Úterý 11. dubna 1876

Stenografická zpráva

o

XXV. sezení pátého výročního zasedání sněmu českého z roku 1872, dne li. dubna 1876.

Stenographische Bericht

über die

XXV. Sitzung der fünften Jahres=Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

11. April 1876.

Obsah:

Jednací protokoly 22. sezení schváleny. Denní pořádek:

1.    Zpráva budžetní komise k zprávě zemského výboru o petici okresního výboru Zbirovského za prominutí dlužné zálohy silniční pr. 24234 zl. 28 1/2 kr.

2.    Zpráva budžetní komise k zprávě zemského výboru o stavu národních škol za rok 1876 v příčině povolení příspěvku na udržování školy mateřské v Karlině z okresního fondu školního.

3.    Zpráva budžetní komise k zprávě výboru zemského v příčině odevzdání nadace císaře Františka Josefa do správy státní.

4.    Zpráva budžetní komise v příčině žádosti Louise Pilzové, vdovy po zemském lékaři očním, by její nevlastní dceři Marii dar z milosti na dále udělen byl.

5.    Zpráva komise pro řád volení do sněmu, týkající se změny §. 7. řádu volení do sněmu.

6.    Zpráva petiční komise o žádosti obce Plaštovické a jiných za vydržování fary v Selci z fondu náboženského.

7.    Zpráva petiční komise o žádosti pet. č. 50 za vydání říčního řádu pro řeku Otavu.

8.    Zpráva petiční komise o petici č. 115 obcí Travčic, Zadušníku a Podčapl, za přeložení vojenských cvičeni na jiné místo.

9.    Zpráva petiční komise o žádosti obce Trhový Dušník za sproštění povinnosti k zapravení nákladu druhé polovice za káranku Josefu Pstrosovou.

10.   Zpráva petiční komise o žádosti horníků Příbramských a Březohorských, aby dítky jejich jak dříve osvobozeny byly od platu školního.

11.    Zpráva petiční komise o žádosti domkářů Plösských za rozdělení tamnějších společně užívaných pastvin.

12.    Zpráva komise pro záležitosti okresní a obecní o žádosti městské obce Lomnické za povolení k vybírání přirážky z nájemného.

13.    Zpráva školní komise o petici obce Chlumecké, Výsky, Vápenice a Ouštěpnice za zřízení dvoutřídní školy národní ve Vysokém Chlumci.

14.    Zpráva komise pro zřízení akademie hraběte Straky.

15.    Volba ředitele a náměstka generálního ředitele hypoteční banky království Českého.

Zasedání sněmu uzavřeno.

Inhalt:

Agnoscirung der Geschaftsprotokolle der 22. Sitzung. Tagesordnung:

1. Bericht der Budgetkommission über das Gesuch des Bezirksausschußes Zbirow um Nachsicht des Strassenbauvorschußes pr. 24234 fl. 28 1/2 kr.

2 Bericht der Budgetkommission über den Zustand des Volksschulwesens für das Jahr 1876 und tu Betreff der Genehmigung eines Beitrages aus dem Schutbezirksfonde für die böhm. Kindergärten in Karolinenthal.

3.    Bericht der Budgetkommission, betreffend die Uibergabe der Franz Josef Stiftung in die Staatsverwaltung.

4.    Bericht der Budgetkommission über das Gesuch der Angenarzteuswitwe Pilz um Weiterbelassung des Erziehungsbeitrages für ihre Tochter.

5.    Bericht der Kommission für die Landtagswahlordnung über den Landesausschußbericht Z. 280 betreffs Abänderung des §. 7 ad 43 und 51 der Landtagswahlordnung.

6.    Bericht der Kommission über die Petition der Gemeinde Plastowitz u. a. wegen Erhaltung der Selcer Pfarre aus dem Religionsfonde.

7 Bericht der Petitionskommission über die Petition, betreffend die Erlassung einer Strompolizeiordnung auf dem Wattawafluße. 8. Bericht der Petitionskommission über die Petition der Gemeinde Trawčic, Zadušnik und Podcčpel um Verlegung der auf ihren Grundstücken stattfindenden Militärübungen.

9. Bericht der Petitionskommission über die Eingabe des Gemeinde=Ausschußes in Trhový=Dušník um Loszählung von der Zahtlung der zweiten Hälfte der Verpflegskosten für die Korrigendin Josefa Psrtoß.

10.    Bericht der Petitionskommission über die Petition der Bergleute in Příbram und Birkenberg um Ausrechterhaltung der früher genossenen Befreiung ihrer Kinder vom Schulgelde.

11.    Bericht der Petitionskommission über die Petition der Häusler in Plöß um Vertheilung der dortigen gemeinschaftlichen Hutweiden.

12.    Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Stadtgemeinde Lomnitz um Bewilligung zur Einhebung einer Miethzinsumlage.

13 Bericht der Schulkommission über die Petition der Gemeinde Hoch=Chlumetz, Výska, Bapenic und Auftupenic mit Errichtung einer 2klass. Volksschule in Hoch. =Chlumetz.

14.    Bericht der Kommission, betreffend die Errichtung einer gräflich Straka'schen Akademie.

15.    Wahl eines Direktors und Generaldirektor=Stellvertreters der Hypothekenbank des Königreiches Böhmen.

Schließung der Session durch den Oberstlandmarschall.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: C. k. místodržitelský místopředseda rytíř z Grüneru a c. k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíř z Friedensee.                      

Sezení počalo o 12. hodině 20 minut v poledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der OberstlandmarschallStellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags-Abgeordneten.

Am Regierungstische: Der k. k. Statthalterei - Vicepräsident Ritter von Grüner und der k. k. Statthaltereirath Dr. Friedl Ritter von Friedensee.

Beginn der Sitzung: 12 Uhr 20 Min. Mittags.

Oberstlandmarschall: (läutet) Die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Hause folgende Mittheilungen zu machen:

Die Geschäftsprotokolle der XXII. Sitzung vom 7. April. l. J. sind die vorgeschriebene Zeit hindurch zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly 22. sezení ze dne 7. dubna byly patřičný čas k nahlédnutí vyloženy.

Oberstlandmarschall: Wird zu deren Inhalte etwas erinnert?

Nám nejv. marš.: Má někdo z pánů něco k namítání?

Oberstlandmarschall: Da dies nicht der Fall ist so sind sie agnoscirt.

Námn. nejv. marš.: Schvaluji se.

Oberstlandmarschall: Wir gehen nunmehr zum 1. Punkte der Tagesordnung über, nämlich zum Berichte der Budgetkommission über das Gesuch des Bezirksausschußes Zbirow um Nachsicht des Strassenbauvorschußes pr 24. 234 fl. 28 1/2 kr. Berichterstatter ist Herr Dr. Sladkovský.

Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš. Zpráva budžetní komise ke zprávě zemského výboru o petici okresního výboru Zbirovského za prominutí dlužné zálohy silniční pr. 24. 234 zl. 28 1/2 kr. Zpravodajem jest pan dr. Sladkovský.

Dr. Sladkovský: Slavný sněme!

Zprávou ze dne 30. prosince 1873 č. 31893 předložil zem. výbor vysokému sněmu petici výboru okresního Zbirovského, v kteréžto petici tento výbor žádal o prominutí zálohy na stavbu silnic mu poskytnuté ve výši 31. 845 zl. a sice o prominutí dlužné ještě částky 24. 234 zl. 28 1/2 kr,,

Zemský výbor navrhoval, aby vzhledem na bídné poměry, které v onom okresu panovaly, a na trudné poměry živnostní, polovička této částky v obnosu 12. 117 zl. 14 kr. prominuta byla a aby se tato částka nahradila do stavebního fondu v 6 po sobě jdoucích letech Každý rok 2029 zl.

K tomuto návrhu však vys. zem. sněm přistoupil jen z polovice, totiž v tom smyslu, aby se odpustilo jen 6. 058 zl. 57 1/4 kr. s tím doložením, aby tato částka ve 3 po sobě jdoucích lhůtách z dotace pro stavby silniční zase se nahradila do fondu pro zálohy pro stavby silniční;

Dne 28. února 1875 však podal Zbirovský výbor okres. vys. sněmu novou žádost, v kteréž opět kladl prosbu, aby se mu za leta 1876 až 1879 vypadající lhůty v částkách po 3538 zl. 53 kr., tedy dohromady 14. 153 zl. 32 kr. čili v zaokrouhleném čísle 14. 154 zl. prominuly.

K podpoře této své žádosti uvádí okres. výbor, že silnice Zbirovsko-Zvikovecká, na jejížto stavbu zejmena tato částka se upotřebila, stála celkem 69. 614 zl. a že okres jest chudý a přirážkami již tak přetížen, že vydržování silnic, které obnáší 41. 700 sáhů, okresnímu fondu spůsobuje velké výlohy a že okres mimo to r. 1872 povodní a r. 1874 neúrodou tak těžce byl postižen, že částky, které nyní ještě má. spláceti, nijak nemůže sehnat. Na tuto petici však vysoký zem. sněm v zasedání svém ze dne 11. května 1875 uzavřel, že tato petice má se odevzdati zem. výboru k úřednímu pojednání.

Poněvadž ale zemský výbor nevidí se splnomocněna, aby jakési splátky odpouštěl, měl za to, že toto pouhé přikázání k úřednímu jeho pojednání znamená tolik, jako že prosba ta má býti odmrštěna a v tom smyslu tedy také žádost okres. výboru vyřídil.

Avšak výbor okresní Zbirovský dne 25 října 1875 znovu obrátil se s žádostí k zemsk. výboru, aby mu částka 14. 154 zl. byla odpuštěna a když zem. výbor i tuto jeho žádost odmrštil, obrátil se s novou žádostí 29. prosince 1875 k zem. výboru, aby přece ještě vzhledem k tomu, že nouze v okresu pořád více a více vstoupá a že zejmena nehodou tou, která se tam stala vypuknutím konkursu nad majetkem Stroussbergovým, ještě pořád poměry se tam víc a více zhoršují, žádost jeho zase předložena byla k laskavému povšimnutí sl. sněmu.

Zemský výbor tedy následkem opětného nalehavého toho žádání okres. výboru viděl se pohnuta, aby ve smyslu §. 78. řádu jednacího petice okr. výboru Zbirovského slav. sněmu ještě jednou předložil a sice s tou žádostí, aby slavný sněm vzhledem k bídným poměrům tam panujícím a zejmena v nejnovější době ještě tam vzniklým a vzrůstajícím na žádost jeho laskavě vzal ohled, zejmena aspoň v tom směru, ve kterém byl původně učiněn návrh zemsk. výboru, totiž aby se polovička tohoto celého obnosu 24 000 zl, těch 12. 000 zl. prominula, kdežto posud prominula se jen polovice. Budžetní komise shledala, že veškeré důvody, které zemsk. výbor uvádí, skutečně jsou podstatné a že se nedají vyvrátiti.

Za tou příčinou tedy činí zpravodaj návrh, aby okresu Zbirovskému ještě jedna čtvrka splátek v čase ode dne 1. ledna 1873 až do 1. ledna 1879 na silniční zálohu 31. 845 zl. k zapravení připadajících sumou 6058 zl. 57 1/4 kr. byla prominuta a aby výboru zemsk. bylo uloženo, že má tuto částku ve 3 letech po sobě jdoucích po 2019 zl. 52 1/2 kr. ze silniční dotace do fondu pro silniční zálohy nahraditi.

Es wird der Antrag gestellt, dem Bezirke. Zbirow noch 1/4 der vom 1. Jänner 1873 bis zum 1. Jänner 1879 fälligen Strassenbauvorschußraten pr. 6058 fl. 57 1/4, kr. zu erlassen und den L. A. zu beauftragen, diesen Betrag ans dem Landesfonde n. z. ans der jeweiligen Strassenbaudotation in 3 nacheinander folgenden Jahren mit 2019 fl. 52 1/2 kr. in jedem Jahre in den Strassenbauvorschußfond zu refundiren.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetkommission über den Zustand des Volksschulwesens für das Jahr 1876 und in Betreff der Genehmigung eines Beitrages ans dem Schulbezirksfonde für die böhmischen Kindergärten in Karolinenthal.

Berichterstatter ist Hr. Abg. Freih. von Scharschmid.

Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. mar.: Zpráva budžetní komise k zprávě zemského výboru o stavu národních škol za rok 1876 v příčině povolení příspěvku na udržení školy mateřské v Karlině z okresního fondu školního.

Zpravodajem jest svob. pán Scharschmid.

Berichterstatter Freih. v. Scharschmid (liest): Hoher Landtag!

In Karolinenthal besteht seit 1870 ein mit einer älteren Kinderbewahranstalt verbundener Kin-

dergarten, welcher gegenwärtig erweitert werden soll, so daß der Personalauswand sich von jetzt 1400 fl. für 3 Kindergärtnerinen künftig auf 3420 fl. für 5 Kindergärtnerinen und 3 Wärterinen erhöhen wird. Die Gemeinde stellt nun die Bitte, daß diese Bezüge aus dem Bezirksschulfonde bestritten werden.

Der Bezirks- und Landesschulrath befürworten dieses Gesuch unter Hinweis darauf, daß in Karolinenthal bereits ein deutscher Kindergarten besteht, bei welchem die Besoldung der Kindergärtnerinen pr. 1440 fl. aus dein Schulbezirksfonde bestritten wird.

Der L. -A. behandelt diese Angelegenheit in dem gedruckten Berichte über den Zustand des Volksschulwesens für 1876 (Seite 15). Dieser Bericht ist vom h. Landtage zwar der Unterrichtskommission zugewiesen worden, dieselbe hat aber die Erledigung des fraglichen Gegenstandes der Budgetkommission überlassen.

Wiewohl der L. -A. principiell der Heranziehung der öffentlichen Concurrenz zu den Kosten der Kindergärten entgegen ist, glaubt er doch in diesem Falle mit Rücksicht aus die nationale Parität in Karolinenthal zwar nicht die Uebernahme des Kindergartes ans den Schulbezirk, aber doch die Genehmigung eines jährlichen Beitrages von 1440 fl., welcher dem Besoldungsaufwande des deutschen Kindergartens gleichkommt, befürworten zu sollen. (Schulzustandsbericht für 1876, Seite 15. ) In diesem Berichte ist zugleich angeführt, daß 8 Kindergärten in Landschulbezirken mit einem Auswande von 10840 ff auf Kosten der Schulconcurrenz bestehen.

Die Frage der Kindergärten hat bereits wiederholt, in den Jahren 1874 und 1875 den Gegenstand des h. Landtages gebildet, zu welchen der §. 10 des Reichsvolksschulgesetzes vom 14. Mai 1869 und ein hierauf bezüglicher Erlaß des Unterrichtsministeriums vom 22. Juni 1872, Zahl 4711, Anlaß gegeben haben.

Der §. 10 des Reichsvolksschulgesetzes lautet: Mit besonderer Rücksicht ans die Bedürfnisse des Ortes können mit einzelnen Schulen Anstalten zur Pflege, zur Erziehung und zum Unterrichte noch nicht schulpflichtiger Kinder u. s. w. errichtet werden. Auf diese Bestimmung und aus die Auffassung des Landesschulrathes, daß die Beurtheilung, ob solche Kindergärten in Verbindung mit der Volksschule und ans Kosten der Schulkonkurrenz errichtet werden sollen, der Schulbehörde zustehe, stützt sich ohne Zweifel die Errichtung der vorerwähnten Kindergärten zu Lasten der Schulbezirke und resp. des Landesfondes.

Diese Auffassung scheint jedoch vom Unterrichtsministerium nicht getheill worden zu sein, da dasselbe zwar in dem erwähnten Erlasse die Errichtung von Kindergärten dringend empfiehlt, aber wegen derselben an die Einsicht und Opferwilligkeit der Bevölkerung und beziehungsweise der Ver-

tretungen der Länderbezirke und Gemeinden appellirt. Im Sinne dieses Erlasses hat die Unterrichtskommission mit einem Berichte vom 8. Oktober 1874, Z. 253 Ldtg, einen Gesetzentwurf vorgelegt, in welchem die Errichtung von Kindergärten von der Genehmigung des Landesschulrathes abhängig gemacht, die Bestreitung des Aufwandes aber den Schulbezirken, jedoch ohne Beitragsleistung des Landes zu den bezüglichen Ausgaben zugewiesen wurde

Der hohe Landtag fand jedoch auf die Verhandlung dieses Gesetzentwurfes nicht sofort einzugehen, sondern wies denselben in der XVII. Sitzung der Session 1874 (Abendsitzung vom 14. Oktober) dem L. =A. zur Wiedervorlage in der nächsten Session zu.

Zugleich wurde über diesen Gegenstand solgende Resolution gesaßt:

"In Erwägung, daß die Kindergärten nach dem klaren Wortlaute des §. 10 des Reichsgesetzes vom 14. Mai 1869 als Bestandtheile der Volksschulen (nečitateľné) betrachten sind, spricht der Landtag seine Ueberzeugung dahin ans, daß die Kindergärten auch hinsichtlich der Bedeckung der betreffenden Kosten nicht nach dem Landesgesetze vom 24. Febr. 1873 behandelt werden können.

Ans diesem Grunde erwartet auch der Landtag, daß die hohe Regierung mit der Errichtung der Kindergärten ans Landeskosten bis zur gesetzlichen Regelung der diesfälligen Conkurrenzpflicht einhalten werde.

In der Session 1875 legte nun die Unterrichtskommission mit dem Berichte vom 4. Mai 1875, Z. 269 Ldtg, einen neuen Gesetzentwurf vor, welcher sich von dem frühern darin unterschied, daß der Beisatz ohne Beitragsleistung des Landes weggelassen und nur zur Errichtung von Kindergärten die Zustimmung des L. =A. vorbehalten wurde.

Mit Rücksicht auf die bei allen Schulbezirken (damals beinahe, jetzt durchaus) eintretende Subventionirung aus dem Landesfonde bedeutete der gestellte Antrag die Uebernahme der Kosten für Kindergärten aus den Landesfond unter der einzigen Cautel der Zustimmung des L. -A

lieber diesen von der Unterrichtskommission vorgelegten Gesetzentwurf wurde in der XIII. Sizzung der IV. Session vom 11. Mai 1875 zur Tagesordnung übergegangen.

Streng genommen wäre auch den Anschauungen, welche vom hohen Landtage in den angeführten wiederholten Beschlüssen zur Geltung gekommen sind, auch über den vorliegenden Antrag zur Tagesordnung überzugehen.

Allein die Budgetkommission theilt die Ansicht, welche in der Sitzung vom 11. Mai 1875 vom Abgeord. Dr. Volkelt, bei Stellung des Antrages ans Tagesordnung über den Gesetzentwurf ausgesprochen wurde, daß der h. Landtag durch die vorerwähnte Resolution vom 14. Oktober 1874 die Bestreitung der. Kosten für die damals bestan-

denen, früher ausgezählten Kindergärten ans dem Landesfonde stillschweigend- genehm gehalten habe.

Diese Anffassung findet auch darin ihre Begründung, daß dies Verhältniß der Berechtigung zur Errichtung von Kindergärten und der Verpflichtung zur Bestreitung der Kosten für dieselbennach dem § 10 des Reichsvolksschulgesetzes in der That früher ein zweifelhaftes war und erst durch den erwähnten Erlaß des Unterrichtsministers sowie durch die cirirte Resolution des h. Landtages die allein richtige Interpretation gefunden hat.

Der Bestand der erwähnten Kindergärten und die Bestreitung der Kosten aus dem Landesfonde in der damaligen Höhe kann daher nach der Ansicht der Kommission nicht mehr angefochten Werden.

Da nun unter diesen Kindergärten sich ein solcher Kindergarten für deutsche Kinder in Karolinenthal befindet, dessen Besoldungsaufwand mit 1440 fl. vom Schulbezirke, resp. vom Lande bestritten wird, so scheint es dem Grundsatze der nationalen Parität zu entsprechen, daß nach dem Antrage des Landesausschußes die gleiche Summe auch dem dort seit 1870 bestehenden Kindergarten für böhmische Kinder zugewendet werde, wobei zu bemerken ist, daß auch in Smichov bereits 2 Kindergärten, ein böhmischer und ein deutscher, ans Conkurrenzmitteln erhalten werden.

Die Budgetkommission läßt sich in diesem Antrage dadurch nicht beirren, daß in Karolinenthal der Landesbeitrag für Schulzwecke für 1877 bereits mit der hohen Stimme von 52573 st. 33 kr. präliminirt ist, da einerseits eine ähnliche Summe nämlich 50367 fl. 99 1/2 kr. auch für Smichov (mit Einschluß der beiden Kindergärten) zu zahlen ist, andererseits die geltend gemabte Rücksicht der nationalen Parität in einem und demselben Orte, bei einer an sich geringen Summe wohl höher stehen dürste, als der Standpunkt des starren Festhaltens an dem Principe der Resolution vom Jahre 1874.

Die Commission ist mit dem Antrage des L. =A. auch darin einverstanden, daß nicht der ganze Besoldungsaufwand nach der deabsichtigten Erweiterung des böhmischen Kindergartens in Karolinenthal, der mit 3420 fl. präliminirt ist, sondern nur die gleiche Stimme, wie sie der deutsche Kindergarten erhält, bewilligt werde.

Diese Summe entspricht nämlich bis auf 40 fl. dem bisherigen Besoldungsaufwande des böhmischen Kindergartens, also dem faktischen Stande zur Zeit der Resolution vom Jahre 1874, über welchen nach dem Antrage der Commission in diesem speziellen Falle und aus Rücksicht auf die nationale Parität hinausgegangen werden soll.

Eine Aenderung in der Stylisirung wurde nur zu dem Zwecke vorgenommen, um der Schulbezirksbehörde den gesetzlichen Einstuß auf die Bestellung des auf Bezirkskosten besoldeten Personals zu wahren.

Die Budgetkommission stellt daher den Antrag, der hohe Landtag wolle beschließen:

Indem der Landtag an der in der Resolution vom 14. Oktober 1874 (XVII. Sitzung der III. Session) bezüglich der Bestreitung des Kostenaufwandes für Kindergärten ausgesprochenen Ueberzeugung festhält, wird mit Rücksicht ans die im Berichte des Landesausschußes über den Zustand des Volksschulwesens für 1876, Seite 15, geschilderten Verhältnisse ausnahmswese genehmigt, daß vom 1. Jänner 1877 angefangen in das Präliminare des Schulbezirkes Karolinenthal der Besoldungaufwand für zwei böhmische Kindergärtnerinen und eine Wärterin in Karolinenthal bis zum Gesammtbetrage von 1440 st. eingestellt werde.

Die Bedeckung des hieraus beim Landesfonde entstehenden Mehraufwandes ist den Kassaüberschüssen zu entnehmen

Sněm. sekr. Schmidt: Budžetní komise činí návrh: Slavný sněme račiž se usnésti takto:

Sněm království Českého, trvaje sice na přesvědčení projeveném resolucí z dne 14. října 1874 v 17. sezení zasedání třetího v příčině zapravování nákladu na školy mateřské, svoluje nicméně vzhledem k poměrům ve zprávě zemského výboru o stavu škol obecných za rok 1876 na stránce 33. a 34. vylíčeným výminkou k tomu, aby počínajíc dnem 1. ledna 1877 v rozpočet školního okresu Karlínského služné platy dvou vychovatelek a jedné opatrovnice na české škole mateřské v Karlíně až do sumy 1440 zl. vkladeny byly a to, oč z té příčiny zemský fond více platiti bude, uhraženo budiž přebytky pokladničními.

Nejv marš. zem: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetkommission, betreffend die Uibergabe der FranzJosefsstiftung in die Staatsverwaltung.

Berichterstatter ist der Herr Abg. Dr. Knoll. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš: Zpráva budžetní komise k zprávě zemského výboru v příčině odevzdání nadace císaře Františka Josefa do správy státní.

Zpravodaj p. dr. Knoll.

Berichterstatter Abg. Dr. Knoll: Anläßlich der Uibergabe der polytechnischen Anstalten an die Staatsverwaltung und anläßlich einer seitens der Regierung der Gerstner'schen Stiftung zugekommenen Unterstützung hat die Regierung die Anfrage an den Landesausschuß gerichtet, ob derselbe nicht auch die Uibergabe der mit den polytechnischen Anstalten in Verbinidung stehenden Stiftungen an den Staat für angezeigt hält. Der Landesausschuß hat auf

Grund der Stiftsbriefe die bezügliche Antwort an die hohe Regierung ertheilt und zwar in folgender Weise:

Rücksichtlich einer Stiftung obwaltet nicht blos kein Hinderniß, dieselbe an die Staatsverwaltung abzugeben, sondern liegt vielmehr die Verpflichtung ob, dies zu thun, nachdem §. 9 des Stiftsbriefes die Bestimmung enthält, daß die Verwaltung dieser Stiftung der Landesausschuß oder die an dessen Stelle tretende jeweilige Administrativbehörde des technischen Instituts zu führen hat.

Anders steht es mit den beiden andern bezüglichen Stiftungen, der sogenannten Geiling'schen und Gerstner'schen Stiftung.

Die erstere wird ohnedies bereits von der Landeshauptkassa verwaltet, die Gerstner'sche von der Landeskassa. Die Verfügungen der Stiftsbriefe bezüglich beider lauten jedoch bestimmt dahin, daß die Verwaltung vom Landesausschuße zu führen ist; es müßte demnach eine Aenderung der beiden Stiftsbriefe vorgenommen werden Eine solche hält der Landesausschuß nicht für angezeigt; er ist daher der Ansicht, daß gegen die Uibergabe der Franz Josef-Stiftung an den Staat kein Hinderniß obwaltet, hingegen die beiden anderen Stiftungen in der Verwaltung des Landesausschußes an verbleiben haben.

Die Budgetkommission schließt sich diesem Antrage an und erlaubt sich zu beantragen, der hohe Landtag wolle die Uebergabe des Vermögens der Kaiser Franz Josef-Stiftung an die Staatsverwaltung genehmigen.

Sněm. sekr. Schmidt: Budžetní komise činí návrh: U vyřízení zprávy zemského výboru č. 272 z příčin tam uvedených schvaluje se, aby nadace císaře Františka Josefa odevzdána byla ve správu státní.

Oderstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku

Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budgetkommission über das Gesuch der Augenarztenswitwe Pilz um Weiterbelassung des Erziehungsbeitrages für ihre Tochter.

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš: Zpráva budžetní komise v příčině žádosti Louisy Pilzové, vdovy po zemském lékaři očním, by její nevlastní dceři Marii dar z milosti i na dále udělen byl.

Berichterstatter Dr. Knoll: Der Tochter nach dem verstorbenen Landesaugenarzte Pilz ist bereits zu wiederholten Malen eine Gnadengabe gewährt worden, nämlich vor 4 und vor 2 Jahren, jedesmal auf die Dauer von zwei Jahren. Mit

dem 24. März dieses Jahres ist die Dauer der letztbewilligten Gnadengabe abgelaufen. Die Mutter, beziehungsweise Stiefmutter kommt neuerdings darum ein: der h. Landtag wolle die Gnadengabe weiter gewähren. Sie belegt ihr Ansuchen durch ein Krankheitszeugniß, aus welchem hervorgeht, daß dieselbe erwerbsunfähig ist.

Die Budgetkommission erlaubt sich in dieser Hinsicht den Antrag in stellen, daß diese Gnadengabe und zwar in der Höhe von jährlich 50 st. auch für weitere 2 Jahre, demnach bis zum 24. März 1878, Seitens des h. Landtages zu gewähren wäre. Der h. Landtag wolle demnach den Fortbezug der Gnadengabe für die Landesangenarztenswaise Maria Pilz per 50 fl. jährlich und zwar für weitere zwei Jahre, das ist bis zum 24. März 1878 bewilligen.

Sn. akt. Sládek: Budžetní komise činí návrh: Slavný sněme račiž žádost Louisy Pilzové, vdovy po zemském lékaři očním, za další povolení daru z milosti nevlastní dceři její Marii v sumě ročních 50 zl. vyhověti vzhledem k tomu, poněvadž posavádní nespůsobilost k výdělku prokázána jest vysvědčením lékařským, a tento dar z milosti na další dvě leta, totiž až do 24. března 1878 povoliti.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche für diesen Antrag sind, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se).

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Kommission für die Landtagswahlordnung über den L. =A. =Bericht Z. 280, betreffend die Abänderung des §. 7 ad 43 und 51 der Landtags wahlordnung. Berichterstatter ist der Hr. Abg. Dr. Ritter von Wiener.

Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen. Gleichzeitig wird der Hr. Berichterstatter auch über jene Vorlagen Bericht erstatten, welche in Folge des gestrigen Beschlußes dem h. Hause vorzulegen sind.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro řád volení do sněmu, týkající se změny §. 7. řádu volení do sněmu.

Zpravodaj p. dr. z Wienerů.

Berichterstatter Abg. Dr. Ritt. v. Wiener (liest): Die dem h. Landtage zur Berathung und Beschlußfassung vorgelegte Landtagswahlordnung kann wegen Kürze der Zeit nicht zur Verhandlung gelangen.

In Folge dessen stellt sich die Nothwendigkeit heraus, Fürsorge zu treffen, daß einerseits die für die Zulässigkeit der Beschlußfähigkeit von Abänderungen der Landtagswahlordnung durch einfache Mehrheit erweitert auf 1 weiteres Jahr verlängert werde und daß andererseits Aenderungen der Landtagswahlordnung, welche sich in Folge der Neubildung, Auflösung oder Umgestaltung von Gerichts-

bezirken ergeben, ohne Erschwerung zur Ausführung kommen können, zumal in der vorgelegten Landtagswahlordnung im §. 68 der Antrag ohnehin gestellt wird, daß auch für die Folge eine Erleichterung bei Abänderungen der Landtagswahlordnung eintreten solle, sobald es sich lediglich um eine Aenderung von Gerichtsbezirken handelt. Weiters muß berücksichtigt werden, daß schon derzeit rechtskräftige Fälle der Bildung neuer Gerichtsbezirke vorliegen, welche eine veränderte Gruppirung einzelner Wahlbezirke im §. 7 der Landtagswahlordnung erheischen.

In Erwägung dieser Umstände stellt die Kommission den Antrag: Der h. Landtag wolle nachstehende Gesetzentwürfe annehmen und nachstehende Resolution beschließen.

Sn. sekr. Schmidt: " Komise činí návrh, aby slavný sněm se usnesl na osnovách zákonů a na resoluci, která má býti přednesena.

Berichterst. Abg. Dr. R. v. Wiener (liest):

Erstes Gesetz. § 1. Die Punkte 43 und 51 §. 7 der mit k. Patente vom 26. Februar 1861 erlassenen Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen wird aufgehoben und hat in veränderter Fassung zu lauten, wie folgt:

43 Hohenelbe, Rochlitz, Starkenbach, Hochstadt, zustimmen Einen Wahlbezirk.

51. Neustadt an der Mettau, Náchod, Eipel, Skalitz, Opočno, zusammen Einen Wahlbezirk.

Sn. sekr. Schrnidt:

§. 1. Odstavec 43. a 51. § 7. řádu volení do sněmu království Českého, jenž vydán byl patentem ze dne 26. února 1861, pozbývá platnosti a má zníti takto:

"43. Okresové: Vrchlabský, Roketnický, Jilemnický a Vysocký, dohromady jeden okres,

51. Okresové: Novoměstský, Náchodský: Oupický, Skalický, Opočenský, dohromady jeden okres. "

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche diesem §. zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der §. ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Wiener:

§. 2. Dieses Gesetz tritt bezüglich des Punktes 43 des §. 7 der Landtagswahlordnung mit dem Tage, an welchen das Bezirksgericht Hochstadt und bezüglich des Punktes 51 desselben § mit jenem Tage in Kraft, an welchem die beiden Bezirksgerichte Eipel miß Skalitz die Wirksamkeit begonnen haben.

Sn. sekr. Schmidt:

§. 2. Pokud se týče odstavce 43., §. 7. řádu volení do sněmu nabude zákon tento moci dnem, kdy zřízen bude soudní okres Vysocký, a pokud se týče odst. 51. téhož §. 7. dnem, kdy budou zřízeny okresy soudní v Oupici a v Skalici.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem §. zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Der §. ist angenommen.

Berichterstatter (liest):

§. 3. Der Minister des Innern ist mit der Durchführung des Gesetzes beauftragt.

Sekr. Schmidt: §. 3. Ministru záležitostí vnitřních uloženo jest, aby zákon tento ve skutek uvedl.

Nejv. marš. zem.: Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche diesem §. zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Der §. ist angenommen.

Berichterstatter: Eingang.

Gesetz

vom....

wirksam für das Königreich Böhmen, betreffend die

Abänderung des §. 7 ad 43 und 51 der Wahl-

ordnung für den Landtag des Königreiches Böhmen,

Ueber Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen sinde Ich anzuordnen, wie folgt:

Sněm. sekr. Schmidt: Uvod zákona. Zákon,

daný dne .......

pro království České, v příčině změny §. 7. ad 43 a 51 řádu volení do sněmu království Českého.

K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mně naříditi takto:

Nejv. marš. zem.: Kteří jsou pro ten nápis zákona, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Gesetzestitel zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Der Gesetzestitel ist angenommen.

Berichterstatter Dr. Ritter v. Wiener: Da das Gesetz unverändert in 2. Lesung angenommen wurde, beantrage ich die 3. Lesung.

Sn. sekr. Schmidt: Činí se návrh, aby se přikročilo k 3. čtení zákona.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Ich bitte nun jene, welche dem Gesetze in 3. Lesung endgiltig zustimmen, sich zu erheben.

(Geschieht) Das Gesetz ist in 3. Lesung angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter von Wiener: Das 2. Gesetz wird lauten: §. 1. Bis Ende des Jahres 1877 können Aenderungen in den Bestimmungen der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen Durch absolute Stimmenmehrheit des nach §. 38 der Landtagsordnung überhaupt beschlußfähigen Landtages beschlossen werden.

Nach Ablauf des Jahres 1877 ist zu einem Beschluße des Landtages über beantragte Aenderun-

gen der Wahlordnung die Gegenwart von mindestens 3/4 aller Mitglieder und die Zustimmung von mindestens 2/3 der Anwesenden erforderlich.

Von letzterer Bestimmung sind jedoch jene Aenderungen ausgenommen, welche sich in Folge der Neubildung, Auflösung oder Umgestaltung der im §. 7 der Landtagswahlordnung vom 26. Feber 1861 angeführten Gerichtsbezirke ergeben, für solche Aenderungen wird, durch ein besonderes Gesetz Vorsorge getroffen.

Snem. akt. Sládek: §. 1. Až do konce roku 1877 může sněm, pokud v §. 38 zřízení zemského vůbec je spůsobilý usnesení činiti, prostou většinou hlasů o tom se usnésti, aby se v řádu volení do sněmu království Českého učinily změny; pakli by ale návrh, aby se v tomto řádu volení do sněmu změna nějaká zavedla, učiněn byl po projití roku 1877, potřebí k takovému usnešení sněmu, aby aspoň 3/4 všech sněmovniků byli přítomni, a aby nejméně 2/3 přítomných sněmovníků k tomu přivolili. Z ustanovení posléz jmenovaného vyjmuty jsou však takové změny, které by se udály novým zřízením, zrušením aneb přeměněním okresů soudních v § 7. řádu volení do sněmu ze dne 26. února 1861 jmenovaných. V příčině změn takových učiní se opatření zákonem zvláštním.

Nejv. marš. zem: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Berichterst. Dr. Rit. v. Wiener: §. 2. Der Minister des Innern ist mit dem Vollzuge dieses Gesetzes beauftragt.

Snem. akt. Sládek: §. 2 Ministru záležitostí vnitřních uloženo jest, aby zákon tento ve skutek uvedl.

Nejv. marš. zems: Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche diesem Paragraphe zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht)

Der §. ist angenommen.

Berichterst. Dr. Ritter von Wiener: Der Eingang des Gesetzes lautet:

"Gesetz vom.....

wirksam für das Königreich Böhmen, betreffend die Erfordernisse der Beschlußfassung über Abänderungen in den Bestimmungen der Landtagswahlordnung.

Uiber Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen sinde Ich anzuordnen, wie folgt:

Sněm. akt. Sládek:

Zákon, daný dne.... pro království České, kterým se stanoví, čeho jest potřebí, aby o změnách ustanovení řádu volení do sněmu usnešení činiti se mohla,

K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mi naříditi takto:

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche dem Gesetzestitel zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten nápis zákona, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen. Berichterst. Dr. Rit. v. Wiener: Ich erlaube mir die 3. Lesung zu beantragen.

Sněm. akt. Sládek: Činí se návrh na 3. čtení.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Ich bitte nun Diejenigen, welche dem Gesetze in 3. Lesung endgiltig ihre Zustimmung geben, sich zu erheben. (Geschieht. )

Das Gesetz ist in 3. Lesung angenommen.

Berichterst. Dr. Rit. v. Wiener: Das dritte Gesetz würde lauten: §. 1. Aenderungen in den Bestimmungen der Landtagswahlordnung für das Königreich Böhmen, welche in Folge Neubildung, Auflösung oder Umgestaltung der nach §. 7 der Landtagswahlordnung angeführten Gerichtsbezirke sich ergeben, können mit absoluter Stimmenmehrheit des nach § 38 der Landtagsordnung überhaupt beschlußfähigen Landtages getroffen werden.

Sněm. akt. Sládek: 3. zákon by zněl: §. 1. O změnách ustanovení řádu volení do sněmu království Českého, které by se udály novým zřízením, zrušením aneb přeměněním soudních okresů v §. 7. řádu volení do sněmu uvedených, může sněm, pokud dle § 38 zříz. zem. vůbec jest spůsobilý usnášeti se prostou většinou hlasů usnesení činiti.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage ihre Zustimmung geben, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen. Berichterstatter: §. 2. Der Minister des Innern ist mit dem Vollzuge des Gesetzes beauftragt.

Sněm. akt. Sládek: §. 2. Ministru záležitostí vnitřních uloženo jest, aby zákon tento ve skutek uvedl.

Nejv. marš. zems.: Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Paragraphe zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Der Paragraph ist angenommen.

Berichterstatter: Titel und Eingang des Gesetzes lautet:

Gesetz vom.....

wirksam für das Königreich Böhmen, betreffend die Erleichterung von Abänderungen der Landtagswahlordnung in Folge Neubildung, Auflösung oder Umgestaltung von Gerichtsbezirken. Uiber Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen finde Ich anzuordnen, wie folgt:

Akt. Sládek: Nápis a úvod má zníti:

Zákon, daný dne.....

pro království České, kterým se usnadniti mají změny řádu volení do sněmu za příčinou nového zřízení, zrušení aneb přeměnění okresů soudních. "K návrhu sněmu Mého království českého vidí se Mi naříditi, jak následuje:

Nejv. marš. zem.: Kteří jsou pro ten nápis zákona, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Gesetzestitel zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Der Gesetzestitel ist angenommen.

Berichterstatter: Ich erlaube mir die 3. Lesung zu beantragen.

Akt. Sládek: Navrhuje se 3. čtení zákona. Nejv. rnarš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen Ich bitte nun Diejenigen, welche dem Gesetze in 3. Lesung ihre endgiltige Zustimmung, geben, sich zu erheben.

(Geschieht. ) Das Gesetz ist angenommen. Berichterstatter: Die Resolution lautet: Der von der Kommission zur Vorberathung der neuen Landtagswahlordnung vorgelegte Entwurf wird nebst allen darauf bezüglichen Petitionen dem Landesausschuße mit dem Auftrage übergeben, denselben dem Landtage beim Beginne der nächsten Session wieder vorzulegen.

Akt. Sládek: Resoluce zní:

Osnova zákona vypracovaná od komise pro předchozí poradu o novém řádu volení do sněmu odevzdává se se všemi peticemi k věci té se vztahujícími výboru zem., aby ji sněmu hned na počátku zasedání nejblíže příštího opět předložil.


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP