Sobota 7. července 1883

Stenografická zpráva

o

III. sezení I. zasedání Českého sněmu r. 1883, dne 7. července 1883.

Předseda: Jeho Jasnost pan nejvyšší maršálek zemský kníže Jiří Lobkowicz.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k platnému usnášení se dostatečném.

Co zástupcové vlády: Jeho Exc. místodržitel baron Kraus, místopředseda místodržitelství Dr. Friedl rytíř z Friedensee a místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Zahájení sněmu o 11. hod. 10 min.

Stenographischer Bericht

über die

III. Sitzung der I. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 7. Juli 1883.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowicz.

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der Statthalter Baron Kraus, Statthaltereivizepräsident Dr. Friedl Ritter v. Friedensee und Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Beginn der Sitzung 11 Uhr 10 Min.

Obsah: Presidialní sdělení.

Denní pořádek.

1.   Zprávy o volbách.

2.   První čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1884.

3.     První čtení zprávy výboru zemského s výkazy účetních výsledků fondů ku jmění zemskému náležejících za rok 1882.

4.     První čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem fondu vyvazovacího na rok 1884.

5.     První čtení zprávy výboru zemského s účetní závěrkou České banky hypoteční za rok 1882.

6.     První čtení zprávy výboru zemského s osnovou zákona a návrhem na resoluci v příčině dokončení vyvazování pozemků.

7.     První čtení zprávy výboru zemského o stavbě příčné dráhy česko-moravské.

Inhalt: Präsidialmittheilungen.

Tagesordnung.

1.   Wahlberichte.

2.   Erste Lesung. Bericht des Landesausschußes mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1884.

3.   Erste Lesung. Bericht des Landesausschußes mit den Gebahrungsausweisen der Landesfonde pro 1882.

4.   Erste Lesung. Bericht des Landesausschußes mit dem Voranschlage des Grundentlastungsfondes pro 1884.

5.     Erste Lesung. Landesausschußbericht mit dem Rechnungsabschluße der böhm. Hypothekenbank pro 1882.

6. Erste Lesung. Landesausschußbericht sammt Gesetzentwurf und Resolutionsantrag, betreffend die Abschließung der Grundentlastungsgeschäfte.

7. Erste Lesung. Landesausschußbericht, betreffend den Bau der böhm. mährischen Transversalbahn.

Nejv. maršálek (zvoní): Jest dostatečný počet poslanců shromážděn a zahajuji sezení.

Die Versammlung ist beschlußfähig, und ich eröffne die Sitzung.

Ich habe dem hohen Landtage eine Reihe von Mittheilungen zu machen.

Mám čest učiniti slavnému sněmu následující oznámení a sice:

Kurie sestavily se takto: V kurii velkostatku odevzdáno bylo 63 lístků hlasovacích. Nadpolovičná většina obnáší tedy 32 a obdrželi: co předsede pan Karel kníže Schwarzenberg 61, co náměstek pan Richard hrabě Clam-Martinic 62 hlasů, co zapisovatelé zvoleni byli svobodný pan Jan Nádherný a pan Dr. Zdenko Schmid, každý s 63 hlasy; jsou tedy zvoleni: za předsedu pan kníže Karel Schwarzenberg, za náměstka pan Richard hr. ClamMartinic a za zapisovatele svobodný pan Jan Nádherný a pan Dr. Zdenko Schmid.

In der Curie des Großgrund=Besitzes wurden bei der Constituirung derselben 63 Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität betragt 32 Stimmen und es erhielten: Als Vorsitzender Fürst Karl Schwarzenberg 63, als dessen Stellvertreter: Graf Richard Cam-Martinic 62 Stimmen, als Schriftführer die Herren Johann Freiherr v. Nadherný und Dr. Zdenko Schmid je 63 Stimmen; es erscheinen daher die Herren gewählt.

V kurii měst, míst průmyslových a obchodních komor odevzdáno bylo 77 lístků hlasovacích. Nadpoloviční většina obnáší tedy 38 a zvoleni jsou za starostu pan Karel Wolfrum, za náměstka starostova pan Josef Jireček, a za zapisovatele páni Dr. Zunterer a Dr. Žalud a sice každý s 77 hlasy.

In der Curie der Städte, Industrial= Orte und Handelskammern wurden 77 Stimmzetteln abgegeben.

Die obsolute Majorität beträgt 38 Stimmen und es wurden gewählt zum Obmanne Herr Kart Wolfrum, zu dessen Stellvertreter Herr Josef Jireček und zu Schriftführern die Herren Dr. Zunterer und Dr. Žalud, jeder mit 77 Stimmen.

V kurii venkovských obcí odevzdáno bylo 68 hlasů; nadpoloviční většina obnáší tedy 35, a zvoleni jsou za předsedu pan Dr. Trojan, za náměstka pan Löw a za zapisovatele pan JUDr. Schneider a pan JUC. Sedlák, každý s 65 hasy.

In der Curie der Landgemeinden wurden abgegeben 68 Stimmzettel. Die absolute Majorität beträgt 35 Stimmen und es wurden

gewählt zum Obmanne Herr Dr. Trojan, zum Obmann- Stellvertreter H. Löw und zu Schriftführern die Herren JUDr. Schneider u. JUC. Sedlák mit je 65 Stimmen. Die Wahl des Verificationsausschußes wurde von den Curien sofort vorgenommen.

Volba verifikačního výboru děla se v kuriích ihned po jejich ustavení a sice byli zvoleni do verifikačního výboru: V kurii velkostatků bylo odevzdáno 60 hlasovacích lístků a obdrželi páni Karel Ervin hrabě Nostic a Alois Mündel, každý 60 hlasů a pan Gustav rytíř Wiedersperg 55 hlasů.

In den Verificationsausschuß wurden gewählt: In der Curie des Großgrundbesitzes bei Abgabe von 60 Stimmzetteln Herr Karl Erwein Gras Nostic und Alois Mündel mit je 60 und Herr Gustav Ritter von Wiedersperg mit 55 Stimmen,

V kurii měst, míst průmyslových a komor obchodních odevzdáno bylo 77 lístků hlasovacích a zvoleni jsou páni Dr. Kiemann, Dr. Starek, Dr. Werunský, každý s 70 hlasy.

In der Kurie der Städte, Industrialorte und Handelskammern erscheinen bei Abgabe von 77 Stimmzetteln gewählt die Herren Dr. Kiemann, Dr. Starck, Dr. Werunsky mit je 70 Stimmen.

V kurii obcí venkovských bylo odevzdáno 55 lístků hlasovacích a zvoleni jsou páni Dr. Herold, JUC. Sedlák a Dr. Žalud, každý s 53 hlasy.

In der Kurie der Landgemeinden wurden bei Abgabe von 55 Stimmzetteln gewählt die Herren: Dr. Herold, JUC. Sedlák und Dr. Žalud mit je 53 Stimmen.

Pro dnešní den převezmou úřad verifikatorů ze zvolených pánů: pan hrabe Karel Ervin Nostic, Dr. Kiemann a. Dr. Herold. Budoucně budou jména pánů verifikatorů udána vždy na denním pořádku.

Für die heutige Sitzung ersuche ich die Herren Graf Karl Erwein Nostic, Dr. Kiemann und Dr. Herold als Verifikatoren in Funktion zu treten. In Zukunft werden die Namen der Herren Verifikatoren nach der Reihenfolge ihrer Funktionen auf der Tagesordnung bemerkt sein.

Panu poslanci Františkovi hraběti Deym-u udělil jsem dovolenou na 8 dní.

Dem Herrn Abgeordneten Graf Franz Deym habe ich einen 8tägigen Urlaub bewilligt.

Žádám pana tajemníka, by sdělil rozdané tiskopisy,

Ich ersuche den Herrn Landtagssekretär,

das Berzeichniß der vertheilten Drucksachen zu verlesen.

Sněm sekr. Sládek: V tisku bylo mezi pány poslance před sezením rozdáno:

1.   závěrka účetní hypoteční banky království českého za rok 1882,

2.   výroční zpráva komise hydrografické o její činnosti v roce 1881,

3.     výroční zpráva o činnosti hospodářské Školy Těšín-Liebwerdské za študijní rok 1882.

Bor der Sitzung wurde unter die Herren Abgeordneten vertheilt:

1. Der Rechenabschluß der Hypothekenbank für das Königreich Böhmen für das Jahr 1882,

2. das Referat über die hydrometrischen Beobachtungen in Böhmen, während des J.

1882.

3. Jahresbericht über die Wirksamkeit der höheren landwirtschaftlichen Landes=Lehranstalt Telschen=Liebwerd im Studienjahre 1882.

Mezi sezením bude mezi pány posl. ještě rozdáno: Číslo 12.

Zpráva výboru zemského se zprávou komise zemědělské v příčině chovu býků plemenních.

Číslo 15.

Zpráva výboru zemského se zprávou komise pro obecní a okresní záležitosti v minulém zasedání nevyřízenou, v příčině vyměření přenešené působnosti obcí.

Číslo 32.

Zpráva výboru zemského se zprávou školní komise o peticích několika školních obcí za vřadění do vyšších tříd platu učitelského.

Während der Sitzung wird heute noch unter die H. Abgeordneten vertheilt werden:

Z. 12. Landesausschußbericht mit dem in der vorjährigen Session nicht erledigten Berichte der Landeskultur=Commission über den Gesetzentwurf betreffend die Haltung von Zuchtstieren.

Zahl 15. Landesausschußbericht mit dem in der vorjährigen Session nicht erledigten Berichte der Commission für Gemeinde= und Bezirksangelegenheiten wegen Präcisirung des übertragenen Wirkungskreises der Gemeinde.

Zahl 32. Landesausschußbericht mit dem in der vorjährigen Session nicht erledigten Berichte der Schulkommission über mehrere Petitionen um Einreihung von Schulgemeinden in höhere Lehrergehaltsklassen.

O b e r st l a n d m a r s ch a ll: Es ist eine Zuschrift seitens der hohen Regierung eingelangt, welche ich zu verlesen bitte.

Došel dopis slavné vlády, a žádám, aby byl přečtěn.

L. =Sekr. S l á d e k. Durchlauchtigster hochgeborner Fürst!

Der Ministerpräsident, als Leiter des k. k. Ministeriums des Innern hat mich mit Erlaß vom 20. Juni dieses Jahres beauftragt den neugewählten hohen Landtag des Königreiches Böhmen bei seinem Zusammentreten im Sinne des dem hohen Landtags=Präsidium mit einer Zuschrift vom 18. Sept. 1881 Z. 6443 Praes. mitgetheilten Ministerialerlasses vom 27. April 1881 um die Abgabe seines Gutachtens nach §. 19. Z. 2., also über die Frage der allfälligen Revision des bestehenden Heimathsgesetzes vom 3. Dec. 1863 R. =G. =B. Nr. 105 zu ersuchen. Ich beehre mich, Euer Durchlaucht hievon zur hochgeneigten weiteren Verfügung im Sinne der Geschäftsordnung des hohen Laudtages Mittheilung zu machen und Euer Durchlaucht ergebenst zu ersuchen, mir seinerzeit das Gutachten des hohen Landtages hochgeneigtest mittheilen zu wollen. In Betreff des hiefür erforderlichen statistischen Materiales erlaube ich mir, mich ans meine an den Landesausschuß gerichtete Zuschrift v. 11. August 1882 Z. 6739 zu beziehen. GenehmigenEuer Durchlaucht die Versicherung usw.

Vaše Jasnosti!

Pan předseda ministerstva co správce c. k. ministeria záležitostí vnitřních nařídil mi vynesením, daným dne 20. června t. r. č. 3295 m. z. v., abych vedle ministerského vynešení ode dne 27. dubna 1881 č. 1485 m. z. v. sděleného vys. předsednictví sněmu českého dopisem mým ze dne 18. září 1881 číslo 6443 sestoupivšímu se nove zvolenému slavnému sněmu království českého opětně žádost přednesl, aby vedle § 19 č. 2 zřízení zemského podal dobrozdání své v otázce revise, které by po případě podroben býti měl platný zákon o právu domovském, daný dne 3. prosince 1863 z. říšsk. č. 105

Mám čest, o tom Vaší Jasnosti sdělení učiniti, byste další opatření v té příčině vedle ustanovení řádu jednacího slavného sněmu zemského blahosklonně zaříditi ráčil.

Zároveň žádám co nejoddaněji, aby Vaše Jasnost svého času dobré zdání slavného sněmu zemského u věci pronesené

blahosklonně mně sděliti sobě neobtěžovala.

Týkajíc se potřebných k tomu statistických pomůcek dovoluji sobě ukázati k dopisu svému na zemský výbor království Českého ode dne 11. srpna 1882 číslo 6739 prs. Račtež Vaše Jasnost přijati atd.

Kraus.

Nejv. maršálek zem. Jelikož slavná vláda žádá, aby předmět ten, o kterém již dříve bylo ve sněmu jednáno, byl opět vzat v poradu. dotyčnou záležitost postavím na denní pořádek jednoho z nejbližších sezení.

Ich werde den betreffenden Gegenstand auf die Tagesordnung einer der allernächsten Sitzungen setzen.

Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir übergehen zur Tagesordnung.

První předmět denního pořádku jsou zprávy o volbách.

Erster Gegenstand der Tagesordnung sind Wahlberichte.

Ich erlaube mir den Herrn Dr. Volkelt zu ersuchen, das Referat zu übernehmen.

Dr. Volkelt: Hoher Landtag! Zu der am 28. Juni 1883 vorgenommenen Wahl des Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Luditz, Buchau - Manetin sind von den 171 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 160 erschienen und es haben 126 für den Herrn JUDr. Anton Waldert, Advokaten in Prag, 21 für den Herrn Ottokar Zeithammer, Journalisten in Prag, 9 für den Herrn Ignatz Fiedler, Güterdirektor in Chiesch gestimmt.

4 Stimmzettel waren leer und es erscheint somit JUDr. Anton Waldert mit absoluter Majorität gewählt. Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so stellt der Landesausschuß den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr. Anton Waldert, Advokaten in Prag, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Luditz, Buchau, Manetin als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme račiž volbu pana Dr. Antonína Walderta advokáta v Praže za poslance venkovských obcí okresů soudních Žlutického, Bochovského a Manetinského za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Es ist dies nicht der Fall. Ich ersuche daher die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by zdvihli ruku. (Stane se. )

Es ist angenommen.

Jest přijato.

L. A. B. Dr. Volkelt: Hoher Landtag! Zu der am 2. Juli 1883 vorgenommenen Wahl der Landtagsabgeordneten für die Handels- und Gewerbekammer in Budweis sind von den 19 Wählern 17 erschienen, und es haben hievon 13 für den Herrn Franz Fürst zu Lobkowitz, Präsidenten der Budweiser Handels- und Gewerbekammer, 12 für Herrn JUDr. Wendelin Grünwald, Advokaten in Budweis, 5 für Hrn. Joseph Schier, k. Rath und Kaufmann in Budweis und 4 für Herrn Heinrich Frank, Handelsmann in Beneschau gestimmt, so dass die Herrn Franz Fürst zu Lobkowitz und JUDr. Wendelin Grünwald mit absoluter Majorität gewählt erscheinen. Da gegen den Wahlvorgang kein Anstand vorliegt, so beantragt der Landesausschuß: Hoher Landtag wolle die Wahl der Herren Franz Fürst zu Lobkowitz und JUDr. Wendelin Grünwald als Abgeordnete für die Handels- und Gewerbekammer in Bud-

weis als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Zemský výbor činí návrh:. Slavný sněme račiž volbu pana Františka knížete z Lobkoviců, předsedy komory obchodní a průmyslové v Budějovicích a JUDr. Wendelína Grůnwalda, advokáta v Budějovicích za platnou uznati a zvoleného k sněmu českému připustiti.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Jest přijato.

Ist angenommen.

Žádám pana člena zemského výboru Dr. Škardu, aby laskavě převzal zpravodajství.

Dr. Škarda. Slavný sněme ! K volbě poslanců do sněmu pro volební okres města Prahy (Malá strana) dostavilo se 735 voličů, z nichž 473 pro pana Josefa Ditt-

richa lékarníka v Praze a 468 pro pana Martina Pokorného, ředitele realního gymnasia na Malé straně v Praze, 262 pro pana Františka Zwifelhofera a 237 pro p. Frant. šlechtice z Ellenbergerů hlasovalo.

Ježto dle toho výsledku pan Josef Dittrich a Martin Pokorný nadpoloviční většinu hlasů obdrželi a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti:

Slavný sněme račiž volbu pánů Josefa Dittricha a Martina Pokorného za poslance pro Prahu (Malou Stranu) za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag: Hoher Landtag wolle die Wahl der Herrn Joseph Dittrich und Martin Pokorný zu Abgeordneten der Stadt Prag Kleinseite agnoscieren und dieselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jene and das Wort?

Prosím pany, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby ruku zdvihli.

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Jest přijato.

Ist angenommen.

Dr. Škarda. K volbě dvou poslanců do sněmu konané dne 30. června 1883 pro volební okres města Prahy (Hradčany) dostavilo se 90 voličů k volení oprávněných, z nichž pro pana Karla Schwarze, kanovníka v Praze 89 a pro pana Emiliana rytíře Skramlíka, továrníka v Praze 86 hlasovalo. Ježto dle toho výsledku p. P. Karel Schwarz a p. Emilian rytíř Skramlík nadpoloviční většinu hlasů obdrželi a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti: Slavný sněme, račiž volbu p. P. Karla Schwarze a p. Emiliana rytíře Skramlíka za poslance měst Prahy (Hradčany) za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Canonicus Karl Schwarz und Emilian R. v. Skramlik als Abgeordnete der Stadt Prag,

Hradschin agnoscieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort ?

Prosím pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby ruku zdvihli.

Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Jest přijato.

Ist angenommen.

Př. zem. výb. Dr. Škarda. K volbě dvou poslanců do sněmu pro volební okres města Prahy, Josefova dostavilo se 203 voličů, z nichž pro pana Josefa Žaluda 104, Juliusa Reitlera 103 hlasovalo, kdežto pro pana MDr. Lud. Tedesco 100 a pro p. Wienera 99 hlasů padlo. Většina hlasů připadla tedy na pány Dr. v. p. Josefa Žaluda advokáta v Praze a Josefa Beitlera, městského radního v Praze. Ježto volba se řádně konala a žádných námitek se nedělalo, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti: Slavný sněme račiž volbu pánů Dr. v. p. Josefa Žaluda a Josefa Reitlera za poslance měst Prahy-Josefova za platnon uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Josef Žalud und Julius Reitler zu Abgeordneten der Stadt Prag, Josephstabt agnoscieren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby ruku zdvihli.

Ich ersuche die Herren, welche dein Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht)

Jest přijato.

Ist angenommen.

Dr. Škarda: K volbě dvou pánů poslanců do sněmu pro volební okres města Prahy-Staré město dostavilo se ze 1027 voličů k volení oprávněných 645, z nichž 465 pro pana JUDr. Tomáše Černého purkmistra král. hlav. města Prahy, 453 pro p Bohumila Bondyho továrníka v Praze, 178 pro p. profesora Dr. Josefa Hallu a 175 pro p. Arnolda Rosenbachra hlasovalo. Ostatní hlasy byly rozptýleny. Ježto dle toho výsledku p. JUDr. Tomáš Černý a Bohumil Bondy nadpoloviční většinu- hlasů obdržel a volba řádně se konala, dovoluje sobě výbor zemský navrhnouti: Slavný sněme račiž volbu p. JUDr. Tomáše Černého purkmistra král. hlav. města Prahy a Bohumilá Bondy, továrníka v Praze za poslanee starého mesta

král. hlav. města Prahy za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Hoher Landtag wolle die Wahl der Herren Dr. Thomas Černy und Gottlieb Bondy zu Abgeordneten der Altstadt Prags agnoscieren und dieselben zum Landtage zulassen.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort?

Prosím pany, kteří s tímto návrhem souhlasí, aby ruku zdvihli.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Jest přijato.

Ist angenommen.

Přís. zem. v. Škarda: K volbě konané pro volební okres Nového Města král. hlav. města Prahy dostavilo se z 2130 voličů 1161, z nichž hlasovalo pro pana Josefa Jirečka, ministra ve výlužbě 776 a pro pana Aloise Olivu, velkokupee v Praze 794, pro p. dra. Haase 337 a pro p. dr. Aug. Riehla 337. Prostá většina hlasů připadla tudíž na pp. Jos. Jirečka a Aloise Olivu. Volba děla se po zákonu, námitek nebylo podáno, pročež činí výbor zemský návrh: Slavný sněme, račiž volbu pp. Josefa Jirečka a Aloise Olivy za poslance Nového Města král hlavn. města Prahy za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle die Wahl der Abgeordneten. H. Joses Jireček und Alois Oliva agnosciren und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Nejv. z. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pany, kteří s tím návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy výboru zemského s rozpočtem zemským na rok 1884.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Berichtes des Landesausschusses mit dem Landesvoranschlage für das Jahr 1884.

Žádám pana člena zemského výboru Zeithammera, by podal zprávu.

Ref. přís. zem. výb. prof. Zeithammer: Slavný sněme! Zemský výbor připravil (nejv. maršálek zvoní) letos ovšem velmi záhy ropočet o různých zemských fondech, jenž byl sl. sněmu již předložen. Budiž mi dovoleno, abych jenom několika slovy naznačil, v jaké spůsobě liší se letošní rozpočet od minulého, a v čem hlavně spočívají změny, které se musily učiniti v rozpočtu na rok 1884. Změny v celku nejsou veliké a jeví se jenom při podrobných položkách a to hlavně zemského fondu. Porovnáme-li na př. rozpočet domestikálního fondu za rok 1883 s právě předloženým rozpočtem na rok 1884, jeví se ovšem, že na rok 1884 jest potřeba o více než o 300. 000 zl. menší. To však vychází z té nahodilé příčiny, poněvadž loňského roku bylo zapotřebí 340. 000 zl. na opravy, které se hlavně z příčin bezpečnosti na divadlech, zvláště na německém musily předsevzíti.

Úhrada domestikálního fondu zůstává si na rok 1883 i 1884 téměř stejna. Co se týká bubenečského fondu, jest téměř rovnováha mezi r. 1883 a 1884 a rozdíl leží jen nepatrný v potřebě, poněvadž zachovací práce pro park budou r. 1884 značnější nežli v tomto roce.

Ovšem značné zvýšení jeví potřeba zemského fondu, a to jest jaksi celý klíč k finanční situaci pro království České. Kdežto totiž v roce 1883 bylo rozpočtěno 5, 985. 410 zl., bude zapotřeby na r. 1884 6, 446. 458 zl.; bude tedy potřebí na příští rok téměř o půl milionu více než na tento rok, a připomínnm zde, že ovšem v této progressi zemský fond stále a trvale roste. Příčina hlavní leží ovšem ve školských výdajích, poněvadž tyto každým rokem průměrně o 300. 000 zl. rostou. Dříve také zdravotní potřeby rostly, a to dosti značně. Avšak nyní jest tato potřeba již jaksi ustálena a mezi budžetem tímto specialním za rok 1884 a 1883 nejeví se patrný rozdíl. Jak pravím, tím větší však jest potřeba na národní školy, a to na rok 1884 o 401. 000 zl. více nežli loni. Roku 1883 totiž rozpočteno bylo 2, 900. 000 zl., kdežto na přesrok bude zapotřebí již 3, 200. 000 zl. Rozdíl jeví se hlavně v tom také, že pensijnímu fondu musilo býti přidáno na potřeby na rok 1884 o plných 100. 000 zl. více nežli jaká

jest potřeba v roce 1883, ačkoliv musí se velice o tom pochybovati, zdali rozpočtená suma pna r. 1883 také skutečně bude dodržena.

Připomínám zde již, že mimo rozpočet již podaný zemský výbor ještě připojil nové položky, kterých bylo zapotřebí dáti do zemského rozpočtu, poněvadž žádosti přišly tehdáž, když již zemský rozpočet byl ukončen, a bude tedy ještě předloženo slavn. sněmu, aby tento povolil 2000 zl. na potřeby Ústřední hasičské jednoty a 3000 zl. na rekonstrukční práce chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře. Loni ovšem již byla jedna suma pojata k tomu cíli, totiž 2000 zl.; zemský výbor uznává, aby na rok 1884 o 1000 zl. více k tomu cíli bylo věnováno.

Pak ale dále připomínám, že do zemského budžetu nemohla pojata býti ona částka, kterou podle předlohy říšské rady i slavné vlády země by měla uhraditi k potřebám stavby české transversální dráhy. V tomto směru, jak povědomo, jest určena zvláštní předloha, která ku konci tohoto sezení bude zvláště předložena. Jak pravím, na tuto potřebu v zemském rozpočtu dosud ohledu vzato nebylo, a o tuto sumu, která budžetním výborem navržena a sl. sněmem přijata bude na rok 1884, bude také schodek, deficit, zemského fondu větší nežli byl zde v této předloze vykázán.

Stran ostatních fondů mohu docela krátce jen poznamenati, že toliko fond blázince bude míti větší potřebu asi o 25000 zl. a zemědělský fond asi o 6000 zl. více nežli v tomto běžném roce. Tímto pak jeví se, že v souhrnu ovšem deficit na rok 1884 bude dosti značně vyšší, nežli v roce právě běžném. A poněvadž po odražení vlastní úhrady zemského fondu a ostatních zbývá ještě deficit 7, 060. 259 zl.; tedy by podle této sumy, kdyby zůstala nezměněna, bylo zapotřebí zvýšení zemské přirážky na rok 1884 o 1 pct. vyššího, nežli v tomto roce.

Kdežto tohoto roku totiž bylo vypsáno zemské přirážky 28 pct., bude zapotřebí na rok 1884 podle této sumy 29pct. zemské přirážky, která se ale ovšem zvýší, přijdou-li ještě povolená dodatečně praelimina.

Toť krátký přehled výsledků porad zemského výboru, které byly předloženy, a já si dovoluji činiti jménem zemského výboru formální návrh: Slavný sněme, račiž rozpočet ten 21 členné kommissi zvolené

z celého sněmu každou kurií po 7 členech ku předběžnému prozkoumání přikázati.

Hoher Landtag! Das Landesbudget weist für das nächste Jahr 1884 ein Deficit von 7, 060. 259 fl. aus. Gegenüber dem Landesveranschlag für das Jahr 1883, wo eine Landesumlage von 28 pZt. ausgeschrieben und dereu Ausschreibung bewilligt wurde, ist eine Erhöhung nach der vorliegenden Ziffer um 1 pZt. nothwendig, so daß abgesehen von den Nachtragsforderungen, mit denen der Landesausschuß noch an das hohe Haus herantreten wird, das Perzent der Landesumlage sich auf 29 stellen wird. In formeller Beziehung erlau be ich mir den Antrag zu stellen im Namen des Landesausschußes: Der hohe Landtag Wolle das Landes-Budget einer 2lgliederigen Commission überweisen, welche aus dem ganzen Landtage gewählt wird und zwar 7 Mitglieder durch jede Curie.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Wenn niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Prohlašuji debatu za skončenu a přejdeme k hlasování.

Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž rozpočet ten 21 členné kommissi zvolené z celého sněmu každou kurií po 7 členech ku předběžnému prozkoumání přikázati.

Der Landesausschuß stellt den Antrag: Der hohe Landtag wolle diesen Voranschlag einer aus 21 Mitgliedern bestehenden Commission, in welche jede Curie 7 Mitglieder aus dem gesammten Landtage zu wählen hat, zur Berathung zuweisen.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche diesem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben (Geschieht).

Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

Příští předmět denního pořádku jest zpráva zemského výboru s výkazy účetních výsledků fondů ku jmění zemskému náležejících za rok 1882.

Nächster Gegenwand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes mit den Gebahrungsausweisen der Landesfond pro 1882. Der Herr LandeausschußBeisitzer Zeithammer wird den Bericht erstatten.

Zprav. přís. z. výb. Zeithammer Poněvadž sl. sněm tohoto roku byl svo-

lán dříve nežli v minulých letech, nebylo možná, aby zemský výbor předložil zemské účty za minulý rok, poněvadž, jak známo, účty zemské počítají se na 18měsíční periodu, tedy do konce června.

Konec června ovšem již uplynul, avšak není podle poměrů možno, aby již byl sestaven zemský účet v této krátké době. Jest k tomu zapotřebí vždy nejméně 1 a půl měsíce. Zemský výbor může tedy za minulý rok předložiti pouze výsledky účetní rozličných fondů, fondu zemského, fondu domestikálního a ostatních.

Ve formálním ohledu činí zemský výbor návrh: Slavný sněme, račiž tyto výkazy spolu se souhrnem účetních výsledků přikázati budgetní kommissi ku prozkoumání.

Rücksichtlich der Gebahrungausweise der zum Landesvermögen gehörigen Fonde für das Jahr 1882 stellt der Landesausschuß den Antrag, der hohe Landtag walle dieselben zur Prüfung und zur Antragsstellung dem Budgetausschuße zuweisen, der am Schluße der heutigen Sitzung gewählt werden wird.

Nejv. maršálek z.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Jelikož nikdo nežádá za slovo, prohlašuji debatu za skončenu.

Ich erkläre die Debatte für geschlossen und ersuche diejenigen Herren, welche dem Antrage des Landesausschußes zustimmen, der dahin geht, der hohe Landtag wolle diese Gebahrungsausweise nebst den Summarien der Budgetcommission zur Prüsung zuweisen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, by vyzdvihli ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Der nächste Gegenstand des Tagesordnung ist der Bericht des Landesausschußes, mit dem Voranschlag des Grundentlastungsfonds pro 1884.

Příští předmět jest první čteni zprávy výboru zemského s rozpočtem fondu vyvazovacího na rok 1884.

Zpravodajem jest pan Zeithammer.

Zprav. přís. zem. výboru Zeithammer: Hlavní výsledek vyvazovacího fondu na rok 1884 jeví se v ten smysl, že bude úhrady potřebí tatáž suma přibližně, která byla vykázána v rozpočtu vyvazo-

vacího fondu na běžný rok a zůstalo by tedy procento, kterého jest zapotřebí vypsati, jakožto přirážky k zeměpanským daním v stejné výši jako roku 1883. Ve formálním ohledu dovoluje si zemský výbor navrhnouti sl. sněmu: Sl. sněme, račiž rozpočet vyvazovacího fondu odkázati komisi rozpočtové, aby o něm rokovala a zprávu podala.

Der Landesausschuß beehrt sich den Antrag zu stellen: Der hohe Landtag wolle den Voranschlag der Budgetcommission zur Berathung und Berichterstattung zuweisen.

Oberstlandmarschall. Verlaugt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Nachdem niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Prohlašuji debattu za skončenou. Návrh zemského výboru zní: Sl. sněme račiž rozpočet tento odevzdati komisi rozpočtové, aby o něm rokovala a zprávu podala

Der Antrag des Landesausschusses lautet: Der hohe Landtag geruhe diesen Voranschlag der Budgetkommission zur Berathung und Berichterstattung zuzuweisen.

Ich ersuche diejenigen Herren, welche diesem Antrage zustimmen, ihre Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí s návrhem, aby pozdvihli ruku. (Stane se). Návrh jest přijat.

Der Antrag ist angenommen.

O b e r st l a n d m a r s ch a l l:

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes mit dem Rechnungsabschluße der böhmischen Hypothekenbank pro 1882. Der Herr Landesausschußbeisitzer Dr. Schmeykal wird die Güte haben, das Referat zu erstatten.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy zemského výboru s účetní závěrkou české banky hypoteční za r. 1882.

L. A. B. Dr. Schmeykal: Der §. 54 des Bankstatutes enthält die Anordnung, dass die Rechnungsabschlüße der jährlichen Gebahrungsausweise des Institutes dem hohen Landtage durch den Landesausschuß zur Prüfung und Genehmigung vorzulegen sind. Dieser Verpflichtung kommt nun der Landesausschuß mit diesem Berichte nach, welcher einen Gegenstand der Tagesordnung bildet.

Der Bericht ist in Druck gelegt und enthält wie es der Natur der Sache entspricht

vorzugsweise Ziffernwerk; auch ist es nicht auf die meritorische Erledigung des Berichtes abgesehen, sondern auf die formelle Behandlung, nämlich Zuweisung an eine Kommission.

Diese Umstände nun, dürften es mir nahe legen, den hohen Landtag nicht zu behelligen durch eine wirkliche Vorlesung des in Druck gelegten Berichtes, sondern es dürste mir gestattet sein, sofort überzugehen zum formellen Antrage, dass dieser Bericht zugewiesen werde an eine Kommission, welche aus 15 Mitgliedern zu bestehen hat und von welchen je 5 von jeder Curie zu wählen wären.

Sn. akt. Baretta. Pan zpravodaj činí návrh, aby záležitost tato byla přikázána komisi 15 členů zvolených komisemi po pěti členech z celého sněmu.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Nachdem Niemand das Wort verlangt, erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Prohlašuji jednání za skončené.

Der Antrag des Landesansschußes lautet:

Der hohe Landtag wolle den Bericht einer

Commission von 15 durch die Curien zu je 5

aus dem ganzen Landtage gewählten Mitglie-

dern zur Prüsungund Vorberathung überweisen.

Nejv. maršálek. Sl. sněme, račiž předlohu ku zkoumání a předběžnému rokování přikázati komisi 15 členů kuriemi po pěti z celého sněmu zvolených.

Žádám pány, kteří s návrhem souhlasí, by vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Oberstlandm.: Der nächste Gegenst. der Tagesordnung ist die erste Lesung des Landesausschußberichtes sammt Gesetzentwurf und Resolutionsantrag, betreffend die Abschließung der Grundentlastungsgeschäste.

Příští předmět jest první čtení zprávy výboru zemského s osnovou zákona a návrhem na resoluci v příčině dokončení vyvazování pozemků. Pan Zeithammer podá o této záležitosti zprávu. Dávám mu slovo.

Př. zem. výb. Zeithammer: Sl. sněme ! Poněvadž předloha tato již od prvního sezení nalezá se v rukou pánů

členů sl. sněmu, mám za to, že mi netřeba, abych opakoval snad zde opětně zprávu tu. Chci jenom v krátkosti naznačiti, že tato předloha povstala tím, že předminulý i minulý sněm ve svém zasedání učinil určité usnešení rozkazem zemskému výboru, aby v příštím zasedání sněmu osnovu takového zákona předložil.

Zemský výbor, jenž ovšem po celou dobu posledních let snažil se, aby tato záležitosť konečně byla vyřízena - neb zemský sněm již roku 1877 žádal, aby téhož roku vyvazování přestalo v té formě, v kteréž tehdáž bylo obvyklé - předložil tedy tuto osnovu a jelikož vyšla záležitosť ta z budžetního výboru, který také o vyvazovacím fondu dříve byl rozhodoval, měl zemský výbor za to, že by bylo záhodno, aby tato předloha byla k jednání odkázána budžetnímu výboru a tento návrh také jménem zemského výboru činím.

Ich beantrage, dass der vorliegende Gesetzentwurs mit seinen Motiven dem BudgetAusschuße zur Berichterstattung und zur Autragstellung überwiesen werde.

Nejv. maršálek: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jmand das Wrt?

J. J. Karel kníže Schwarzenberg: Žádám za slovo, pokuď se týká formálního jednání.

Nejv. maršálek: Kníže Schwarzenberg má slovo.

J. J. Karel kníže Schwarzenberg:

Pánové, jak jsme se právě dozvěděli ze správy pana zpravodaje, jednalo se o této záležitosti vícekráte zde, ve sl. sněmu. Pánové, zdá se mi býti zpráva nám podaná co se týče obsahu jejího vůbec, jako též i osnova zákona v této zprávě obsažená tak důležitými, že bych souhlasiti nemohl s návrhem výboru, pokud? se týká odkázání této osnovy zákona budžetní komisi, poněvadž, pánové, komise ta beztoho, jak všickni víme, má práce plno.

Byl bych tedy toho náhledu, by zvláštní komise ustanovena byla, které by se tato zpráva odkázala a dovolil bych si následkem toho činiti návrh, by se zvolila zvláštní komise a sice 15-členná komise kuriemi po 5 členech z celého sněmu.

Dovoluji si tento navrh činiti:

Nejv. maršálek: Kníže Schwarzenberg činí návrh, aby byla tato předloha odkázána zvláštní komisi pozůstávající z 15 členů a sice po pěti členech zvolených z každé kurie.

Fürst Schwarzenberg stellt den Antrag, es möge dieser Bericht des Landesausschußes nicht an die Budget-Commissiou, sondern an eine eigene Commission gewiesen Werden, welche aus 15 Mitgliedern zu bestehen hätte, welche zu je 5 von dem ganzen Landtage gewählt würden.

Ich werde zunächst die Unterstützungsfrage stellen.

Žádám pány, kteří tento návrh podporují, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche den Antrag unterstützen die Hand, zu erheben.

Der Antrag ist hinreichend unterstützt.

Návrh jest dostatečně podporován.

Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo).

Nachdem Niemand das Wort verlangt, so erkläre ich die Debatte für geschlossen.

Prohlašují debatu za skončenou a dávám závěrečné slovo panu zpravodaji.

Přís. z. v. Zeithammer: Nemám sice žádný mandát, bych upustil od návrhu, který byl učinil zemský výbor. Pokuď mně však známy jsou intence zemského, výboru, mohu snad vysloviti to zdání, že i zemský výbor by neměl ničeho proti tomu, kdyby ten návrh byl již v jeho lůně učiněn.

Oberstlandmarschall: Wir übergehen zur Abstimmung. Der Antrag des Für sten Schwarzenberg ist als Abänderungsantrag vor dem Antrage des Landesausschußes zur Abstimmung zu bringen. Sollte der Antrag des Fürsten Schwarzenberg nicht angenommen werden, so würde ich den Landesausschußantrag zur Abstimmung bringen.

Pořádek hlasovaní jest ten, že dříve dám hlasovati o návrhu knížete Schwarzenberga, který se odchyluje od návrhu zemského výboru. Pakli by tento návrh nebyl přijat, dal bych hlasovati o návrhu zemského výboru. Bude-li přijat, tedy hlasování o návrhu zemského výboru by odpadlo.

Žádám tedy pány, kteří souhlasí s návrhem knížete Schwarzenberga, by vyzdvihli ruku.

Oberstlandmarschall: Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage des Fürsten

Schwarzenberg zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Návrh jest přijat.

Damit entfällt die Abstimmung über den Antrag des Landesausschusses

Odpadá hlasování o návrhu zemského výboru.

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Landesausschußbericht betreffend den Bau der böhmisch-mährischen Transversalbahn.

Příští předmět denního pořádku jest první čtení zprávy výboru zemského o stavbě příční dráhy česko-moravské.

Ber. L. A. B. Zeithammer! (liest): Hoher Landtag! In Erwägung, daß in dem Abgeordnetenhause des hohen Reichsrathes in der Session des Jahres 1882 von der k. k. Regierung ein Gesetzentwurf eingebracht wurde, welcher den Bau von Bahnen im westlichen und südlichen Böhmen, sowie in Mähren auf Staatskosten und mit Anspruchnahme vou Beiträgen aus den Mitteln dieser beiden Länder zum Gegenstande hat, hatte sich der hohe Landtag in der am 23. Oktober 1882 abgehaltenen XVI. Sitzung über die Petition des Bezirksausschußes Schüttenhofen um Gewährung einer Unterstützung aus Landesmitteln für den Bau der Eisenbahn von der baierischen Grenze nach Mähren bereit erklärt, solche Bahnbauten aus den Mitteln des Landes angemessen zu unterstützen, sich jedoch die ziffermäßige Feststellung dieses Beitrages bis zu jenem Zeitpunkte vorzubehalten, wo ihm durch eine Vorlage der k. k. Regierung die Möglichkeit geboten wird, sich über diese wichtige wirtschaftliche Angelegenheit ein reiflich erwogenes Urtheil zu bilden.

Gleichzeitig hat der hohe Landtag den Beschluß gefaßt, die angeführte Petition dem Landesausschuße mit dem Austrage abzutreten, selbe dem hohen Landtage dann wieder zu unterbreiten, wenn eine diese Bahnhauten behandelnde Regierungsvorlage im Landtage wird eingebracht worden sein.

Sub pr. 4. Juni l. J. ist hier eine Note der k. k. Statthalterei nebst dem von beiden Häusern des hohen Reichsrathes übereinstimmend beschlossenen Gesetzesentwurfe betreffend den Bau der böhmisch-mährischen Transversalbahn eingelangt, und hat der Landesausschuß des Königreichs Böhmen die Ehre, diese Regierungsvorlage nebst der diesbezüglichen Petition des Bezirksansschußes Schüttenhofen dem hohen Landtage zur verfassungsmäßigen Behandlung und Beschlußfassung mit dem Antrage vorzulegen, diese Regierungsvorlage der


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP