Pondělí 16. července 1883

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stava se). Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Přísti předmět denního pořádku jest zpráva rozpočtové komise v příčině přispívání na stavbu železnice česko-moravské z prostředků zemských.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Budgetkommission betreffend die Unterstützung des Baues der böhmisch=mährischen Transversalbahn aus Landesmitteln.

Zpravodaj jest pan poslanec Hlávka. Žádám, by podal zprávu.

Zpravodaj posl. Hlávka: Slavný sněme! Dotýčná zpráva se nachází již 3 dni v rukou všech pánů poslanců, jest jim tedy dokonale známa

Předloha vys. c. k. vlády jest tak určitá a jasná, že si dovoluje komise roz-

poctová z té příčiny činiti následující návrhy:

Vysoký sněme račiž přiložený návrh zákona přijmouti, a přijmutím návrhu tohoto vyřizuje se petice okresního zastupitelstva Sušického ze dne 30. srpna 1882 č. 599.

Die Budgetkommission erlaubt sich folgenden Antrag zu stellen: Der hohe Landtag geruhe den vorliegenden Gesetzentwurf anzunehmen.

Mit der Annahme dieses Entwurfes erscheint die Petition der Bezirks=Vertretung Schüttenhofen dto. 30. August 1882, Zahl 599 erledigt.

Nejv. maršálek z. Jelikož návrh komise pozůstává z více dílů, bude nám odbývati napřed debatu generalní, a pakli by se nepodalo návrhu na přejití k dennímu pořádku, přistoupili bychom k debatě podrobné.

Nachdem der Antrag der Kommission aus mehreren Theilen besteht, so werde ich zunächst die Generaldebatte eröffnen, und nach Schluß derselben, falls kein Antrag auf Tagesordnung erfolgt, zur Specialdebatte übergehen.

Zahajuji tedy debatu jenerálni.

Táži se, zdali někdo z pánů poslanců se hlásí k slovu?

Ich eröffne die Generaldebatte und stelle die Frage, ob sich jemand zum Worte meldet.

Nachdem in der Generaldebatte sich niemand zum Worte meldet, werden wir zur Specialdebatte übergehen.

Jelikož se žádný při debatě jenerální nehlásil k slovu, přejdu k debatě specialní a žádám pana zpravodaje, by přečetl článek 1.

Zprav. posl. Hlávka: Dovoluji si ještě upozorniti, že se v tisku nachází malá chyba. Zapomnělo se totiž poznamenati:

Příspěvek, jenž z "království českého" se pěti ze sta atd. Budu tedy prositi, aby tato slova "z království českého" byla připojena do zákona.

Příspěvek, jenž z království českého pěti ze sta skutečného nákladu stavebního a výstrojného při provedení tratí železničních, v čl. IX říšského zákona ze

dne.......o stavbě česko-moravské

příční dráhy naznačených, až po maximalní sumu ve čl. II. a čl, III. tohoto zákona s 1, 250. 000 zl. vypočítanou vyplatiti se má, uhrazen bude z prostředků zemských.

§. 1. Der von dem Königreiche Böhmen zu leistende Beitrag von fünf Perzent der effektiven Bau= und Ausrüstungskosten, bei Ausführung der im Art. II. des Reichsgesetzes (unbestimmten Datums) betreffend den Bau der böhmisch=mährischen Transversalbahn bezeichneten Eisenbähnstrecken - bis zu der nach dem Art. II. und Art. In. dieses Gesetzes berechneten Maximalsumme von 1, 250 000 fl. wird aus Landesmitteln gedeckt.

Nejv. z. maršálek: Žádá někdo za slovo k článku prvnímu?

Verlangt Jemand zu §. 1 das Wort?

Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování.

Wir übergehen zur Abstimmung, und ich ersuche die Herrn, welche dem §. 1, wie derselbe vorgedruckt ist, mit der vom Herrn Berichterstatter im böhmischen Text erwähnten Correctur annehmen wollen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem tak, jak jest tištěn s oním zlepšením, jak je uvedl p. zpravodaj, by vyzdvihli ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Verichterst. Baurath Hlávka: Ich erlaube mir zu bemerken, daß auch im deutschen Text ein kleiner Druckfehler ist im § 1. Es heißt nämlich im Texte "betreffend den Vau der mährischen=mährischen Transversalbahn", während es heißen muß "betreffend den Bau der böhmisch-mährischen Transversalbahn. "

§. 2. Příspěvek tento do pokladny státní odváděti se má v polouletních splátkách, ježto počnouc od 1. července 1884 za leta pořád běžná 1885, 1886, 1887, 1888 a 1889, vždy dne 1. ledna a 1. července splatny budou: výška splátek těchto s výhradou účtování a vyrovnáni při odvodu poslední splátky vyměřuje se jednou desetinou svrchu položené maximální sumy.

§. 2. Die Abstattung dieses Betrages an den Staatsschatz hat in mit dem 1. Juli 1884 beginnenden und sohin jeweilig am 1. Jänner und l. Juli der folgenden Jahre 1885, 1886, 1887, 1888 und 1889 fälligen Semestralraten zu erfolgen, deren Höhe, vorbehaltlich der bei Zahlung der letzten Rate zu pflegenden Abrechnung und Ausgleichung mit ein Zehntel der oben bezeichneten Maximalsumme zu bemessen ist.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo k článku druhému?

Verlangt Jemand das Wort zu § 2?

Jelikož nikdo za slovo nežádá, přejdeme k hlasování, a prosím pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) § 2 ist angenommen.

Článek druhý jest přijat.

Zprav. posl. Hlávka. §. 3. Ministrům obchodu, financí a vnitra ukládá se, aby zákon tento provedli.

Zákon daný dne ........

o příspěvku království Českého na stavbu českomoravské příční dráhy.

K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mně na základě článku II. a čl. III. říšského zákona ze dne.. o stavbě česko-moravské příční dráhy naříditi, jakož následuje:

§. 3. Der Handelsminister, der Finanzminister, der Minister des Innern sind mit dem Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.

lieber Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen, finde ich auf Grundlage des Art. II. und Art. III. des Reichsgesetzes vom (bisher unbestimmten Datums) betreffend den Bau der böhmisch-mährischen Transversal Bahn - anzuordnen wie folgt:

Žádá někdo za slovo k čl. 3 a úvodu zákonu? (Nikdo. )

Verlangt Jemand zu §. 3, Titel und Eingang des Gesetzes das Wort?

Přejdeme k hlasování a žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

(Stalo se. ) Jest přijato.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budget=Commission über den Rechnungsabschluss des Grunbentlastungsfondes für das Jahr 1882.

Příští předmět jest zpráva rozpočtové komise o účetní závěrce fondu vyvazovacího za rok 1882.

Herr Abgeordneter Edler von Plener ist Berichterstatter:

Abg. von Plener. Der Grundentlastungsfond während der 12monatlichen Rechnungsperiode von 1882 hatte den Erfolg einer Einnahme von 2, 740. 307 fl. 89 1/2 kr. zu verzeichnen.

Gegenüber steht der Voranschlag von:

2, 479. 202 fl. 40 kr. somit um..... 261. 105 fl. 49 1/2 kr. günstiger.

Die hauptsächlichsten Mehr-Einnahmen betreffen 11. 337 fl. an Rückersätzen, 88. 473 fl. an Rückzahlung von Kapitalsresten der Landesschuld und 12. 874 fl. an Zinsen von Cassabeständen. Die nichtprälimirten Einnahmen von 5000 fl. und 142 857 fl. ergaben sich durch Einlösung von gezogenen Pfandbriefen und Leistung der. ersten Rückzahlungs=Rate des Vorschußes an den Landes fond.

Die Ausgaben hatten den Erfolg von 2, 507. 490 fl. 43 kr. gegen einen Voranschlag von 2, 433. 792 fl. 25 kr., daher ungünstiger um 73. 698 fl.

Die hauptsächlichsten Differenzen beziehen sich auf die Kapitalienrückzahlung, wo um 142. 096 fl. 50 kr. mehr zur Rückzahlung kam, wegen nachträglicher Erhebung fälliger Obligationen. Die börsemäßige Einlösung blieb mit 148, 976 fl hinter dem Präliminar zurück, weil weniger Obligationen zum Ankauf angeboten wurden. Der Mehrerfolg von 60. 020 fl. 40 1/2 kr. bei Zinsen betrifft namhafte Zinsenrückstände aus früheren Jahren.

Die Budget=Commission stellt den Antrag:

Der hohe Landtag wolle den Rechnungs= Abschluß des Grund=Entlastungsfondes für das Jahr 1882 mit 2, 740. 307 fl., 89 1/2 kr. Einnahme und 2, 507. 490 fl. 43 kr. Ausgabe genehmigen.

Sněm. sekr. Sládek čte: Komise rozpočtová činí návrh: Sl. sněme račiž schváliti účetní závěrku fondu vyvazovacího za rok 1882, jež vykazuje příjmy sumou 2, 740. 307 zl. 89 1/2 kr., vydaje pak sumou 2. 507. 490 zl. 43 kr.

Nejv. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

(Nikdo. )

Nachdem Niemand das Wort verlangt, schreiten wir zur Abstimmung.

Die Budget=Commission stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle den Rechnungs= Abschluß des Grund=Entlastungsfondes für das Jahr 1882 mit 2, 740. 307 fl 89 1/2 kr. Einnahme und 2, 507. 490 fl. 43 kr. Ausgabe genehmigen.

Budžetní výbor činí návrh: Sl. sněme račiž schváliti účetní záverku fondu vyvazovacího za r. 1882, jež vykazuje příjmy sumou 2, 740. 307 zl. 89 1/2 kr., vydaje pak sumou 2, 507. 490 zl. 43 kr.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage der Commission zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem komise, by vyzdvihli ruku (Stalo se).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budget=Commission über den Boranschlag des Grundentlastungsfondes für das Jahr 11884.

Příští předmět jest zpráva rozpočtové komise o rozpočtu fondu vyvazovacího na rok 1884.

Ber. Abg. o. Plener: Das Präliminare für das Jahr 1884 des Grundentlastungsfondes beziffert sich für das Erfordernis auf 2, 378. 951 fl. und 2, 649. 319 fl. als Bedeckung.

Die einzelnen Ziffern beruhen auf vertragsmäßigen Verpflichtungen des Landes und auf Leistungen theils von seite der Verpflichteten, theils von Seite des Staates.

Der Landesausschuß beantragt als Bedeckung für den vom Lande zu leistenden Beitrag dieselbe Steuerumlage, nämlich im Betrage von 4 1/2 kr. auch im nächstfolgenden Jahre zu erheben, weil ein Theil der Summe, die durch diese Steuerumlage ausgebracht wird, nicht blos zur Verzinsung der Landesschuld, sondern auch zur Abzahlung der Kapital=Rückstände verwendet wird und die Fortdauer dieser Zahlungen dem gegenwartigen Plan der Abwicklung des ganzen Grundentlastungsgeschäftes entspricht, so dass daher diese Umlage im vollen Betrage von 4 1/2 kr., welche eine Einnahme von rund 1, 080. 000 fl. ergeben wird, in Antrag gebracht wird.

Die Anträge der Budgetcommission lauten daher:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

I. Die Ansätze des Voranschlags des Grund=Entlastungsfondes für 1884 werden genehmigt wie folgt:

Erforderniß.

1.   Regiekosten...... 66. 751 fl.

2.   Kapitalsrückzahlungen an die Berechtigten...... 1, 883. 200 fl.

3.   Renten und Zinsen... 429. 000 fl.

Zusammen.. 2, 378. 951 fl. Bedeckung.

1.   Kapital=Einzahlungen... 1. 250 fl.

2.   Renten, Zinsen und Verzugszinsen.......            150 fl.

3.   Verschiedene Einnahmen..            130 fl.

4.   Steuer=Zuschläge.... 1, 080. 000 fl.

5.   Activinteressen vom Staate. 44674 fl.

6.   Zurückerhaltene Kapitalien v.

Staate....... 1, 186. 446 fl.

7.   Zurückerhaltene Vorschüsse v. Landesfond...... 142. 857 fl.

8.   Zinsen von Werthpapieren u. Cassabeständen..... 193. 811 fl.

Zusammen.. 2, 649. 319 fl. II. Die Steuer=Umlage für den Grund= Entlastungsfond für das Jahr 1884 wird mit vier ein halb Kreuzer von jedem Gulden der direcren Steuern mit Inbegriff der außerordentlichen Zuschläge festgesetzt.

Komise rozpočtová činí návrh: Sl. sněme račiž se usnésti takto: 1 Položky rozpočtu fondu vyvazovacího za rok 1884 schvalují se jak následuje:

Potřeba.

I.   Výlohy správní sumou 66. 751 zl. II. Splacení kapitálů o-

právněným.....1, 883. 200 "

III. Výročné a úroky... 429. 000,, Celkem. 2, 378. 951 zl. Úhrada. I. Splacené kapitály..         1. 250 zl.

II.   Výročné, úroky a

úroky z prodlení...             150 "

III. Rozličné příjmy...            130 "

IV. Přirážky k daním.. 1, 080. 009,.

V.   Aktivní úroky od státu. 44 674 "

VI.   Kapitály od státu navrácené ......1, 186. 446 "

VII. Splacené zálohy ze zemského fondu.... 142. 857 " VIII. Úroky z cenných papírů a dočasně uložených peněz hotových.... 193. 8 1 "

Celkem.. "2, 649. 319 zl. 2. Přirážka k daním pro fond vyvazovací stanoví se na rok 1884 čtyřmi a půl krejcarem z každého zlatého přímých daní, počítajíc v ně přirážku mimořádnou. Nejv. maršálek z.: Jelikož návrhy budžetní komise v této záležitosti pozů stávají z 2 částí, tedy zahajuji předně debatu generální.

Nachdem die Anträge der Budgetcommission aus 2 Theilen bestehen, eröffne ich zunächst die Generaldebatte.

Verlangt Jemand in der Generaldebatte das Wort?

Žádá někdo v generalním rokování za slovo?

(Nikdo se nehlasi. )

Nachdem dies nicht der Fall ist, übergehen wir zur Specialdebatte.

Přejdeme k rokování podrobnému a sice předně zavádím debatu o prvním návrhu budžetního výboru, který se týče

jednotlivých položek rozpočtu fondu vyvazovacího jak potřeby tak úhrady.

Ich eröffne die Specialdebatte über den ersten Theil des Antrages der Budgetcommission, welche dos Erfordernis und die Bedeckung des Voranschlages des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1884 umfassen.

Verlangt Jemand in dieser Beziehung das Wort ?

Žádá někdo za slovo ? (Nikdo se nehlásí. )

Jelikož nikdo nežádá za slovo, přejdeme k hlasování.

Wir übergehen zur Abstimmung und ich ersuche die Herren, welche die Anträge der Budgetkommission, sowie dieselben in dem ersten Theile des Antrages enthalten sind genehmigen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s první částí navrhu, aby vyzdvihli ruku. (Stává se. )

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Druhý návrh zní (čte):

"Přirážka k daním pro fond vyvazovací stanoví se na rok 1884 čtyřmi a půl krejcarem z každého zlatého přímých dani, počítajíc v ně přirážku mimořádnou. u

Der 2. Antrag der Budgetkommission lautet: (liest) "Die Steuerumlage für den Grundentlastungsfond für das Jahr 1884 wird mit 4 1/2 kr. von jedem Gulden direkter Steuern mit Inbegriff der außerordentliche Zuschläge festgefefet. "

Žádá někdo k tomuto návrhu za slovo?

Verlangt Jemand zu diesem Antrage das Wort?

(Niemand meldet sich. )

Nachdem niemand das Wort verlangt, schreiten wir zur Abstimmung und ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Děje se). Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Berichtest. Abg. Edler v. Plener: Ich werde darauf aufmerksam gemacht, dass nach der Geschäftsordnung da, wo ein Antrag aus mehreren Theilen besteht, noch eine Gesammtabstimmung über das Ganze stattfinden solle, welche eine Art 3. Lesung ist; also, wenn vielleicht Se. Durchlaucht der H. Oberstlandm. jetzt gleich die 3. Lesung vornehmen wollte, wäre das Ganze erledigt.

Oberstlandmarschall: Ich glaube,

 dass kein Anstand dagegen vorliegt, die 3. Le -

sung sofort vorzunehmen.

P. zpravodaj činí návrh, abychom o návrhu budžetní komise hned přešli k třetímu čtení a přejdeme tedy ku hlasování o třetím čtení.

Žádám pány, kteří s návrhy budžetniho výboru tak, jak byly předneseny, souhlasí v celku, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche in dritter Lesung die Anträge annehmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Za příští předmět denního pořádku byly ustanoveny po případě ústní zprávy komise pro záležitosti zemědělské.

Als nächster Gegenstand der Tagcsordnung waren eventuell bestimmt mündliche Berichte der Ländeskulturkommission; die Landeskulturkommission hat mir angezeigt, dass das Mitglied Herr Fišera bereit ist, einen Bericht zu erstatten.

Dávám tedy slovo p. Fišerovi co zpravodaji komise pro záležitosti zemědělské.

Posl. pan Fišera: Slavný sněme! Zpráva podaná komisí zemědělskou o činnosti komise hydrografické v roce 1881 nedošla v posledním zasedání sněmovním vyřízení a byla podle čl. 86. ř. jedn. opětně zemským výborem slavnému sněmu předložena a přikázána jest zvolené komisi pro zeměvzdělání na novo k vyřízení.

Ku zprávě zemským výboren č. 36779 o působnosti hydrografické komise za r. 1881 předložené nevidí se komisi zemědělské ničeho dodati a svědčí řečená zpráva o tom, kterak účel, aby sbírkou co nejvíce v zemi rozvětvených pozorování nabylo se spolehlivého podkladu o vícero zjevech meterologických pevně a nezvratně sledován jest rovněž i z té příčiny, aby na jistých základech bylo lze vzhledem na možnou úpravu řek tuzemských nejen rychlost nýbrž i množství toku dokázati.

Co do odboru dešťoměrného podřízeného p. prof. Dru. Studničkovi povinno vytknouti, že r. 1881 konána byla na 276 stanicích pozorování o množství srážek atmosferických a to na různých místech a polohách naší vlasti, kdežto v oboru vodoměrném svěřeném řízení p. prof. Harlachra záležela činnosť v sestavení a grafickém znázornění výšky vody na rozličných 23 stanicích vodoměrných.

Výsledky prací oběma pány náčelníky řečených odborů vykonaných, měly v zápětí uznání všeobecného a zajisté zasluhují, aby i slavný sněm uznání své jim Vyslovil

Je-li zamyšlené postavení nových vodoměrů v zájmu věci žádoucí a také s použitím dosavadní dotace možno, tím více jest práti, aby stanice ombrometrické pod dozor pana prof. Studničky postavené, sloučeny byly s oněmi, jež český spolek lesnický zřídil a jejichž výsledky pozorovací zvláště uveřejňuje, čímž by nastati mohl po celé zemi úplně stejnoměrný rozvrh stanic provázený jednotným spůsobem uveřejňování pro vědu tak důležitých výsledků výzkumných.

Že zvýšeni dosavadní dotace státní pr. 1000 zl. na 15 až 18000 zl. jistě nadíti se lze, pakli spolkem lesnickým dosud vydržované stanice ombrometrické, a jím obstarávané samostatné uveřejňování s odborem dešťoměrným komise hydrografické se sloučí, povinno doznati, že celá instituce tato v kruzích vědeckých tím významu nepopiratelně by došla, kdyby hojný material pozorování českého spolku lesnického s všemožným zřením k posavadním odborným účelům jeho s dešťoměrným odborem komise hydrografické splynul.

Komise zemědělská nemůže tedy zatajiti vroucí přání, aby projednávání za tím účelem zahájené, co nevidět se zdarem se potkalo.

Ku vylíčenému ve zprávě zemského výboru vynaložení subvence v obnosu 5000 zl. sl. sněmem komisi hydrografické poskytnuté, nemá komise zemědělská ničeho dodati a navrhuje proto: Slavný sněme račiž výroční zprávu komise hydrografické o její působnosti v roce 1881 vzíti k vědomosti.

Der hohe Landtag wolle den Jahresbericht der hydrographischen Kommission über deren Thätigkeit im Jahre 1881 zur Kenntniß nehmen.

Nejv. maršálek zem. Žádá někdo k tomuto návrhu za slovo ?

Verlangt jemand zu diesem Antrage das Wort?

Jelikož žádný nežádá za slovo, přejdeme k hlasování.

Wir übergehen zur Abstimmung:

Komise činí svým zpravodajem návrh,. by slavný sněm ráčil výroční zprávu

komise hydrografické o její působnosti v r. 1881 vzíti k vědomosti.

Die Kommission stellt den Antrag, der h. Landtag wolle den Jahresbericht der Hydrographischen Kommission über deren Thätigkeit im Jahre 1881 zur Kenntnis nehmen.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antraqe zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, by vyzvedli ruku. (Děje se). Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Jakožto konečný odstavec denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Als letzter Gegenstand sind Wahlberichte angesetzt; ich ersuche daher den H, Landesausschußbeisitzer Dr. Volkelt, das Referat zu erstatten.

L. -A. -B. Dr. Volkelt:

Hoher Landtag ! Zur Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Bergreichenstein, Neuern, Hartmanitz, Winterberg, welche am 28. Juli 1883 vorgenommen wurde, erschienen nach den Urwahllisien 164 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt; hievon sind 163 erschienen und gaben hievon ihre Stimmen 86 dem H. August Ziegler Gutsbesitzer in Untertuschau und 87 dem Fürsten Adolf Josef Schwarzenberg in Libějic. Herr August Ziegler erhielt demnach vier Stimmen über die 82 betragende absolute Majorität.

Gegen diese Wahl langte im Wege der k. k. Statthalterei am 5. Juli d. J. ein von Joses Křiž in Kettno, Bezirk Winterberg (der selbst als Wahlmann fungirte) gefertigter Protest ein, welcher gegenwärtigem Berichte beiliegt.

Daraufhin wurde vom Landesausschuße der Wahlakt einer neuerlichen genauen Prüfung unterzogen und es ergab sich, dass die Angaben des Protestanten jeder Begründung entbehren (Rufe hört!) denn es waren Wahlmänner gewählt im Bezirke Bergreichenstein 39, Hartmanitz 38, Neuern 33, Winterberg 54, zusammen 164, was mit der Hauptwahlliste und den Bezirkslisten übereinstimmt.

Von diesen Wahlmännern hat sich ein Wahlmann, Mathias Riemeg in Korknshütten, an der Wahl nicht betheiligt, so dass 163 an der Wahl theilnahmen, eine Zahl, welche sowohl in der Stimm- und Kontrolliste, als mit den abgegebenen Legitimationskarten und Stimmzetteln genau übereinstimmt.

Von diesen Wahlmännern haben 86, also 4 über die absolute Majorität wie bereits erwähnt, für August Ziegler gestimmt; 77 für

den Fürsten Adolf Josef Schwarzenberg, ergibt obige 163.

Aber selbst wenn wirklich nur die Zahl von 159 Wahlmannern, wie behauptet wird, vorhanden gewesen wäre, und die dann fehlenden 4, gibt 163 Stimmen sämmtlich dem H. August Ziegler abgerechnet würden, so würde selbiger dennoch 82. Stimmen, also 2 Stimmen über die 80. betragende absolute Majorität erhalten haben.

Da sich sohin dieser übrigens ganz beweis= und formlos eingebrachte Protest als unbegrünbet erweist, wird beantragt: Der h. Landtag wolle unter Abweisung des Protestes die Wahl des Herrn August Ziegler zum Lantagsabgeordneten des Landgemeindewahlbezirkes Bergreichenstein - Neuern - Hartmanitz - Winterberg als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh, aby slavný sněm ráčil tento protest zamítnouti a volbu p. Augusta Zieglera za poslance venkovských obcí a okresů soudních Kašperské Hory, Nýrsko, Hartmanice a Vimperk za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. maršálek z. Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort ? Nachdem niemand das Wort verlangt, schreiten wir zur Abstimmung.

Přejdeme k hlasovaní. Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem zemského výboru by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche jene Herren, welche dem Antrage des Landesausschußes zustimmen, die Hand zu erheben.

(Geschieht. )

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět jest volba p. poslance Karla Tůmy ve Vysokém Mýtě. Referentem jest p. Dr. Schmeykal.

L. =A. B=. Dr. Schmeykal: Hoher Landtag! Im Städtewahlbezirke Hohenmauth, Skutsch und Hlinsko fand anläßlich der Landtagswahl ein zweifacher Wahlgang statt. Beim zweiten Wahlgange erschienen von 719 Wählern 607 und fielen 341 Stimmen auf Herrn Karl Tuma Schriftsteller in Prag und 260 Stimmen fielen auf H. Dr. Gabler.

Die Prüfung des Wahlaktes ergab, daß die Vorschriften der Wahlordnung vollständig befolgt worden sind und ein Anstand nirgends vorkam.

Auf Grund dessen wird von Seite des Landesausschußes der Antrag gestellt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Karl Tuma zum Abgeordneten der Städte Hohenmouth, Skutsch und Hlinsko agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. taj. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Karla Tůmy za poslance měst Vysoké Mýto, Skuč a Hlinsko za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Přejdeme k hlasovaní. Prosím pány, kteří s návrhem souhlasí, aby pozvedli ruku.

Ich ersuche jene Ferren, welche dein Antrage zustimmen! die Hand zu erheben. (Geschieht).                                

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Hiemit ist die Tagesordnung erschöpft.

Tímto jest denní pořádek vyčerpán. Dovoluji si poznamenati, že jsem byl požádán se strany p. starosty budgetního; výboru, bych ostatním členům uvedl v paměť pozvání, jež bylo rozesláno ke schůzi budgetního výboru na dnešní den a sice na 6 hodinu večerní položeno.

Ich wurde vom Obmanne der Budgetkom, ersucht, zu kommemoriren, daß heute Abend um 6 Uhr eine Sitzung der Budgetkom. stattfinden soll, welche Einladung zwar bereits verschickt wurde, deren Commemorirung aber als wünschenswerth bezeichnet wurden.

Außerdem wurde ich darauf aufmerksam gemacht, daß ich unterlassen habe der Sanitatskommission ein Lokale zuzuweisen. Ich ersuche die San. =Kom., nachdem wie mir mitgetheilt wurde einzelne der gewählten Herren heute im Hause nicht anwesend sind, sich vor der nächsten Haussitzung, welche Donnerstag stattfinden wird zu constituiren u. zw. im Departement 7.

Žádám komisi pro záležitosti zdravotní, by se ustavila ve čtvrtek před schůzi sněmovní a sice v oddělení 7.

Příští schůze bude se odbývati, jak jsem již poznamenal ve čtvtrek dne 19. července a sice opět o 11. hod. dopolední.

Denní pořádek tohoto sezení jest následující.

Předně se odbude dvoje třetí čtení v záležitostech těch, které byly dnes v druhém čtení přijaty a sice:

1. Třetí čtení osnovy zákona v pří-

čině povoleni vybíráni poplatků za přijetí do svazku domovského.

2.   Třetí čtení zákona v příčině přispívání na stavbu železnice českomoravské z prostředků zemských.

Dále přijdou na denní pořádek následující záležitosti.

3.   Zpráva zemského výboru se zprávou komise v posledním zasedání sněmu nevyřízenou v záležitosti odevzdání Sv. Václavského archivu k uschování v archivu zemském.

4.   Zpráva výboru zemského se zprávou komise v minulém zasedání sněmu nevyřízenou o přispívání ústavů proti ohni pojištujících na hasičství.

5.   Zpráva komise pro obecní a okresní záležitosti v příčině statistických výkazů o přirážkách na poplatníky uvalených a o výlohách obcí a okresů, z r. 1881.

7. Pak zpráva komise pro obecní a okresní záležitosti o petici městské obce Zbraslavic za zřízení nového okresního soudu se sídlem úředním tamtéž, dále po případě

7.   ústní zprávy komise pro záležitosti zemědělské, a

8.    po případě ústní zprávy komise pro obecní a okresní záležitosti.

Die Tagesordnung für die nächste Sizzung. Welche am Donnerstag den 19. Juli 1883 um 11 Uhr Vormittag abgehalten werden wird, ist nachfolgende:

Zunächst kommen 2 dritte Lesungen der

am heutigen Tage in zweiter Lesung beschlössenen Gegenstande, nämlich

1. die 3. Lesung des Gesetzentwurfes betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Gebühren für die Aufnahme in den HeimatsVerband

2 Dritte Lesung des heute in 2. Lesung beschlossenen Gesetzes betreffend die Unterstützung des Baues der böhm. -mähr. Transversalbahn aus Landesmitteln; ferner

3.    Landesausschußbericht mit dem unerredigten Commissions-Berichte in Angelegenheiten der Uebergabe des Set. Wenzelsarchivs in die Verwaltung des Landesarchivs.

4.   Landesausschuß-Bericht mit dem unerledigten Commissions-Berichte betreffend die Beitragspflicht der Feuerassekuranzen für Feuerlöschzwecke.

5.     Bericht der Commission für Bezirksund. Gemeinde-Angelegenheiten betreffend das statistische Operat über die Belastung der Steuerträger und den Aufwand der Gemeinden und Bezirke für das Jahr 1881.

6.   Bericht der Kommission für Bezirksund Gemeinde-Angelegenheiten betreffend die Errichtung eines eigenen Gerichtssprengeis in Zbraslawitz; dann eventuell mündliche Berichte der Landeskultur- Commission und eventuell mündliche Berichte der Commission für Bezirks- und Gemeinde-Angelegenheiten.

Ich erkläre die Sitzung für geschlossen.

Prohlašuji schůzi za skončenou. Konec seděni 1 hod. 40 min.

Schluß der Sitzung 1 Uhr 40 Min.

Alois Mündl, verifikator.

Dr. Starck, Verifikator.

JUC Jan Sedlák, verifikator.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP