Úterý 16. září 1884

Stenografická zpráva

o 5. sezení II. zasedání Českého sněmu z r. 1883, dne 16. září 1884.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v poctu k usnášení dostatečném.

Co zástupcové vlády: C. k. místodržitel Jeho Exc. Dr. Alfred svob. pán Kraus a c. k. místodrž. rada Bedřich Kmoch.

Sezení počalo o 11. hod. 25 minut dopoledne.

Stenographischer Bericht

über die

5. Sitzung der II. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 16. Sept. 1884.

V o r si tz e n d e r: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowicz.

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische:K.k. Statthalter Se. Excell. Dr. Alfred Freiherr Von Kraus und der k. k. Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Beginn der Sitzung um 11 Uhr 25 Minuten Vormittag.

Obsah:

1. Sdělení praesidiální. 2. Denní pořádek.

První čtení zprávy výboru zemského o výsledku porad enkety. zřízené k uvážení prostředků proti vzrůstání výloh léčebných z fondu zemského zapravovaných. (tisk XIII. č. 54.)

Zpráva výboru zemského v příčině doplnění knih pozemkových naznačením výměry a čistého výnosu. (tisk X. č. 16.)

První čtení zprávy výboru zemského o petici obce Kozojedské za opatření v příčině vydržování cikánské rodiny Janečků. (tisk XXV. č. 104.)

Zpráva výboru zemského o volbě pana Tattermusche za poslance volebního okresu obcí venkovských Žatec, Postoloprty, Chomutov, Bastianperk, Podbořany, Jesenice, (netisk. č. 115.)

První čtení zprávy výboru zemského v příčině povolení subvence na povznešení mléčného hospodářství, (netisk. č. 53.)

První čtení zprávy výboru zemského v příčině povolení mimořádné subvence zemské pro hospodářskou školu v Písku. (netisk. č. 63.)

První čtení zprávy výboru zemského v příčině zvýšení zemské subvence na potřeby technické kanceláře zemědělské. (netisk. č. 92.)

První čtení zprávy výboru zemského o žádosti jednoty ku povzbuzení průmyslu v Cechách za další povolení roční subvence 3000 zlatých. (netisk. č 32.)

První čtení zprávy výboru zemského týkající se výsledku jednání výboru zemského s c. k. vládou stran vypuštění až doposud povolené podpory k vydržování c. k. německé realní školy státní v Plzni 1. lednem 1885. (netisk. č. 98.)

První čtení zprávy výboru zemského o žádosti městské obce v Králové Dvoře za odepsání nedoplatků na školném v částce 12991 zl. 40 kr. (netisk. č. 99.)

První čtení zprávy výboru zemského stran odepsání nedoplatků školného z doby od roku 1871 až včetně roku 1879 za obcí Lišovskou váznoucích. (netisk. č. 100.)

První čtení zprávy výboru zemského v příčině vypuštění subvence 1000 zl. městské obci Jičínské k snadnějšímu udržování reálky tamtéž povolené. (netisk. č. 105.)

První čtení zprávy výboru zemského v příčině použití k práci schopných ošetřovanek zemské porodnice k práci v prádelně toho ústavu (netisk. č. 24.)

Zpráva výboru zemského týkající se statistiky o přirážkách a o majetku obcí a okresů. (netisk. č. 79.)

Zpráva výboru zemského o žádosti osady Zelenek za vyloučení z obce Zabružan a ustavení jako samostatná obec. (netisk. č. 74.)

Zpráva výboru zemského v příčině žádosti osad Aloisburku a Janska za vyloučení z obecního svazku s Rumburkem a ustavení jako samostatné obce. (netisk. č. 76.)

Inhalt:

1.  Präsidialmittheilungen.

2.  Tagesordnung.

1. Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Enqueteberathung puncto Hint-

anhaltung des Anwachsens der Krankenverpflegskosten. (Druck XIII. Ldtg=Z. 54.)

2.  Landesausschußbericht betreffend die Ergänzung der Grundbücher durch Bezeichnung des Flächenmaßes und Reinertrages. (Druck X. Ldtg.=Z. 16.)

3.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Petition der Gemeinde Kozojed um Verfügung bezüglich der Erhaltung der Zigeunerfamilie Janeček. (Druck XXV. Ldtg.= Z. 104.)

4.  Landesausschußbericht über die Wahl des Herrn Franz Tattermusch zum Landtagsabgeordneten für den Landgemeinden-Wahlbezirk Saaz, Postelberg, Komotau, Sebastiansberg, Podersam und Jechnitz. (ungedr. Ldtg.=

5.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Subventionierung der Molkereiwirthschaft. (ungedr. Ldtg.Z. 53.)

6.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Bewilligung einer außerordentlichen Subvention für die Ackerbauschule in Pisek. (ungedr. Ldtg.=Z. 63.)

7.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Erhöhung der Subvention für das kulturtechnische Bureau des Landeskulturrathes. (ungedr. Ldtg.=Z. 92.)

8.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Gesuch des Vereins zur Ermunterung des Gewerbsgeistes in Böhmen um weitere Bewilligung der Jahressubvention von 3000 fl. (ungedr. Ldtg.=Z. 32.)

9.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Resultat der Verhandlungen des Landesausschußes mit der k. k. Regierung bezüglich Eliminierung der bis jetzt gewährten Subvention zur Erhaltung der k. k. deutschen Staatsrealschule in Pilsen mit 1. Jän. 1885. (ungedr. Ldtg.=Z. 98.)

10.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Gesuch der Stadtgemeinde Königinhof um Abschreibung rückständiger Schulgelder im Betrag von 12991 fl. 40 kr. (ungedt Ldtg.=Z. 99.)

11.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes betreffend die Abschreibung eines hinter

der Gemeinde Lischau aus dem Jahre 1871 bis zum Jahre 1879 aushaftenden Schulgeldrestes. (ungedr. Ldtg.=Z. 100.)

12.  Erste Lesung des Landesausschußberichtes berreffend die Eliminierung der der Stadtgemeinde Jitschin zur leichtern Erhaltung der Realschule bisher bewilligten Subvention Von 1000 fl. (ungedr. Ldtg-Z. 105.)

13.    Erste Lesung des Berichtes über die Verwendung arbeitsfähiger Pfleglinge des Gebärhauses zu Arbeiten in der Waschabtheilung dieser Anstalt. (ungedr. Ldtg.=Z. 24.)

14.    Landesausschußbericht betreffend die Statistik über Umlagen und Vermögen der Gemeinden und Bezirke. (ungedr. Ldtg.=Z. 79.)

15.    Landesausschußbericht betreffend das Gesuch der Ortschaft Schellenken um Ausscheischeidung aus der Gemeinde Sobrusan und Konstituirung als selbstständige Gemeinde. (ungedr. Ldtg.=Z. 74.)

16.    Landesausschußbericht betreffend das Gesuch der Ortschaften Aloisburg u. Johannesthal um Ausscheidung aus dem Gemeindeverbande mit Rumburg und Konstitutirung als selbstständige Gemeinde. (ungedr. Ldtg.=Z. 76.)

Nejv. maršálek z. (zvoní): Jest dostatečný počet poslanců shromážděn a zahajuji schůzi.

Das hohe Haus ist beschlußfähig, ich eröffne die Sitzung.

Mám čest učiniti slavnému sněmu některá oznámení.

Ich habe die Ehre, dem hohen Hause einige Mittheilungen zu machen.

Jednací protokoly druhého sezení ze dne 10. září byly po čas jednacím řádem předepsaný k nahlednutí vyloženy. Pakli nečiní se proti obsahu jejich žádných námitek, budou prohlášeny za schváleny.

Die Geschäftsprotokolle der zweiten Sitzung vom 10. September 1884 sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht vorgelegen, falls gegen den Inhalt nichts erinnert wird, Werde ich den Inhalt für agnocsirt erklären.

Die Protokolle sind agnoscirt.

Protokoly jsou schváleny.

Die Petitionskommission hat sich konstituirt und wählte zu ihrem Obmanne Kanonikus Hora, zum Obmannsstellvertreter Dr. Zunterer, zu Schriftführern Richard Müller und Dr. Sedláček.

Komise petiční se ustavila a zvolila za předsedu pana kanovníka Horu, za místopředsedu jest zvolen Dr. Zunterer, za zapisovatele páni Richard Müller a Sedláček.

Komise pro záležitosti vyvazovací zvolila za předsedu p. Alfreda knížete Windischgrätze, za místopředsedu p. Teubnera, za zapisovatele pp. Rösslera a dra. Zeise.

In die Commission für Grundentlastungsangelegenheiten wurden gewählt zum Obmann Alfred Fürst Windischgrätz, zum Obmannstellvertreter H. Teubner und zu Schriftführern Herr Röffler und Dr. Zeis.

In die Kommission für die Zuckerindustrie wurden gewählt zum Obmann Ferdinand Fürst Lobkowicz, zum Obmannstellvertreter Dr. Herbst, zu Schriftführern Teklý und R. von Riedel.

V komisi pro záležitosti průmyslu cukerního byli zvoleni za předsedu Ferdinand kníže Lobkowicz, za místopředsedu dr. Herbst, za zapisovatele pan Teklý a šlechtic Riedl.

Dem Abgeordneten Ritter von Neuberg habe ich einen Siebentägigen Urlaub bewilligt.

Poslanci ryt. Neuberkovi jsem povolil sedmidenní dovolenou.

P. rytíř Schäfer se omluvil pro churavost z dnešního sezení.

Herr Ritter Schäfer hat sich durch Unwohlsein von der heutigen Sitzung entschuldigt.

Žádám, aby byl sdělen seznam spisů v tisku rozdaných.

Ich ersuche das Verzeichniß der im Drucke vertheilten Gegenstände dem hohen Hause mitzutheilen.

Sněm. sekr. Sládek:

V tisku byly rozdány:

Čís. 106 tišt. XVI. zpráva výboru zemského o usnesení enketní komise v pří-

čině reorganisace zemské káznice a v příčině zřízení donucovacích pracoven,

čís. 108 tišt. XXVIII. zpráva zemského výboru v záležitosti sloučení obce Holešovice-Bubny s král. hlavním městem Prahou,

čís. 110 tišt. XXIX. zpráva výboru zemského v příčině hospodářství s vodami a upravení řek v Čechách,

čís. 116 tišt. XXXIII. vládní předloha, jež se týče složení a působnosti rady zemědělské pro Čechy.

Stenografická zpráva o čtvrtém sezení.

Im Drucke wurden vertheilt: Nr. 106 Druck XXVI. Landesausschußbericht über die Beschlüsse der Enquetkommission betreffs Reorganisirung der Landeskorrektionsanstalt und betreffs Errichtung von Zwangsarbeitshäusern.

Z. 108 Druck XXVIII. Landesausschußbericht in Angelegenheit der Vereinigung der Gemeinde Holešovic-Bubna mit der königl. Hauptstadt Prag.

Z. 110 Druck XXIX. Landesausschußbericht betreffend die Regelung der Wasserwirthschaft und Regulirung der Gewässer in Böhmen.

Z. 116. Druck XXXIII Regierungsvorlage betreffend die Zusammensetzung und den Wirkunskreis des Landeskulturrathes für Böhmen und der Stenografische Bericht der vierten Sitzung.

Oberstlandmarschall: Ersuche den Einlauf der Petitionen dem hohen Hause mitzutheilen.

Žádám, aby byly sděleny dašlé petice.

čís. 204. Posl. pan dr. Bach podává

petici archeologického sboru "Vocel" v [oře Kutné za zvýšení subvence na opravu chrámu sv. Barbory v Hoře Kutné,

čís. 205. Posl. p. Schiebl podává petici obchodníků a průmyslníků města Radnic za zřízení okresního soudu v Radnicích,

Z. 206. Abg. H. Kopper überreicht die Petition des Stadtrathes in Trautenau um Erlassung eines Landesgesetzes in Schubsangelegenheiten auf Grund des § 6. des Reichsgesetzes vom 27. Juli 1871, - und um Vermehrung der Schubsstationen im politischen Bez. Trautenau.

Z. 207. Abg. H Vogel überreicht die Petition der Gemeindevertretung und des Ortsschulrathes in Aberthan und Hengstererben um Gewährung eines Vorschußes und einer Subvention zum Schulbau.

čís. 208. Posl. pan Adámek podává petici učitelské jednoty "Budeč" polenskopřibyslavské za zrušení 4. třídy služného učitelstva, a za přiřknutí kvinkvenálek podučitelům,

čís. 209. Posl. p. Adámek podává petici učitelské jednoty "Komenský" ve Vys. Mýtě za zrušení 4. třídy platu učitelského,

čís. 210. Posl. pan Duchek podává petici městské (rady v Přesticích za vřadění města Přestice do volební skupiny měst,

Z. 211. Abg. H. F°rchheimer überreicht die Petition der Maria Přibram, Besitzerin des landtäflichen Gutes Liblin um Errichtung eines Bezirksgerichtes in Radnitz,

čís. 212. Posl. pan Adámek podává petici okresního zastupitelstva v Hlinsku za doplnění § 11. zák. ze dne 12. srpna 1864 v přížině vyhazování sněhu na okr. silnicích,

čís. 213. Posl. prof. Suda podává petici kuratoria hospodářské školy v Písku o zvýšení zemské subvence a o zakoupení hospodářského objektu pro ústav tento.

Z. 214. Abg. H. Dimmer überreicht die Petition des Fridrich Goltz, jub. Titular-Rechnungsrathes um Gewährung einer Personalzulage.

čís. 215. Posl. pan Munzar podává petici místní školní rady v Milovicích za vřadění tamní školy do vyšší třídy platu učitelského,

čís. 216. Posl. Dr. Sedláček podává petici okr. hasičské jednoty politických okresů Klatovy-Přestice za zvýšení příspěvku ústřední hasičské jednotě zemské,

čis. 217. Posl. pan Dr. Milde podává petici okresního výboru v Opočně za změnu výnosu zemského výboru ohledně vyměření mýtního paušálu konsortiu Werther, Fiedler & Gimbel.

čís. 218. Týž pan poslanec podává petici okresního výboru v Opočně za upravení silničních kopců v Cháborách.

Z. 219. Abg. H. Tittelbach überreicht die Petition des deutschen Lesevereines in Saaz um Abänderung der §§. 18, 19, 20, 26 und 30, des Gesetzes zur Regelung des Rechtsverhältnisses des Lehrstandes.

Z. 220. Abg. H. Stöhr überreicht die Petition des Teplitzer Bezirklehrervereines ingleichen.

čís. 221. Posl. pan Dr. Ed. Kaizl podává petici jednoty učitelské "Budeč" v Dobříši za vydání zákona, aby do škol přijímány byly jenom děti znalé jazyka vyučovacího,

čís. 222. Posl. pan Adámek podává petici okresního zastupitelstva v Hlinsku v téže záležitosti,

čís. 223. Týž pan poslanec podává petici jednoty učitelské "Budeč" v Praze v téže záležitosti,

v

čís. 224. Posl. Dr. Čelakovský podává petici učitelské jednoty "Budeč" okresu Čáslavsko-Haberského v téže záležitosti,

čís. 225. Posl. pan Frt. Schwarz podává petici učitelské jednoty "Budče" Radnicko- Stupenské v téže záležitosti.

čís. 226. Posl. pan Dr. Herold podává petici obecního zastupitelstva ve Vršovicích v téže záležitosti,

čís. 227. Posl. pan J. Zabranský podává petici obecního úřadu v Kladně v téže záležitosti.

čís. 228. Posl. pan Dimmer podává petici občanského klubu na Smíchově v téže záležitosti,

čís. 229. Posl. pan Macháček podává petici učitelů okresů Selčanského a Sedleckého v téže záležitosti,

čís. 230. Posl. Dr. Mattuš podává petici jednoty učitelské "Komenský" v Ml. Boleslavi v téže záležitosti,

čís. 231. Posl. pan Šindler podává petici učitelské jednoty "Komenský" v Náchodě v téže záležitosti,

čís. 232. Posl. pan Adámek podává petici učitelské jednoty "Budeč" ve Skutči v téže záležitosti,

čís. 223. Posl. Dr. Městecký podává petici zastupitelstva obce Dobré v téže záležitosti,

čís. 234. Posl. pan Dr. Městecký podává petici obce Hliné v téže záležitosti,

čís. 235. Posl. pan Dr. Městecký podává petici Rovné v téže záležitosti,

čís. 236. Týž pan poslanec podává petici zastupitelstva městýse Krčina v téže záležitosti.

čís. 237. Týž pan poslanec podává petici města Nového Hrádku v téže záležitosti,

čís. 238. Týž pan poslanec podává petici města Opočna v téže záležitosti.

čís. 239. Týž pan poslanec podává petici obce Přepych v téže záležitosti.

Čís. 240. Týž pan poslanec podává petici obce Bolehoště v téže záležitosti,

Z. 241. Abg. H Dr. Kiemann überreicht die Petition der Gemeindevert der Stadt Prachatitz um Aufzahlung auf die aerarische Vergütung für die Nothkasserne Nr. 192 in Prachatitz.

čís. 242. Posl. pan Sedlák podává pe-

tici kuratoria hosp. školy v Klatovech za příspěvek na budovy školní.

Z. 243. Abg. H. Dr. Starck überreicht die Petition des Ortsschulrathes in Kottiken um Einreihung der dortigen Schule in eine höhere Lehrergehaltsklasse.

čís. 244. Posl. pan Dr. Rieger podává petici místní školní rady v Bytouchově za vřadění tamní školy do vyšší třídy platu učitelského.

čís. 245. Posl. P. Kubíček podává petici učitelského sboru a místní školní rady v Krči v téže záležitosti.

čís. 246. Posl. pan Fr. Schwarz podavá petici místní školní rady v Staňkově v téže záležitosti.

Z. 247. Abg. H. Steiner überreicht die Petition des Lehrervereines in Brüx um Abänderung der §§. 18, 19. 20, 26 und 30 des Gesetzes über die Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes.

Oberstlandmarschall: Ich habe die Ehre dem hohen Hause mitzutheilen, daß mir von dem Abg. Dr. Herbst und einer genügenden Anzahl Genossen ein Antrag überreicht worden ist, welchen ich zur Verlesung bringen werde. Zugleich erlaube ich mir zu bemerken, daß der Antrag blos in einer Sprache überreicht worden ist, und daß ich die Uebersetzung vor der Drucklegung und weiteren geschäftsmäßigen Behandlung veranlassen werde.

Ich ersuche den Antrag zu verlesen.

Ldtg.-Sekr. Sládek (liest):

Antrag des Abg. Dr. Herbst und Genoffen.

In Erwägung daß, wenn auch im Königreiche Böhmen der weitaus größte Theil der Gerichts- und damit zusammenfallenden Vertretungsbezirke den nationalen Verhältnissen entsprechend abgegrenzt ist und nur aus Gemeinden einer und derselben Nationalität besteht, - doch noch immer eine nicht ganz unbedeutende Zahl von Bezirken nicht in dieser Weise abgegrenzt, sondern aus Gemeinden verschiedener Nationalitäten zusammengesetzt ist, daß jedoch auch die letzterwähnten Bezirke sei es durch Ausscheidung der einzelnen Gemeinden und Zuweisung derselben zu anderen Bezirken, sei es durch Theilung und Bildung

neuer Bezirke ohne Schwierigkeit mit wenigen und ganz unbedeutenden Ausnahmen in nationalgleichartige Bezirke umgestaltet werden können ; - in Erwägung ferner, daß die Bezirksvertretungen mit wichtigen Aufgaben der autonomen Verwaltung betraut und zu Verfügungen von weittragender Bedeutung für die materiellen Interessen der verschiedenen Theile ihres Bezirkes berufen sind, es daher schon aus diesem Grunde für das friedliche Nebeneinanderleben der beiden Volksstämme von höchster Wichtigkeit ist, die mit den Vertretungsbezirken zusammenfallenden Gerichtsbezirke so weit nur immer möglich nationalgleichartig zu gestalten, und daß eben deshalb das Bedürfniß einer Regulirung der Bezirksgrenzen in diesem Sinne seit jeher allgemein anerkannt wurde - in Erwägung endlich, daß eine solche Gestalt der Bezirke die Voraussetzung für die entsprechende Abgrenzung der LandWahlbezirke, so wie für die Erfüllung des längst bestehenden, durch die Aufregung aber, welche die Erlassung und das Fortbestehen der Sprachenverordnung hervorrief, immer lebhafter und dringender gewordenen Verlangens der deutschen Bevölkerung Böhmens bildet, es solle die Administration Böhmens nach sprachlich thunlichst gleichartigen Verwaltungs- und Gerichtsbezirken und mit einer dieser Sonderung entsprechenden Organisation der bestehenden zweiten Instanzen geordnet werden: - stellen die Gefertigten; den Antrag, der hohe Landtag wolle beschließen:

1. Die kaiserliche Regierung wird aufgefordert, dem Landtage in der nächsten Session Entwürfe vorzulegen, wonach sie Bezirke, welche derzeit noch aus Gemeinden verschiedener Nationalität bestehen, durch Ausscheidung einzelner Gemeinden und Zuweisung derselben zu anderen Bezirken oder durch Trennung bestehender und Bildung neuer Bezirke, soweit nur immer möglich in solche Bezirke umgestaltet werden, welche nur aus Gemeinden einer und derselben Nationalität bestehen.

Zur Vorberathung dieses Antrages werde ein Ausschuß von fünfzehn Mitgliedern bestellt, in welchen von jeder der drei Kurien fünf Mitglieder aus dem ganzen Landtage zu wählen sind. Dr. Herbst m. p., Fr. A. Rotter m p., A. R. v. Streeruwitz m. p., JUDr. Lubert Graf m. p., Dr. Rudolf Knoll m. p., Dr. Gintl m. p., Czyhlarz m. p. und Genossen.

Oberstlandmarschall: Ich werde wie ich mir bereits zu bemerken erlaubt habe

die Uebersetzung, Drucklegung und weitere geschäftsmäßige Behandlung dieses Antrages veranlassen.

Zařídím, jak jsem sobě dovolil již dříve podotknouti, překlad, dání do tisku a další jednání s tímto návrhem podle jednacího řádu.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Bevor wir jedoch in die Tagesordnung eingehen, bin ich genöthigt, dem hohen Hause zur Kenntniß zu bringen, bass durch ein unliebsames Versehen in der Tagesordnung ein Fehler Stattgefunden hat, der darin besteht, dass der Punkt 7 der heutigen Tagesordnung auf dieselbe gekommen ist. Es betrifft dies nämlich den Bericht des Landesausschusses betreffend die Erhöhung der Subvention für das Culturtechnische Bureau des Landeskulturrathes welcher mit dem Berichte des Landesausschusses betreffend die Errichtung des Landeskulturtechchnischen Bureaus und Verleihung von Stipendien behufs kulturtechnischen Studien auf ein Blatt gedruckt ist und nachdem dieser Gegenstand in der gestrigen Sitzung auf der Tagesordnung gewesen ist bereits von dem hohen Hause gestern durch zwei spezielle Abstimmungen erledigt wurde, indem der eine Bericht an die Landeskulturkommission, der andere an die Budgetkommission verwiesen worden ist, muß daher Punkt 7 der heutigen Tagesordnung als bereits erledigt in Wegfall kommen.

Dovoluji si sděliti slavnému sněmu, že se stal omyl při dnešním denním pořádku tím, že článek 7. přišel na denní pořádek; tento se týká zprávy zemského výboru v příčině zvýšení zemské subvence na potřeby technické kanceláře zemědělské, kterážto zpráva jest tištěna na jednom listu se zprávou zemského výboru o zařízení zemědělské technické kanceláře a o propůjčení stipendií ku studiím techniky zemědělské. Jelikož tato záležitost včerejšího dne byla na denním pořádku a slavný sněm dvojím hlasováním odkázal jednu zprávu podle návrhu zemského výboru zemědělské komisi, a druhou zprávu taktéž podle návrhu zemského výboru komisi budžetní, tedy jest tato záležitost vyřízena a musí tedy býti z dnešního denního pořádku vypuštěna.

První předmět denního pořádku jest první čtení zprávy výboru zemského o výsledku porad enkety zřízené k uvážení prostředků proti zrůstání výloh léčebných z fondu zemského zapravovaných.

Erster Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes über das Ergebniß der Enquete=Berathung betreffend die Maßregeln gegen das Anwachsen der aus dem Landesfonde zu bestreitenden Krankenverpflegskosten.

Berichterstatter ist H. Dr. Volkelt. Ich ertheile dem Herrn Dr. Volkelt das Wort.

Berichterstatter L.=A.=B. Dr. Volkelt.

Hoher Landtag!

Der Bericht über diesen Gegenstand ist bereits mehrere Tage gedruckt in den Händen der Herren abgeordneten und ich glaube mich deshalb darauf beschränken zu dürfen, ein kurzes Resumé des ganzen Inhaltes zu geben.

Der hohe Landtag hat in setner vorjährigen Session nachstehende Resolution beschlossen:

Der Landesausschuß wird wiederholt aufgefordert, durch Einberufung einer Enquete von Sachverständigen sich die Einficht zu verschaffen und eventuell dem Landtage Vorschläge zu machen, auf welche Weife mit Schuldiger Rücksicht auf die Anforderung der Humanität dem Anwachsen der durch den Landesfond zu bestreitenden Krankenkosten Einhalt zu thun und in welcher Weife hiebei eine wirksame Eontrotte gegen alienfällige Mißbräuche einzuführen wäre.

Der Landesausschuß gieng von der Ansicht aus, daß ohne ein hinreichendes Material für eine derartige Enquete alle Berathungen fruchtlos sein dürften und hat anknüpfend an die bereits von dem frühern Landesausschusse eingeleiteten Maßnahmen abgewartet, bis die Krankenhäuser aufgefordert Werden, die jährlichen Verwaltungsrechnungen zu legen und diese Rechnung auch bereits gelegt haben. Dies erfolgte im Wonat April.

Die betreffenden Rechnungen müßen nun geprüft und der Enquete vorgelegt werden.

Mittlerweile Wurde eine Enquet=Kommissiion, in welcher Persönlichkeiten sowohl des

Landessanitätswesens, als auch der Bezirksvertretungen unter Zuziehung hilfsbereiter Faktoren gewählt wurden, aufgefordert, sich an den Verhandlungen zu betheiligen und es wurden derselben die einzelnen Rechnungen mitgetheilt. Ich erlaube mir Sie aufmerksam zu machen aus die Momente, auf welche die Enquet-Kommission einzugehen haben wird. Hiebei ist nun in zweifacher Richtung vorgegangen worden.

Einmal in wiefern im allgemeinen in legislatorischer Beziehung Einfluß geübt Werden kann auf die Berechtigung derjenigen, welche die Krankenhäufer in Anspruch nehmen Werden und anderseits aus die Gebahrung der gegenwärtig bestehenden Krankenhäuser. In erster Linie hat die Enquet-Kommission sich dahin ausgesprochen, daß sie diejenigen legislatorischen Arbeiten nur im Allgemeinen bezeichnete, Welche betreffs der Kosten der Krankenanstalten von Einfluß fein können.

In zweiter Richtung mußte unterschieden werden und zwar zwischen jenen Krankenkosten, welche gezahlt werden für die Verpflegung von Kranken in auswärtigen Krankenanstalten, welche in anderen Provinzen untergebracht werden. In dieser Beziehung ist eine Ersparung unmöglich und zwar aus dem einfachen Grunde, weil jedes Land sich in dieser Beziehung vollkommen autonom die Verpflegungskosten regulirt und für den Fall, daß in Betreff der Aufnahme die gehörigen Maßnahmen stattgesunden haben, nichts anderes übrig bleibt, als die liquidirten Kosten zu bezahlen.

Der zweite Moment ist der, daß es sich darum gehandelt hat, daß auch die Krankenanstalt hier, das allgemeine Krankenhaus in Prag, in Betracht zu ziehen ist.

Die Verhältnisse sind hier so eigenthümlich, daß das Material dermalen noch nicht vorgelegen ist und das allgemeine Krankenhaus von den Verhandlungen der Enquete ausgeschlossen Werden mußte. Die Verhandlungen der Enquete haben sich demnach im Wesentlichen auf die in dem Lande sämmtlich bestehenden 55 Krankenhäuser bezogen, welche als öffentliche Krankenanstalten behandelt werden. In dieser Richtung wurde eine doppelte Eintheilung als maßgebend anerkannt und zwar in der Richtung hin, was für Ersparnisse eingeführt werden, in Welcher Weife die Last der Krankenkosten vermindert werden kann und in zweiter Richtung, in welcher Weife eine wirk-

same Kontrolle eingeführt werden kann, um zu sehen, daß von Seiten der Krankenhausverwaltung nichts überflüssiges ausgegeben wird. Nach diesen beiden Gesichtspunkten wurde die Frage behandelt und als Resultat der Enquete haben sich folgende Beschlüße und Enuntiationen, wie sie gedruckt vorliegen, ergeben, daß nämlich zu empfehlen wäre:

1.  Die strengste Handhabung der bisherigen Vorschriften, weche die Bedingungen und Voraussetzungen der Aufnahme von Kranken in allgemeine öffentliche Krankenhäuser regeln, - um hiedurch die Aufnahme von, zur Behandlung in Solchen Anstalten nicht geeigneten Individuen möglichst hintanzuhalten. In dieser Richtung wurde als insbesondere geboten bezeichnet, jedesmal, Sobald es sich herausstellt, daß eine in ein allgemeines Krankenhaus aufgenommene Person sich zur Behandlung daselbst überhaupt nicht, oder nicht mehr eignet, Sofort die Gemeinde zur Abholung derselben aufzufordern. Als Consequenz hievon ergebe sich die Erlassung einer gesetzlichen Bestimmung, dergemäß die Gemeinden zur Zahlung der Verpflegskosten für solche personen, die nach den bestehenden gesetzlichen Vorschriften sich zur Behandlung in allgemeinen öffentlichen Krankenhäusern nicht eignen, verpflichtet wären.

2.  Die im legislativen oder Verordnungswege anzustrebende Verschärfung der Normen, welche sich auf die Ausstellung von Documenten über die Vermögensverhältnisse und Zahlungsfähigkeit der Verpflegskosten und feiner gesetzlich verpflichteten Verwandten beziehen, insbesondere auch die Erlassung von Bestimmungen, damit nicht ein zur Zeit der Verpflegung des Kranken etwa bestehendes Vermögen der möglichen Geltendmachung des Ersatzanspruches der Krankenanstalt entzogen Werde.

3.  Die Ueberwälzung eines aliquoten Theiles der erwachsenen Krankenverpflegskosten auf kleinere Concurrenzkreise - seien es Gemeinden oder Bezirke wodurch die wirksamste Eontrolle über die gehörige Beobachtung der aus die Aufnahme von Kranken in öffentliche Krankenanstalten und auf die Ausstellung von Vermögenszeugnissen Bezug habenden Normen erzielt Werden konnte.

4.  Die Errichtung einiger größeren Siechenhäuser ob auf Kosten der Bezirke oder des Landes - welche eine ausgiebige Entladung der öffentlichen Krankenanstalten Von Pfleglingen, die dahin nicht gehören, ermögli-

chen und daher im eigenen Interesse des Laudes liegen würde.

In Betreff der Verwaltung der Krankenhäuser ist die Erfahrung gemacht worden, daß bei dem außerordentlichen Zudrange in die Krankenhäuser und bei der hohen Summe der Beitrage, welche verwendet worden sind, die Wirthschaft im Großen Ganzen eine gute genannt worden könne und daß nur hie und da Ersparungen eintreten können. Unterdessen Sind die bisherigen Schritte, welche der Landesausschuß eingeleitet hat, fortzusetzen und weiter zu vervolkommen und ist insbesondere erforderlich, daß eine Strenge Kontrolle geübt werde und der Landesausschuß sich die Gewissheit verschaffe, in welcher Weife diese Vorschriften gewahrt werden. Zu diesem Behufe wird vorgeschlagen die Krankenhäuser in Betreff der administrativen Verwaltung untersuchen zu lassen, sei es, daß die Kontrolle weiter ausgedehnt, sei es durch Beaufsichtigung des Personals verschärft werde.

Außerdem glaubt der Landesausschuß Material für weitere Anträge auf administrative oder legislative Maßnahmen für die Zukunft geschaffen zu haben, und es sind die Anträge, welche er Stellt, eben nur präparatorischer Natur und gehen im Wesen daraufhin:

Der hohe Landtag geruhe: 1. die voranstehende Darstellung zur genehmigenden Kenntniß zu nehmen, und

2. den Landesausschuß zu ermächtigen, jene Maßnahmen, welche nach obiger Darfteilung Schon bei dem Bestande der gegenwärtigen Gesetzgebung zur Erzielung möglichster Erleichterungen für den zum Erfatze uneinbringlicher Krankenhausverpflegskosten verpflichteten Landesfond und zur Ermöglichung diesbezüglicher verscharfter und nachhaltiger Eontrolle ausführbar erscheinen, theils im eigenen Wirkungskreise, theils im Einvernehmen mit der politischen Landesbehörde ins Werk zu fetzen.

Zum letzteren Punkte erlaubt sich der Landesausschuß ausdrücklich zu bemerken, daß er versuchsweise bereits zur Activirung einer fliegenden Inspection der Krankenhäuser, wie Solche an früherer Stelle dieses Berichtes angedeutet erscheint, geschritten ist, und daß derselbe beabsichtigt, diese Eontrollmaßregel künftighin in noch ausgedehnterem Maße in Anwendung zu bringen.

Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račíž 1. zprávu tuto na vědomi vzíti a schváliti, a

2 výbor zemský zmocniti, aby ona opatření, která podle toho, co bylo svrchu vyloženo, již za platnosti nynějšího zákonodárství provedena býti mohou jednak za účelem všemožných úlev pro fond zemský, k náhradě nedobytných léčebných výloh zavázaný, jednak za účelem dosažení zostřené účinné kontroly, dílem ve vlastní působnosti, dílem ve srozumění s politickým úřadem ve skutek uvedl.

K druhému návrhu dovoluje sobě výbor zemský výslovně připomenouti, že již přikročil k pokusu zavedení nenadálých přehlídek nemocnic, o jakých byla na dřívějším místě této zprávy zmínka učiněna, a že zamýšlí použíti budoucně ještě u větší míře tohoto prostředku kontrolního.

In formeller Beziehung erlaubt sich der Landesausschuß, nachdem eine Sanitätskommission bereits besteht, den Antrag zu Stellen, es möge dieser Bericht sammt den beiliegenden Akten und graphisch-tabellarischen Beilagen der Sanitätskommission zugewiesen Werden.

Co se týče formálního ohledu navrhuje zemský výbor, by tato zpráva se všemi přípisy byla odkázána komisi, jež zařízena jest pro zdravotní záležitosti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Nežádá-li nikdo za slovo, tedy přejdeme k hlasování.

Zemský výbor činí návrh, aby záležitost byla odkázána komisi zdravotní.

Der Landesausschuß Stellt den Antrag, die Angelegenheit der Sanitätskommission zuzuweisen.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Druhý předmět denního pořádku jest zpráva zemského výboru v příčině doplnění knih pozemkových naznačením výměry a čistého výnosu.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht des Landesausschusses betreffend die Ergänzung der Grundbücher durch die Bezeichnung des Flächenmaßes und Reinertrages.

Zpravodajem jest Dr. Škarda. Dávám jemu slovo.

Zpravodaj dr. Š k a r d a:

Slavný sněme!

Ve schůzi minulého roku usnesl se sl. sněm po návrhu komise pro obecní a okresní záležitosti na resoluci, že žádá se c. k. vláda, aby opravu katastru, pak uvedení metrické míry do katastru co možno nejrychleji uvedla v skutek. Resoluce tato podaná byla praesidiem sněmovním slavné vládě, která vyřízení její oznámila přípisem c. k místodržitelského praesidia ze dne 6. února t. r. V přípisu tom oznamuje, že oprava katastru daně pozemkově teprvé v r. 1884., 1885. až 1886. bude ukončena a že teprve potom bude lze přistoupiti ku přepočítání měr posavádních na míru metrickou, kteréžto práce i za příčinou spojeného s nimi nákladu bude třeba rozděliti na více let, pročež c k. ministerstvo financí zamýšlí první k tomu potřebnou kvotu položiti v rozpočet na r. 1885.

Zemský výbor podávaje o tom jednání zprávu, Činí návrh, aby slavný sněm oznámení to ráčil vzíti na vědomí; avšak z příčiny, že právě v posledních dnech přišlo jiné oznámení c. k. finančního ministerstva, bude zajisté přiměřeno, aby záležitosti ta odkázála se jako byla dříve komisi pro okresní a obecní záležitosti. Já také jménem zemského výboru činím návrh, aby zpráva zemského výboru pokud se týče resoluce o opravě katastru přikázána byla k úradě a k podání návrhu komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Ich stelle namens des Landesausschusses den Antrag, es möge der Bericht des Lan-

desausschusses rücksichtlich der Resolution wegen Richtigstellung des Katasters der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten zur Berathung und Antragstellung zugewiesen werden und zwar hauptsächlich aus dem Grunde, weil in den letzten Tagen eine neue Note des Ministeriums der Finanzen eingelangt ist, in welcher die frühere Mittheilung wieder abgeändert wird.

Oberstlandmarsch all: Verlangt Jemand das Wart ?

Žádá někdo za slovo ?

Wenn niemand das Wort verlangt, so schreiten wir zur Abstimmung.

Der Herr Berichterstatter beantragt. diesen Bericht an die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten zu verweisen.

Pan zpravodaj navrhuje, aby záležitost tato byla odkázána komisi pro záležitosti obecní a okresní, a žádám pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

(Stane se.) Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Petition der Gemeinde Kozojed um Verfügung bezüglich der Erhaltung der Zigeunerfamilie Janeček.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru o petici obce Kozojedské za opatření v příčině vydržování cikánské rodiny Janečků.

Herr Graf Chotek hat das Wort.

Zpravodaj hr. C h o t e k (čte): "Slavný sněm království českého usnesl se v sezení odbývaném dne 2. srpna 1883 o petici obce Kozojedy za opatření v přičině vydržování cikánské rodiny Janečků, postoupiti petici tuto výboru zemskému k vyřízení samostatnému, aby v uvážení břemen tím na obec uvalených

v příštím zasedání předložil návrhy o prostředcích proti podobnému zmahání se tuláctví."

Hlavní žádost v této petici obsažená čelí k tomu, aby se všichni cikáni dali do zemské káznice, pokud se týče, aby se cikánské děti vychovávaly na veřejné útraty ve veřejných vychovávacích ústavech. Co se týče té žádosti, aby cikáni byli odevzdáni do zemské káznice závisí to ovšem dle pozůstávajících zákonů teprve od usne šení soudu a od předběžného vyšetřování a soudního jednání; tedy nemůže se ani slavný sněm z ohledu na pozůstávající zákony v tomto ohledu na něčem usnésti.

K tomuto náhledu také přisvědčilo slavné c. k. místodržitelství, kteréžto v této záležitosti bylo požádáno o dobrozdání. Co se však vychovávání cikánských dětí v ústavech vychovávacích týče, byl ovšem zemský výbor toho náhledu, že by bylo prospěšné, aby se cikánské mládeži hned z prvopočátku jakéhosi mravného směru ve vychovávání dostalo, kterého se v rodině ovšem nedosáhne a co se státi může jen v nějakém ústavě.

Proto také navrhuje zemský výbor jak následuje.

Slavný sněme račiž se obrátit k vládě s požádáním, by učinila opatření v zemích v říšské radě zastoupených čelící k zaopatření cikánských dětí ve veřejných ústavech na útraty říše, a aby cikánům z cizích zemí se zamezilo vstoupení do výše jmenovaných zemí.

Der Landesausschuß erlaubt sich den Antrag zu stellen, der h. Landtag wolle Sich an die k. k. Regierung mit dem Ersuchen wenden, in den im Reichsrathe vertretenen Ländern die Vorkehrung wegen Unterbringung der Zigeunerkinder in öffentlichen Anstalten auf Kosten des Reiches zu treffen, und den Zigeunern aus fremden Ländern den Eintritt in die oberwähnten Länder zu verbieten.

Co do formálního jednání navrhuje se, aby se předmět ten přikázal k poradě a k podání návrhu komisi stávající pro záležitost zřízení káznic. Jelikož ale taková komise v tomto zasedáni zřízena nebyla, tedy činím ještě ten návrh, aby se

zvolila komise 15členná, do které by každá kurie volila 5 členů, kterážto komise by pak se záležitostí, co se týkají káznic, zabývala.

In formeller Beziehung wird beantragt, diese Angelegenheit der in Angelegenheit der Errichtung von Zwangsarbeitshäusern bestellten Kommission zur Berathung und Antragstellung zuzuweisen.

Nachdem jedoch factisch eine solche Kommission noch nicht bestellt ist, so stelle ich den weiteren Antrag, der h. Landtag wolle die Einsetzung einer 15gliedrigen Kommission beschließen, in welche jede Kurie 5 Mitglieder zu wählen hätte.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Nachdem Niemand das Wort verlangt, so schreiten wir zur Abstimmung.

Der Berichterstatter beantragt namens des Landesausschusses, die Angelegenheit an eine 15gliedrige Kommission zu überweisen, welche für die Zwangsarbeitshausgegenstände einzusetzen und zu fünf Mitgliedern von den Kurien aus dem ganzen Hause zu wählen wäre.

Pan zpravodaj navrhuje, aby záležitost byla odkázána patnáctičlenné komisi, která by byla zařízena pro záležitosti káznice a která má pozůstávati z 15 členů zvolených po 5 od kurií z celého sněmu.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Návrh jest přijat.

Es ist angenommen. Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht über die Wahl des Herrn Franz Tattermusch zum Landtagsabgeordneten für den Landgemeinden-Wahlbezirk Saaz, Postelberg, Komotau, Sebastiansberg, Podersam und Jechnitz.

Příští předmět denního pořádku jest zpráva zemského výboru o volbě pana

Františka Tattermuše za poslance volebního okresu obcí venkovských Žatec, Postoloprty, Chomutov, Bastianperk, Podbořany, Jesenice. Zpravodajem jest p. dr. Škarda a dávám jemu slovo.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP