Čtvrtek 9. prosince 1886

Stenografické zprávy

českého sněmu zemského.

Čtvrté zasedání z r. 1883.

1886.

Stenograsische Berichte

Vierte Jahres-Sesion v. J. 1883. 1886.

Praha. - Rohlíček & Sievers - Prag.

Stenografická zpráva

o

I. sezení IV. zasedání českého sněmu z roku 1883. dne 9. prosince 1886.

Předseda: Jeho Jasnosť nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže Lobkowicz.

P ř í t o m n i: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k usnášení dostatečném.

Co zástupcové vlády: C. k. místodržiřel Jeho Excel. Dr. Alfred svob. pan Kraus, náměstek místodržitelův Friedl z Friedensee a c. k. místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung der IV. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 9. Dez. 1886.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Georg Fürst v. Lobkowicz.

Anwesende: der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der k. k. Statthalter Dr. Alfred Freiherr von Kraus, Statth. = Vizepräsident Friedl von Friedensee und Statthaltereirath Fried. Kmoch.

Obsah:

Zahájení sněmu. Sdělení předsednictva. Návrh p. Dr. Nitsche. Udílení dovolené.

Denní pořádek.

Zprávy o volbách. Skládání slibu. Ustavení se kurií. Volba výboru verifikačního.

Sezeni počalo o 12. hod. 10 min. v poledne.

Inhalt:

Eröffnung des Landtages. Präsidialmittheilungen. Antrag des H. Dr. Nitsche. Ertheilungen von Urlaub.

Tagesordnung.

Wahlberihte.

Angelobung.

Konstituirung der Kurien.

Wahl des Verifikationsauschußes.

Beginn d: Sitzung um 12 Uhr 20 Min. Mittags.

(Poslanci vstanou). Nejvyšší maršálek zem. (zvoní): Zahajuji IV. výroční zasedání sněmu království českého z r 1883 a konstatuji zároveň, že jest slavný sněm způsobilý k uzavírání.

Ich eröffne die IV. Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen vom Jahre 1883 und konstatire zugleich die Beschlußfahigkeit des hohen Hauses.

Slavný sněme! Sněm království če-

ského opět se schází, by vykonval úlohu jemu zemským řádem uloženou. Jest mi to milou povinnosti uvítati Vás, velectění pánové, opět v této zasedací síni. Jsem přesvědčen, že vynaložíte veškerou píli svou, by z důležitých prací na nás v tomto zasedání čekajících, alespoň značná část byla k svému konci přivedena v době nám k zasedání našemu vyměřené. Vy získáte tím sobě díky země a celého obyvatelstva

jejího, které zajisté uznává, jaké obětavosti jest třeba poslancům sněmovním, z kterých mnozí přes to i v jiných zákonodárných sborech valně bývají zaměstnáni, by důkladně dostáli úloze své.

Hoher Landtag! Ich beehre mich die Mitglieder dieses hohen Hauses auf das herzlichste zu begrüßen und dem innigen Wunsche Ausdruck zu geben, daß die Verhandlungen des Landtages in der bevorstehenden Session unserem theueren Vaterlande zum dauernden Wohle gereichen. Mögen dieselben den Erwartungen entsprechen, mit welchen die Bewohner des Königreiches Böhmen stets mit vollem Recht vertrauungevoll auf ihre Landesvertretung blicken, und mögen die Erfolge unseres Wirkens uns die Erfüllung jener hohen Aufgaben näher bringen, welche wir alle gemeinsam als das Ziel unserer Berathungen erkennen.

Zum Beginn unserer Thätigkeit kann ich nicht anders, als Sie aufzufordern, meine

Herren, Ihre Blicke auf den Allerhöchsten Thron zu lenken und der geheiligten Person unseres Kaisers und Königs zu gedenken, auf dessen Herrscherwort wir uns hier versammelt haben.

Nelze nám, pánové započíti jednání sněmu důstojněji, nežli tím, obracíme-li zraků svých ku vznešené osobě milovaného našeho panovníka, pod jeho záštitou jsme se zde sešli a k němuž všichni zříme stejnou láskou a věrností neoblomnou.

Sláva našemu císaři a králi!

Hoch lebe Seine Majestät unser Kaiser und König!

(Sláva! Sláva! Sláva!

Hoch! Hoch! Hoch!)

(Zvoní). Nach §. 7 der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verifikations=Ausschußes die 9 jüngsten Landtagsmitglieder, welche zu je 3 aus den Kurien zu entnehmen sind, die Geschäfte des erwähnten Ausschußes zu übernehmen.

Als jüngste Mitglieder sind mir bezeichnet worden: Aus der Kurie des Großgrundbesitzes Abg. Adalb. Graf Schönborn, Karl Graf Buquoy, Eugen Graf Wratislav=Dirna; aus der Städtekurie: Die Herrn Abg. Bendl, Dr. Stark, Dr. Werunski; aus der Kurie der Landgemeinden die Hrn. Abg. JUC. Sedlák, Dr. Bráf, Dr. Strobach.

Für die heutige Sitzung ersuche ich die Hrn. Adalb. Graf Schönborn, Josef Bendl und Dr. Bráf die Funktion als Verifikatoren zu übernehmen.

Jednací řád ustanovuje v čl. 7. že až do zvolení výboru verifikačního práce jeho opatřovati má 9 členů, kteří z přítomných

jsou nejmladší a vyberou se po 3 ze 3 skupin sněmovních. Jakožto nejmladší členové, jsou mi jmenováni z kurie velkých statků Vojtěch hr. Schönborn, Karel hr. Bouquoi, Eugen Vratislav v Dirné, z kurie měst pp. poslancové, Bendi, Dr. Stark a Dr. Werunski. Z kurii obcí venkovských pp. poslancové, JUD. Sedlák, Dr. Bráf a Dr. Strobach. Žádám, aby pro dnešní sezení úřad verifikátorů na sebe přijali z jmenovaných pánů pp. Vojt. hr. Schönborn, p. poslanec Bendi a Dr. Bráf.

V lůně slavn. sněmu stalo se od posledního zasedání několik změn

Im Schooße des h. Landtages haben sich seit der verflossenen Session mehrfache Aenderungen ergeben.

In Folge des Todfalles haben wir den Verlust unseres geehrten Kollegen, des Herrn JUDr. Joh. Elger zu beklagen. Er war ein Mann, welcher das Vertrauen seiner Mitbürger stets genossen hat, sie wählten ihn wiederholt zum Bürgermeister der königl. Stadt Reichenberg, sie entsendeten ihn zu wiederholten Malen in den böhmischen Landtag.

Ich fordere das hohe Haus auf, durch Erheben von den Sitzen dessen Andenken zu ehren.

Žádám slav. sněm, by povstáním poctil památku zvěčnělého kollegy Dr. Jana Elgra.

Dle sdělení rektorátu c. k. české university Karlo-Ferdinandské v Praze jest za rektora university této na rok studijní 1886-7 zvolen a potvrzen c k. řádný professor universitní Dr. Emil Ott a dle sdělení rektorátu c. k. university německé KarloFerdinandské v Praze jest za rektora této university na rok studijní 1886-7 zvolen a potvrzen řádný prof. chirurgie Dr. Karel Gussenbauer. Oba tito pánové náležejí tedy k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Nach der Mittheilung des Rektorates der k. k. deutschen Karlo=Ferdinandeischen Universität zu Prag ist zum Rektor Magnifikus dieser Universität für das Studienjahr 1886-87 der k. k ordentliche Professor der Chirurgie, Herr Dr. Karl Gussenbauer gewählt und bestätigt worden und gemäß der Mittheilung des Rektorates der k. k. böhmischen Karlo=Ferdinandeischen Universität ist zum Rektor Magnifikus der genannten Universität für das Studienjahr 1886-1887 der k. k. ordentliche Universitäts=Professor Dr. Emil Ott gewählt und bestätigt worden. Diese beide Herren sind somit zur Virilstimme berechtigt.

Das Mandat haben zurückgelegt aus der Wählergruppe des nichtfidei - kommissarischen Großgrundbesitzes der H. Abg. P. Anton Slavíček Und aus der Gruppe der Städte und Industrialorte H. Dr. Anton Banhans, aus der Gruppe der Landgemeinden die Hrn. Abgeordneten Josef Stiebitz und Jof. Salaschck.

Mandát svůj složili a sice ve volební skupině velkostatku nesvěřenských p posl. P. Ant. Slavíček.

Ve volební skupině měst a průmyslných míst p. posl. Dr. Antonín Bahnhaus a ve volební skupině obcí venkovských p. Josef Stiebitz a p. Jos. Salaschek.

P. posl. Jan hrabě Ledebour-Wicheln vzdal se místa neplaceného ředitele hypoteční banky král. českého. Z té příčiny bude potřeba aby kurie velkých statků vykonala novou volbu neplaceného ředitele hypoteční banky. Volbu tuto pak položím na denní pořádek některého z nejblíže příštích sezení.

Herr Abgeordneter Johann Graf Ledebur Wicheln hat aus seine Stelle als unbesoldeter Direktor der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen resignirt.

Die hiedurch nothwendig gewordene Neuwähl eines unbesoldeten Direktors der Hypothekenbanf von Seite der Kurie des Großgrundbesitzes werde ich aus eine der nächsten Tagesordnungen stellen.

Ich ersuche dem hohen Landtage mitzutheilen, welche von den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürsen und der sonst gefaßten Beschlüße die allerhöchste Sanktion erhalten haben

Žádám, aby bylo sl. sněmu sděleno, které z osnov zákonů, na nichž sl. sněm v posledním zasedání se usnesl, a z ostatních usnešení učiněných došly nejvyššího schválení.

Sněm. sekretář Höhm:

Von den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen und sonst gesaßten Beschlüßen haben die allerhöchste Sanktion erhalten: Der Gesetzentwurs, womit der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung zum theilweisen Abverkaufe eines Gassengrundes pr. 206°93 Qudr. m. ertheilt wird;

der Gesetzentwurf betreffend die Vereinigung von Ober-Drast und Groß-Klecan zu einer Ortsgemeinde;

der Landtagsbeschluß betreffs Ausschreibung eines Landeszuschlags vou 30 1/2 kr. von jedem Gulden der direkten Steuern einschließ-

lich des außerordentlichen Zuschlags für das Jahr 1886, und betreffs Deckung des Aufmandes für den Museumsbau;

der Gesetzentwurs betreffs Abänderung des §. 2 des Gesetzes vom 24. Dezember 1884 N. 62. L. -G. -B. über die Beitragspflicht der Assekuranzen zum Aufwande für Feuerlöschzwecke und für Unterstützung verunglückter Feuerwehrmänner;

der Gesetzentwurs, womit der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung ertheilt wird, zur Durchführung einiger gemeinnütziger Unternehmungen ein Anlehen von 2, 000. 000 fl. aufzunehmen;

der Gesetzentwurf, womit mehreren Gemeinden im Königreiche Böhmen die Bewilligung zur Einhebung von Heimatstaxen ertheilt wird;

der Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Chrudim die Einhebung einer Miethzinsumlage bewilligt wird;

Der Gesetzentwurf, womit den Gemeinden Blovic, Meistersdors, Dallwitz und Voseček die Einhebung von Heimatstaxen bewilligt wird, der Gesetzentwurs betreffend die Trennung des vereinigten Vertretungsbezirkes MarschendorfSchatzlar und Errichtung eines selbständigen Vertretungsbezirkes Schatzlar; der Gesetzentwurs, womit die Gemeinde Vysočan zur Einhebung einer Miethzinsumlage ermächtigt wird, der Gesetzentwurf, betreffs Ausscheidung der Gemende Libšic aus dem Welwarner Bezirksvertretungsgebiete und Zutheilung derselben zum Gebiete der Bezirksvertretung Smichov.

Der Gesetzentwurf betreffs Ausscheidung des Gemeinde Neudorf aus dem Gebiete der Vezirksvertretung Moldautein und Zuweisung derselben zum Bezirksvertretungsgebiete Frauenberg;

der Gesetzentwurs, womit eine Bauordnung für die k. Hauptstadt Prag und Vororte erlassen wird;

der Gesetzentwurf, betreffend die Trennung des vereinigten Vertretungsbezirkes Joachimsthal-Platten und Errichtung eines selbstständigen Vertretungsbezirkes Platten;

Gesetzentwurs betreffs Herstellung und Erhaltung von Eisenbahnzufahrtstraßen;

Gesetzentwurs, womit über die Behandlung der gemäß kais. Patentes vom 5. Juli 1853 Nr, 130. RGB. der Ablösung und Regulirung unterliegenden Rechte einzelne abändernde Bestimmungen erlassen werden;

der Gesetzentwurf betreffs Abänderung der §. 26. und 30. des Gesetzes vom 19 Dezember 1875 über die Regelung der Rechtsverhältnis-

sen des Lehrerstandes an den öffentlichen Volksschulen des Königreiches Böhmen;

der Landtagsbeschluß, womit der Landesausschuß zum Abverkaufe von zum Landesgute Košiř gehörigen Grundstücken ermächtigt wurde;

der Gesetzentwurf betreffs Ausscheidung der Gemeinde Wissotschan aus dem Bezirks Vertretungsgebiete Komotau=Sebastiansberg u. deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Saaz;

der Gesetzentwurf, womit der §. 29. des Gesetzes vom 24. Feber 1875 Nr. 16. LGB betreffend die Errichtung, Erhaltung und den Besuch der öffentlichen Volksschulen abgeändert wird;

der Gesetzentwurf betreffend die Abänderung des §. 14. des Realschulgesetzes vom 13. September 1874;

der Gesetzentwurf betreffs Abänderung des §. 75. des Gesetzes vom 19. Dezember 1875 Nr. 86. LGB. über die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentliche Volksschulen;

der Gesetzentwurf betreffs Abänderung der §§. 13. und 15. der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen;

der Gesetzentwurf betreffs Abänderung des §. 106. Alinea 2., der Prager Gemeindeordnung;

der Gesetzentwurf betreffs Ausscheidung der Gemeinde Rehberg aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Rokytnitz und deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Reichenau;

der Gesetzentwurf betreffend die Regulirung der Gewässer im Gebiete mehrerer Wassergenossenschaften des Horicer Bezirkes;

der Gesetzentwurf betreffs Ausscheidung der Gemeinden Klein=Zdikau und Radschau aus dem Bezirksvertretungsgebiete Wolin und deren Bereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Winterberg;

der Gesetzentwurf betreffs Aenderung der Gränzen der Gemeinden Donawitz und Pirkenhammer im Gerichtsbezirke Karlsbad.

Z osnov zákonů, o nichž slavný sněm v posledním zasedání byl se usnesl, a z ostatních usnesení učiněných došly Nejvyššího schválení:                                

Osnova zákona, kterým obci Pražské uděluje se povolení, aby prodala část uličního pozemku ve výměře 206. 93 čtv. m.

Osnova zákona, kterým se spojují místní obec Horní Drast a Velké Klecany v jednu obec místní.

Usnesení sněmu, kterýmž se rozepisuje přirážka zemská na rok 1886 ve výši

30 a půl kr. z každého zlatého přímých daní počítajíc v to mimořádnou přirážku, pak uhražení nákladu na stavbu budovy musejní.

Osnova zákona, kterýmž se mění §. 2. zem. zákona ze dne 24. prosince 1884 č. 62 z. z. ohledně povinnosti pojišťoven k placení příspěvků pro výdaje k účelům hasičství a ku podpoře hasičů k úrazu přišlých.

Osnova zákona, kterým povoluje se obci král. hlav. města Prahy, aby si za účelem provedení několika podniků obecně prospěšných vypůjčila částku 2 milionů zlatých.

Osnova zákona, kterým se několika obcím království českého povoluje vybírání poplatků za přijetí ve svazek domovský.

Osnova zákona, kterým se obci Chrudimi povoluje vybírání přirážky z nájemného.

Osnova zákona, kterým se obcím Blovicům, Meistersdorfu, Dalvicům a Vosečku povoluje vybírání poplatků za propůjčení práva domovského.

Osnova zákona v příčině rozloučeni spojeného zastupitelského okresu MaršovŽacleřského a zřízení zvláštního zastupitelského okresu Žacleřského.

Osnova zákona, kterýmž obec Vysočanská se zmocňuje, aby vybírala přirážku z nájemného.

Osnova zákona, kterým obec Libšická vylučuje se z obvodu okresního zastupitelstva Velvarského a přiděluje k obvodu okresního zastupitelstva Smíchovského.

Osnova zákona, kterým se obec Nová Ves vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Velvarského a přikazuje se k obvodu okresního zastupitelstva Hlubockého.

Osnova zákona, kterýmž se vydává stavební řád pro král. hlav. město Prahu a předměstí.

Osnova zákona v příčině rozloučení spojeného zastupitelského okresu Jáchymov-Blatenského a zřízení samostatného zastupitelského okresu Blatenského.

Osnova zákona v příčině zřizování a udržování příjezdů k železnicím.

Osnova zákona, kterým se ustanovují některé změny v příčině jednání o právech podléhajících dle cís. pat. ze dne 5. července 1853 č. 130 ř. z výkupu anebo uspořádání.

Osnova zákona, kterýmž se mění §§. 26. a 30. zákona ze dne 19. prosince 1875,

jenž se týče upravení právních svazků učitelstva při veřejných školách národních v království českém.

Usnesení sněmu, kterýmž výbor zemský byl zmocněn prodati pozemky náležející statku Košířskému;

Osnova zákona, kterýmž se obec Vysočanská vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Ghomútov-Bastiansperského a přiděluje k obvodu okresního zastupitelstva Žateckého.

Osnova zákona, jímž se mění §. 29. zákona ze dne 24. února 1873. č 16. z. z. o zařizování, vydržování a návštěvě veřejných škol národních.

Osnova zákona, jímž se mění §. 14 zákona ze dne 13. září 1874 o školách reálných.

Osnova zákona, kterým se mění § 75. zákona ze dne 19. prosince 1875 č. 86. z. z., jenž se týče upravení právních svazků učitelstva při veřejných školách národních.

Osnova zákona, kterým se mění §§. 13. a 15. řádu volebního do sněmu zemského v království českém.

Osnova zákona, kterým se mění II. odstavec §. 106. obecního řádu pro hlavní město Prahu.

Osnova zákona, jímž se vylučuje obec Liberk z obvodu okresního zastupitelstva Rokytnického a spojuje s obvodem okresního zastupitelstva Rychnovského.

Osnova zákona, jenž se týče upravení vod v obvodu vodních družstev ChlumDobrá Voda, Hořice-Blsko, Chvalina-Dobrá Voda atd. v okresu Hořickém.

Osnova zákona, jímž se vylučují obce Malý Zdikov a Račov z obvodu okresního zastupitelstva Volyňského a slučují s obvodem okresního zastupitelstva Vimperského.

Osnova zákona, jímž se mění hranice obcí Stanovic a Pirkenhamru v soudním okresu Karlovarském.

Nejv. maršálek zemský: Žádám, aby bylo slavnému sněmu sděleno, jednak, kterým osnovám zákonů od slavného sněmu přijatým nedostalo se Nejvyššího schválení, jednak které osnovy zákonů byly od c. k. vlády s příslušnými poznámkami vráceny.

Ich ersuche dem hohen Hause mitzutheilen. welche Gesetzentwurfe theils die allerhöchste Sanktion nicht erlangt haben, theils von der k. k. Regierung mit entsprechenden Anmerkun-

gen an den LandesausschuB zurückgeleitet worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm (čte: ) Nejvyššího schválení nedostalo se: osnově zákona, kterýmž pro obec města Prahy, její předměstí a sousední místa zavedeno byti má povinné užívání jatek. Důvody, pro které bylo odepřeno Nejvyšší schválení budou slavnému sněmu v příslušné zvláštní zprávě výboru zemského podrobně v známost uvedeny.

Co se týče přijaté slavným sněmem osnovy nových stanov hypoteční banky království českého, tož Jeho Excellence p. předseda ministerstva jakožto správce ministerstva vnitra prohlásil, že jest ochoten osnovu tuto ve srozumění s ministerstvy, jichž se týče, předložiti k Nejvyššímu schválení, ač jestliže výbor zemský na základě plné moci, kterou mu slavný sněm v příčině této udělil změní ji v některých kusech.

Výboru zemskému nevidělo se přistoupiti ku všem změnám vládou navrženým i bude tedy od něho slavnému sněmu o té věci podána zvláštní zpráva.

Co se týče přijaté slavným sněmem osnovy zákona o chovu plemenných býků. poukázalo c k. ministerstvo na to, že německý a český text §. 5. osnovy se nesrovnávají, a že neshoda tato jest schválení řečené osnovy na překážku.

O věci té výbor zemský rovněž podá slavnému sněmu příslušnou bližší zprávu.

Co se konečně týče usnešení slavného sněmu v příčině zřízení okresního soudu v Rožmitále, sdělilo c. k. ministerstvo spravedlnosti, že mu nelze vyhověti tomuto usnesení sněmovnímu, čímž také dle sdělení c. k. ministerstva vnitra odpadá další jednání o osnově zákona v příčině zřízení nového zastupitelského okresu Rožmitálského.

Die Allerhöchste Sanktion hat nicht erlangt der Gesetzentwurs, womit für die Hauptstadt Prag, die Vororte und die Nachbarorte der Schlachtzwang eingeführt wird. Die Gründe der Verweigerung der Allerhöchsten Sanktion werden dem hohen Landtage mittelst diesbezüglichen Berichtes des Landesausschußes zur Kenntniß gebracht werden.

Was den vom hohen Landtage beschlössenen Gesetzentwurf in Betreff eines neuen Statutes für die Hypothekenbank des Königreichs Böhmen anbelangt, hat Seine Excellenz der

Herr Ministerpräsident als Leiter des k. k. Ministeriums des Innern sich bereit erklärt diesen Statutentwurf in Einvernehmen mit den betheiligten Ministerien zur allerhöchsten Genehmigung befürwortend zu unterbreiten, wenn vom Landesausschuße auf Grund der vom hohen Landtage ertheilten Ermächtigung einige Punkte modificirt werden. Der Landesausschuß kann nicht beantragen, allen Modifikationen beizutreten und wird daher hierüber dem hohen Landtage einen diesbezüglichen Bericht erstatten.

In Betreff des vom hohen Landtage beschlossenen Gesetzentwurfes über die Haltung von Zuchtstieren hat das k. k. Ackerbauministerium auf eine Differenz zwischen dem deutschen und böhmischen Texte in §. 5. des Entwurfes hingewiesen, welche der Genehmigung desselben hindernd im Wege steht. Diese Angelegenheit wird gleichfalls den Gegenstand eines besonderen Landesausschußberichtes bilden. Was endlich den Beschluß des hohen Landtags betreffs Errichtung eines Bezirksgerichtes in Rožmital anbelangt, so hat das k. k. Justizministerium erklärt, diesem Landtagsbeschlusse nicht entsprechen zu können, aus welchem Grunde auch laut Mittheilung des k. k. Ministeriums des Innern die weitere Verhandlung über den Gesetzenwurf betreffs Errichtung eines neuen Bezirksvertretungsgebietes mit dem Amtssitze in Rožmital entfällt.

Oberstlandmarschall: Die Funktionen der Ordner haben übernommen, die Herren L. =A. =B. Baron Pfeill, Dr. Schmeykal, Dr. Škarda.

Úřad pořadatelů sněmovních vzali na sebe páni přísedící výboru zemského: svobodný pán Pfeill, dr. Schmeykal, dr. Škarda. Sněmovní kancelář složena jest dle jednacího řádu takto: Tajemníkem sněmovním jest rada výboru zemského Höhm, aktuáry sněmovními jsou tajemníci výboru zemsk. dr. Jakub Haubner, Karel Baretta, Juppa a Tobiš;

Všichni tito složili slib dle §. 4. jednacího řádu.

Das Landtagsbureau ist nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung in folgender Weise gebildet worden. Als Landtagssekretär fungirt der Landesausschußrath Höhnt, als Aktuare die Landtagssekretäre Dr. Jakob Haubner, Karl Baretta, Juppa und Tobisch.

Dieselben haben insgesammt die geschäftsordnungsmäßig vorgeschriebene Angelobung geleistet.

Von den Geschäftsprotokollen der letzten

Landtagssession sind jene der 25, 26. und 27. Sitzung vom 18., 19., und 20. Jänner 1886 noch nicht agnoscirt. Dieselben können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und werde ich mir in der nächsten Sitzung die Anfrage erlauben, ob Jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat.

Z posledního zasedání sněmovního nebyly dosud schváleny jednací protokoly o 25. 26. a 27. sezení ze dnů 18., 19. a 20. ledna 1886. Do protokolů těchto lze nahlédnouti v kanceláři sněmovní, v příštím pak sezení dovolím si učiniti dotaz, má-li kdo proti obsahu těchto protokolů nějakou námitku.

C. k. místodržitelské praesidium zaslalo dvě vládní předlohy a sice vládní předlohu s osnovou zákona o tom, jak se mají stavěti nová divadla, jak se mají zaříditi a provozovati divadla vůbec, pak jak ve příčině jich konati se má úřední služba inspekční a dohled k opatřením bezpečnostním a pak vládní předlohu s osnovou zákona, kterým obec Oujezd vylučuje se z okresu Netolického a přikazuje se okresnímu zastupitelstvu Vodňanskému.

Von Seite des k. k. Statthaltereipräsidiums sind zwei Regierungsvorlagen übermittelt worden und zwar:

1.   Die Regierungsvorlage mit dem Gesetzentwurs betreffend die Bauanlagen bei neuen Theatern, dann die Einrichtung und den Betrieb von Theatern überhaupt und den behördlichen Inspektionsdienst, sowie die Kontrolle der Sicherheitsvorkehrungen.

2.   die Regierungsvorlage mit dem Gesetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Aujezd aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Netolic und deren Einreihung in das Gebiet der Bezirfsvertretung Wodňan.

Ich ersuche die bezüglichen Zuschriften zu verlesen.

Žádám, by dotyčné přípisy bylý sděleny.

Sněmovní sekretář Höhm (čte):

Vaše Jasnosti!

Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenství ráčil Nejvyšším rozhodnutím, daným dne 6. ledna 1886, panu předsedovi ministerstva a správci ministeria záležitostí vnitřních nejmilostivěji uděliti Nejvyšší zmocněni, aby v opise připojenou osnovu zákona zemského o tom, jak se mají stavěti nová divadla, jak se mají zaříditi a provozovati divadla vůbec, pak jak se v příčině jich koná úřední služba inspekční

a jak se v nich dohlíží k opatřením bezpečnostním, jakožto předlohu vládní ve sněmu českém k ústavnímu projednání podati směl.

Vedle vynesení pana předsedy ministerstva a správce ministeria záležitostí vnitřních ode dne 8. a 14. ledna 1886, čísla 92 m. v. a 210 m. v., kladu sobě za čest, žádati Vaši Jasnost, abyste tuto osnovu zákona jakožto předlohu vládní k ústav nímu projednání ve slavném sněmu laskavě přivésti sobě neobtěžoval.

Račtež, Vaše Jasnosti, přijati výraz mé obzvláštní úcty.

V Praze, dne 29. listopadu 1886.

Kraus, p. p.

Euer Durchlaucht!

Seine k. und k. Apostolische Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 6. Jänner 1886 dem Herrn Ministerpräsidenten und Leiter des Ministeriums des Innern die Allerhöchste Ermächtigung Allergnädigst zu ertheilen geruht, den in Abschrift angeschlossenen Entwurf eines Landesgesetzes, betreffend die Bauanlage bei neuen Theatern, die Einrichtung und den Betrieb der Theater üllerhaupt und den behördlichen Inspektionsdienst, sowie die Kontrolle der Sicherheitsvorkehrungen in denselben, als Regierungsvorlage im böhmischen Landtage zur verfassungsmäßigen Behandlung einbringen zu dürfen.

In Folge der Erlässe des Herrn Ministerpräsidenten und Leiters des Ministeriums des Innern vom 8. und 14. Jänner 1886 Zahlen 92 M. J und 210 M. J beehre ich mich Euer Durchlaucht zu ersuchen, diesen Gesetzentwurf als Regierungsvorlage der verfafsungsmäßigen Behandlung im hohen Landtage gefälligst zuführen zu wollen.

Genehmigen Euer Durchlaucht den Ausdruck meiner besonderen Hochachtung.

Prag, am 29. November 1886.

Kraus, F=M. =L.

Praesidium c. k. místodržitelství. Cís. 6844.

Vaše Jasnosti!

Jeho cís. a král. Apoštolské Veličenství ráčil Nejvyšším rozhodnutím daným dne 28. srpna t. r. panu předsedovi ministerstva a správci ministeria záležitostí vnitřních nejmilostivěji uděliti Nejvyšší zmocnění, aby v opise připojenou osnovu zákona zemského, kterým se obec Oujezd vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Neto-

lického a přikazuje k obvodu okresního zastupitelstva Vodňanského, jakožto předlohu vládní v nejbližším zasedání sněmu českého k ústavnímu projednání podati směl.

Vedle vynesení pana předsedy ministerstva a správce ministeria záležitostí vnitřních ode dne 4. září t. r., čís. 3869 m. v., kladu sobě za čest, žádati Vaši Jasnosť, abyste tuto osnovu zákona jakožto předlohu vládní k ústavnímu projednání ve slavném sněmu laskavě přivésti sobě neobtěžoval.

Zároveň mám česť ještě doložiti, že by pro případ, že tato předloha vládní vzhledem k době jednání sněmovního bezpochyby teprvé po 1. lednu 1887 nabýti by mohla moci zákona, §. 2. osnovy zákona následovně zníti měl:

"Zákon tento nabude moci toho dne, kterého bude vyhlášen. "

Račtež, Vaše Jasnosti, přijati výraz mé obzvláštní úcty.

V Praze, dne 26. října 1886.

Kraus p. p.

K. K. Statthalterei=Präsidium. Nr. 6844.

Euer Durchlaucht!

Seine k. und k. Apostolische Majestät haden mit Allerhöchster Entschließung vom 28. August l. J dem Herrn Ministerpräsidenten und Leiter des Ministeriums des Innern die Allerhöchste Ermächtigung allergnädigst zu ertheilen geruht, den in Abschrift angeschlossenen Entwurf eines Landesgesetzes, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Oujezd aus dem Bezirksvertretungsgebiete Netolitz und deren Bereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Wodňan, als Regierungsvorlage in der nächsten Session des böhmischen Landtages zur verfassungsmäßigen Behandlung einbringen zu dürfen.

In Folge des Erlasses des Herrn Ministerpräsidenten und Leiters des Ministeriums des Innern vom 4. September l. J., Z. 3869 M. J. beehre ich mich, Euer Durchlaucht zu ersuchen, diesen Gesetzentwurf als Regierungsvorlage der verfassungsmäßigen Behandlung im hohen Landtage gefälligst zuführen zu wollen.

Zugleich beehre ich mich noch beizufügen, daß für den Fall, als diese Regierungsvorlage mit Rücksicht auf den Zeitpunkt der landtäglichen Verhandlungen voraussichtlich erst nach dem 1. Jänner 1887 Gesetzeskraft erlangen konnte, der §. 2. des Gesetzentwurfes die nachfolgende Fassung zu erhalten hätte:

"Dieses Gesetz tritt mit dem Tage seiner Kundmachung in Wirksamkeit. "

Genehmigen Euer Durchlaucht den Ausdruck meiner besondern Hochachtung.

Prag, am 26. Oktober 1886.

Kraus, FML.

Nejv. mašálek zem.: Předlohy tyto byly již dány do tisku a dnešního dne rozdány a naložím s nimi dle jedncího řádu.

Diese Regierungsvorlagen sind bereits in Druck gelegt und am heutigen Tage verthcilt Worden und ich werde bezüglich derselben die nach der Geschäftsordnung notwendigen Verfügungen treffen.

Es ist mir von Herrn Abg. Ritsche und der geschäftsordnungsmäßigen Zahl von Genossen ein Antrag überreicht worden, welchen ich zu vorlesen bitte.

Landtagssekretär Höhm (liest): Antrag des Abgeordneten Dr. Ritsche und Genossen.

Der hohe Landtag wolle nachfolgendes Gesetz beschließen

Gesetz vom.... wirksam für das Königreich Böhmen betreffend die Aendernng der §§. 18., 19. und 30. des Gesetzes vom 19. Dezember 1875, LGB. vom 10. Febr, 1876 XXIII. Stück.

Nr. 86. zur Regulirung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen Volksschulen des Königreiches Böhmen.

Ueber Antrag des Landtages Meines Königr. Böhmen finde Ich anzuordnen wie folgt:

Die §§. 18., 19. und 30. des Gesetzes vom 19. Dezember 1875, LGB. vom 10. Febr. 1876 XXIII. Stück, Nr. 86 sind außer Kraft gesetzt.

Diese Paragraphe haben nunmehr zu lauten. wie folgt:

§. 18. Die Schulgemeinden werben nach der Bevölkerungszahl, sowie nach den Durchschnitspreisen der wichtigsten Lebensbedürfnisse und anderen örtlichen Verhältnissen in drei Klassen eingetheilt.

Die neuerliche Eintheilung sämmtlicher Schulgemeinden, deren Revision von 10 zu 10 Jahren, sowie deren zwischenweilige Berichtigung wird nach Anhörung der Bezirksschulrathe vom Landesschulrathe mit Zustimmung des Landesausfchusses vorgenommen.

§. 19. Der Jahresgehalt, welchen ein Lehrer in Gemeinden der I. (höchsten) Klasse anzusprechen hat, betragt 700 fl., in Gemein-

den der II. Klaffe 600 fl., in Gemeinden der

III. (untersten) Klaffe 500 ff.

Es sind jedoch von sämmtlichen Schulgemeinden nicht mehr als 120 in die erste und nicht mehr als 300 in die zweite Klasse einzureihen.

§. 30. Der Jahresgehalt eines Unterlehrers an Bürgerschulen beträgt 450 fl., an den Volksschulen 400 fl.

III.

Dieses Gesetz tritt mit 1. Jänner 1888 in Wirksamkeit.

IV.

Mein Minister für Cultns und Unterricht ist mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

In formeller Beziehung beantrage ich die Zuweisung dieses Gesetzentwurfes zur Vorberathung und Antragsiellung an den bestehenden Schulausschuß.

Dr. Nitsche und die geschätsordnungsmaßige Zahl von Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde diesen Antrag übersetzen lassen und der geschästsordnungsmäßigen Behandlung unterziehen.

Dam tento návrh přeložiti a naložím s ním dle jednacího řádu. Žádám, by bylo sl. sněmu sděleno, které spisy byly tiskem rozdány.

Ich ersuche dem hohen Landtage mitzutheilen, welche Druckschriften vertheilt worden sind.

Sněmovní sekretář Höhm. Tiskem bylo rozdáno: čís. sněmovní 18, čís. tisku L: Zpráva výboru zemského o činnosti a závěrce účtů hypoteční banky království českého za rok 1885. Čís sněm. 30, čís. tisku II.: Zpráva výboru zemského s výkazy účetních výsledků zemského a ostatních vedlejších fondů i s dotýčným sumářem za rok 1885. čís. sněm 55, Čís. tisku III.: Zpráva k sněmu v příčině závěrku vyvazovacího fondu prorok 1885. Čís. sněm 66., čís. tisku IV.: Žpráva zemského výboru v příčině rozpočtu vyvazovacího fondu na rok 1887. Čís. sněm. 67., čís. tisku V.: Zpráva výboru zemského s účtem zemským a s dotyčnými závěrkami za rok 1885 až do 30. června 1886. Čís. sněm. 71., čís. tisku VI.: Zpráva výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1887.

Čís. sněm. 93., čís. tisku VII.: Zpráva zemského výboru o podporování pokračovacích škol průmyslových a kupeckých.

Čís. sněm. 95., čís. tisku VIII.: Vládní

předloha o osnovou zákona o tom, jak se mají stavěti nová divadla, jak se mají zaříditi a provozovati divadía vůbec, pak, jak se v příčině jich koná úřední služba, inspekční a jak se v nich dohlíží k opatřením bezpečnostním.

Čís. sněm. 96., čís. tisku IX.: Vládní předloha s osnovou zákona, kterým se obec Oujezd vylučuje z obvodu okresního zastupitelstva Netolického a přikazuje k obvodu okresního zastupitelstva Vodňanského.

čís. sněm. 190., čís. tisku XI.; Zpráva výboru zemského o jednání provedeném v základě resoluce slavného sněmu ze dne 16. ledna 1886 týkající se svolání ankety ku poradě o způsobu zvelebování vývinu železnic silničních v Cechách.

Čís. sněm: 101., čís. tisku XII.: Zpráva zemského výboru o žádostech hospodářských spolků okresu Falknovského, Chebského, Wildštejnského, Karlovarského a okresního zastupitelstva Táborského za změnu §§ 18, 39 a 40 čeledního řádu pro Čechy ze dne 7. dubna 1866 čís. 11 z. z.

Čís. sněm. 104., čís. tisku XlII.; Zpráva výboru zemského o stavu záležitosti provedení oprav hradu Karlova Týna.

Čís. sněm. 106., čís. tisku XIV.. Zpráva výboru zemského s návrhy ohledně prozatimního ustanovení přirážky zemské pro I. čtvrtletí roku 1887.

Im Drucke wurden vertheilt:

L. =Z. 18, Dr=R. I. L=A. =B. über die Geschäftsagenda und den Rechnungsabschluß der Hypothekenbank des Königreiches Vöhmen für das Jahr 1885.

L. =Z. 30. Dr. =N. II. L. =A. =B. mit den Gebahrungsausweisen des Landesfondes sammt Nebenfonden für das Jahr 1885.

L. =Z. 55. Dr. =N. III. L. =A. -B. mit dem Rechnungsabschluße des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1885.

L. =Z. 66. Dr. =N. IV. L. =A=B. über den Voranschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1887.

L. -Z. 67. Dr. =N. V. L. -A. -B. mit der Landesrechnung sammt Specialrechnungsabschlüßen für das Jahr 1885, d. i. für die Periode vom 1. Jänner 1885 bis 30. Juni 1886.

L. -Z. 71. Dr. =N. VI. L. =A. =B. mit dem Landesvoranschlage pro 1887.

L. -Z. 93. Dr. =N. VII. L. =A. =B. betreffend die Subventionirung der gewerblichen und kaufmännischen Fortbildungsschulen.

L. =Z. 95. Dr. =N. VIII. Regierungsvorlage mit dem Gesetzentwurfe betreffend die

Bauanlage bei neuen Theatern, die Einrichtung und den Betrieb der Theater überhaupt und den behördlichen Inspektionsdienst, sowie die Kontrolle der Sicherheitsvorkehrungen in denselben.

L. =Z. 96. Dr. =N. IX. Regierungsvorlage mit dem Entwurfe eines Gesetzes betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Oujezd aus dem Bezirksvertretungsgebiete Netolitz und deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Wodňan.

L=Z. 100. Dr. =N. XI. L. =A. B. betreffend die auf Grund der Resolution des hohen Landtages vom 16. Jänner 1886 wegen Einberufung einer Enquete behufs Berathung von Maßregeln zur Forderung des Straßeneisenbahnwesens in Böhmen gepflogenen Verhandlungen.

L. =Z. 101. Dr. =N. XII. L. =A. =B. über die Petitionen der landw. Vereine der Bezirke Falkenau, Eger, Wildstem, Karlsbad und der Vezirksvertretung Tábor um Abänderung der §§ 18, 39 und 40 der Gefindeordnung für Böhmen vom 7. April 1866, Z. 11. LGBl.

L. =Z. l04. Dr. =N. XIII. L. =A. =B. über

den Stand der Angelegenheit betreffend die Restaurirung der Burg Karlstein.

L. =Z. 106. Dr. =N. XIV. Bericht des Landesausschußes mit Anträgen wegen provisorischer Ausschreibung der Landeszuschläge für das 1. Quartal 1887.

Oberstlandmarschall. Ich ersuche, dem hohen Hause mitzutheilen, was an Petitionen eingelaufen ist.

Žádám, aby slavnému sněmu byly sděleny došlé petice.

Landtagsaktuar Dr. Haubner (liest): Abg. Dr. Czyhlarz überreicht die Petition der Lehrerschaft Gablonz bezüglich der materiellen Besserstellung der Lehrpersonen.

Posl. Tonner petici místní školní rady v Křínci za vřadění tamní školy do vyšší třídy služného učitelů.

Posl. dr. Kvíčala petici učitelstva okresu Králodvorského za zrušení 4. třídy služného učitelů.

Abg. Dr. Schlesinger Petition des pädagogischen Vereines des Landbezirkes Reichenberg um Aufhebung der 4. Lehrergehaltsklasse.

Derselbe Abgeordnete mit der Petition des Gablonz=Tannwalder Vereines in derselben Angelegenheit.

Posl. dr. Bach s petici jednoty učitelské "Budeč" v Hoře Kutné za zrušení 4. třídy služného učitelů.

Tentýž s peticí městké rady v Hoře Kutné za udělení podpory na zřízení a vydržování pokračovací řemeslnické školy v Kutné Hoře.

Nejvyšší maršálek zemský. Es sind mir eine Reihe von Urlaubsgesuchen zugekommen.

Došlo mně několik žádostí za dovolenou a sice: Pan poslanec hrabě Deym žádal v dopise, který zaslal na mne, o 14denní dovolenou.

Der Herr Abgeordnete Graf Deym hat um einen 14-tägigen Urlaub gebeten.

Předložím tuto otázku slavn. sněmu.

Ich lege diese Frage zur Entscheidung dem hohen Hause vor.

Abgeordneter Gras Deym bittet um einen 14=tägigen Urlaub.

Pan posl. hrabě Deym žádá za 14denní dovolenou.

Žádám pány, kteří to povolují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, Welche den Urknb bewilligen, die Hand zu erheben. Ist bewilligt.

Jest povoleno.

Pan posl. Josef Müller žádá za příčinou churavosti za dovolenou na čtyry neděle.

Herr Abgeordnete Josef Müller bittet Wegen andauernden Unwohlseins um einen 4= wöchentlichen Urlaub.

Ich ersuche das Gesuch zu verlesen.

Sněm. sekr. Höhm (čte):

Hohes Präsidium! Der achtungsvollst Gefertigte stellt in Folge andauernden Unwohlseins die Bitte: Ein hoher Landtag wolle ihm in Berücksichtigung dessen einen vierwöchentlichen Urlaub geneigtest ertheilen. Mit ausgezeichneter Hochachtung.

Indic am 6. Dezember 1886.

Ergebenster Jos. Müller.

Nejvyšší maršálek zemský.

Ich werde über das Urlaubsgesuch des Herrn Abg. Josef Müller abstimmen lassen.

Dám hlasovati o žádosti za dovolenou pana posl. Müllera.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by vyzdvihli ruku. Jest povolena.

Ist bewilligt.

Pan posl. Bedřich Schwarz taktéž zaslal žádost.

Herr Abgeordneter Friedrich Schwarz hat gleichfalls ein Urlaubsgesuch eingesendet. Das Gesuch ist zu verlesen.

Sněm. sekretář rada Höhm (čte): Vysoký sněme! Následkem pádu porouchal jsem si nohu a trpím velké bolesti, které mně nemožno činí delší dobu na jednom místě déle sedět; z této příčiny s to nejsem se nyní sněmovního zasedání účastnit a jsem nucen k žádosti: Vysoký sněme, račiž mně čtyrnedělní dovolenou povoliti!

V Sázavě, 5. pros. 1886.

Bedřich Schwarz.

Nejv. maršálek zemský: Pan poslanec Bedřich Schwarz žádá za čtyrnedělní dovolenou.

Der Herr Abg. Friedrich Schwarz bittet um einen vierwöchentlichen Urlaub.

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by zdvihli ruce.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben. Ist bewilligt.

Jest povolena.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP