v chorobincích ošetřované placením nízké taxy. Co se neuhradí taxami domovské obce a vlastními příjmy, rozdělí se podle měřítka, jež bude ustanoveno, na okresy a zemi; příspěvek okresů pak rozdělí se na jednotlivé okresy podle daní.

Nejv. maršálek zemský: Činím dotaz na podporu stran navrhu pana poslance Dra. Bráfa.

Žádám pány, kteří tento návrh podporují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Antrag unterstützen, die Hand zu erheben.

Jest dostatečně podporován.

Er ist hinreichend unterstützt.

Žádá ještě někdo za slovo?

Verlangt noch Jemand das Wort?

Jelikož nikdo více za slovo nežádá, prohlašuji debatu za ukončenou a dávám závěrečné slovo panu zpravodaji.

Zpravodaj ryt. Wiedersperg: Slavný

sněme ! Na to, co bylo ctěným p. řečníkem přede mnou zde uvedeno, nemohu jinak, než poukázati k tomu, že se mi udá, že slov jeho buď jsem dobře nedoslechl, neb že on musí býti na omylu.

On tvrdí, že dle nynějších kommisionelních návrhů se zde chce, aby se uvalilo celé břemeno vydržování chorých v choro bincích na zemi.

Ale tomu tak není. Vždyť zde doslovně jest řečeno, že k nákladu na vydržování chorobinců přispívají obce za chudé příslušníky své v chorobincích ošetřované placením částky dle v čl. 2. ustanovené ošetřovací taxy, co se neuhradí taxami domovských obcí a vlastními příjmy, zapraví se z fondu zemského.

Jest tedy zde z těch 3 zemským výborem navržených faktorů, totiž: obce primo loco, okresu secundo loco a země tertio loco, vynechán okres a to z těch důvodů, které jsem si dovolil zde ve zprávě podati.

Pánové, znám to, co jsou okresní přirážky, docela dobře, zvláště také, co jsou okresní přirážky ve velmi chudé krajině.

Nemajetnosť nějaké krajiny jest vždycky povšechného rázu; když jest mnoho obcí chudých, bývá také okres chudý a tedy repartice přijde sice na něco větší okršlek, ale zase na samé chudé a to byla příčina, pro kterou komise přistoupila k tomu, aby země vzala na sebe ten nedostatek, který by ošetřovacími taxami obcí nebyl kryt.

Pánové, dovolávání se zde k zákonu o chudinství mám za podstatné, ale nevidím v něm nižádnou, ani tu nejmenší překážku; kdybychom chtěli ustanoviti imperativně vydržování chorobince jen obci a okresu, pak bychom se ovšem nacházeli v odporu se zákonem říšským; ale dozajista se tento zákon nemůže nikdy tak interpretovati, aby nemohla země vzíti na sebe břemeno za někoho, když k tomu svolí Český sněm. Poukazuji ještě k oby čeji v jiné záležitosti. Což, pánové, ošetřování chudých nemocných nezakládá se na úplně týchž zásadách jako to ošetřování chudých chorých? A za chudě nemocně platí opravdu zemský fond celý náklad ošetřovací aniž by přispívala obec. My jsme právě v poměrech nynějších vycházejíce z téhož stanoviště, které prvně zavdalo příčinu, by se totiž ulevilo zemskému fondu, měli za to, že se tomu vyhoví za jedno tím, že

ošetřování chorých vůbec nebude tak drahé jako ošetřování nemocných a za druhé tím, že obce budou částečně na to také přispívati.

Z této příčiny, pánové, nemohu jinak, než odporučovati znění, jak je komise navrhuje. Ostatně také veledůležitý důvod byl ten, že velmi velká část, ba většina veškerých peticí nám dodaných zněla v ten smysl, aby se na každý způsob okres vynechal, poněvadž obce velmi dobře to vědí, jak jsou bity, že pak jsou bity dvojí metlou: mají platiti samy a potom ještě jednou do pokladny okresní. Pak by nám nastaly poměry jako při káznici zemské. Všechny obce se živou mocí opíraly, aby nikdo z jejich příslušníků nebyl přijat do káznice; tu se tvrdilo, když nám ten člověk bude krásti celý rok, nebude nám to vycházeti tak vysoko, jako nyní, když naň máme dáti stovku do káznice.

Ústav takový by mohl blahodárně působiti jen tím, když se osoby všeobecně škodlivé tam všemožně dodávají. Tomu se však jednotlivé obce opírají a dělají jim skrýše a aspoň je nevyzradí a brání se tomu, aby tam byly dodány.

Chorým se má vyhověti ve smyslu lidském, a když poměry toho ústavu jsou takové, že obce budou v tom viděti přílišné břemeno, budou se tomu opírati a nebude ústav ten nic platen.

To byly důvody, jež komisi vedly k jejímu návrhu. Jestli sl. sněm jinak uzavře, myslím, že to nebude konečně velké neštěstí. Ale nevím, bude-li to tak vhodné pro fond zemský, neb nyní zemský výbor má také v ruce ustanoviti tu čásť, jež na fond zemský má vypadnouti, jak se zde praví v odstavci druhém:

"Obce přispívají částkou ošetřovací taxy dle čl. 2. ustanovené" a v čl. 2. se praví: Zemský výbor udílí podle ustanovených předpisů právo veřejnosti a určuje výši taxy.

Tedy zemský výbor, bude v tom jednom případě museti tu čásť té taxy, kterou mají obce platiti, velmi zmírniti a potom ji dostane, ale věčným dopisováním ze strany jiné, totiž z okresů, kdežto by to tak šlo jednodušeji a effekt finanční by byl ten týž.

Nejvyšší maršálek zemský: Přejdeme k hlasování.

Wir gehen zur Abstimmung über.

Žádám pány, by laskavě zaujali svá místa, jelikož stává zde dvojí návrh.

Ich ersuche die Herren ihre Plätze einzunehmen, indem ein zweifacher Antrag vorliegt.

Předmětem hlasování budou návrhy, které komise podala a které se nacházejí tištěny v rukou pánů.

Toliko k odstavci 3. učinil pan poslanec dr. Bráf návrh, aby na tomto místě přijato bylo znění, které se nacházelo ve zprávě zemského výboru.

Dám tedy hlasovati o návrzích komisse od začátku až včetně k číslu 2. a pak při čísle 3. dám hlasovati prvně o návrhu pana poslance dra. Bráfa a pakli by byl ten přijat, tedy by odpadlo hlasování o čísle 3. návrhu komise; nebyl-li by přijat, dám hlasovati o návrhu komise a pak dám hlasovati o ostatních návrzích komise.

Gegenstand der Abstimmung Sind die Anträge des Kommissionsberichtes.

Zu dem Absatze 3. hat der Herr Abgeordnete Dr. Bráf den Antrag gestellt, es möge an dieser Stelle der Wortlaut des ursprünglichen Antrages des Landesausschusses restituirt werden.

Ich werde demnach die Abstimmung in der Weise einleiten, daß zuerst über die Anträge der Kommission bis incl. Absatz 2. abgestimmt werden wird; bei dem Absatze 3. wird zuerst über den Antrag des H. Abgeordneten Dr. Bráf abgestimmt werden; sollte derselbe nicht angenommen werden, so wird über die Kommissionsanträge abgestimmt werden, und dann wird über die übrigen Anträge der Kommission abgestimmt werden.

Ich werde demnach zuerst abstimmen lassen über die Kommissionsanträge, wie dieselben gedruckt vorliegen von den Worten "insolange" bis incl. Punkt 2.

Dám hlasovati o návrzích komise, tak tak jak jsou vytištěny, počínaje slovem "pokud" až ku odstavci 2. včetně.

Žádám pány, kteří těmto návrhům přisvědčuji, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Anträgen zustimmen, die Hand zu erheben. Sie sind angenommen.

Jsou přijaty.

Nyní dám hlasovati o návrhu poslance pana dr. Bráfa.

Nunmehr werde ich über den Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Bráf abstimmen lassen.

Derselbe lautet: Zu den Erhaltungskosten der Siechenhäuser Steuern die Gemeinden für

ihre in diesen Siechenhäusern verpflegten armen Angehörigen durch Zahlung einer niedrig bemessenen Taxe bei; was nicht durch die Taxen der Heimatsgemeinden und durch eigene Einnahmen gedeckt ist, wird nach einem festzustellenden Schlüssel zwischen Bezirk und Land vertheilt und der Beitrag der Bezirke nach der Steuerleistung derselben repartirt.

Návrh p. posl. dra. Bráfa zní: K nákladu na vydržováni chorobinců přispívají obce za chudé příslušníky své v choro bincích ošetřované placením nízké taxy. Co se neuhradí taxami domovských obcí a vlastními příjmy, rozdělí se podle měřítka, jež bude ustanoveno, na okres a zemi. Příspěvek okresů rozdělí se na jednotlivé okresy podle daní.

Žádám pány, kteří tomuto návrhu přisvědčují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erbeben.

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

A nyní dám hlasovati o ostatních návrzích komise.

Nunmehr werde ich die andern Anträge der Kommission zur Abstimmung bringen, und ersuche die Herren, welche denselben zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tím souhlasí, by vyzdvihli ruku. Jest přijato.

Es ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist die zweite Lesung des Berichtes der Budgetkommission in der Angelegenheit des psychiatrischen Unterrichtes.

Příštím předmětem denního pořádku jest druhé čtení zprávy komise rozpočtové v záležitosti psychiatrického vyučování.

Zpravodajem jest pan dr. Grégr. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj dr. Grégr: Slavný sněme Jenom několik málo slov chci povědeti! oč se vlastně jedná. Loňského roku bylo uloženo zemskému výboru z rozkazu sl. snemu, aby zřídil v novém blázinci v Praze psychiatrické kliniky a sice pro obě university, německou kliniku a českou psychiatrickou kliniku.

Dle loňského usnešení sl. sněmu mělo to zřízení se státi tím spůsobem, že se měl tak zvaný "Nový" dům blázince" roz-

děliti vertikálně, tedy v kolmém směru, a jedna polovina měla připadnouti klinice německé a druhá klinice české, avšak bylo vyhraženo, že se má zemský výbor stran tohoto rozdělení ještě dohodnouti s profesory psychiatrie, až budou jmenováni. Mezitím časem byli jmenováni professoři pro přednášky psychiatrie, a sice pro universitu německou i českou; zemský výbor se s nimi uradil a sestavil potom ještě zvláštní anketu a následkem porad této ankety přišel k tomu přesvědčení, že to rozdělení, jak původně bylo zamýšleno vertikálním směrem, jest velmi nepraktické, ba že se v mnohém ohledu nedá provésti, a že by bylo mnohem lepší a prospěšnější, kdyby se rozdělil ten dům v horizontalním směru pro obě kliniky.

Zemský výbor také k tomu přistoupil a provedl podle dobrozdání ankety toto rozdělení tak, že nyní přízemek jest zřízen pro kliniku českou, prvé poschodí jest vyhraženo pro klasovní nemoci a druhé poschodí pro kliniku německou.

Páni profesoři jsou s tím též spokojeni. Ovšem jest to pouze provisorní, ale co se dalo v té věcí udělati, to se udělalo, a zemský výbor tedy dodatečně žádá o schválení, že rozkaz změnil v tom smyslu.

Budžetní komise nahlédla důvody, pro které se odchýlil zemský výbor od původního usnesení a navrhuje tedy, aby sl. sněm dal zemskému výboru dodatečné schválení.

Jiná věc jest, že zemský výbor, tak jako sl. sněm, se postavil nato stanovisko

-  což jest úplně korrektní a správné - že vlastně zřízení klinik, které ničim jiným nejsou, nežli integrující částí university, není věcí země, nýbrž státu, poněvadž přece universita patří do správy státni,

-  a kliniky psychiatrické tedy také - a že tedy jest povinností státu postarati se o zřízení klinik a jenom z toho ohledu, že skutečně nebylo prozatím žádné jiné pomoci, musila země sama přispěti v té příčině svými budovami provisorně.

Tedy provisorně se ty kliniky psychiatrické zřídily, ačkoliv jest povinností státu přispivati na udržení těchto klinik a uhražení útrat, které povstaly následkem těchto klinik. Stran toho je ještě zemský výbor ve vyjednávání se správou statni a ministerstvo vyučování ovšem poznalo povinnosť státu přispěti a také není od toho, jen ještě, jak jsem pravil, není vy-

jednávání ukončeno. Tedy v té věci žádá zemský výbor od sl. sněmu plnou moc, aby mohl dále se státní správou vyjednávati stran náhrady, kterou za kliniky má stát poskytnouti.

Budžetní komise ovšem nemůže jinak, než přistoupiti k tomuto návrhu a dáti zemskému výboru pro další dobu plnou moc, aby ve vyjednávání tom pokračoval. Třetí věc, kterou zemský výbor žádá, jest důležitější a týkala by se značně našich financí zemských. Zemský výbor vychází totiž s toho stanoviska, že zařízení kliniky, jak dnes je provisorní, nemůže dlouho trvati a že bude musiti tedy býti postaráno o definitivní upravení psychiatrických klinik, a tu že nezbude nic jiného než vystavěti novou budovu, kde by klinika mohla býti umístěna, a sice umístěna a upravena dle požadavků nynější vědy. K tomu bude ovšem zapotřebí přede vším, aby byl také pozemek vyhlídnut, na kterém by se mohla tato nová budova pro psychiatrickou klinika vystavěti. Jest tu nevyhnutelně zároveň zapotřebí, aby nově vystavená budova pro psychiatrickou kliniku byla v bezprostřední blízkosti s ústavem pro choromyslné, poněvadž ústavy ty dodávají material klinikám psychiatrickým a tu se vyskytla příležitosť, že by se velmi vhodný pozemek mohl zakoupiti a sice tak zv. zahrada Kunerlova, zahrada, která jest majetkem obce Pražské a pak vedle ní s ní hraničící sousední zahrada dědiců Koseových. Majitelé pozemků těch činí nabídku, že by pozemky ty byly ke koupi a žádají za ně průměrnou cenu 75 až 80 zl. za čtvereční sáh.

Zemský výbor byl toho náhledu, že by to velmi prospěšno, kdyby se pozemky ty zakoupily, aby byly v reservě pro případ, že by se vystavěla nová klinika psychiatrická na těch pozemcích a žádá od sl. sněmu k tomu povolení, aby pozemky ty mohl během příštího roku koupiti. Budžetní komise však nepřistoupila na ten náhled a sice z následujících důvodů:

Předně stála budžetní komise nezvratně na tom stanovisku, že vystavění a zařízení psychiatrické kliniky jest věcí státu a že je tedy povinností státu, aby se o to sám v čas postaral, aby potřebné potřebné pozemky pro tyto kliniky dostal. Za druhé, že se poměry valně změnily, že v poslední době přešly všecky ty rozsáhlé komplexy stavebních míst, kde

stojí šance, do majetku obce a že právě v nejbližším sousedství obou pozemků, které na kliniku zakoupiti se mají, bude velký prostor stavebních míst od obce samé lze dostati, tedy že v tom ohledu nebude zajisté ani vláda ani země nikdy v rozpacích, kde stavební místo dostane a že právě následkem toho, že otevřen by byl velký komplex nových stavebních míst, také cena stavebního místa již vyhlidnutého měniti se bude a nikdo nemůže klidně říci, nebude-li cena pozemků vyhlídnutých klesati a neklesne-li pod cenu, kterou majitelé pozemků žádají, pod 80 zl. Ze všech těchto ohledů a hlavně z toho stanoviska, že ještě vlastně není s majiteli celá věc ujednána, že vše ještě jest nehotové, s toho stanoviska a s vzhledem k tomu, že budžetní komise nevidí žádné nebezpečí, kdyby věc třeba ještě nějaký rok se protáhla, přistoupila budžetní komise k tomu náhledu, že se teď nemá ještě prozatím dáti zemskému výboru plná moc, aby definitivně mohl pozemky ty zakupovati, nýbrž vlastně jenom moc, aby dále o té věcí jednal a teprv příštího roku sl. sněmu o té věci dal zase zprávu. Na základě těchto důvodů dovoluje si učiniti budžetní komise tyto ná-


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP