Čtvrtek 12. dubna 1877

Stenographischer Bericht

über die

IV. Sitzung der sechsten Jahres Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

12. April 1877.

Stenografická zpráva

o

IV. sezení šestého výročního zasedání sněmu českého z roku 1872, dne 12. dubna

1877.

Inhalt:

1.     Wahlberichte.

2.     Landesauschußbericht, Betreffend die Subventionirung der Staatsgewerbeschule in Pilsen.

3.    Landesausschußbericht, betreffend ßerwendung der zur Linderung des Rothstandes in den Bezirken Friedland,

Gablonz und Reichenberg bewilligten Dotation pr. 50000 fl.

1. Landesausschußbericht zur Eingabe des Prager Stadt-

rathes betreffs der Beräußerung mehrer Gemeindegrund-

antheile am Podstaler Ufer. 5. Landesausschußbericht, betreffend Bewilligung zur Ver-

änßerung einiger städtischen Baugrundparzellen Prags

in der Rähe des Stadtparkes. 6. Landesausschußbericht, betreffend Bestellung eines Haus-

Inspektors in der Gebäranstalt.

7.     Landesausschu§bericht, betreffend die weitere Uiberlassung des Helfer'schen Gartens an die böhmische Gartenbaugesellschaft.

8.    Landesausschußbericht über den Bau des Irrenhauses in Dobřan.

9.    Landeausschußbericht mit Ausweis über die zu Straffenbauten bewilligten Subventionen im Jahre 1876.

Obsah:

1.    Zprávy o volbách.

2.    Zpráva zemského výboru v příčině udělení subvence státní průmyslové škole v Plzni.

8. Zpráva zemského výboru v příčině rozdělení dotace 50000 zlatých usnešením sl. sněmu ze'dne 5. dubna 1876 k zmírnění nouze v okresu Fridlandském, Jablonském a Libereckém.

4.    Zpráva zemského výboru o žádosti městské rady hl. města Prahy v příčině zdražení některých obecních pozemků.

5.   Zpráva zemského výboru v příčině žádosti městské rady Pražské stran prodeje stavebního místa blíže městského parku.

6.    Zpráva zemského výboru o ustanoveni domácího dozorce v porodnici zemské.

7.    Zpráva zemského výboru o další přenechání bývalé Helferové zahrady české společnosti pro zvelebování zahradnictví.

8.   Zpráva zemského výboru o stavbě blázince v Dobřanech.

9.   Zpráva zemského výboru s výkazem o zálohách k stavbám silničním na rok 1876 povolených.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg; zum Schluße der Oberstlandmarschallstellvertreter Eduard Claudi.

Gegenwärtige: Die beschlußfähige Anzahl von Landtagsabgeordneten.

Am Regierungstische: Seine Excellenz der k. k. Statthalter Freiherr Weber und der k. k. Statthaltereirath Dr. Friedl Ritter von Friedensee.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 45 Min. Mittags.

Předseda: Jeho Jasnost, nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg; ku konci maršálkův náměstek Edvard Claudi.

Přítomní: Poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.                 .

Co zástupce vlády: Jeho Excel. c. k místodržitel svob. pán Weber a c. k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 11. hodině 45 minut poledne.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sizzung ist eröffnet.

Sezení je zahájeno.

Ich habe dem h. Landtage folgende Mittheilungen zu machen:

Vom Geschäftseinlauf wurde Nr. Ex. 72, betreffend das Ansuchen der Gemeinde Warnsdorf um Bewilligung einer Erhöhung der Musiklicenzgebühr, der Petitionskommission überwiesen.

Nr. 13 praes. Landesausschuß - Eingabe mit dem Gesuche der Gemeinde Huttendorf um Belassung int Bezirke Startenbach der Kommission für Bezirksund Gemeindeangelegenheiten: Nr. Ex. 106 betreffend das Ansuchen des Irrenhausdieners Hron um Erhöhung des Gehaltes und Nr. 117 wegen Erhöhung des Gehaltes des Portiers der Irrenhaus-

filiale in Kosmanos und Erhöhung des Gehaltes der Hausdiener wurden der Budgetkommission zugewiesen.

Nám. nejv. marš.: Ze spisů došlých přikázáno čís. 72 s žádostí obce Varnsdorfu za povolení zvýšení poplatku hudebného petiční komisi.

čís. 13. praes. Zpráva zemského výboru o žádosti obce Lhoty Záleské za ponechání v soudním a berničním okresu jilemnickém byla komisi pro obecní a okresní záležitosti přidělena, čís. 106 o žádosti sluhy zemského blázince Hrona za zvýšení služného; konečně čís. 117 o zvýšení služného portýru při filiálce blázince v Kosmanosích a zvýšení platu domovních sluhů budžetní komisi.

Oberstlandmarschall: Der Abgeordnete Herr Karl Goldberg bittet um Urlaub für die Dauer der Session.

Nám. nejv. marš.: Pan poslanec Karel Goldberg žádá za dovolenou pro čas zasedání.

L. -Sekr. Schmidt (liest):

Euer Durchlaucht!

Die bevorstehenden Gemeindewahlen einerseits und der Abgang des Gemeindesekretärs, des einzigen Konceptsbeamten des Gemeindeamtes andererseits bedingen meine Anwesenheit in Warnsdorf und bemüßigen mich zu der ergebenen Bitte, Eure Durchlaucht wolle mich für die Dauer des einberufenen Landtages beurlauben.

Warnsdorf, den 9. April 1877.

Karl Goldberg.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Diejenigen, welche den Urlaub bewilligen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Urlaub ist ertheilt.

Dem Herrn Ludwig v. Oppenheimer wurde wegen dauernden Berufsgeschäften ein dreitägiger Urlaub ertheilt.

Nám. nejv. marš.: Poslanci p. Ludvíku z Oppenheimerů udělena za příčinou důležitých záležitostí 3 denní dovolená.

Oberstlandmarschall: An Petitionen sind eingelaufen und wurden zugewiesen.

Sněm. akt. Blažek: Posl. Dr. Roser, pet. občanů z Krenovic, Makova, Kolišova, Řepče, Drahenice, Svořiše za vydání zákona, týkajícího se náhradníků za poslance do sněmu nevstupující.

Nejv. marš. zemský Komisí pro řád volení do sněmu.

Sněm. akt. Blažek: Posl. Dr. Grégr, pet. purkmistrovského úřadu v Cerhovicích za uhrazení nákladu za ošetřování Susany Motlové v chorobnici v Alserbachu ze zemských prostředků.

Nejv. marš. zemský: Petiční komisi.

L. -Akt Blažek: Abg. Bitterlich, Pet. des landwirthschaftlichen Vereinsverbandes für Nordböhmen um Erlassung eines die Viehzucht betreffenden Köhrungsgesetzes.

Oberstlandmarschall Der Kommission für Landeskulturangelegenheiten.

L. -Akt. Blažek: Abg. Dr. Raudnitz, Pet. der Gemeindevertretung in Schönlinde um Beibehaltung des bisherigen Wahlbezirkes Nixdorf, Schönlinde, Zeidler

Oberstlandmarschall. Der Kommission für die Landtagswahlordnung.

L -Akt. Blažek: Abg. Dr. Herbst, Pet. der deutschen Gemeinden des gemischten Bezirkes Politz um Theilung dieses Bezirkes nach Nationalitäten

und um Errichtung eines Bezirksgerichtes in Wekkelsdorf.

Oberstlandmarschall: Der Gemeindekommission.

L. -Akt. Blažek: Abg. Ziegler, Pet. mehrer Bürger der Stadtgemeinde Bergreichenstein um Aufhebung der verhängten Kuratel.

Oberstlandmarschall: Derselben Kommission.

Die Kommission, welche Schulangelegenheiten zu berathen hat, hat sich konstituirt und zum Obmann Se. Exc. Dr. Hasner, zum Obmannsteltvertreter P. Husák, zu Schriftführern Dr. Schlesinger und Dr. Zintl gewählt.

Kam. nejv. marš.: Komise pro školství se konstituovala a byli zvoleni: za předsedu J. Exc. p. Dr. Hasner, za náměstka P. Husák, za zapisovatele Dr. Schlesinger a Dr. Zintl.

Oberstlandmarschall: Die Kommission für Landeskulturangelegenheiten hat sich folgendermaßen konstituirt: Obmann Se. Exc. Dr. Banhans, Obmannstellvertreter der kaiserliche Rath Dr. Jos. v. Lumbe, Schriftführer Ferdinand Lehmann und Niederle.

Nám. nejv. marš.: Komise pro zeměvzdelání se konstituovala a za předsedu zvolen J. Exc. p. Dr. Banhans, za náměstka Dr. Lumbe a za zapisovatele Ferd. Lehmann a Niederle

Oberstlandmarschall: Wir kommen nun zur Tagesodnung und zwar vorerst. zu Wahlberichten.

Nám. nejv. marš. Přikročuje se k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Berichterstatter für die Kurie der Städte und Landgemeinden ist Herr Dr. Schmeykal; ich ersuche ihn, die Berichte vorzutragen.

Ref. Dr. Schmeykal: Am 9. April wurde die Wahl eines Landtagsabgeordneten für die Wahlbezirke der Städte Schlan, Laun, Rakonitz und Welwarn vorgenommen; es erschienen 967 Wähler und erhielt Herr JUDr. Julius Grégr 514 Stimmen, und der Gegenkandidat Herr JUDr. Josef Milde 412 Stimmen. Es ist also Herr JUDr. Julius Grégr mit einer Majorität von 102 Stimmen gewählt und ich beantrage, nachdem keine Form gebrochen und Verletzungen des Gesetzes aus den Akten vorkommen, die Giltigkeitserklärung der Wahl und die Zulassung des Gewählten zum Landtage

Dr. Jul. Grégr: Prosím o slovo. Vstoupiv do této slavné sněmovny podle svého vlasteneckého přesvědčení a z vůle většiny svých voličů, abych podle skromných sil svých pracoval v interessu svého národa, mám zapotřebí prositi, aby mi bylo dovoleno ohlásiti, že přistupuji k onomu ohlášení mých politických přátel, které tito podali roku 1874 dno 15. září.

Sněm. sekr. Schmidt: Ohledne volby do sněmu v okresích Slané, Louny, Rakovník a

Velvary činí zemský výbor návrh: Slavný sněme račiž volbu Dr. Julia Grégra v Praze za poslance měst Slané. Louny, Rakovník a Velvary za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Bei der Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk der Neustadt Prag sind 1213 Wähler erschienen; Herr Josef Jireček, k. k. Minister außer Dienst erhielt 813 Stimmen; Herr Franz Ritter von Pschtroß 809 Stimmen; es wird Von der Seite des Landesausschußes die Agnoscirung der Wahl und die Zulassung der Gewählten zum Landtage beantragt.

Sněm. sekr. Schmidt: Navrhuje se: Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Jirečka, c. k. ministra na odpočinku a p. Františka rytíře ze Pštrosů za platnou uznati a zvolené ku sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen wollen die Hand erheben.

Kteří s návrhem souhlasí, nechť zvednou ruku.

(Stalo se).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. S ch m e y k a l: Zur Wahl eines Landtagsabgeordneten für den Wahlbezirk in der Stadt Prag=Hradschin erschienen 130 Wähler; es erhielt Herr Stefan Pollach, Stadrach in Prag, 85 Stimmen und Herr P. Karl Schwarz, Kanonitus in Prag, 26 Stimmen; ich beantrage die Agnoscirung der Wahl und die Zulassung des Gewählten zum Landtage.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje: Slavný sněme račiž volbu pana Štěpána Pollacha, městského rady, a pana P. Karla Schwarze, kanovníka v Praze, za poslance volebního okresu Hradčany města Prahy uznati a tyto za poslance ku sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jsou pro ten návrh, nechť vyzdvihnou ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand aufheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Wahl eines Abgeordneten für den Wahlbezirk der Altstadt Prag find 737 Wahler erschienen, wovon 559 Stimmen auf Herrn Dr. Leopold Klaudy und 430 Stimmen

auf Herrn Karl Kleinberg entfielen. Es wird beantragt, die genannten Herren zum Landtage zuzulassen, beziehungsweise die Wahl zu agnosciren.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje:

Slavný sněme račiž volbu p. Dra. Klaudy-ho, advokáta v Praze, a pana Karla Kleinberga, statkáře za poslance Starého města pražského za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall:

Žádá někdo za

slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jest pro ten návrh, nechť pozvednou ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand ausheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Wahl für den Bezirk der Stadt Smichov erschienen 443 Wähler; 321 Stimmen entfielen auf Herrn Alois Oliva, Großhändler in Prag, 113 auf Herrn Fabrikanten Alexander Richter in Smichov. Es erscheint Herr Alois Oliva gewählt und beantrage ich, denselben als Abgeordneten für die Stadt Smichov zu agnosciren und ihn zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, aby volba p. Aloise Olivy, velkoobchodníka v Praze, za poslance města Smíchova za platnou uznána byla a on ku sněmu byl připuštěn.

Oberstlandmarschall:

Žádá někdo za

slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jsou pro ten návrh, nechť pozvednou ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand ausheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Wahl für den Stadtbezirk Karolinenthal erschienen 318 Wähler, 243 Stimmen erhielt Herr Josef Goetzl, Bürgermeister in Karolinenthal, und 59 Stimmen Herr Josef Rademacher. Der L. =A. beantragt die Wahl des Herrn Josef Goetzl, Bürgermeisters in Karolinenthal, zum Abgeordneten der Stadt Karolinenthal zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, aby volba p. Josefa Götzla, purkmistra v Karlině, za poslance pro město Karlín za platnou uznána byla a on ku sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand aufheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozvednou ruku. (Stalo se).

Der Antrag ist angenommen

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Landtagswahl der Städte Cule, Wyschehrad, Schwarz=Kosteletz und Beneschau erschienen 354 Wähler, von welchen Hr. MDr. Karl Ullrich, Bürgermeister in Beneschau, 326 Stimmen erhielt. Der L. =A. beantragt, die Agnoscirung der Wahl des genannten Herrn als Abgeordneten und die Zulassung als Abgeordneten des genannten Bezirkes zum Landtage.

Sněm. setr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, aby volba pana MDr. Karla Ullricha za poslance pro města Jilové, Vyšehrad, Benešov a Kostelec Černý za platnou uznána byla a on k sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall:

Žádá někdo za

slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jsou pro ten návrh, necht pozvednou ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand ausheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Landtagswahl der Stadt Kuttenberg sind 265 Wähler erschienen und erhielt Herr MDr. Josef Štětka in Kuttenberg 194 Stimmen. Der L. -A. beantragt, die Wahl des genannten Herrn als Abgeordneten für die Stadt Kuttenberg zu agnosciren und den Gewählten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, aby volba p. MDra. Štětky za poslance města Kutné Hory za platnou uznána byla a tentýž ku sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall: Žádá nékdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jest pro ten návrh, nechť pozvedne ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand aufheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Landtagswahl für die Städte und Industrialorte Hořowic, Beraun, Rokycan und Radnic sind 503 Wähler erschienen und erhielt Herr Dr. Stanislaus Neumann, Advokat in Prag, 447 Stimmen. Der L. =A. stellt den Antrag, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. Stanislaus Neumanu zum Abgeordneten für die bezeichneten Städte agnosciren und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Snem. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, aby volba p. JUDra. Stanislava Neumanna, advokáta v Praze, za poslance pro města Hořovice, Beroun, Radnici a Rokycany za platnou uznána byla a tentýž ku sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall:

Žádá někdo za

slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kdo jest pro ten návrh, nechť pozvedne ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand ausheben, (Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmeykal: Zur Landtagswahl in Pisek. erschienen 377 Wähler, Von welchen 277 ihre Stimmen dem Herrn Advokaten in Pisek Dr. Lambert Häßler gegeben haben.

Es wird von Seite des Landesausschußes beantragt, die Landtagswahl zu agnosciren und den Herrn Dr. Lambert Háßles als Abgeordneten zum Landtage zuzulassen.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. JUDra. Lamberta Hásslera, advokáta v Písku, za poslance pro město Písek za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall

Žádá někdo za

slovo ?

Wünscht Jemand das Wort ?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozvednou ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand aufheben. (Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Schmenkal: Zur Wahl der Städte Münchengrätz, Turnau und Weißwasser sind 498 Wähler erschienen, Herr Johann Černý, Sekretär des böhm. Museums in Prag, erhielt 408 Stimmen.

Ich beantrage Namens des L. -A. die Agnoscirung der Wahl des Hrn. Johann Černý und seine Zulassung als gewählt zum Landtage.

Sněm. akt. Sládek: Zemský výbor činí návrh: Slavný sněme raciž volbu p. Jana M. Černý-ho, sekretáře musea království Českého za poslance pro města Mnichovo Hradiště, Turnov. Bělá za platnou uznati a zvoleného ku sněmu připustiti.

Oberstlandmarsthall: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozvednou ruku.

Diejenigen, die dem Antrage zustimmen, wollen die Hand aufheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Wir kommen nun zum Wahlberichte für die Wahl des Großgrundbesitzes, Berichterstatter ist Hr. Landesausschußbeisitzer Freiherr von Peche.

Ref. Freiherr von Peche (liest):

Hoher Landtag!

In Folge Mandatsniederlegung Sr. Durchlaucht des Herrn Richard Fürsten von KhevenhüIler=Metsch und des Herrn Kart Grafen Althan wurde die Neuwahl zweier Landtagsabgeordneten im Wahlkörper des mit dem Fideikommißbande behafteten Großgrundbesitzes für den 11. April 1877 ausgeschrieben und Vorgenommen; nach Ausweis der übermittelten Wahlakten haben sich an dem Wahlakte von 36 Wahlberechtigten 16 theils persönlich theils durch Bevollmächtigte betheiligt. Es erhielten Se. Excellenz Herr Oktavian Graf Kinský und Freiherr Johann Mladota von Solopist je 16 Stimmen; erscheinen daher als einstimmig gewählt.

Da die Wahl ordnungsmäßig stattgefunden hat und bezüglich derselben von keiner Seite eine Einwendung erhoben wurde, beehrt sich der Landesausschuß mit der Vorlage der Wahlakten den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn Oktavian Grafen Kinský und Johann Freiherrn Mladota von Solopisk anerkennen und die Gewählten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu Jeho Excellence Oktaviána hraběte Kinského a svobodného pána Jana Mladoty ze Solopisk za platnou uznati a zvolené ku sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag find, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stalo se. )

Der Antrag ist angenommen.

Referent Baron Peche: Hoher Landtag!

Die Mandatsniederlegung Sr. Exc. des Herrn Grafen Hartig und das Ableben des Herrn Baron Franz Korb Von Weidenheim war Veranlassung, eine Neuwahl für den Wahlkörper des nicht fiderkommissarischen Großgrundbesitzes auszuschreiben und am 11. d. M. Vorzunehmen. Von 415 Wahlberechtigten sind 61 persönlich erschienen und haben 58 das Wahlrecht in Vollmacht ausgeübt. Es erhielten Karl Freiherr von Kutschera und Friedrich Freiherr von Stall je 119 Stimmen, erscheinen Somit einhellig zu Landtagsabgeordneten gewählt. Da die Wahl ordnungsmäßig vorgenommen und Von keiner Seite eine Einwendung gegen dieselbe erhoben würde, so beehrt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen: Der hohe Landtag wolle die Wahl der Herren Karl Freiherrn von Kutschera und Friedrich Freiherrn von Skall als giltig anerkennen und die Genannten zum Landtage zulassen.

Slavný sněme račiž volbu Karla svobodného pána Kučery a Bedřicha svobodného pána ze Skali za platnou uznati a zvolené k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben. (Geschicht. )

Der Antrag ist angenommen.

Nejv. marš. zemský: Přikročím k přijmutí slibu nově nastouplých poslanců.

Ich schreite nun zur Angelobung der neu eingetretenen Landtagsmitglieder.

Snem. sekr. Schmidt: Učiníte co poslancové slib na místě přísahy v ruce nejv. maršálka zemského, že chcete Jeho Veličenstvu císaři pánu věrni, jeho poslušní býti, zákony zachovávati a své povinnosti plniti.

Sie werden als Landtagsabgeordnete in die Hände Sr. Durchlaucht des Herrn Oberstlandmarschalls an Eides Statt geloben Sr. Majestät dem Kaiser Treue und Gehorsam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten

Dr. Julius Grégr!

Dr. Julius Grégr: Slibuji.

Landt. = Sekr. Schmidt: Hr. Graf Kinský

Graf Kinský: Ich gelobe.

Landt. =Sekr. Schmidt: Hr. Bar. Kutschera

Baron Kutschera: Ich gelobe.

Landt. =Sekr. Schmidt: Herr Bar. Mladota.

Baron Mladota: Ich gelobe.

Oberstlandmarschall: Wir kommen nun in der Tagesordnung weiter zum Laudesausschußberichte, betreffend die Subventionirung der Staatsgewerbeschule in Pilsen. Berichterstatter ist der Hr. Landesansschußbeisitzer Dr. Volkelt. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru v příčině udělení subvence státní průmyslové škole v Plzni.

Zpravodaj Dr. Volkelt.

Berichtest. Dr. Volkelt: Hoher Landtag!

Das k. k. Unterrichtsministerium hat in zielbewußter Durchführung geplanter Organisation des Gewerbeschulwesens die Errichtung einer Staatsgewerbeschule in der Stadt Pilsen in Aussicht genommen, mußte jedoch im Hinblicke auf die bei Kreirung einer Staatsoberrealschule zu Pilsen gewonnenen Erfahrungen und insbesondere bei Erwägung der bedrängten finanziellen Lage, in welcher sich die Stadtgemeinde Pilsen derzeit befindet, schon vorhinein die Hoffnung aufgeben, daß sich die genannte Stadtgemeinde zur Bestreitung des Erfordernisses auf Räumlichkeiten, Beheizung, Beleuchtung u. s. w. herbeilassen werde.

Nachdem aber der Bestand einer wohlorganisirten Gewerbeschule eine über die Förderung blos lokaler Interessen weit hinausreichende Bedeutung in sich schließt und die Vortheile eines Systematischen gewerblichen Unterrichtes in erster Reihe dem Lande zu Gute kommen, in welcher solche Anstalten geschaffen werden, so wendete sich die Regierung au den Landesausschuß mit der Anfrage, ob derselbe bereit sei, dem h. Landtage bei seinem nächsten Zusammentritte eine die finanzielle Unterftützung der in Pilsen zu errichtenden Staatsgewerbeschule befürwortende Vorlage zu unterbreiten.

Der Landesausschuß hat in Würdigung der für die Subsidiarische Beitragsleistung des Landes geltend gemachten Motive, sowie in Erwägung des Umstandes, daß bei der günstigen Lage der Stadt Pilsen und beim Vorhandensein anderweitiger Vorbedingungen eine rasche Entwicklung der daselbst errichteten Gewerbeschule mit voller Beruhigung gewartigt werden kann, sowie Schließlich in der Uiberzeugung, daß auch die hohe Landesvertretung in der entsprechenden Vermehrung wohlorganisirter, unter einheitlicher Leitung stehender gewerblicher Un-

terrichtsanstalten die wünscheuswerthe Befriedigung berechtigter Ansprüche weiterer Kreise und vielversprechender hochwichtiger Landesinteressen erblickend, sich zur materiellen Unterstützung der diesfälligen Bestrebungen der Unterrichtsverwaltung geneigt finden lassen werde - die hier kundgegebene Absicht des k k. Unterrichtsministeriums in Pilsen eine Staatsgewerbeschule errichten zu wollen, mit freudigem Danke begrüßt und beantwortete die an ihn ergangene Aufforderung dahin, daß er eingedenk der ihm Verfassungsmäßig zustehenden Befugnisse die angesprochene Subvention aus Landesmitteln zwar zuzusichern nicht in der Lage, dagegen bereit Sei, bei dem hohen Landtage in der nächsten Session die Subventionirung der Pilsner Staatsgewerbeschule zu befürworten.

Hiebei unterließ der Landesausschuß nicht darauf hinzuweisen, daß nach von der Regierung selbst ausgesprochener Anschauung die Gründung und Erhaltung der weiteren Kreisen zu Nutzen kommenden Unterrichtsanstalten Aufgabe des Staates fei, daher allenfällige Beiträge anderer Faktoren dem Staate lediglich die Erfüllung selbsteigener Verpflichtungen erleichtern und die Realisirung gefaßter Pläne beschleunigen sollen.

Auf diese Erklärung des Landesausschußes hin und bei dem Umstande, als einerseits die Pilsner Handels- und Gewerbekammer für das erste Jahr die Tragung des Miethzinses und die Entlohnung des Schuldieners übernommen hat, andererseits die Verhandlungen mit der Prager Stadtgemeinde wegen Umwandlung der Prager Gewerbeschule in eine Staatsanstalt zu keinem befriedigenden Resultate geführt haben, wurde mit a. h. Entschließung vom 12. Oktober 1876 die Systemisirung einer Staatsgewerbeschule in Pilsen allergnädigst genehmigt und hat diese unter Leitung des bewährten Direktors Dr. Anton Mayer ihre Thätigkeit bereits begonnen.

Nach den weiteren Mittheilungen der k. k. Statthalterei beziffern sich die Kosten der fachlichen Bedürfnisse und der Bedienung an der vorhergenannten Staatsgewerbeschule:

im Jahre 1877 - 78 auf 3340 fl im Jahre 1878 - 79 auf 4720 fl. im Jahre 1879 - 80 auf 4960 fl. im Jahre 1880 - 81 auf 5100 fl. Nach den Vorausgegangenen Auseinandersetzungen kann es sich nach Ansicht des Landesausschußes nicht darum handeln, daß vom Lande der gesammte sachliche Aufwand übernommen werde, vielmehr soll sich das Interesse des Landes an dem Bestande dieser Unterrichtsanstalt lediglich durch eine Beitragsleistung zu den Kosten der Sachlichen Bedürfnisse bethätigen.

In Ausführung des am 25. Jänner l. J. gefaßten und auch der k. t. Statthalterei bereits mitgetheilten Gremialbeschlußes beehrt sich der Landesausschuß unter Vorlage der Bezugsakten den Antrag zu stellen: Hoher Landtag wolle zur Er-

haltung der in der Stadt Pilsen bestehenden Staatsgewerbeschule eine Subvention jährlicher 3000 fl. vorläufig für die Dauer von 5 Jahren, d. i. vom Jahre 1878 - 1882 hochgeneigt bewilligen und die Einstellung in den Voranschlag des Landesfondes verfügen.

Indem schließlich bemerkt wird, daß nach dem Jahresberichte des f. k. Unterrichtsministeriums das Jahreserforderniß der Pilsner Staatsgewerbeschule mit 24694 fl. Veranschlagt ist - beantragt der Landesausschuß in formeller Beziehung die Zuweisung an die Budgetkommission.

Zemský výbor činí návrh

Slavný sněme račiž na vydržování státní školy průmyslové, v městě Plzni zřízené, subvencí ročních 3000 zl. r. č. prozatím na dobu 5 let totiž od roku 1878 až do roku 1882 milostivě povoliti.

Co se týče ohledu formálního navrhuji, aby se tato zpráva odkázala budžetní komisí.

Wünscht Jemand das Wort? (Niemand).

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozvednou ruku?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. )

Angenommen

Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der L. -A. -Bericht, betreffend die Verwendung der zur Linderung des Nothstandes in den Bezirken Friedland, Gablonz und Reichenberg bewilligten Dotation pr. 50. 000 fl.

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru v příčině rozdělení dotace 50. 000 zl. usnešením sl. sněmu ze dne 5. dubna 1876 k zmírnění nouze v okresu Fridlanském, Jablonském a Libereckém povolené.

Ref. Dr. Volkelt:

Hoher Landtag!

Der h. Landtag hat in Erledigung sowohl der von dem L. -A, mit Bericht vom 16. März 1876 Z. 182 Ldtg. vorgelegten, als auch der weiteren unmittelbar an den h. Landtag gelangten Petitionen der politischen Bezirke Reichenberg, Friedland und Gablonz, betreffend den Nothstand unter den Arbeitern in diesen Industriebezirken in Folge von Geschäftstockung, in der Sitzung vom 5. April 1876 nachstehenden Beschluß gefaßt: Es wird ein Betrag von 50. 000 fl. ö. W, als Nachtragskredit zum Budget des J. 1876 aus der Kassabaarschaft des Landesfondes flüssig gemacht und der Landesausschuß ermächtigt, aus diesem Betrage den nothleidenden Gemeinden der politischen Bezirke Reichenberg, Friedland und Gablonz zur Erfüllung ihrer gesetzlichen Pflicht gegenüber der ohne ihr Verschulden verarmten und arbeitslosen Arbeiterbevölkerung nach

Oberstlandmarschall:

Žádá někdo za

slovo ?

Bedarf über deren Ansuchen unverzinsliche Vorschüsse gegen 20jährige von deren Gewährung zu berechnende Rückzahlungsraten unter Garantie der Gemeinden oder der Bezirke zu bewilligen. Der Landesausschuß hat von diesem Beschluße des h. Landtages die Bezirksausschüsse in Friedland, Gablonz, Kratzan, Reichenberg und Tannwald mit dem Bedeuten in Kenntniß gesetzt, daß den etwaigen Anträgen, in welcher Weife die Gemeinden oder Bezirke von den vom h. Landtage bewilligten Vorschüssen Gebranch zu machen beabsichtigen, entgegengesehen werde.

Der L. =A hat unter Einem den Bezirksausschüssen bedeutet, daß eine wesentliche Vereinfachung der Durchführung dieses Beschlußes des h. Landtages dadurch ermöglicht werden könnte, wenn die Bezirke selbstverständlich unter Zugestehung einer Einflußnahme derselben bei der Vertheilung der Vorschüsse die vom h. Landtage geforderte Haftung für die Rückzahlung derselben übernehmen würden.

Hiebei Wurde jedoch ausdrücklich bemerkt, daß sich der Landesausschuß die endgiltige Zuweisung dieser Vorschüsse vorbehalten müsse.

Anknüpfend au die vom h. Landtage bei der Bewilligung der Vorschußdotation zur Geltung gebrachten Erwägungen hat der L. =A. den Bezirksausschüssen bekannt gegeben, daß eine Verwendung des bewilligten Vorschußes vorwiegend zur Bestreitung der auf dem Armengesetze beruhenden Verpflichtnugen der Gemeinden stattzufinden haben werde.

Seitens der Bezirke langten bis zum Monate Juli 1876 nur die Berichte der Bezirke Friedland um einen unverzinslichen Vorschuß von wenigstens 15. 000 ff. zum Baue von Nothstandsstrassen, dann des Bezirkes Tannwald um Reservirung von Beträgen für eine Spätere Verwendung zur Linderung des Nothstandes ein, weshalb an die übrigen Bezirke eine wiederholte Aufforderung zur Vorlage etwaiger Anträge erging.

Nachdem mittlerweile auch die Berichte der Bezirke Gablonz, Kratzau und Reichenberg eingelaufen waren, in denen durchwegs das beinahe ausschließende Gewicht auf die Führung öffentlicher Arbeiten insbesondere von Nothstandsstrassen gelegt wurde, hat der gefertigte L. -A. unterm 12. Juli 1876 beschlossen:

1.   dem Bezirksausschuße Tannwald zu eröffnen, daß die Reservirung eines Betrages von den durch den h. Landtag bewilligten Vorschüssen zur Linderung des Nothstandes nicht Platz greifen könne und

2.   mit Rücksicht auf die in den Berichten dargestellte Nothlage in allen genannten Vertretungsbezirken beschlossen, die Vertheilung der Dotation von 50. 000 fl. so vorzunehmen, daß jedem der Bezirke Friedland, Gablonz, Kratzau und Reichenberg vorläufig aus der vom hohen Landtage bestimmten Unterstützungssumme der Betrag von 10. 000 fl. ö. W. zuzuweisen sei und Betreff des Restes an 10. 000 fl. nach Einlangen des vom Bezirke

Tannwald abgeforderten Berichtes werde verfügt werden,

3. den Bezirksausschüssen bekannt zu geben, daß diese Beträge nur aus der vom h. Landtage für die Linderung des Nothstandes bewilligten Dotation und zu den vom h. Landtage selbst in Aussicht genommenen Zwecken vertheilt werden sollen. Zugleich wurde aber den Bezirksausschüssen eröffnet, daß der hohe Landtag den in den Petitionen in Antrag gebrachten Bau von Strassen als Nothstandsstrassen aus Landesmitteln abgelehnt habe, und falls die Bezirke den Bau Von Straffen zur Bewältigung des Nochstandes doch in Angriff nehmen und zu diesem Behufe Subventionirungen seitens des Landes ansuchen sollten, diese Gesuche nach den Bestimmungen des Strassen=Administrationsgesetzes behandelt werden müßten.

Das vom Reichenberger Bezirtsausschuße eingebrachte Gesuch um Gewährung eines Vorschußes von 12000 fl. aus der Dotation von 50000 fl. zum Baue der Zufahrtstraße zum Habendorfer Bahnhofe, ferner zum Baue einer Bezirksstraße von der Stadt Reichenberger=Gemeindegreuze bei Ruppersdorf zum Anschluße an die Katharinaberger Strasse mußte als zur Betheilung mit einer Subvention nach dem Strassenadministrations=Gesetze nicht geeignet abgewiesen werden.

Nachdem auch aus den weiter eingelangten Berichten der Bezirke hervorging, daß die Bezirksausschüsse die ihnen flüssig zu machenden Vorschüsse aus der vom h. Landtage bewilligten Dotation Von 50000 fl. vorwiegend zum Baue von Bezirksstrassen, die sie als Nothstandsstrassen bezeichneten, zu verwenden gedenken, fand sich der Landesausschuß in der Sitzung vom 2. August 1876 veranlaßt, nachstehende Beschlüsse zu fassen und den Bezirksausschüssen bekannt zu geben:

1. daß er strenge an jenen Beschlüssen des h. Landtages, mit welchem der Dotationsbetrag von 50000 fl. zur Linderung des Nothstandes in den politischen Bezirken Friedland, Gablonz und Reichenberg bewilligt wurde, festzuhalten sich verpflichtet fühle und deshalb nicht zustimmen könne, baß diese Unterstützungsbetrage zu anderen Zwecken Verwendet werden und 2. daß dem Vertretungsbezirke Tannwald ebenfalls wie den übrigen Vertretungsbezirken ein Betrag von 10000 fl. aus der vom h. Landtage bewilligten Dotation von 50000 fl. zuzuwenden sei.

Unter Einem wurden die Bezirksausschüsse wiederholt augegangen, von den durch den Nothstand betroffenen Gemeinden die Erklärung abzufordern, ob die Gemeinden selbst und bis zu welchen Beträgen einen Anspruch aus unverzinsliche und in zwanzig Jahresraten rückzahlbare Vorschüsse aus der vom h. Landtage bewilligten Dotation erheben, für den Bejahungsfall Von den Gemeinden die Verwendungspläne über die ihnen zu gewährenden Vorschüsse abzufordern und sammt den Sitznugsproto-

kollen dem gefertigten Landesausschuße zum Behuse seiner endlichen Schlußfassung vorzulegen.

In Folge dieser Aufforderung langten aus den Vertretungsbezirken Friedland, Gablonz und Reichenberg dieBerichte ein mit den Nachweisen, daß die Gemeinden als solche Von den ihnen in Aussicht gestellten Vorschüssen zur Ersüllung der ihnen gegen die nothleidende Arbeiterbevölkerung zustehenden Verpflichtungen einen Gebrauch zu machen nicht in der Lage sind, weit die bereits derzeit bestehenden hohen Umlagen es ihnen unmöglich machen würden, die geforderte Rückzahlung, welche nur durch Erhöhung der Umlagsperzente möglich sei, zu leisten.

Aus den Protokollen der Bezirksvertretungen und der Bezirksausschüsse geht ferner hervor, daß der bestehende Rothstand in diesen Bezirken eine namhafte Anzahl Von Gemeinden ergriffen hat, daß die Bekämpfung desselben die Kräfte der einzelnen Gemeinden übersteigt und nur Von einer systematischen Verwendung der zu Gebote stehenden Mittel, wobei in jedem Bezirke die am härtesten betroffenen Theile desselben zu berücksichtigen sein würden, einige Abhilfe zu gewärtigen sei.

Es wird wiederholt auf die Führung öffentlicher Bauten, insbesondere von Strassenbauten, zu Deren Herstellung in eigener Regie nur einheimische Kräfte zugezogen werden sollen, als das einzige Mittel, der Bevölkerung Arbeit und hierdurch einen Erwerb zu verschaffen, hingewiesen und mit Rücksicht darauf, daß die einzelnen Gemeinden außer Stande sind von der Wohlthat eines VorfchußcS Gebrauch zu machen, die den einzelnen Bezirken zugedachten Vorschußbeträge für die Bezirke selbst und unter deren Haftung für die Rückzahlung in Auspruch genommen.

Aus diesen Berichten geht hervor, daß der Bezirk Friedland den für diesen Zweck in Aussicht genommenen vorschußbetrag pr. 10000 fl. zum Baue von Strassenstrecken zwischen Reustadtl und Bärnsdorf und im Wittigthale, der Bezirk Gablonz zum Baue der Straßenstrecke Gablonz Kadter Jermanitz, der Bezirk Reichenberg zum Bane der Zufahrtstraße zum Habendorfer Bahnhofe und des Strassen - Fragmentes Ruppersdorf Ratharinaberg, endlich der Bezirk Taunwald nach einem mittlerweile eingelangten Berichte zum Baue der Strassenstrecke Morchenstern - Reudorf in eigener Regie und mit Verwendung einheimischer Arbeitskräfte zu verwenden beabsichtigen.

Hiebei muß bemerkt Werden, daß von allen diesen Bezirken überdies die Hoffnung ausgesprochen wird, es werden denselben zur Durchführung dieser als Rothstandsbauten bezeichneten Strassenbauten noch weitere Subventionen, um welche unter Einem gebeten wird; aus dem Strassenbaufonde zugewiesen werden.

Die Vertretung des Bezirkes Kratzau dagegen hat eine Intervention des Bezirkes und die Haftung, desselben für die Rückzahlung der Vorschuß-

beträge abgelehnt, und die Gesuche einzelner Gemeinden um Bewilligung Von Vorschüssen für diese Gemeinden befürwortend Vorgelegt.

Da der gefertigte Landesausschuß aus diesen Beuchten der Bezirke das Andauern des Rothstandes in einer großen Anzahl von Gemeinden entnehmen mußte und da weiter ans diesen Berichten hervorging, daß die Bezirke andere Mittel, um dem herrschenden Rothstände zu begegnen, mit Rücksicht auf die örtlichen Verhältnisse in Vorschlag zu bringen nicht in der Lage waren, die vorgelegten Projekte die Stelle der abgeforderten Verwendungspläne zu Vertreten haben, bei der selbsteigenen Erklärung der Gemeinden, daß sie nicht in der Lage Seien, von den bewilligten Vorschüssen zur Linderung des Rothstandes Gebrauch zu machen, sich die Mitwirkung der Bezirke, welche zugleich die Haftung für die Rückzahlung übernahmen, insofern als Vortheilhaft herausstellte, daß die ganze Aktion und Verwendung der bewilligten Beträge eine einheitliche, die Bedürfnisse aller vom Rothstande heimgesuchten Bezirkstheile berücksichtigende Richtung erhalten würde - daß ferner durch die Führung dieser Bauten in eigener Regie und mit Verwendung einheimischer Arbeitskräfte der arbeitslosen Bevölkerung Arbeit und durch diese Verdienst zugewendet wird, und daß aus diese Weise den Intentionen des h. Landtages, welche bei der Bewilligung der Dotation Von 50000 fl. unterwalteten, wenigstens, so weit es die bestehenden Verhältnisse gestatten, entsprochen würde, so fand steh derselbe in seiner am 13. September 1876 abgehaltenen Sitzung zu dem Beschluße Veranlaßt, daß bei der Beurtheilung der Von Gemeinden oder Bezirken Vorgelegten Verwendungsausweise über die denselben zur Linderung des Rothstandes zu bewilligenden Vorschüsse, Anträgen zu öffentlichen Bauten, auch Strassenbauten, dann die Genehmigung nicht zu versagen sei, wenn diese Bauten in eigener Regie und mit einheimischen Kräften durchgeführt werden, und es wurde demnach die von den Bezirken: Friedland, Gablonz, Reichenberg und Tannwald in Antrag gebrachte Verwendung der jedem dieser Bezirke aus der Dotation von 50000 fl. zugewiesenen Beträge von je 10000 fl. zur Inangriffnahme und zum Ausbaue der Von denselben namhaft gemachten Strassenstrecken genehmigt, jedoch mit dem ausdrücklichen Beifügen, daß für diese Bauten Weitere Subventionen aus der Strassenbaudotation nicht bewilligt werden können, weshalb die Bezirke für die zur Vollendung dieser Strassen noch etwa weiter nochwendigen Beträge aus eigenen Mitteln Vorforge zu treffen haben werden.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP