Sobota 8. dubna 1876

Stenografická zpráva

o

XXIII. sezení pátého výročního zasedání sněmu českého z roku 1872, dne 8. dubna 1876.

Stenographischer Bericht

über die

XXIII. Sitzung der fünften Jahres Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

8. April 1876.

Obsah:

Sdělení presidiální: Jednací protokoly 19. sezení schváleny. Došlé spisy a petice přikázány komisím. Interpelace podaná v 16. sezení ze dne 31. března b. r. pánem Drm. Russem a soudruhy ohledně gymnasia bohosudovského zodpověděna.

Denní pořádek:

1.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti obce Kostomlatské za povolení k vybírání zvýšeného hudebného.

2.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti * o petici městské obce Mirotické za upravení okresního soudu se sídlem tamtéž.

3.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici obce Čižic-Borek za vyloučení z Blovického a přivtělení k Plzeňskému soudnímu okresu.

4.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici horního města Slavkova za zřízení nového okresního soudu se sídlem tamtéž.

5.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici zastupitelstva města Bavorova za zřízení okresního soudu tamtéž.

6.    Zpráva petiční komise o žádosti č. 102 Sigm Starka, aby byla přidržena obec Hradec k náhradě výloh nemoce a pohřebních za Barboru Portovou.

7.    Zpráva výboru zemského o žádosti několika obcí za vybírání poplatku za udělení práva domovského.

8.    Zpráva komise pro skoumání závěrku a jednací agendy české hypoteční banky z roku 1875.

9.    Zpráva školní komise o stavu národních škol v Cechách.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen: Agnoscirung der Geschäftsprotokolle der 19. Sitzung. Einlauf und Zuwersung an die Kommissionen. Beantwortung der in der 16. Sitzung vom 31. März I. J. von Dr. Ruß und Genossen betreffs des Mariascheiner Gymnasiums gestellten Interpellation. Tagesordnung:

1.    Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Gemeinde Kostenblatt um Bewilligung zur Einhebung einer erhöhten Musiklicenzgbühr.

2.     Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadtgemeinde Mirotitz um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

3     Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde (Čižic -Borek um Ausscherdung aus dem Gerichtsbezirke Blowitz und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Pilsen.

4    Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Bergstadt Schlaggenwald um Bildung eines neuen Gerichtssprengels daselbst.

5.     Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Vertretung der Stadt Barau um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

6.     Bericht der Petitionskommission über die Pet. Z. 102 des Sigmund Stark um Berhaltung der Gemeinde Hradzen in Böhmen zur Vergütung der Krankheits und Leschenkosten für Barbara Porth.

7.    Bericht des Landesausschußes, betreffend die Bewilligung zur Einhebung von Heimatstaren.

8.     Bericht der zur Prüfung des Rechnungsabschlußes und der Geschäftsagenda der böhm. Hypothekenbank vom Jahre 1875 eingesetzten Kommission.

9.    Bericht der Unterrichtskommission über den Zustand des Volksschulwesens in Böhmen.

Předseda: Jeho jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pán Weber a c. k. místodržitelští radové Dr. Friedl rytíř 2 Fríedensee a Dr. Virgil z Grohmannů.

Sezení počalo o 12. hodině 10 minut v poledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der OberstlandmarschallStellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags-Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k k. Statthalter Freiherr von Weber und die k. k. Starthaltereirathe Dr. Friedl Ritter v. Friedensee und Dr. Virgil von Grohmann.

Beginn der Sitzung: 12 Uhr 10 Min. Mittags.

Oberstlandmarschall: Die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Landtage folgende Mittheilungen zu mächen:

Die Geschäftsprotokolle der 19. Sitzung vom 4. April l. J. sind durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen:

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly XIX. sezení ze dne 4. dubna byly po patřičný čas k nahlédnutí vyloženy.

Oberstlandmarschall: Wird zu deren Inhalt etwas erinnert?

Nám. nejv. marš.: Má někdo proti nim něco k namítání.

Oberstlandmarschall: Da dies nicht der Fall ist, so sind sie agnoscirt.

Nám. nejv. marš: Poněvadž. nikdo námítek nepodal, schvalují se.

Oberstlandmarschall: Der Abg. Freih. von Ringhoffer entschuldigt sein Ausbleiben von der heutigen und nächsten Sitzung durch Unwohlsein.

Nám. nejv. marš.: Svob. pán Ringhoffer omlouvá nepřítomnost svou při dnešním a nejblíže příštím sezení ochuravěním.

Oberstlandmarschall: Im Druck wurde vertheilt:

Nám. nejv. marš.: V tisku bylo rozděleno:

Sněm. sekr. Schrnidt: čís. 286. Zpráva komise pro obecní a okresní záležitosti k číslu 248 stran obecních přirážek v Plzni, Žatci a Františkových Lázních.

Čís. 287. Zpráva komise pro záležitosti školské o žádostech a zprávě zemského výboru stran uhražení věcných potřeb na školách měšťanských.

Čís. 295 Zpráva komise k předchozí poradě o předloze zemského výboru týkající se, že kapitály vyvažovací nemají se přenášeti do nových knih pozemkových

Čís. 303. Zpráva komise o zprávě zemsk. výboru v příčině změny §. 7 řádu policie silniční.

Z. 286. Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten, betreffend die Einhebung von Gemeindeumlagen in Pilsen, Saaz, Franzensbad.

Z. 287. Bericht der Schulkommission, betreffend die Bestreitung der sachlichen Bedürfnisse an den Bürgerschulen.

Z. 295. Bericht der Kommission für Vorberathung des Landesansschußberichtes, betreffend die Nichtübertragung der Grundentlastungskapitalien in die neuen Grundbücher.

Z. 303. Bericht der Kommission über den Landesausschußbericht, betreffend die Abänderung des §. 7 der Strassenpolizeiordnung.

Oberstlandmarschall: Einlauf von Petitionen und deren Zuweisung.

Nám. nejv. marš.: Došlé petice a jich přikázání.

Sněm. sekr. Schmidt: Č. 170. Posl. Dr. Grégr podal petici spolku "Přemysl" pražského služebnictva za zamezení přestěhování pomocí káranců. Nejv. marš:. Petiční komisi.

Sn sekr. Schmidt: Čís. 171. Týž, petici hostinských v Plaňanech za osvobození od placení pivního krejcaru.

Nejv. marš.: Téže komisi.

Sn. sekr. Schmidt: Čís 172. Týž, petici výboru evang. helvet. vyznání v Klášteře za zřízení nadací pro chudé školáky evang. helvet. semináře v Čáslavi.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Sněm. sekr. Schmidt: Čís 173. Týž, petici města Opočna za odmítnutí žádosti městské, obce Dobrušky v příčině přeložení okresního soudu z Opočna clo Dobrušky.

Nejv. marš: Komisi pro obecní a okr. záležitosti.

Sn. sekr. Schmidt: Čís 174. Týž. petici 30 obcí za zřízení české university. Nejv. marš.: Komisi pro českou universitu.

Ltgs. =Sekretär Schmidt (liest): Z. 175. Abg. Ed. Janota, Petition der Stadtgemeinde Gossengrün um Einreihung unter die Stadtwahlbezirke.

Oberstlandmarschall: Der Kommission für die Landtagswahlordnung.

Ladtgs. =Sekretär Schmidt (liest): Z. 176. Abg. Dr. Roser, Petition einiger Gemeindemitglieder in Rostok um Nichtertheilung der Bewilligung zur. Einhebung von Getränkeumlagen daselbst.

O b e r st l a n d m a r s ch a l l: Der Kommission für Bezirks=, und Gemeindeangelegenheiten.

Oberstlandmarschall: Ehe ich zur Tagesordnung schreite, habe ich dem h. Hause die Mittheilung zu machen, daß die Kommission, welche die Angelegenheiten der Hypothekenbank zu berathen hat, mich Ersucht hat, zu gestatten, daß heute auch jener Bericht vorgetragen werde, welcher über den Landesausschußbericht bezüglich der Fixirung der Stellung des Generaldirektors derselben zugewiesen wurde. Wenn nichts erinnert wird, nehme ich an, daß das h. Haus zustimmt, daß der Bericht heute vorgetragen werde.

Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Pokračuje se k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Der erste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über das Gesuch der Gemeinde Kostenblatt (Bezirk Bilin) um Bewilligung zur Einhebung einer erhöhten Musiklicenzgebühr.

Berichterstatter ist der Hr. Abgeordnete Josef Theumer. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o žádosti obce Kostomlatské za povolení k vybírání zvýšeného hudebného.

Zpravpdaj pan Josef Theumer.

Berichterstatter Abg. Jos. Theumer (liest): Hoher Landtag! Die Vertretung der Gemeinde Kostenblatt (Bezirk Bilin) hat am 19. Juli 1875 beschlossen, die bisher mit dem Betrage von 50 kr. zu Händen des Lokalannenfondes eingehobene Tanzmustkliceuzgebühr in der Weise zu erhöhen, daß

1.   der Betrag von 1 st. für jede Tanzmusiklicenz:

a)   an 2 Tagen des Kirchenfestes,

b)   an 3 Tages des Kirchweihsetzes,

c)  für einen Ball in Fasching,

d)  an den letzten 3 Faschingstagen,

e)   am 1. und letzten Mai,

f)  bei Hochzeiten, dann

2.   der Betrag von 5 fl. für jede Tanzmusiklicenz außer den sub 1 angeführten Tagen zu entrichten ist.                                    

Die Vertretung von Kostenblatt bezweckt mit

der Erhöhung dieser Gebühr eine Vermehrung der

Einkünfte des Lokalarmenfondes und eine Beschrän-

kung der Zahl der Tanzmusiken im Interesse der

öffentlichen Sittlichkeit.

Die k. k. Finanzlandesdirektion erhebt gegen die Bewilligung dieses Ansuchens keine Einwendung.

Der Landesausschuß beantragt den Uebergang zur Tagesordnung, weil der vorliegende dreijährige Rechnungsertrakt des Armenfondes einen jährlichen Ueberschuß von durchschnittlich 82 fl. 93 kr. nachweist, somit ein Bedürfniß für die Erhöhung der Gebühr nicht vorhanden ist und weil den vom Standpunkte der Sittlichkeit geltend gemachten Bedenken durch genaue Handhabung der nach §. 28 der Gemeinde zustehenden Sittlichkeits=Polizei begegnet werden kann.

Die Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten Schließt sich der Ansicht des Landesausschußes an und erlaubt sich den Antrag zu stellen:

Hoher Landtag wolle beschließen:

lieber das Gesuch der Gemeinde Kostenblatt (Bezirk Bilin) um Bewilligung zur Einhebung einer erhöhten Musiklicenzgebühr wird zur Tagesordnung gegangen.

Sněm. sekr. Schmidt:

Slavný sněme račiž usnésti se na tom:.

Přes žádost obce Kostomlatské (v okresu Bilínském), aby jí povoleno bylo vybírání zvýšeného poplatku hudebního, přechází se k dennímu pořádku. "

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen. Se. Exc der Herr Statthalter hat das Wort.

Statthalter Freiherr von Weber: In der Sitzung des höh. Landtages vom 31. März d. J. haben die Herren Abgeordneten Dr. Ruß und Genossen eine Interpellation an mich gerichtet, in welcher nachstehende Fragen gestellt wurden:

1 Besitzt der Vorstand der in den Lehrgegenständen des Gymnasiums Unterricht ertheilenden Privatlehranstalt der Gesellschaft Jezu zu Mariaschein die gesetzliche Befähigung und feit wie lange?

2.   Ist diese Anstalt Seit Beginn des Jahres 1874 durch Organe des Landesschulrathes inspicirt worden und welcher ist der Zustand derselben?

3.   Sind die sämmtlichen Zöglinge dieser Anstalt an ein und dasselbe öffentliche Gymnasium zur Prüfung überwiesen worden und an welches? und wie gestaltete sich der Erfolg dieser Prüfung? -

Ich erlaube mir diese Interpellation nächstehend zu beantworten:

Zum Fragepunkt 1. Der derzeitige Leite der Privatschule in Mariaschein für den Unterricht in den Gymnasialgegenständen besitzt nicht die gesetzliche Befähigung. (Hört! Hört!)

Es erging deshalb bereits beim Beginne des laufenden Schuljahres an das bischöfliche Ordinariat in Leitmeritz, unter dessen Oberleitung diese Anstalt steht, von Seiten des k. t. Landesschulrathes die Aufforderung noch im Laufe des Schuljahres für die Bestellung eines gesetzlich qualificirten Leiters vorzusorgen.

Zum Fragepunkt, 2. Diese Anstalt wurde am 15, 16 und 17. März 1875 von dem k. k. Landesschulinspektor für die humanistischen Fächer an den deutschen Mittelschulen inspicirt.

Der Bericht über den damals vorgefundenen Zustand der Anstalt, welcher eine interne Angelegenheit der Schulanssichtsbehörden bildet, wurde der vorgeschriebenen Amtshandlung unterzogen. (Hört! Hört!)

Zum Fragepunkt 3. Behufs Erwerbung staatsgiltiger Zeugnisse sind sämmtliche Zöglinge zum Ablegen der Semestralprüfungen dem Leitmeritzer, zum Ablegen der Maturitätsprüfung dem Prager Kleinseitner Gymnasium zugewiesen.

Den Semestralprüfungen unterzogen sich die Zöglinge der Anstalt bisher nicht, dagegen haben die Maturitätsprüfung in den letzten 4 Jahren 26 Zöglinge abgelegt, von denen einer für reif mit Auszeichnung, 20 für reif und 5 bei den letztverflossenen 2 Prüfungsterminen für nicht reif erklärt wurden.

Oberstlandmarschall: Der nächste Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Stadtgemeinde Mirotitz um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst,

Berichterstatter ist Herr Abgeordnete Wilhelm Alter. Ich ersuche ihn, den Bilicht vorzutragen.

Nám. nejv. marš: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici městské obce Mirotické za upravení okresního soudu se sídlem tamtéž.

Berichterstatter Abg. Wilh. Alter (liest):

Hoher Landtag!

Die Stadtgemeinde Mirotic, Gerichtsbezirk Gratzen, welche eine Bevölkerung von 2150 Seelen hat, bewirbt sich, angeblich im Einverständnisse mit den anliegenden Gemeinden, um die Errichtung eines k. k. Bezirksgerichtes daselbst. Der neue Gerichtsbezirk Mirotic soll nach dem vorliegenden Projekte

1.   14 Gemeinden des Mirowicer,

2.   5 Gemeinden des Piseker,

3.   2 Gemeinden des Blattnaer,

4.   5 Gemeinden des Březnitzer Gerichtsbezirkes, daher zusammen 22 Gemeinden mit 13730 Bewohnern umfassen.

Hiedurch würde die gegenwärtige Population der betheiligten Bezirke

bei Mirowic von 25000 auf 14360 " Pisek " 30000 " 28510 ,, Blattna " 30000 " 29180 und,, Březnic,, 25000 " 24220 Seelen herabsinken und würde nur der Bezirk Mirowic in nahezu zwei gleiche Theile zerfallen.

Bezüglich der politischen Verwaltungsbezirke würde, nachdem der neue Miroticer Bezirk nach wie vor bei der k. k. Bezirkshauptmannschaft Pisek zu verbleiben hätte, blos bezüglich der 2 Gemeinden des Blattnaer und der einen Gemeinde des Březnitzer Bezirkes eine Aenderung eintreten.

Die Stadtgemeinde Mirotic würde in der Mitte des neu zu bildenden Gerichtsbezirkes liegen und ist mit den zuzutheilenden Gemeinden durch Strassen verbunden. Zur Unterbringung des Bezirksgerichtes will dieselbe das ihr gehörige, im J. 1843 neu erbaute Stadthaus aus 50 Jahre, nöthigenfalls auch auf länger unentgeltlich abtreten und es nach Bedarf auf eigene Kosten adaptiren.

Zur näheren Constatirung der angeführten Verhältnisse müssen vorerst die entsprechenden Erhebungen eingeleitet werden, zu welchem Behufe die Commission sich den Antrag zu stellen erlaubt:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die vorliegende Petition der Stadtvertretung Mirotic um Errichtung eines k. k. Bezirksgerichtes daselbst sei dem L. -A. mit der Aufforderung zuzuweisen, hierüber einvernehmlich mit der h. Regierung die Erhebungen zu pflegen und seinerzeit dem Landtage zu berichten.

Sn. sekr. Schmidt: Předložená petice obecního zastupitelstva města Mirotic o zařízení nového c. k okresního soudu v Miroticích budiž přikázána zemskému výboru s tím vybídnutím, by ve shodě se sl. vládou další vy-

šetření věci zařídil a svým časem sněmu zprávu podal.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort. Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se)

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Gemeinde Čižic-Borek um Ausscheidung ans dem Gerichtsbezirke Blowitz und Zuweisung zum Gerichtsbezirke Pilsen.

Berichterstatter ist Herr Abg. Dr. Zintl. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici obce ČižicBorek za vyloučení z Blovického a přivtělení k Plzeňskému soudnímu okresu. Zpravodaj pan Zintl.

Berichterstatter Dr. Zintl (liest):

Hoher Landtag!

Die, mit der Ortschaft Borek vereinigte Gemeinde Čižic wurde um die Ausscheidung aus dem Gerichtsbezirke Blowitz und um die Ueberweisung in den Gerichtssprengel Pilsen bittlich.

Durch die vom Landesausschuße gepflogenen Erhebungen wurde sichergestellt, daß die Gemeinde Čižic-Borek in 63 Häusern 484 Einwohner zähle und früher zu dem Dominium Stěnowitz gehort habe, seit jener Zeit mit der Gemeinde Stěnowitz, welche bereits aus dem Blowitzer Gerichtsbezirke ausgeschieden und dem Pilsner Bezirke zugetheilt ist, sast gleichartige Interessen besitze, wie denn auch beide Gemeinden rücksichtlich der landwirthschaftlichen Vorschußkasse und des Kontributionsgeldsondes in einem gemeinschaftlichen Verbande sich befinden.

Die Entfernung der Gemeinde Čižic von dem Gerichtsorte Blowitz ist zweifellos eine größere, als jene von Pilsen und stehen die Insassen der genannten Gemeinde mit Pilsen in einem weit lebhafteren Verkehre, zumal sie dorthin auch ihre landwirthschaftlichen Produkte absetzen.

Sowohl die Bezirkisvertretung Blowitz als die k. k. Bezirkshauptmannschaft Pilsen unterstützen das Ansuchen der Gemeinde Čižic-Borek.

Hingegen hat sich das k. k. Kreisgericht in Pilsen dem Gutachten des k k. Bezirksgerichtes Blowitz angeschlossen, welches letztere die erbetene Ausscheidung nicht für nothwendig hält, weil die Entfernungen der Gemeinde Čižic-Borek von Blowitz und Pilsen nicht so sehr differiren weil der frühere Verband der petirenden Gemeinde mit dem ehemaligen Dominium Stenowitz eine besondere Berücksichtigung derzeit nicht verdiene und weil endlich durch die Ausscheidung die Arrondirung der beiden Bezirke Blowitz und Pilsen eine Störung erleiden würde.

Das k. k. städt. delegirte Bezirksgericht in Pilsen hält die Bedenken des k k. Bezirksgerichtes in Blowitz für nicht gerechtfertigt, betont, daß die örtlichen Verhältnisse für die angestrebte Ausscheidung sprechen und findet, daß durch die nnbedentende Aenderung der Bezirksgrenzen in der Arrondirung der Bezirke eine Störung nicht hervorgerusen werde.

Aus einem im Verlaufe der Erhebungen an den Landesausschuß gerichteten Ansuchen des Johann Anton Freiherrn von Stark, Mitbesitzers des Gutes Stěnowitz geht hervor, daß die Verkehrsverhältnisse zwischen Čižic-Borek und Pilsen wirklich derart sind, wie sie in der Petition der erstgenannten Gemeinde geschildert worden; es wird dort aber auch der schweren Uebelstände gedacht, welche dadurch entstehen, daß die Gemeinde Stěnowitz und damit ein Theil des landtäflichen Gutes gleichen Namens dem Gerichtssprengel Pilsen angewiesen ist; während der andere Theil mit Wald und einem Meierhofe (zur Gemeinde Čižic-Borek gehörig) derzeit noch dem Blowitzer Gerichtsbezirke zugetheilt erscheint.

Die k. k. Statthaltern spricht sich für die Willfahrung der Petition ans.

Das k. k. Oberlandesgericht erachtet die Ueberweisung der Gemeinde Čižic -Borek zu dem Gerichtssprengel Pilsen vorzugsweise deshalb für zweckmäßig, weil die Theilung eines kleinen landtäflichen Gutes, hinsichtlich der Jurisdiktion, und die Zuweisung eines jeden Theiles zu einem andern GerichtsSprengil um so größere Uebelstände herbeifühlen kann, wenn, wie im gegebenen Verhältnisse, der Waldbestand unter zwei Jurisdiktionen sällt, indem dann die Gerichtskompetenz, namentlich in Strafsachen, oft sehr fraglich werden kann.

Die Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten hält dafür, daß die örtlichen und Verkehrsverhältnisse der Gemeinde Čižic die erbetene Ausscheidung derselben aus dem Gerichtssprengel Blowitz um so mehr empfehlen, als auch die Beseitigung der Uebelstände wünschenswerth erscheint, welche die Theilung des landtästichen Gutes Stěnowitz hinsichtlich der Jurisdiktion mit sich bringt.

Die Kommission ist daher zu dem Beschluße gelangt, in Uebereinstimmung mit dem Landesausschuße den Antrag zu stellen:

Der hohe Landtag wolle beschließen:

Die vorliegende Petition der Gemeinde ČižicBorek nm Ausscheidung aus dem Bezirksgerichtssprengel Blowitz und um Zuweisung zu dem Gerichtsbezirke Pilsen wird im Sinne des §. 2 und 5 des Gesetzes vom 5. Juni 1868, R. -G. -Bl. Nr. 59, an die hohe Regierung mit dem Gutchten geleitet, daß die Orts- und Verkehrsverhältnisse die erbetene Ueberweisung zweckmäßig und wünschenswerth erscheinen lassen.

Sněm sekr. Schmidt: Komise činí ve shodě s výborem zemským návrh:

Sl. sněme račiž se usnésti takto: I.

Předložená petice obce Čížice-Borku za vyloučení z obvodu okresního soudu Blovického a přidělení k obvodu okresního soudu Plzeňského budiž dle §. 2. a 5. zákona ze dne 11. června 1868, č. 59 ř. z, odevzdána vysoké vládě s dobrozdáním, že žádané přeložení obce té z příčiny místních i obchodních poměrů prospěšné a žádoucí býti se jeví.

Nejv. marš. zems. Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage anstimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen. Berichterst. Dr. Zintl (liest): lieber Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen sinde Ich auf Grund der §§. 2 und 5 des Gesetzes über die Bezirksvertretungen vom 25. Juli 1864 (Nr. 27 Gesetz und Verordnungsblatt für Böhmen) anzuordnen, wie solgt:

Die Ortsgemeinde Čižic-Borek wird aus dem Gebiete der Bezirksvertretung Blowitz ausgeschieden und mit der Bezirksvertretung Pilsen vereinigt.

Sněm. sekr. Schmidt: K návrhu sněmu Mého království Českého vidí se Mně na základě § 2. a 5. zákona o okresním zastupitelství ze dne 25. července 1864 (č. 27. zákonů a nařízení pro království České) naříditi takto:

Místní obec Čížice-Borek vylučuje se z obvodu okresního zastupitelstva Blovického a slučuje se s obvodem okresního zastupitelstva Plzeňského.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Paragrafe zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Er ist angenommen.

Berichterst. Dr. Zintl (liest): S. 2.

Dieses Gesetz tritt mit dem Tage der Ausscheidung der genannten Gemeinde ans dem Bezirksgerichtssprengel Blowitz und deren Vereinigung mit dem Gerichtsbezirke Pilsen in Wirksamkeit.

Sněm. sekr. Schmidt: § 2.

Zákon tento nabude moci dnem, kdy jmenovaná obec z obvodu okresního soudu Blovického vyloučena a s okresem soudním Plzeňským sloučena bude.

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche dem Paragrafe zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Paragraf ist angenommen. Berichtest. Dr. Zintl (liest):

§. 3. Der Minister des Innern ist mit der Durchführung dieses Gesetzes beauftragt.

Sněm. sekr. Schmidt:

Ministru záležitostí vnitřních uloženo jest, aby zákon tento ve skutek uvedl.

Oberstlandmarschall: Diejenigen, welche dem Paragrafe zustimmen, wollen die, Hand erheben.

Kteří jsou pro ten článek, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Patagraf ist angenommen.

Berichterst. Dr. Zintl (liest): Titel und Eingang lautet:

G e s e tz

vom.......

wirksam für das Königreich Böhmen, betreffend die Ausscheidung der Ortsgemeinde Čížic=Borek aus dem Bezirksvertretungsgebiete Blowitz und deren Vereinigung mit dem Bezirksvertretungsgebiete Pilsen.

Sněm sekr. Schmidt: Nápis: Zákon,

daný dne .....

pro království České v příčině vyloučení místní obce Čížice-Borku z obvodu okresního zastupitelstva Blovického a sloučení téže obce s obvodem okresního zastupitelstva Plzeňského

Nejv. marš. zems: Kteří jsou pro ten nápis zákona, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Gesetzes=Titel zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Er ist angenommen.

Beuchtest. Dr. Zintl: Ich beantrage im Namen der Kommission die dritte Lesung.

Sněm sekr. Schmidt: Pan zpravodaj navrhuje jmenem komise, aby se přikročilo k třetímu čtení.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Ich bitte nun Diejenigen, welche dem Gesetze in dritter Lesung endgiltig ihre Zustimmung geben, sich zu erheben.

Kteří jsou pro ten zákon, nechť vstanou. (Stane se. )

Das Gesetz ist in dritter Lesung angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht derselben Kommission über die Petitton der Bergstadt Schlaggenwald um Bildung eines neuen Gerichtsprengels daselbst. Berichterstatter ist derselbe

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici horního

města Slavkova za zřízení nového okresního soudu se sídlem tamtéž. Zpravodaj týž

Berichterst. Dr Zintl (liest):

Hoher Landtag!

Vom Gemeindevorstande der k Bergstadt Schlaggenwald wurde eine Petition um Bildung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Scklaggenwald eingebracht und es sollen dahin außer den 3 Städten Schlaggenwald, Schönfeld und Lauterbach noch die 2 Ortsgemeinden Lesnitz und Gfell des dermaligen Elbogener Gerichtsbezirkes einbezogen werden.

Fast gleichzeitig wurde eine Petition desselben Inhaltes von den Vertretern der Ortsgemeinden Lesnitz und Gfell beim hohen Landtage überreicht und ebenso wie die erstgenannte Petition der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten zur Vorberathung und Berichterstattung zugewiesen.

Die Kommission stellt den Antrag:

Ein hoher Landtag wolle beschließen:

Der Landesausschuß werde beauftragt, betreffs der Zweckmäßigkeit und Zulässigkeit der Bildung eines neuen Gerichtssprengels mit dem Amtssitze in Schlaggenwald die erforderlichen Erhebungen zu pflegen und in der nachsten Session darüber Bericht zu erstatten und Antrag zu stellen.

Sněm. sekr. Schmidt: Komise činí návrh: Výboru zemsk. se ukládá, aby v příčině zřízení nového okresního soudu se sídlem úřadu v "Slavkově učinil náležité opatření a v nejblíže příštím zasedání slav. sněmu o tom zprávu a návrhy své podal.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

* Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Oberstlandmarschall: Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Kommission für Bezirks= und Gemeindeangelegenheiten über die Petition der Vertretung der Stadt Barau um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst.

Berichterstatter ist der Abg. Herr Körber.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o petici zastupitelstva města Bavorova za zřízení okresního soudu tamtéž.

Zpravodaj p. Körber.

Berichtest. Abg. Körber (liest):

Hoher Landtag!

Die Vertretung der Stadt Barau macht in ihrer, unter der Zahl 120 bei dem h. Landtage eingebrachten Petition um Errichtung eines k. k. Bezirksgerichtes in Barau geltend, daß Barau, vom Jahre 1552 bis zu der im Jahre 1850 erfolgten Einführung der landesfürstlichen Behörden seine

eigene Gerichtsbarkeit gehabt und dieselbe durch Seinen Magistrat ausgeübt habe; daß, wenn die in dem, dieser Petition angeschlossenen Verzeichnisse angeführten Ortschaften und zwar 9 aus dem Sprengel des k. k. Bezirksgerichtes Netolitz, eine aus jenem des Bezirksgerichtes Prachatitz, 3 aus jenem des Bezirksgerichtes Strakonitz, 3 aus jenem des Bezirksgerichtes Wolyn und 18. aus jenem des Bezirksgerichtes Wodňan, welche nach der Behauptung der Petenten die Zutheilung zu dem angestrebten Bezirke Barau wünschen und nach diesem. Verzeichnisse eine Bevölkerung von 9513 Einwohnern haben, in den diesfälligen Bezirk einbezogen würden, dieselben einen gut arrondirten Bezirk bilden und Baran als Sitz des Gerichtes in der Mitte dieses Bezirkes liegen würde; daß ferner durch die Ausscheidung der in dem vorerwähnten Verzeichnisse angeführten Ortschaften aus den Bezirken Netolitz, Prachatitz, Strakonitz, Wolyn und Wodňan nur jene Ortschaften davon abgetrennt würden, welche von dem bisherigen. Gerichtssitze entfernt liegen und keiner dieser Bezirke einen bedeutenden Verlust erleiden würde.

Baran habe weiter nach allen Seiten eine gute Straßenverbindung und erbietet sich die Gemeindevertretung die für das Bezirksgericht erforderlichen und vorhandenen Lokalitäten demselben unentgeltlich zu überlassen und nach Erforderniß auf eigene Kosten herrichten zu lassen.

Schließlich bittet die Vertretung der Stadt Barau die Stichhältigkeit der angeführten Motive im geeigneten Wege sicherstellen zu lassen.

Die Kommission fand sich bestimmt, bei dem h. Landtage den Antrag zu stellen:

Die Petition der Vertretung der Stadt Barau um Errichtung eines k. k. Bezirksgerichtes in Barau werde dem Landesausschuße mit dem Auftrage übergeben, hierüber im Einvernehmen mit den bezüglichen autonomen und landesfürstlichen Behörden die Erhebungen zu pflegen und sodann an den Landtag den gutächtlichen Bericht zu erstatten:

Sněm. sekr. Schrnidt: Komise činí návrh: Žádost obecního zastupitelstva města Bavorova za zřízení c. k. okresního soudu v Bavorově odevzdána budiž výboru zemskému s uložením, aby za tou příčinou s dotyčnými autonomními a zeměpanskými úřady náležité učinil vyšetření a o tom sněmu zprávu podal.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ?         

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. ) Der Antrag ist angenommen.

Der nächste, Gegenstand ist der Bericht der Petitionskommission über die Pet. Z. 102 des Sigmund Stark um Verhaftung der Gemeinde

Hradzen in Böhmen zur Vergütung der Krankheits= und Leichenkosten für Barbara Porth.

Berichterstatter ist der Abg. Herr Dr. Weber. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv marš: Zpráva petiční komise o žádosti č. 102 Sigm. Starka, aby byla přidržena obec Hradec k náhradě výloh nemoce a pohřebních za Barboru Portovou.

Zpravodaj p. dr. Weber.

Berichterst Dr. Weber: Hoher Landtag !

Ich erlaube mir vor Allem anderen zu bemerken, daß es bedauerlich ist, daß solche Angele-

genheiten die Thätigkeit des h. Landtages in Anspruch nehmen; allein die Petition ist eingereicht, der Petitionskommission zugewiesen worden, es ist

daher Pflicht, darüber Bericht zu erstatten.

Sigmund Stark, dermal Bediensteter, bei der Kaiser Franz Josefs Bahn in Gmünd, beschwert sich gegen die Gemeinde Hradzen in Böhmen, daß diese Gemeinde ihm die Bezahlung der Kosten für die Krankheit und Beerdigung seiner Schwiegermutter Barbara Porth pr. 32 fl. 55 kr. ö. W. - welche letztere von der Gemeinde Hradzen eine Armenportion bezogen habe - verweigert.

Petent führt an, und ist dies auch durch die Beilagen Seiner Petition und durch die aus der Registratur des Landesausschußes erhobenen Vorakten nachgewiesen, daß seine genannte Schwiegermutter als nach Hradzen zuständig von dieser Gemeinde eine Armenunterstützung in einem kleinen Baarbetrage bezog, daß dieselbe jedoch später von Hradzen weg, zu Petenten, resp. dessen Ehegattin, ihrer Tochter, anfangs nach Pilsen und später mit ihrem Schwiegersohne nach Gmünd überstedelte, daß sie anfänglich durch ganz kutze Zeit ihre Armenportion nachgeschickt erhielt, daß diese jedoch Später gänzlich ausblieb und daß nach einigen Jahren Barbara Porth bei ihrem Schwiegersohne in Gmünd in Armuth verstorben, dieser daher berechtigt sei, die Kosten der ärztlichen Behandlung und des Begräbnisses seiner Schwiegermutter von der zuständigen Heimatsgemeinde ersetzt zu verlangen

Die Gemeindevertretung von Hradzen und der Bezirksausschuß von Staab, sowie auch der Landesausschuß hat den Bittsteller wiederholt mit seinem Verlangen abgewiesen und das hohe k. k Ministerium des Innern, an welches sich Sigmund Stark gleichfalls mit seiner Beschwerde gewendet hatte, ließ dem Recurrenten sein Gesuch als unbe-

rücksichtigt zurückstellen.

In der vorliegenden Petition, wendet sich Sigmund Stark an den h. Landtag um vermeintlichen Rechtsschutz gegenüber der Gemeinde Hradzen in Böhmen.

Ans den angezogenen Vorakten geht heivor, daß Barbara Porth freiwillig ihre Heimatsgemeinde Hradzen, wo sie eine Armenunterstützung genoß, verlassen hat und zu ihrer Tochter erst nach Pilsen, dann nach Gmünd übersiedelt ist; es geht weiter daraus hervor, daß ihr einmal ein Unterstützungs-

betrag von 3 fl. ö. W. von der Gemeinde Hradzen nach Pilsen nachgeschickt wurde; es ist ferner sichergestellt, daß ihr eine weitere Unterstützung nicht zugeschickt wurde, andererseits ist aber auch gar nicht erwiesen daß Barbara Porth ernstlich Schritte gethan hätte, eine weitere Armenunterstützung von ihrer Heimatsgemeinde zu erlangen.

Wenn nun Barbara Porth und ihr Schwiegersohn, der Petent, Jahre verstreichen ließen, ohne die Unterstützung der Gemeinde Hradzen in Anspruch zu nehmen und wenn die Barbara Porth von ihrer Tochter, als der zu deren Unterstützung gesetzlich verpflichteten Person, verpflegt, versorgt und begraben wurde, so erscheint dies Vorgehen der Gemeinde Hradzen als nicht im Widerspruche mit dem Gesetze vom 3. Dezember 1868, Z 59 L=G=Bl, über Armenpflege §. 8, 11 und 12 stehend, formell, korrekt und ebenso die Entscheidung des Bezirksansschußes Staab, sowie dieses Landesausschußes gerechtsertigt.

Da endlich der h. Landtag im vorliegenden Falle gesetzlich nicht berufen ist, als Rekursinstanz für Entscheidungen des Landesausschußes in dessen eigenem Wirkungskreise zu fungiren, so beantragt die Petitionskommission:

Der h. Landtag beschließe, über die Petition des Sigmund Stark wegen Verhaltung der Gemeinde Hradzen zur Vergütung der Krankheits= und Begrädnißkosten für seine Schwiegermutter Barbara Porth zur Tagesordnung überzugehen.

Sněm. sekr. Schmidt: Komise navrhuje: Slavný sněme račiž o žádosti Sigmunda Starka, aby obec Hradec donucena byla k náhradě útrat za nemoc a pohřeb jeho tchýně, přejíti k dennímu pořádku.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, mögen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se). Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht des Landesausschußes, betreffend die Einhebung von Heimatstaxen. Berichterstatter ist der Herr Landesausschußbeisitzer Dr. Alter. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva výboru zemského o žádosti několika obcí za vybírání poplatku za udělení práva domovského. Zpravodajem jest přísedící zemského výboru pan dr. Alter.

Berichterst Landesausschußbeisitzer Dr. Alter:

Hoher Landtag!

Nach §. 79 Gemeindeordnung können Gebühren, welche von Seite der Gemeinden nicht als Umlagen auf die direkten Steuern eingehoben werden wollen, nur auf Grundlage eines Landesgesetzes erhoben werden. Mit dem vorliegenden Entwurfe

legt der Landesausschuß ein Gesetz vor, welches die nachbenaunten Gemeinden n z. Kržeschitz, Kolin, Lowčic, Smidar, Weipert, Helkowic, Wiesenthal, Welwarn, Stráž Wostřešan, Saaz, Podersam, Hruschau, Keule, Čelkowic, Tabor, Reichenau, Schüttenhofen, Wraclau, Nemčic-Libichow, Zámrsk, KleinAicha, Hlawice, Malschitz, Theresienstadt, Ředost, ermächtigen soll, Gebühren für die Verleihung von Heimatstaxen einzuheben. In allen diesen Fällen liegt ein gesetzlicher Anstand nicht vor, die Bezirksvertretungen befürworten jedes dem Landesausschuße überreichte Gesuch und, nachdem es gewiß auch durch die Gerechtigkeit und Billigkeit begründet erscheint, daß derjenige, der das Heimatsrecht und die Consequenzen desselben in einer Gemeinde erwirbt, durch irgend eine Beitragsleistung zu den Kosten der Gemeinde beisteuert - sie beziehen sich zumeist auf die Vermehrung des Armenfondes so liegt auch von allgemeinen Gesichtspunkten aus kein Anstand vor, den Begehren der Gemeinden gerecht zu werden. Die Heimatstaxen selbst wurden von den Gemeinden verschieden construirt, entweder so, daß die Heimatstaxen in absteigenden Beträgen eingehoben werden sollen, je nachdem der Petent der 1. 2. oder 3. Wählerklasse angehört, oder daß das gleiche Prinzip festgehalten wurde, je nach dem Steuersatze, welchen der in die Gemeinde Aufzunehmende zu entrichten hat. Ich erlaube mir Namens des Landesausschußes, bezüglich der formalen Behandlung des Gesetzentwurfes den Antrag zu stellen, daß der hohe Landtag in die Vollberathung desselben eingehen möge.

Činím návrh, aby slavný sněm vzal v poradu osnovu zákona, kterým se obcím dává svolení vybírati poplatky za propůjčení práva domovského osobám cizím.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben:

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Stante concluso gehen wir in die Berathung des Gesetzes ein.

Dr. Alter (liest): Das Gesetz hätte zu lanten: Über Antrag des Landtages Meines Königreiches Böhmen finde Ich folgenden Gemeinden die Einhebung einer Gebühr für die ausdrückliche Aufnahme in den Heimatsverband zu bewilligen:

1. Der Gemeinde Kržeschitz, Bezirk Leitmeritz, die Einhebung einer Gebühr in 5 Abstufungen nach dem Verhältnisse der direkten Steuerleistung und zwar:

bei einer Steuerleistung bis 5 fl. Geb. 2 fl.,

bei einer Steuerleistung von 5 fl. bis 20 fl. Geb. 4 fl.,

bei einer Steuerleistung von 20 fl. bis 50 fl. Geb. 8 fl.,

bei einer Stenerleistung von 50 sl. bis 100 sl. Geb. 16 sl.,


Souvisejici odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP