Pondělí 9. července 1883

Stenographischer Bericht

über die IV. Sitzung der I. Jahressession des böhm.

Landtages v. Jahre 1883 am 9. Juli 1883.

Borsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowicz.

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der Statthalter Baron Kraus, Statthaltereivizeprasident Dr. Friedl Ritter v. Friedensee und Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Beginn der Sitzung 11 Uhr 15 Min.

Stenografická zpráva

o

IV. sezení I. zasedání Českého sněmu

r. 1883, dne 9. července 1883.

Předseda: Jeho Jasnost pan nejvyšší maršálek zemský Jiří kníže Lookowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k platnému usnášení se dostatečném.

Co zástupcové vlády: Jeho Exc. místodržitel baron Kraus, místopředseda místodržitelství Dr. Friedl rytíř z Friedensee a místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Zahájení sněmu o 11. hod. 15 min.

Obsah: Presidialní sdělení. Denní pořádek.

První čtení zprávy z. v. se zprávou komise pro okresní a obecní záležitosti, která v loňském zasedání k vyřízení nedospěla, v příčině vyměření přenesené působnosti obcí.

První čtení zprávy z. v. o petici městské obce Cerhovické za vyloučení ze soudního okresu Zbirovského a za přidělení k soud. okr. Hořovickému.

První čtení zprávy z. v. o nevyřízené zprávě komise pro okr. a obec. záležitosti o petici městské obce Zbraslavické za zřízení nového okresu soudního se sídlem tamtéž.

První čtení zprávy z. v. se zprávou komise zemědělské č. 194 v příčině vynaložení subvence 5000 zl. k účelům zemědělským povolené.

První čtení zprávy z. v. o zprávě komise zemědělské, která v loňském zasedání k vyřízení nedospěla, v příčině chovu býků plemenných.

První čtení zprávy z. v. o zprávě školské komise, která v loňském zasedání k vyřízení nedospěla o petici více školních obcí za vřadění do vyšší třídy služného.

Zprávy o volbách.

Juhalt: Präsidialmittheilungen. Tagesordnung.

Erste Lesung des Landesausschuß-Berichtes mit dem in vorjähriger Session nicht erledigten Berichte der Commission für Bezirksund Gemeinde-Angelegenheiten Wegen Pracisirung des übertragenen Wirkungskreises der Gemeinden.

Erste Lesung des Landesausschuß-Berichtes über die Petition der Stadtgemeinde Cerhowic um Ausscheidung aus dem Gerichts bezirke Zbirov und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Hořowic.

Erste Lesung des Landesausschuß-Berichtes mit dem unerledigten Berichte der Commission für Bezirks- und Gemeinde-Angelegenheiten über die Petition der Stadtgemeinde Zbraslawitz um Errichtung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Zbraslawitz.

Erste Lesung des Landesausschuß-Berichtes mit dem unerledigten Berichte der Landeskultur-Commission Ldt. -Z. 194 über die Verwendung der pro 1881 für Landesknltur-Zwecke bewilligten Subvention per 5000 fl.

Erste Lesung des Landesausschuß-Berichtes mit dem unerledigten Berichte der Landeskultur-Commission über den Gesetz-Entwurf betreffend die Haltung von Zuchtsieren.

Erste Lesung des Landesausschuß-Berichtes mit dem unerledigten Berichte der Schul-Commission um Einreihung von Schulgemeinden in höhere Lehrergehaltsklassen.

Wahlberichte.

Nejv. maršálek. Je dostatečný počet poslanců shromážděn a zahajuji sezení.

Die Versammlung ist beschlußfähig und ich eröffne die Sitzung.

Mám tu čest učiniti slavnému sněmu následující oznámení:

Ich habe die Ehre, dem h. Landtage eine Reihe von Mittheilungen zu machen und zwar:

Jednací protokoly prvního sezeni z 5. července 1883 byly po čas jednacím řádem ustanovený v sněmovní kanceláři vyloženy, aby pp. poslancové do nich nahlédli.

Die Geschäftsprotokolle der ersten Landtags-Sitzung vom 5. Juli 1883 waren durch die von der Geschäftsordnung vorgeschriebene Zeit zur Einsicht der HH Abgeordneten aufgelegen. Wenn nichts dagegen erinnert wird, würde ich sie für agnoziert erklären.

Nečiní-li se proti těmto protokolům žádných námitek, budou prohlášeny za schváleny. (Nikdo se nehlásí. )

Jelikož se žádná námitka nečiní, prohlašuji je za schválené.

Somit erkläre ich diese Protokolle für agnoszirt.

Při volbě komise pro záležitosti hypoteční banky odevzdáno bylo v kurii velkostatků 57 hlasů a zvoleni byli pp. bar. Hildprandt. Dr. Schmied, hrabě Teobald Černín, Vilém Rychlý - každý 57 hlasy a hrabě Richard Clam-Martinic 55 hlasy; v kurii měst a míst průmyslových odevzdáno 64 hlasů a zvoleni byli pp. Bernardin, Dr. Rudolf Knoll, Krumbholtz, šlechtic Viktor Riedl a Dr. Rilke, každý 64 hlasy; v kurii obcí venkovských odevzdáno 51 hlasů a zvoleni pp. Dr. Tomáš Černý, Oliva, Dr. Grünwald, Dr. Jan Jeřábek, Dr. Milde, každý 51 hlasy.

Komise se hned ustavila a zvolila sobě za starostu hr. Rich. Clam-Martinice, za náměstka Dr. Rilke a za zapisovatele pp. Dr. Milde a Rudolfa Knolla.

Für die Wahl in die Hypothekenbank. Commission wurden in der Kurie des Groß-Grundbesitzes 57 Stimmzettel abgegeben und gewählt erscheinen Herr Baron Hildprandt, Dr. Schmid, Graf Theobald Černín und Wilhem Rychlý mit je 57 und Graf Richard Elam-Martinic mit 55 Stimmen. In der Kurie der Städte und Industrial-Orte wurden abgegeben 64 Stimmzettel und wurden gewählt die Herren Bernard in, Dr. Rudolf Knoll, Krumbholz, Viktor von Riedl und Dr. Ritter von Rilke jeder mit 64 Stimmen.

In der Kurie der Land-Gemeiden wurden abgegeben 51 Stimmzettel und es erscheinen gewählt die Herren Dr. Thomas Černý, Oliva, Dr. Grünwald, Dr. Joh. Jeřábek, Dr. Milde, jeder mit 51 Stimmen. Die Commission hat sich sofort constituiert und wählte zum Obmann den H. Grafen Richard ElamMartinic, zum Obm. Stellvertreter H. Dr. Rilke und zu Schriftführern Dr. Milde und Dr. Rudolf Knoll

Při volbě do komise rozpočtové, skládající se z 21 členů odevzdáno v kurii velkostatků 56 hlasů a zvoleni pp. svob. pán Berlepsch, Eugen hr. Černín, hr. Jindřich Clam-Martinic, p. Hlávka, Schwarz Bedř., Frant. hr. Thun, hr. Wolkenstein, každý 56 hlasy.

v kurii měst a míst průmyslových odevzdáno 64 hlasů a zvoleni pp. Dr. Banhans, Bareuther, Forchheimer, Löw, šl. Plener, Sobotka, Wolfrum, každý 64 hlasy.

V kurii obcí venkovských odevzdáno 49 hlasů a zvoleni pp. Dr. Rieger, Dr. Mattuš, p. Bondy, Hevera, Jireček, Dr. Edv. Grégr, p. Adámek, každý 49 hlasy.

Komise se již ustavila a zvolila za svého starostu J. Exc hr. Jindř. ClamMartinice, za náměstka J. Exc. Dr. Banhanse a za zapisovatele p. hr. Eug. Černína, p. Heveru a p. Forchheimra.

Für die Wahl in die aus 21 Mitgliedern bestehende. Budgetkommission wurden in der Kurie des Großgrundbesitzes abgegeben 56 Stimmzettel und erscheinen gewählt die Herrn Freiherr von Berlepsch, Eugen Graf Ezernin, Heinrich Graf Elam Martinitz. Herr Hlavka, Friedrich Schwarz, Franz Graf Thun, Graf Wilhelm Wolkenstein.

In der Kurie de r Städte und IndustrialOrte wurden für dieselbe Commission abgegeben 64 Stimmzettel und wurden gewählt:

Die Herren Dr. Banhans Dr. Bareuther, die Herren Forchheimer Löw, Dr. Edler von

Plener, Sobotka und H. Wolfrum mit je 64 Stimmen.

In der Kurie der Landgemeinden wurden für dieselbe Commission abgegeben 49 Stimmzetteln, gewählt wurden mit 49 Stimmen die H. Dr. Rieger, Dr. Mattuš, Bondy, Hevera, Jíreček, Dr. Eduard Grégr und Adámek.

Die so gewählte Kommission hat sich sofort constituirt und wählte zu ihrem Obmanne S. Exzellenz d. Herrn Grafen Heinrich ElamMartinic, zum Obmannstellvertreter S. Exzellenz Herrn Dr. Banhaus und zu Schrift-

führern Herrn Eugen Grafen Černín, Hevera und Forchheimer.

Für die Wahl in die aus 15 Mitgliedern bestehende G r u n d=En t l a st u n g s=K o m i ss i o n wurden in der Kurie der G r o ß=Grund= B e s i tz e r abgegeben 56 Stimmzetteln und erscheinen gewählt die Herren: Alfred Fürst Windisch=Grätz. Freiherr von Pfeill=Scharfenstein, Josef Ritter von Stangler, Fišera, jeder mit 56 und Graf Heinrich Colowrat mit 55 Stimmen.

In der K u r i e d e r Städte und Industrialorte wurden für dieselbe Comission abgegeben 61 Stimmzetteln. Gewählt sind die Herren Dr. Rilke, Dr. Schneider, Theumer, Parsche, Graf Boos=Waldeck, jeder mit 61 Stimmen.

In der Curie der Landgemeinden wurden für dieselbe. Commission abgegeben 46 Stimmzetteln und erscheinen gewählt die Herren Dr. Grünwald, Fáček, Dr. Žák, Adámek und Schindler, jeder mit 45 Stimmen.

Do komise 15-členné pro záležitosti vyvazovací odevzdáno v kurii velkostatků 56 hlasovacích lístků a zvoleni byli Alfr. kn. Windischgrätz, svob. pán Pfeil, Josef ryt. Stangler, p. Fišera 56 hlasy, hr. Jindřich Kolovrat 55 hlasy.

V   kurii mest a míst průmyslových odevzdáno pro tutéž komisi 61 hlasů a zvoleni jsou Dr. Rilke, Dr Schneider, p. Theumer, Parsche, hr. Boos-Waldeck, každý 61 hlasy.

V  kurii obcí venkovských odevzdáno pro tutéž komisi 46 hlasů a zvoleni jsou Dr. Grünwald, p. Fáček, Dr. Škarda, Adámek, p. Schindler, každý 45 hlasy.

Die Kommission für Grundentlastungs=Angelegenheiten hat sich nach der vorigen Sitzung nicht constituirt, nachdem die zur Beschlußfähigkeit erforderliche Anzahl von Mitgliedern zur Constituirung nicht zusammengekommen ist.

Ich ersuche daher, dass die gewählten Herren sich nach der heutigen Sitzung gefälligst als Commission konstituiren wollen und zwar int Locale Nr. 8, welches dieser Kommission schon früher zugewiesen ist, und ich ersuche mir alsdann das Resultat der Konstituirung bekannt zu geben.

Páni zvolení členové komise pro záležitosti vyvazovací nesešli se v dostatečném počtu ke konstituování komise po ukončení předešlé schůze a žádám je tedy, aby se po dnešní schůzi ve vykázané jim místnosti, totiž bureau čís. 8 sešli a

tam by se konstituovali a mně pak laskavě aby byl sdělen výsledek konstituování. Poslanci hr. Eugenu Černínovi jsem udělil dovolenou na 8 dnů.

Dem Herrn Grafen Eugen Czernin wurde ein achttägiger Urlaub ertheilt. -

Von den bei dem Landtage eingelangten Berichten des Landesausschusses wurde der Petitionskommission eine Reihe von Gegenständen zugewiesen. -

Odkázal jsem jistý počet předmětů budžetní komisi ze zpráv, které zemský výbor sněmu podal a žádám p. tajemníka, aby přečetl seznam těchto předmětů.

Sněm. sekr. rada Sládek; Komisi rozpočtové přikázány dne 9. července 1883:

č. 3. Zpráva výboru zemského o petici ředitele pomocných úřadů Františka Radona, za počítání osobního jeho přídavku do služného platu.

č. 4. Zpráva výboru zemského v příčině konečného ustanovení dvou míst zemských inženýrských assistentů, dosud jen prozatímně ustanovených; pak v příčině zvýšení platu obou zems. assistentů inženýrs.: Jirsíka a Landy.

č. 22. Zpráva zemského výboru s účetní závěrkou fondu nadace arcivévodkyně Gisely.

č. 23. Zpráva zemského výboru s účetní závěrkou fondu nadace Gerstnerovy, za rok 1882

č. 24. Zpráva zemského výboru s účetní závěrkou fondu ku zřízení dobrovolných střelců a fondu ku podpoře invalidů dobrovolných střelců.

č. 26. Zpráva zemského výboru s účetní závěrkou náhradního fondu propinačního za rok 1882.

č. 27. Zpráva zemsk. výboru s účetní závěrkou fondu nadace cís. Leopolda pro dívky za rok 1882

č. 35. Zpráva zemsk. výboru s výkazy účetních výsledků fondů ku jmění zemskému náležejících za rok 1882

č. 36. Zpráva zemsk. výboru s účetní závěrkou fondu vyvazovacího za rok 1882.

č. 40. Zpráva zemsk. výboru s účetní závěrkou normálního fondu školního za rok 1882

č. 48. Zpráva zemského výboru o žádosti Josefiny Opatrné osiřelé dceři po zemřelém správci ústavu pro choromyslné, za poskytnutí daru z milosti.

č. 51. Zpráva zemského výboru v pří-

čině poskytnutí daru z milosti sirotku po účetním radovi Přemyslu Storchovi.

č. 52. Zpráva zemského výboru v příčině ponechání vychovacího příspěvku Augustu Schwarzerovi sirotku po Aug. Schwarzerovi býv. řediteli vyššího hosp. učeliště zemsk. v Táboře.

č. 57. Zpráva zemského výboru s jednatelskou zprávou jednoty pro zvelebení umění hudebního v Čechách za rok 1882.

č. 84. Zpráva výb. zemského o petici Pražského výrobního spolku ženského, za zvýšení roční subvence.

č. 85. Zpráva zemského výboru o pe tici českého výrobního spolku ženského, za zvýšení roční subvence.

č. 88. Zpráva zemského výboru o žádosti sirotka po registratorovi Emile Kratochvílové, za udělení daru z milosti.

č. 89. Zpráva zemského výboru s ú četními závěrkami fondu nadace hraběte Straky a reservního fondu stavebního za rok 1882.

č. 90. Zpráva zemského výboru v příčině koupě usedlostí Werrových číslo p. 454, 455, 456-II. v Praze pro fond zemský.

č. 91. Zpráva zemského výboru v příčině překročení povolené sumy za příčinou upravení staré konírny při dvoře Košířském.

Der Budgetkommission wurden am 9. Juni 1883 zugewiesen:

3. 3. Landesausschußbericht über die Petition des Hilfsämterdirektors Franz Radon um Einrechnung seiner Personalzulage in den Gehalt.

Z. 4. Landesausschußbericht in Angelegenheit der definitiven Systemisierung der blos provisorisch systemisierten zwei LandesingenieurAssistentenposten und Erhöhung der Befoldungen der beiden Landesingen. -Assistenten Jirsik und Landa.

Z. 22. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlusse des Erzherzogin Gisela Taubstummenstiftungsfondes für das Jahr 1882.

Z. 23. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlusse des Gerstner'schen Stiftungsfondes für das Jahr 1882.

Z. 24. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlusse des freiwilligen Schützenfondes und des freiwilligen Invalidenfondes pro 1882.

Z. 26. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschlusse des Propinations-Entschädigungsfondes für das Jahr 1882.

3. 27. Landesausschußbericht mit dem

Rechnungsabschlusse des Kaiser Leopoldschen Mädchenstiftungsfondes für das Jahr 1882.

Z. 35. Landesausschußber. mit Gebarungs ausweisen der zum Landesvermögen gehörigen Fonde für das Jahr 1882.

3. 36. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschluße des G. Entlastungsfondes pro 1882,

3. 40. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschluße des Normalschulfondes für das Jahr 1882.

3. 48. Landesausschußbericht über das Gesuch der Irrenanstaltsverwalterswaise Josephine Opatrný um Gewährung einer Gnadengabe.

3. 5l. Landesausschußbericht betreffend die Gewährung einer Gnadengabe für den Rechnungsrathswaisen Přemysl Storch.

Z. 52. Landesausschußbericht betreffend die Weiterbelassung, des Erziehungsbeitrages des August Schwarzer, Waisen nach dem Direktor der höh. landw. Landeslehranstalt Tabor, A. Schwarzer.

3. 57. Landesausschußbericht mit dem Geschäftsberichte des Vereines zur Beförderung der Tonkunst in Böhmen für das Jahr 1882.

3. 84. Landesausschußbericht über die Petition des Prager Frauenerwerbvereines, um Erhöhung der Jahressubvention.

3. 85. Landesausschußbericht über die Petition des böhm. Frauenerwerbvereines, um Erhöhung der Jahressubvention.

3. 88. Landesausschußbericht über das Gesuch der Registratorswaise Emilie Kratochvil, um Verleihung einer Gnadengabe.

3. 89. Landesausschußbericht mit Rechnungsabschlüßen des gräfl. Straka'schen Stiftungs- und Reservebaufondes nebst Rechnungsabschlüssen der Stiftungs-Domänen für das Jahr 1882.

3. 90. Landesausschußbericht betreffend den Ankauf der Werr'schen Häuser NE. 454, 455, 456 - II. in Prag für den Landesfond.

3. 91. Landesausschußbericht betreffend die Ueberschreitung des präliminirten Betrages für Adaptirung des Pferdestalles im Košiřer Maierhofe.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche ferner den Herrn Landtagssekretär das Verzeichnis der im Drucke vertheilten Gegenstände mitzutheilen.

Žádám, by byl sdělen slav. sněmu seznam předmětů, které byly v tisku rozdány.

Sn sekr. Sládek. V tisku bylo rozdáno dne 9. července:

č. 28. Zpráva zemského výboru se zprávou komise pro revisi zákona o právu domovském, která v posledním zasedání vyřízení nedošla.

č. 30 Zpráva zemského výboru se zprávou komise budžetní o poměru musea království Českého k zemi.

č. 43. Zpráva zemského výboru se zprávou komise pro záležitosti hypoteční banky v příčině revidovaných stanov hypoteční banky král. Českého

Mezi sezením bude ještě rozdána stenografická zpráva o druhém sezení sněmovním.

Im Drucke Wurden vertheilt:

Z. 28. Landesausschußbericht mit dem in der letzten Session nicht erledigten Berichte der Kommission betreffend die Revision des Heimatgesetzes.

Z. 28. Landesausschußbericht mit dem in der letzten Session nicht erledigten Bericht der Budgetkommission über das Verhältnis des Museums des Königreiches Böhmen zum Lande.

3. 30. Landesausschußbericht mit dem in der letzten Session nicht erledigten Berichte der Kommission für die Hypothekenbankangelegenheiten betreffend das revidierte Statut der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen

Während der Sitzung wird vertheilt werden der stenografische Bericht der 2 Landtagssitzung.

Nejv. maršálek. Než přejdeme k dennímu pořádku dovoluji si na to upozorniti, že na tištěném denním pořádku v tom ohledu se stala mýlka, že volba petiční kommise, kterou jsem byl v předešlé schůzi ohlásil, nebyla vzata na denní pořádek, a sice vzhledem k tomu, že volby se dějí v kuriích a nikoli v plné sněmovně. Jelikož však bude nutno, by slavný sněm na tom se usnesl, z jakého počtu členů tato kommisse má pozůstávati, dovoluji si tento předmět jakožto doplnění taktéž dáti na dnešní denní pořádek, a sice jakožto poslední předmět před zprávami o volbách, jakožto sedmý odstavec a jakožto osmý bude pak platiti eventuelně již ustanovený předmět, totiž zprávy o volbách

Oberstlandmarschall: Ich erlaube mir, darauf aufmerksam zu machen, daß durch ein Versehen ein Gegenstand, welchen ich für

die heutige Tagesordnung in der vorigen Sitzung bestimmt hatte, nicht auf die gedruckte Tagesordnung angesetzt worden ist, nämlich die Wahl der Petitionskommission. Ich habe am Schluße der vorigen Sitzung das Wünschenswerthe der Wahl einer solchen Kommission erwähnt und habe gesagt, daß wenn von keiner Seite Einspruch erhoben wird, ich dieselbe als einen separaten Gegenstand aus. die Tagesordnung der heutigen Sitzung setzen werde.

In den gedruckten Exemplaren der Tagesordnung ist jedoch dieser Gegenstand deswegen ausgelassen worden, weil die Wahl in die Kommissionen nicht in dem vollen Hause, sondern in den Kurien stattfindet. Nachdem jedoch der Beschluss des hohen Landtages noch erst gefasst werden muß, ans welcher Zahlvon Mitgliedern die Petitionskommission bestehen soll, so erlaube ich mir diesen Gegenstand auf die Tagesordnung zu setzen und zwar als vorletzten Gegenstand vor den eventuell aus die Tagesordnung gesetzten Wahl berichten als Nro VII., als Nro VIII. kommen dann die eventuellen Wahlberichte.

Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Přejdeme k dennímu pořádku.

První předmět denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru se zprávou komise pro okresní a obecní záležitosti, která v loňském zasedání k vyřízení nedospěla, v příčině vyměření přenešené působnosti obcí.

Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landes ausschußberichtes mit dem in der vorjährigen Session nicht erledigten Berichte der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten wegen Präzisierung des übertragenen Wirkungskreises der Gemeinden.

Herr Dr. Skarda hat das Referat

Ref. přís. zem. výb. Dr. Škarda:

Slavný sněme!

Záležitosť, o které mám podati zprávu, byla již opět i opět předmětem jednání v tomto slav. sněmu, a nedočkala se posud konečného vyřízení.

Podnět k tomuto jednání dala petice okresního výboru roudnického k tomu čelící, aby přenešená působnost obcí zákonem zemským byla vyměřena přesně.

Slavný sněm usnesl se ve svém sezení odbývaném dne 21. října 1881 v základě komise pro obecní a okresní záležitosti, že se má přes žádost okresního vý-

boru roudnického, aby byla přenesená působnost obce vyměřena zákonem zemským, přejíti k dennímu pořádku rokování, že se však má c. k. vláda požádati, aby učinila opatření, dle nichž by se od obce nepožadovalo spolupůsobení k účesům správy veřejné u větší míře, než co jest vyměřeno zákony obecnými a v mezích těchto zákonů zákony zemskými, dále, že jest vzhledem ku prospěchu správy veřejné věcí žádoucno, aby c. k. vláda svými úřady učinila sebrání všech ustanovení zákonných, jimiž se vyměřuje přenesená působnosť obcí.

O těchto usnešeních sl. sněmu věděti dal zemský výbor c. k. vládě, i zpravil o nich též okresní výbor v Roudnici.

Notou ze dne 16. ledna minulého roku oznámilo c. k. předsednictví místodržitelstva zemskému výboru, že, co se týče usnešení sněmovního pod odstavcem 2. v základě vynesení J. Exc. předsedy ministerstva jakožto správce ministerstva záležitostí vnitřních, daného dne 31. pros. 1881 všem politickým úřadům okresním v Čechách bylo nařízeno, vzhledem k ustanovení článku 29 a 115 obecního zřízení, aby spolupůsobení k účelům veřejné správy nepožadovali na obcích měrou větší, než-li jaká jest vyměřena zákony obecními a v mezích zákonů těchto zákony zemskými.

Co se však týče usnesení sněmovního pod 3. odstavcem učiněného, že může dle přípisu předsednictví místodržitelského u věcech přenesené působnosti obcí jíti větším dílem předse jen o takové záležitosti správy veřejné, jichž řízení a provádění i dozor k nim přísluší úřadům státním, a při kterých obce právě jenom spolupůsobiti mají. V ohledu tom, že náleží na státní úřady zodpovědné za provádění těch kterých záležitostí veřejných, aby obecního starostu povolaného ku spolupůsobení s příslušnými ustanoveními zákona, jakmile by se to objevilo býti žádoucím, obeznámily, také aby mu opatřily potřebné instrukce, formuláře a tiskopisy, dle okolností, aby záležitosti, o něž jde, samy obstarávaly, anebo podlé §. 105 obecního zřízení opatření učinily a vůbec o to pečovaly, by ty které záležitosti veřejné řádně se vykonávaly. Při všech takových záležitostech správy veřejné, že závisí výsledek především na tom, ujmouli se jich úřadové státní spůsobem náležitým, a dají li obecnímu starostovi, povolanému k ja-

kémukoli spolupůsobení, přiměřené poučení.

Hledíc k okolnosti té, že pokládá c. k. vláda za to, že úmyslu slav. sněmu a prospěchu správy veřejné nejbezpečněji vyhověno bude tím spůsobem, když se úřadům nařídí, aby, kdykoli by toho bylo třeba, obecním starostům k účelu provádění určitých záležitostí v působnosti přenešené, dávaly přiměřená navedení a poučení; v témž směru bylo také dle výše dotčeného vynesení předsednictva místodržitelství ze dne 10. ledna min. roku politickým úřadům okresním přiměřené dáno nařízení.

Tím však, že c. k. vláda nařídila c. k. okresním hejtmanstvím: "aby kdykoliv by toho bylo třeba, obecním starostům k účelu provádění určitých záležitostí v působnosti přenesené dávala přiměřená navedení a poučení, po náhledu zemského výboru nebylo vyhověno přání, pronesenému sl. sněmem v jeho schůzi ze dne 21. října 1881, aby totiž c. k. vláda svými úřady učinila sebrání všech ustanovení zákonných, jimiž se vyměřuje přenesená působnosť obcí; neboť, hledili se k doslovnému znění tohoto usnesení sněmovního, jakož i ku zprávě kommise pro věci okresní a obecní ze dne 14. října 1881, na kterém zakládalo se usnesení ono, zvláště však k důvodům obsaženým ve zprávě této, zajisté pochybovati nelze, že šlo o to, aby c. k. vláda dala sebrati všechna taková ustanovení zákonná, jimiž se vyměřuje přenesená působnost obcí, a to ponejvíce z důvodu toho, poněvadž, jak sama o. k. vláda dříve již doznala a v řečeném vynesení svém znova projevila, nová nařízení, jimiž se některé výkony úřadní obecním představenstvům ukládají a přenesená působnosť obcí vyměřuje v rozličných starších a novějších zákonech po různu jsou obsažena, poněvadž dále, když by bylo samým úřadům vládním věcí velice obtížnou, všecka ona ustanovení sebrati v jedno, zajisté bylo by věcí ještě obtížnější, aby starosta obecní znal všechna tato ustanovení a jimi se spravoval, a poněvadž by z takového sebrání ustanovení zákonných vzešel také ten prospěch, že se jím zabrání praktice úřední, podlé které ukládají se starostům obcí některé výkony úřadní pouhými nařízeními, aniž jest tu zákona, v němž by se ona nařízení zakládala.

Avšak o. k. vláda ani po tomto roz-

kladu nepřistoupila k tomu, co byl sl. snem na ni žádal a ukázala ve svém dalším přípise hlavně k tomu, že sebrání takových zákonů by bylo velmi obtížno, ba snad nemožno, a že, kdyby se mělo provésti, vyžadovalo by to času velkého, a že by byl potom takový seznam nařízení, že by sotva který starosta mohl si vzíti práci, aby je měl v patrnosti.

Oznámila tudíž dále, že nevidí se jí ani nyní přistoupiti k mínění sl. sněmu. O tomto jednání podal výbor zemský sl. sněmu zprávu, aniž by byl učinil jakýsi další návrh, učinil toliko formální návrh, aby záležitost ta byla odkázána zvláštní komisi povolené pro obecní a okresní záležitosti. Komise tato vzala předmět uvedený v úradu a podala sl. sněmu následující návrhy:

Sl. sněme račiž se usnésti:

1. Opatření, které učinilo c. k. místodržitelství vyměřením ze dne 10. ledna 1882 č. 95. podle vynešení pana předsedy ministerstva jakožto správce ministeria vnitřních záležitostí ze dne 31. prosince 1881 č. 70., 75. za příčinou sněmovního usnešení ze dne 20. října 1881 o tom, aby se určila přenesená působnosť obce nevyhovuje tomu, k čemu směřovalo ono usnesení sněmovní, a poněvadž jest věcí skutečnou, že c. k. úřadové od obcí toho žádají, aby spolupůsobily ve správě veřejné v některých záležitostech, ve kterých se takové působení obcím neukládá ani zákony obecnými, aniž v mezích těchto zákonů, žádnými zákony zemskými a poněvadž by se takovým nepříslušnostem nejlépe zabránilo, když by se všecka ustanovení zákonní, jimiž se přenešená působnosť obcí vyměřuje úřady vládními v jedno sebrala, vidí se sněmu setrvati při svém usnešení ze dne 21. října 1881, že jest totiž vzhledem ku prospěchu správy veřejné věcí žádouci, aby c. k. vláda svými úřady učinila sebrání všech zákonních ustanovení, jimiž se vyměřuje přenešená působnosť obcí;

2. zemskému výboru ukládá se, aby s c. k. místodržitelstvím o tom jednal, podle kterých ustanovení zákonních žádá se od obcí, aby daně vybíraly a není-li žádných takových ustanovení zakonních, aby se k tomu přičinil, aby byly obce zbaveny tohoto zaměstnávání, které velice je tíží.

Tato zpráva komise nepřišla v loň-

ském zasedání více k jednání před sl. sněm, pročež bylo povinností zemského výboru, aby podle §. 61 j. ř. ji opět sl. sněmu předložil. Bude zapotřebí, aby celá záležitosť ta přiřkla jednak k úradě a podání návrhu komisi.

Posud bylo obyčejem, že pro všechny záležitosti, které se týkají obcí a okresů, bývala zvolena zvláštní komise sestávající z 15 členů.

Dovoluji si jmenem zemského výboru činiti návrh, aby letos podobná komise byla zvolena a sice aby volila každá kurie pět členů z celého sněmu.

Ich erlaube mir im Namen des Landesausschußes den Antrag zu stellen, es möge wie in den Vorjahren auch heuer eine Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten gewählt werden und zwar durch jede Curie 5 Mitglieder aus dem ganzen Landtage und dieser Kommission möge der vorstehende Gegenstand zur Berathung und Antragstellung zugewiesen werden

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Nežádá-li nikdo za slovo, prohlašují debatu za skončenou.

Ich erklare die Debatte für geschloffen.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, es sei der vorliegende Gegenstand einer zu instituirenden Commission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten zuzuweisen, welche aus 15 Mitgliedern zu bestehen hat, von denen je 5 von den Curien aus dem ganzen Landtage zu Wahlen sind.

Zemský výbor činí návrh, aby předmět byl odkázán komisi, která by byla ustanovena pro věci okresní a obecní a která má sestávati z 15 členů zvolených po pěti od kurií z celého sněmu.

Přejdu k hlasováni.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Druhý předmět denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru o petici městské obce Cerhovické za vyloučení ze soudního okresu Zbirovskóho a za přidělení k soudnímu okresu Hořovickému.

Der zweite Gegenstand der Tagesord-

nung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes über die Petition der Stadtgemeinde Cerhovic um Ausscheidung ans dem Gerichtsbezirke Zbirov und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Hořovic.

Ich ersuche den Herrn Dr. Schmeykal namens des Landesausschußes Bericht zu erstatten.

Landausschb. Dr. Schmeykal: Die Stadtgemeinde Cerhovic hat seinerzeit eine Petition überreicht, in welcher sie das Ansuchen stellte, aus dem Gerichtsbezirke Zbirov ausgeschieden und zu dem Bezirke Hořovic zugewiesen zu werden.

Über diese Petition wurde in der Landtagssessfion des Jahres 1883 verhandelt. Es wurde dieselbe dem Landesausschuße mii dem Austrage zugewiesen, die bezüglichen Erhebungen über die einschlägigen Verhältnisse, aus welche die Gemeinde ihre Petition stützte, zu pflegen und seinerzeit wieder dem hohen Landtage Bericht zu erstatten.

Dem Auftrage wurde nachgekommen; es sind die Erhebungen gepflogen worden, allein das Ergebnis derselben ist nicht ein solches, dass der Landesausschuß sich bestimmt finden konnte, den Antrag auf das Eingehen in diese Petition zu stellen; insbesondere auch darum nicht, weil die einschlägigen maßgebenden Behörden sich dafür nicht aussprechen könnten.

In Folge dessen ist nun der Antrag gestellt, über dieses Begehren der Gemeinde Cerhovic zur Tagesordnung überzugehen. Meritorisch soll über diesen Antrag nicht verhandelt werden, sondern der Landesausschuß beantragt eine commissionatte Behandlung dieser Angelegenheit.

Es ist das nun eine Angelegenheit, welche in das Ressort der zum vorangehenden Punkte der Tagesordnung in Aussicht genommenen. Kommission gehört.

Ich stelle daher im Namen des LandesAusschußes den Antrag, diesen Fall der zu wählenden Kommission zur Behandlung und Antragstetlung zuzuweisen.

Sněm. sek. Sládek. Pan zpravodaj činí návrh, aby zpráva právě přednešená přikázána byla komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jewand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo. )

Nežádá-li nikdo za slovo, prohlašuji debattu za skončenou.

Nachdem Niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, den Gegenstand der auf Grund des früheren Gegenstandes der Tagesordnung bestimmten Kommission für Gemeinde- und Bezirksangelegenheiten zuzuweisen.

Zemský výbor činí návrh, aby byla záležitosť ta odkázána komisi určené pro předměty obecní a okresní.

Ich ersuche die Herrn, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dein unerledigten Berichte der Kommission für Gemeinde- und Bezirksangelegenheilen über die Petition der Stadtgemeinde Zbraslawitz um Errichtung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Zbraslawitz.

Příští předmět denního pořádku jest zpráva zemského výboru o nevyřízené zprávě komise pro okresní a obecní záležitosti o petici městské obce Zbraslavické za zřízení nového okresu soudního se sídlem tamtéž.

Dr. Schmeykal hat das Referat.

L. -A. -B. Dr. Schmeykal: Die Stadtgemeinde Zbraslawitz überreichte der Landesvertretung eine Petition, deren Gegenstand die Errichtung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Zbraslawitz ist.

Auf Grundlage vorangegangener Erhebungen hat in der vorigen Session der Landesansschuß dem hohen Landtage den Antrag unterbreitet, über diese Petition zur Tagesordnung überzugehen, weil eben die Ergebnisse der Erhehungen nicht so geartet Waren, um das Begehren der Gemeinde Zbraslawitz gerechtsertigt zu finden und weil auch die Regierungsbehörden sich für eine solche Errichtung eines Bezirksgerichtes in Zbraslawitz auszusprechen nicht in der Lage waren.

Im vorjährigen Landtage erfuhr nun dieser Landesausschußbericht eine kommissionelle Behandlung; die Kommission kam mit einem Antrage und einem Berichte zu Ende, allein eine Verhandlung im Landtage selbst fand darüber nicht statt. Zu bemerken ist, daß der

Kommissionsantrag mit dem Antrage des Landesausschusses auf Uebergang zur Tagesord nung zusammenfallt.

In formeller Beziehung erlaube ich mir im Namen des Landesausschußes dem hohen Landtage vorzuschlagen, diese Angelegenheit eben der für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten niederzusetzenden Kommission zur weiteren Verhandlung zuzuweisen.

Nejv. maršálek z.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož nikdo nežádá za slovo, prohlašuji debatu za skončenu.

Ich erkläre die Debatte für geschloffen.

Zemský výbor činí návrh, aby záležitost ta přidělena byla téže komisi, které byl odkázán předmět předešlý.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, es möge diese Angelegenheit derselben Kommission zugewiesen werden, welcher der vorige Gegenstand zugewiesen ist.

Prosím pany, kteří s návrhem souhlasí, aby zdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět, denního pořádku jest zpráva zemského výboru se správou komise zemědělské, číslo 194 v příčině vynaložení 5000 zlatých k účelům zemědělským povolené.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem unerledigten Berichte der Landeskulturkommission Landtagszahl 194 über die Verwendung der pro 1881 zu Landeskulturzwecken bewilligten Subvention pr. fl. 5000.

Herr Dr. Schmeykal wird den Bericht erstatten.

L. -A. -B. Dr. Schmeykal: Der Landesausschuß hat pflichtgemäß im vorjährigen Landtage einen Bericht vorgelegt über die Verendung der für das Jahr 1881 zu Landeskulturzwecken überhaupt bewilligten Subvention per 5000 fl. Dieser Bericht wurde der Landeskulturkommission zugewiesen und dort auch erledigt; allein im Landtage selbst hat der Bericht eine Erledigung nicht erfahren. In Folge dessen wird den Bestimmungen der Geschäftsordnung gemäß nun dieser nicht erledigte Bericht dem hohen Landtage wieder vorgelegt. Dabei handelt es sich nun darum, eine Lan-

deskulturkommission überhaupt einzusetzen, welcher alle jene Angelegenheiten zur Vorberathung und Berichterstattung zuzuweisen wären, welche auf diesem Gebiete an den hohen Landtag gelangen und bin ich von Seite des Landesausschusses beauftragt den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle zur Berathung der in dieser Session vorkommenden Landesculturangelegenheiten eine eigene 15gliedrige Commission einsetzen, in welche jede Curie 5 Mitglieder aus dem ganzen Landtage zu wählen hätte.

Sn. sek. Sládek. Výbor zemský činí návrh, slavný sněme račiž ku poradě o záležitostech zemědělských komisí 15-člennou zvoliti, každá kurie po 5 členech z celého sněmu.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Nachdem niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschloffen.

Prahlašuji debatu za skončenu, a přejdu k hlasování.

Zemský výbor navrhuje, by tato záležitosť byla odkázána zvláštní komisi pro záležitosti země vzdělám pozůstávající z 15 členů zvolených po 5 od kurií z celého sněmu.

Der Landesausschuss stellt den Antrag diesen Gegenstand einer eigenen Landesculturcommission zuzuweisen, welche aus 15 Mitgliedern zu bestehen hatte, von denen je 5 von den Curien aus dem gesammten Hause zu wählten sind.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím pány, kteří souhlasí, by pozdvihli ruku.

(Stane se). Návrh jest přijat.

Die Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru o zprávě komise zemědělské v příčině chovu býků plemenných.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht des Landesausschusses mit dem unerledigten Berichte der Landesculturcommission über den Gesetzentwurf betreffend die Haltung von Zuchtstieren. Herr Dr. Schmeykal wird die Güte haben zu referieren.

L. -A. -B. Dr. Schmeykal.

Im vorjäh. Landtage war von Seite des

Landesausschusses eine Gesetzesvorlage unterbreitet worden betreffend die Haltung von Zuchtstieren.

Diese Gesetzesvorlage wurde der Landesculturcommission zur weitern Verhandlung zugewiesen. Die Commission hat diesen Gegenstand auch erledigt und es liegt von Seite derselben ein gedruckter Bericht vor.

Im Landtage selbst aber kam dieser Bericht nicht auf die Tagesordnung; es wird daher von Seite des Landesausschusses den Bestimmungen der Geschäftsordnung zufolge dieser nicht erledigte Bericht wieder vorgelegt und von mir im Namen des Landesausschusses der formale Antrag gestellt, diesen Bericht der Kommission für Landesculturangelegenheiten zuzuweisen.

Sněm. akt. Baretta. Pan zpravodaj činí návrh, aby záležitost tato byla přikázána komisi pro zeměvzdělání.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož nikdo nežádá za slovo, prohlašuji debatu za ukončenou.

Ich erkläre die Debatte für geschlossen.

Zemský výbor činí návrh, by tato záležitost byla odkázána tomutéž výboru pro zeměvzdělání, na kterém se usnesl slavný sněm při předešlém odstavci denního pořádku.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, es möge dieser Gegenstand der beim vorigen Programmspunkt beschlossenen Commission zugewiesen werden.

Ich ersuche die Herren, welche damit einverstanden sind, die Hand zu erheben.

Prosím pány, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru o zprávě školské komise o peticích více školních obcí za vřadění do vyšší třídy služného.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschuß berichtes mit dem unerledigten Berichte der Schulkommission über die Petition mehrerer SchulGemeinden um Einreihung in höhere Lehrergehaltsklassen.

Herr Dr. Volkelt wird die Güte haben, Namens des Landesausschußes zu referiren.

L. -A. -B. Dr. Volkelt liest:

Hoher Landtag! Der Landesausschuß hat die Ehre, in der Nebenlage mehrere Petitionen um Einreihung von Schulgemeinden, in höhere Lehrergehaltsklassen nach §. 86 der Geschäftsordnung dem hohen Landtage wieder vorzulegen, weil die Kommission wohl diesbezüglich einen Bericht erstattet hat, die Angelegenheit selbst aber im hohen Hause nicht zur Berathung gezogen wurde.

Mit Rücksicht darauf, daß bis jetzt eine eine Schulkommission, welcher dieser Gegenstand zuzuweisen wäre, nicht besteht und mit Rücksicht auf die außerordentliche Wichtigkeit der Volksbildung und die hohe Sorgfalt, welche von Seite des hohen Landtages dieser Angelegenheit gewidmet worden ist, beehre ich mich, Namens des Landesausschusses den Antrag zu stellen, es möge eine Kommission von 21 Mitgliedern derart gewählt werdn, daß je 7 von jeder Curie aus dem ganzen Landtage gewählt werden.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP