Úterý 4. dubna 1876

Stenografická zpráva

o

XIX. sezení pátého výroèního zasedání snìmu èeského z roku 1872, dne 4. dubna 1876.

Stenographischer Bericht

über die

XIX. Sitzung der fünften Jahres=Session des

böhmischen Landtages vom Jahre 1872, am

4. April 1876.

Obsah:

Sdìlení presidiální: Protokoly jednací 16. sezení schváleny. Došlé spisy a petice pøidìleny komisím. Denní poøádek:

1.    Zpráva budžetní komise k zprávì zemského výboru è. 198 v pøíèinì udìlení subvence k dostavìní èeského národního divadla.

2.    Zpráva téže komise k zprávì zemsk. výb. è. 216 v pøíèinì povolení subvence k stavbì silnice ze Semil v Jizerském údolí do horní Sitové.

3.    Zpráva téže komise k zprávì zemského výboru è. 219 v pøíèinì povolení prvního pìtiletého pøídavku oficiálu zemské úètárny Scifarthovi.

4.    Zpráva téže komise k è. 123 zemského výboru v pøíèinì povolení pìtiletého pøídavku nìkolika úøedníkùm zemské pokladny.

5.    Zpráva téže komise k pet. è. 142 v pøíèinì udìlení pìtilet. pøídavku oficiálu zemské úètárny Višinovi.

6.    Zpráva téže komise k zprávì zemsk. výb. è. 166 v pøíèinì odprodání nìkterých dílcù od zahrady blázince.

7.    Zpráva komise pro zemìvzdìlání k zprávì zemsk. výboru è. 193 v pøíèinì žádosti dra. Frièe o subvenci 1000 zl. k rozmnožení lososù.

8.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti k èís. 135 zemského výboru v pøíèinì odevzdání káznice do vládní zprávy a zákonní upravení náhrad výloh zaopatøovacího nákladu.

9.    Zpráva komise pro zemìvzdìlání o osnovì zákona lesního pro království èeské.

10.    Zpráva téže komise k zprávì zemského výboru è. 125 v pøíèinì, že nebyla pøedložena osnova zákona o zalesòování.

11.    Zpráva téže komise k zprávì zemského výboru è. 85, týkajíc se peticí více hospodáøských spolkù za prohlášení rolnických škol co zemských ústavù.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen: Agnoscirung der Geschäftsprotokolle der 16. Sitzung. Etnlauf von Petitionen und deren Zuweisung. Tagesordnung:

1.    Bericht der Budgetkommission zum Landesausschußberichte 3. 198 Ldtg., betreffend die Subventionsvertheilung zum Ausbau des böhmischen Nationaltheaters.

2.    Bericht der Budgetkommision zum Landesausschußberichte Z. 216, betreffend die Gewährung einer Subvention zum Bau der Iserthaltstrasse von Semil nach Ober=Sittowa.

3.    Bericht der Budgetkommission über den Bericht des Landesausschußes Z. 219 wegen Gewährung der 1. Quinquennalzulage dem Landesbuchhaltungsoffizial Seifarth.

4.    Bericht der Budgetkommission, betreffend die von mehren Kassabeamten angesuchte Gewährung von Quinquennalzulagen.

5.    Bericht der Budgetkommission über die Pet. Z. 172 des Buchhaltungsoffizials Wischin um Gewährung einer Quinquennalzulage.

6.    Bericht der Budgetkommission in Betreff des Abverkaufes einer Abscisse des Irrenhausgartens.

7.    Bericht der Kommission für Landeskulturangelegenheiten über den Landesausschußbericht Z. 193, betreffend das Gesuch des Dr. Friè um eine Subvention von 1000 fl. zur Hebung der Lachsfischerei.

8.    Bericht der Kommission für Bezirkss= und Gemeindeangelegenheiten zur Ldtgs.: Z. 135, betreffend die Uibergabe der Zwangsarbeitsanstalt an die Staatsverwaltung und die gesetzliche Regelung des Verpflegskostenersatzes für Zwänglinge.

9.    Bericht Der Kommission für Landeskulturaugelegenheiten über den vom Landesausschuße wieder vorgelegten Entwurf eines neuen Forstgesetzces für das Königreich Böhmen.

10.    Bericht der Kommission für Landeskulturangelegenheiten über den Landesausschußbericht Z. 125 wegen Richtvorlage eines Aufforstungsgesetzes.

11.    Bericht der Kommission für Landeskulturangelegenheiten über den Landesausschußbericht in Betreff der Petitionen mehrer landwirthschaftlichen Vereine um Erklärung der Ackerbauschulen zu Landesanstalten.

Pøedseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Pøítomní: Maršálkùv námìstek Edvard Claudi a poslancové v poètu k platnému uzavírání dostateèném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k. místodržitel svob. pán Weber a c. k. místodržitelský rada Dr. Friedl rytíø z Friedensee.

Sezení poèalo o 12. hodinì 15 minut. odpoledne.

Vorsitzender: Se. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall= Stellvertreter Eduard Claudi und die beschlußfähige Anzahl von Landtags=Abgeordneten.

Am Regierungstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Hr. Dr. Friedl Ritt. v. Friedensee.

Beginn der Sitzung: 12 Uhr 15 Min. Nachmittags.

Oberstlandmarschall: Die Sitzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Oberstlandmarschall: Ich habe dem h. Landtage folgende Mittheilung zu machen:

Die Geschäftsprotokolle der 16. Sitzung vom 31. März l. J. sind die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly 16. sezení ze dne 31. bøezna 1876 byly v urèitý èas k nahlédnutí pøedloženy.

Oberstlandmarschall: Wird zu deren Inhalt etwas erinnert?

Nám. nejv. marš.: èiní se dotaz, zda-li nìkdo proti protokolùm tìmto má nìjakou námitku ?

Oberstlandmarschall: Da dies nicht der Fall ist, so sind sie agnoscirt.

Nám. nejv. marš.: Tedy jsou schváleny.

Oberstlandmarschall: Von dem Geschäftseinlande wurde Z. 271 der Landesausschußbericht mit Rechnungsabschluß des gräfl Straka'schen Stiftungs und Reservebaufondes, dann den Rechnungsabschlüssen der Stiftungsdomänen pro 1875 der Budgetkommission zugewiesen.

Nám. nejv. marš.: Z došlých snìmu spisù bylo èís. 271 zpráva zemského výboru s úèetním závìrkem záložního fondu nadace hrabìte Straky a s úèetními závìrky statkù nadaèních za r. 1875 pøidìleno budžetní komisí.

Oberstlandmarschall: In Druck wurde vertheilt.

Nám. nejv. marš.: V tisku bylo rozdáno:

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der Bericht der Kommission für die Angelegenheiten des Baues einer neuen Irrenanstalt in Dobøan.

Bericht der Budgetkommission über den Bericht des Landesausschußes, betreffend den Rothstand unter den Arbeitern der Industriebezirke in Folge der Geschäftsstockung.

V tisku byla rozdána zpráva komise pro vystavení nového blázince v Dobøanech a zpráva komise budžetní o pøedložení zprávy výboru zemského, týkající se nouze mezi dìlnictvem okresù prùmyslových.

Oberstlandmarschall: Einlauf von Petitionen nnd deren Zuweisung.

Nám. nejv. marš.: Došlé petice a jich pøidìlení.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der Abgeordnete Dr. Görner überreicht die Petition der Gemeinde Brozan um Regulirung des Egerslußes.

Oberstlandmarschall: Der Budgetkommission.

Snìm. sekr. Schmidt: Okresní výbor Polièský podal peticí za rozlouèení obcí Svojanov Nový, Svojanov Starý a Pøedmìstí.

Nejv. marš.: Komisi pro obecní a okresní záležitosti.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der Abgeordnete Ehrlich überreicht die Pet. des Gewerbevereins der Stadt Reichenberg um Subventionirung dortiger kunstgewerblicher Schule und des Gewerbemuseums.

Oberstlandmarschall: Der Budgetkommission.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der Abg. Dr. Schlestuger überreicht die Pet. der Gemeinden Lesnitz und Gsell um Errichtung eines Bezirksgerichtes in Schlaggenwald.

Oberstlandmarschall: Der Gemeindekommission.

Snìm sekr. Schmidt: Posl. dr. Grégr, pet. obce Poèedìlické za upravení øeky Oharky.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Snìm. sekr. Schmidt: Posl. dr. Grégr, pet. 201 obcí a spolkù za zøízení èeské university.

Nejv. marš.: Komisi pro zøízení èeské university.

Snìm. sekr. Schmidt: Týž, o pet. místní školní rady a obec. zastup. Svojeckého za povolení k vybírání pøirážky z nápojù a za subvenci na stavbu školy.

Nejv. marš.: Budžetní komisi.

Snìm. sekr. Schmidt: Týž, okr. výb. v Podìbradech za udìlení moci exekutivní.

Nejv. marš.: Komisi pro okres, a obecní záležitosti.

Snìm. sekr. Schmidt: Týž, dto. za zmìnu §. 7. øádu policie silnièní.

Nejv. marš: Komisi pro poradu o øádu policie silnièní.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der Abg. Hecke überreicht die Pet. der Gerneinde Bernsdorf, Wünschendors, Heinersdorf nnd Rücfersdorf um Bau einer Bezirksstraße von Rückersdorf nach Wünschendorf ans Landesmitteln.

Oberstlandmarschall: Der Budgetkommission.

Landtagssekr. Schmidt (liest):

Der Abg. Adam überreicht die Pet. der Gerneinde Meistersdorf um Ausscheidung aus dem Landgemeinden und Zuweisung zum Städtewahlbezirke.

Oberstlandmarschall: Der Kommission für die Landtagswahlordnung.

Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Pøikroèuje se k dennímu poøádku.

Oberstlandmarschall: Erster Punkt der Tagesordnung ist der Bericht der Budgetkommission zum L. A. B. Zahl 198 Ldtg., betreffend die Subventionsvertheilung zum Ausbaue des böhmischen Nationaltheaters.

Berichterstatter ist der Hr. Abg. Wolfrum. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva budžetní komise k zprávì zem. výboru èís. 198 v pøíèinì udìlení subvence k dostavìní èeského národního divadla.

Zpravodajem jest p. Wolfrum.

Berichterstatter Wolfrum (liest):

Hoher Landtag! Am 8. Mai 1875 wurde der Landesausschuß vom hohen Landtage beauftragt, Bestimmung zu treffen, daß die zur Fortsetzung des Theaterbaues dem Bau=Comite bewilligte Summe von 60000 fl. nach dem bestehenden und bestimmten Plane verwendet werde und daß in Hinsicht der weiteren Subvention in den folgenden Jahren bis zu der Höhe von 300000 fl. der Landesausschuß zum Zwecke der Sicherung der Verwendung der Subvention und zur Klarstellung des Rechtsverhältnisses des Landes gegenüber dem Bau=Comité Verhandlung zu pflegen und in nächster Session darüber Bericht zu erstatten habe.

Diesem hohen Auftrage ist der Landesausschuß in der Sitzung vom 29. März l. J. nachgekommen und wurde der unter Z. 195 eingelangte Bericht der Budgetkommission zur Behandlung zugewiesen.

Aus diesem Berichte und den beigefügten Akten geht hervor, daß der Landesausschuß sich durch eine Kommission laut Protokoll vom 2. November 1875 die Ueberzeiugung verschafft hat, daß die Durchführung des Baues ganz nach dem ursprünglichen Plane erfolgt und hinsichtlich des Materiales, der Arbeit und der Construktion nicht die mindeste Ausstellung zu machen ist.

Durch diese Erhebung wurde aber auch nachgewiesen, daß die Unterdachbringung des Gebäudes Sehr wünschenswerth ist und da das Bau=Comité unterm 11. Oktober 1875 wegen zu geringen Baufondes um Flüssigmachung der für 1876 bewilligten Subvention von 60000 fl. gebeten hatte, so wurde unter dem 6. November 1875 diese Summe angewiesen.

Hinsichtlich des Rechtsverhältnisses des Landes gegenüber dem Bau=Comité führte die Berathung und Prüfung des Landesausschußes auf Grund der vorhandenen aktenmäßigen Belege zu folgendem Resultate:

Das Theaterbau=Comité hat sich unter dem 28 November 1870 verpflichtet, die ganze Ausführung des Theaterbaues mit ihren Consequenzen und namentlich sammt der inneren Einrichtung aus dem hiefür mittelst allgemeiner Sammlung und anderweitiger freiwilliger Beihilfe zu gründenden Fonde, - nach dessen Zulaß - zu besorgen und wie es zur Benützung hergestellt ist, dem Landesausschuße, unter Vorbehalt der Zustimmung des h. Landtages als eine Landesaustalt zum Zwecke èechoslavischer dramatischer Darstellungen zu übergeben.

Unter dem 6. Dezember 1870 hat der Landesausschuß seinerseits folgende Zusagen geleistet:

1 Daß dem Comité alle bereits disponiblen Hilfsmittel, insbesondere die im Domestikalfonde erliegenden 14000 fl. übergeben werden.

2.   Daß der Landesausschuß das Theater, sobald es zur Benützung geeignet hergestellt ist, unter Vorbehalt der Zustimmung des hohen Landtages als eine Landesanstalt in gleicher Weise, wie es bisher das ständische Theater war, übernehmen und in der Erhaltung und Unterstützung diesem ständischen Theater gleichhalten werde.

3.   Daß dieses Theater unter Vorbehalt der Bestimmungen des hohen Landtages wesentlich zum Zwecke dramatischer Vorstellungen in èechischer Sprache gewidmet sein sott.

4.   Daß der Landesausschuß seine Anträge beim hohen Landtage dahin stellen werde, für den Fall, als das Theater nicht als Landesaustalt übernommen werden sollte, das Comité durch Abtretung eines Privilegiums in den Stand zu setzen, den Betrieb der Unternehmung zu übernehmen.

Der Landesausschuß kommt nun zu dem Schluße, daß das Theaterbau=Comité rechtlich verpflichtet ist, das Gebäude nach dessen Vollendung dem Landesausschuße als Landesaustalt zu übergeben, die definitive Uebernahrne desselben aber von dem Beschluße des h. Landtages abhängig ist.

Zu dieser Anschauung hat sich auch ans eine Zuschrift des Landesausschußes vom 19. Jänner 1876, Z 32763, das Bau=Comité bekannt, indem es mit Eingabe vom 13. März 1876, Z. 8007, mittheilte, daß es die Ansicht des Landesausschußes hinsichtlich des Rechtsverhälnisses durchaus theile und zugleich das Originalprotokoll der Generalversammlung vom 23 Jänner 1876 beilegt, ans welchem noch die Ermächtigung für das Baukomité hervorgeht, dieses Verhältniß über Verlangen in einer intabulationsfähigen Urkunde ersichtlich zu machen; die Budgetkommission erachtet nach dieser Klarstellung des Rechtsverhältnisses die Auszahlung der in vorjähriger Session bewilligten 60000 fl. für gerechtfertigt und erlaubt sich, hinsichtlich des in vorjähriger Session vom Landesausschuße gestellten Antrages einer Subvention für den Theaterbau bis Zur Höhe von 300000 fl. dem h. Landtage die geneigte Annahme zu empfehlen.

In Bezug auf die Sicherung der Verwendung dieser Subvention schlägt der Landesausschuß vor, daß der letzte Jahressubventionsbetrag in 2 Decursivraten aus Grund einer den Baufortschritt darthuenden Eingabe des Baucomités und nach vorgenommenen lokalen Erhebungen durch den Landesausschuß flüssig zu machen wären, mit welchen Modalitäten das Baukomité sich einverstanden erklärt hat.

Die Budgetkommission hält dieselben ebenfalls für zweckmäßig. Was nun die Höhe der einzelnen Subventionsbeträge und die Zeit der Auszahlung betrifft, so hat der Landesausschuß im vorigen Jahre beantragt, 60000 fl. für das Jahr 1876, je 90000 fl. für die Jahre 1877 und 78 und 60000 fl. für das Jahr 1879 zu bewilligen. Nachdem aber das Baukomité genöthigt war, die erste Rate schon im November 1875 zu erbitten und

im Jahre 1876 anderweitige Mittel nicht in dem Maße zustießen werden, um den Bau, der sowohl wünschenswerth, als in Bezug auf die Dacheindeckung nothwendig ist, fortzusetzen, so steht sich das Baukornité in der Lage, nm eine beschleunigte Auszahlung der Subventionsbeträge zu bitten.

In der bezüglichen Zahl 8007 dem Landesausschuße überreichten Eingabe und dem beigeschlossenen Geschäftsberichte wird auseinandergesetzt, daß die sämmtlichen Auslagen bis Ende 1875 die Summe von 773939 st. 24 kr ö W. betrugen. Hievon entfielen 14751 st. 79 kr. ö. W. aus das Jahr 1873 und mit Ende 1875 die Kassabaarschaft 40405 st. ausmachte, an Gesammteinnahmen aber bis Ende 1875 814414 st. 24 kr. ö. W. erzielt wurden; an. Gesammt - Einnahmen waren am 11 April 1874 511507 st. 27 kr. ausgewiesen.

Es sind daher von dieser Zeit an bis Ende

1875 inclusive der Landessubvention 302936 st. 37 fr. zugewachsen. Trotzdem reichen aber bei den verhältnißmäßig geringen Kassaresten die Mittel nicht hin, um die so nothwendige eiserne Dachkonstruktion, auf welche noch 17000 st. zu zahlen find, aufzustellen und weitere Arbeiten in diesem Jahre zu machen, um das Gebäude gegen die Unbilden der Witterung zu schützen.

Das Baucomité bittet daher, noch im Jahre

1876   die Summe von 60000 fl. anweisen zu wollen und die übrigen 180000 st. in halbjährigen Raten á 60000 fl. flüssig zu machen, damit im Jahre 1878 die ganze Subvention von 300000 fl. erschöpft wäre.

Die Budgetkommission würdigt vollkommen die Lage des Baukomités, die Rücksicht aus die Landesfinanzen zwingt sie aber von dem Antrage des Landesausschußes im Jahre 1875 nicht allzu weit abzuweichen und beantragt, der h. Landtag wolle beschließen:

1. Der Bericht des Landesausschußes vom 22 März 1876, Z. 198, wird zur Kenntniß genommen und die schon im Jahre 1875 bewirkte Auszahlung der dem Theaterbaukomité für das Jahr 1876 bewilligte Summe von 60000 st. genehmigt.

2 Dem Comité zur Erbauung des böhmischen Nationaltheuters wird in Folge Landtagsbeschlußes vom 8. Mai 1875 eine weitere Subvention von 240000 st. ans den Kassaresten des Landessfondes bewilligt und der Landesausschuß beauftragt, diese Subvention mit 60000 fl. im Jahre 1876, mit 90000 fl, im Jahre 1877 und mit 90000 st. im Jahre 1878 nach den im Berichte vom 22. März 1876 angeführten Modalitäten flüssig zu machen.

3. Der Landesausschuß werde beauftragt, wegen bücherlicher Ersichtlichmachung des Rechtsverhältnisses in Betreff Errichtung des Theatergebäudes das Erfordetliche zu veranlassen.

Nachdem im vorigen Jahre über die Subvention überhaupt schon das Meritorische vorgebracht wurde, so glaubte die Budgetkommission sich nun auf dieses, was ich bisher vorgelesen habe, be-

schränken zu sollen und ihren Antrag so einrichten zu müssen, wie es eigentlich ursprünglich der Landesausschuß beantragt hat.

Nur die Auszahlung vom Jahre 1875 von 60000 fl., welche nach dem Antrage des Landesausschußes im Jahre 1879 erst gezahlt werden sollen, beantragt sie für 1875 ausgegeben zu genehmigen, weil sich die Nothwendigkeit beim Theaterbaukomité absolut herausgestellt hat. Ich bitte um Annahme der Anträge der Budgetkommission.

Snìm. sekr. Schmidt: Budžetní komise èiní návrh:

Slav. snìme raèiž se usnésti na tom:

1.   Zpráva zemského výboru ze dne 22. bøezna 1876, è. 198, pøijímá se na vìdomí a schvaluje se vyplacení již r. 1875 stalé, na r. 1876 sboru pro vystavìní divadla povolené èástky 60. 000 zl.

2.   Sboru pro vystavìní èeského národního divadla povoluje se na základì snìmovního usnešení ze dne 8. kvìtna 1875 další subvence 240. 000 zl. z pøebytkù kasovních fondu zemského a výboru zemskému se ukládá, aby takovou subvenci podle zpùsobu ve zprávì ze dne 22. bøezna 1876 naznaèeného poukázal k vyplacení po èástkách:

60. 000 zl. na rok 1876, 90000 zl. na rok 1877, 90. 000 zl. na rok 1878.

3.   Výboru zemskému se ukládá, aby za pøíèinou na jisto postavení právních pomìrù v gruntovních knihách, èeho tøeba, uèinil.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Der Abgeordnete Heinrich meldet sich zum Wort.

Der Abgeordnete Heinrich hat das Wort.

Abgeord. Heinrich: Wie ich ans dem Berichte des geehrten Berichterstatters entnommen habe, so hat er erwähnt, daß die Gewährung der weiteren 240. 000 fl., welche zur Subventionirung des böhmischen Nationaltheaters gegeben werden Sollen, eigentlich bereits vom Landtage beschlossen fei.

Nun ich lese hier in dem Sitzungsprotokolle auf Seite 473 unter B. folgendes:

"In der Absicht der weiteren Subvention in den folgenden Jahren bis zur Höhe von 300. 000 fl. u. s. w.

So viel ich aus diesem Beschluße entnehme, hat aber im vorigen Jahre der Landtag noch nicht positiv entschieden, eine Subvention bis zur Höhe von 300 000 fl. zu gewähren, und ehe ich also überhaupt zur ganzen Frage Stellung nehme, möchte ich mir an den Hr. Berichterstatter die direkte Frage erlauben, ob über diese zu gewährenden 300. 000 fl. bereits im Principe entschieden sei oder nicht.

Eher kann ich überhaupt zu der ganzen Frage nicht Stellung nehmen.

Nach meinem. Dafürhalten hat der hohe Landtag sich im Prinzipe noch nicht ausgesprochen.

Berichterst. Wolfrum: Ich weiß nicht, ob nicht der geehrte Abgeordnete mich ganz falsch verstanden hat; denn ich habe nicht gesagt, daß die 300. 000 st. Schon ganz bewilligt sind. Ich habe gesagt, daß das Meritorische hinsichtlich dieser 300. 000 fl. im Vorjahre Schon vorgebracht worden ist, und daß sich daher die Budgetkommission blos aus das beschränkte, was im Berichte enthalten ist; aber daß die Budgetkommission und der Berichterstatter nicht glaubt, daß die 300. 000 fl. Schon bewilligt sind, geht ja ans den Anträgen hervor.

Wenn der geehrte H. Abgeordnete sich vorbereitet hat, über dies zu sprechen (Heiterkeit), So muß er doch auch den §. 2., den ich vorgelesen habe, gehört haben, welcher lautet: Dem Comité zur Erbauung des böhmischen Nationaltheaters wird in Verfolgung des Landtagsbeschlußes vom 8. Mai 1875 eine weitere Subvention von 240. 000 fl. ans den Kassaresten des Landesfondes bewilligt. Daraus geht hervor, daß die Budgetkommission durchaus nicht die Anschauung hat, als wären die 300 000 st. schon bewilligt. Blos 60. 000 fl. sind bewilligt und die 240. 000 fl. Sollen jetzt erst bewilligt werden.

Aber das Mentorische, was über die Subvention überhaupt zu sagen ist, das glaubte ich schon in der vorjährigen Session für abgemacht.

Abgeord. Heinrich: Ich danke dem Hrn. Berichterstatter für die Aufklärung, und ich habe diese Frage auch so aufgefaßt, wollte mich aber nur, bevor ich überhaupt zu derselben Stellung nehme, noch einmal ganz vergewissern, wollte ausdrücklich die Bestätigung aus seinem Munde hören. Wenn ich den Antrag überhört habe, so bitte ich um Entschuldigung.

Ich kann also nun mit ruhigem Gewissen an die Arbeit gehen, kann zur Frage in der Weise Stellung nehmen, wie ich es beabsichtige.

Bevor ich überhaupt mich dem Gegenstande selbst zuwende, sei es mir gestattet, einige allgemeine Bemerkungen zu machen, die zur Kennzeichnung meiner ganzen Haltung beitragen werden, und die ich überhaupt machen muß, um eine Darlegung zum richtigen Verständniß zu bringen und in's rechte Licht zu stellen.

Seit mehr als 20 Jahren, meine Herren, pflanze ich in die Herzen meiner Zöglinge die Grundsätze der Wahrheit und des Rechtes und diese Grundsätze sind mir Selbst incarnirt, ich kann sie nicht verläugnen.

Ich kann als politischer Mann unmöglich etwas anderes thun, als was ich gegenüber meinen Zöglingen lehre; ich kann meinen eigenen Worten nicht untren werden, weil die Worte der Belehrung Sonst auf meinen Lippen ersterben müßten. Zudem aber ist es meine Pflicht als österreichischer Patriot, ein Prädikat, das ich im vollen Maße für mich in Anspruch nehme, Alles darzulegen, was nach meiner Ueberzeugung der Gesammtheit abträglich ist. Es ist möglich, daß ich mich zuweilen irre, was mir

aber bis jetzt noch in keinem Falle bewiesen worden ist.

Bis jetzt, meine Herren, bin ich immer nur beschimpft, niemals aber belehrt worden, für mich der beste Beweis, daß ich auf'dem Wege des Rechtes bin.

Zu der Frage Selbst nun übergehend, bemerke ich, daß ich bereits im vorigen Jahre gesonnen war; meine Ansicht darzulegen. Damals haben mehrere Kollegen - an der Spitze stand der verehrte Kollege Dr. Klier - eine Erklärung abgegeben, der ich mich anschloß. Ich habe in Gemeinschaft mit diesen Kollegen gegen die Subventionirung des böhmischen Nationaltheaters gestimmt, und ich kann die Versicherung geben, daß diese unsere Abstimmung unter dem deutschen Volke den besten Eindruck gemacht hat. Auch will ich andererseits nicht verhehlen, daß die wiederholten Bewilligungen von Geldern für die kostspieligen Adaptirungen des deutschen Theaters unter dem deutschen Bolke den gegentheiligen Eindruck gemacht haben.

Die deutschen Steuerträger sehen eben nicht ein, wie sie dazu kommen, zu den Prager Theatern Beiträge zu liefern, da sie wissen, daß es in der Welt Hunderte von Theatern gibt, die Sehr Tüchtiges leisten, ohne daß sie Subventionen ans Landesmitteln genießen.

Ueber kurz oder lang werden wir überhaupt, meine Herren, die Frage erörtern müssen, ob denn nicht auch das deutsche Landestheater aus die eigenen Füße gestellt werden soll. Wir werden die Frage erörtern müssen, ob denn das fortwährende Subventioniren dieses Institutes in die Unendlichkeit fortgesetzt werden soll.

Sowiel im Allgemeinen.

Was nun die Subventionirung des Nationaltheaters betrifft, so bestimmen mich dreierlei Gründe, dagegen zu stimmen: nazionale, finanzielle und politische.

Das èechische Nationaltheater ist von vornherein als ein nationales Unternehmen hingestellt worden, um das sich Niemand mehr zu kümmern habe, als die èechische Nation, und in tönenden Phrasen wurde der Welt verkündet, daß jeder in Acht und Bann gethan werden müsse, der zur Herstellung dieses Nationalheiligthums andere als èechische Mittel verwenden wolle. Die Entnüchterung ans diesen Rausch hat nicht lange auf sich warten lassen, und heute Stehen dieselden Herren, die Solches der Welt kund und zu wissen thaten, bittend, sowohl vor den èechischen, als auch vor den deutschen Steuerträgern, und verlangen Hilfe, die sie zu einer anderen Zeit unter denselben Umständen perhorreszirten.

Meine Herren!

Ich frage, wie kommen denn die deutschen Steuerträger dazu, daß ihre Gelder aus ein So exklusiv nationales Unternehmen verwendet werden sollen ?

Das deutsche Volk will einmal dazu nichts

beitragen, und wenn ich dagegen stimme, so handle ich vollständig im Sinne des deutschböhmischen Volkes.

Allein die Frage muß in nationaler Hinsicht auch vom èechischen Standpunkte betrachtet werden.

Die èechische Nation in ihrer großen Mehrheit verlangt ja von uns gar keine Unterstützung, die Majorität verhorreszirt dieselbe heute noch, und wenn nicht in Böhmen Verhältnisse eingetreten wären, die Jedermann bekannt sind, so wäre man nie in die Lage gekommen, sich eine Subvention erbitten zu müssen, sondern das èechische Volk hätte mit der ihm eigenthümlichen Zähigkeit sein Theater ans eigenen Mitteln weiter gel nut.

Die Deutschen in ihrer Gesammtheit in Böhmen, die Èechen in der großen Majorität sind gegen die Subvention, und trotzdem wollen wir sie hier bewilligen.

Betrachten wir die finanziellen Seiten, so ist es ja bekannt, daß das Land ohnehin mit Lasten überbürdet ist. Die österreichischen Völker brechen unter der Wucht der Abgaben fast zusammen. Trotz des schlechten Geschäftsganges werden die staatlichen Steuerschrauben immer mehr und mehr angezogen, und die Landesumlagen werden mit jedem Jahre größer und größer. Der Steuerträger, sei es der kleinste, empfindet diesen Druck unendlich.

Zu allen diesen Umständen kommen noch Bezirks- und Gemeindeumlagen, also unendliche Steuern und Schul Umlagen auch noch dazu. Bei meinen Wahlerversammlungen, die ich im vorigen Jahre abhielt, da wurde ich ganz speziell gefragt, wie es denn komme, daß die Landesumlagen immer unerträglicher werden, und ich wurde geradezu beauftragt, mit aller Entschiedenheit darauf hinzuwirken, daß die fortwährenden Steigerungen der Landesumlagen endlich einmal ein Ziel erreichen.

Uiber dieses Kapitel der Belastung wäre noch viel des Weiteren zu sprechen, allein sie sind ja ohnehin alle selbst orientirt, und namentlich jene Herren, die Besitz haben, die also Steuerträger sind, die wissen ja ohnehin davon ein Lied zu singen.

Also das Land, ohnehin finanziell so belastet, sott noch mehr aus sich nehmen, um eine Subvention ja leisten, gegen die das deutsche Volk sich sträubt, und von der die große Majorität des èechischen Volkes eigentlich nichts wissen will Ich komme zur politischen Seite, meine Herren, unbestritten zu heiklichsten Fragen, und ich bitte den Herrn Oberstlandmarschall mir zu gestatten, daß ich die Frage in aller Ruhe darlegen kann; sie ist aber nicht darzulegen, ohne die Frage der inneren Politik überhaupt zu streifen, und deshalb bitte ich Se. Durchlaucht, von vornherein um Entschuldigung, wenn ich anscheinend nicht zur Sache spreche, aber doch zur Sache rede.

Seit 1860 befindet sich unser Vaterland in einem fortwährenden Gährungsprocesse, und es ist noch gar nicht abzusehen, wann dieser Gährungsproceß beendet fein wird. Systeme kommen und

gehen, Ministerien kommen und verschwinden und immer kann das arme Österreich nicht zur Ruhe gelangen. Ja in unsern Tagen sehen wir es namenlos unglücklich; finanziell ruinirt, blutet es aus tausend Wunden. Ein gewiegter deutscher Parteimann hat vor wenig Tagen den Satz ausgesprochen: "Das deutsche Volk bedarf der moralischen Regeneration"; ich möchte diesen Satz ans Österreich angewendet so varitren: Die politischen Parteien in Österreich bedürfen der moralischen Regeneration.

Ganz abgesehen von der finanziellen Misere, sehen wir in Österreich in allen Ecken und Enden die Flamme der Zwietracht lodern. Das arme Österreich kann nicht zur Ruhe kommen, zerfleischt sich gegenseitig, zehrt sich nach und nach auf.

Oberstlandmarschall (einfallend): Ich muß doch dem Herrn Redner bemerken, daß das mit der Erbauung des èechischen Landestheaters in gar keiner Verbindung steht. (Rufe: Sehr richtig)

Die Rede ist vielleicht für den Reichsrath vorbereitet, aber in den Landtag paßt ste, soviel ich bis jetzt gehört habe, sehr wenig. (Rufe: Sehr wahr, richtig. )

Abg. Heinrich: Ich habe eben von vornherein um Entschuldigung gebeten.

Oberstlandmarschall: Ja das kann nicht gelten, wir sind ja nicht hier, um die Zeit zu vergenden, sondern etwas zu hören, was zur Sache gehört.

Abg. Heinrich: Ich werde sofort zur Sache sprechen. Uneinigkeiten zwischen einzelnen Familien, im Gemeindeleben, im Staatsleben, sie sind, wie ja bekannt, nichts Neues; sie sind immer gewesen und werden immer Sein. Allein wehe dem Staate, wo diese Uneinigkeit künstlich genährt wird! Wehe dem Staate, wo tiefe Principien zur Staatsmaxime erhoben werden, wo das divide et impera, das A und Z der ganzen Staatsweisheit gilt! Oesterreich hat Gegensätze in Hülle und Fülle, wir haben also nicht Ursache, neue zu schaffen.

Ich werde also, um dem Wunsche Sr. Durchlaucht zu genügen, den größten Theil meiner Rede streichen und werde zum Schluße eilen, obwohl der Schluß dadurch nicht recht verständlich wird, wenn so Vieles fehlt. Die gegenwärtige Subvention hat nach meinem Dafürhalten, vom politischen Standpunkte betrachtet, keinen anderen Zweck, als die unglückselige Politik, welche Österreich Schon So viele Jahre und in früheren Jahren schon betrieben hat, die Politik des divide et impera zu unterstützen und ihr Vorschub zu leisten Ich halte aber diese Politik für eine für Österreich verderbliche und werde gegen die Subvention stimmen, und gleichzeitig erkläre ich, daß diese Abstimmung einen Protest involvirt gegen die, in der Gegenwart gegen alle Parteien, auch gegen die Verfassungspartei, geführte Politik des divide et impera, eine Politik, welche die Konsolidirung Österreichs verhindert und die

Völker unseres weiten Reiches demoralisirt.

Nejv. marš. zems.: Posl. p. Dr. Sladkovský má slovo.

Abg. Dr. Sladkovský: Hohes Hans! Wenn ich mir die Frage stelle, welche der Herr Redner vor mir gestellt hat, in wie weit nämlich die Angelegenheiten, um die es sich jetzt handelt, Schon in der Sitzung des vorigen Jahres entschieden war, in wieweit die Subvention, um deren Gewährung für den Bau eines böhmischen Nationaltheaters es sich handelt, schon im verigen Jahre bewilligt wurde, so muß ich es gestehen, gelange ich in Beantwortung dieser Frage zu einem etwas anderen Resultate, als wie selbst der Herr Berichterstatter hier uns vorgeführt hat.

Ich glaube nämlich, daß die Subvention von 300000 fl., - um die es sich ursprünglich gehandelt hat, es hat sich niemals, meine Herren, um eine Subvention von 60000 fl. gehandelt; um eine solche subvention wäre nie von irgend einer Seite angesucht worden, - daß diese Subvention v. 300000 fl. meine Herren, im vorigen Jahre freilich nicht unbedingt gewährt worden ist. Nach dem Wortlaute des 3 damaligen Beschlußes hohen Hauses aber glaube ich doch sagen zu können, bedingt ist sie wirklich schon im vorigen Jahre bewilligt worden.

Ich erlaube mir nur, in so weit ich mich an den Wortlaut des vorjährigen Beschlußes zu erinnern und gut zu erinnern glaube, daraus hinzuweisen, daß ja daraus hingedeutet worden ist, es solle, nachdem 60000 fl. für das Jahr 1875 zur Flüssigmachung bewilligt worden sind, zur Ergänzung der Subvention bis zur Höhe von 300000 fl. früher der Rechtsstandpunkt durch den hohen Landesausschuß klar gestellt werden.

Nun, meine Herren, wenn man die Worte, wie ich sie hier beiläufig und ich glaube getreu wiederholt habe, wenn man diese Worte nur in ihrem Zusammenhange auffaßt, so glaube ich, wird ein Jeder daraus schließen, daß zwar vor der Hand im vorigen Jahre nur 60000 fl. zur Flüssigmachung bewilligt worden sind, daß aber zugleich der Landes= Ausschuß beauftragt wurde, den Rechtsstandpunkt des Landes und resp. des hohen Landtages zu dem im Bau befindlichen Nationaltheater festzustellen, damit weitere 240000 st. zur Ergänzung bis 300000 fl. flüssig gemacht werden können und zwar in den Raten, die auch schon im vorigen Jahre bezeichnet worden sind und die ich hier nicht zu wiederholen brauche.

Ich glaube aber, meine Herren, in dieser Beziehung hat es sich nur um die Frage gehandelt, ob der Rechtsstandpunkt des Theaterbaukomités zum Lande und zum h. Landtage ein solcher ist, welcher eben für den h. Landtag ein befriedigender, ein nach allen Richtungen hin Sicherheit gewährender genannt werden könne, ob dieser Bau, wenn er einmal vollendet sein wird, wirklich zu Landeszwecken in die Hände des Landesausschußes und unter denjenigen

Bedingungen übergehen wird, wie sie selbst der h. Landtag festzustellen einst für gut befinden wird.

Nun, meine Herren, in dieser Beziehung glaube ich, hat der Bericht heute der hohen Versammlung die Gewähr gegeben, daß das Rechtsverhältniß des Baukomités zum Lande, resp. zum hohen Landtage schon seit Jahren festgestellt ist, und daß es ein in jeder Beziehung beruhigendes ist, daß der Bau, wenn er einmal vollständig fertig sein wird, jedenfalls dem Lande, also dem hohen Landtage und resp. dem hoh. Landesausschuße übergeben werden muß zu solchen Zwecken, meine Herren, welche, wenn deren Nothwendigkeit für das Land und für die ganze Bevölkerung des Landes auch in einer oder der andern Richtung hin in Frage gestellt werden kann, doch jedenfalls bisher Landeszwecke find.

Meine Herren, ich will hier nicht die Frage beantworten, ob Theater überhaupt vom Lande gebaut werden sollen und wie überhaupt hier das Land dazu gekommen ist, daß das Theater hier ein Landesinstitut ist bei uns in Böhmen, sei es nun das deutsche oder sei es das böhmische Theater. Aber, meine Herren, es ist nun einmal so, das Faktum ist einmal hier, daß wirklich u. zw. seit Jahren, weder durch Zuthun der deutschen, noch durch Zuthun der böhmischen Nationalität das Theater ein Landesinstitut ist, und daß, wie bekannt, nicht nur hier in der Stadt selbst, sondern sogar im Polizeirayon der Stadt niemand anderer ein solches Institut errichten kann, als eben nur das Land selbst, resp. der hohe Landtag, oder über dessen Antrag der Landesausschuß.

Wenn die Verhältnisse nun, meine Herren, solche sind, so kann auch in dieser Beziehung eine derartige Vergleichung, wie sie früher getroffen worden ist zwischen den Theatern hier und denen der anderen Länder durchaus nicht Platz greifen.

In anderen Ländern ist es eben nicht der Fall, daß die Theater Landesinstitute sind, und es haben sich die anderen Länder, um das Theater nicht zu kümmern.

Aber, meine Herren, hier ist es der Fall, und darum kümmert sich schon seit Jahren (und es hat sich Niemand darüber gewundert) das Land und der hohe Landtag nm das deutsche Theater und seit Jahren, meine Herren, wird für das deutsche Theater aus dem Säckel des Landes, also den Beiträgen der deutschen und èechischen Bevölkerung das deutsche Theater unterhalten (Rufe: Ganz richtig!), das deutsche Theater, und zwar mit großem Aufwande restaurirt.

Meine Herren, ich würde es niemals unternommen haben, davon hier zu sprechen, um so weniger würde es mir jemals eingefallen fein, dagegen zu Sprechen. Allein ich bin eben jetzt durch den Hinweis meines Herrn Vorredners dazu genöthigt, nur darauf hinzuweisen, daß eben die böhmische Nation zur Restaurirung und Erhaltung des deutschen Theaters, wenn nicht mehr, gewiß

eben So viel beigetragen hat, als der Betrag ist, um den es sich eben handelt, der jetzt zur Vollendung des böhmischen Nationaltheaters aus dem Landessäckel beigesteuert werden soll. (Rufe: Richtig, sehr wahr!)

Nun, meine Herren, wenn es sich darum handelt, die nationalen, finanziellen und politischen Gründe, welche gegen die Unterstützung des Baues des böhmischen Nationaltheaters vorgebracht worden sind, hier näher zu erörtern, so muß ich vor Allem darauf hinweisen, daß der Herr Redner, der vor mir gesprochen hat, sich hier auf ein Feld begeben hat, welches, wenn er nur einigermaßen, ich will nicht sagen, die Bescheidenheit, aber nur einigermaßen Geschicklichkeit zu Rathe gezogen hätte, (Bravo, Bravo!) er niemals zu betreten berechtigt gewesen wäre (Bravo!); denn wenn er daraus hinweist, daß es kein politisches Princip sein soll, Nationalitäten gegen einander zu hetzen (Bravo. ! Bravo!), So hätte er das vor allem Andern berücksichtigen sollen und hätte nicht in einer und derselben Nation mit Seinen Worten Zwietracht zu faen unternehmen und versuchen sollen. (Richtig, Bravo!)

Ich glaube, meine Herren, sich zuerst daraus Zu berufen, daß man sein Leben lang nur die Principien der Gerechtigkeit verfochten habe, daß man sein Leben lang beflissen gewesen sei, nur Principien des Rechtes der Jagend einzuimpfen und dann hinterdrein in die Interessen einer Nation in einer solchen Weise einzugreifen, ohne daß man dieser Nation angehört oder berechtigt wäre, in ihre Angelegenheiten hineinzusprechen, dann hinterdrein die Flamme der Zwietracht, wenn sie schon lodert, noch mehr anzufachen, das, meine Herren, ist nicht schicklich gehandelt. (Lebhafter Beifall).

Hiemit glaube ich, vor allem Andern die in diese Angelegenheit gar nicht gehörende politische Seite abgethan zu haben. (Sehr richtig, Bravo, Bravo !) Was aber die finanzielle Seite anbelangt, habe ich sie, glaube ich, theilweise schon erledigt. Die finanzielle Frage dieser Angelegenheit ist nun freilich die, ob das Land nicht andere wichtigere Auslagen hat, als eben die für den Bau eines Nationaltheaters. Das wird wohl Niemand bestreiten. Aber von diesem Standpunkte ist diese Frage überhaupt nicht zu behandeln. Es ist eben von dem Standpunkte, der in unserem Vaterlande hier herrscht, zu betrachten, von dem Standpunkte, von dem ans man sich die Frage stellen muß, ob das Land die Verpflichtung habe, überhaupt für die Erhaltung und Errichtung des Theaters und da nun einmal hier zwei Nationalitäten existiren, sowohl für die Errichtung des böhmischen als des deutschen Theaters zu sorgen und ich glaube, wenn ich mich auf den §. 19 des Staatsgrundgesetzes berufe, so kann hierüber kein Zweifel sein; denn wenn überhaupt Gleichberechtigung herrschen soll, so muß sie, wie in allen anderen Instituten auch in der Errichtung und Erhaltung dieses Institutes herrschen, welches, wenn auch nicht wie die Schule

zur Bildung der Jugend, so doch zur Bildung des schon reiferen Volkes und zur Vollendung seiner Bildung jedenfalls beitragen soll. (Rufe: Sehr richtig!) Es muß also dieses Institut, wenn es schon einmal auf Kosten des Landes errichtet und erhalten werden soll, eben sowohl für Deutsche als auch für Èechen auf Kosten des Landes errichtet und erhalten werden.


Souvisejici odkazyPøihlásit/registrovat se do ISP