Úterý 9. září 1884

Stenografické zprávy

sněmu Českého.

Druhé zasedání z r. 1883.

1884.

V Praze.

Tiskem Rohlíčka a Sieversa.

Stenografische Berichte

des

böhmischen Landtages.

Zweite Jahres=Session v. J. 1883.

1884.

Prag

Druck von Kohliček und Sievers..

Stenografická zpráva

o

1. sezení II. zasedání českého sněmu z r. 1883, dne 9. září 1884.

Stenographischer Bericht

über die

L Sitzung der II. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 9. Sept. 1884.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k usnášení dostatečném.

Co zástupcové vlády: C. k. místodržitel Jeho Exc. Dr. Alfred svob. pán Kraus, c. k. náměstek místodržitelův Friedl ryt. z Friedensee, c. k. místodrž rada Bedřich Kmoch.

Sezení počalo o 12. hod. v poledne.

V o r s i t z e n d e r: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowicz-

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische:K.k. Statthalter Se. Excel! Dr. Alfred Freiherr von Kraus, k. k. Statthalterei-Vizepräsident Friedl Ritter von Friedensee, k. t. Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Beginn der Sitzung um 12 Uhr Mittag.

Obsah:

1 Zahájení sněmu.

2. Sdělení předsednictva.

3. Denní pořádek:

1.  Zprávy o volbách.

2.  Skládání slibu.

3.  Ustanoveni se kurií.

4.  Volba výboru verifikačního.

Inhalt.

1.  Eröffnung des Landtages.

2.  Präsidialmittheilungen.

3. Tagesordnung:

1. Wahlberichte. 2. Angelobung.

3.  Konstituirung der Kurien.

4.  Wahl des Verifikationsausschußes.

Nejv. zem. maršálek (zvoní): (Shromáždění povstane).

(Die Versammlung erhebt sich).

Zahajuji druhé výroční zasedání sněmu království Českého z r. 1883.

Ich eröffne die zweite Jahressession des Landtages des Königreiches Böhmen v. J. 1883.

Slavný sněme!

J. V. nejmilostivější císař a král náš ráčil opět svolat na dnešní den sněm království Českého k započetí pravidelné své činnosti. Budiž mi tudíž dovoleno uvítati srdečně veškeré členy slavného tohoto shromáždění a vysloviti přáni, by nama-

havé a oběti plné práce jež zde nás čekají, sloužily k zdaru vlasti, k rozšíření hmotného a duševního blahobytu veškerého lidu námi zastoupeného. (Výborně, výborně)!

Hoher Landtag!

Nachdem Seine Majestät unser allergnädigster Kaiser und König den Landtag des Königreiches Böhmen zu seiner verfassungsmäßigen Thätigkeit neuerdings einzuberufen geruht hat, so sei es mir gestattet, alle Mitglieder desselben abermals auf das wärmste zu begrüßen. Möge Ihr Eintritt in dieses hohe Haus ein gesegneter sein und den Erwartungen, welche das Land und seine Bewohner von der gedeihlichen Wirksamkeit ihrer Vertreter hegen, im vollen Maaße entsprechen.

Zajisté pak pánové všichni se mnou souhlasíte, vyzývám-li Vás, abyste věrni starobylému a chvalitebnému zvyku činnost svou sněmovní i dnes započali tím, že se se mnou spojíte u vřelém přání: Bůh žehnej, Bůh zachovej nejmilostivějšího císaře a krále našeho.

Gott erhalte, Gott beschütze unsern allergnädigsten Kaiser und König (Sláva, Sláva, Sláva! Hoch, Hoch, Hoch!)

(Shromáždění provolává třikráte Sláva a Hoch.)

Die Versammlung bringt ein dreimaliges Hoch und Sláva aus.)

(Shromáždění vyslechne stojíc národní hymnu.)

Die Versammlung hört stehend die Volkshymne an.

Hoher Landtag!

In dem Zeitraume, welcher uns von der verslossenen Jahressession trennt, hat sich ein überaus betrübendes Ereignis zugetragen, dessen bei Wiedereröffnung des hohen Landtages in erster Reihe zu gedenken mir die Schmerzliche Pflicht obliegt. Es ist dies das Ableben Ihrer Majestät der allergnädigsten Frau, Maria Anna Kaiserin von Österreich, Königin von Böhmen und Ungarn, welche am 4. Mai d. Jahres in ein besseres. Jennseits abgerufen worden ist. Die edlen Tugenden der Verblichenen hätten der erhabenen Frau selbst dann, wenn sie von der Vorsehung auf eine minder hervorragende Stelle berufen worden

wäre, die allgemeine Verehrung, ja die tieffte Bewunderung aller Jenen gesichert, welche Ihr im Leben zu nahen Gelegenheit hatten. Sie leuchtete zur Zeit, da sie dem Throne zunächst gestanden, weithin über die Grenzen der Monarchie als wahres Muster einer christlichen Fürstin.

Als aber Ihr kaiserlicher Gemahl freiwillig vom Throne herabgestiegen und das hohe Herrscherpaar Sein treues Böhmen zum bleibenden Aufenthaltsorte gewählt, da bildete Ihre Anwesenheit durch eine lange Reise von Jahren einen wahren Segen für das Land, denn feine Bewohner genoffen, ja in erster Reche die Früchte jener unermeßlichen Großmut, welche wir an der hohen Verblichenen als Beschützerin aller Armen und Bedrängten als edle Förderin aller frommen und wohlthätigen Unternehmungen durch mehr als drei Dezennien zu bewundern Gelegenheit hatten. Vom Glanze des Thrones war Ihr nichts geblieben, als ein wahrhaft kaiserlicher Maaßstab bei Bemessung Ihrer Wohlthaten und darum wird für alle Zeiten dem Andenken an die vermittwete Kaiserin im Herzen des dankbaren Volkes ein unvergängliches Denkmal gesetzt bleiben.

Slavný sněme!

Dne 4. května 1884 byla na věčnost povolána Její Veličenstvo nejmilostivější paní Marie Anna, císařovna rakouská, královna česká a uherská. Národové rakouští povždy s vřelým účastenstvím sledují veškeré události, kteréž se přiházejí v lůně přeslavné rodiny panovnické. A zvláště tehdáž, když milovaná dynastie želí ztráty některého ze svých členů, osvědčují oddanost a lásku svou projevujíce nelíčený soucit s bolem slavného rodu, pod jehožto žezlem po tolik století v jedno mocnářství spojeni jsou.

Obyvatelstvo tohoto království, kdykoliv bývá dán podnět k podobným výjevům, vždy stává na místě prvním, nebo věrnost jeho ke trůnu nikdy nepřipouští, by jakýmkoli národem jiným předčíti se dalo, co do mohútnosti přesvědčení svého dynastického, co do hloubky upřímného svého soucitu.

Avšak když se roznesla truchlivá zpráva, že ovdovělá císařovna a královna

nedlí více mezi živými, tu u veškerého lidu v Cechách nevyskytla se již toliko soustrast, nýbrž povstal žal a zármutek nad ztrátou vlastní, povstal nářek nad hlubokou ranou jemu samému zasazenou. A ony davy lidstva, které brzy na to se hrnuly po ulicích hlavního města Prahy, by prokázal poslední čest tělesným pozůstatkům zvěčnělé panovnice, se slzavým okem hleděli k. osiřelému hradu králov skému, kde zanikl nevyčerpatelný zdroj neobmezené dobročinnosti, ke kterému ve všech potřebách svých opět a opět utíkati se byli přivykli Ano po celých Čechách vřele byl pocítěn bol nad úmrtím Jejím a proto sluší, by i zástupcové tohoto království, kdy ponejprv po oné truchlivé události se schází, výjev dali hlubokému zármutku svému nad ztrátou, kterou celá země byla sklíčena. Slavný sněm již mezi slovy mými povstal; tuším, že to mohu považovati za vysloveni souhlasu, by v protokolu dnešní schůze výraz byl dán bolestným pocitům sněmu království českého nad úmrtím zvěčnělé císařovny a královny.

Das hohe Haus hat sich bereits von seinen Sitzen erhoben, ich glaube der Zustimmung aller Mitglieder desselben Sicher zu sein, Wenn ich dies als Zeichen des Einverständnisses auffasse, dass im Protokolle der heutigen Sitzung den schmerzlichen Gefühlen des h. Landtages über das Ableben der verwittweten Kaiserin und Königin Ausdruck gegeben werde. (Altgemeine Zustimmung. Všeobecný souhlas.)

Mám čest učiniti slavnému sněmu více oznámení.

Ich habe die Ehre der hohen Versammlung eine Reche von Mittheilungen zu machen.

Pokud výbor verifikační nebude zvolen, má dle článku 6. jednacího řádu z přítomných poslanců devět nejmladších členů uvázati se prozatímně v úřad verifikačního výboru. Jakožto nejmladší členové byli mi jmenováni- hrabě Karel Ervín Nostítz, hrabě Eugen Černín, šlechtic Kleisl, Dr. Elger, Dr. Kiemann, Dr. Werunský, Dr. Herold, JUC. Sedlák, Dr. Bráf. Žádám, aby pro dnešní sezení úřad verifikátorů z jmenovaných pánů na sebe přijali pánové: hrabě Ervín Nostitz, Dr. Kiemann a Dr. Herold.

Nach der Geschäftsordnung haben bis zur

erfolgten Wahl des Verificationsausschußes die neun jüngsten Mitglieder des Landtages die im § 6 der Geschäftsordnung bezeichneten Geschäfte zu übernehmen.

Als jüngste Mitglieder sind mir bezeichnet worden: Erwein Graf Nostitz, Eugen Graf Černin, Edler von Kleist, Dr. Elger, Tr. Kiemann, Dr. Werunsky, Dr. Herold, JUC. Sedlák, Dr. Bráf.

Ich ersuche für die heutige Sitzung die Herrn Graf Ermein Nostic, Dr. Kiemann und Dr. Herold die Funktionen als Verifikatoren zu übernehmen.

Im Schoße des hohen Landtages haben sich feit der verflossenen Session mehrfache Änderungen ergeben

V lůne slavného sněmu stalo se od posledního zasedáni více změn.

Nach einer Mittheilung des Rektorates der k. k. böhm. Karl-Ferdinands-Universität ist zum Rector Magnificus der k. k. böhm. Carl-Ferd. Universität für das Studienjahr 1883-84 der k. k. ordentliche Univ. Prof. Dr Ant Randa gewählt und bestätigt worden und nach einer Mitteilung des Rektorats der k. k. deutschen Korlo-Ferdinandischen Universität wurde als Rektor Magnificus der deutschen Karl-Ferdinandischen Universität für die restliche Dauer des laufenden Studienjahres der Professor der mathematischen Physik und derzeitiger Dekan der philosophischen Facultät Dr. Lippich gewählt und bestätigt werden. Dieselben zählen daher zu den virilstimmberechtigten Mitgliedern des böhmischen Landtages.

Dle sděleni rektorátu c. k. české Carlo-Ferdinandské university jest za rektora c. k. české university Karlo Ferdinandské na rok studijní 1883-84 zvolen a potvrzen c. k. řádný universitní profesor dvorní rada dr. Ant. Randa a dle sděleni rektorátu c. k. německé university KarloFerdinandské jest za rektora Magnifica c. k německé university Karlo-Ferdinandské na rok studijní 1883-84 zvolen a potvrzen c. k. řádný profesor mathematické fysiky a toho času děkan filosofické fakulty dr. Ferdinand Lippich. Oba náležejí tedy k členům sněmu, kteří mají hlas virilní.

Mandát svůj složili a sice: ve volební skupině velkostatků nesvěřenských p. poslanec Alois Welz a ve volební skupině

obcí venkovských dr. Ant. Rudolf Schneider.

Das Mandat haben zurückgelegt: Aus der Wählergruppe des nicht fideikommissarischen Großgrundbesitzes der Herr Abgeordnete Alois Welz, dann in der Wählergruppe der Landgemeinden der Herr Abgeordnete Dr. Rudolf Schneider. (Bravo links).

Želíme ztráty několika velectěných pp. kolegů, kteři v době kde sněm nezasedal úmrtím byli z našeho středu vyrváni. Jsou to páni Josef Müller z Čepiroh, Fr: Neubauer, Jan Krumbholz, Moric Schöne a Václav Rombald.

Wir beklagen den Verlust von mehreren Herren Collegen durch erfolgte Todesfälle. Es sind dieß die Herrn Abgeordneten: Josef Müller Von Tschöppern, Franz Neubauer, Johann Krumbholz, Moriz Schöne und Wenzel Rombald.

Vyzývám slavný sněm, aby povstáním vyslovil soustrast s těmito úmrtími.

Ich ersuche den hohen Landtag durch Erhebung von den Sitzen das Zeichen des Beileids über das erfolgte Ableben auszusprechen. (Geschieht. Stalo se).

Z osnov zákonů, o nichž se slavný snem v posledním zasedání sněmovním usnesl a z ostatních usnešení učinených došly nejvyššího schválení:

a) Oznova zákona, kterýmž se obci král. hlav. mesta Prahy udílí povolení, aby mohla odprodati c. k. vláde vlastné c. k. studijnímu fondu některé dílce od usedlosti č. p. 462-II. v Praze obci Pražské patřící; dále osnova zákona, kterým dává se povolení obcím Choťánkám, Manetínu, Plané, Dubí a Smířicům ku vybíraní poplatku za výslovné prijímání do sväzku domovského.

Osnova zákona, kterým 18 obcím uděluje se povolení k vybírání poplatků za výslovné přijetí do svazku domovského.

Osnova zákona, kterým obei Bubenče se povoluje, aby v letech 1884-9 včetně vybírala poplatek tří krejcarů z každého krejcaru činže nájemné.

Osnova zákona, kterým se obci městské Pelhřimovu povoluje vybírati plat za prnpůjčení práva domovskeho.

Osnova zákona, kterým se obec městská Zižkov zmocňuje vybírati přirážky z nájemného.

Osnova zákona, kterým se povoluje obci Lhotě Uřetické, Vrbnu a Kladnu vybírati platy za propůjčeni práva domovského.

Osnova zákona, jež se týče vyloučení královského horního města Vyšehradu z obvodu okresního zastupitelstva král. Vinohradů a sloučení král. horního města Vyšehradu s Prahou v jedinou obec místní.

Osnova zákona, kterým se změní některé paragrafy obecního řádu města Prahy ode dne 27 dubna 1850.

Osnova zákona, kterým se mění některá ustanovení řádu volebního do sněmu království Českého při čemž se vzhledem k současně usnešené resoluci slavného sněmu připomíná, že dle sdělení místodržitelského praesidia taktéž došla nejvyššího schválení osnova zákona, o němž obe sněmovny rady říšské se byly usnesly a kterým změnují se ustanovení přídavků k řádu volení do rady říšské potahmo okresů voličských v Čechách

b) města čís. 3 a 4.

Dále osnova zákona, který se týče rozepsání přirážek obecních potahmo okresních a samosprávných i úřadů nižšího řádu.

Co se týče resoluce, o které se slavný sněm zároveň s dotyčným zákonem1 byl usnesl a kterou požádána byla vláda, aby c. k. soudům, pokud se týče okresním hejtmanstvím znovu v paměť uvedla vynešení c. k. ministeria práv ze dne 29. dubna 1864 a c. k. místodržitelství ze dne 10. března 1873, jimiž bylo nařízeno, aby o exekuci vedené na některou obec samosprávné orgány, jimž obec jest podřízena, vždyoky spraveny byly ihned při prvním stupni exekuce a aby vyneseni řečené se rozšířilo v tom směru, aby také ve případech, když se vede exekuce na okresy

výboru zemskému bylo o tom učiněno oznámení, též došlo od Jeho Excel. pana místodržitele sdělení, že zároveň prohlašuje zmíněné nařízení ze dne 10. března 1873 a rozšiřuje se spolu v tom smyslu jak slavný sněm byl navrhl.

Dále pak došlo místodržitelského praesidia opis vynesení c. k. ministeria práv ze dne 6. října 1883 svědčícího c. k. vrchnímu zemskému soudu v Praze, jimž se nařizuje, že nařízení c. k. ministeria práv ze dne 27. dubna 1864 užito býti má i v případech, když vede se exekuce na okresy.

Dále byla potvrzena osnova zákona jímž se obci královského věnného města Hradce Králové povoluje vybírati poplatek za vpouštění domovních stok do vystavěné již stoky obecní.

Osnova zákona v příčině některých opatření ku zvelebení rybářství ve vnitrozemních vodách.

Osnova zákona v příčině příspěvků království českého na stavbu česko-moravské příční dráhy.

Osnova zákona, kterým se mění hranice města Čáslavy a Dobrovice v soudním okresu čáslavském.

Osnova zákona ve příčině vyloučení osady Neuwaldu okresu Jablonském z místní obce Radlu a připojení jí k místní obcí Prošovicím a usnesení sněmu, dle něhož politická místní obec Pšanky rozloučena byla ve dvě místní obce o sobě, Pšanky a Petrovičky.

Usnešení sněmu v přičině vybírání přirážky zemské 33 1/2 kr. z každého zlatého přímých daní na rok 1884 a sice 29 kr. pro fond zemský a 1 1/2 pro fond vyvazovací.

Usnešení sněmu, kterým uděluje se městské obci Liberecké povolení k vybírání přirážky z nápojů na dobu od 1. ledna 1884 až do konce 1903.

Von den in der ersten Session beschlossenen Gesetzen und sonst gefaßten Beschlüßen haben die ah. Sanktion erhalten.

Der Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde der kgl. Hauptstadt Prag die Bewilligung ertheilt wird der k. k. Regierung, eigentlich dem k. k. Studienfond einige Theile der Realität NC. 462-II. in Prag abverkaufen zu dürfen.

Der Gesetzentwurf, womit den Gemeinden Chotánek, Manetin, Plan, Dub und Smiřic

die Bewilligung zur Einhebung der Gebühr für die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatsverband ertheilt wird.

Der Gefetzentwurf, womit 18 Gemeinden die Bewilligung zur Einhebung der Gebühren für die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatsverband ertheilt wird.

Der Gesetzentwurf, womit der Gemeinde Bubenč die Bewilligung zur Einhebung einer Miethzinsumlage von 3 kr. von jedem Gulden für die Zeit vom J. 1884-9 ertheilt wird.

Gesetzentwurf, womit, der Stadtgemeinde

Pilgram die Bewilligung zur Einhebung einer Taxe für die Verleihung des Heimatsrechtes ertheilt wird;

der Gesetzentwurf, betreffend die Einhebung einer Miethzinsumlage in der Stadt

Žižkov.

Gesetzentwurf, womit den Gemeinden Lhota=Auřetic, Wrbno und Kladno die Bewilligung Zur Einhebung von Taxen für die Verleihung des Heimatsrechtes ertheilt wird;

der Gefetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der kgl. Hauptstadt Wyšehrad aus dem Gebiete der Bezirksoertretung der fgl. Weinberge und die Vereinigung derselben mit Prag Zu einer Ortsgemeinde;

der Gesetzentwurf, womit einige Paragraphe der Gemeindeordnung der Stadt Prag v. 27. April 1850 geändert werden;

der Gefetzentwurf, betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Landtagswahlordnung des Königreiches Böhmen, wobei bezüglich der von dem h. Landtage gleichzeitig beschlossenen Resolution bemerkt wird, dass lant Mittheilung des k. k. Statthaltereipräsidiums auch der von beiden Häusern des Reichsrathes bejchlossene Gesetzentwurf, betreffend die Aenderung der Reichsrathswahlordnung be-

ziehungsweise des Anhanges der Reichsrathswahlordnung hinsichtlich der Wahlbezirke in Böhmen die allerhöchste Sanktion erhalten hat.

Ferner der Gesetzentwurf,, betreffend die Ausschreibung von Gemeinde, beziehungsweise Bezirkszuschlägen durch die vorgesetzten autonomen Behörden.

Betreffend die gleichzeitig von dem hohen Landtage beschlossene Resolution, wodurch die k. k. Regierung ersucht wird, die Verordnung des k.k. Justizministeriums vom 9. April 1864 Z. 3563 und der k. k. Statthaltern vom 10. März 1873, betreffend die Verständigung der den Gemeinden übergeordneten autonomen Organe von jeder gegen eine Gemeinde geführten Exekution gleich bei dem ersten Exekutionsgrude den k. k. Gerichten, beziehungsweise den k.k. Bezirkshauptmannschaften zu republizierrn und dahin auszudehnen, daß auch von jeder gegen den Bezirk geführten Exekution die Mittheilung an den Landesausschuß erfolge, so ist von Sr. Ex. dem Hr. Statthalter die Mittheilung eingelangt, dass seinerseits die citierte Statthaltereiveroednung vom 10. März 1873 gleichzeitig erpubliziert und im Sinne der vom hohen Landtage beschlossenen Resolution ausgedehnt wird.

Weiters ist von dem k. k. Statthaltereipräsidium eine Abschrift des von dem Justiz= Ministerium an das k.k. Oberlandesgericht in

Prag gerichteten Erlasses vom 6. Oktober 1883 Z. 15914 eingelangt, mit welchem angeordnet wird, dass die Verordnung des k. k. Justizministeriums vom 29. April 1864 auch in den Fällen einer gegen Bezirke geführten Exekution zu beobachten ist.

Weiter erlangte die Sanction der Gesetzentwurf, womit der Gemeinde Königgrätz die Bewilligung zur Einhebung einer Gebühr für die Einmündung der Hauskanäle in den Gemeinde Kanal ertheilt wird;

der Gesetzentwurf betreffend einige Maßregel zur Hebung der Fischerei in den Binnengewässern;

der Gesetzentwurf betreffend den Beitrag aus Landesmitteln zu dem Baue der böhmischmährischen Transversalbahn;

der Gesetzentwurf betreffend die Grenzänderung zwischen der Gemeinde Čzaslau und

der Gemeinde Dobrowiz im Gerichtsbezirke Čzaslau;

der Gefetzentwurf betreffend die Ausscheidung der Ortsschaft Neuwald im Bezirke Gablonz aus der Ortsgemeinde Radl und Zuweisung zur Ortsgemeinde Proschwitz;

der Landtagsbeschluß, womit die Bewilligung zur Trennung der politischen Orts=Gemeide Pschanek in zwei selbständige Ortsgemeinden Pschanek und Klein=Petrowitz ertheilt wird;

der Landtagsbeschluß betreffend die Einhebung eines Landeszuschlages von 33 1/2 Kreuzer zu jedem Gulden der direkten Steuer für das Jahr 1884 u. zw. von 29 Kreuzer für den Landesfond und von 4 1/2 kr. für den Gemeindentlastungsfond endlich der Landtagsbeschluß, mit welchem der Stadt Reichenberg die Bewilligung zur Einhebung einer Getränkenumlage auf die Dauer vom 1. Jänner 1884 bis Ende 1903 ertheilt wird.

Dagegen hat die a. h Sanetion nicht erhalten :

der Landtagsbeschluß, mit welchem der Gemeinde Jaroměř die Bewilligung ertheilt wird, vom 1. April 1889 an auf weitere 9 Jahre eine Abgabe für geistige Flüssigkeiten einzuheben, weil der Landesausschuß mit Erlaß vom 19. August 1882 Z. 1095 der Stadtgemeinde Jaroměř die Einhebung von Abgaben von dem Verbrauche geistiger Flüssigkeiten bis zum J. 1889 bereits bewilligst hat, bis zu welcher Zeit aber sich die Verhältnisse so ändern können, dass die weitere Einhebung dieser Abgabe nicht nothwendig sein wird und weil es somit nicht zweckmäßig erschien einen Landtagsbeschluß zu sanctioniren, der vielleicht nie in Werksamkeit treten wird.

Nejvyššího schválení nedostalo se usnesení sněmu, kterým se obci Jaroměřské uděluje povolení, aby od 1. ledna 1889 počínaje po 9 let vybíraly dávky ze spotřeby lihových tekutin, poněvadž výbor zemským výměrem ze dne 19. srpna 1882 již městské obci Jaroměři povolil vybírati dávku z nápojů až do r. 1889, do té doby však taková změna v poměrech rozhodujících nastati může, že by více potřebí nebylo tuto dávku z nápojů dále vybírati protož by tudíž nebylo bývalo vhodné, aby se dostalo nejvyššího schválení tako-

vému usnešení sněmovnímu, které by snad nikdy v platnost nevstoupilo

V příčině usnesení sněmovního ze dne 23. října 1882, kterým se c. k. vláda žádá, by spůsobem ústavním učinila opatření, aby přívoz vepřového dobytka z Uher a Polska z obce do obce zakázán byl a obchod se zmíněným dobytkem aby odkázán byl na dopravu železniční a na města po dobu trhů dobytčích tam odbývaných došla odpověd skrze c. k. místodržitelské presidium sl. sněmu, že c. k. ministerstvo vnitra dohodnuvši se o tom s ministerstvem orby a obchodu nevidí se pohnuto ve věci té nějaké opatření učiniti a sice z důvodů v dotyčné notě místodržitelské blíže uvedených.

Betreffs des Beschlusses des h. Landtages vom 23. Oktober 1882, mit welchem die Regierung ersucht wird, im verfassungsmäßigen Wege Vorsorge zu treffen, dass der Zutrieb des Borstenviehes aus Ungarn und Polen von Gemeinde zu Gemeinde verboten und der Verkehr mit diesen Thieren lediglich durch Benützung von Eisenbahnen auf die Städte während der dort Stattfindenden Viehmärkte beschränkt wird, - ist eine Mittheilung des k. k. Statthaltereipräsidiums eingelangt des Inhalts, dass das Ministerium des Innern nach mit dem Ackerbbau- und Handelsministerium gepflogenen Einvernahmen keinen Anlaß gefunden in dieser Richtung irgend eine Verfügung zu treffen.

Úřad poradatele sněmovních vzali na sebe pánové přísedící zemského výboru JUDr. František Schmeykal a JUDr. Jak. Škarda.

Die Funktion der Ordner haben übernommen die Herren Landesausschußbeisitzer JUDr. Schmeykal und JUDr. Škarda.

Sněmovní kancelář složena jest dle jednacího řádu takto: tajemníkem sněmovním jest rada zemského výboru Sládek, aktuary sněmovními ustaveni jsou tajemníci zemského výboru: Dr. Haubner, Bareta, Dr. Gluth, pak koncipista zemského výboru Vilém Tobiš. Mimo tajemníky zemského výboru Dr. Glutha a koncipisty Tobiše složili již ostatní slib dle předpisu čl. 4. jednacího řádu. Pročež jen tito dva skládati budou slib jednacím řádem předepsaný.

Das Landtagsbureau ist nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung in folgender Weise gebildet worden.

Als Landtagssecretär fungirt der Landesausschußrath Herr Sladek, als Landtagsaktuare die Herren Landesausschußsecretäre JUDr. Haubner, Baretta und JUDr. Gluth, dann der Landesausschußconzipist Tobiš.

Mit Ausnahme der Herren JUDr. Gluth und Wilhelm Tobiš haben die übrigen Herren die durch die Geschäftsordnung vorgeschriebene Angelobung bereits geleistet, daher nur noch die beiden vorgenaunten Herren die Angelobung Zu leisten haben.

Von den Geschäftsprotokollen der jüngsten Landtagssession sind die Protokolle der 20., 21, 22. und 23. Setzung vom 8., 9., 10. und 11. August 1883 noch nicht agnoscirt; diese Geschäftsprotokolle können in der Landtagskanzlei eingesehen werden und ich werde mir in der nächsten Sitzung die Umfrage eelauben, ob Jemand eine Bemerkung zu denselben zu machen hat.

Z posledního zasedání soěmo7oího nebyly dosud schváleny jednací protokoly 20, 21, 22, 23 sezení ze dne 8, 9, 10, 11. srpna 1883. Do protokollů těchto lze nahlédnouti ve sněmovní kanceláři a v příštím sezení dovolím si učiniti dotaz, máli kdo proti obsahu těchto protokollů nějakou námitku

Dovolím si dále oznámiti sl. sněmu stran několika záležitostí a stran dovolené.

Panu poslanci Ferdinandu knížeti Lobkoviczovi, dr. Russovi, hraběti BoosWaldekovi, panu Saláškovi a Dr. Bareutherovi udělil jsem v oboru vlastní své působnosti dovolenou každému na pět dní. Panu poslanci hr. Františku Thunovi dovolenou na 4 dny.

Poslanec hrabě Kinský omluvil svou nepřítomnost v dnešním sezení ochuravením.

Ich habe die Ehre, in Bezug auf Urlaubsangelegenheiten dem hohen Hause mitzutheilen, dass ich den Abg. Ferdinand Fürst Lobkowitz, Dr. Russ, Graf Boos-Waldek, Hrn. Salaschek und Dr. Bareuther, jedem einen fünftägigen Urlaub, dem Abg. Grafen Franz

Thun einen Viertägigen Urlaub ertheilt habe. Der Abg. Friedrich Graf Kinsky entschuldigt lein Ausbleiben von der heutigen Sitzung durch Unwohlsein.

Dále došlo vícero žádostí za dovolenou, o kterých přináleží rozhodovati sl. sněmu samému.

Es wurden weiter einige Urlaubsgesuche eingebracht, welche dem hoh. Landtage zur Beschlußfassung vorzulegen sind.

Žádám pana tajemníka sněmovního, by dotyčné žádosti přečetl.

Ich ersuche den h. Landtagssekretär, die bezüglichen Gesuche zur Verlesung zu bringen.

Sněm. tajemník Sládek (čte): Vys. praesidium zems. sněmu českého v Praze! Mám velmi důležitou a neodkladnou cestu před sebou, která delší dobu vyžadovati bude. Dovoluji si proto slavné praesidium sněmu zemského českého snažně žádati, by mi za účelem tím byla dovolená na 4 neděle od počátku zahájení sněmu zemského letošního českého čítané laskavě udělena byla. V Chotěboři, dne 18. srpna. Jan, svobodný pan Dobřenský z Dobřenic.

Nej. maršálek zem.: Pan poslanec svobodný pan Dobřenský žádá za čtyřnedělní svobodnou.

Der Herr Abg. Johann Freiherr Dobřensky von Dobřenitz ersucht um Ertheilung eines vierwöchentlichen Urlaubes.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, sich von den Sitzen zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s tím, by byla dovolená udělena, by se svých sedadel se zvedli.

(Stává se.)

Jest povolena.

Der Urlaub ist bewilligt.

Landtagssekretär S l a d e k (liest): "An den H. Oberstlandmarschall Fürst Lobkowitz!

Ich bin wegen dringender Geschäfte genöthigt, Euer Durchlaucht um einen vierzehntägigen Urlaub zu bitten.

Deym."

Oberstlandmarschall: Abg. Graf Deym ersucht um einen vierzehntägigen Urlaub.

Poslanec pan hrabě Deym žádá za povolení čtrnáctidenní dovolené.

Žádám pány, kteří souhlasí, aby byla dovolená povolena, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. Es ist bewilligt. Jest povolena.

Sněm. sekretář Sládek: Vysoký sněme království českého! Povstav z těžké nemoce své, zapotřebí mám dle rady lékařovy nějakého času k zotovení. Za tou příčinou dovoluji si žádati vysoký sněm za třínedělní dovolenou. Ve Staré Boleslavi.

Antonín Slavíček, kapitolní probošt a poslanec.

N e j v. maršálek zem.; Pan poslanec probošt Slavíček žádá za třínedělní dovolenou.

Abg. Probst Slaviček ersucht um einen dreiwöchentlichen Urlaub.

Žádám pány, kteří tu dovolenou povolují by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche den Urlaub bewilligen, die Hand zu erheben. (Geschieht). Jest povolena. Er ist bewilligt.

Landtagssekretär Sladek (liest): "Hoher Landtag! Gefertigter bitet um einen Sechswöchentlichen Urlaub.

Skutsch, 26. August 1884.

Hugo Frhr. v. Wiedersperg."

(Heiterkeit).

Oberstlandmarschall. Hugo Frhr. von Wiedersperg ersucht um einen sechswöchentlichen Urlaub.

Svobodný pán Hugo Wiedersperg žádá za dovolenou na šest neděl. (Veselost.)

Žádám pány, kteří dovolenou povolují, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesen Urlaub zu bewilligen geneigt sind, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Dovolená není povolena.

Der Urlaub ist nicht bewilligt. (Anhaltende Heiterkeit).

(Zvoní.) Žádám, by byl sdělen slav-

nému sněmu seznam spisů v tisku rozdaných.

Ich ersuche das Verzeichnis der im Drucke vertheilten Gegenstände vorzulesen.

Sněm. sekretář Sládek: Tiskem rozdáno:

č. 20. Zpráva výboru zem. s účtem zemským za rok 1882.

Č. 25. Zpráva výboru zems. s účetní závěrkou hypoteční banky za r. 1883.

č. 30. Zpráva výboru zemského s výkazy účetních výsledků zemského fondu a ostatních vedlejších fondů z r. 1883.

č. 45 Zpráva výboru zemského v příčině zřízení akadamie z fondu hraběte Straky.

č. 46. Zpráva zem. výb. s rozpočtem fondu vyvazovacího na r. 1885.

č. 49. Zpráva výb. zem. s rozpočtem zem. na r. 1885.

č. 1. Zpráva výboru zem. se zprávou komise č. 240-1882 v posledním zasedání sněmu nevyřízenou, v příčině upravení zdravotní služby v obcích království českého.

Č. 3. Zpráva výboru zem. se zprávou komise pro záležitosti hypoteční banky č. 403 sn. 1883 v příčině návrhu statutu hyp. banky.

Č. 13. Zpráva výboru zem. v příčině zavedení konkretálního statusu pro subalterní úředníky zem. účtárny, zem. pokladny, zem. ústavů a správy zem. statků.

Č. 16. Zpráva výboru zem. v příčině doplnění knih. pozemkových naznačením výměru a čistého výnosu.

Č. 43. Zpráva výboru zem. o peticích okres. zastupitelstev Velvarského u Nechanického za změnu zákona, týkajícího se označování povozů jmenem jejich vlastníků.

č. 55. Taktéž týkající se změny některých ustanovení jednacího řádu pro český sněm zemský.

Č. 51. Taktéž v příčině reorganisace pomologického ústavu v Troji.

Č. 61. Taktéž, kterouž se znovu předkládá osnova zákona a návrh na resoluci v příčině dokončení záležitostí vyvazovacích, jakož i zpráva obsahující důvody předlohy té.

č. 62. Taktéž s návrhem, by všechny výlohy za stravování káranců do Čech příslušných, pod jistými podmínkami převzaty byly na fond káznice zemské.

Č. 65. Taktéž s osnovou zákona a resolucí o povinnosti pojišťoven ku plnění příspěvků pro vydaje k účelům hasičství a ku podpoře hasičův k úrazu přišlých.

Č. 66. Zpráva výboru zem. o otázce, nemělo-li by se stravování v zemských ústavech humanitních obstarávati ve vlastní režii.

Hydrometrická práce na Labi u Děčína č. 7 r. 1883. Výsledky dešťoměrného pozorování z r. 1882 č. 6.

Pro nedostatečný počet exemplářů nebyly pánům poslancům rozdány, nýbrž zde na stůl vyloženy následující tiskopisy,': Pozorováni vodoměrná v roce 1882; Výroční zpráva vyšší hospodářské školy v Táboře za rok 1883, Zpráva děčínské hospodářské školy za rok 1883 a podobná zpráva školy v Chrudimi za rok 1883. Páni poslanci mají na vůli vzíti si pokud zásoba stačí po exempláři.

Im Drucke wurden vertheilt: 20. Landesausschußbericht mit der Landesrechnung für das Jahr 1882.

25. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschluße der böhm, Hypothekenbank für das Jahr 1883.

30. Landesausschußbericht mit den Gebahrungsausweisen des Landesfondes sammt Nebenfonden für das Jahr 1883.

45.   Landesausschußbericht betreffend die Errichtung der gräfl. Straka'schen Akademie.

46.  Landesausschußbericht mit dem Voranschlage des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1885.

49. Landesausschußbericht mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1885.

1. Landesausschußbericht mit dem in der vorjährigen Session nicht erledigten Comsberichte Z. 240 maj 1882, betreffend die Regelung des Sanitätsdienstes in den Gemeinden des Königreiches Böhmen.

3. Landesausschußbericht mit dem in der letzten Landtagssession nicht erledigten Berichte der Com für Angelegenheit der böhm. Hypothekenbank Z. 403 L. ex 1883 betreffend den neuen Statuten.=Entwurf der böhm. Hypothekenbank.

13. Land.=Aussch.=Bericht betreffend die Bildung eines Konkretalstatus für alle Subalterne Rechnungsbeamte der Landesbuchhaltung, Landeskassa, der Landesanstalt und der Landesgüter.

16. Landesausschußbericht betreffend die Ergänzung der Grundbücher durch Bezeichnung des Flächenmaßes und Reinertrages.

Nr. 43. Landesausschußbericht über die Petitionen der Bezirksvertretungen Wellwarn und Nechanitz, um Abänderung des Gesetzes, betreffend die Bezeichnung der Fuhrwerke mit dem Namen ihrer Eigenthümer.

Nr. 55. Landesausschußbericht betreffend die Abänderung einiger Bestimmungen der Geschäftsordnung des böhm. Landtages.

Nr. 51. Landesausschußbericht betreffend die Reorganisirung des pomol. Institutes Troja.

Nr. 61. Landesausschußbericht mit Wiedervorlage des Gesetzentwurfes und Resolutionsantrages sammt Motivenbericht, betreffend die Abschließung der Grundentlastungsgeschäfte.

Nr. 62 Landesausschußbericht mit dem Antrage sämmtliche Verpflegskosten für nach Böhmen zuständige Korrigenden unter gewissen Voraussetzungen auf den böhm. Zwangsarbeitshausfond zu übernehmen.

Nr. 65. Landesausschußbericht mit dem Gesetzentwurfe und Resolutionsantrage, betreffend die Beitragsleistung der Feuerversicherungsanstalten zu den Kosten der Feuerwehren zur Unterstützung verunglückter Feuerwehrmänner.

Nr 66. Landesausschußbericht über die Frage, ob die Beköstigung in den Landeshumanitätsanstatten nicht in eigener Regie zu besorgen wäre.

Ferner wurden vertheilt: Hydrometrische Arbeiten in der Elbe bei Tetschen Nr. 7 vom Jahre 1883 von Pros. Harlacher. Resultate der ombrometrischen Betrachtungen Von Prof. Studnička. Wegen ungenügender Anzahl von Exemplaren konnten nicht vertheilt werden, sondern wurden aus den Tisch des hohen Hanfes gelegt nachstehende Berichte: Hydrographische Betrachtungen für das Jahr 1882 Nr 6, Jahresbericht der höheren landwirthschaftlichen Schule in Tabor, der höheren landwirthschaftlichen Schule in Tetschen und ein gleicher Bericht der Chrudimer Ackerbauschule für das Jahr 1883. - Den Hrn. Abgeordneten steht es frei, soweit der Vorrath reicht, sich je ein Exemplar zu nehmen.

Nejv. zem. maršálek: Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

První předmět denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Erster Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte.

Dovoluji si žádati pana Dra. Škardu, by zaujal místo zpravodaje.

Přis. zem. výb. Dr. Škarda: Slavný sněme! K volbě poslance do sněmu pro volicí okres venkovských obcí soudních okresů Benešovského, Neveklovského a Vlašímského odbývané dne 21. srpna t. r. dostavilo se ze sto sedmdesáti šesti po zákoně zvolených voličů 159 a z těch odevzdali hlasy pro p. Jana Feršmana, statkář z Dlouhého Pole 145 voličů, kdežto ostatní hlasy byly rozptýleny. Při volbě zachovány byly všechny předpisy zákona, námitek nebylo podáno, pročež činím návrh, aby slavný sněm volbu p. Jana Feršmana. statkáře z Dlouhého Pole za poslance venkovských obcí okresů souddních Benešovského a Vlašimského za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti ráčil.

Ich Stelle den Antrag.

Hoher Landtag wolle die Wahl des Hrn. Johann Feršman, Gutsbesitzer in Langfeld als Landtagsabgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Beneschau, Neweklau und Wlaschim als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

(Niemand meldet Sich.)

(Nikdo se nehlásí.)

Nachdem Niemand das Wort Verlangt, übergeben wir zur Abstimmung.

Přejdeme k hlasováni.

Zemský výbor navrhuje, by volba p. Jana Feršmana byla platnou uznána.

Der Landesausschuß Stellt den Antrag, die Wahl des Herrn Johann Feršmann als giltig zu agnosciren.

Ich bitte diejenigen Herrn, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben

Prosím, aby ti pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, pozdvihli ruku, (Stane se. - Geschieht.)

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Landesausschußbeisitzer Dr. Škarda: Zu der am 21. August 1884 Vorgenommenen Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Brüx, Katharinenberg, Görkau sind von 105 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 102 erschienen. Es haben hievon für Herrn Anton Steiner, Dekonom in Schwab 85 gestimmt, während andere Stimmen zersplittert waren. Die Wahl wurde gesetzmäßig Vorgenommen, Einwendungen sind nicht erhoben worden, und ich Stelle demnach den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Steiner, Dekonom in Schwab als Landtagsabgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke: Brüx, Katharinenberg, Görkau als giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu p. Antonína Steinera, statkáře v Pevně za poslance venkovských obcí okresů soudních Mosteckého, Kateřinohorského a Jirkovského za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

(Nikdo se nehlásí)

(Niemand meldet sich.)

Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasováni.

Zemský výbor činí návrh, by volba p. Antonína Steinera byla uznána za platnou,

Der Landesausschuß Stellt den Antrag, die Wahl des Herrn Anton Steiner für giltig zu erkennen.

Prosím, aby pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, pozdvihli ruku.

Ich bitte diejenigen Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stane se. - Geschieht.) Je přijato.

Es ist angenommen.

Ich ersuche nunmehr den Herrn Dr. Schmeykal die Stelle des Berichterstatters zu übernehmen.

Landesausschußbeisitzer Dr. Schmeykal: Am 23. August dieses Jahres wurde die Wahl eines Landtagsabgeordneten für den bohmischen Landtag vorgenommen im Wahlbezirke der Städte Tabor, Kamenitz, Pilgram und Soběslau. Es erschienen 555 Wähler und von diesen wurden 515 Stimmen abgegeben für den Herrn Bürgermeister von Tabor Dr. Emanuel Zeis.

Die gesetzlichen Vorschriften find beobachtet, die Wahl Vollständig giltig und wird Von Seite des Landesausschusses der Antrag gestellt :

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Dr. Emanuel Zeis zum Abgeordneten der Stadtgemeinde Tabor, Kamenitz, Pilgram und Soběslau agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. sekret. Sládek: činí se návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Dra. Emanuela Zeise za poslance měst Tábor, Kamenice, Pelhřimova a Soběslavy za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek zem.: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování

Zemský výbor činí návrh, aby volba Dra Emanuela Zeise byla za platnou uznána-

Der Landesausschuß Stellt den Antrag die Wahl des Herrn Dr. Emanuel Zeis für giltig zu erkennen.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. - Stane se.)


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP