Sobota 21. října 1882

Stenografická zpráva

o

XV. sezení čtvrtého výročního zasedání sněmu českého z roku 1878, dne 21. října 1882

Stenographischer Bericht

über die

XV. Sitzung der inerten Jahres-Session um

des böhmischen Landtages vom Jahre 1878, am 21. October 1882.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Co zástupcové vlády: Jeho Excellence pan c. k. místo držitel svob. pán Kraus, náměstek c. k. místodržitele Friedl rytíř z Friedensee a c. k. místodržitelský rada Bedřich Kmoch.

Přítomní: Náměstek nejvyššího maršálka Karel L. rytíř Klaudy a poslanci v počtu dostatečném.

Sezení počalo v 11 hodin 45 minut dopoledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Am Regierungstische: Se. Ercell. der k. k. Statthalter Freiherr von Kraus, k. k. Statthalterei-Vicepräsident Friedl Ritter von Friedensee und k. k. Statthaltereirath Friedrich Kmoch.

Anwesend: Der Oberstlandmarschall-Stellvertreter Karl L. Ritter von Klaudy und die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten,

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 45 Min. Vormittags.

Denní pořádek:

I. Zpráva budžetní komise týkající se prodeje pozemku č. parc. 244 v Košířích. II. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti v příčině upravení hranic mezi obcemi Broumovem a Grossdorfem.

III.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti za zřízení okresního soudu a berního úřadu v Kolovči.

IV.   Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti za přidělení obce Heřmaně s osadami Račicemi a Štěticemi k okresu Píseckému.

V. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti v záležitosti obce města Prahy za povolení k prodeji některých pozemků obecních při nábřeží korunního prince Rudolfa.

VI. Zpráva zemského výboru v příčině zřízení druhé budovy pro král. německé divadlo zemské.

VII. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici hlavního města Prahy za vydání zákona v příčině zřízení jatek pro Prahu a okolí.

VIII. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici městské rady Pražské, za povolení bezplatného postoupení uličního pozemku k rozšíření německého divadla zemského.

Tages-Ordnung:

I. Bericht der Budgetcommission betreffend den Abverkauf der Parcelle Nr. 244 in Košiř. II. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten betreffend Grenzregulierung zwischen den Gemeinden Braunau und Großdorf.

III.   Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten betreffend die Errichtung eines Besirks-Gerichtes und Steueramtes in Kolautschen.

IV.   Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten um Zuweisung der Gemeinde Heřmaň mit den Ortschaften Račíc und Stětic zum Gerichtsbezirke Pisek.

V. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Stadtgemeinde Prag um Bewilligung zum Abverkaufe einzelner bei dem Kronprinz Rudolfs - Quai liegenden Gemeindegründe.

VI. Landesausschußbericht betreffend die Errichtung eines zweiten Gebäudes für das deutsche Landestheater.

VII. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten Betreffend Erlassung eines Gesetzes zur Einführung des Schlachtzwanges für Prag und dessen Vororte.

VIII. Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition des Prager Stadtrathes um Bewilligung zur unentgeltlichen Überlassung eines Gassengrundes für die Erweiterung des deutschen Landestheaters.

IX. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti týkající se sloučení král. hlav. města Prahy, města Vyšehradu a obce Velkých Holešovic v obec jedinou.

X. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti v příčině prodeje plochy stavební obci města Prahy náležející, ve výměře 293° od domu č. p. 46-II. v Praze.

XI. Zpráva komise pro záležitosti zemědělské v příčině zřízení vinařské školy v Litoměřicích s vyučovacím jazykem německým a v Mělníce s vyučovacím jazykem českým. XII. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti v příčině dobývání pohledaností na obcích, okresích aneb konkurenčních svazcích cestou zákonodární.

XIII. Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici hostinských král. města Plzně za zrušení pivního krejcaru.

XIV. Zpráva petiční komise o žádosti zemské ústřední jednoty hasičské v Čechách za revisi řádu policie v příčině ohně.

XV. Zpráva petiční komise o peticích za zrušení řízení objektivního.

XVI.   Zpráva komise pro vysazování stromořadí v příčině označování povozů jménem jich majetniku.

XVII.  Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti za vyloučení obcí Křečova, Klíčová a Přehoře z posavadního svazku obecního.

IX. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten betreffend die Bereinigung der königl. Hauptstadt Prag, der Stadt Wyschehrad und der Gemeinde GroßHoleschowitz zu einer Gemeinde.

X. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten betreffend den Verkauf der der Prager Stadtgemeinde gehörigen Baufläche von 293 -Klftr. von dem Hause Nr. 46-II, in Prag.

XL Bericht der Landesculturcommission betreffend die Errichtung von Winzerschulen in Leitmeritz mit deutscher und in Melnik mit böhmischer Unterrichtssprache. XII. Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über den Landesausschußbericht betreffend die Hereinbringung von Forberungen gegen Gemeinden, Bezirke oder Concurreuzverbände im legislativen Wege.

XIII.   Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Bierwirthe in Pilsen um Aufhebung des Bierkreuzers.

XIV.   Bericht der Petittons-Commission über die Petition des Feuerwehr-Landes-Centralverbandes in Böhmen um Revision der Feuerpolizeiordnung.

XV. Bericht der Petitions-Commission über Petitionen um Aufhebung des objectiven Preßverfahrens.

XVI.    Bericht der Commission für AlleebäumePflanzung betreffend Bestimmungen über Bezeichnung der Fuhrwerke mit dem Namen ihrer Eigenthűmer.

XVII.  Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über Gesuche der Ortschaften Křečow, Klíčow und Přehoř um Ausscheidung aus dem bisherigen Gemeindeverbande.

Oberstlandmarschall: (läutet):

Die Sitzung ist eröffnet.

Sezení jest zahájeno.

Ich habe dem hohen Hause folgende Mittheilungen zu machen:

Die Geschäftsprotokolle der 11. Sitzung vom 17, October sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Wenn nichts dagegen erinnert wird, erachte ich sie für agnoscirt.

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly 11. sezení ze dne 17. října 1882 byly po čas jednacím řádem předepsaný náležitě vyloženy.

Nečiní-li se poznámky, budou považovány za schváleny.

Oberstlandmarschall: Sie sind daher agnoscirt.

Nám. nejv. marš.: Jsou schváleny.

Oberstlandmarschall: Der Landtagsabg. Herr Dr. Kučera hat sein Ausbleiben von der heutigen Sitzung durch dringende Geschäfte entschuldigt.

Nám. nejv. marš.: Pan poslanec Dr. Kučera omluvil svou nepřítomnost důležitým zaměstnáním.

Oberstlandmarschall: Bon den eingelangten Berichten des Landesausschußes sind an die Commissionen zugewiesen worden:

Nám. nejv. marš.: Zprávy zemského výboru byly přikázány takto:

Landt. --Akt. Sládek: Der Commission für Bezirks- und Gemetndeangelegenheiten wurde zugewiesen:

Zahl 205. Bericht über das Gesuch der Gemeinde Nixdorf um. Bewilligung zum Fortbezuge von Getränkeumlagen von Bier, Wein und Branntwein auf die Dauer von 15 Jahren.

Der Commission für Landesenlturangelegenheiten wurde zugewiesen:

Zahl 212. Landesausschußbericht über die Petition der Gärtner an der Ackerbauschule in Chrudim und Hracholusk, um Gleichstellung mit den übrigen definitiv angestellten Lehrern dieser Anstalten.

Der Budgetcommission Wurde zugewiesen:

Zahl 113. Landesausschitßbericht über die Rückzahlung der dem Fabrikanten I. Lauwenstein in Schmiedeberg seinerzeit gewährten Subvention

von 25. 000 fl.

Sněm. akt. Storch:

Komisi pro okresní a obecní záležitosti byly přikázány:

Čís. 250. Zpráva výboru zemského o žádosti obce Mikulášovic za povolení k dalšímu vybírání přirážek z prodeje piva, vína a kořalky na dobu 15 let.

Čís. 212. Zpráva výboru zemského o petici zahradníků při rolnických školách v Chrudimi a v Hracholuskách, aby byli, s ostatními trvale ustanovenými učiteli těchto ústavů na roveň postaveni.

Čís. 213. Zpráva výboru zemského v příčině splacení subvence 25. 000 zl., která svým časem továrníku J. Lauvensteinovi ve Šmidebergu poskytnuta byla.

Oberstlandmarschall: Im Drucke wurde verteilt:

Nám. nejv. marš.: Tiskem bylo rozdáno:

Landt. -Sekr. Schmidt:

Zahl 206. Landesausschußbericht Betreffend die Errichtung eines zweiten Gebäudes für das könig, deutsche Landestheater.

Zahl 209. Bericht der Budgetcommission über die Eingabe des Bez. -Ausschußes -Schüttenhofen in Angelegenheit des Baues der böhm. mähr, Transversalbahn,

Sněm. akt. Dr. Storch:

čís. 206. Zpráva výboru zemského v příčině zřízení druhé budovy pro král. německé divadlo zemské.

Čís. 209. Zpráva budžetní komise o žádosti okresního výboru Sušického, v příčině vystavění česko-moravské příční dráhy.

Oberstlandmarschall: Einlauf von Petitionen und deren Zuweisung an die Commissionen.

Nám. nejv. marš.: Došlé petice a jak s nimi bylo naloženo.

Sněm. akt. Dr. Storch:

Posl. pan Dr. Škarda podává petici rady kr. hl. města Prahy s dodatkem ku žádosti za spojení města Vyšehradu a obce HolešoviceBubna s Prahou v jednu obec místní.

Nejv. marš.: Komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Sněm. akt. Dr. Storch:

Posl. pan Duchek podává petici obce Dolní Kalné za donucení okresního výboru Vrchlabského, aby vystavěl spojovací silnici přes území obce Dolní Branné až na hranice obce Horní Kalné k stávající již silnici a za povolení subvence na stavbu té samé.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. akt. Dr. Storch:

Posl. pan Jos. Pražák podává petici okres. výboru v Roudnici za zavedení nuceného pojišťování proti škodám z ohně a krupobití.

Nejv. marš.: Petiční komisi.

Sněm. akt. Dr. Storch:

Posl. pan Jos. Pražák podává petici místní školní rady v Krpech za vřadění tamní školy obecné do vyšší třídy platů učitelských.

Nejv. marš.: Školní komisi.

Sněm. akt. Dr. Storch:

Posl. pan Dr. Jeřábek podává petici okres. výboru Chlumeckého, aby se zřídily a vydržovaly donucovací pracovny nákladem zemským v každém kraji království Českého.

Nejv. marš.: Komisi v příčině tuláctví

Landt. -Akt. Dr. Storch:

Abg. Herr Dr. Knoll die Petition des Lehrervereines in Karlsbad um Abänderung der §§ 26 und 39 des Gesetzes zur Regelung der Rechtsverhältnisse des Lehrerstandes an den öffentlichen Bolksschulen.

Oberstlandmarschall: Der Schulcommission.

Oberstlandmarschall: In der 11. Sitzung vom 17. Oktober laufenden Jahres haben die Herren Abgeordneten Dr. Nitsche, Salaschek und Genossen an mich eine Interpellation des Inhaltes gerichtet, ob der Landesausschuß beabsichtige, das Gesuch um Subventiontrung einer für den Süden des Landes bestimmten Ackerbauschule, welche durch den land- und forstwirthschaftlichen Berein in Budweis im eigenen Namen sowie im Namen Vieler Interessenten vorgelegt wurde, dem versammelten Landtage vorzulegen oder nicht, und im letzteren Falle, welche Gründe sein Verhalten Bestimmte.

Ich habe die Ehre, diese Anfrage im Folgenden zu beantworten: Der Landesausschuß hat betreffend das am 18 April laufenden Jahres vom land- und forstwirthschaftlichen Bezirksvereine in Budweis überreichte Gefuch um Subventionirung einer baselbst zu errichtenden Ackerbauschule mit deutscher und Böhmischer Unterrichtssprache in Seiner am 3. Oktober laufenden Jahres abgehaltenen Sitzung beschlossen, auf die beabsichtigte Errichtung dieser Ackerbauschule vorläusig nicht einzugehen und hievon den Bezirksausschuß in Budweis mit dem Beifügen in Kenntniß zu setzen, daß der Landesausfchuß nicht in der Lage ist, das Bezügliche Subventionirungsgesuch dem hohen Landtage vorzulegen.

Die Gründe dieses Beschlusses sind nachstehende:

Aus dem mit diesem Gesuche vorgelegten Präliminare ist ersichtlich, daß in dieser Ackerbauschule mit den Institutswirthschaften die Praxis verbunden werden soll.

Nachdem aber das vom Landesculturrathe zur Berathung der Reorganisation der gesammten landwirtschaftlichen Unterrichte im Landesculturrathe niedergesetzte Comite in feinen vom Landesculturausschuße zum Beschluße erhobenen Anträgen den Grundsatz der vollständigen Trennung der Theorie und Praxis aufgestellt hat, demgemäß die Institutswirthschaften bei den landwirtschaftlichen Lehranstalten zu entfallen hätten, erfcheint es unzulässig, Beim hohen Landtage die Subventionirung einer neu zu gründenden Ackerbanschule zu Befürworten, infolange die Ergebnisse der beim Landesculturrathe gepflogenen Berathungen dem Landesausschuße nicht vorliegen und insolange der hohe Landtag nicht über die prinzipielle Borlage einen Beschluß gesasst hat, ob und wie weit Änderungen an den Bisherigen, vom Landesculturrathe am 13. April 1867 beschlossenen Grundsätzen über die Errichtung landwirthschaftlicher Fachschulen in Böhmen einzutreten haben werden.

Nám. nejv. marš.: V 11. sezení dne 17. října učinili páni poslanci Dr. Nitsche, Salaschek a soudr. kJ. J. nejv. maršálkovi zemskému dotaz toho obsahu, má-li výbor zemský úmysl předložiti slavn. sněmu žádost, kterou hospodářský a lesnický spolek v Budějovicích jménem svým a jménem jiných účastníků podal, aby poskytnuta byla subvence rolnické škole, jež v jihu země té zříditi se má, či není-li toho úmyslu.

V posledním případě táží se podepsaní, jaké jsou důvody toho jednání.

J. J. nejv. pan maršálek zemský odpovídá na tento dotaz takto:

Za příčinou žádosti podané dne 18. dubna t. r. od hospodářského a lesnického spolku okresního v Budějovicích, aby byla poskytnuta subvence rolnické škole s vyučovacím jazykem německým a českým, jež se tam zříditi má, usnesl se výbor zemský v sezení svém dne 3. října, že prozatím nepřistoupí k zamyšlenému zřízení rolnické školy této a že o tom věděti dává okresnímu výboru v Budějovicích dokládaje, že zemskému výboru není možno, žádost za subvenci zemskému sněmu předložiti.

Usnešení toto zakládá se na důvodech následujících:

Z rozpočtu, jenž byl předložen spolu se žádostí, jde na jevo, že s touto rolnickou školou spojeno má býti polní hospodářství k udílení praktického vyučování.

Ježto ale komité, jež zemědělskou radou zvoleno bylo pro reorganisaci veškerého vyučování v zemi, v návrzích přijatých od výboru zemědělské rady hájilo zásadu úplného odloučení theorie od praxe, podle kteréž zásady polní hospodářství při učilištích hospodářských vůbec měly by přestati, není možno při slav. sněmu přimlouvati se za subvenci rolnických škol, jichž zřízení se zamýšlí, pokud výsledky porad, jež se při zemědělské radě konají, výboru zemskému nebudou známy a pokud se slavný sněm neusnese o předběžné otázce zásadní, zdáli a jakou měrou nastoupiti mají změny, pokud platí usnesení ze dne 13. dubna 1867 schválených pravidel o zřizování hospodářských odborných škol v království Českém.

Oberstlandmarschall: Ich Bitte zur Kenntniß zu nehmen, daß die Budgetcommission morgen am 22. Oktober um 10 Uhr Vormittags eine Sitzung hält.

Nám. nejv. marš.: Budžetní komise bude odbývati zítra 22. října o 10. hod. dop. sezení.

Oberstlandmarschall: Die Herren von der Landesculturcommisston werden nach Anshebung der heutigen Sitzung zu einer Sitzung geladen.

Nám. nejv. marš.: A páni členové komise pro zemědělství zvou se k sezení dnes po zasedání slavného sněmu.

Oberstlandmarschall: Die Commission zur Berathung über das Heimatsgesetz hält morgen am 22. Oktober um 9 Uhr Vormittags eine Sitzung.

Nám. nejv. marš.: Komise pro zákon domovský bude odbývati zítra o 9. hod. dop. sezení.

Oberstlandmarschall: Der Obmann jener Commission, welche die Übergabe des Set. Wenzelsarchives zu berathen hat, hat sich zum Worte gemeldet; ich ertheile dem Landtagsabgeordneten Baron Malowetz das Wort.

Abg. Bar. M a l o w e tz: Die Commission, die mit der Berathung über die Übergabe des Wenzelsarchives an das Landesarchiv betraut wurde, hat ihre Berathung beendet und ich stelle als Obmann dieses Commission gemaß § 47 der Geschäftsordnung den Antrag, der hohe Landtag Wolle beschließen, daß von der Drucklegung dieses Berichtes Umgang genommen werde und begründe dies damit, daß diese Angelegenheit sich Schon seit Jahren hinzieht und es sehr erwünscht wäre, wenn sie ihrem Ende zugeführt würde und daher bei der voraussichtlich kurzen Dauer der Landtagssession noch in dieser Session zur Berathung käme.

Sněm. sekr. Schmidt: Pan předseda komise pro záležitosti svatovácslavského archivu činí návrh, aby zpráva této komise, která právě byla ukončena, mohla býti předložena a dána slavnému sněmu, aniž by byla dána do tisku, aby ještě v tomto zasedání přišla k vyřízení.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo se nehlásí. )

Ich bitte diejenigen Herren, die dem Antrage Zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím, aby ti pánové, kteří s návrhem tím souhlasí, pozdvihli ruku. (Stane se. )

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Přejde se k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Und zwar der erste Gegenstand ist der Bericht der Budgetcommission, betreffend den Abverkauf der Parzelle Nr. 244 in Košíř.

Nám. nejv. marš.: Prvním předmětem dnešního denního pořádku jest zpráva budžetní komise, týkající se prodeje č. parc. 244 v Košířích.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist der Landtagsabgeordnete Graf Max Zedtwitz.

Berichterstatter Graf Max Zedtwitz:

Hoher Landtag !

Der Gegenstand des Antrages der Berichterstattung ist der Abverkauf einer Parzelle von den

zu den Landesgütern gehörigen Grundstücken in der Gemeinde Košíř.

Diese Parzelle Nr. 244, im Ausmaße von 1200 Qu. -Klftr., liegt auf der äußersten Grenze der Gemeinde selbst gegen Motol zu und ist ein vollständig steriles und aus Felsen bestehendes Grundstück.

In demselben befindet sich nur eine kleine Fläche, welche ein Lehmlager enthält, und aus diesem Grunde hat der angrenzende Ziegeleikesitzer eine Offerte an Die Landesgüterdirektion eingebracht, diesen für die Landesgüter völlig extraglosen Grund zu acquiriren.

Die Verhandlungen haben zum Abschluße geführt und es erbietet sich dieser Ziegeleibesitzer Diese Parzelle im Ausmaße ton 1200 Du. -Klftr. um den Preis von 190 fl. anzulaufen.

Nachdem dies eine ganz genügend gute Verwerthung des an und für sich werthlofen Grundes ist, hat die Budgetcommission keinen Anstand genommen, dem Antrage des Landesausschußes zuzustimmen und stellt demnach den Antrag:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Der Landesausschuß wird ermächtigt, die zu den Landesgütern gehörige, in der Gemeinde Košíř gelegene Parzelle Nr. 244 im Ausmaße von 1200 Qudr. -Klaft. oder 43*87 Ar um den Preis von 190 fl. su veräußern.

Sněm. akt. Dr. Štorch: Komise budžetní činí návrh:

Slavný sněme račiž se usnésti takto: Zemskému výboru dává se moc, aby dílec pozemku č. 244 ve výměře 1200 čtv. sáhů čili 43*87 arů ležící v Košířích a náležející k statkům zemským prodal za tržní cenu 190 zl.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo se nehlásí. )

Ich bitte diejenigen Herren, die dem Antrage zustimmen, die Hand zu erheben.

Prosím, aby ti panové, kteří s návrhem tím souhlasí, pozdvihli ruku. (Stane se. )

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten, betreffend die Grenzregulirung zwischen den Gemeinden Braunau und Großdorf.

Nám. nejv. marš.: Následuje zprava komise pro okresní a obecní záležitosti v příčině upravení hranic mezi obcemi Broumovem a Grossdorfem.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter ist der Ldt. -Abg. Dr. Funke,

Ldtg. -Abg. Dr. Funke:

Hoher Landtag!

Der umständliche Bericht über den vorliegenden Gegenstand ist bereits im Drucke vertheilt worden, und dieser Umstand gestattet mir wohl, mich auf eine möglichst kurze Darstellung des Gegenstandes zu beschränken, die (Gemeindevertretung Braunau hat bas Ansuchen gestellt, daß ein unmittelbar an die Stadt Braun au angrenzender, der Gemeinde Großdorf Zugemessener und durch die Eisenbahn begrenzter, größerer Grundcomplex aus dieser Gemeinde ausgeschieden und der Stadtgemeinde Braunau zu getheilt werde. Die Gründe, welche die Stadtgemeinde Braunau, Beziehungsweise die Gemeindevertretung für diese angesuchte Ausscheidung und Zuteilung zur Stadtgemetude Braunau anführt, sind im Wesen folgende:

Es wird hervorgehuben, daß sich auf diesem Grundcomplexe ein größeres Fabrikserablissement befindet, und daß die zahlreiche Arbeiterbevötkerung dieser Fabrik die städtischen Schulen, Anstalten und Institute benützt, ohne daß jedoch von der Fabrik ein Beitrag zu den Gemeindeumlagen geleistet würde, ferner fei dieser Grundcomplex eine einzige Area, auf welche sich die Stadtgemeinde Braunau in ersprießlicher Weise ausbreiten könnte. Von der Gemeinde Großdorf werden die Vorschriften der Bauordnung nicht hinreichend befolgt und die Gemeinde Großdorf fei nicht in der Lage allen jenen Anforderungen zu entsprechen, welche die Regulirung der Stadt mit sich Bringt. Die Gemeinde Großdorf hat sich mit diesem Begehren der Stadtgemeinde Braunau nicht für einverstanden erklärt, hat die von der Stadtvertretung Braunau geltend gemachten Gründe in Abrede gestellt und die Bezirksvertretung in Braunau hat ihre Einwilligung zu dieser Abtretung gleichfalls nicht erteilt.

Die Commission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten mußte in erster Linie sich die Frage vorlegen, ob, nachdem es sich hier um eine Angelegenheit des öffentlichen Interesses handelt, wirk sich öffentliche Rücksichten so zwingender Natur vorwalten, um diese angesuchte Aenderung der Grenzen gerechtfertigt zu finden, und in dieser Richtung hin konnte die Gemeinde-Commission trotz der eingehendsten und sorgfältigsten Prüfung des ganzen Gegenstandes sich nicht zu dem Antrage, zu dem Ausspruche veranlaßt finden, daß dermalen öffentliche Rücksichtwen so zwingender Natur vorliegen, um eine Aenderung der Grenzen zwischen den beiden Gemeinden, Beziehungsweise die Zutheitung eines so großen Grundcomplesex zur Stadtgemeinde Braunau für gerechtfertigt zu halten.

Andererseits hat sich die Commission nicht verhehlt, baß in Zukunft möglicherweise derartige öffentliche Rücksichten eintreten könnten, um dann einen Antrag in dieser Richtung zu rechtfertigen.

Zudem ist hervorzubeben, daß zwischen den Beiden Gemeinden seit längerer Zeit auch Unterhandlungen gepflogen worden sind.

Die Stadtgemeinde Braunau hat sich zu einer Cutschädigung im Betrage von 1000 fl. bereit erklärt und hat bis auf die jüngste Zeit diese Entschädigung als einen ausreichenden Ersatz Bezeichnet.

Erst vor wenigen Tagen, nachdem die Commission ihre Berathungen Bereits geschlossen und den diesbezüglichen Antrag gestellt hatte, ist von Seite der Stadtgemeinde Braunau eine Petition eingetroffen, in welcher hervorgehoben wird, daß sie nunmehr Bereit sei, in Berücksichtigung aller Umstände und Verhältnisse und in Berücksichtigung des Umstandes, daß sie den fraglichen Grundcomplex, welcher nunmehr auf eine Area Von 50 Joch, 546 Quadr. -Klstr. abgegrenzt ist, bringend benöthige, den Antrag zu stellen, der Gemeinde Großborf eine Entschädigung von 2500 fl. zu leisten. Selbstverftändlich konnte dieser Antrag der Stabtgemeinde Braunau die Anschauung und das Votum der Gemeindecommission nicht mehr ändern. Jedoch hat gerade bieser Umstaud die Anschauung der Commission Bestätigt, daß es wünschenswerth und im Interesse der beiben Gemeinden gelegen sei, in dieser Angelegenheit, die nun schon seit mehreren Jahren dauert, eine gütliche Vereinbarung zu treffen, und in dieser Richtung hin hat die Commission auch einen diesbezüglichen Antrag schon früher zu stellen sich erlaubt.

In Erwägung dieser von mir nur kurz dargestellten Verhältnisse und Umstände stellt die Commission für Bezirks- und Gemeindeaugelegenheiten den Antrag:

Der hohe Landtag wolle Beschließen:

1.      Es sei über das Ansuchen der Stadtgemeinde Braunau um Ausscheidung eines Grundcompleres von 50 Joch 546 Quadr. -Klstr. aus dem Gebiete der Gemeinde Großdorf und Zutheilung dieser Area zu dem Gebiete der Gemeinde Braunau dermalen zur Tagesorbnung überzugehen.

2.   Der Landesausschuß werbe ausgesordert, in dieser Angelegenheit der angesuchten Grenzänberung neuerliche Erhebungen zu pflegen und weitere Verhandlungen einzuleiten.

Sněm. akt. Dr. Storch: Komise pro obecní a okresní záležitosti činí návrh:

Sl. sněme račiž se usnésti takto: 1. O žádosti obce města Broumova, aby území mající výměru 50 jiter 546 čtv. sáhů z obvodu obce Grossdorfu bylo vyloučeno a

k obvodu městské obce Broumovské přiděleno, přechází se na ten čas k dennímu pořádku; 2. zemskému výboru ukládá se, aby v této záležitosti konal nové vyšetření a zařídil další vyjednávání.

Ober st landmarschall: Zu diesem Verhandlungsgegenstande haben sich zum Worte gemeldet: die Hrn. Dr. Skarda, Dr. Rofer und Hr. Kopper.

Pan poslanec Dr. Škarda má slovo. Přís. zem. výb. Dr. Škarda:

Slavný sněme!

Ačkoliv záležitost, která právě byla přednešena, zdá se býti jenom místní důležitosti. přece se ve zprávě o ní podané jedná o důležitých zásadách, tak že vidím toho potřebu, abych vyznačil stanoviště, které zemský výbor v té záležitosti zaujal. Nejprvé se jedná o otázku, kdo jest příslušný, aby rozhodoval v této záležitosti, a tu byl výbor zemský toho mínění, že sám příslušným jest, aby v té záležitosti rozhodoval, a sice opíral se zde o slova zákona. O tom, pod jakými výminkami lze rozloučiti spojené obce aneb části její, jedná obecní zřízení v čl. 3. a. 4. a ustanovuje čl. 3. takto (čte):

"Obce, které dle zákona daného ze dne 17. března 1849 spojeny byly s jinými v obec jednu, mohou po vyslyšení zastupitelstva okresního zákonem zemským zase rozloučeny býti, a každá z nich může se státi obcí místní o sobě, když má takové prostředky, aby vyplnila závazky, které jí z působnosti přenešené vycházejí. Nežli se však obec některá takto rozloučí, potřebí, aby se dokonale ustanovilo, jak se mají rozděliti jmění a statky společné a též společná břemena, a do které obce mají příslušníci obce náležeti.

Pod těmitéž výminkami může se obec místní také kromě případností vytčených zákonem zemským rozděliti na dvě neb více místních obcí. "

Zde se tedy jedná o případy, kde se celé osady oddělí z obce, při které byly přiděleny.

O případu, když se neoddělí celé osady, nýbrž jen čásť jejich, jedná čl. 4. a zde se praví: "Pakli by se v mezích některé obce místní stala změna taková, že by tím obec nepřestala býti obcí o sobě, potřebí k tomu povolení zastupitelstva okresního a kromě toho prohlášení se strany místodržitelství, že proti tomu z příčin veřejných nic není na závadu. "

Zde tedy zákon nevyhledává, jako v případu prvním se stalo, usnesení sněmu, nevyhledává, aby vydán byl zákon. On uznává, že potřebí jenom, aby okresní zastupitelstvo o tom se usneslo a místodržitelství se prohlásilo, že

z příčin veřejných není proti tomu žádné námitky.

Že slavný sněm sám mezi těmito dvěma případy dělal důležitý rozdíl, ukázal také při tom, když se jednalo o zákonu, který později byl vydán, dne 26. listopadu 1874. neb tam právě dal moc zemskému výboru, aby ve srozumění s c. k. místodržitelstvím dával povolení k rozdělení jednotlivých osad. O případu druhém se nezmínil, z čehož jest patrno, že neviděl žádné příčiny, aby také o tom vydán byl zákon. Mohlo by se jenom namítati, že mluví se zde jen o okresním zastupitelstvu a nikoliv o zemském výboru, avšak zde máme i jiné ustanovení, zejména čl. 97 obec. zřízení, kde také jisté záležitosti odkazují se k rozhodnutí okresnímu zastupitelstvu a přece nebude nikdo o tom pochybovati, že když zaležitosti ty jsou podány v cestě stížnosti zemskému výboru, tento jest příslušným, aby o nich konečně rozhodl. Co platí o jednom případu, platí i o druhém, a to tím více, poněvadž dle zákona ze dne 25. července 1864 a dle ustanovení ostatních zemský výbor rozhoduje konečně o všech stížnostech proti rozhodnutním okresního zastupitelstva.

Mám tedy za to, že zemský výbor docela stojí na půdě zákona, když se má za příslušna, aby v této záležitosti rozhodl. Že však přes toto své mínění předložil záležitosť tuto sl. sněmu, má příčinu tu, že c. k. místodržitelství vykládalo si čl. 4. v ten spůsob, že jakmile okresní zastupitelstvo nesouhlasí, aby takové oddělení jednotlivých pozemků se stalo, třeba k tomu zemského zákona. Zemský výbor při takovém náhledu c. k. místodržitelství nechtěl si sám osobovati rozhodnutí a předložil záležitost tu sl. sněmu, aby sám o tom usnešení učinil. Bylo ovšem k přání, aby sl. komise, když o té věci jednala, byla o té principielní otázce učinila příslušný návrh; to se však nestalo, a mně zbývá jen, abych konstatoval mínění zemského výboru u věci té.

Další zásada, o kterou jde v této záležitosti, jest, zda-li v případě, kde se má rozhodovati podle čl. IV. o tom, mají-li některé pozemky od jedné obce přiděleny býti k druhé, jedná se o práva soukromá čili o práva veřejná. Pan zpravodaj označil, že komise je toho mínění, že se zde jedná o právo veřejné, a s tím souhlasí úplně zemský výbor; ale pan zpravodaj přece přidal ve své přednášce, že se jedná o náhradu, kterou jedna obec chce dáti druhé, a tu se mi podobá, že jakmile se pohybujeme na půdě veřejného práva, o takové náhradě nemůže být ani řeči, jinak bychom učinili praecedens, které by mohlo míti neblahé následky. Pánové, v každém zasedání sl. sněmu jedná se o vyloučení nějaké obce z jednoho okresu do druhého;


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP