Úterý 24. září 1878

Stenografische Berichte

des

böhmischen Landtages.

Erste Jahres-Session.

1878.

Stenografické zprávy

sněmu Českého.

První zasedání.

1878.

Prag, 1878.

Aus der Statthalterei-Buchdinckerei.

Stenographischer Bericht

über die

I. Sitzung der ersten Jahres-Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1878, am

24. September 1878,

Stenografická zpráva

o

I. sezení prvního výročního zasedání sněmu Českého z roku 1878, dne 24. září 1878.

Inhalt:

Bekanntgabe der Ernennung Sr. Durchlaucht des Fürsten Carlos Auersperg zum Oberstlandmarschall.

Angelobung des Oberstlandmarschalls.

Ansprachen des Oberstlandmarschalls und des Statthalters.

Eröffnung des Landtages.

Erklärung einer Erklärung von 81 Abgeordneten durch den Abgeordneten Herrn Dr. Brauner.

Präsidialmittheilungen.

Wahlberichte.

Obsah:

Oznámení jmenování J. J. knížete Karla Auersperga

nejvyšším maršálkem zemským. Složení slibu nejvyššího maršálka. Proslovení nejv. maršálka a místodržitele. Zahájení sněmu. Čtení osvědčeni 81 poslanců podané poslancem drem.

Braunerem. Sdělení praesidiální. Zprávy o volbách.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Anwesende: Die beschlußfähige Anzahl von Abgeordneten.

Am Regierungstische: Seine Excellenz der k. k. Statthalter Philipp Weber Freiherr von Ebenhof und der Statthalterei-Vicepräsident Ritter von Grüner.

Beginn der Sitzung: 12 Uhr 20 Min. Nachmittags.

Předseda: Jeho Jasn. nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomni: Poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. kr. místodržitel svob. pán Weber z Ebenhofu a náměstek jeho rytíř Grünor.

Začátek sezení: 12 hodin 20 min. odpoledne.

J. Exc. c. kr. místodržitel svob. p. Weber: (Shromáždění povstává).

Jeho cís. král. Apošt. Veličenství ráčilo nejvyšším rozhodnutím, daným dne 23, záři tohoto roku jmenovati J. J. knížete Karla Auersperga nejvyšším maršálkem zemským království Českého.

Mám čest představiti Jeho Jasnost slavnému sněmu a žádám jej, aby zasedl na křeslo své.

Ich bitte Euer Durchlaucht die vorgeschriebene Angelobung zu leisten.

Statthaltereirath Ritter v. Grüner: Als Oberstlandmarschall werden Euer Durchlaucht Sr. Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung der Pflichten in die Hände des Herrn Statthalters an Eides statt geloben.

O b e r s t l a n d m a r s ch a l l: Ich gelobe.

Hoher Landtag! Durch die Gnade Sr. Majestät des Kaisers und Königs bin ich wieder in der angenehmen Lage, Sie, m. H. Abg. von dieser Stelle aus zu begrüßen, was mit ber erhebenden Genugthuung geschieht, daß der Erfolg der Wahlen den ungeftörten Fortgang der verfassungsmäßigen Wirksamkeit sichert, welche Gesetzlichkeit, Frieden und Eintracht bedeuten soll und der Hoffnung für eine ungetrübte gedeihliche Zukunft unseres theueren Vaterlandes Raum gibt.

Vítám Vás páni poslanci. Radostí jest patřiti na zástupce země, kteří se zde shromáždili, by svorně a v lásce k vlasti závodíce, působili pro obecné blaho a napomáhali ke zdaru a rozkvětu té krásné země, již s hrdostí svou vlastí nazývám.

Gern hätte ich die Aufgabe, welche mit der Würde verknüpft ist die ich zu bekleiden die Ehre habe, in den Händen junger frischer Kräfte gesehen, doch habe ich nicht gezögert, dem kaiserlichen Rufe zu solgen, weil mein Bemühen stets darauf gerichtet war, dem A. h. Vertrauen zu entsprechen und weil mich der Gedanke leitete, baß ich Wohl noch in der nächsten Zeit dem Lande ersprießliche Dienste leisten könnte, wobei mir Ihre wohlwollende Unterstützung und Ihr kräftiger Beistand gewiß nicht sehlen würde.

Es liegt mir eine Kundgebung als unabweisliche Pflicht ob, und dies ist hier in voller Oessentlichkeit dem abtretenden Landesausschuße meine wärmste Anerkennung auszusprechen und Zeugenschaft abzulegen, daß dessen Mitglieder in gewissenhafter Erfüllung Ihres Mandates Unparteilichkeit und Rechtssim mit aller Sorgfalt gewahrt, das allgemeine und das Privatrecht in gleichem Maße geschützt haben, daß ihre aufopfernde Thätigkeit dem Wohle und Gedeihen des Königreiches und seiner Angehörigen mit der Liebe treuer Söhne des Landes gewidmet war und daß das Wirken dieses Landes-Ausschußes ein mustergiltiges Borbild abgibt für den wahren Nutzen und den moralischen Werth der Thätigkeit, eines autonomen Organes. (Bravo!)

Ein Ereigniß leuchtet wie ein heller Stern an unserem Horizonte, es ist der Aufenthalt, den der durchl. Erzherzog Kronprinz Rudolf hier in diesent Königreiche genommen hat. (Bravo!)

Der herzliche Empfang, der Höchstdessen Eintritt in das Land überall begleitete und der feierliche und freudige Empfang, den die Hauptstadt Prag bereitet hat, kennzeichnete schon, wie sehr die Herzen der treuen Böhmen von dynastischer Anhänglichkeit erfüllt, dem Herrscherhause innig ergeben sind und ich bin im vollen Rechte, auch in diesem Saale der allgemeinen loyalen Freude Ausdruck zu geben, welche das Land und seine Vertretung über dieses beglückende Ereigniß empfinden, (Bravo! Bravo!) und Unserem allergnädigsten Monarchen den wärmsten Dank dafür entgegenzubringen, daß Er geruht hat, dem Lande die Auszeichnung zu Theil werden zu lassen, daß der allverehrte Kronprinz hier verweile, womit die willkommene Gelegenheit geboten ist, mit der Darlegung huldigender Anhänglichkeit für den Sohn, dem Vater in treuer Ergebenheit zu huldigen (Bravo!), in welchen. Gefühlen das Königreich Böhmen und sein Landtag unwandelbar verharrt. (Bravo!)

Von ber frendigsten Dankbarkeit beseelt, rufen wir einstimmig: Hoch lebe unser allergnädigster Kaiser und König!

Sláva našemu císaři a králi!

(3malige Hoch- und Slávarufe. )

Se. Exc. der Hr. Statthalter hat das Wort.

Se. Exc. der Hr. Statthalter: Ich erlaube mir den h. Landtag im Namen der Regierung zu begrüßen. Ebenso wie das h. Haus das schöne Ziel verfolgen wird, die wahre Wohlfahrt unseres theueren Vaterlandes nach allen Richtungen hin zu fördern, ebenso werde auch ich in dem mir durch die Gnade Sr. Maj. des Kaisers übertragenen Amte alle meine Kräfte anwenden, um den betreffenden Wünschen des h. Hauses zu entsprechen und werde mich glücklich schätzen, mit denselben dem h. Hause entgegenzukommen.

Oberstlandmarschall: Der Landtag ist eröffnet.

Sněm jest zahájen.

Poslanec p. dr. Brauner má slovo.

Pan dr. Brauner: Slavný sněme!

Vzácný pane zemský maršálku!

Od 81 poslance z okresů jak městských, tak i venkovských obcí českých jsem zmocněn, abych zde přednesl osvědčení, které má účel, aby zde před slavným shromážděním před veškerým českým národem osvědčilo a ospravedlnilo naše zvláštní postavení, pod kterým a ve kterém my do toho slavného sněmu vstupujeme

Toto osvědčení zní následovně:

"Již v prvním zasedání sněmu svolaného dle nejvyššího patentu ze dne 26. února 1861 ohradili se všichni zástupci národnosti české proti zkrácení samosprávy země, jež odporuje i historickému právu tohoto království, ba i samému neodvolatelnému diplomu ze dne 20. října 1860. Zároveň ohradili se proti nespravedlnosti volebního řádu, kterýmž přirozená česko-slovanská nečinná země uvedená na sněme umělým spůsobem v menšinu, doloživše: "že sněmu, pokud spočívá na řečené ústavě i v tomto volebním řádu nepřiznávají moci měniti cokoli v poměrech země na újmu práv její.

Ohrady a protesty stejného smyslu položili zástupci národa českého i potom po každé, kdykoli proveden měl býti veřejný akt, týkající se řečených práv země, zejména učinili tak ve své deklaraci ze dne 28. srpna 1868 dané, když bez slyšení slíbeného "stejně závažného hlasu" království Českého měla býti říše rozdvojena a království České vtěleno do nově stvořeného státu cislajtánského. Přes všechny snahy zástupců národa českého na sněmu i mimo sněm nebyl volební řád dosud opraven, předloha opravy volebního řádu sněmu českému z nejvyššího nařízení slíbená nebyla dosud předložena aniž usnešení sněmu z roku 1871 schváleno a opravy státoprávní zaručené národu českému královským poselstvím ze dne 12. září 1871 nebyly posud provedeny. Když pak mimo jiná zkrácení práv zemských roku 1872 při zjevné podpoře vlády provedeny obecné volby sněmovní pomocí chabrusu a všelikých kroků protizákonných, oznámili všichni poslanci národnosti české, že nevstoupí clo sněmu sestaveného na základe takovém. Nebyly sice všecky toho následky odčiněny, avšak perioda onoho sněmu došla a sněm sestaven volbami novými.

My zástupcové národa českého, representující většinu obyvatelstva této země, vstupujíce do sněmu nově zvoleného, pokládáme za svou povinnost k vlasti a národu svému vysloviti především, že trváme při všech zmíněných ohradách a protestech, které předchůdci naši vyslovili, dokládajíce, že sněmu, pokud je složen na základě volebního řádu vůbec nespravedlivého a zvláště národnosti české velice křivdícího, nepřiznáváme práva měniti cokoli na újmu samosprávy tohoto království, která je založena na smlouvách státních, jakož i na přirozeném a historickém právu sebe určení. Přejíce sobě jako vždycky tak i podnes shodu s německými krajany našimi na. základě nového práva a úplného ústavního zabezpečení zájmů národních obou kmenů zemských, vstupujeme do sněmu, abychom zkusili, dojdou-li v něm smířlivé úmysly naše úspěchu, jsouce té náděje, že Jeho Veličenstvo nejmilostivější král náš do své rady povolá konečně muže, jenž by prostřednictvím nestranným spůsobili onen panovníkem naším žádaný smír mezi národy, jehož říše v nynější vážné době tak velice potřebuje. " Následuje 81 podpisů.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem hohen Hause folgende Mittheilungen zu machen. Nach der Geschäftsordnung haben bis zur erfolgten Wahl des Verifikationsanschußes, welche erst nach Konstituirung des hohen Landtages vorgenommen werden kann, die neun jüngsten der anwesenden Landtagsmitglieder die im §. 6 der Geschäftsordnung bezeichneten Geschäfte provisorisch zu über nehmen. Als jüngste Mitglieder sind benannt werben die Herren Ritter von Daubek, Emanuel Freiherr von Ringhoffer, Johann Freiherr von Mladota, Dr. Kiemann, Dr. Gintl, Dr. Zunterer, Dr. Zátka, Dr. Celakowský und Dr. Krofta. Für die heutige Sitzung ersuche ich Herrn Johann Freiherr von Mladota, Dr. Kiemann, Dr. Celakowský die Verifikationsfunktionen zu übernehmen.

Sněm sekr. Schmidt: Pokud výbor verifikační není zvolen, kterážto volba může býti vykonána, až slavný sněm. bude konstituován, má dle jednacího řádu devět nejmladších členů přítomných převzíti prozatím práce výboru verifikačního v § 6. jedn. řádu naznačené.

Co nejmladší poznamenáni byli sl. praesidiu pánové: ryt. Doubek, svob. pán Ringhoffer Emanuel, svobodný pán Mladota ze Solopisk, pan Dr. Kiemann, Dr. Gintl, Dr. Zunterer, Dr. Zátka, Dr. Čelakovský a Dr. Krofta.

Žádají se pp. Jan svob. pán ze Solopisk, Dr. Kiemann a Dr. Čelakovský, aby pro dnešní sezení převzali úřad verifikatorů.

Oberstlandmarschall: Nach einer dem h. Landesausschuß-Präsidium seitens des Univerfitätsrektors gemachten Mittheilung ist der k. k. ordentl. Professor der Geburtshilfe für Ärzte, Hr. Dr. Johann Streng als Rector magnificus der Karl-Ferdinands-Universität für das Studienjahr 1878-79 gewählt und bestätigt worden und zählt daher zu den Virilstimmen dieses hohen Hauses.

Snem. sekr. Schmidt: Praesidiu výboru zemského bylo od rektorátu university sděleno, že c. k. řádný professor porodnictví pro lékaře p. Dr. Jan Streng za rektora magnifica university Pražské na rok studijní 1878-1879 byl zvolen a potvrzen. Náleží tudíž k členům sněmovním, kteří mají hlas virilní.

Oberstlandmarschall: Bon den in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzentwürfen haben die a. h. Sanktion erhalten:

1.   Der Gesetzentwurf, betreffend die Wirkungslosigkeit der zur Sicherstellung der Grundentlastungskapitalien haftenden bücherlichen Eintragungen.

2.   Der Gesetzentwurf, womit 28 Gemeinden die Bewilligung zur Einhebung von Gebühren für die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatsverband ertheilt wird.

3.    Landtagsbeschluß, betreffend die Abänderung der §§. 5, 6 und 28 des Statutes der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

4.    Gesetzentwurf, womit mehreren Ortschaften die Trennung aus dem bisherigen Gemeindeverbande und Konstituirung zu selbsttändigen Gemeinden ertheilt wird.

5.    Gesetzentwurf, womit der Stadtgemeinde Prag die Bewilligung zur Veränßerung einzelner Gemeindegrundstücke, dann einiger Bauplätze auf ehemals fortifikatorischen Gründen ertheilt wird.

6. Gesetzentwurf, betreffend die Bewilligung für mehrere Gemeinden zur Einhebung von Getränkennilagen.

7. Landtagsbeschluß, betreffend die Landesumlage für das Jahr 1878.

8. Gesetzentwurf, betreffend die Abäuderung des §. 7, Punkt 30 und 50 der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen.

9.    Gesetzentwurf, betreffend die Erfordernisse der Beschlußfassung über Abänderung der Bestimmungen der Landtagswahlordnung.

10.    Gesetzentwürfe, betreffend Ausscheidungen:

a)   der Gemeinden Nebahan und Jelenka aus dem Bezirksvertretungsgebiete: Nettolitz und Zuweisung zum Bezirke Prachatic;

b)   Zuweisung der Ortsgemeinde Ratenic aus dem Bezirksvertvetungsgebiete Kauřim zu jenem von Poděbrad;

c)   der Ortsgemeinden Krimlov aus dent Bezirksvertretungsgebiete Kauřim zum Bezirke Schwarzkostelec, dann

d)   der Ortsgemeinden Mezleč und Brzic aus dem Bezirksvertretungsgebiete Königinhof zu jenem von Böhmisch-Skalic;

e)    Gesetzentwurf, betreffend die Ausfcheidung mehrerer Gemeinden aus dem Bezirksvertretungsgebiete Unhoscht und deren Bereinigung zu einem hesonderen Bezirksvertretungsgebiete mit dem Amtssitze in Kladno.

11.    Gesetzentwurf, betreffend die Ausscheibung von Gemeinden aus den Bezirksvertretungsgebieten Polna und Deutschbrod und deren Bereinigung zu einem besonderen Bezirksvertretungsgebiete mit dem Amtssitze in Stecken.

Sněm. sekr. Schmidt: Ze zákonitých usnesení posledním sněmem navržených došla nejvyššího potvrzení.

1.   Osnova zákona v příčině neplatnosti knihovních záznamů ku zjištění jistin vyvažovacích;

2.   osnova zákona, kterým 18 obcím povoleno vybírati poplatek za udílení práva domovského;

3.   usnesení sněmovní v příčině změny čl. 5., 6. a 28. stanov pro hypot. banku království Českého;

4.    osnova zákona, kterým povoleno více místům, aby z dosavadního svazku obecního se vyloučily a co obce o sobě se ustavily;

5.   osnova zákona, kterýmž se dává obci města Prahy dovolení, aby prodat mohla některé pozemky obecní a některá stavební místa na někdejších pozemcích fortifikačních;

6. osnova zákona, kterýmž uděleno povolení více obcím k vybírání přirážek z nápojů;

7.   usnesení sněmovní o přirážkách zemských na rok 1878;

8.   osnova zákona v příčině změny § 7. odst. 30. a 50. ř. voleb, do sněmu království Českého;

9.   osnova zákona o podmínkách usnesení se sněmu v příčině změn ustanovení řádu o volbách na sněm zemský;

10. osnova zákona o vyloučení obcí a sice: a) Jelenky a Nebahova z obvodu okr. zastupitelstva Netolického a přidělení k okresu Prachatickému. b) Přidělení místní obce Ratenic z obvodu okr. zastupitelstva Kouřimského k okresu Poděhradskému.

c)  O připojení obce místní Krymlova z obvodu okresního zastupitelstva Kouřimského k okr. Černokosteleckému.                                      

d)  Místní obce Mezleče a Brzic z obvodu okr. zastupitelstva Králové-Dvorského k okresu Česko-Skalickému.                                         Dále:                                                          

e)  Osnova zákona v příčině vyloučení více obcí i z obvodu okr. zastupitelstva Únoštského a spojení jich v jeden obvod okr. zastupitelstva s úředním sídlem na Kladně.

12. Konečně osnova zákona v příčině vyloučení některých obcí z obvodu okr. zastupitelstva v Polné a Německém Brodě a spojení jich v jeden obvod okr. zastupitelstva s úředním novým sídlem v Stokách.

Oberstlandmarschall: Die a. h. Sanktion hat nicht erhalten der Gesetzentwurf, womit die Verpflichtung zum Ersätze der Verpftegskosten für die dem Königreiche Böhmen ungehörigen Zwänglinge festgestellt wird, unter Angabe der dabei obwaltenden Motive.

Sněm. sekr. Schmidt: Nejvyššího schválení nedostalo se osnově zákona, kterým ustanovuje se povinná náhrada za útraty na vydržování postrkem hnaných náležejících do království Českého.

Oberstlandmarschall: Die Funktionen als Ordner des Hauses haben übernommen die Herren Landesausschußbeisitzer JUDr. Schmeykal und Freiherr von Peche.

Sněm. sekr. Schmidt: Úřad pořadatelů sněmovních přijali přísedící zemsk. výboru p. Dr. Schmeykal a svob. pán Josef Peche.

Oberstlandmarschall: Das Landtagsbureau ist nach den Bestimmungen der Geschäftsordnung in folgender. Weise gebildet worden. Als Landtagssekretär fungirt Herr Landesausschußrath Schmidt; als Landtagsaktuare Herr Landesansschußrath Blažek und die Herren Landesausschußsekretäre Lederer, Sládek und Haubner.

Mit Ausnahme des Herrn LandeSauSSchußSekretärs Haudner haben die anderen Herren bereits die nach §. 4 der Geschäftsordnung vorgeschriebene Angelobung geleistet.

Snem. sekr. Schmidt: Kancelář sněmovní zřízena jest dle ustanovení jednacího řádu takto:

Funkci sněm. sekr. zastupuje rada zemského výboru Schmidt, jako aktuáři sněmu úřadují p. rada zemského výboru Blažek a sekretáři zem. výb. Lederer, Sládek a Haubner. Mimo sekretáře Haubnera složili ostatní pp. již slib dle §. 4 jed. ř.

Nejv. maršál. zemský: Přistoupíme k dennímu pořádku.

Wir gehen nun zur Tagesordnung über. Der erste Gegenstand sind Wahlberichte.

Zprávy o volbách- do sněmu.

Ich bitte Herrn Dr. Schmeykal vorzutragen.

Landesausschuß-Beisitzer Dr: Schmeykal:

Ich habe die Ehre im Namen des Landesausschußes nachstehende Anträge im Umfange der geprüften Wahlen vorzutragen.

Zunächst die Landtagswahlen der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hohenmauth, Skuč und Hlínsko. Es sind daselbst 159 Wähler zur Wahl erschienen, von denen Herr MDr. Eduard Gregr 149 Stimmen erhielt. Die Förmlichkeiten des Gesetzes sind erfüllt worden. Der Landesausschuß stellt den Antrag, die Wahl des Herrn MDr. Ed. Gregr als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Hohenmauth, Skuč u. Hlinsko als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. MDr. Eduarda Grégra. za poslance venkovských obcí okresu Vysokomýtského, Skučského a Hlinského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se). Er ist angenommen.

Dr, Schmeykal: Zur Wahl der Landgemeinden in den Gerichtsbezirken Hořowitz und Zbirow sind 136 Wähler erschienen. Es erhielt Herr Ludwig Vorel aus Žebrak 128 Stimmen. Bei erfüllten Förmlichreiten wird der Antrag gesteift die Wahl des Herrn Ludwig Vorel als Abgeordneten der Landgemeinden in den Gerichtsbebezirken Hořowitz und Žbirow als giltig anzuerkennen und denselben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Volba p. Ludvíka Vorla za poslance venk. obcí okresů soudních Hořovického a Zbirovského budiž za platnou uznána a zvolený k sněmu připuštěn.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche dafür sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Referent Dr. Schmeykal: Zur Wahl der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Parbubitz, Holitz und Přelauč erschienen 146 Wahlmänner. 109 stimmten für Herrn Franz Morawek, Mühlenbesitzer in Pardubitz. Die Wahlprüfung ergab keine Anstände. Es wird beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Franz Morawek, Mühlenbesitzer in Parbubitz, für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pardubitz, Holitz und Přelauč als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Snem. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Frant. Morávka za poslance venk. obcí okresů soudních Pardubického, Holického a Přeloučského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberst1andmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Referent Dr. Schmeykal: Zur Wahl in den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Joachimsthal-Platten erschienen 49 Wahlmänner und haben hievon 28 für den Herrn Adolf Ritter von Obentraut, Privatier in Wien, ihre Stimmen abgegeben. Nach Vorgenommener Prüfung der Wahlakten Stellt der Landesausschuß den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Adolf Ritter von Obentraut in Wien als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Joachimsthal-Platten als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Adolfa ryt. z Obentrautu, soukromníka ve Vídni za poslance venkovských obcí okresů soudních Jáchymovského a Blatenského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht). Der Autrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Wahl in den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neuhaus-LomnitzWittingau-Neubistritz erschienen 185 Wahlmänner und haben hievon 127 für den Herrn Wilhelm Platzer, Pfarrer in Neu-Ötting gestimmt.

Der Landesausschuß beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Wilhelm Platzer, Pfarrer in Neu-Ötting, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neuhaus, Lomnitz, Wittingau und Neubistritz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme račiž volbu p. faráře Viléma Platzera za poslance venkovských obcí okresu solidních Jindřichohradeckého a Novobystřického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Dr. Schmeykal: Zur Wahl in den Landgemeinden Poděbrab-Königstadtl erschienen 74 Wahlmänner, 70 stimmten für den Herrn Alois Waclavik, Grundbesitzer in Zemin.

Es wird beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Alois Waclavik als Abgeordneten der Gerichtsbezirke Poděbrab-Königstadtl als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Aloise Václavíka, statkáře v Žehuni,: za poslance venkovských obcí okresů soudních Poděbradského a Králoměsteckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlanbmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche dafür sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Dr. Schmeyk'al: Bei der Wahl der Landgemeinden Gabel-Kratzan wurden von 94 erschienenen Wahlmännern Herr Anton Lehmann, Bürgermeister aus Gabel, mit 81 Stimmen gewählt. Der Antrag geht dahin, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Anton Lehmann, Bürgermeisters aus Gabel, als Abgeordneten der Landgemeinden für die Gerichtsbezirke Gabel und Kratzan für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme, račiž volbu p. Antonína Lehmanna, purkmistra v Jablonné, za poslance

venkovských okresů soudních Jablonského a Chrastavského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche dafür sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht). Der Antrag ist augennommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl in den Landgemeinden Reichenau-Adler-Kosteletuz erschienen 108 Wahlmänner; 103 davon Stimmten für Ich. Stöhr, Handelsmann in Wamberg. Derselbe erscheint gewählt und es wird beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Joh. Stöhr als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Reichenau-Abler-Kosteletz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Jana Stöhra, obchodníka ve Vamberku, za poslance venkovských obcí. okresů, soudních Rychnovského a Kosteleckého nad Orlicí za, platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za. slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dafür sind, wollen die Land erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Der Antrag ist angenommen.

Dr. Schmeykal: Zur Wahl in den Landgemeinden Neubydžov-Chlumec sind 106 Wahlmänner erschienen, welche den Herrn Dr. Johann Jeřabek in Prag mit 105 Stimmen gewählt haben. Ich beantrage im Namen des Landesausschußes, ber hohe Landtag wolle die Wahl des genannten Herrn als Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neubydžow-Chlumec als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Sládek: Výbor zemský činí návrh: SI. sněme račiž volbu p. Dra. Jana Jeřábka za poslance venkovských obcí okresů soudních Novobydžovského a Chlumeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrb, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen,. welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Dr. S ch m e y k a l: Bei der Wahl in den Landgemieinden Pisek-Wodňan haben 101 erschienene Wahlmänner Herrn JUDr. Wenzel Kotalik, Advokaten in Pisek, mit l00 Stimmen gewählt. Ich beantrage im Namen des Landesausschußes, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Wenzel Kotalik als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Pisek-Wodňan als giltig auerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. aktuár Sládek: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. Dra. Václava Kotalíka za poslance venk. obcí okresů soudních Písku a Vodňan za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

O b e r st 1 a n d m a r s ch a l l: Wünscht Jemand, das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou, ruku.

Welche dafür sind, wollen die Hand erheben.

Der Antrag ist angenommen.

Dr. Schmeykal: Bei der Wahl der Landgemeinden Klattau-Planic erschienen 105 Wahlmänner und haben einstimmig den Herrn JUDr. RomanHruška, Ädvokaten in Klattau, gewählt. Der Autrag geht daher dahin: Der hohe Landtag wolle, die Wahl des genannten Herrn als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke KlattauPlanic als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. aktuár Sládek: Výbor zemský činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu p. Dra. Romana Hrušky za poslance venk. obcí okresů soudních Klatovského a Plánického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. zemský maršálek: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Dr. Schmeykal: Im Wahlbezirke der Landgemeinden Graslitz-Neudek sind 78 Wahlmäuner erschienen und haben 49 gestimt für den Herrn Josef Riedl, Professor an der deutschen Handelsakademie in Prag. Es wird beantragt: der hohe Landtag wolle die Wahl des genannten Herrn als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Neubek-Graslitz als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. aktuár Sládek: Výbor zemsky činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Josefa Riedla, profesora na německé obchodní akademii v Praze za poslance volebních okresů venkovských obcí Kraslického a Neydeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche, dafür sind, wollen die Hand erheben.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP