Čtvrtek 5. července 1883

Stenografické zprávy

sněmu Českého.

První zasedání 1883.

1883.

Stenografische Berichte

des

böhmichen Landtages

Erste Jahres-Session 1883.

1883.

V Praze 1883.

Tiskem Rohlíčka a Sieverse.

Stenografická zpráva

o

I. sezení I. zasedání Českého sněmu r. 1883, dne 5. července 1883.

Předseda: Jeho Jasnost pan nejvyšší maršálek zemský kníže Jiří Lobkovic.

Přítomni: Náměstek nejvyššího maršálka Dr. Waldert a poslanci v počtu k rozhodování dostatečném.

Co zástupcové vlády: Jeho Exc. místodržitel baron Kraus, místopředseda místodržitelství Dr. Friedl rytíř z Friedensee a místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Zahájení sněmu o 12. hod. 10 min.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung der I. Jahressession des böhm. Landtages v. Jahre 1883 am 5. Juli 1883.

Vor fitzend er: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Georg Lobkowitz.

Anwesende: der OberstlandmarschallStellvertreter Dr. Waldert und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excellenz der Statthalter Baron Kraus, Statthaltereivizepräsident Dr. Friedl Ritter zu Friedensee und Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Beginn der Sitzung 12 Uhr 10 Min.

Jeho Exc. rnístodrž. baron Kraus:

Slavný sněme! Jeho cís. a král. apoštolské Veličenství ráčilo nejvyšším rozhodnutím daným dne 4. července t. r. nejmilostivěji jmenovati Jeho Jasnost p. Jiřího knížete z Lobkovic nejvyšším maršálkem zemským království českého a p. Antonína Walderta, doktora veškerých práv, náměstkem jeho v řízení sněmu zemského. Mám čest slavnému sněmu představiti jmenované pány v hodnosti jich, a žádám je, aby na křesla svá zasedli a, v úřad svůj se uvázali. Žádám Vaši Jasnost, abyste prvé slib předepsaný složil. (Ruse: Deutsch!)

Místodr. rada p. Kmoch: Učiníte Vaše Jasnost co nejvyšší maršálek zemský v ruce p. místodržitele slib na místě přísahy, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věren a jeho poslušen býti, zákony zachovávati a povinnosti své svědomitě plniti.

J. Jasnost kn. Lobkovic: Slibuji.

Statthaltereirath Kmoch (zu Dr. Waldert. )

Als Oberstlandmarschallstellvertreter wer-

den Sie geloben Sr. Majestät dem Kaiser

Treue und Gehorsam und gewissenhaste Er-

füllung ihrer Pflichten in die Hände des Hrn.

Statthalters an Eides statt. (Dr. Waldert leistet die Angelobung).

Nejvyšší mar. zem. (zvoní): Zahajuji první výroční zasedání českého sněmu z r. 1883.

Ich eröffne die erste Jahressession des böhmischen Landtages vom Jahre 1883.

Slavný sněme!

Jeho Veličenstvo nejmilostivější císař a král náš ráčil mě povolati na křeslo předsedy tohoto sl. sněmu a svěřiti mně čestnou úlohu, bych řídil jeho jednání v nastávajícím zasedání. Jsem prodchnut nejoddanější vděčností za milostivé vyznamenání, kterého se mně dostalo, cítím však zároveň v plné míře tíži úlohy na má bedra tím vložené. Znám zajisté zodpovědnost, která nyní na mně spočívá, vím předobře, jaké obtíže s tímto úřadem spojeny jsou. Nemohl bych se toho nadíti, že dostojím požadavkům, které sl. sněm má právo od svého předsedy očekávati, ano které i sám nutnými býti uznávám, kdybych pevně nedoufal, že veškeří členové tohoto sl. sněmu, nehledě ku stranám, ke kterým se přiznávají, mě co nejlaskavěji u vykonávání mého úřadu podporovati budou. Neb dostatečně jest mi známo, že slovo předsedy každého sboru je málomocné, pakli nenajde náležité

ozvěny ve sboru samém. Pánové, neračte očekávati, že o spůsobu jakým míním říditi jednání tohoto slav. sněmu mnoho slibů zde přednesu, Súčastňuji se již dosti dlouho ve veřejném životě a nejsem nováčkem u předsedání sborů, ve kterých strany i daleko se rozcházejí. Jednání mé v tomto oboru je známo a je podrobeno úsudku všeho obyvatelstva. Tolik ale tuším, mohu tvrditi, aniž by mě to bylo pokládáno za neskromnost, že nikdo nikdy mi nepředhazoval, že bych kdy alespoň úmyslně se byl provinil proti spravedlnosti přikázané předsedovi každého sboru zákonodárného. (Výborně). A proto, pánové, nezdráhám se vznésti snažnou žádost na sl. sněm, by ač jsem byl jemu určen za předsedu milostivým rozkazem mocnářovým, sněm ráčil se mému řízení podrobiti tak, jako bych byl jeho důvěrou na toto křeslo povolán. (Výborně).

Hoher Landtag! (Die Linke erhebt sich). Es sei mir gestattet, die Mitglieder dieses h. Hauses auf das Wärmste zu begrüßen. Der Landtag des Königreiches Böhmen wurde in seinen gesetzlichen Versammlungsort zusammen berufen und es tritt an ihn die Aufgabe heran, die ihm durch die Landesordnung und die bestehenden Gesetze zu erfüllen obliegt. Lassen Sie mich die Hoffnung aussprechen, dass derselbe dieser seiner Pflicht mit jenem Eifer und jener Hingebung nachkommen wird, welche das Land von seiner neugewählten Vertretung erwartet, dass aber dessen Mitglieder es auch verstehen werden, ihre Beratungen mit jener Besonnenheit und Ruhe zu pflegen, welche allein die Gewähr des Gelingens bietet, welche aber auch zugleich den Beweis zu liefern geeignet ist, dass die Vertreter dieses Landes, wenn sie auch verschiedenen Stämmen angehören, wenn sie auch zwei verschiedene Sprachen reden, dennoch nicht verlernt haben, zum Wohle des Landes in friedlicher Arbeit zu wirken

(výborně).

Wenn es uns gelingt, bei den in diesem Saale bevorstehenden Versammlungen dies zu beweisen, so wird dadurch zugleich der Aufgabe genügt, welche dem Landtage zwar nicht in der Landesordnung vorgeschrieben ist, deren Erfüllung aber dennoch das ganze Land von seiner Vertretung erwartet (výborně); es ist dieß die Milderung der bestehenden Gegensätze, die Festigung des Bandes, das die beiden das Land bewohnenden Nationalitäten seit Jahrhunderten enge umschließt. Auf diesem Wege allein können wir jenem Ziele naher rücken, das jede Vertretung Böhmens anzustreben sich

verpflichtet suhlen muß, der Wahrung des nationalen Friedens, dort wo er besteht, der Herstellung dieses hohen Gutes an jenen Punkten, wo derselbe gefährdet ist. Ich habe mit diesen Worten ein hohes, erhabenes Ziel bezeichnet, ein Ziel, das leichter gesteckt als erreicht ist, das vielleicht nur allmählig, vielleicht nur schrittweise zu erreichen möglich sein wird, dessen Erlangung nur mit beiderseitigem guten Willen angebahnt werden und nur mit Mäßigung und Selbstbeherrschung aller Betheiligten endlich erreicht werden karn.

Meine Herren! Die Schicksale dieses Landes werden nicht ausschließlich in diesem hohen Hause entschieden. Das Königreich Böhmen bildet einen Bestandtheil unserer "alt ehrwürdigen Monarchie, es gehört zu Osterreich, und jeder Böhme ist stolz darauf, Österreicher zu sein (Stürmisches: vyborně). Dieses Verhältniß bringt es allerdings, mit sich, dass die Wichtigsten, entscheidenden legislativen Funktionen von Körperschaften ausgeübt werden, die uns mit anderen Theilen der Monarchie verbinden, deren Sitz außerhalb Böhmens liegt. Dennoch aber behaupte ich, dass eine Ausgabe, und das ist die Verständigung zwischen beiden das Land bewohnenden Nationalitäten nirgends als im Lande selbst erreicht werden kann (Bravo u. Výborně rechts und im Centrum) und dass, wenn dieselbe nicht hier gelingt, sie vor keinem anderen parlamentarischen Forum erreicht werden kann (Výborně) und somit lassen Sie mich die Hoffnung aussprechen, daß die Signatur der von mir heute eröffneten Session nicht ein unsruchtbarer Kampf, sondern friedliche, gemeinsame Arbeit sein Werde (Bravo! Výborně!). Es sei mir aber auch die Versicherung auszusprechen gestattet, dass alles, was ich in der durch die Gnade Sr. Majestät mir verliehenen, verantwortungsvollen Stellung zu diesem Zwecke beizutragen vermag, ich gewiß nach Krästen zu leisten mich bemühen werde (Výborně! Bravo).

Pánové! Dovolil jsem si vysloviti naději a vyslovuji ji tímto opětně, by na tomto sněmovním zasedání všem členům sl. sněmu platila za heslo pravidelná společná práce. Započíti pak tuto práci nemůžeme důstojněji, nežli, spojíme-li se všichni v oné myšlence, ve které veškeří obyvatelé této země po vždy spojeni byli, spojeni jsou a na vždy spojeni zůstanou, ve výrazu své lásky i oddanosti k vznešené osobě mocnářově; a proto Vás vyzývám, abyste se mnou spolu v obou řečích provolali slávu Jeho Veličenstvu císaři a králi našemu: Sláva, sláva, sláva,

Hoch, hoch, hoch! (Hlučné sláva, sláva, sláva mezi poslanci a na galleriích).

Es erhält das Wort der Herr Oberstlandmarschallstellvertreter.

Der Oberstlandmarschall - Stellvertreter Dr. Anton Waldert: Seine k. k. apostolische Majestät haben mich zum Stellvertreter des Herrn Oberstlandmarschalls allergnädigst zu ernennen geruht und wenn ich diesem hohen Auftrage nachzukommen mich beeile, so geschieht es nur im Gefühle der aufrichtigsten Ehrfurcht vor diesem hohen Auftrage, (Bravo) keineswegs aber in der Meinung, dass ich alle Eigenschaften besitze, welche zur entsprechenden Führung dieses hohen Amtes erforderlich sind. Ich gebe mich der Hoffnung hin, dass ich wohl gar nicht oder nur höchst selten in die Lage kommen werde, aus kurze Zeit die Leitung des hohen Landtages selbst zu übernehmen. Für diesen Fall aber bitte ich um Ihre gütige Nachsicht und Ihre freundliche Unterstützung. Es soll mein eifrigstes Bestreben sein, die vollkommene Objectivität des Präsidenten mit der unverbrüchlichen Treue des Abgeordneten Zu verbinden.

Und in diesem Sinne, gelobe ich von neuem meine ganze Kraft dem Wohle und dem Dienste des von uns so heiß geliebten Vaterlandes zu weihen (bravo! bravo! výborně! výborně!)

N. m. Jeho Exc. p. rnístodržitel má slovo.

Oberstlandmarschall: Seine Excellenz der Herr Statthalter hat das Wort.

J. Exc. místodržitel Jménem vlády vítám i já co nejvřeleji slavný sněm království českého v novém jeho ustavení.

Hoher Landtag ! Die Worte, welche Se. Durchlaucht der Herr Oberstlandmarschall an die neu zusammengekommenen Vertreter des Königreiches Böhmen gerichtet hat, erfüllen mich mit wahrer Genugthuung. Sie entsprechen ganz den Intentionen der Regierung, die ich zu vertreten hier die Ehre habe, sie entsprechen aber auch meinen persönlichen Bestrebungen, meinen Wünschen, die ich jederzeit seit meinem amtlichen Wirken in diesem mir so theuren Lande verfolgt habe.

Hoher Landtag! Der österreichische Patriotismus, er ist ein unbestreitbares und hochgehaltenes Gesammteigenthum aller Völker, die unser großes, mächtiges Reich bewohnen

(výborně), er war und wird in diesem Hause jederzeit heimisch sein.

Unter dem überwältigenden Einfluß dieses hehren Gefühles - ich bin davon überzeugt, werden sich beide dieses unser herrliches Böhmen bewohnenden Volksstämme endlich trotz aller Schwierigkeiten zu einträchtiger Arbeit und zu wahrem friedlichem Einvernehmen die Hände reichen (Výborně). Ich bitte den hohen Landtag, mir die Versicherung zu gestatten, dass ich mich allen, auf die Erreichung dieses erhabenen Zieles absehenden Schritten und Bestrebungen meinerseits mit aufopfernder Hingebung und ganzer Thatkraft weihen werde (Výborně).

Nejv. mar. zem.: (zvoní).

Mám tu Čest, učiniti slavnému sněmu následující oznámení.

Ich habe dem hohen Hause eine Anzahl von Präsidialmittheilungen zu machen.

Až do zvolení výboru verifikačního, ježto se státi má teprve po uspořádání sněmu, podstoupí práce jeho prozatím dle ustanovení jednacího řádu 9 nejmladších Členů přítomných. Jakožto nejmladší členové byli mně jmenováni: hrabě Karel Ervín Nostic, hrabě Eugen Černín a šlechtic Kleist, pak p. Dr. Elger, Dr. Kiemann, Dr. Werunský, Dr. Herold, JUC. Sedlák a Dr. Bráf. Žádám, aby po dnešní sezení úřad verifikatorů na se přijali pánové hrabě Ervín, Nostic, Dr. Kiemann a Dr. Herold.

Nach der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verifikationsausschusses, welche erst nach Constituirung des hohen Landtages vorgenommen werden kann, die neun jüngsten anwesenden Landtagsmitglieder, die im § 6 der Geschäftsordnung bezeichneten Geschäfte provisorisch zu übernehmen. Als jüngste Mitglieder sind mir genannt worden Herr Graf Earl Erwein Nostitz, H. Graf Czernin, Edler von Kleist, Dr. Elger, Dr. Kiemann, Dr. Werunsky, Dr. Herold, JUC. Sedlak u. Dr. Braf. Ich ersuche die Herren Graf Erw. Nostiz, Dr. Kiemann und Dr. Herold für die heutige Sitzung die Funktionen der Verifikatoren zu übernehmen. Von den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen haben die allerh. Sanktion erhalten:

1. der Gesetzentwurf, betreffend die Abänderung der §§ 8 und 18 der mit dem Gesetze vom 25. Juli 1868 Nr. 27 Landesgesetzblatt erlassenen Bestimmungen über die Bezirksvertretung.

2.   der Gesetzentwurf, mit welchem der Gemeindevertretung der kgl. Hauptstadt Prag die Einwilligung zum Verkauf eines Theiles der Grundfläche von dem Hause N. -E. 46-II. in Prag (ehem. Trinitaskloster) ertheilt wird.

3.     Der Landtagsbeschluß betreffend die offertweise Veräußerung der in der Gemeinde Koschiř liegenden, zu den Landesgütern gehörigen Parzelle N. -E. 38.

4.   Gesetzentwurf, Womit die Stadtgemeinde Prag zur Veräußerung eines Gemeindegrundstückes ermächtigt wird.

5.     Der Gesetzentwurf, mit Welchem der kgl. Hauptstadt Prag die Bewilligung zur unentgeldlichen Ueberlassung von Gassengründen im Ausmaße von 319 36 Quadratmeter zur Rekonstruction des deutschen Landestheaters gewährt wurde.

6.   Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Luschtěnitz aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Jung-Bunzlau.

7.   Gesetzentwurf, mit welchem der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung ertheilt wird, Gassengründe in der Thorgasse gegen einen Theil des zu dem Hause Nr. -E. 580-II. in Prag gehörigen Gartens zu vertauschen.

8.   Geseßentwurf, nut welchem die Pflastermauth der kgl. Hauptstadt Prag geregelt wird.

9. Gesetzentwurf, betreffend die unentgeldliche Überlassung einer der Prager Stadtgerneinde gehörigen, am Kronprinz Rudolf-Quai gelegenen Grundfläche von 72. 54 O. M. an das Ürar.

10.      Gesetzentwurf, womit der Prager Stadtgemeinde die Bewilligung ertheilt wird, einen Theil der Baufláche des Gemeindehauses N. -E. 86-I. und Antheile des Gassengrundes am Tummelplatze im Wege Austausches gegen die Prager Häuser N. -E. 70-I. und N. -E. 983-I. abzutreten.

11.   Gesetzentwurf, mit welchem der Stadtgemeinde Smichow die Einhebung einer Gebühr von den Hausbesitzern daselbst zum Zwecke der theilweisen Bestreitung der Kosten der Kanalisirung bewilligt wird.

12.   Landtagsbeschluß, betreffend die Veräußerung der in der Gemeinde Koschiř liegenden, zu den Landesgütern gehörigen Parzelle Nr. 244.

13.   Landtagsbeschluß, bezüglich der Veräußerung der im Besitze des Domestikalfondes besindlichen 5pZt. Obligationen der einheitlichen Staatsschuld bis zum Maximalbetrage von 435000 fl. nomin., sowie bezüglich der für das Jahr 1883 beschlossenen Landesumlage von 32 1/2 kr. von jedem Gulden der direkten Steuern mit außerordentlichem Zuschlage und

zwar von 28 kr. für den Landesfond und von 4 1/2| kr. für den Grundentlastungsfond.

14.     Gesetzentwurs, mit welchem die §§. 17, 18, 20, 21 und 22. des Landesgesetzes v. 24. Feher 1873 L. -G-Bl. Nro. 16 zur Regelung der Errichtung, Erhaltung und des Besuches der öffentlichen Volksschulen abgeändert Werden.

15.    Gesetzentwurf, womit in Ausführung der §. 23 und 38 des Einquartierungsgesetzes vom 11. Juni 1879 R. G. B. Nr. 93 Bestimmungen zur gleichmäßigen Vertheilung der Last der bleibenden und Erleichterung der Last der vorübergehenden Militär-Einqnartirung im Königreiche Böhmen getroffen Werden.

16.    Gesetzentwurf, mit welchem der k. Hauptstadt Prag die Aufnahme eines Anlehens bis zur Höhe von 400. 000 fl. zurn Zwecke der Erweiterung der Gasanstalten in Žižkov und Smichow bewilligt wird;

17.   Gesetzentwurf, betreffend die. Pflicht zur Bezeichnung der Fuhrwerke mit dem Namen ihrer Eigenthümer;

18.   Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheidung der Gemeinde Křepitz aus dem Bezirksvertretungsgebiete Netolitz und deren Zuweisung zu dem Bezirksvertretungsgebiete Wodnian;

19.    Gesetzentwurf, mit welchem mehreren Gemeinden des Königreiches Böhmen die Bewilligung zur Einhebung von Gebühren für die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatsverband ertheilt wird;

20.    Landtagsbeschluß, mit welchem die Ausscheidung der Ortschaft Glitschin aus der Ortsgememeinde Gottschan, Schüttarschen aus der Ortsgemeinde Taschlowitz, dann Přehoř aus der Ortsgemeinde Scheles und die Constituierung dieser Ortschaften als selbständige Ortsgemeinden bewilligt wird;

21.    Landtagsbeschluß, mit welchem der Katastralgemeinde Dreihacken Königswarter Antheil mit Neumetternich die Ausscheidung aus dem bisherigen Verbande mit der Katastralgemeinde Dreihacken-Tachauer Antheil und die Constituierung als selbständige Ortsgemeinde bewilligt wird.

Z osnov zákonů, o nichž se sl. sněm v posledním zasedání svém usnesl, došly nejvyššího potvrzení:

1)  osnova zákona týkající se změny čl. 8 a 18 zák. ze dne 25. července 1864 o zastupitelstvech okresních,

2)  osnova zákona, kterýmž uděluje se zastupitelstvu obce král. hlav. města Prahy povolení, aby směla odprodati část pozemku od domu č. p. 46 (bývalého kláštera Trinitárů, v Praze,

3)  usnešení sněmu týkající se odprodáni pozemků čís. parc. 38. v Košířích, náležejíciho zemským statkům v cestě offertního řízení,

4)  osnova zákona, kterýmž zmocňuje se obec král. hlavn. města Prahy k odprodeji obecního pozemku,

5. osnova zákona, kterou uděluje se obci král. hl. m. Prahy povolení, aby bezplatně postoupiti směla uliční pozemek v rozloze 319 36 čtv. m. k účelu přestavby německého divadla zemského,

6)  osnova zákona, v příčině vyloučení obce Luštěnické z obvodu okresního zastupitelstva v Mladé Boleslavi,

7)  osnova zákona, kterou uděluje se obci král. hlavn. města Prahy povolení, aby zaměnila uliční pozemek v ulici Mezibranské za některé pozemky náležející k zahradě č. p. 580-II. v Praze,

8)  osnova zákona, v příčině upravení mýta dlažebního v Praze,

9)  osnova zákona, jímž se povoluje, aby c. kr. eráru zdarma postoupena byla plocha 7254 čtv. m., jež náleží obci města Prahy a nachází se na nábřeží korunního prince Rudolfa,

10)   osnova zákona, jímžto se obci Pražské povoluje, aby mohla část stavební prostory obecního domu č. p. 86-I. a části obecního pozemku na Rejdišti postoupiti směnou za pražské domy č. p. 70-I. a 938-I.

11)  osnova zákona, kterýmž se obci města Smíchova povoluje, aby k částečnému uhražení nákladu na kanalisaci vybírala dávku od majitelů domů na Smíchově,

12)  usnesení sněmu v příčině odprodání parcely č. 244 v Košířích náležející k zemským statkům.

13)   usnešení sněmu ve příčině odprodání domestikálnímu fondu náležejících 5 pct. dluhopisů jednotného státního dluhu až do sumy 435000 zl. ceny jmenovité, pak v příčině vybírání přirážky zemské 32 1/2 kr. z každého zlatého daní přímých mimořádnou přirážku v to počítajíc a to 28 kr. pro fond zemský a 4 1/2 kr. pro fond vyvazovací,

14)   osnova zákona, kterým se měni §§. 17, 18, 20, 21 a 22 zákona zemského upravujícího zřizování, vydržování a navštěvováni veřejných škol obecných,

15)  osnova zákona, kterýmž za příčinou provedení §§, 23. a 38. říškého z. z dne 11. června 1879 č. 93 z. ř. dávají se ustanovení, čelící k stejnoměrnému

rozdělení břemena trvalého ubytováni vojenského,

16)  osnova zákona, kterýmž obci kr. hl. města Prahy se povoluje, aby k účelu rozšíření plynáren v Žižkově a na Smíchově učinila výpůjčku až do sumy 400. 000 zlatých.

17)  osnova zákona, jímž se ustanovuje povinnost označovati povozy jmenem jich vlastníků.

18)  osnova zákona, jímž se vylučuje obec Chřepinská z obvodu zastupitelstva okresu Netolického a přikazuje se k okresu zastupitelstva Vodňanského;

19)  osnova zákona, jímž se některým obcím v království českém povoluje, aby mohly vybírati poplatky za výslovné přijetí osob cizích ve svazek domovský,

20)  usnešení sněmu, jímž povoluje se k žádosti osady Klíčova za vyloučení ze svazku s místní obcí Tasnovicemi a ustavení její v obec o sobě;

21)  usnešení sněmu, jímž povoluje se katastrální obci Třem Sekerám Kynžvartským s Neumetternichem, aby se vyloučila z posavádního svazku s katastrální obcí Třemi Sekerami Tachovskými a zřídila se co místní obec o sobě.

V příčině resoluce usnešené sl. sněmem v 16. seděni ze dne 23. října 1882, kterou sl. vláda se vybízí, aby cestou ústavní vymohla, by budovy, které za platnosti zákona ze dne 11. června. 1879 č. 93 z. ř. od obcí byly trvale ustanoveny k účelům ubytování vojenského, sproštěny byly každékoli daně, došloť sdělení od č. k. místodržitelského praesidia ze dne 17. března 1883, že dle vynesení c. k. ministerstva zemské obrany ze dne 26. února 1883 č. 2569 jeví se býti taková osnova zákona částečně bezpředmětnou, částečně že by ji nebylo lze připustiti.

Oberstlandmarschall.

In Betreff der vom hohen Landtage in der 16. Sitzung vom 23. Oktober 1882 beschlossenen Resolution wegen Erwirkung der vollständigen Befreiung der für die Militär= Einquartirung bleibend gewidmeten Gebäude von jeder Steuer ist vom h, k. k. Statthalterei=Praesidium unterm 17. März 1883 die Mittheilung eingelangt, dass laut Erlasses des k. k. Ministeriums für Landesvertheidigung vom 26. Feber 1883 Zl. 2569 die Einbringung einer Gesetzesvorlage im Sinne der Landtags=Resolution theils gegenstandslos, theils nicht zulässig erscheint.

Die Functionen als Ordner des Hauses haben übernommen Dr. Schmeykal und Dr. Škarda.

Úřad pořadatelů domu přijali na sebe pánové Dr. Schmeykal a Dr. Škarda.

Als Landtags=Secretär fungirt der Landesausschußrath Sladek, als Landtagsaktuare die Landesausschuß=Sekretäre W o l i n s k y und Baretta, dann die Landesausschuß= Concipienten Krticzka Ritter von Jaden und Dr. Juppa.

Mit Ausschluß der Landesausschuß=Sekretäre Wolinsky und Baretta sind die übrigen für diese Functionen noch nicht beeidet und werden daher das in der Geschäftsordnung vorgeschriebene Angelöbnis zu leisten haben.

Sněmovní kancelář zřízena jest dle jednacího řádu takto:

Tajemníkem sněmovním jest rada zemského výboru Sládek, aktuáry sněmovními ustanoveni jsou tajemníci zemského výboru Wolinski a Baretta, pak koncipisti zemského výboru Krtička rytíř z Jahdenů a Dr. Juppa. Vyjmouc tajemníky z. v. Wolinského a Baretty nejsou ti ostatní ohledně k úřadu tohoto pod přísahu vzati, pročež budou skládati slib jednacím řádem předepsaný.

Sděluji dále sl. sněmu, že jsem poslanci knížeti Windischgrätzovi udělil dovolenou na 8 dnů.

Ich habe die Ehre dem hohen Hause mitzutheilen, dass ich dem Landtags=Abgeordneten Fürsten Windisch=Grätz einen 8-tägigen Urlaub im eigenen Wirkungskreise ertheilt habe.

Žádám p. tajemníka sněmu, by pře četl seznam spisů, které byly v tisku rozdány.

Ich ersuche den Herrn Landtagssekretär das Verzeichnis der im Druck vertheilten Schriften zu verlesen.

Landtagssekretär S l á d d e k.

In Druck wurde vertheilt:

1.   Die Geschäftsordnung des böhmischen Landtags.

2.   Nummer 25. Landesausschußbericht mit Rechnungsabschluß der böhmischen Hypothekenbank für das Jahr 1882.

3.   35. Landesansschußbericht mit Gebarungsansweisen der zum Landesvermögen gehörigen Fonde für das Jahr 1882.

4.   50. Landesausschußbericht mit dem Voranschlage des Grundentlastungsfondes für das Jahr 1884.

5. 55. Landesausschußbericht mit dem Landesvorauschlage für das Jahr 1884.

V tisku byly dnes mezi poslance rozdány:

1. Jednací řád pro sněm český.

Č. 25. Zpráva výboru zemského s účetní závěrkou hypoteční banky za r. 1882.

Č. 35. Zpráva výboru zemského s výkazy účetních výsledků fondů ku jmění zemskému náležejících za r. 1882.

Č. 50. Zpráva výboru zems. s rozpočtem fondu vyvazovacího za r. 1884.

Č. 55. Zpráva výboru zemského s rozpočtem zemským na r. 1884.

Nejv. m. z. Přejdeme k dennímu pořádku.

Wir werden nunmehr zur Tagesordnung übergehen.

Jediným předmětem denního pořádku jsou verifikace voleb, o kterých členové zemského výboru zprávy podají.

Dovoluji si na to poukázati, že dle jednacího řádu konstituování sněmu díti se může teprv tehdáž, až k uzavření dostatečný počet poslanců jest verifikován, to jest až volby takového počtu poslanců budou verifikovany.

Jistá část zpráv podá se dnešního dne; další část se podá v příštím sezení, které zamýšlím na zýtřejší den svolati a tuším že zítřejšího dne bude dostatečný počet voleb verifikován, abychom mohli přistoupiti zítra ku skládání slibu a ku konstituování sněmu.

Indem wir zur Tagesordnung übergehen, habe ich die Ehre darauf aufmerksam zu machen, dass auf die Tagesordnung den Bestimmungen der Geschäfts- und Landesordnung gemäß lediglich Wahlverificationen (Wahlberichte) gestellt sind, über welche die Mitglieder des Landesausschusses Bericht erstatten werden. Nach den bestehenden bestimmungen kann die Constituirung des Landtages erst dann stattfinden, bis eine zur Beschlußfassung genügende Anzahl von Abgeordneten Beziehungsweise deren Wahlen verificirt worden ist. Es wird nun heute eine Anzahl von Wahlen oder über eine Anzahl von Wahlen Bericht erstattet werden und in dieser Berichterstattung wird morgen fortgefahren werden, so dass ich glaube, dass morgen die zur Constituirung des Landtages nothwendige Anzahl von Mandaten verificiert sein wird und ich demnach annehme, dass wir morgen die Angelobung der bereits verificierten Abgeordneten und die Constituirung des Landtages werden vornehmen können.

Ich. ersuche den Herrn L. A. B. Dr. Waldert zu referiren.

L. A. B. Dr. Waldert. Hoher Landtag!

Im Wahlbezirke der Landgemeinden des Gerichtsbezirkes Beneschau, Neveklau, Wlaschim, sind 167 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt und sämmtlich zur Wahl erschienen. Hievon haben 164 für Herrn Franz Neubauer Bezirksobmann in Wlaschim ihre Stimme abgegeben. Derselbe erscheint daher mit absoluter Majorität gewählt und der Landesausschuß beauftragt, da gegen die Wahl weder ein Protest noch aus den Akten ein Anstand erhoben worden ist, der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn Franz Neubauer Bezirksobmannes in Wlaschim als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Beneschau, Neweklau und Wlaschim als giltig anzuerkenneu und denselben zum Landtag zuzulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh, slavný sněme račíž volbu p. Františka Neubaura, okresního starosty ve Vlašimě za poslance venkovských obcí okresů soudních Benešovského, Neveklovského a Vlašímského za platnou uznati a zvoleného ku sněmu českému připustiti.

Nejvýš. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Jelikož nikdo nežádá za slovo, přejdu k hlasování.

Wir schreiten zur Abstimmung.

Ich ersuche diejenigen Herrn, welche dem Antrage des Landesausschußes, dass das Mandat des Herrn Franz Neubauer als giltig erkannt werde, zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám ony pany, kteří s návrhem zemského výboru souhlasí, aby mandát p. Františka Neubaura za platný uznán byl, by zdvihli ruku.

(Stane se. )

Er ist angenommen.

- Jest přijato.

L. A. B. Dr. Waldert: In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tetschen, Bensen, Böhmisch=Kamnitz sind 179 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, von welchen 172 zur Wahl erschienen sind. Es. haben hievon 152 für Herrn Lorenz Parsche Grundbesitzer in Falkendorf ihre Stimmen abgegeben. Ein Protest liegt nicht vor, die Acten weisen einen Anstand nicht nach, der Landesausschuß gibt sich daher die Ehre zu benachrichtigen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. Lorenz Parsche, Grundbesitzers in Falkendorf als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tetschen, Bensen, Bohmisch=Kamnitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: slavný sněme račiž volbu p. Vavřince Parše statkaře v Falknařích za poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Děčínského, Benešovského a Česko-Kamenického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Jelikož žádný za slovo nežádá, prosím pány, kteří z návrhem souhlasí, aby vyzdvihli ruce.

Ich bitte diejenigen Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Er ist angenommen.

Jest přijato.

L. A. B. Dr. Waldert: Z. 63. Inden Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tabor, Jungwožitz, Soběslau, Weselý sind von 232 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 221 zur Wahl erschienen; es haben hievon 210 für H. Emanuel Kletečka Grundbesitzer in Obratic ihre Stimme abgegeben, derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt. Es ist weder ein Anstand aus den Acten zu ersehen, noch ein Protest eingelaufen; es wird daher vom Landesausschusse beantragt:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. Emanuel Kletečka Grundbesitzers in Obratic als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Tabor, Jungwožitz, Soběslau, Weselý als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: slavný sněme račiž volbu p. Emanuela Kletečky za poslance venkovských obcí Táborské, Mlado=Vožické, Soběslavské, Veselské za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejvýš. maršálek zemský. Žádá někdo za slovo ?

Verlangt jemand das Wort? Es ist dies nicht der Fall. Wir schreiten zur Abstimmung.

Jelikož nežádá nikdo za slovo, tedy prosím pány, kteří s návrhem souhlasí, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht). Angenommen.

Přijato.

L. A. B. Dr. Waldert: Z. 64. In den Landgemeinden der Landesbezirke Kuttenberg und Časlau sind 198 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt worden. Von diesen sind 171 zur Wahl erschienen und haben sämmtliche ihre Stimmen für Herrn JUDr. Jaromír Čelakovský abgegeben, derselbe erscheint somit einstimmig gewählt.

Der Landesausschuß beantragt. Der hohe Landtag wolle die Wahl des H. JUDr. Jaromír Čelakovský als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichts bezirke Kuttenberg und Časlan als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: slavný sněme račiž volbu p. JUDr. Jaromíra Čelakovského za poslance venkovských obcí okresů soudních Kutnohorského a Čáslavského za platnou uznati a jej k sněmu připustiti.

Nejvyš. maršálek zemský: Žádá někdo za slovo?

Verlangt jemand das Wort?

Nežádá žádný za slovo, prosím tedy pány, kteří souhlasí, by pozdvihli ruku.

Ich ersuche die Herrn, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht). Angenommen.

Prijato.

L. A. B. Dr. Waldert: Im Wahlbezirke der Landgemeinden Dauba, Wegstädtl sind von 90 ordnungsmäßig gewählten Wahlmännern 89 erschienen. Es haben hievon 85 für

H. Josef Freyer Mühlenbesitzer in Dauba die Stimme abgegeben; derselbe erscheint somit mit absoluter Majorität gewählt und da ein Anstand aus den Akten nicht hervorgekommen ist, beantragt der Landesausschuß:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Freyer als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Dauba, Wegstädtl als giltig anerkennen und ihn zum Landtag zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: činí se návrh: slavný sněme račiž volbu p. Josefa Freyera, majitele mlýna v Dubé

za poslance pro venkovské obce Dubé a Štětí za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Es ist dies nicht der Fall. Ich ersuche die Herrn, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám, kteří souhlasí, by pozdvihli ruku. (Stane se). Přijato.

Angenommen.

L. A. B. Dr. Waldert: Z. 66. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neustadt an der Mettau, Nachod, Eipl, BöhmischSkalitz und Opočno sind 252 Wahlmänner gewählt. Von denselben 226 zur Wahl erschienen; es haben 213 für Herrn JUDr. Josef Milde die Stimmen abgegeben; derselbe ist sohin mit absoluter Majorität gewählt. Ein Anstand ist nicht hervorgekommen, deswegen wird beantragt; Der hohe Landtag geruhe die Wahl des Herrn JUDr. Josef Milde als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neustadt a/ Metau, Náchod, Eipel, B. -Skalic und Opočno als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtag zuzulassen.

Sněmovní sekretář Sládek; Výbor zemský činí návrh: slavný sněme račiž volbu p. JUDr. Josefa Milde za poslance pro venkovské obce soudních okresů Nové město nad Metují, Náchod, Úpice, česká Skalice a Opočno za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejvyš. maršálek. Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Es ist dies nicht der Fall; ich ersuche also diejenigen Herren, welche dem Antrage des Landesausschusses zustimmen, die Hand zu erheben.

Žádám pány, kteří souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se. ) Přijato.

L. -A. -B. Dr. Waldert Z. 67, In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Turnau, Böhmisch-Aicha sind 106 Wahlmänner gewählt. Von denselben erschienen 98 zur Wahl und haben sämmtlich ihre Stimmen für den H. Franz Hartl abgegeben. Derselbe ist daher gewählt. Der Akt ist anstandslos; der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des

Herrn Franz Hartl als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Turnau, Böhmisch=Aicha als giltig anerkennen und denselben zum Landtag zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: slavný sněme račiž volbu p. Františka Hartla, starosty okresního zastupitelstva Česko-Dubského za poslance pro volební okres venkovských obcí soudních okresů Turnovského a ČeskoDubského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Verlangt Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Es ist dies nicht der Fall; ich bitte daher diejenigen Herren, welche dem Antrage des Landesausschusses zustimmen, die Hand zu erheben.

Zádám pány, kteří souhlasí, aby pozdvihli ruku. (Stane se).

Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Dr. Walbert: Zahl 68. In den Landgemeinden der Gerichts=Bezirke Nimburg, Venatek sind 122 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt worden. Von diesen erschienen zur Wahl 118, dieselben haben alle Herrn Josef Vrany ihre Stimme gegeben. Derselbe erscheint hiemit gewählt und der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Josef Vrany als Abgeordneten, der Landgemeinden Nimburg und Benatek als giltig anerkennen und demselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račíž volbu p. Josefa Vranýho statkáře v Slušné co poslance venkovských obcí okresův soudních Nymburského a Benátského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nej. mar. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort ? (Niemand meldet sich).

Prosím pány, kteří souhlasí s návrhem, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Dr. Waldert: Zahl

69. In den Landgemeinden der Gerichts=Bezirke Prestitz, Nepomuk sind 136 Wohlmänner ordnungsmäßig gewählt worden.

Hievon erschienen zur Wahl 134 und gaben hievon 85 ihre Stimme Herrn Karl Duchek Gymn. =Prof in Smichow.

Derselbe erscheint hiemit mit absoluter Majorität gewählt.

Ein Anstand gegen den Wahlakt ist nicht vorgekommen und der Landesausschuß beantragt daher, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Karl Duchek k. k. Gymn. Professor in Smichow als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichts=Bezirke Prestitz= Nepomuk als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Dr. Karla Duchka c. k. gymn. prof. na Smíchově za poslance venkovských obcí soudních okresů přestického a Nepomuckého, za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. z. marš. Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort? (Niemand meldet sich). Es ist nicht der Fall.

Žádám pány, kteří souhlasí s tím návrhem, aby pozvedli ruku.

Ich bitte die Herren, welche zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht).

Přijato.

Angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Zahl 70. In den Landgemeinden der Gerichts=Bezirke Taus, Neugedein sind 112 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt worden.

Hievon erschienen zur Wahl 109 und gaben 87 ihre Stimmt Herrn M. Dr. A. Steidl Grundbesitzer in Baldau. Derselbe erscheint hiemit mit absoluter Majorität gewählt. Ein Anstand gegen den Wahlakt ist nicht vorgekommen und der Landesaüsschuß beantragt daher, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn M. Dr. Anton Steidl als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichts= Bezirke Taus, Neugedein als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana MDr. Antonína Steidla, statkáře v Baldově za poslance venkovských obcí okr. Domažlic a Novokdyňského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. z. marš.: Žádá někdo za slovo ?

Verlangt Jemand das Wort?

Prosím pány, kteří souhlasí, aby vyzdvihli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche dem Antrage des Laudesausschußes zustimmen, die Hand zu erheben. (Geschieht. )

Přijato.

Angenommen.

Berichterstatter Dr. Waldert: Zahl 71. In den Landgemeinden der Gerichts-Vezirke Klattau, Planitz sind 146 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt worden.

Hievon erschienen zur Wahl 135 und gaben 112 ihre Stimme Herrn Johann Sedlak, Wirthschaftsbesitzer in Ostřetitz. Derselbe er-, scheint hiemit mit absoluter Majorität gewählt. Ein Anstand gegen den Wahlakt ist nicht vorgekommen und der Landesausschuß beantragt daher, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Johann Sedlak, Wirthschaftsbesitzers in Ostřetitz als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichts-Bezirke Klattau, Planitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněmovní sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu pana Jana Sedláka, statkáře v Ostřeticích co poslance venkovských obcí okresův soudních Klatovského a Planického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. z. marš Žádá někdo za slovo?

Verlangt Jemand das Wort?

Žádám pány, kteří s návrhem tím souhlasí, by pozvedli ruku.

Ich ersuche die Herren, welche einverstanden sind, die Hand zu erheben. (Geschieht). Angenommen.

Přijato.

Berichterstatter Dr. Waldert: Zahl 72. In den Landgemeinden der -Gerichts-Bezirte Neuhaus, Lomnitz, Wittingau und Neubistritz sind 195 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt worden. Von diesen erschienen zur Wahl 182 und haben 136 Herrn Dr. Mathäus Taliř, k. k. Professor in Prag ihre Stimme gegeben. Derselbe erscheint hiemit gewählt und der Landesausschuß beantragt, der hohe Landtag möge die Wahl des Herrn Dr. Matthäus Talíř k. k. Professors in Prag genehmigen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekretář Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račíž volbu p. Dr. Matouše Talíře, c. k. prof. v Praze co poslance venkovských obcí okresův soudních Jindřichův Hradec, Lomnice, Třeboň a Nová Bystřice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP