Pondělí 29. září 1884

Stenographischer Bericht

über die

12. Sitzung der II. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 29. Sept. 1884.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowicz.

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische:K.k. Statthalter Se. Excell. Dr. Alfred Freiherr von Kraus, k. k. Statthalterei-Rath Friedrich Kmoch und k. k. Statthaltereirath Mattaß.

Beginn der Sitzung um 11 Uhr 30 Minuten Vormittag.

Stenografická zpráva

o

12. sezení II. zasedání Českého sněmu z r. 1883, dne 29. září 1884.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k usnášení dostatečném.

Co zástupcové vlády: C. k. místodržitel Jeho Exc. Dr. Alfred svob. pán Kraus, c. k. místodrž rada Bedřich Kmoch a c k. místodrž. rada Mattass.

Sezení počalo o 11. hod. 30 minut dopoledne.

Inhalt:

1.  Präsidialmittheilungen.

2.  Interpellation des Dr. Krosta und Genossen.

3.  Tagesordnung.

1. Landesausschußbericht über die Wahl von zwei Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des nicht sideikommissarischen Großgrundbesitzes. (ungedr. Ldtg.-Z. 165).

2. Mündlicher Bericht der Budgetkommiss über die Petitionen des Kuratoriums des nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg um Gewährung einer Subvention und über die Petition der Prager Handels- und Gewerbekammer um Subventionierung des kunstgewerblichen Museums in Prag,

3. Bericht der Budgetkommission über die Rechnungsabschlüsse des gräfl. Straka'schen Stiftungsfondes und Reservebaufondes für das Jahr 1883. (Druck 50 Ldtg.-Z. 166).

4. Bericht der Landeskulturkommission über das Projekt betreffend das Gebäude für das pomologische Institut in Troja und über den Statutenentwurf für dieses Institut. (Dr. 47 Ldtg.-Z. 157).

5. Bericht der Landeskultur-Kommission über den Gesetzentwurf, betreffend die äußere Kennzeichnung der zum Schutze der Landeskultur und Jagd bestellten und beeideten Wachorgane. (Druck 48 Ldtg.-Z. 163.)

6. Bericht der Budgetkommission über die Rechnungsabschlüsse des freiwilligen Schützen-

fondes und des freiwilligen Schützen=Inwalidenfondes für das Jahr 1883. (Druck 51 Ldtg.=Z. 167.)

7. Bericht der Budgetkommission über die Rechnungsabschlüsse des Erzherzogin=Gisela= Taubstummen=Stiftungsfondes, des Gerstner'schen Stiftungsfondes, des Kaiser Leopold´schen Mädchen=Stiftungsfondes und des Propinations=Entschädigungsfondes für das Jahr 1883. (Druck 52 Ldtg.=Z: 168.)

8. Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Ortschaft Lodus um Ausscheidung aus der Ortsgemeinde Lodus und Konstituirung als selbständige Gemeinde, beziehungsweise um Konstituirung der Ortschaften Lodus, Dürnfellern, Bucharten und Gutwasser je zu einer selbstständigen Gemeinde. (ung. Ldtg.=Z. 156.)

9. Bericht der Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde Pohřebačka um Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Pardubitz und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Königgrätz. (ungedr. Ldtg.=Z. 158.)

10. Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde Schellenken um Ausscheidung aus der Gemeinde Sabruzan und Konstituirung als eine selbstständige Gemeinde. (ungedr. Ldtg.=Z. 159.)

11. Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Ortschaften Aloisburg und Johannesthal um Ausscheidung aus dem Gemeindeverbande mit Rumburg und Konstituirung als selbstständige Gemeinde. (ungedr. Ldtg.=Z. 160.)

Obsah:

1.  Sdělení předsednictva.

2.  Dotaz dr. Krofty a soudruhů.

3.  Denní pořádek.

Zpráva výboru zemského o volbě dvou poslanců pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským nevázaných. (net. č. sn. 165.)

Ústní zpráva rozpočtové komise o petici kuratoria průmyslového musea pro severní Cechy v Liberci za udělení subvence

a o petici obchodní a živnostenské komory v Praze za udělení subvence umělecko-průmyslovému museu v Praze.

Zpráva komise budžetní o účetní závěrce nadačního fondu, reservního fondu stavebního hraběte Straky za rok 1883. (tisk. 50 c. sn. 166).

Zpráva komise zemědělské o projektu stavby nové budovy pro pomologicky ústav v Troji a o osnově stanov organisačních pro týž ústav (tisk 47 č. sn. 157).

Zpráva komise zemědělské, o osnově zákona v příčině zevnějšího označení strážních zřízenců přísežních ustanovených k ochraně zemevzdělání a honitby. (tisk 48 č. sn. 163.)

Zpráva komise budžetní o účetních závěrkách fondu ku zřízení sboru dobrovolných střelců a fondu ku podporování vysloužilých dobrovolných střelců za rok 1883 (tisk 51 č. sn. 167.)

Zpráva komise budžetní o účetních závěrkách nadačního fondu arcivévodkyně Gisely, fondu nadace Gerstnerovy, fondu nadace císaře Leopolda pro dívky a fondu pro náhradu za propinací za rok 1883. (tisk 52 sn. 168.)

Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti osady Mladé za vyloučení z místní obce Mladé a ustavení jako samostatná obec potahmo za ustavení obcí Mladé Suchých Vrben, Bucherky a Dobré Vody a ustavení v samostatné obce. (net. č. 156.)

Zpráva komise pro okresní a obecni záležitosti o petici obce Pohřebačky za vyloučení ze soudního okresu Pardubického a přikázání k soudnímu okresu Královéhradeckému. (net. č. sn. 158.)

Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o peticí osady Zelenek za vyloučení z obce Zabružan a ustavení jako samostatná obec. (net. č. sn. 159.)

Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti osad Aloisburku a Jánska za vyloučení z obecního svazku

s Rumburkem a ustavení jako samostatná obec. (net. č. sn. 160.)

Nejv. maršálek zem.: Jest dostatečný počet poslanců shromážděn, zahajuji schůzi.

Die hohe Versammlung ist beschlußfähig; ich eröffne die Sitzung.

Jednací protokoly 9. sezení ze dne 23. září byly dle článku 24. jednacího řádu k nahlédnutí vyloženy.

Není-li námitek prohlásím je za schváleny.

Die Geschäftsprotokolle der 9. Sitzung vom 23. September wurden nach den Bestimmungen des § 24. der Geschäftsordnung zur Einsicht aufgelegt.

Wenn gegen deren Inhalt keine Einwendung erhoben wird, so werde ich dieselben für agnoszirt erklären.

Diese Protokolle sind agnoszirt.

Tyto prokoly jsou schváleny.

Hohes Haus! Vom Stadtrathe zu Budweis ist an das Präsidium des Landtages die Anzeige erstattet worden, daß unser College

Herr Bürgermeister von Budweis Eduard Claudi aus dem Leben abberufen worden ist. Der Verstorbene hat durch eine lange Reihe von Jahren dem hohen Hause als Mitglied angehört und war durch mehrere Jahre als Oberstlandmarschallstellvertreter an der Leitung der Verhandlungen des böhmischen Landtages betheiligt - seine patriotische Ueberzeugung, die Liebe zu seinem Vaterlande und das Vertrauen feiner Mitglieder sind Umstände, auf welche ich nur hinzuweifen brauche, damit mir Zugestimmt Werde, Wenn ich ausspreche, daß an Seinem Ableben in den weitesten Kreisen Antheil genommen werden wird. (Bravo links).

Dovoluji si žádati slavný sněm, by povstáním vyjevil soustrast svou nad úmrtím p. Edvarda Claudiho.

Ich ersuche das hohe Haus durch Aufstehen von den Sitzen seine Theilnahme am Ableben des H. Bürgermeisters Eduard Claudi auszusprechen

(Stane se).

(Geschieht).

Churavostí omluvili nepřítomnost svou při dnešním sezeni páni poslanci probošt Štulc, p. Klimeš a vikář Duben.

ES haben ihr Ausbleiben von der heutigen Sitzung durch Unwohlsein entschuldigt die Herren Abgeordneten Probst Štulc, Klimeš u. Vikär Duben.

Do komise pro změnu zákona o okresních záložnách jsou zvoleni, a sice:

Z kurie velkostatkářů, kdež odevzdáno 29 hlasů pp. dr. Palacký, svob pán Nádherný, pan Schulz, každý 29 hlasy.

Z kurie měst a míst průmyslových, kdež odezdáno 26 hlasů, pp. Bernardin, Stibitz, Theumer, každý 26 hlasy.

Z kurie obcí venkovských, kdež odevzdáno 26 hlasů pp. dr. Bráf, dr. Herold a Pleva, každý 26 hlasy.

Tato komise se ihned ustavila a zvolila sobě za předsedu svob. pána Nádherného, za místopředsedu jest zvolen p. Theumer, za zapisovatele pp. dr. Herold a Bernardin.

Die Kommission für Abänderung des Gesetzes betreffend die Bezirksvorschußkassen wurde gewählt und zwar wählte die Kurie des Großgrundbesitzes bei Abgabe Von 29 Stimmen die Herren Dr Palacký, Freiherr V. Nádherný, H. Schulz, jeden mit 29 Stimmen.

Von der Kurie der Städte und Industrialorte wurden gewählt bei Abgabe Von 26 Stimmen die Herren: Bernardin, Stibitz, Theumer, jeder mit 26 Stimmen.

Von der Kurie der Landgemeinden wurden abgegeben 26 Stimmen, und es wurden gewählt die Herren: Dr. Bráf, Dr. Herold und Pleva, jeder mit 26 Stimmen.

Die Kommission hat sich sofort konstituirt und wählte zum Obmanne den Freiherrn von Nádherný, zum Obmannstellvertreter Herrn Theumer, zu Schriftführern die Herren Dr. Herold und Bernardin.

Der Abgeordnete Wenzel Peter Freiherr Von Dobřenský ersucht um einen virzehntägigen Urlaub.

Pan posl. svob. pán Václav Petr Dobřenský žádá za čtrnáctidenní dovolenou.

Landtags=Sekr. Sládek liest: An das

Präsidium des h. Landtages des Königreiches Böhmen.

Endesgefertigter bittet wegen Geschäfte, um Gewährung eines vierzehntägigen Urlaubs. Wenzel Petr Freih. Dobřenský, Preitenhof am 27. Sept. 1884.

Nejv. maršálek zem.: Žádám pány, kteří s tím souhlasí, aby žádaná dovolená byla povolena, by vyzdvihli ruku.

Ersuche die Herren, welche damit einverstanden sind, den ersuchten Urlaub zu bewilligen, die Hand zu erheben.

(Stane se).

(Geschieht).

Der Urlaub ist ertheilt.

Dovolena je povolena.

Žádám, by byl přečten seznam spisů tiskem rozdaných.

Ich ersuche das Verzeichniß der im Drucke vertheilten Gegenstände mitzutheilen.

Sněm. sekr. Sládek čte: Tiskem rozdány:

č. 164. Zpráva výboru zemského o přístavkách a přestavkách i jiných opatřeních r. 1882 v německém divadle zemském z ohledu bezpečnosti provedených.

č. 167. Taktéž o účetních závěrkách fondu ku zřízení sboru dobrovolných střelců a fondu ku podporování vysloužilých dobrovolných střelců za r. 1883.

č. 169. Zpráva komise rozpočtové o účetní závěrce fondu vyvazovacího za r. 1883.

č. 170. Zpráva komise rozpočtové o rozpočtu fondu vyvazovacího na r. 1885.

č. 173. Zpráva výboru zemského v příčině změny řádu volení do sněmu zemského království Českého.

č. 174. Návrh poslance dra. Herbsta

a soudruhů na změnu §§. 13. a 15. řádu volení do sněmu zemského království Českého.

č. 175. Zpráva komise pro záležitosti káznice o petici obce Kozojedské za opatření v příčině vydržování cikánské rodiny Janečků.

č. 176. Zpráva komise pro záležitosti káznice o usnesení enketní komise a zprávě zemského výboru v příčině reorganisace zemské káznice a zřízení donucovacích pracoven, pak

stenografická zpráva 10. sezení.

Ldtg.=Sekr. Sládek: Im Drucke wurde vertheilt:

Z. 164. L.=A.=B. über die aus Sicherheitsrücksichten im deutschen Landestheater im I. 1882 durchgeführten Zu= und Umbauten und sonstige Sicherheitsvorkehrungen.

Z. 167. Bericht der Budget-Kommission über die Rechnungsabschlüsse des freiwilligen Schützenfondes und des freiwilligen Schützen= Invalidenfondes für das J. 1883.

Z. 169. Ingleichen über den Rechnungs= abschluß des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1883.

Z. 170. Ingleichen über den Voranschlag des Grundentlastungsfondes für d. J. 1885.

173. Landesausschußbericht über die Abänderung der Landtagswahlordnung.

Z. 174. Antrag des   Abg. Dr. Herbst u.

Genossen auf Abänderung  der §§. 13 und 15.

der Landtagswahlordnung   für das Königreich Böhmen

Z. 175. Bericht der Commission für Angelegenheiten der Landescorrektionsanstalt über die Petition der Gemeinde Kozojed um Verfügung bezüglich der Zigeunerfamilie Janeček.

Z. 176. Bericht der Commission für Angelegenheiten der Landeskorrektionsanstalt über die Beschlüße der Enquete=Commission und den Bericht des Landesausschußes betreffend die

Reorganisirung der Landeskorrektionsanstalt u. die Errichtung von Zwangsarbeitshäusern.

Endlich der stenographische Bericht der 10. Sitzung.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche den Einlauf der Petitionen dem hohen Hause mitzutheilen.

Žádám, by slavnému sněmu byly sděleny došlé petice.

Sněm. sekr. Sládek (čte): č. 595. Posl. p. Zeithammer s peticí představenstva obce Libně u Prahy v příčině interpelace p. dra. Knolla a soudruhů.

Z. 596. Abg. H. Dr. Rilke mit Pet. des Bez.=Ausschußes in Rochlitz um Anlegung doppelgeleisiger Schlittenfahrbahnen auf den Bezirks= und Landesstrassen.

č. 597. Posl. p. prof. Tilšer s pet. obecního představ. spoj. obce Troja-Podhoř za zřízení mostu přes Vltavu v Troji ze zemských prostředků.

Z. 598. Abg. H. Dr. Waldert mit Pet. des Bez.=Aussch. Luditz um Abänderung des Gesetzes über landw. Bezirksvorschußkassen.

č. 599. Posl. pan Adámek s pet. okr. zastup. v Hlinsku v příčině upravení zdravotní policie na venkově.

č. 600. Posl. pan Engl s peticí městské rady v Jílovém, aby hypoteční banka král. Českého poskytovala obcím úvěr na potřeby obecní a aby míru úroků a splátek snížila.

č. 601. Posl. hrabe Kaunitz s peticí zastup. obce Vysoké (okr. Mělník) za vydání zákona, aby do škol přijímány byly jenom dítky znalé jazyka vyučovacího.

č. 602. Týž pan poslanec s peticí obce Velký Újezd v téže zálež.

č. 603. Posl. pan Adámek s peticí výboru učit. jednoty "Budeč" v Uhlířských Janovicích v téže záležitosti.

č. 604. Posl. p. Kahles s pet. Budče Ledečské v téže záležitosti.

č. 605. Posl. p. Jos. Pražák s peticí zastup. obce Čečelické v téže záležitosti.

č. 606. Posl. pan Pražák s peticí obce Kadlínské v téže zálež.

č. 607. Posl. pan Pražák s peticí obce Skramouše v téže zálež.

č. 608. Týž pan posl. s peticí obce Stránky v téže zálež.

č. 609. Posl. pan Zeithammer s peticí obce Libně u Prahy v téže zálež.

č. 610. Posl. hrabě Kaunitz s peticí obce Benešova u Semil v téže zálež.

č. 611. Posl. p. dr. Krejčí s peticí učit. spolku "Budeč" v Lounech v téže zálež.

č. 612. Posl. pan Vepřík s peticí okr. výboru v Mnich. Hradišti v téže zálež.

č. 613. Poslanec pan dr. Čelakovský s peticí Libensko-Karlínské ,,Budče" v téže zálež.

č. 614. Posl. pan dr. Sedláček s peticí místní školní rady v Seči (okr. Plzeňský) o vřadění tamní školy do vyšší třídy platů učitelských.

č. 615. Posl. pan dr. Seidl s peticí místní školní rady v Stráži u Domažlic v téže záležitosti.

č. 616. Posl. pan Morávek s peticí místní školní rady v Moravanech v téže zálež.

č. 617. Posl. p. Duchek s peticí J. Mudry, správce školy v Čečovicích v téže zálež.

č. 618. Posl. pan dr. Peták s peticí obce Německá Bříza za udělení podpory na stavbu školní budovy.

č. 619. Posl. p. dr. Bach s peticí řemeslnické besedy v Hoře Kutné za udělení subvence na vydržování školy pokračovací.

č. 620. Poslanec p. prof. Tilšer s pet. učitelské jednoty "Komenský" v Českém Brodě za zlepšení hmotných poměrů učitelstva.

Z. 621. Abgeord. H. Dr. Roser mit Pet. des Braunauer Lehrerfortbildungsvereines um materielle Besserstellung des Lehrerstandes.

č. 622. Posl. pan Vepřík s pet. hospodářského spolku pro okres Bělský v příčině zřízeni zemské pojišťovny.

č. 623. Poslanec pan Kořán s petici rady města Rožmitálu za zřízení okresního soudu v Rožmitále.

Č. 624. Poslanec pan Kubíček s pet. hosp. spolku ve Volyni za vydání zákona, aby zemědělská rada vysýlala přiměřený počet posl. do sněmu zemského.

č. 625. Poslanec pan Vepřík s petici hospodářské jednoty Mnichovo-Hradištské v příčině kurie cukrovarnické.

č. 626. Poslanec pan Hevera s petici hospod. spolku v Poděbradech v příčině krise cukrovarnické.

č. 627. Poslanec p. dr. Naxera s pet. hospodářského spolku v Jindř. Hradci v příčině souhlasu s pet. hospod. průml. spolku pro okres Mělnický u záležitosti kriso cukrovarnické.

č. 628. Poslanec p. dr. Naxera s pet. hospodářského spolku v Jindřich. Hradci v příčině souhlasu s pet. hospod. průmyslového spolku ve Slaném v záležitosti krise cukrovarnické.

Endlich Z. 629. Der Herr Abgeordnete Wolfrum überreicht eine Pet. der Handels u. Gewerbekammer in Reichenberg um Subventionirung des Reichenberger nordböhmischen Gewerbemuseums.

Oberstlandmarschall: Bevor wir zur Tagesordnung übergehen, werde ich noch eine Interpellation verlesen lassen.

Byla mně odevzdána interpelace pana posl. dra. Krofty a soudruhů k J. Excell. p. místodržiteli co zástupci vlády. Žádám, by interpelace byla přečtena.

Sn. sekr. Sládek (čte):

Interpelace dra. Krofty a soudruhů k Jeho Excell. p. místodržiteli co zástupci c. k. vlády.

K opětným a četným žádostem za zřízení české školy průmyslové v Plzni, jež podány byly od města Plzně, obchodní a živnostenské komory plzeňské, zastupitelstev všech okresů v obvodu této komory ležících, korporac a průmyslníků z celých téměř západních Cech došel konečně 31. července roku 1883 purkmistrovský úřad v Plzni pak živnosten. komoru v Plzni jakož i okresní výbor, přípis vysokého c. k. místodržitelství, ve kterém se sděluje, že vysoké ministerstvo vyučování dle vý-

nosu ze dne 17. července 1883 čís. 20817 počátkem roku 1884-1885 hodlá zříditi v Plzni státní školu pro dílovedoucí s vyučovací řečí českou, když obec plzeňská pro ústav ten poskytne potřebné místnosti a obstará jich vytápění a osvětlení, jakož i zjedná potřebné služebnictvo na svůj náklad.

Zároveň poukázáno k tomu, že zařízení toto bude vyžadovati velký náklad a vysloveno očekávání, že obchodní komora přispěje k tomuto nákladu 500 zl. zastupitelstvo pak súčastněných okresů také 500 zl., tedy každý okres částkou 28 zl.

Dne 18. září 1883 došel úřad purkmistrovský v Plzni druhý přípis vysokého místodržitelství, ve kterém se sděluje, že vysoké ministerstvo samostatnou školu pro dílovedoucí s vyučovací řečí českou místo roku 1884/5 již roku 1383|4 otevříti chce, a 27. září 1883 sdělen byl zmíněnému purkmistrovskému úřadu výnos vysokého ministerstva ze dne 13. září 1883 čís. 17335, jímž od obce plzeňské se žádal příspěvek 1100 zl. a bezodkladné zaopatřeni místnosti pro uvedený ústav, jelikož prý na rok 1883 potřebné výlohy v státním rozpočtu kryty nebyly. Mimo to žádala c. k. vláda na tomto slavném sněmu příspěvek na zařízení školy té, který též v částce 3000 zl. do rozpočtu zemského byl vložen.

Obec plzeňská zavázala se vystavením listiny, jakou si c. k. ministerstvo bylo přálo, že bude zaopatřovati na svůj náklad pro školu dílovedoucích s vyučovací řečí českou potřebné místnosti a obstarávati

svým nákladem jich vytápění, osvětlování a posluhu a vložila za tou příčinou do rozpočtu svého částku 1500 zl. Téměř veškerá okresní zastupitelstva složila své příspěvky, obchodní komora v Plzni odevzdala již 13. ledna 1884 v hotovosti obnos 500 zl. a sice učinili tak všichni přispívatelé v tom úmyslu, aby zřízení školy ještě v roce 1883 - 84 umožnili.

Příspěvky ty byly. jak jsme se přesvědčili od dotyčných zeměpanských úřadů přijaty. Přes to nebyla škola ta zřízena, jelikož školní rok již započal a c. k. vláda ani o to se nepostarala, aby i do letošního rozpočtu zemského jakýsi příspěvek byl vložen, jako se to loňského roku stalo.

Jelikož vysoká c. k. vláda příspěvky okresů a obchodní komory vyžádala na zařízení školy v roce 1883-84, a jelikož příspěvky ty též jen proto ochotně poskytnuty byly, aby toto zřízení české školy stalo se co nejdříve, a jelikož obec Plzeňská, ačkoliv žádostí svojí ze dne 6. května 1884 č. 1682 výslovně žádala vys. c. k. ministerstvo za sdělení, mnoholi a jaké místnosti pro onu školu opatřiti má, a neobdrževši odpovědi žádné, tuto svoji žádost dnem 8. července 1884 čís. 1682 opětovola, vůbec ani žádné vyřízení nedostává; dovolují sobě v úctě podepsaní Jeho Excellenci panu místodržiteli co zástupci vlády dotaz:

1.    Jsou Jeho Excellenci věci ty známy ?

2.  Co hodlá c. k. vláda učiniti, aby složené příspěvky co nejdříve k určenému cíly upotřebeny byly?

V Praze, dne 28. září 1884.

Dr. Krofta a 42 soudruhů.

Nejv. maršálek zem. Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

První předmět denního pořádku jest zpráva výboru zemského o volbě dvou poslanců pro volební sbor držitelů velkostatků svazkem svěřenským nevázaných.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht über die Wahl

von zwei Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes.

Berichterstatter ist Herr Baron Pfeill.

Berichterstatter Baron Pfeill:

Hoher Landtag!

Bei der auf den 20. dieses Monats ausgeschriebenen und an diesem Tage vorgenommenen Wahl von 2 Landtagsabgeordneten für den Wahlkörper des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes haben sich von 410 Wahlberechtigten 113 theils persönlich theils in Vollmacht betheiligt, welche insgesammt ihre Stimmen für die Herren Karl Grafen Chotek, k. k. Botschaftssekretär und Gutsbesitzer, dann für Wenzel Schulz Gutsbesitzer in Želkowic abgegeben haben.

Die genannten Herren erscheinen Sonach einstimmig gewählt, und nachdem gegen den Wahlvorgang und das Wahlergebniß keine Einwendung erhoben wurde, erlaubt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren: Karl Grafen Chotek und Wenzel Schulz zu Landtagsabgeordneten indem Wahlkörper des nichtfideikommissarischen Großgrundbesitzes für giltig anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný Sněme! Račiž volbu pp. Karla hraběte Chotka a Václava Schulze za zemské poslance pro volební sbor držitelů velkých statků svazkem svěřenským nevázaných za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování.

Zemský výbor činí návrh, by slavný sněm uznal volbu pana hraběte Karla Chotka a pana Václava Schulze za platnou.

Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Karl Grafen Chotek und des H. Wenzel Schulz für giltig anerkennen.

Ich ersuche die Herren, Welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli raku.

(Stane se). Jest přijat.

Es ist angenommen.

Bevor wir in der Tagesordnung weiter sortschreiten, habe ich die Ehre, dem hohen Hause mitzutheilen, daß ich genöthigt bin den Punkt 6 der Tagesordnung, nämlich den Bericht der Budgetkommission über die Rechnungsabschlüsse des freiwilligen Schützenfondes und des freiwilligen Schützen-Invalidenfondes für das Jahr 1883 von der heutigen Tagesordnung aus dem Grunde abzufetzen, weil der betreffende Bericht in der vorigen Sitzung nicht im Drucke vertheilt wurde, wie ich bei Festsetzung der Tagesordnung angenommen hatte, sondern erst heute Zur Vertheilung gelangt ist.

Dovoluji sobě ohlásiti, že beru odstavec 6. dnešního denního pořádku z denního pořádku, poněvadž dotyčná zpráva bugetní komise, která se týče účetních závěrků fondu ku zřízení sboru dobrovolných střelců za r. 1883. nebyl v tisku rozdán mezi sezením posledním, jak jsem se domníval, když jsem postavil tuto záležitost na denní pořádek, nýbrž teprve dnešního dne.

Příští předmět denního pořádku jest ústní zpráva rozpočtové komise o petici kuratoria průmyslového musea pro severní Čechy v Liberci za udělení subvence a o petici obchodní a živnostenské komory v Praze za udělení subvence uměleckoprůmyslovému museu v Praze.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der mündliche Bericht der BudgetKommission über die Petition des Curatoriums des nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg um Gewährung einer Subvention, und über die Petition der Handels und Gewerbekammer in Prag um Subventionirung des Kunstgewerblichen Museums in Prag.

Zpravodajem jest pan Dr. Mattuš, dávám jemu slovo.

Zpravodaj p. dr. M a t t u š ;

Kuratorium severočesk. průmyslovéhomusea v Liberci podalo k slavnému sněmu petici za příspěvek k doplnění sbírek a za roční stálou podporu.

Stejná petice došla slavný sněm od obchodní komory Pražské a sice týkající se uměleckého průmyslového musea v Praze. Budžetní komise při důležitosti, kterou průmyslová musea mají, nepokládá to za přiměřené, aby teprvé ukončením porad svých při předložení rozpočtu předložila návrh na formální pojednání těchto věcí, nýbrž hledíc k tomu, aby ještě během zasedání meritorně mohlo se rozhodnutí státi ze strany slavného sněmu, činí dnes návrh na formální pojednání ze strany zemského výboru.

Připomínám k tomu, že během předešlé schůze předložena byla třetí stejného směru petice a sice jak od městské rady Plzeňské, taktéž od obchodní komory Plzeňské ohledně příspěvků a podpor oddělení průmyslového Plzeňského musea. Ačkoliv v té příčině budžetní komise nedospěla ještě k návrhu, myslím, že to bude sloužiti k urychlení a usnadnění věcí, když dovolím si připojiti arciť jenom osobní návrh svůj k návrhu budžetní komise.

Návrh pak budžetní komise zní: Petice čís. 316. kuratoria severočeského průmyslového musea a čís. 401. obchodní a živnostenské komory v Praze, aby se severočeskému průmyslovému museu v Liberci a umělecko - průmyslovému museu v Praze z prostředků zemských povolily jednak příspěvky k doplnění sbírek, jednak roční příspěvky k vydržování těchto museí odevzdávají se zemskému výboru, aby je prozkoumal, a co nejdříve ovšem že během tohoto sněmovního zasedání sněmu zprávu o nich s návrhy podal. Připojuju tedy k tomu návrh, aby taktéž bylo naloženo s peticemi týkajícími se průmyslového musea plzeňského.

Die Budgetkommission Stellt den Antrag, die Petition Zahl 316 des Curatoriums des nordböhmischen Gewerbemuseums in Reichenberg und die Petition Zahl 401 der Prager Handels- und Gewerbekammer, dahingehend, daß dem nordböhmischen Gewerbemuseum in Reichenberg und dem kunstgewerblichen Mu-

seum in Prag aus Landesmitteln einerseits Beiträge zur Kompletirung der Sammlungen, anderseits Jahresbeiträge zur Erhaltung dieser Museen gewährt werden, an den Landesausschuß mit der Weisung gerichtet werden, ehestens, jedenfalls aber noch im Laufe dieser Session hierüber Bericht und Antrag zu erstatten.

Ich erlaube mir den Antrag beizufügen, daß ebenso mit den eingelaufenen Petitionen hinsichtlich des Pilsner Gemerbemuseums verfahren werde.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Nežádá-li nikdo za slovo, přejdeme k hlasování.

Wir schreiten zur Abstimmung.

Die Budgetkommission beantragt den Gegenstand an den Landesausschuß zur Berichterstattung zu überweisen.

Budžetní komise navrhuje, by záležitosti tyto byly odkázány zemskému výboru k podání zpráv, s tím dodatkem, by zprávy tyto bylo podány ještě během tohoto zasedání.

Mit dem Zusatze, daß diese Berichte noch im Laufe dieser Session zu erstatten sind.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

(Stane se.)

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Budgetkommission über die Rechnungsabschlüsse des gräflich Straka'schen Stiftungsfondes und des Reservebaufondes für das Jahr 1883.

Příští předmět denního pořádku jest zpráva komise budžetní o účetních závěrkách nadačního fondu a reservního fondu stavebního hraběte Straky za rok 1883.

Zpravodajem jest pan Bondy.

Zpravodaj Bondy: Slavný sněme! Jelikož se tištěná zpráva nalézá již v rukou velectěných pánů poslanců, dovoluji si na hlavní čísla se omeziti :

I,  Nadační fond.

Skutečné příjmy úhrnem 84334 zl. 30 kr. Skutečné vydání úhrnem 48111 zl. 06 kr. Zbývá tedy přebytek 36,223 zl. 24 kr., který přikázán bude po schválení těchto závěrek účetních reservnímu fondu stavebnímu. Stav kapitálu koncem roku 1883 1,438.931 zl. 10 kr., rozmnožení tedy o 2064 zl. 60 kr.

V nemovitostech : Konečná hodnota nadačních statků byla 405,806 zl. 25 kr. Naturalní a materiál ní zásoby a věci inventární 17.982 zl. 78 kr. Koncem roku 1883 tedy úhrnem 423. 789 zl. 03 kr. Rozmnožení obnášelo 1076 zl. 04 kr. Kasovní hotovost v aktivních nedoplatcích koncem roku 1883 58.714 zl. 37 kr. V porovnání s rokem předešlým rozmnožilo se tedy jmění kmenové o 10013 zl. 61 1/2 kr.

II.  Reservní fond stavební: Skutečné příjmy 23.898 zl. 87 kr.

Větší příjem tedy o 17.537 zl. 84 1/2 kr. Stav kapitálu koncem roku 1883 byl 527.977 zl. 21 kr. rozmnožen tedy o 60.840 zl. 72 kr. Dále kasovní hotovost 8398 zl. 71 1/2 kr.

Budžetní komise dovoluje si odporučiti následující návrh ku přijetí.

Slavný sněme račiž se usnésti na tom : Účetní závěrky nadačního fondu a reservního fondu stavebního hraběte Straky za rok 1883 berou se na vědomí a schvalují se.

Die Budgetkommission beehrt sich nachstehenden Antrag zu empfehlen:

Hoher Landtag wolle beschließen: Die Rechnungsabschlüsse des gräfl. Strakaschen Stiftungsfondes und Reservefondes für das Jahr 1883 werden zur genehmigenden Kenntniß genommen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Wir Schreiten zur Abstimmung.

Přejdeme k hlasovaní.

Budžetní komise činí návrh: "Sl. sněme račiž se usnésti na tom: Účetní závěrky nadačního fondu a reservního fondu stavebního hraběte Straky za rok 1883 berou se na vědomí a schvalují se."

Die Budgetkommission stellt den Antrag:

Hoher Landtag wolle beschließen:

Die Rechnungsabschlüsse des gräfl. Straka-

schen Stiftungsfondes und Reservefondes für

das Jahr 1883 werden zur genehmigenden

Kenntniß genommen.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Příští předmět denního pořádku jest zpráva komise zemědělské o projektu stavby nové budovy pro pomologický ústav v Troji a o osnově stanov organisačních pro týž ústav.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung if± der Bericht der Landeskulturkommission über das Projekt betreffs des Gebäudes für das pomologische Institut in Troja und über den Statutenentwurf für dieses Institut.

Zpravodajem jest pan posl. Teklý. Pan poslanec Teklý má slovo.

Zpravodaj poslanec Teklý: Slavný sněme!

V  16. sezení svém v r. 1883 uložil vysoký sněm výboru zemskému, aby vzhledem k rostoucí návštěvě pomologického ústavu v Troji a k nedostatečným místnostem v nejblíže příštím sněmu učinil vhodné návrhy, jak by vady tyto, šetříc spořivosti všemožné, mohly býti odstraněny.

V  22. sezení svém v r. 1883 uložil dále vysoký sněm výboru zemskému, aby v nejblíže příštím sněmu předložil vhodné

návrhy na reorganisaci pomologického ústavu v Troji.

Plně příkaz tento podal zemský výbor zprávu svou ze dne 30. července 1884 č. 51 sněm.

Dotčená zpráva přikázána byla komisi pro záležitosti zemědělské.

Komise pro záležitosti zemědělské vyšetřila poměry ty na pomologickém ústavu a učinila následující návrhy:

Vysoký sněme račiž;

1.    projekt stavby nové budovy pro pomoligický ústav v Troji a přestavby staré budovy schváliti, a částku 26664 zl. 17 kr. k uhražení nákladu stavebního do rozpočtu na rok 1885 postaviti;

2.    schváliti i přiloženou osnovu stanov organisačních pro pomologický ústav v Troji;

3.  Zemskému výboru uložiti, aby nejblíže příštímu sněmu vhodné návrhy na vystavení sušárny na ovoce předložil.

Landtagsaktuar Tobiš (liest): Der hohe Landtag wolle:

1.   Das Projekt für den Neu- resp. Umbau bei dem pomologischen Institut in Troja genehmigen und den Kostenbetrag von 26.664 fl. 17 kr. in den Landesvoranschlag für das Jahr 1885 einstellen.

2.    Den Entwurf der Statuten für das pomologische Institut in Troja genehmigen.

3.    Den Landesausschuß beantragen, in der nächsten Landtagssession geeignete Anträge betreffs Erbauung einer Obstdörre vorzulegen.

Nejv. maršálek z.: Žádá někdo za slovo k návrhům komise?

Verlangt Jemand das Wort zu den Anträgen der Kommission?

Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování a žádám pány, kteří souhlasí s návrhy komise, tak jak se nachází tištěny v rukou pánů poslanců, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den ge-

druckten Anträgen der Kommission zustimmen, die Hand zu erheben. (Läutet.)

Prosím, pánové, račte hlasovati. Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich bitte die Abstimmung vorzunehmen. Ich bitte die Herren, welche einverstanden Sind, die Hand zu erheben.

(Geschieht.)

Es ist angenommen.

Jest přijato.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Landeskulturkommission über den Gesetzentwurf betreffend die äußere Kennzeichnung der zum Schutze der Landeskultur und der Jagd bestellten und beeideten Wachorgane.

Příští předmět denního pořádku jest zpráva komise zemědělské o oznově zákona v příčině zevnějšího označení strážních zřízenců přísežných ustanovených k ochraně zeměvzdělání a honitby.

Zpravodaj pan posl. Fišera:

Slavný sněme!

Předmět zprávy, jižto podati jest mi ve jménu výboru zemědělského, jest osnova předložená výborem zemským v příčině zevnějšího označení strážních zřízenců přísežných, ustanovených k ochraně zemědělství a honitby.

Osnova tato tištěná jest již po delší dobu v rukou pánů poslanců, omezím se tudíž na to, pověděti, kdo vlastně zavdal podnět k předmětu tomu

Byl to český spolek lesnický. V praxi lesnické a myslivecké nezřídka totiž přichází, že navzdor právu přísežným zřízencům lesním a mysliveckým zákonem lesním ano i trestním zabezpečenému, zavedené líčení trestní v zápětí mělo buď úplné sproštění aneb aspoň mírnější potrestání vinníka a to proto, že v okamžiku, kdy tento byl zatčen, dotýční zřízenci postrádali zjevného odznaku služebního, aby jakožto stráž veřejného práva se prokázali a poznáni býti mohli.

Ano neschází příkladů, kde právě z téhož důvodu i c. k. nejvyššímu soudnímu dvoru a kasačnímu se vidělo dáti místa zmateční stížnosti a zrušiti rozsudky pro spáchané veřejné násilí oproti řečenému personálu, poněvadž vůči skutkové povaze trestní článku 81. trest. zák. naznačeného zločinu neshledáno právního důvodu.

Není pochybnosti, že podobným nálezem o. k. nejvyššího dvoru soudního a kasačního nabývá ustanovení § 54 zákona lesního pro trestní řízeni soudní vůbec zásadního významu a obdobného výkladu.

Podmínka uvedeným právě zákonem vyměřená, za jakéž lze pod přísahu vzatým zřízencům lesním a mysliveckým zaručených jim práv účastnými se státi jest: nošení předepsaného obleku služebního aneb klobouku, čapky aneb jakéhokoliv odznaku služebního, což však zevrubně v okresu přivésti jest v známost obecnou, a vším právem dovozuje lesnický spolek český, že právě z nedostatku přesného předpisu, kterak lesnický a honební personál přísežný jakožto stráž veřejná označiti se má, této podmínce zákona zadost učiněno.

Oděv myslivecký stal se oblíbeným šatem téměř všeobecným, jejž nositi bylo by as ztíží komu zameziti a jelikož podnes v žádném okresu našem nařízeno není jakéhosi odznaku služebného obecně prohlášeného, za příčinou tou zakročil spolek lesnický u c. k. vlády, aby zvláštní odznak služební snadno znalý co povinnost v celých Čechách byl zaveden a spolu trest určen, jak pro neoprávněné, tak i opomenuté nosení jeho u vykonávání služby.

Podobné opatřeni uznala taktéž rada zemědělská v zájmu ochrany nejen lesní a honební, nýbrž i polní a rybářské za potřebu naléhavou a přidavši se cele k názorům spolku lesnického žádost jeho vřele doporučiti neopomenula.

C. k. vláda doznala po té sama, že předpisy dosud platné, pokud jde o povinné nošení oděvu služebního aneb odznaku zřízenci přísežnými k ochraně zemědělství a honitby povolanými u nás nemálo se různí, nejsou dosti jasně a potřebám přiměřeně vytknuty, neboť ku př. zá-

kon o pychu polním jiná ve směru tom obsahuje ustanovení než zákon lesní atd.

Mimo to, že co do služebního obleku samého aneb odznaku potřebuje se přesných norem povšechně platných v obvodu celého království, pro něž zákony zemské vydány jsou a že toliko pro jednotlivé okresy a sice každý zvláště ta která opatření vhodná učiniti možno.

Konečně sdělila o. k. vláda s výborem zemským, že žádoucí změnu a nápravu lze docíli toliko cestou zákonodárství zemského, načež výbor zemský ve smyslu těchto úvah osnovu zákona předložil, která právě má býti předmětem dnešního schválení.

Nejv. maršálek zem.:

Jelikož předloha pozůstává z vícero článků, zahajuji především rokování povšechné.

Nachdem die Gesetzvorlage aus mehreren Paragraphen besteht, so eröffne ich vor Allem die Generaldebatte.

Verlangt Jemand in der Generaldebatte das Wort?

Žádá někdo za slovo v rokování povšechném ?

Jelikož nikdo v rokování povšechném za slovo nežádá, prohlašuji toto za ukončené a přejdeme k rokování podrobnému.

Nachdem in der Generaldebatte Niemand das Wort begehrt, so erkläre ich dieselbe für geschlossen und wir übergehen zu der Spezialdebatte.

Zpravodaj posl. Fišera (čte):

čl. 1.

Strážní zřízenci, jižto dle zákona lesního ze dne 3. prosince 1852, zák. honebního ze dne l. června 1866, zákona o polním pychu ze dne 12. října 1875, sák. o vodním právu ze dne 28. srpna 1870 a dle zák. v příčině opatření k zvelebení rybářství ze dne 9. října 1883 ustanoveni jsou pod přísahou k ochraně lesů, polí, rybářství a honitby v Čechách, používejtež za příčinou označení své služby výhradně onoho od-

znaku služebného, jak jest ustanoven v dodatku tohoto zákona.

Služebný odznak nemá obsahovali ničehož, než co v popisu udáno jest. Přísežní strážníci jsou povinni, aby při vykonávání své služby nosili služební odznak na levé straně prsou, a tresce se opomenutí této povinnosti c. k. politickými úřady dle ministerialního nařízení ze dne 30. záři 1857 (č. 196 zák. říšského).

Potrestání nechť oznámí úřad z moci své služebnému pánovi toho kterého zřízence.

Zřízencům dovoluje se mimo tento služebný odznak nositi ještě jiné odznaky, dle kterých lze jejich služebný poměr seznati.

§.1.

Die für den Wald=, Feld=, Fischerei= oder Jagdschutz in Böhmen gemäß des Forstgesetzes vom 3. Dezember 1852, des Jagdgesetzes vom 1. Juni 1866, des Feldschutzgesetzes vom 12. Oktober 1875, des Wasserrechtsgesetzes vom 28. August 1870 und des Gesetzes betreffend einige Maßregeln zur Hebung der Fischerei vom 9. Oktober 1883 bestellten und beeideten Wachorgane haben sich zur Kennzeichnung dieser ihrer Eigenschaft ausschließlich jenes Dienstzeichens zu bedienen, welches im Anhange zu diesem Gesetze beschrieben ist. Auf dem Dienstzeichen Selbst dürfen andere, als in der Beschreibung enthaltenen Embleme nicht angebracht werden.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP