Čtvrtek 12. července 1883

Daraus kommt die Wahl der Ersatzmänner in derselben Weise Es werden zuerst zwei Stellvertreter aus der Curie des Großgrundbesitzes gewählt, für welche wieder rothe Zettel vorbereitet sind, dann zwei. Stellvertreter aus der Curie der Städte und Industrialorte gewählt, für welche blaue Zettel vorbereitet sind.

dann zwei Stellvertreter aus der Curie der Landgemeinden, für welche grüne Zettel vorbereitet sind, darauf erlolgt die Wahl des ersten Stellvertreters aus dem ganzen Hause und die Wahl des 2. Stellvertreters aus dem ganzen Hause (auf weißen Zetteln).

Slavný sněm musí odbývati desatery. volby a sice: prvně volbu dvou přísedících zemského výboru z kurie velkostatkářů, pro které jsou připraveny lístky červené, pak volbu dvou přísedících z kurie měst a míst průmyslových, pro které jsou připraveny lístky modré, pak volbu dvou přísedících zemského výboru z kurie venkovských obcí, pro které jsou připraveny lístky zelené, dále volbu jednoho přísedícího z celého sněmu a pak zvláštní volbu druhého přísedícího z celého sněmu, pro kteréžto obě volby jsou připraveny lístky bílé, pak přijdou volby zástupců a sice opět předně volba 2 zástupců v kurii velkostatkářů na lístkách červených, 2 zástupců z kurie měst a míst průmyslových na lístkách modrých, pak volba dvou zástupců z kurie obcí venkovských taktéž na zelených lístkách, pak volba prvního zástupce z celého sněmu a druhého zástupce z celého sněmu, obě volby na lístkách bílých.

Dovoluji sobě však na to poukázati, že ačkoliv ze strany sněmovní kanceláře byly barevné lístky přichystány k vůli pohodlí, že nestává zákonité překážky, aby na místo těchto barevných neb bílých lístků bylo použito lístků jiných, tak že lístky které by do dotyčného osudí byly vloženy od oprávněného člena slavného sněmu byť by i nebyly v oné barvě v které byly přichystány, přece nepozbudou své platnosti.

Ich erlaube mir darauf aufmerksam zu machen, dass zwar von Seite der Landtagskanzlei zu besserer Bequemlichkeikeit färbige und weiße Zettel vorbereitet worden sind, aufweiche die Namchen der zu Wählenden geschrieben werden können, dass jedoch keine gesetzliche Vorschrift darüber besteht, dass nicht auch ein Zettel in anderer Form abgegeben werden könnte, so dass dann, wenn in die Wahlurne von einem dazu Berechtigten ein Zettel in irgend einer anderen Farbe gelegt worden sollte, dieser Zettel ebenso wie der vorgedruckte Zettel als giltig beim Skrutinium zu betrachten sein wird.

Das Skrutinium wird von Seite der Herren Verifikatoren vorgenommen u. z. werden die Verifikatoren in 3 Gruppen getheilt und

werden bei der Wahl in der Übernahme der Zettel und im Skrutinium abwechseln.

Páni verifikatoři se budou střídati podle jednotlivých voleb tak, že pro každou volbu tři páni verifikatoři budou přijímati lístky a pak provedou skrutinium té které volby a sice jsou páni verifikatoři rozděleni následujícím způsobem:

První skupinu tvoří p. hrabě Karel Ervín Nostitz, Dr. Kiemann a Dr. Herold.

Druhou skupinu tvoří rytíř Wiedersperg, Dr. Verunský a Dr. Žalud

Třetí skupinu p. Mündl, p. Dr. Starck, p. poslanec Sedlák.

Jelikož se odbývá 10 voleb a po každé volbě se páni verifikatoři budou střídati, tedy si dovolím vyzvati před každou volbou ony 3 pány, jichž skupina k této volbě své funkce bude vykonávati a sice připadnou na první skupinu 4 volby, na druhou a třetí skupinu po třech volbách.

Die Verifikatoren werden in drei Gruppen getheilt ihre Funktionen ausführen u. z. bilden die 1. Gruppe Hr. Graf Carl Erwein Nostitz, Dr. Kiemann, Dr. Herold, die 2. Gruppe Hr. Ritter v Wiedersperg, Dr. Werunsky, Dr. Žalud, die 3. Gruppe Hr. Mündel, Dr. Starck, JUC Sediat. Jede Gruppe wird abwechselnd bei einer Wahl in der Weise funktioniren, dass die bestimmten drei Herren die Wahlzettel in den betreffenden Urnen entgegennehmen und dann das Skrutinium dieser Wahlen vornehmen. Nachdem 10 Wahlen vorzunehmen sind und drei Verifikatorengruppen bestehen, so wird die 1. Gruppe bei 4 Wahlen interveniren, die 2. und 3. bei je 3 Wahlen. Die Gruppen werden aber in der Weise abwechseln, dass bei jeder Wahl eine neue Gruppe in Funktion tritt. Es wird also bei der 1. Wahl die 1. Gruppe interveniren, beim 2. Wahlakt die 2. Gruppe, beim 3. die 3. Gruppe, beim 4. die erste, beim 5. die zweite, beim 6. die dritte usw.

Přejdeme tedy nyní k volbám a žádám, by páni verifikatoři prvé skupiny a sice pan hrabě Karel Ervín Nostitz, Dr. Kiemann a Dr. Herold zaujali místo zde uprostřed sálu.

Wir schreiten zur 1. Wahl und ich ersuche die 3 vorgerusenen Herren Karl Erwein Graf Nostitz, Dr. Kiemann und Dr. Herold ihre Funktionen anzutreten. Ich ersuche die Herren, welche von Seiten des H. Landtags sekretärs werden vorgerufen werden, sich in die Mitte des Saales zu verfügen und die Wahlzettel abzunehmen. Ich ersuche aber dringend diejenigen Herren, welche bei der einen oder

anderen Wahl nicht betheiligt sind, gefälligst sich nach Möglichkeit auf ihren Plätzen zu halten (Bravo! Bravo!, indem sonst der leider beschränkte Raum inmitten des Saales unmöglich für die Wählenden frei bleiben, könnte.

Dovoluji sobe ony pány, kteří při

jednotlivých volbách se nesúčastní, by

všemožně se drželi na svých místech, aby

místo uprostřed sálu zůstalo svobodno.

(Zvoní. )

Především tedy přikročíme k volbě dvou členů přísedících zemského výboru volených ze skupeni velkostatkářů.

Wir schreiten zur Wahl von 2 Mitgliedern des Landesausschußes aus der Curie des Großgrundbesitzes.

Žádám pana tajemníka, by jména pp. poslanců předčítal.

Sněm. sekr. Sládek: Pan rektor

Magnificus university české. Der H. Rector Magnificus der deutschen Prager Universität, Herr Berger, Herr Baron Belepsch, pan hr. Rudolf Chotek, pan hrabě Ferdinand Chotek, Jeho Exc. hrabě Jindřich ClamMartinic, Jeho Exc. hr. Richard ClamMartinic, H. Ritter von Elanner, p hrabě Černín Eugen, p. hrabě Černín Teobald, H. Graf Clary. H. Graf Deym (abwesend), svob. pán Dobřenský Jan, svob pán Dobřenský Václav Petr, p. Fišer, svob. pán Hildprandt Robert, stavební rada Hlávka, pan kanovník Hora, pan jeneral-velmistr p. hr. Zdenko Kolovrat Huspeka, p. hr. Dr. Kounic. H. von Kleist, p. hr. Jindř. Kolowrat, H. Graf Joh. Ledebour, Jeho J. kníže Jiří Lobkwoicz, Jeho J. kníže Ferdinand Lobkowicz, p. Mareš, Herr Josef Müller. H. Mündl, svob. pán. Nádherný Jan, Dr. probošt Náhlovský, p. Jan rytíř Neuberků, p. Nolč, Herr Josef Graf Nostitz, p. hrabe Karel Ervín Nostitz (nepritomen), p. kníže Paar, p. Dr. Palacký, p. hrabě Edvard Pálffy, svob. pán Pfeil, p. Pollak, p. Rychlý, p. Rombald, H. Altgraf SalmReifferscheid, Herr Ritter von Schäfer, Herr Karl Freiherr v. Schirnding, p. Dr. Schmidt, H. Graf Karl Schönborn, H. Schwarz Friedr. J. J. kníže Karel Schwarzenberg, Fürst Adolf Schwarzenberg (nicht anwesend), p. probošt Slavíček, Herr Graf Stadion, H. Josef Ritter von Stangler, pan opat Starý, pan Steyskal, Herr Graf Sternberg, p. probošt Štulc, Herr Graf Franz Thun, Herr Graf Leo Thun pan Zdenko hrabě Thun, kníže pan Trauttmannsdorf, p. Vojáček, p. hr. Waldštein, pan Welz, Ritter Wiedersperg,

Hugo Ritter von Wiedersperg, Alfred Fürst Windischgrätz (abwesend), Graf Wolkenstein Engelhard, Graf Wolkenstein Wilhelm, Freiherr v. Zessner.

Žádám pány verifikatory, aby převzali skrutinium a pak oznámili výsledek volby. Mezi skrutinium může se pokračovati ve volbě dvou přísedících zemského výboru z kurie měst a míst průmyslových.

Wir werden inzwischen fortfahren mit der Wahl von 2 Landesausschußbeisitzern aus der Curie der Städte und Industrialorte. Es sind als Verifikatoren für diese Wahl die zweite Gruppe bestehend aus den Herren Ritter von Wiedersperg, Dr. Werunsky und Dr. Žalud bestimmt.

Žádám pana rytíře Wiedersperga, p. Dr. Werunského a Dr. Žaluda, aby zaujali svá místa.

Ich ersuche die Namen der Herrn Mitglieder des Landtages aus der Curie der Städte und industriellen Orte zu verlesen.

Žádám, by byla přečtena jména pp. členů sněmovny z kurie měst a míst průmyslových.

Sněm. sekr. Sládek (čte a jednotliví poslanci odevzdávají lístky hlasovací. )

(Liest die Namen vor und die aufgerufenen Abgeordneten geben die Stimmzettel ab. )

P. dr. Bach, Se. Exz. Dr. Banhans, Dr. Bareuther, H. Bitterlich, H. Bondy, p. Jan Černý, p. dr. Tomáš Černý, H. Ed. Claudi, H. Prof. Dr. Czyhlarz, p. Dimmer, p. Dittrich, p. prof. Dr. Durdík, H. Ritt. v. Ehrlich, H. Dr. Elger, p. dr. Engel, H. Dr. Funke, H. Dr. Gintl, H. Goldberg, p. Götzl, H. Dr. Graf, H. Dr. Hallwich, H. Jakowitz, p. Dr. Jansa, p. prof. Dr. Jeřábek, p. Jireček, H. Dr. Kiemann, H. Prof Dr. Knoll, H. Kopper, p. prof. Dr. Krejčí, p. Dr. Krofta, H. Krumbholtz, prof. dr. Kvíčala, p. dr. Machek, p. dr. Mattuš, prof. dr. Městecký, p. Mixa, H. Müller Richard, p. dr. Naxera,

H. Nitsche, p. Oliva, p. ředitel Pokorný, p. dr. Porák, p. pr. Radimsky, H. Raspe, p. Reitler, H. Dr. Ritter v. Rilke, H. Dr. Ruß,

H. Sallmann, p. lesní rada Schindler, H. Schlegel, Dr. Schmeykal, p. Schöne, p. kanov. Schwarz, p. dr. Sedláček, H. Siegmund, prof. Suda, dr. Svátek, dr. Škarda, p. ryt. Skramlík, p. dr. Šolc, H. Theumer Leo, H. Dr. Tittelbach, p. ředitel Tonner, Dr. Vašatý, Dr. Volkelt, p. Weidenhofer, Dr. Werunsky, Dr. Zellner, Dr. Žák, Dr. Žalud.

In den Handelskammern:

H. Bernardin, H. Bohatý, H. Forchheimer, H. Gahler, Dr. Grünwald, p. Gröger, H. Herkner, kníže Lobkowicz, H. Edl. v. Plener, H. Riedl v. Riedenstein, H. Richter, p. Schiebl, H. Sobotka, H. Dr. Starek, H. Wolfrum.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche nunmehr die drei Herren Verificatoren, das Scrutinium vorzunehmen.

Žádám pp. verifikatory, kteří převzali lístky, by nyní provedli skrutinium této volby, s sděluji sl. sněmu výsledek voleb dvou přísedících zemského výboru z kurie velkých statků A sice odevzdáno bylo 68 hlasovacích lístků, naprostá většina hlasů záleží tudíž z 35 hlasů. Tuto dostali: hrabě Ferdinand Chotek 67 hlasů, svob. pán Pfeil-Scharfenstein 67 hlasů.

Das Resultat der Wahl von zwei Mitgliedern für den Landesausschuß Seitens der Curie des Großgrundbesitzes ist solgendes.

Es wurden abgegegeben 68 Stimmzettel, die absolute Majorität ist sonach 35, es erhielten die Herren Landtagsabgeordneter Graf Ferdinand Chotek 67 Stimmen, Alfred Baron Pfeill-Scharffenstein 67 Stimmen, die beiden Herren erscheinen sonach gewählt.

Přejdeme nyní k volbě dvou přísedících zemského výboru z kurie venkovských obcí.

Wir übergehen zur Wahl von zwei Landesausschußbeisitzern aus der Curie der Landgemeinden.

Dovoluji sobě opakovati prosbu, by pánové, kteří při volbě nebudou súčastněni, ráčili se držeti na svých místech.

Ich erlaube mir die Bitte zu wiederholen, dass diejenigen Herren, welche bei der bevorstehenden Wahl nicht beschäftigt sind, gefälligst ihre Plätze beibehalten mögen. Die Funktion als Berificatoren fällt der dritten Gruppe zu, und zwar bestehend aus den Herren Mündl, Dr. Starck und Herrn Sedlák.

Volbu tuto budou říditi: p. Mündl, p. dr. Starck a p. JUC. Sedlák.

Lístky pro tuto volbu připravené jsou zelené.

Die für diese Wahl vorbereiteten Stimmzettel sind grün.

Žádám pana tajemníka, by přečetl jména.

Ich ersuche den Herrn Sekr. die Namen zu verlesen.

Sn. sekr. Sládek. (Čte jména poslanců a jednotliví poslanci odevzdávají lístky hlasovací. )

(Liest die Namen vor und die Aufgerufenen geben ihre Stimmzettel ab. )

Pan Adámek. Herr Benoni, Graf BoosWaldeck. Herr Böhm, Herr Böns, Dr. Bráf, dr. Čelakovský, p. vikář Duben, pan p. Duchek, pan purkmistr Faber, pan notář Fáček, Herr Ant. Friedrich, p. dr. Grégr, Jeho Osvícenost hr. Harrach, p. Hartl, Exc. dr. Herbst, dr. Herold, p. Hevera, Herr Hölzel, p. Janota, dr. Jeřábek, pan Kahles, dr. Kaizl, p. Kletečka, p. Klimeš, dr. Rudolf Knoll, p. Kořán, p. vikář Kubíček, H. General=Direktor Löw, p. Macků, p. Macháček, p. Mašek, dr. Milde (není přítomen), p. Morávek, p. Munzar, Herr Mütter, p. Nedoma, p. Neubauer (nemocen) Herr Parsche, dr. Peták, Herr Pichl, Herr Inspeetor Pichler, p. Pleva, p. Pražák Jos. p. Pražák Václav, Herr Richter Josef, Herr Professor Riedl, dr. Rieger, p. farář Rodler, dr. Roser, H. Rösler, H. Rotter, p. Šabata, H. Salaschek, Dr. Schlesinger, Dr. Schneider, (Ruse: Krank, nicht hier) pan František Schwarz, JUC. Sedlák, Dr Steidl, Herr Stiebitz, H. Stöhr, Ritter v. Streeruwitz, profesor Talíř, Herr Tausche, p. Teklý, H. Teubner, profesor Tilšer, dr. Trojan, pan Václavík, p. Vepřík, Herr Vogl, p. Vorel, p. Vranný, Dr. Waldert, p. Zabranský, dr. Zátka, p. Zeithammer, Herr Ziedler.

Přikročíme k volbě jednoho přísedícího z celého sněmu.

Wir werden zur Wahl eines Mitgliedes des Landesausschußes aus dem ganzen Landtage schreiten.

Für diese Wahl sind weiße Zettel vorbereitet.

Pro tuto volbu jsou připraveny lístky bílé.

Dříve však sdělím výsledek volby, která byla odbývána ze strany kurie pro města a místa průmyslová.

Das Ergebnis der Wahl aus der Enrie der Städte und Industrialorte und Handelskammern ist folgendes: Es wurden abgegeben 86 Stimmzettel; absolute Majorität 44. Diese erhielten Herr Dr. Volkelt 86, Dr. Schmeykal 85 Stimmen, sie erscheinen sonach gewählt.

Odevzdáno bylo 86 hlasovacích lístků; naprostá většina záleží tudíž z 44 hlasů. Tuto dostali: Poslanec zemský dr. Volkelt obdržel 86 hlasů a dr. Schmeykal 85 a jsou tedy tito dva páni zvoleni.

Na příští volbu bude míti dohled opět první skupení verifikatorů, totiž: hrabě Karel Ervín Nostitz, dr. Kiemann a dr. Herold.

Die soeben genannten drei Herren haben die nächste Wahl zu beaussichtigen und zwar ist es die Wahl eines Landesausschußbeisitzers aus dem ganzen Hause.

Žádám pana tajemníka, aby přečetl jména všech členů sněmovny. (Zvoní).

Sn. sekr. Sládek: (předčítá jména pp. poslanců, kteří odevzdávají hlasovací lístky).                                            

Es werden die Namen der P. T. Abordneten vorgelesen, weiche die Wahlzettel abgeben).

Se. Em. Fürsterzbischof zu Prag (není přítomen), Bischof zu Budweis (není přítomen), Bischof zu Königgrätz (není přítomen), Bischof zu Leitmeritz (není přítomen), H. Rector magnificus der deutschen Prager Universität, pan rektor magnificus české university, p. Adámek, dr. Bach, Se. Exc. Dr. Banhans, dr. Bareuther, Herr Benoni, dr. Berger, Freiherr von Berlepsch. Herr Bernardin. H. Bitterlich, H. Bohaty, pan Bondy, p. Böhm. H. Böns, Graf Boos= Waldeck, dr. Bráf, dr. Čelakovský, p. Černý Jan, p. dr. Černý, hrabě Chotek Rudolf, hrabe Chotek Ferdinand, hrabe ClamMartinitz Jindřich, hrabě Clam-Martinicz Richard. H. Ritter von Clanner, Graf Clary, Herr Claudy, Herr Graf Eugen Czernin, Graf Theobald Czernin, Prof. Czyhlarz, Graf Deym, p. Dimmer, p. Dittrich, svob. pán Dobřenský Jan, svob. pán Dobřenský Petr Václav, p. vikář Duben, prof. Duchek. prof. Durdík, Herr Ritter von Ehrlich, dr. Elger, dr. Engel, p. Faber, p. Fáček, p. Fišera, H. Forchheimer, Herr Freier, Herr Friedrich, Dr. Funke, H. Gahler, Prof. Dr. Gintl, p. Götzl, H. Goldberger, Dr. Graf, dr. Grégr, Herr Gröger, Dr. Grünwald, Dr. Hallwich, Graf Harrach, p. Hartl, Exc. Dr. Herbst, H. Herkner, dr. Herold, p. Hevera, H. Hölzel, Freiherr v. Hildprandt, stavební rada Hlávka, p. kanovník Hora, p generalní velmistr Huspeka, Herr Jakowitz, H. Janota, pan Jansa, prof, Dr. Jeřábek, pan dr. Jan Jeřábek, dr. Jireček, pan Kahles, dr. Kaizl, Dr. Graf Kaunitz, dr. Kiemann, Graf Friedr. Kinský, (beurlaubt), Friedrich v. Kleist, pan Kletečka, pan Klimeš. Dr. Knoll Rudolf, Dr. Knoll Filipp, Graf Heinr. Kolowrat, Graf Zdenko Kolowrat, H. Kopper, p. Kořán, p. prof. dr. Krejčí, dr. Krofta, Herr Krumbholz, p. vikář Kubíček, prof. dr Kvíčala, Graf Johann Ledebour, Se. Durchl. Fürst Georg Lobkowicz, Se. Durchl. Ferdinand Lobkowicz, Se. Durchlaucht Franz

Fürst Lobkowicz, General-Direktor Löw, Macháček. dr. Machek, p. Macku, p. Mareš, p. Maschek, dr. Mattuš, prof. Městecký, dr. Milde, pan Mixa, pan Morávek, pan Munzar, Herr Josef Mütter (Tscheppern), Herr Josef Mütter (Inditz), Herr Richard Mütter, H. Mündl, Freih. v. Nadherny, pan probošt dr. Náhlovský, dr. Naxera, pan Nedoma, p. Neubauer, Ritter v. Neuberg, H. Nitsche, p. Nolč, Graf Josef Nostitz, Graf Karl Erwein Nostitz, p. Oliva, Fürst Paar, dr. Palacký, Graf Palffy, H. Patsche, dr. Peták, Baron Pfeill, H. Pichl, H. Pichler, Edler von Plener, p. Pleva, p. ředitel Pokomý, p. Polák, dr. Porák, p. Pražák Jos. p. Pražák Vácslav, dr. Radimský, Herr Rasp, Herr Reitler, p. Rychlý, H. Richter Alexander, H. Richter Josef Anton, Prof. Riedl, H. Riedl v. Riedenstein, dr. Rieger, Dr. Ritter v. Rilke, p. farář Rodler, pan Rombald, dr. Roser, Herr Rößler, Herr Rotter, dr. Russ, p. Šabata, H. Salaschek, Altgraf Salm,. H. Sallmann, Herr Ritter v. Schäffer, p Schiebl, Freiherr von Schirnding, lesní rada Schindler, Herr Schlegel, Dr. Schlesinger, Dr. Schmeykal, Dr. Schmidt, Dr. Schneider, Graf Schönborn, p. Schöne, pan kanovník Schwarz, pan František Schwarz, Herr Schwarz Friedr., Karl Fürst Schwarzenberg, Fürst Adolf Schwarzenberg. (Abwesend) dr. Sedláček, JUC. Sedlák, H. Sigmund, pan rytíř Skramlík, pan probošt Slavíček, Herr Sobotka, Graf Stadion, Ritter v. Stangler, Dr Starck, p. opat Starý, dr. Steidl, p. Stejskal, Graf Sternberg, Herr Stiebitz, Herr Stöhr, Ritter v. Streeruwitz, p. probošt Stulc, profesor Suda, dr. Svátek, dr. Škarda, dr. Šolc, dr. Talíř, Herr Tausche, pan ředitel Teklý, H. Teubner, H. Theumer, Graf Thun Franz, Graf Thun Leo, Graf Thun Zdenko, prof. Tilšer, dr. Tittelbach, Ředitel Tonner, Fürst Trauttmaimsdorf, dr. Trojan, p. Václavík, dr. Vašatý, p. Vepřík, H. Vogl, p. Vojáček, dr. Volkelt, p. Vorel, p. Vraný, Dr. Walbert, Graf Waldstein, p. Weidenhofer, p. Welz, dr. Verunský, Rit. v. Wiedersperg Gustav, Freiherr v. Wiedersperg Hugo, Alfred Fürst Windischgrätz (Abwesend), Herr Wolfrum, Graf Wolkenstein Wilhelm, pan Zabranský, dr, Zátka, pan Zeithammer, dr. Zellner, Frech. von Zeffner, Herr Zigler, dr. Zunterer. dr. Žák, dr. Žalud.

Nejv. maršálek zem. Žádám, aby bylo předsevzato skrutinium této volby.

Ich ersuche, dass das Serutiuinm dieser Wahl vorgenommen werde.

Než-li přikročíme k příští volbě dovoluji sobě ohlásiti výsledek volby dvou členů do zemsk. výboru z venkovských obcí.

Odevzdáno bylo 76 hlasovacích lístků.

Naprostá většina hlasů jest 39, a sice dostali p. Škarda 76 hlasů, pan prof. Jan Kvíčala 76 hlasů.

Jsou tedy oba páni zvoleni.

Das Resultat der Wahl aus der Curie der Landgemeinden ist folgendes:

Abgegeben wurden 76 Wahlzettel, die absolute Majorität beträgt daher 39.

Es erhielten: Herr Dr. Jakob Škarda 76, Herr Dr. Johann Kvičala 76 Stimmen. Veide Herrn erscheinen demnach als gewählt.

Wir übergehen nunmehr zur Wahl des 2. Landesausschußbeisitzers aus dem ganzen Hause.

Das Resultat der Wahl eines Landesausschußbeisitzers durch den ganzen Landtag ist folgendes:

Es wurden abgegeben 229 Stimmzettel; es bildet sonach die absolute Stimmenmehrheit 115 Stimmen. Es erhielt Hr. Landtagsabg. Dr. Waldert 224 Stimmen. Derselbe erscheint sonach gewählt. (Bravo!)

Při vykonaní volby jednoho člena zemského výboru z plného sněmu, bylo odevzdáno 229 hlasovacích lístků. Naprostá většina hlasů jest l 15. Dostal p. posl. zemský dr. Waldert 223 hlasy a jest zvolen. Přikročíme nyní k volbě druhého přísedícího zvoleného z celého sněmu.

Wir übergehen zur Wahl des zweiten Landesausschußbeisitzers aus dem ganzen Landtage.

Volbu řídí pání verinkátoři p. rytíř Wiedersperg, dr. Werunský a dr. Žalud.

Die Wahl leiten die Herren Venfikatoren Ritter Wiedersperg, Dr. Werunský und Dr. Žalud.

Sn. sekr. Sládek: Jeho Em. pan kníže arcibiskup pražský (není přítomen), p. biskup budějovický (není přítomen), p. bisk. královéhradecký (není přítomen), p. bisk. Litoměřický (není přítomen), H. Rect. Magn. der deutschen Prager Universität, p. rekt. magn. české university, p. Adámek, p. Bach, Se. Exc Dr. Banhans, Dr. Barenther, H. Benoni, JUDr. Berger, Freiherr Berlepsch, H. Bernardin, H. Bitterlich, H. Bohatý, p. Bondy, p. Böhm, p. Böns, Graf Boos-Waldeck, dr. Bráf, dr. Čelakov-

ský, p. Černý Jan, dr. Černý, hr. Rudolf Chotek, hr. Ferdin. Chotek, hr. Jindřich Clam-Martinic, hr. Richard Clam-Martinic, Ritter von Clanner, Graf Clary, Herr Eduard Claudi, hr. Eugen Černín. hrabě Černín Theobald, prof. Czyhlarz, hrabě Deym, p. Dimmer, p. Dittrich, svob. p. Dobřanský Jan, sv. p. Dobřanský Václav Petr, pan vikář Duben, p. prof. Duchek, prof. dr. Durdík, Ritter v. Ehrlich, dr. Elger, dr. Engel, p. Faber, p. Fáček, p. Fišera, H Forchheimer, H. Freyer, H. Friedrich, dr. Funke, H. Gahler, Prof. dr. Gintl, p. Götzl, H. Goldberg, dr. Graf, dr. Grégr, H. Gröger, dr. Grünwald, dr Hallwich, hrabě Harrach, p. Hartl, Exc. Dr. Herbst, H. Herkner, dr. Herold, p. Hevera, Herr Hölzel, Freih. Hildprandt, stavební rada Hlávka, kanovník Hora, jenerál velmistr Huspeka, H. Jakowitz, H. Janota, dr. Jansa, prof. Fr. Jeřábek, dr. Jan Jeřábek, Jireček, p. Kahles, dr. Kaizl, hrabě dr. Kaunitz, dr. Kiemann, Graf Friedrich Kinský, H. Friedrich v. Kleist, p. Kletečka, p. Klimeš, H. Dr. Knoll Rudolf, H. Dr. Knoll Filipp, hr. Kolovrat Jindřich, hr. Kolovrat Zdenko, H. Kopper, p. Kořán, prof. dr. Krejčí, dr. Krofta, H. Krumbholtz, p. vikář Kubíček, prof. dr. Kvíčala, Graf Johann Ledebour, J. J. kníže Jiří Lobkowicz, J. J. kníže Ferd. Lobkowicz, J. J. kníže Frant. Lobkowicz, Generaldirektor Löw, p. Macháček, p. Machek, p. Macků, p. Mareš, p. Mašek, dr. Mattuš, prof. Městecký, dr. Milde, p. Mixa (abwesend), p. Morávek, p. Munzar, H. Josef Müller, (Tschöppern), H. Josef Müller, (Indic), H. Richard Müller, H. Alois Mündl, svob. p. Nádherný, dr. probošt Náhlovský, p. Naxera, p. Nedoma, p. Neubauer (není přítomen), rytíř Neuberg, H. Nitsche, p. Nolč, hrabě Josef Nostic, hrabě Karel Ervín Nostic, p. Oliva, kníže Paar, dr. Palacký, hrabě Eduard Palffy, H. Parsche, dr. Pe. ták, baron Pfeill, H. Pichl, H. Pichler, Dr. Ernst von Plener, p. Pleva, ředitel Pokorný, p. PolIák, dr. Porák, p. Pražák Josef, p. Pražák Václav, dr. Radimský, H. Rasp, p. Reitler. p. Rychlý, H. Richter Alexander, H. Richter Josef, Prof. Riedl, Riedl v. Riedenstein, dr. Rieger, Ritter v. Rilke, p. farář Rodler. p. Rombald, dr. Roser, H. Röffler, H. Rotter, dr. Russ, p. Šabata. H. Salaschek, Altgraf Salm, H. Sallmann, Ritter v. Schäffer, p. Schiebl, Freih. v. Schiernding, lesní rada Schindler, H. Schlegel, dr. Schlesinger, dr. Schmeykal, dr. Schmidt, dr. Schneider, Graf Schönborn, p. Schoene, p.

kanovník Schwarz, p. Schwarz František, H. Friedrich Schwarz (nehlasoval), Fürst Karl Schwarzenberg, Fürst Adolf Schwarzenberg, dr. Sedláček, JUC. Sedlák, H. Siegmund, rytíř Skramlík. probošt Slavíček, H. Sobotka, Graf Stadion, Ritter v. Stangler, dr. Starck, opat Starý, dr. Steidl, p. Stejskal, hrabě Sternberg, H. Stiebitz, H. Stöhr, Ritter von Streeruwitz. p. probošt Štulc, prof. Suda, dr. Svátek, dr. Škarda, dr. Šolc, dr. Talíř, H. Tausche, ředitel Teklý, H. Teubuer, H. Theumer, hrabě Thun František, hrabě Thun Lev, hrabě Thun Zdenko, prof. Tilšer, dr. Tittelbach, ředitel Tonner, kníže Trautmannsdorf, dr. Trojan, p, Václavík, dr. Vašatý, p. Vepřík, H. Vogel, p. Vojáček, dr. Volkelt, p. Vorel, p. Vraný, dr. Waldert, p. hrabě Waldstein, Weidenhoffer, Welz, dr. Werunsky, Ritter Wiedersperg Gustav, svob. p. Wiedersperg Hugo, kníže Alfred Windischgrätz, H. Wolfram, hrabě Wolkenstein Engelhard, hrabě Wolkenstein Vilém, H. Zabransky, dr. Zátka, Zeithammer, dr. Zellner, svob. p. Zessner, H. Ziegler, H. Zunterer, dr. Žák, dr. Žalud.

Nejv. maršálek. (Zvoní). Přejdeme k volbě dvou pp. náhradníků ze skupení velkostatkářského.

Wir übergehen zur Wahl von zwei Landesausschuß-Stellvertretern aus der Kurie des Großgrundbesitzes. Die hiezu vorbereiteten Wahlzettel sind roth.

Lístky k tomu připravené jsou červené.

Volbu tuto řídí třetí skupina pp. verifikátorů pozůstávající z pp. Můndla, Starcka a Sedláka.

Die Stahl beaufsichtigen die H. Verifikatoren Mündl, Starck und Sedlák Ich ersuche die Namen der H. Mitglieder aus der Kurie des Großgrundbesitzes zur Verlesung zu bringen.

L. -A. -B. Sládek: Sr. Eminenz Fürst Erzbischof zu Prag, (abwesend), Bischof zu Budweis (abwesend), Bischof zu Königgrätz (abwesend), Bischof zu Leitmeritz (abwesend), Herr Rektor Magnificus der böhmischen Prager Universität, H. Rektor Magnificus der deutschen Prager Universität, H. Dr. Berger, Freiherr von Berlevsch, Graf Rudolf Chotek, Graf Ferdinand Chotek, Graf Heinrich Clam-Martinitz, Graf Richard CltamMartinitz, H. Ritter von Clanner, Graf Engen Czernin, Gras Theobald Czernin, Karl Graf Clary, Franz Graf Deym, Johann Freiherr von Dobřensky, Wenzel Peter Freiherr von Dobřensky, H. Fischera, H. Robert Freiherr

von Hildprandt, Baurath Hlávka, H. Canonicus Hora, Generalgroßmeister Huspeka, Graf Dr. Kaunitz, Friedrich Karl Gras Kinsky, Friedrich von Kleist, Heinrich Gras Kolowrat, Zděnko Graf Kolowrat, Johann Graf Ledebur. Durchlaucht Georg Fürst Lobkowicz, Durchlaucht Ferdinand Fürst Lobkowicz, H. Vincenz Mores, H. Joseph Müller, H. Mündl, Johann Freiherr von Nádherný, Theol. Dr. Probst Nahlovský, Johann Ludwig Neuberg, H. Nolč, H. Graf Joses Nostitz, H. Graf Karl Erwein Nostitz, Fürst Karl Paar, Dr. Palacky Joh, Graf Eduard Palffy, Baron Pfeill, H. Pollak, H. Rychlý, H. Rombald, Altgraf Salm, Ritter von Schäffer, Karl Freiherr von Schirnding JUDr. Schmidt, Karl Graf Schönborn, Fried drich Schwarz, Karl Fürst Schwarzenberg, Adolf Fürst Schwarzenberg, Probst Slaviček, Gras Stadion, Ritter von Stangler, H. Abt Starý, H. Steskal, Graf Sternberg, Probst Štulc, Graf Thun-Hohenstein Franz, Graf Thun-Hohenstein Leo, Graf Zdenko Thun, Karl Fürst Trautmannsdorf, Herr Bojaček, Herr Graf Franz Waldstein, H. Wez, Gustav Ritter von Wiedersperg, Hugo Freiherr von Wiedersperg, Alfred Fürst Windischgrätz, (abwesend), Gras Eginhard Wolkenstein, Graf Wilhelm Wolkenstein, Freiherr von Zessner.

Oberstlandmarschall: Es wird nunmehr die Wahl von zwei Stellvertretern der Landesausschußbeisitzer aus der Kurie der Städte und Industrialorte vorgenommen werden.

Bude se odbývati volba dvou panů zástupců přísedících zem. výboru ze skupení měst a míst průmyslových.

Připravené lístky k tomu jsou modré.

Die dazu bereiteten Stimmzettel find blau.

Ich ersuche jedoch nun einen Augenblick inne zu halten.

Dann bitte ich die Herrn Karl Erwein Grasen Nostitz, Dr. Kiemann, Dr. Herold ihre Plätze einzunehmen.

Žádám p. hraběte Karla Nostice, dr. Kiemanna a dr. Herolda, by zaujali svá místa. (Předseda zvoní).

Ich ersuche um Verlesung der Landtagsmitglieder aus der Kurie der Städte, Industrialorte und Handelskammern.

Dovoluji si opakovati žádosť, aby páni, kteří při této volbě nejsou súčastněni ráčili nechati místo uprostřed sněmovny prázdné.

Ich ersuche die Herren, welche bei der gegenwärtigen Wahl nicht beschäftigt sind, gefalligst sich wo möglich auf ihre Plätze zu verfügen, damit der Raum in der Mitte des Saales frei bleibe.

Sn. sekr. S 1 á d e k (čte ): p. dr. Bach, Exe. dr. Banhans, dr. Bareuther, H. Bitterlich, p. Bondy, p. Černy Jan, p. dr. Černý, H. Eduard Claudi, prof. dr. Czyhlarz, p. Dimmer, p. Dittrich, prof. dr. Durdík, H. Ritter von Ehrlich, dr. Elger, dr. Engel, dr. Funke, prof. dr. Gintl, H. Goldberg, p. purkm. Götzl, dr. Graf, dr. Hallwich, H Jakowitz, dr. Jansa, prof. dr. Jeřábek, p. Jirecek, dr. Kiemann, prof. dr. Knoll, H. Bürgermeister Kopper, prof. dr. Krejčí, dr. Krofta, H. Krumbholz, prof. dr. Kvíčala, dr. Machek, dr. Mattuš, prof. dr. Městecky, purkrn. Mixa, H, Notar Mütter, dr. Naxera, H. Notar Rietsche, p. Oliva, p. ředitel Pokorný, dr. Porák, dr. Radimský, H. Bürgermeister Rasp, p. Reitler, H. Ritter von Rilke, Dr. Ruß (Rufe: Nicht hier), Herr Bürgermeister Sallmann, lesní rada Schindler, H. Schlegl, dr. Schmeykal, p. purkrnistr Schoene, p. kanovník Schwarz, dr. Sedláček, H. Siegmund, p. prof. Suda, dr. Svátek, dr. Škarda (Hlasy: není přítomen), p. rytíř Skramlík, dr. Šolc, H. Notar Theumer, dr. Tittelbach, p. ředitel Tonner, dr. Vašatý, dr. Volkelt, p. Weidenhoffer, H. Dr. Werunsky, H. Dr. Zellner, dr. Zunterer, dr. Žák, dr. Žalud.

L. Sekr. Sládek: Handelskammern. H. Bernardin, H. Bohaty H. Forchheimer, Herr. Gahler, Herr. Groeger, Dr. Grünwald, Herr Herkner, Fürst Lobkowicz, Dr. Ernst Edler v. Plener, Herr Ridel von Riedenstein, Herr Alexander Richter, p. Schiebl, H. Sobotka, Dr. Starck, H. Wolfrum.

Nejv. maršálek; Než-li pokročíme ve volbách, dovoluji si sděliti výsledek volby druhého přísedícího výboru zemského, z celého sněmu.

Odevzdáno bylo 229 hlasovacích lístků. Naprostá většina jest 115.

Obdrželi pan Zeithammer 152, prof. Cyhlarz 73. (Hlasy: Výborně, výborně!)

Prázdny byly 4 lístky.

Jest tedy pan profesor Zeithammer zvolen.

Bei der Wahl eines zweiten Mitgliedes der Landesausschußbeisitzer aus dem ganzen Landtag wurden abgegeben 229 Stimmzettel. Die absolute Majorität ist 115.

Es erhielt Herr Zeithammer 152 Stimmen, Professor Cyhlarz 73 Stimmen. (Unruhe links. ) 4 Stimmzettel waren leer.

Es ist demnach Herr Dr. Zeithammer gewählt

Bei der Wahl aus der Kurie des Groß-

grundbesitzes von zwei Ersatzmännern des Landesausschußes wurden abgegeben 63 Stimmzettel. Die absolute Majorität ist 32. Es erhielt Herr Fischera 62, Ritter von Kleist 61 Stimmen. Dieselben erscheinen demnach gewählt.

Při volbě dvou náhradníků přísedících zemsk. výboru ze skupení velkostatkářů bylo odevzdáno 63 hlasovacích lístků, naprostá většina hlasů jest 32 a obdrželi pan Fišera 62 hlasů, pan Bedřich z Kleistů 61. Oba páni jsou tedy zvoleni.

Přikročíme nyní k volbě 2 náhradníků přísedících zem. výboru ze skupení venkovských obcí.

Wir schreiten zur Wahl von 2 Ersatzmännern für den Landesausschuß aus der Kurie der Landgemeinden.

Lístky jsou zelené.

Die dazu vorbereiteten Stimmzettel find grün.

Jakožto verifikátoři budou účinkovati pan rytíř Wiedersperg, dr. Verunský a dr. Žalud.

Als Verifikatoren werden die Hrn. Ritter von Widersperg, Dr. Wernnský und Dr. Žalud fungieren.

Ich ersuche die Namen zu verlesen.

L. Sekr. Sládek: Pan Adámek, H. Benoni. Graf Boos-Waldek, p. purkm. Böhm, H. Böns, dr. Bráf, dr. Čelakovsky, p. vikář Duben, prof. Duchek, p. purkm Faber, p. notář Fáček, H. Freyer, Herr Friedrich, (Nicht anwesend) dr. Grégr, Hrabě Harrach, p. Hartl, Exc. dr. Herbst, dr. Herold, p. Hevera, p. Hölzel, H. Janota, dr. Jan Jeřábek, p. Kahles, dr. Kaizl, p. Kletečka, p. Klimeš, dr. Eudolf Knoll, p. Kořán, p. vikář Kubíček, Generaldirektor Löw, p. Macků, p. okresní starosta Macháček, p. Mašek, dr. Milde, p. Moravek, p, purkm. Munzar, H. Müller Josef, p. Nedoma Václav, p. Neubauer, H. Parsche, Dr. Peták, H. Pichel, H. Insp. Pichler, p. okr. starosta Pleva, p. Josef Pražák, p. Václav Pražák, H. Richter Josef, Prof. Riedel, Dr. Rieger, p. farař Rodler, Dr. Roser, H. Bez. Richter Rössler, Bez. Obmann Rotter, p. okres. starosta Šabata (není přítomen). Bez. Richter Sallaschek, dr. Schlesinger, dr. Schneider (není přítomen) p. sekr. Švarc, p. JUC. Sedlák, Dr. Steidel, H. Stiebitz, H. Bez. Obmann Stöhr, Ritter von Streeruwitz, Prof. JUDr.

Taliř, H. Tausche, p. ředitel Teklý, Herr Teubner, Prof. Tilšer, dr. Trojan (není přitomen), p. Vaclavík, p. okr. starosta Vepřík, H. Bürgermeister Vogel, p. Vorel, p. okr. starosta Vraný, Dr. Waldert, p. okr. starosta Zábranský, dr. Zátka, p. přísedící Zsithammer, H. Ziegler.

Oberstlandmarschall: Das Resultat der Wahl von zwei Ersatzmännern der Landes-ausschußbeisitzer aus der Kurie der Städte und Industrialorte und Handelskammern ist folgendes:

Es wurden abgegeben 84 Stimmzettel; absolute Majorität 43. Es erhielten die Herren Georg Löw und Dr. Ludwig Schlesinger je 83 Stimmen, und erscheinen demnach gewählt.

Při volbě dvou náhradníků zemského výboru z kurie měst bylo odevzdáno 84 hlasovacích lístků, naprostá většina obnáší 43. Obdrželi pp. poslanci Jiří Löw a p. dr. Schlesinger po 83 hlasích; oba páni jsou tedy zvoleni.

Wir übergehen nunmehr zur Wahl eines Stellvertreters aus dem ganzen Hause.

Přejdeme k volbě jednoho náhradníka z celé sněmovny.

Co verifikátoři účinkují pp. Mündel, Starek a Sedlák.

Žádám, by byla přečtena jména všech členů sněmovny.

Ich ersuche die Namen der sämmtlichen Mitglieder des Hauses zu verlesen.

Sn. sekr. Sládek: J. Em. p. kníže arcibiskup (nepřítomen), p. biskup budějovický (nepřítomen), p. biskup královéhradecký (nepřítomen), p. biskup litoměřický (nepřítomen), H. Rektor Magnifikus der deutschen Prager Universität, p. rektor magnificus české university, okr. starosta Adámek, p. dr. Bach, J. Exc. dr. Banhans, dr. Bareuther, H. Benoni (Abwesend) JUDr. Berger, Freiherr von Berlepsch, H. Bernardin, H. Bitterlich, H. Bohaty, p. Bondy, purkmistr Böhm, H. Böns, Graf BoosWaldeck, dr. Bráf.

Nejv. maršálek: Prosím račte pánové dokud nejste při volbě účastnění laskavě zde udělati místo.

Ich bitte die Herren, welche nicht unmittelbar daran sind ihre Stimmen abzugeben, gefälligst den Raum in der Mitte freizulassen. Weiter!

Sn. sekr. Sládek: dr. Čelakovský, p. Černý Jan, dr. Černý, p. hrabě Rudolf Chotek, hrabě Ferdinand Chotek, hr. J. Clam-Martinitz, hrabě Richard Clam-Martinitz, H. Ritter von Clanner, Graf Clary, Bürgermeister Claudi, hr. Eugen Czernin, prof. dr. Czyhlarz, hr. František Deym, purkmistr Dimmer, p. Dittrich, svob. p. Dobřenský Jan, sv. p. Dobřenský Václav Petr, p. vikář Duben, prof. Duchek, p. prof. dr. Durdík, H. Ritter von Ehrlich, H. Dr. Elger, dr. Engel, purkmistr Faber, p. dr. Fáček, p. Fišera (není přítomen), H. Forchheimer, H. Freyer, H. Friedrich, H. Dr. Funke, H. Gahler, prof. dr. Gintl, purkmistr Götzl, Bürgermeister Goldberg (nicht anwesend), H Dr. Graf, dr. Grégr Eduard, Gröger (nicht anwesend), dr. Grünwald, dr Hallwich, J. Osv. hr. Harrach, okr. st. p. Hartl, Seine Excellenz Herr Dr. Herbst, H. Herkner, pan doktor Herold, pan Hevera, Herr Hölzel, svob. pán Hildprandt, stavební rada Hlávka, pan kanovník Hora, generální velmistr Huspeka, Herr Jakowitz, pan Janota, dr. Jansa, prof. dr. Jeřábek, dr. Jan Jeřábek, dr. Jireček, p. Kahles, dr. Kaizl, dr. hrabě Václav Kaunitz, Dr. Kiemann, hrabě Bedřich Kinský, Bedřich šlechtic Kleist, pan Kletečka, pan Klimeš Dr. Rudolf Knoll, Dr. Philipp Knoll, hrabě Jindřich Kolovrat, hrabě Zdenko Kolovrat, Herr Bürgemeister Kopper, pan kvestor Kořán, prof. dr. Krejčí, dr. Krofta, Herr Krumbholz, pan vikář Kubíček, prof. dr. Kvíčala, hrabě Jan Ledebour, Jeho Jasnost Jiří kníže Lobkowicz, jeho Jasnost Ferdinand kníže Lobkowicz, Jeho Jasnost František kníže Lobkowicz, Herr Generaldirektor Löw, okresní starosta Macháček, dr. Machek; pan Macků, pan Mareš, okresní starosta Mašek, pan dr. Mattuš, prof. dr. Městecký, dr. Milde, pan purkmistr Mixa, pan okr. starosta Morávek, pan purkmistr Munzar, Herr Josef Müller (Tschöppern), Herr Josef Müller (Indic), Her. Notar Richard Müller, Herr Mündl, svobodný pán Nádherný, pan probošt dr. Náhlovský, dr. Naxera, pan Nedoma, pan Neubauer, rytíř Neuberg, notár Nietsche, pan Nolč, hrabě Josef Nostitz, pan hrabě Karel Ervín Nostitz (nepřítomen), pan Oliva, kníže pan Karel Paar, dr. Palacký, hrabě Eduard Palffy, Herr Lorenz Parsche, dr. Petrák, baron Pfeill, Herr Pichl, Herr Inspektor Pichler, Dr. Ernst Edler v. Plener, p. okresní starosta Pleva, p. ředitel Pokorný, p. Pollák, dr. Porák, p. Pražák Josef, p. Pražák Vá-

slav, dr. Radimský, Hr. Bürgermeister Rasp, p. městský rada Reitler, p Rychlý, Hr. Alexander Richter, p. Richter Josef, prof. Riedl, Hr. Riedl v. Riedenstein, dr. Rieger, Dr. Ritter v. Rilke, p. farář Rodler, p. Rombald. dr. Roser, Hr. Bezirksrichter Röffler, Hr. Bezirks=Obmann Rotter (abwesend), Dr. Ruß (abwesend), p. okr. starosta Šabata, Hr. Bezirks=Richter Salaschek, Altgraf Salm, Hr. Bürgermeister Sallmann, Hr. Ritter v. Schäffer, p. Schiebl, sv. p. Schirnding, lesní rada Schindler, Hr. Schlegl, Dr. Schlesinger, Dr. Schmeykal, JUDr. Schmidt, Dr. Schneider (abwesend), hrabě Karel Schönborn, p. purkmistr Schöne, p. kanovník Schwarz, p. sekretář Schwarz, p. Schwarz Bedřich, kníže p. Karel Schwarzenberg, kníže p. Adolf Schwarzenberg (nepřítomen), Dr. Sedláček, Ignac Sedlák, Hr. Civil Ingenieur Siegmund, p. purkmistr rytíř Skramlík, p. probošt Slaviček, Hr. Sobotka, Hr. Graf Stadion, Ritter v. Stangler, Dr. Stark (abwesend), p. opat Starý, Dr. Steidl, p. Stejskal, hrabě Šternberg, Hr. Stiebitz, Hr. Bezirksobmann Stöhr, Hr. Ritter v. Streernwitz, p. probošt Štulc, prof. Suda, Dr. Svátek, dr. Škarda, dr. Šolc, dr. Taliř, Hr. Tausche, p. ředitel Teklý, Hr. Teubner, Hr. Notar Theumer, hrabě Frant. Thun (abwesend), hrabě Lev Thun (abwesend), hrabě Zdenko Thun (abwesend), prof. Tilšer, dr. Tittelbach, p. řed. Tonner, kníže. p. Karel Trautmannsdorf, Dr. Trojan (abwesend), p. Jan Václavík, dr. Vašatý, okr. starosta Vepřík, Hr. Bürgermeister Vogel, p. Vojáček (nepřítomen), Dr. Volkelt, p. Vorel, p. okr. starosta Vraný, Dr. Waldert, p. hrabě Waldstein Frant., p. Weidenhoffer, p. Welz, dr. Werunsky, Gustav ryt. Wiedersperg, Alfred kníže Windischrätz (nepřítomen). Hr. Wolfrum, p. hrabě Wolkenstein Engelhard, hrabě Wolkenstein Wilhelm, p. okr. starosta Zabranský, p. dr. Zátka, p. přísedící Zeithammer, dr. Zellner, svob. p. Zessner, Hr. Ziegler, dr. Zunterer, dr. Žák, Dr. Žalud. (Přestávka).

Nejv. m aršálek z.: Výsledek volby dvou náhradníků přísedícího zemského výboru v kurii venkovských obcí je následující: Bylo odevzdáno 72 lístků hlasovacích, naprostá většina hlasů 37, obdrželi p. Dr. Šolc 69 hl., Dr. Kaizl 69 hl. Jsou tedy oba pánové zvoleni.

Bei der Wahl von 2 Ersatzmännern der Landesausschußbeisitzer aus der Kurie der

Landgemeinden wurden 72 Stimmzettel abgegeben Die absolute Majorität beträgt 37. Es erhielt Dr. Šolc 69 Stimmen, Dr. Kaizl 69 Stimmen. Die beiden Herren erscheinen demnach als gewählt.

Při volbě jednoho náhradníka přísedícího zemského výboru z celého sněmu bylo odevzdáno 202 hlasovacích lístků, naprostá většina hlasů je 102; obdržel p. Dr. Czyhlarz 177 hl., mimo to bylo odevzdáno 22 lístků prázdných, po 1 hl. obdrželi prof. Dr. Durdík, Dr. Jan Jeřábek, p. Streruwitz.

Bei der Wahl eines Ersatzmannes für den Landesausschuß=Beisitzer aus dem gesammten Hause wurden abgegeben 202 Stimmzettel, die absolute Majorität beträgt 102. Es erhielten Herr Professor Dr. Ezyhlarz 177 Stimmen, 22 Stimmzetteln blieben leer und je eine Stimme fiel auf Prof. Durdik, Dr. Jeřabek und Streeruwitz. Es erscheint sonach Herr Prof. Dr. Ezyhlarz als gewählt.

Přejdeme nyní k volbě druhého náměstka přísedícího zemského výboru.

Wir übergehen zur. Wahl des zweiten Ersatzmannes für den Landesausschuß=Beisitzer aus dem gesammten Landtage.

Ich erlaube mir an die Herrn die erneuerte Bitte zu stellen, den mittleren Raum möglichst frei zu lassan.

Dovoluji si opakovati žádost ku pánům, by místo v prostředku sněmovny bylo všemožně prázdno, aby pánové, kteří budou předvoláni mohli své lístky bez za. stavení odevzdati.

Ich ersuche die Namen der sämmtlichen Mitglieder des hohen Hauses zu verlesen. Als Verifikatoren fungiren die Herrn Karl Erwein Graf Nostitz, Dr. Kiemann, Dr. Herold.

Jakožto verifikatoři účinkují pánové hrabě Karel Ervín Nostio, Dr. Kiernan a Dr. Herold.

Račte řícti jména. Sněm. sekr. Sládek:

Se. Emin. H. Fürst Erzbischof zu Prag (nicht anwesend), H. Bischof zu Budweis

(nicht anwesend), H. Bischof zu Königgrätz (nicht anwesend), H. Bischof zu Leitmeritz (nicht anwesend), Herr Rektor Magnificus der deutschen Prager Universität, p. rektor magnificus české university, okr. star. Adámek, dr. Bach, Se. Exc. Dr. Banhans, Hr. Dr. Bareuther. Hr. Benoni (abw. ), p. dr. Berger, Freih. v. Berlepsch, Hr. Vernardin, H. Bitterlich, Hr. Bohatý, purkmistr Böhm, Hr. Böns, Graf Boos=Waldeck, dr. Bráf, dr. Čelakovský, Černý Jan, dr. černý Tomáš, Graf Rudolf Chotek, Graf Ferdinand Chotek, Heinrich Graf Clam-Martinic, Hr. Richard Graf ClamMartinic, Ritter v. Clanner, Graf Clary, Bürgermeister Claudi, Hr. Graf Eugen Czernin, Hr. Graf Theobald Czernin, Prof. Dr. Czyhlarz, Hr. Graf Deym, p. purkmistr Dimmer, p. Dittrich, Freih. Joh. v. Dobřenský, Freih. Wenzel Petr Dobřenský, p. vikář Duben, p. prof. Duchek, prof. Dr. Durdík, Ritter v. Ehrlich, dr. Elger, dr. Engel, p. purkmistr Fáber, p. notář Fáček, p. Fišera (není přítomen), Herr Forchheimer, Herr Freyer, Herr Friedrich, Dr. Funke, Herr Gahler, Pros. Dr. Gintl, pan purkmistr Götzel, H. Bürgermeister Goldberg (abwesend), Dr. Graf, Dr. Grégr, H. Gröger, Dr. Grünwald, Dr. Hallwich, Graf Harrach, pan Hartl, Exc. Dr. Herbst, H. Herkner, Dr. Herold, pan Hevera, H. Helzel, Freiherr von Hildprandt, stavební rada Hlávka, Canon. Hora, Generalgroßmeister Huspeka, H. Heinrich Jakowitz, H. Janata, Dr. Jansa, Pros. Dr, Jeřábek, Dr. Jan Jeřábek, Dr. Jirečěk, pan Kahles, Dr. Kaizl, Dr. Graf Kaunitz, Dr. Kiemann, Karl Graf Kinsky (abwesend), Freiherr von Kleist, pan Kletečka, pan Klimeš, Dr. Rudolf Knoll, Dr. Philipp Knolt, Heinrich Graf Kolowrat, Zdenko Graf Kolowrat, Bürgermeister Kopper, pan questor Kořán, prof. Dr. Krejčí, Dr. Krosta, H. Krumbholz, pan vikář Kubíček (není přítomen), prof. Dr. Kvíčala, Graf Johann Ledebur, Se. Durchl. Fürst Georg Lobkowicz, Se. Durchl. Fürst Ferdinand Lobkowicz, Se. Durchl. Fürst Franz Lobkowicz, Generaldirektor Loto, pan okresní starosta Macháček, Dr. Machek, p. Macků, pan Mareš, pan okresní starosta Mašek, p. purkmistr Dr. Mattuš, prof. Dr. Městecký, Dr. Milde, purkmistr Mixa, okr. starosta Moravek, purkmistr Munzár (není přítomen), H. Müller Josef (Tschöppern), H. Müller Josef (Indic), H. Notar Müller, H. Mündl, Johann Freih. von Nadherny, pan probošt Dr. Náhlovský, adv. Dr. Naxera, pan Nedoma. H. Neubauer (abwesend), Joh.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP