Úterý 10. dubna 1877

Stenographischer Bericht

über die

II. Siitzung der sechsten Jahres - Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

10. April 1877.

Stenografická zpráva

o II. sezení šestého výročního zasedání sněmu českého z roku 1872, dne 10. dubna 1877.

Inhalt:

1. Wahlberichte

2.    Wahl der:

1.   Budgetkommission,

2.   Gemeindekommission,

3.   Kommission für die Hypothekenbank - Angelegenheiten,

4.   des Petizionsausschußes

3.    Landesausschuß legt vor den Zustandsbericht über die aus dem Landeskulturfonde dotirten landwirthschaftlichen Lehranstalten.

4.    Landesausschußbericht mit Antrag, womit die Lehrerstelle für Thierheilkunde an der höheren landwirthschaft lichen Landeslehranstalt Teitschen-Liebwerd in eine definitive umgewandelt werde

5.    Landesausschußbericht betreffend die den Beiden landwirthschaftlichen Lehranstalten Tetschen - Liebwerd und Tabor für das Jahr 1876 bewilligte Staatssubvention.

6.    Landesausschußbericht betreffs beschleunigter Ertabulation der bezahlten Grundentlastungs-Kapitalien.

7 Landesausschußbericht über die Eingabe des Prager Stadtrathes um Ermächtigung zur tauschweisen Beräußerung einer Bauparzelle.

8.    Landesausschußbericht über den Zustand des Volksschul-wesens in Böhmen.

9.    Landesausschußbericht mit dem Berichte der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten der Session 1876, Z. 301, pcto. Errichtung eines Bezirksgerichtes in Černowitz.

10.    Landesaussschußbericht zur neuerlichen Eingabe der Stadtvertretung. Hostomic (Landtagszahl 126, Session 1876), um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst

11.    Landesausschußbericht zur Petizion der Gemeinden Libuň und Knižnic mit Javornic um Ausscheidung aus dem Lomnittzer und Zuweisung zum Jičiner Gerichtsbe-. zirke.

12.    Landesausschußbericht über die Petizion der Stadtgemeinde Istebnitz (Landtagszahl 247 ai. 1875) um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

13.    Wahl eines Petizionsausschußes.

Obsah:

1.    Zprávy o volbách.

2.    Volba:

1.   budžetní komise,

2.   komise pro okresní a obecní záležitosti;

3.   pro záležitosti hypoteční banky.

4.   petiční komise.

3.    Zpráva zemského výboru o stavu hospodářských škol z fondu pro zeměvzdělání nadaných.

4.    Zpráva zemského výboru s návrhem, by místo učitele zvěrolékařství při vyšším hospodářském učilišti zemském v Děčíně-Libverdě změněno bylo v místo definitivní.

5.    Zpráva zemského výboru v příčině státních subvencí poskytnutých vyšším učilištím hospodářským v Děčíně-Liebverdě a v Táboře pro rok 1876.

6.    Zpráva zemského výboru s osnovou zákona v příčině urychleného výmazu kapitálů vyvazovacích.

7.    Zpráva zemského výboru o žádosti městské rady Pražské za zmocnění, aby mohla směnou postoupiti stavební místo.

8.    Zpráva zemského výboru o stavu národního školství v Čechách.

9.    Zemský výbor předkládá zprávu komise pro okres, a obecní záležitosti č. 301 v příčině žádosti obce Černovic za zřízení okresního soudu v Černovicích.

10.    Zemský výbor předkládá obnově zprávu jeho č. 126 z roku 1876 v příčině žádosti městského zastupitelstva v Hostomicích za zřízení okresního soudu tamtéž.

11.    Zpráva zemského výboru o žádosti obcí Libuně a Knižnic s Javornicí za vyloučení ze soudního okresu Lomnického a přidělení k soudnímu okresu Jičínskému.

12.    Zemský výbor podává zprávu o žádosti městské obce Jistebnické za zřízení okresu soudního se sídlem úřadu v Jistebnici.

13. Volba petičního výboru.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Fürst Karl Auersperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtagsabgeordneten.

Am Regierungstische: Seine Excellenz der k. k. Statthalter Freiherr Weber und der k. k. Statthaltereirath Dr. Friedl Ritter von Friedensee.

Beginn der Sitzung: 11 Uhr 45 Min.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pán Weber a c k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 11. hodině 45 minut v poledne.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Landtage folgende Mittheilungen zu machen:

Ich ersuche die gewählten Herren Verifikatoren die Verifikationsgeschäfte in folgenden Gruppen reihenweise zu übernehmen u. zw. für heute die erste Gruppe: Freiherrn Ringhoffer, Herrn Frank und Herrn Eckert, sodann für die folgenden Sitzungen in zweiter Gruppe den Freiherrn Wilhelm Kotz,

Herrn Sobotka und Herrn Hecke und in dritter Gruppe den Grafen Karl Max Zedtwitz, Dr. Aschenbrenner und Dr. Nittinger.

Es ist die Verfügung getroffen, daß in der Tagesordnung jederzeit bemerkt wird, welche Herren Verifikatoren für den Tag in die Funktion treten. Das Lokal des Verifikations=Ausschußes ist das übliche Bureau zwischen dem Lesezimmer und dem Stenografenbureau.

Nám. nejv. marš.: Presidiální sdělení ke druhému sezení dne 10. dubna.

Páni verifikatoři se žádají, aby převzali v následujících skupeninách úřad verifikatorní a sice: pro dnešní den první skupení svobodný pán Ringhoffer, pan Frank a pan Eckert; druhé skupení: svobodný pán Wilhelm Kotz, pan Sobotka a pan Hecke; třetí skupení pan hrabě Karel Max Zedtwitz, Dr. Aschenbrenner a Dr. Nittinger.

Stalo se opatření, že v každém denním pořádku naznačeno bude, kteří p. p. verifikátoři úřad tento zastávati budou.

Místnosť pro p. p. verifikatory nachází se jako obyčejně mezi čítárnou a místností pro těsnopisce.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Herr Anton Richter ist durch Krankheit verhindert zu erscheinen. Ebenso hat sich für die Sitzungen der Abg. Herr von Teicheck durch ernstliches Unwohlsein entschuldigt.

Nám. nejv. marš.: Poslanec pan Antonín Richter nemůže za příčinou nemoci sezení přítomen býti. Též poslanec pán z Teichecků omluvil nepřítomnosť svou nemocí.

Oberstlandmarschall: Im Drucke wurde vertheilt.

N á m. n e j v. m a r š.: V tisku bylo rozdáno.

Ldt. Sekr. Schmidt (liest): Der Jahresbericht der drei Kliniken des Prager Gebärhauses für 1876; der Bericht des L. =A. mit Ausweis über die zu Strassenbauten bewilligten Subventionen im J. 1876 und bis Ende März 1877.

V tisku byla rozdána výroční zpráva tří klinik pražské porodnice za r. 1876; zpráva zems. výboru o povolených zálohách k stavbám silničním v r. 1876 až do konce března 1877.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Erster Gegenstand Sind Wahlberichte. Berichterstatter ist der L. =A. =Beisitzer Dr. Waldert.

Nám. nejv. marš.: Na denním pořádku jest předkem zpráva o volbách. Zprávodajem jest pan Dr. Waldert.

Ref. Dr. Waldert: Z. 57. Hoher Landtag!

Zu der Wahl der Land=Gemeinden im Bezirke Klattau=Planic sind 100 Wahlmänner erschieneu und haben von denselben 95 für Herrn MDr. Wenzel Bozděch aus Klattau ihre Stimmen abgegeben. Derselbe erscheint mit absoluter Stimmenmehrheit gewählt. Ein Anstand ist aus den Wahlakten nicht ersichtlich.

Es wird daher beantragt, der h. Landtag wolle beschließen: Herr Dr. Wenzel Bozděch aus Klattau sei als Abgeordneter für die Landgemeinden im Bezirke Klattau=Planic anzuerkennen und zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor činí návrh: Sl. sněme račiž volbu pana MDra. Václava Bozděcha v Klatovech za poslance venkovských obcí okresu soudního Klatovského a Planického za platnou uznati a zvoleného ke sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

(Niemand meldet sich).

Diejenigen, welche dem Antrage -zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stalo se).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 58. In den Landgemeinden der Bezirke Poděbrad und Königstadtl sind 88 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt; 77 sind zur Wahl erschienen und 64 haben für Alois Václavík, Müller aus Zehouň, ihre Stimmen abgegeben. Ein Anstand geht aus den Wahlakten nicht hervor.

Der Landesausschuß beantragt Herrn Alois Václavík als Abgeordneten für die Landgemeinden der Bezirke Poděbrad und Königstadtl anzuerkennen und selben zum Landtage zuzulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Činí se návrh: Sl. sněme račiž volbu pana Aloise Václavíka, mlynáře v Žehouni, za poslance venkovských obcí okresů soudních Poděbradského a Králoměstského za pravou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo).

Jene, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozvednou ruku (Stalo se).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert.: Z. 59. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Strakonic-Volyň sind 136 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, von denselben find 130 zur Wahl erschienen, 117 haben ihre Stimmen für P. Mathias Kubíček abgegeben. Ein Anstand ist aus den Wahlakten nicht zu ermitteln.

Der Landesausschuß beehrt sieh zu beantragen: Der h. Landtag wolle Herrn P. Mathias Kubíček als Abgeordneten für die Landgemeinden der Bezirke Strakonic-Volyň zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, by volba p. P. Matěje Kubíčka, vikáře v Čestici, za poslance venkovských obcí okresů soudních Strakonického a Volyňského za platnou uznána byla a zvolený k sněmu připuštěn byl.

Oberstlandmarschall: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? (Niemand meldet sich. )

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stalo se).

Angenommen. Ref. Dr. Waldert: Z. 60. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Karolinenthal und Brandeis find 214 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt; 194 find zur Wahl erschienen und 148 haben für Herrn Ottokar Zeithammer, Bürgermeister-Stellvertreter ihre Stimmen abgegeben. Ein Anstand geht aus den Wahlakten nicht hervor.

Der Landesausschuß beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Herrn Ottokar Zeithammer als Abgeordneten für die Landgemeinden der Bezirke Karolinenthal - Brandeis als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor činí návrh, sl. sněme račiž volbu pana Otakara Zeithammra, náměstka purkmistra v Praze, za poslance venkovských obcí soudních okresů Karlínského a Brandýsského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? (Niemand meldet sich).

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stalo se).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 61.

In den Landgemeinden der Bezirke Kuttenberg-Časlau erscheinen 189 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt; 167 find zur Wahl erschienen und l29 derselben haben für den Herrn JUDr. Josef Řiha, Advokaten in Kuttenberg, ihre Stimmen abge-

geben. Ein Anstand geht aus den Wahlakten nicht hervor.

Der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen, der hohe Landtag wolle die Wahl des Herrn JUDr, Josef Řiha als Abgeordneten für die Landgemeinden der Bezirke Kuttenberg-Časlau als giltig anerkennen und selben zum Landtage zulassen.

Sněm. akt. Volyňský: Výbor zemský činí návrh: Slavný sněme račiž volbu p. JUDra. Josefa Říhy, advokáta v Kutné Hoře, za poslance venkovských obcí okresů soudních Kutnohorského a Čáslavského za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? (Nikdo se nehlásí).

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 62.

In den Landgemeinden der Bezirke LedečUnter-Kralowitz sind 137 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, 118 sind zur Wahl erschienen und 115 derselben haben ihre Stimmen für Hrn. Augustin Khales abgegeben.

Ein Anstand gegen die Wahl ist nicht vorgekommen. Der Landesausschuß beehrt sich zu beantragen, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Augustin Khales als Abgeordneten- der Landgemeinden der Bezirke Ledeč-Unter-Kralowic als giltig anerkennen und selben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Výbor zemský činí návrh:

Slavný sněme račiž volbu pana Augustina Khalesa za poslance venkovských obcí okresů soudních Ledečského a Dolno-Kralovického za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort ? (Niemand).

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht). Angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 63.

In den Landgemeinden der Bezirke DeutschBrod, Humpolec, Polna, Přibislau sind 140 Wahlmänner erschienen. Von denselben haben 135 ihre Stimmen abgegeben für Johann Pleva, Gutsbesitzer aus Skrejšov. Ein Anstand ist aus den Wahlakten nicht ersichtlich, es wird daher beantragt, der hohe Landtag wolle den Hrn. Johann Pleva, Gutsbesitzer in Skrejšov, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Wahlbezirke Deutsch-Brod, Humpolec, Polna, Přibislau als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: činí se návrh, volbu p. Jana Plevy, statkáře ve Skrejšově, za poslance venkovských obcí ve volebních okresích: český Brod, Humpolec, Polná, Přibislav, za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruce.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Er ist angenommen.

Ref. Dr. Walbert: Z. 64.

In den Landgemeinden der Wahlbezirke Chotěboř - Habern sind von 124 ordnungsmäßig berechtigten Wahlmännern 117 zur Wahl erschienen, von denen 89 ihre Stimmen für Franz Fáček, k. k. Notar in Neuhaus, abgegeben haben.

Derselbe erscheint somit ordnungsmäßig gewählt, ein Anstand kommt aus den Wahlakten nicht hervor, es wird daher beantragt, der hohe Landtag wolle die Wahl des Hrn. Franz Fáček, k. k. Notar in Neuhaus, für die Landgemeinden der Wahlbezirke Chotěboř, Habern für giltig anerkennen und den Gewählten zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schrnidt: Zemský výbor činí návrh, slavný sněme račiž volbu p. Františka Fáčka, c. k. notáře v Jindřichově Hradci, za poslance obcí venkovských okresův Chotěboř a Habry za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall:

Žádá někdo za

slovo ?

Wünscht jemand das Wort? Bitte Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, die Hand auszuheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť pozdvihnou ruce. (Stane se).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 65. Zur Wahl für die Landgemeinden der Wahlbezirke Neubydžov, Chlumec ist von 112 wahlberechtigten Wahlmannern 101 zur Wahl erschienen, von denen 97 ihre Stimme für den Hrn. JUDr. Johann Jeřábek aus Prag abgegeben haben haben. Derselbe erscheint somit ordnungsmäßig gewählt, und es wird beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Dr. J. Jeřábek zum Abgeordneten der Landgemeinden der Bezirke Neubydžov und Chlumec für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schrnidt: Zemský výbor činí návrh, slavný sněme račiž volbu p. Dra. Jana Jeřábka z Prahy za poslance venkovských obcí okresů Novo-Bydžovského a Chlumeckého za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro návrh, prosím, aby zdvihli ruce.

Bitte Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, die Hand zu erheben.

(Geschieht).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 66. Für die Landgemeinden der Bezirke Březnic, Blatna, Mirovic find von 194 Stimmberechtigten Wahlmännern 177 zur Wahl erschienen, und haben 132 die Stimzettel für Josef Kořán, Schriftsteller in Prag, abgegeben. Derselbe erscheint ordnungsmäßig gewählt, es wird daher beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Josef Koran, Schriftsteller in Prag, zum Abgeordneten der Landgemeinden der Gerichtsbezirke Březnic, Blatna, Mirovic für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Činí se návrh. slavný sněme račiž volbu p. Josefa Kořána, spisovatele v Praze, za poslance obci venkovských okresů soudních Březnice, Blatné a Mirovic za platnou uznati a zvoleneho na sněm připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Kteří jsou pro návrh, nechť zdvihnou ruce.

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Res. Dr. Waldert: Z 67. In den Landgemeinden der Landbezirke Wotic und Selčan wurden 96 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, von denen 86 zur Wahl erschienen und einstimmig Josef Gärtler, Bürgermeister in Selčan, wählten.

Derselbe erscheint somit ordnungsmäßig gewählt und wirb beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Josef Gartler, Bürgermeister in Selčan, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Wotic und Selčan für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, slavný sněme račiž volbu p. Josefa Gärtlera, purkmistra v Sedlčanech, za poslance venkovských obcí okresů soudních Votice, Sedlčany za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Bitte Diejenigen, welche zustimmen, die Hand zu erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť zvednou ruku. (Stane se).

Angenommen. Ref. Dr. Waldert: Z. 68. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Nimburg und Benátek

wurden 112 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, von denen sind 107 zur Wahl erschienen und haben 84 ihre Stimme abgegeben für Hrn. Josef Seigerschmidt, welcher als Abgeordneter ordnungsmäßig gewählt erscheint.

Es wird beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Josef Seigerschmidt aus Nimburg zum Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Nimburg, Benátek für giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Slavný sněme račiž volbu p. Josefa Seigerschmidta z Nimburka za poslance venkovských obcí okresů soudních Nimburk, Benátky za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall. Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo V

Bitte Diejenigen, welche zustimmen, die Hand zu erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť zdvihnou ruku. (Stane se).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert. Z. 69. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Přestic-Nepomuk wurden 130 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, 175 find zur Wahl erschienen und Wurden 124 Stimmen für Hrn. Dr. Franz Brauner abgegeben. Derselbe erscheint somit ordnungsmäßig als Abgeordneter gewählt, und wird beantragt, h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. JUDr. Franz Brauner als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichtsbezirke Přestic-Nepomuk als giltig anerkennen und denselben zum Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, sl. sněme račiž volbu p. Dra. Frant. Braunera, advokáta v Praze, za poslance venkovských obcí okresu Přestického a Nepomuckého za platnou uznati a zvoleného do sněmu připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Bitte Diejenigen, welche zustimmen, die Hand zu erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť zdvihnou ruku. (Stane se).

Angenommen.

Ref. Dr. Waldert: Z. 70. In den Landgemeinden der Gerichtsbezirke Smichov, Königsaal, Beraun und Unhošt wurden 292 Wahlmänner ordnungsmäßig gewählt, es erschienen 266 zur Wahl, und haben 169 ihre Stimmen für Hrn. Franz Novák, Grundbesitzer aus Rufin, abgegeben. Derselbe erscheint mit Majorität gewählt, ein Anstand kommt aus den Wahlakten nicht hervor, es wird somit beantragt, der h. Landtag wolle die Wahl des Hrn. Franz Novák, Grundbesitzer in Rusin, als Abgeordneten für die Landgemeinden der Gerichts-

bezirke Smichov, Konigsaal, Beraun, Unhošt für giltig anerkennen und denselben zu dem Landtage zulassen.

Sněm. sekr. Schmidt: Zemský výbor navrhuje, sl. sněme račiž volbu p. Frant. Nováka statkáře v Ruzíni, za poslance venkovských obcí okresů soudních Smíchovského, Zbraslavského, Berounského a Unhošťského za platnou uznati a zvoleného na sněm připustiti.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche zustimmen, wollen die Hand zu erheben.

Kteří jsou pro návrh, nechť zdvihnou ruce. (Stane se).

Angenommen.

Ich bitte nunmehr zur Wahl zu schreiten, und zwar: von 21 Mitgliedern für die Budgetkommission, von 12 Mitgliedern zur Bildung der Gemeinde-Kommission, von 9 Mitgliedern zur Bildung der Hypothekenbankangelegenheiten-Kommission und endlich von 9 Mitgliedern für die PetitionsKommission.

Nám. nejv. marš.: Přikročí se k volbě komisí a sice: 21 členů pro komisi budžetní. 12 členů do komise pro obecní a okresní záležitosti, 9 členů pro komisi týkající se záležitostí hypoteční banky, konečně do komise pro petice 9 členů.

(Sezení se přerušuje o 12 hod. 5 min. )

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 5 Min. unterbrochen).

(Die Sitzung wird um 12 Uhr 25 Min wieder aufgenommen).

(Sezení se opět přejímá o 12. hod. 25 min. )

(Nach Wiederaufnahme der Sitzung. )

Oberstlandmarschall (lautet): Das Ergebniß der Wahlen ist folgendes:

In der Kurie des Großgrundbesitzes wurden für die Budgetkommission 50 Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt 26 und es erhielten die Herren Johann Ritter v. Limbeck, Prior Posselt, Baron Ringhoffer, Baron Scharschmied, von Steffens, Wanka, Karl Max Graf Zedtwitz je 49 Stimmen.

In der Kurte der Städte und Industria3lorte wurden für dieselbe Kommission 45 Stimmzettel abgegeben. Die absolute Majorität beträgt 23 und es erhielten die Hrn. Dr. Wiener, von Plener, Wolfrum, Dr. Banhans, Dr. Görner, Dr. Klier, Dr. Sladkovský je 45 Stimmen.

In der Kurie der Landgemeinden wurden abgegeben 27 Stimmzettel und die absolute Majorität beträgt 14 Stimmen. Gewäht wurden die Hrn. Dormitzer, Löw, Dr. Raudnitz, Knoll, Neumann, Sobotka, Dr. Trojan mit je 27 Stimmen.

Nám. nejv. marš.: Při volbě do budžetní komise bylo odevzdáno 50 hlasovacích lístků a obdrželi pánové Jan ryt. z Limbecků,

převor Posselt, baron Ringhoffer, baron Scharschmid, Steffens; Wanka a Karel Max hrabě Zedtwitz, každý 49 hlasů.

V  kurii měst a průmyslových míst bylo odevzdáno 45 hlasovacích lístků a obdrželi pánové Dr. Wiener, Dr. z Plenerů, Wolfram, Dr. Banhans. Dr. Görner, Dr. Klier a Dr. Sladkovský každý 45 hlasů.

V  kurii venkovských obcí odevzdáno bylo 27 hlasovacích lístků a obdrželi pánové Dormitzer, Low, Dr. Raudnitz, Dr. Knoll, Neumann, Sobotka, Dr. Trojan každý 27 hlasů, jsou tedy zvoleni.

O b e r st l a n d m a r s ch a l l: In die Kommission, welche die Gemeindeangelegenheiten zu berathen hat, wurden von der Kurie des Großgrundbesitzes gewählt bei Abgabe von 50 Stimmzetteln und einer Majorität von 26 Stimmen: Ritter v. Nádherný und Baron Riefe mit je 50 Stimmen, Karl Ritter von Limbeck mit 49, Pfeiffer mit 48 Stimmen.

In der Kurie der Städte und Industrialorte erscheinen für dieselbe Kommission gewählt bei Abgabe von 44 Stimmzetteln und der absoluten Majorität von 23: Wilhelm Alter, Josef Theumer, Dr. Hallwich, Dr. Hanisch mit je 44 Stimmen.

In der Kurie der Landgemeinden wurden für dieselbe Kommission 27 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 14 und es erscheinen als gewählt: Dr. Zintel, Dr. Wiener, Dr. Trojan, Dr. Herbst mit je 27 Stimmen.

Nám. nejv. marš.: Při volbě do komise pro okresní a obecní záležitosti v kurii velkostatkářů odevzdáno bylo 50 hl. lístků a obdrželi pánové ryt. z Nádherných 50 hlasů, baron Riese-Stallburg 50 hlasů, Karel rytíř z Limbecků 49 hlasů, Pfeiffer 48 hlasů; v kurii měst a průmyslových míst odevzdáno bylo 44 hl. lístků a obdrželi pánové Dr. Vilém Alter, Josef Theumer, Dr. Hallwich a Dr. Hanisch každý 44 hlasů; v kurii venkovských obcí bylo odevzdáno 27 hl. lístků a obdrželi pánové Dr. Herbst, Dr. Zintl, Dr. Wiener a Dr. Trojan každý 27 hlasů, jsou tedy zvoleni

Oberstlandmarschall: Für die Kommission, welche die Hypothekenbankangelegenheiten zu berathen hat, wurden in der Kurie des Großgrundbesitzes 50 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 26. Es erscheinen gewählt Herr Karl Moriz Graf Zedtwitz mit 50 Stimmen, Ritter v. Bachofen mit 49 Stimmen, Ritter Von Forster mit 48 Stimmen.

In der Kurie der Städte und Industrialorte wurden für dieselbe Kommission 40 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 21. Es erscheinen gewählt: Herr Landtagsabgeordnete Dr. Klier, Dr. Raudnitz und Hr. Schier mit je 40 Stimmen.

In der Kurie der Landgemeinden wurden für

dieselbe Kommission 27 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 14. Es erscheinen gewählt Dr. Bareuther, Hr. Mercy und Hr. Dr. Nittinger mit je 27 Stimmen.

Nám. nejv. marš.: Při volbě do komise pro záležitosti hypoteční banky v kurii velkostatkářů odevzdáno bylo 50 hl. lístků a obdrželi pánové Karel Moric hrabě Zedtwitz 50 hlasů, ryt. z Bachofenů 49 hlasů, ryt. z Forsterů 48 hlasů;

v kurii měst a průmyslových míst odevzdáno bylo 40 hl. lístků a obdrželi pánové Dr. Klier, Dr. Raudnitz a Dr. Schier každý 40 hl.;

v kurii venkovských obcí bylo odevzdáno 27 hl. lístků a obdrželi pánové Dr. Bareuther, Mercy a Dr. Nittinger každý 27 hlasů; jsou tedy zvoleni.

Oberstlandmarschall: In die Petitionskommission wurden von der Kurie des Großgrundbesitzes bei Abgabe Von 50 Stimmzetteln und der absoluten Majorität Von 26 Stimmen gewählt: Fürst Schönburg, Baron Mallowetz mit je 50 Stimmen und Hr. Weinrich mit 47 Stimmen.

In der Kurie der Städte und Industrialorte wurden für dieselbe Kommission bei Abgabe von 34 Stimmzetteln und der absoluten Majorität von 18 Stimmen gewählt: Herr Jahnel, Herr Wilhelm Alter und Herr Frank mit je 34 Stimmen.

In der Kurie der Landgemeinden wurden für dieselbe Kommission 27 Stimmzettel abgegeben, die absolute Majorität beträgt 14 und es erscheinen gewählt: Dr. Weber, Dr. Aschenbrenner und Dr. Nittinger mit je 27 Stimmen.

Nám. nejv. marš.: Při volbě do petiční komise v kurii velkostatkářů odevzdáno bylo 50 hl. lístků a obdrželi pánové kníže Schönburg, bar. Malowetz, každý 50 hlasů, a pan Weinrich 47 hlasů;

v kurii měst a průmyslových míst bylo odevzdáno 34 hl. - lístků a obdrželi pánové Jahnel, Dr. Vilém Alter a Frank, každý 34 hlasy;

v kurii venkovských obcí odevzdáno bylo 27 hl. lístků a obdrželi pánové Dr. Weber, Dr. Aschenbrenner a Dr. Nittinger každý 27 hlasů; jsou tedy zvoleni.

Oberstlandmarschall: Die Wahlen sind somit vollbracht. Ich bitte die betreffenden Mitglieder sich als Kommissionen zu konstituiren und mich vom Resultate der Konstituirung in Kenntniß setzen zu wollen. Das Berathungslokale für die Budgetkommission ist die Bibliothek, für die Gemeindekommission das Vorstandsbureau des Departements Nr. 2, für die Kommission für Hypothekenbankangelegenheiten das Vorstandsbureau des Departements Nr. 3. und für die Petitionskommission das Vorstandsbureau des Departements Nr. 4.

Nám. nejv. marš.: Přikazují se místnosti k zasedání: pro budžetzí komisi biblioteka; pro komisi pro záležitosti okresní a obecní bureau představeného departm. číslo 2; komisi pro záležitosti hypoteční banky bureau představeného dep. čís. 3 a pro petiční komisi bureau představeného dep. čís. 4.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nunmehr in der Tagesordnung weiter: Landesausschußbericht mit dem Zustandsberichte über die aus dem Landeskulturfonde dotirten landwirtschaftlichen Lehranstalten. Berichterstatter ist der Landesausschußbeisitzer Freiherr von Peche.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru o stavu hospodářských škol z fondu pro zeměvzdělání nadaných.

Ref. Freih. v. Peche. Hoher Landtag! Der Landesausschuß hat die Ehre, in Befolgung des ihm ertheilten Auftrages die Zustandsberichte über die aus dem Landeskulturfonde dotirten landwirthschäftlichen Lehranstalten für das Schuljahr 1875-76 nebst einer tabellarischen Uibersicht derselben mit der Bitte und dem Antrage vorzulegen, der hohe Landtag geruhe diese Berichte zur genehmigenden Kenntniß zu nehmen und dieselben zur weiteren Behandlung an eine für die Landeskultur=Angelegenheiten zu wählende Kommission zu verweisen, welche aus 15 Mitgliedern, wählbar von jeder Kurie zu je 5 aus dem gesammten Landtage, zu bestehen hätte.

Zemský výbor činí návrh, aby tato zpráva byla přidělena komisi, která se má voliti pro záležitosti zeměvzdělání a která má sestávati z 15 členů zvolených po 5 od každé kurie z celého sněmu.

Nejv. marš. zemský: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort!? (Niemand meldet sich. )

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh. nechť pozvednou ruku.

(Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht mit dem Antrage, womit die Lehrerstelle für die Thierheilkunde an der höheren landwirthschaftlichen Lehranstalt Tetschen=Liebwerd in eine definitive umgewandelt werde. Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva zemského výboru s návrhem, by místo učitele zvěrolékařství při vyšším hospodářském učilišti zemském v Děčíně-Liebverdě změněno bylo v místo definitivní.

Ref. Freiherr v Peche Hoher Landtag!

Bei der im Jahre 1866 erfolgten ursprünglichen Organisirung der höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalt Tetschen=Liebwerd wurde der Lehrer der Thierheilkunde nicht unter das definitiv angestellte Lehrpersonale eingereiht, Sondern blos als außerordentlicher Lehrer ohne Anspruch auf allfällige pensionirung bestellt, während an der höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalt in Tabor der Lehrer für dieses Fach gleich Anfangs den definitiv angestellten Professoren gleichgestellt Wurde.

Insolange dem definitiv angestellten Lehrerpersonale ein pensionsanspruch aus dem Landesfonde nicht zuerkannt worden war, hatte diese Un gleichheit in der Stellung der Lehrer der Veterinärkunde an beiden Landeslehranstalten keine fühlbaren Wirkungen. Dies änderte sich jedoch mit dem Momente, als der hohe Landtag mit Beschluß vom 26. November 1872 die Pensionirung der an den beiden höheren landwirtschaftlichen Landeslehranstalten Tetschen=Liebwerd und Tabor definitiv angestellten Lehrer (Professoren) und Adjunkten auf den Landesfond übernahm und weiter mit Beschluß vom 12. Oktober 1874 die Gehalte derselben einer den dermaligen Theuerungsverhältnissen entsprechenden Regulirung unterzogen hat, was den au der Liebwerder Landeslehranstalt angestellten Docenten der Thierheilkunde Raimund May veranlaßte, bei dem Kuratorium der genannten Anstalt um Einreihung in den status der definitiv angestellten Lehrer mit dem Anspruche auf Pensionirung bittlich zu werden.

Das Kuratorium hat nach gepflogener Einvernahme des Oberdirektors und des Lehrkörpers das Gesuch des Docenten Raimund May in der zuliegenden Beilage vom 7. August 1876, Z. 533, befürwortet und für dessen Gewährung geltend gemacht, daß es im Hinblick auf die gleichen Grundsätze, nach welchen beide höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalten eingerichtet find, in der Billigkeit gelegen sei, daß auch an der Liebwerder Anstalt der Lehrer der Veterinärkunde dieselbe stabile Stellung erhalte wie in Tabor, d. h. dem definitiven angestellten Lehrpersonale beigezählt Werde

Hiefür spricht auch die Wichtigkeit des Gegenstandes selbst, da es wohl nicht geläugnet werden kann, daß für einen tüchtigen Landwirth die Kenntniß der Thierheilkunde von gleicher Bedeutung sei, wie die Nationalökonomie, wofür erst im Jahre 1872 eine ordentliche definitive Lehrerstelle treirt wurde.

Bei Gleichstellung der Lehrer der Veterinärkunde an beiden Landeslehranstalten würde dem Lande auch keine Erhöhung der bezüglichen Landessubvention für die Liebwerder Anstalt erwachsen, indem der bisherige Gehalt Von 400 ff. bei Aequiparirung mit den durch hohen Landtagsbeschluß vom 12. Oktober 1874 für den Lehrer der Thierheilkunde in Tabor festgestellten Bezügen blos auf 500 fl. erhöht würde, wozu noch die Quinquennalzulagen,

á pr 80 fl. ö. W. treten würden, welche Auslagen in den dermaligen Einkünften der Liebwerder Anstatt ihre Deckung finden.

Indem der Landesausschuß den Vorstehend angeführten Gründen zur Gänze beitritt, sieht er sich mit Hinweis auf die allseitig belobte Lehrthätigkeit und den Pflichteifer des Docenten der Thierheilfunde Raimund May veranlaßt, das Vorliegende Ansuchen des Kuratoriums der höheren landwirth-schaftlichen Landeslehranstalt Tetschen-Liebwerd mit dem ergebensten Antrage zu unterbreiten,

Hoher Landtag wolle beschließen, daß die Lehrerstelle für Thierheilkunde an der höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalt Tetschen-Liebwerd ebenso wie die an der Schwesteranstalt in Tabor tu eine definitive mit dem Anspruche auf Pensionirung umgewandelt werde und daß für dieselbe die mit hohem Landtagsbeschluße vom 12. Oktober 1874 normirten Bezüge, bestehend in einem Gehalte jährlicher 500 fl. und Anspruch auf 5 Quinguennalzulagen á pr. 80 ff. festgesetzt werden.

Zemský výbor činí návrh:

Slavný sněme račiž uzavříti, že místo učitele zvěrolékařství při vyšším hospodářském učilišti zemském v Děčíně - Liebverdě rovněz jako totéž učitelské místo při ústavu Táborském změniti se má v místo definitivní s právem na pensi a že pro místo ono vyměřují se příjmy usnesením sněmu ze dne 12. října 1874 ustanovené, totiž služný plat ročních 500 zl, a nárok na o kvinkvenálek po 80 zl. r č

In formaler Beziehung beehrt sich der Landesausschuß den Antrag zu stellen, daß dieser Bericht eben jener Kommission zur weiteren geschäftlichen Behandlung zugewiesen werde, welche gelegenheitlich des früheren Programmpunktes für die Landeskulturzwecke zur Wahl beantragt worden ist.

Formálně čím zemský výbor návrh, aby tato zpráva se odevzdala tétéž komisi, která bude zvolena pro záležitosti zeměvzdělání

Oberstlandmarschall

Žádá někdo za

slovo?

Wünscht Jemand das Wort? (Niemand meldet sich).

Kteří jsou pro ten návrh, necht pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag stimmen, wollen die Hand erheben

(Geschieht).

Angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Landesausschußbericht, betreffend die den beiden landwirthschaftlichen Lehranstalten Tetschen - Liebwerd und Tabor für das Jahr 1876 bewilligte Staatssubvention. Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš. Zpráva zemského výboru v příčině státních subvencí, poskytnutých vyšším učilištím hospodářským v DěčíněLibverdě a v Tábore pro rok 1876.

Ref. Freiherr v. Peche-

Hoher Landtag!

Mit Beschluß des hohen Landtages vom 21. März 1876 wurde den beiden höheren landwirthschaftlichen Lehranstalten Tetschen = Liebwerd und Tabor zur Bedeckung des durch die erhohten Lehrer= gehalte, Ouinquennalien und Ouartiergelder erforderlichen Mehraufwandes für das Jahr 1876 ein Vorschußbetrag in der Höhe von je 3600 fl., zusammen daher in der Summe von 7200 fl. und überdies der Lehranstalt in Tabor noch eine weitere Subvention von 2000 fl. auf Lehrmittel nachträglich bewilligt mit dem Bedeuten, daß diese vorstehend angeführten Beträge aus den Kassaresten zu entnehmen und Seinerzeit aus der zugesicherten Staatssubvention für das Jahr 1876 entsprechend zu refundiren find.

Diese angeordnete Refundirung konnte jedoch nur theilweise stattfinden, indem laut Zuschrift der k. k. Statthalterei vom 4. Mai 1876, Z. 24317, das hohe k. k. Ackerbauministerium zufolge Erlasses vom 20. April 1876, Z. 3569, nicht die ganze früher mit Erlaß vom 23. Jänner 1875, Z. 14783, in Aussicht gestellte Staatssubvention pr. 10000 fl., sondern lediglich die Hälfte hievon in dem Betrage von 5000 fl. gewährte mit der speziellen Widmung zur Vervollständigung der Lehrmittet.

In Gemäßheit des hohen Landtagsbeschlußes wurde die Landeskassa mit hierortigem Erlasse vom 9. August 1876, Z. 23172, angewiesen, diese Staatssubvention von 5000 fl. auf Abschlag des den bei-den Landeslehranstalten vom hohen Landtage nachträglich bewilligten Vorschußes pr. 7200 fl., dann der Landeslehranstalt in Tabor gewährten Subvention pr. 2000 fl. in Empfang zu nehmen, wovon gleichzeitig die Kuratorien der beiden Anstalten mit der Weisung in die Kenntniß gesetzt wurden, dafür Sorge zu treffen, daß, um der vom hohen k. k.. Ackerbauministerium ausgesprochenen Widmung der gewährten Subvention gerecht zu werden, aus den Mitteln der Anstalt im Jahre 1876 für Lehrmittel ein Betrag von je 2500 fl. zur Verwendung zu kommen habe.

Nachdem jedoch der vom hohen Landtage gewährte Zuschuß im ganzen 9200 fl. beträgt, hierauf aber blos eine Staatssubvention von 5000 fl. gegeben wurde, so ist der Rest Von 4200 fl. aus Landesmitteln zu decken und hat dieser aus der Staatssubvention nicht gedeckte und bisher als Vorschuß behandelte Betrag Von 4200 fl. zur reellen Verausgabung zu gelangen.

Auch für das laufende Jahr 1877 erscheint für die beiden Landeslehranstalten Tetschen - Liebwerd und Tabor gleichfalls blos die bisherige Subvention von je 12000 fl. eingestellt, indem hiebei ebenfalls wie früher Von der Voraussetzung ausgegangen wurde, daß der durch die Gehaltsregulirung herbeigesührte Mehraufwand aus der anzuhoffenden Staatssubvention gedeckt werden solle

Dies veranlaßte den Landesausschuß untern 18. Jänner laufenden Jahres Z. 1892 bei dem hohen k. k. Ackerbauministerium die definitive Entscheidung über die bereits früher eingebrachten Subventionsgesuche vom 8. Juli und 19. September 1874, Z 17796 und 30437, in welchen die Gewährung einer Staatssubvention für die beiden höheren landwirthschaftlichen Landeslehranstalten Tetschen=Liebwerd und Tabor auf eine längere Reihe von Jahren angestrebt wurde, nenerlich in Anregung zu bringen, wobei gleichzeitig ersucht wurde, für jede der beiden genannten Anstalten pro 1877 und für Weitere Jahre eine Subvention von wenigstens 4000 fl., zusammen von 8000 fl. gewähren zu wollen.

In Erledigung dieses Ansuchens hat das hohe k. k. Ackerbauministerium laut Erlasses vom 27 Februar 1877, Z. 2501, den beiden genannten Lehranstalten einen Erhaltungsbeitrag von je 3000 fl., zusammen von 6000 fl. für das Jahr 1877 bewilligt, wovon der Landesausschuß laut Note der k. k. Statthalterei vom 12. März l. J., Z. 73983, mit dem Beifügen Verständigt wurde, daß Se. Excell, der Hr. Ackerbauminister eine bindende Zusage wegen Fortbewilligung dieser Beträge für die nächsten drei Jahre abzugeben nicht int Stande sei, jedoch seine Bereitwilligkeit zur Aufnahme derselben in die Präliminare der betreffenden Finanzjahre ausgesprochen habe.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP