Pondělí 3. dubna 1876

Stenographischer Bericht

über die

XVIII. Sitzung der fünften Jahres Session

des böhmischen Landtages vom Jahre 1872,

am 3. April 1876.

Stenografická zpráva

o

XVIII. sezení pátého výročního zasedání

sněmu Českého z roku 1872, dne

3. dubna 1876.

Inhalt:

Präsidialmittheilungen:

1.    Agnoszirung der Geschäftsprotokolle der vierzehnten und fünfzehnten Sitzung.

2.    Urlaubsertheilung.

3.    Einlauf und Zuweisungen den Kommissionen.

4.    Wahlbericht.

Tagesordnung:

1.    Bericht der Budgetkommission über den Gebahrungsausweis des Landesvermögens für das Jahr 1875.

2.    Bericht der Budgetkommission über die Petition Nr. 105 des Franz Pawikowský und August Wischek um Erhöhung der Berdienstsumme für den Bau des böhmischen Polytechnikums.

3.    Bericht der Petitionskommission über die Pet. Z. 72 des Bezirksausschusses Joachimsthal Platten wegen Herstellung des als Bahnhofftraße benützten Schlackenwerth Möritschauer Gemeindeweges.

4.    Bericht der Petttionskommission über die Petition Nr. 96 der Bezirksvertretung in Hlinsko um Aufhebung der Straßenmauthen.

5.    Bericht der Petitionskommission über die Petition Nr. 59 der landw. Borschußkasse in Miskowitz um Herabminderung der den Borschußkassen zur Zahlung obliegenden l. f. Steuern.

6.    Bericht der Petitionskommission über die Petition Z. 58 der landw. Borschußkasse in Miskowitz um Ergänzung des Gesetzes über Borschußkassen, betreffs He. Hereinbringung der Borschußkassaforderungen bei exekutiv verkauften Realitäten.

7.    Bericht der Petitionskommission über die Pet. Z. 52 des Obmannes des Berwaltungsausschusses des Strodemtzer Kontributionsgetreidefondes betreffend die Auslassung dieses Fondes.

8.    Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über die Pet. Z. Nr. 21 u. 51 der Infassen Von Niederlichtenwalde und der Gemeinde Oberlichtenwalde um Trennung des Bisherigen Gemeindeverbandes und Konstitutrung zu selbstständigen Gemeinden.

Obsah:

Sdělení presidialní:

1.    Jednací protokoly čtrnáctého a patnáctého sezení schváleny.

2.    Dovolená udělena.

3.    Došlé spisy a petice přikázány komisím.

4.    Zpráva o volbě.

Denní pořádek:

1.    Zpráva budžetní komise v příčině výkazu o hospodářství s jměním zemským za rok 1875.

2.    Zpráva budžetní komise o žádosti č. 105 Fr. Pavikovského a Augusta Víška za zvýšení mzdy při stavbě budovy pro český polytechnický ústav vzešlé.

3.    Zpráva petiční komise o žádosti č. 72 okresního výboru Jachymovského, by Ostrov-Mořičovská obecní cesta upravena byla, jenž se co příjezd k nádraží používá.

4.    Zpráva petiční komise o žádosti č. pet. 96 zastupitelstva okresního v Hlinsku za zrušení zákona o mýtech.

5.    Zpráva petiční komise o žádosti č. 59 pet. hospodářské záložny v Miskovicích za zmírnění zeměpanských daní záložnám k placení uložených.

6.    Zpráva petiční komise o žádosti č. 58 hospodářské záložny v Miskovicích za doplnění zákona o záložnách v příčině vydobývání pohledávek záložních, které na realitách v exekučním prodeji jsoucích váznou.

7.    Zpráva petiční komise o žádosti č. 52 pet. starosty správní rady kontribučenského fondu v Rožnově v příčině zrušení téhož fondu.

8.    Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o peticích č. 21 a 51 občanů Lichtenwaldu dolního a obce Lichtenwaldu horního za rozloučení ze společného svazku a ustavení co samostatné obce.

Vorsitzender: Ge. Durchlaucht der Oberstlandmarschall Karl Fürst Auersperg.

Gegenwärtige: Der Oberstlandmarschall Stellvertreter Eduard Claudi und die Beschlußfähige Anzahl von Landtags Abgeordneten.

Am Regieruligstische: Se. Excell. der k. k. Statthalter Freiherr von Weber und der k. k. Statthaltereirath Herr Dr. Friedl Ritter von Friedensee,

Beginn der Sitzung. 12 Uhr 10 Min.

Předseda: Jeho Jasnost nejvyšší maršálek zemský Karel kníže Auersperg.

Přítomní: Maršálkův náměstek Edvard Claudi a poslancové v počtu k platnému uzavírání dostatečném.

Co zástupce vlády: Jeho Exc. c. k.. místodržitel svob. pán Weber a c. k. mistodržitelský rada pan Dr. Friedl rytíř z Friedensee.

Sezení počalo o 12. hodině 10 minut.

Oberstlandmarschall (läutet): Die Sizzung ist eröffnet.

Nám. nejv. marš.: Sezení jest zahájeno.

Ich habe dem hohen Landtage folgende Mittheilungen zu machen. Die Geschäfts-Protokolle der 14. und 15. Sitzung vom 29. und 30. März find durch die vorgeschriebene Zeit zur Einsicht aufgelegt gewesen.

Nám. nejv. marš.: Jednací protokoly XIV. a XV. sezení ze dne 29. a 30. března b. r. byly v patřičný čas k nahlédnutí vyloženy.

Oberstlandmarschalt: Wird etwas zu deren Inhalt erinnert?

Nám. nejv. marš.: Nečiní nikdo námitek?

Oberstlandmarschall: Da dies nicht der Fall ist, so sind sie agnoscirt.

Nám. nejv. marš..: Schvalují se tedy.

Oberstlandmarschall: Die Kommission für den Landesausschußbericht betreffend die Errichtung einer böhmischen Universität hat sich konstituirt und wählte zum Obmann Sr. Excell. Dr. Ritter v. Hafner, zum Obmanns-Stellvertreter den Hr. Rektor Magnificus Dr. Stein und zum Schriftführer Hr. Dr. Trojan. Das Komissionslokal ist das Bureau des Landesausschußbeisitzers Dr. Volkett Departement Nr. 4.

Nám. nejv. marš.: Komise o zprávě zem. výboru stran zřízení české university se ustavila a zvolila za předsedu dra. rytíře z Hasnerů, za místopředsedu rektora magnifika Steina a za zapisovatele dra. Trojana; za místo pro tuto komisi určeno jest bureau přísedícího zem. výboru dra. Volkelta dep. čís. 4.

Oberstlandmarschall: Dem Abgeordneten Hrn. Maltheserprior P. Jaresch wurde in bringenden Geschäfts-Angelegenheiten ein dreitägiger Urlaub ertbeilt.

Nám. nejv. marš.: Poslanci p. Jareschovi, převoru řádu maltézského, udělena třídenní dovolená pro nutné záležitosti.

Oberstlandmarschall: Von den Landtags? vorlagen wurde Landesausschußbericht über die Gesuche der Gemeinden Pilsen, Saaz und Franzensbad um Bewilligung zur Einhebung von Getränkeumlagen, die Landesausschußvortage mit der Petition der Stadtgemeinde Schlackenwald um Errichtung eines Bezirksgerichtes daselbst, die Landesausschußvorlage über die Petition der Stadtgemeinde Dobruška um Zurückversetzung des Gerichtssprengels Opočno-Dobruška nach Dobruška wurden der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten zugewiesen.

Nám. nejv. marš.: Z předloh sněmu byly přikázány:

čís. 248. Zpráva zem. výboru o žádosti obce Plzně, Žatce a Franzensbadu za povolení k vybírání přirážky z nápojů, pro posléze jme-

novanou obec k zavedení přirážky za udělení práva domovského:

čís. 257. Předloha zem. výboru o petici městské obce Horního Slavkova za zřízení nového okresního soudu tamtéž;

čís. 258. Předloha zem. výboru o petici městské obce Dobrušky za přesazení okresního soudu Opočno-Dobruška se sídlem do Dobrušky komisi pro okresní a obecní záležitosti.

Oberstlandmarschall: Die Landesausschußvorlage über die Petition der Bezirksausschüsse Duz, Schüttenhofen und Polna um Abänderung des §. 7 der Straßenpolizeiordnung wurde der Kommission für die Berathung der Straßenpolizeiordnung zugewiesen.

Nám. nejv. marš.: Čís. 256. Předloha zem. výboru o petici okresního výboru duchcovského, sušického a polenského za změnu čl. 7. řádu policie silniční byla komisi pro řád policie silniční přikázána.

Oberstlandmarschall: In Druck wurde vertheilt:

Nám. nejv. marš.: V tisku bylo rozdáno:

Landtagssekretär Schmidt (liest): Bericht der Kommission für Bezirks- und Gemeindeangelegenheiten zur Ldtgs. -Z. 135 betreffend die Uebergabe der Zwangsarbeitsanstalten an die Staatsverwaltung unb die gesetzliche Regelung des Verpflegskosten-Ersatzes für Zwänglinge.

Ingl. zur Ldtgs. -Z. 32 über die Gesuche der Stadtvertretung Falkenau und Polička um Bewilligung zur Einhebung von Getränkeumlagen, dann der stenografische Bericht der 9. u. 10. Sitzung.

V tisku se rozdalo: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti za převzetí káznice ve správu státní a zákonnitou opravu výloh ošetřovacích za kárance;

čís. 240. Zpráva komise pro okr. a obec. záležitosti o žádosti městského zastupitelstva Falknova a Poličky za povolení přirážek z nápojů a stenografická zpráva o IX. a X. sezení.

Oberstlandmarschall: Einlauf der Petitionen und deren Zuweisung.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Abgeord. Dr. Volkelt, Petition des Schulausschusses der Weberschule zu Neubistřitz um Stipendien für arme talentvolle Schüler genannter Schule.

Oberstlandmarschall: Der Budget-Kommission.

Sn. sekr. Schmidt: Poslanec dr. Sladkovský, petice městské obce, Novo-Strakonické za vřadění mezi okresy volební měst a míst průmyslových.

Nejv. marš. zem.: Komisi pro změnu řádu volebního.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Abgeord. Watzka, Petition der Stadt Abertham und der Ge-

meinde Hengstererben um Abhilfe gegen Rothstand durch Subventionirung von Straßenbauten.

Oberstlandmarschall: Der Bubget-Kornmission.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Abgeord. Dr. Zintl, Petition der Stadtgemeinde Staab um Abänderung des Landesgesetzes wegen Bestreitung Sachlicher Erfordernisse der Bürgerschulen.

Oberstlandmarschall: Der Schul-Kommission.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Abgeord. Dr. Haßmann, Petition des LandesbuchhaltungsOffizials Johann Wischin um Bewilligung der 2. Quinquennal-Zulage.

Oberstlandmarschall: Der Budget-Kommission.

Sn. sekr. Schmidt: Poslanec dr. Sladkovský, petice okresního výboru v Poličce za udělení moci exekutivní.

Nejv. marš.: Komisi pro obecní a okresní záležitosti.

Landtagssekretär Schmidt (liest): Hr. Hermann Adam überreicht die Petition der Gemeinde Arensdorf um Einreihung dieser Gemeinde in die Wahlgruppe Haida, Stein-Schönau, Parchen, Blottendorf, Kamenitz und Benfen.

Oberstlandmarschall: Der Kommission Zur Vorberathung der Landtags-Wahlordnung.

Wir gehen nunmehr zur Tagesordnung über.

Nám. nejv. marš.: Přikročuje se k dennímu pořádku.

Oberstlandmarschall: Der erste Gegenstand ist ein Wahlbericht. Berichterstatter ist der Landesausschußbeisitzer Dr. Schmeykal.

Nám. nejv. marš.: Zpráva o volbě. Zpravodaj p. dr. Schmeykal.

Berichterstatter Dr. Schmeykal: Am 29. März d. J. fand eine Ergänzungswahl für die Wahlbezirke der Städte und Industrialorte Rochlitz und Starkenbach statt. Bei dieser Wahl erschienen 487 Wähler.

337 Stimmen erhielt Herr JUDr. Jaroslav Ritter von Rilke in Prag.

147 Stimmen erhielt Hr. Wenzel Benesch, Bräuer in Starkenbach.

Die Wahl wurde mit Beobachtung aller gesetzlichen Vorschriften vollzogen, ein Anstand dagegen nicht erhoben und es wird daher von Seite des Landesausschusses der Antrag gestellt, den mit absoluter Majorität gewählten Abgeordneten der Städte Rochlitz und Starkenbach JUDr. Jaroslav Ritter von Rilke als Abgeordneten zu agnosciren und zum Landtage zuzulassen.

Sn. sekr. Šchmidt: Zem. výbor činí návrh, sl. sněme račiž volbu p. JUdr. Jaroslava ryt. Rilke za poslance měst Rokytnice a Jilemnice za platnou uznati a zvoleného k sněmu připustiti.

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Ich lade nunmehr das neu eingetretene Mitglied Hrn. Ritter von Rilke ein, die Angelobung zu leisten.

Landtagssekretär Schmidt: Als Landtagsabgeordneter werden Sie in die Hände Sr. Durchlaucht des H. O. -L. -M. an Eides Statt geloben, Sr. Majestät dem Kaiser Treue und Gehorfam, Beobachtung der Gesetze und gewissenhafte Erfüllung Ihrer Pflichten.

Ritter v. Rilke: Ich gelobe.

Oberstlandmarschall: Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Budget-Kommission über den Gebahrungsausweis des Landesvermögens für das Jahr 1875.

Berichterstatter ist der Landtagsabgeordnete Ritter von Wiener. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva budžetní komise v příčině výkazu o hospodářství s jměním zemským za rok 1875. Zpravodaj pan dr. z Wienerů.

Berichterst. Dr. R. v. Wiener (liest):

Hoher Landtag! In Befolgung des Landtagsbeschlusses vom 10. Mai 1875 hat der Landesausschuß den Gebahrungsausweis des Landesvermögens für das Jahr 1875 vorgelegt, welcher nachstehendes Resultat bietet:

Ich werde die Ziffern in runder Summe angeben.

Die Ausgaben betrugen: bei dem Domestikatfonde.... 297. 000 fl. " " Bubenčer Fonde.... 16. 000 fl.

" " ßandesfonde .....4, 722. 000 fl.

" " Gebärhausfonde.... 168. 000 fl. " " Findelhausfonde.... 386. 000 fl.. " " Irrenhausfonde.... 555. 000 fl. ,, Zwangsarbeitshausfonde. 122. 000 fl.

" " Landeskulturfonde... ____94. 000 fl.

zusammen.. 6, 364. 000 fl. Dagegen betrugen die Empfänge: bei dem Domestikatfonde.... 373. 000 fl. " " Bubenčer Fonde.... 14. 000 fl.

" " Landesfonde .....4, 267. 000 fl.

" " Gebärhausfonde.... 148. 000 fl. " " Findelhausfonde.... 383. 000 fl. " " Irrenhausfonde.... 554. 000 fl. " " Zwangsarbeitshausfonde. 117. 000 fl.

" " Landeskulturfonde... ____98. 000 fl.

zusammen.. 5, 957. 000 fl.

Der anfängliche Kaffarest pr... 1, 545. 000 fl. hat sich um den Betrag von..           65. 000 fl.

Vermindert und betrug mit Schluß des Jahres 1875.......1, 480. 000 fl.

Die Obligationsgebahrung weiset mit Anfang des Jahres 1875.. 3, 440. 000 fl. mit Schluß desselben Jahres... 3, 433. 000 fl. somit eine Verminderung aus von...... 6. 600 fl. Außerdem besitzt die Zwangsarbeitsaustalt eis Fabriks=Stammvermögen an Pfandbriefen der böhmischen Hypothekenbank 20. 100 fl.

Da der Rechnungsabschluß des Landesvermögens für die Zeit vom 1. Jänner 1875 bis Ende Juni 1876 seinerzeit zur Prüfung vorgelegt werden wird, bildet der Gebahrungsausweis keinen Gegenstand der Genehmigung, weshalb die Budgetkommission lediglich den Antrag stellt:

Der hohe Landtag wolle den Gebahrungsausweis des Landesvermögens für das Jahr 1875 zur Kenntniß nehmen.

Sn. akt. Lederer: Sl. sněme račiž uvědomí vzíti výkaz o hospodářství s jměním zemským za rok 1875.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben. (Geschieht. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Bubget=Kommission über die Petition des Franz Pawikowsky und August Wischek um Erhöhung der Verdienstsumme für den Bau des böhmischen Polytechnikums.

Berichterstatter ist der H, Abg. Wolfrum.

Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva budžetní komise o žádosti č. 105 Frant. Pavikovského a Augusta Víška za zvýšení mzdy při stavbě budovy pro český polytechnicky ústav vzešlé.

Zpravodaj p. Wolfrum.

Berichterst. Abg. Wolfrum: Hoher Landtag!

Unter Z. 105 Pet. sind die Ferren Franz Pawikowsky und August Wischek, Bauunternehmer in Prag bei dem h. Landtage mit der Bitte eingeschritten, damit ihnen eine Erhöhung der ihnen für den Neubau der böhmischen Technik zugesprochenen Verdienstsumme gnädig gewährt werde.

Sie unterstützen diese Bitte in einer ausführlichen Denkschrift, in welcher sie besonders auf 2 Umstände hinweisen, wodurch sie bedeutenden Schaden gehabt hätten.

Einmal durch die im Jahre 1872 hereingebrechene Ueberschwemmung, wodurch alle Holz-

vorräthe fortgeschwemmt würden und sie gezwungen waren, das Holz anderwärte zu weit höheren Pressen zu kaufen und zweitens durch die in den Baujahren 1872 und 1873 eingetretene Preissteigerung aller technischen Materialien gegenüber den im Kostenvoranschlage im Jahre 1871 angenommenen Preisen.

Außerdem hätten sie auch Schaden gehabt, indem die Tiefe der Gründe zu niedrig im Bauvoranschlage angenommen war und theilweise eine Differenz von 12 sich ergeben hätte, ferner wären statt Sturz= und Fallträmen lediglich Stürzträme angewendet worden, wodurch sie eine Mehrausgabe von 3000 fl. gehabt, dafür bei der Kollaudirung aber blos eine Entschädigung von 600 fl. erhalten hätten, einigemal wäre der Bau auf Anordnung der Bauleitung, welcher sie sich allerdings nach den Bedingnissen zu fügen gehabt hatten, sistirt worden und entgegen der Bestimmung, baß sie binnen 8 Wochen nach Vollendung des Baues hätten befriedigt weiden sollen, wäre die Bezahlung erst nach 6 Monaten erfolgt.

Die Steueradministration hatte bei der Steuerbemessung selbst anerkannt, daß sie bei dem Baue ber Technik keinen Nutzen gehabt und zum Beweise, welchen Schaden sie an der Differenz ber preise hatten, legen ste eine Berechnung nach den Prei= sen von 1871 und denen von 1872 u. 1873, letztere belegt vom Magistrate ber königlichen Hauptstadt bei, wonach bei der Mauerarbeit ein Schaden von 12290 fl. und bei der Zimmermannsarbeit ein solcher von 5550 fl. sich ergeben hätte.

Die Bubget=Kommission erachtet, baß alle diese Angaben an der Hand der Baubedingnisse geprüft werben müssen, baß es aber nicht Aufgabe dieser Kommission sein könne, eine reine Abministrativsache zu beurtheilen, vielmehr ber L. =A. das kompetente Organ für eine Solche Angelegenheit bleiben müsse.

Ueberdies geht aus ber Eingabe ber Petenten hervor, baß ber L. =A. sich nicht bestimmt gefunden hat, eine nachträgliche Erhöhung ber Verdienstsumme eintreten zu lassen.

Die Budg. =Komm. beantragt daher:

Hoher Landtag wolle die Petition Z. 105 der Bauunternehmer Franz Pawikowsky und August Wischek dem L. =A. zur Erledigung zuweisen.

Sněm. akt. Lederer: Sl. sněme račiž pet. čís. 105 podnikatelů staveb Františka Pavikovského a Antonína Víška přikázati zem. výboru k vyřízeni.

Nejv. marš. zems.: Záda někdo za slovo?

Wünscht Jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Petitions Kommission über Z. 72 des Bezirksausschusses Joachimsthal Platten wegen der Herstellung des als Bahnhoffstraße benutzten SchlackenwerthMöritschauer Gemeindeweges.

Berichterstatter ist der Abg. H. Dr. Weber. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva petiční komise o žádosti č. 73 okresního výboru Jáchymovského, by Ostrov - Mořičovská obecní cesta upravena byla, jíž se co příjezdu k nádraží používá.

Abg. Dr. Weber:

Hoher Landtag!

Nach Inhalt der Petition ist der von der Stadt Schlackenwerth, Bezirk Karlsbad bis zum Bahnhofe in Schlackenwerth (der Buschtěhrader Eisenbahn) führende Weg in einem Solchen Zustände, daß es nicht möglich sei, denselben zu Fuß oder mit Fahrgelegenheit zu benutzen. Wegen des Schlechten Zustandes dieses Weges habe in letzter Zeit sogar die k. k. Postanstatt den Verkehr bis zum Bahnhof Schlackenwerth einstellen müssen, und wiewohl seit Jahren über die Herstellung diesem Weges von den landesfürstlichen Behörden und autonomen Körperschaften verhandelt worden sei, sei man doch zu keiner endgültigen Verfügung gelangt, habe insbefonders der L. A. die Regelung dieser Angelegenheit bis zur Wirksamkeit des in der letzten Landtagssession beschlossenen Gesetzes über die Eisenbahn Zufahrtsstraßen verschoben. Dieser Zustand könne aber nicht ferner so fortbestehen, und deßhalb bittet der Bezirks-Ausschuß Joachimsthal Platten, welcher bei der Herstellung dieses Weges in hohem Grade interessirt sei, der hohe Landtag möge die nöthigen Verfügungen zur Sofortigen Behebung der erwähnten Uebelstände treffen.

Nach Inhalt der eingesehenen Vorakten ist allerdings die angeregte Angelegenheit seit Jahren Gegenstand der mannigfachsten Verhandlungen zwischen den landesfürstlichen Verwaltungsbehörden und den autonomen Bertretungskörpern, insbefonders zwischen dem h. k. k. Ministerium des Innern, der h. k. k. Statthalterei, den k. k. Bezirkshauptmannschaften Karlsbad und Joachimsthal, dann der Gemeindevertretung von Schlackenwerth, der Bezirksvertretung von Karlsbad und Joachimsthal, der Direktion der Buschtehrader E. B. und dem Vertreter des Eisenwerkes Eleonorenhütte, dem ursprünglich der erste, in jener Richtung bestandene Weg gehört haben soll. Auch der L. A. hat sich mit dieser Angelegenheit bereits eingehend beschäftigt und die endgiltige Regelung derselben nur deshalb bisher verschoben, weil durch das angehoffte Inslebentreten des in der letzten Session vom h. L. T. beschlosseneu Gesetzes über die Eisenbahnzufahrtsstraßen die Normen gegeben worden

Waren, die Frage Wegen Herstellung und Instandhaltung des erwähnten Weges definitiv zu lösen.

Da nun leider dieses Gesetz bisher nicht zu Stande gekommen ist, der Zustand jener Straße nach dem Geschilderten nicht länger mehr bestehen kann, wenn nicht für jenen Bezirk wichtige Verkehrsrücksichten empfindlich leiden follen, und da es endlich angezeigt und von praktischer Bedeutung erscheint, daß durch persönliche Intervention eines Abgeordneten des L. A. bei einer Konkurrenzverhandlung sämmtlicher Interessenten zum Zwecke der Herstellung und Erhaltung der erwähnten Zufahrtsstraße zum Schlackenwerther Eisenbahnstationsgebäude - die Erhebung der genannten Uebelstände veranlaßt würde, so stellt die PetitionsKommission folgenden Antrag.

Der hohe Landtag beschließe: die Petition des Bezirks Auschusses Joachimsthal Platten wegen Herstellung des als Bahnhofstraße zum Eisenbahnstationsgebäude in Schlackenwerth bisher benützten Weges wird dem L. A, mit der Weisung abgetreten, die thunlichst baldige Regulierung dieser Angelegenheit anzustreben.

Sněm. akt. Lederer: Sl. sněme račíž se usnésti na tom: Žádost okr. výboru v Jáchymově a Blatné, aby upravena byla dosavadní cesta k nádražní budově v Ostrově vedoucí, za silnici nádražní odevzdána budiž výboru zemskému s tím uložením, aby na kolik možná rychle záležitost ta vyřízena byla.

Oberstlandmarschall: Wünscht jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo?

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen; mögen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Petitionskommission über die Petition Nr. 96 der Bezirksvertretung in Hlinsko um Aufhebung der Straßenmauthen.

Berichterstatter ist Herr Abg. Jahnel, ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen:

Nám. nejv. marš.: Zpráva petiční komise o žádosti č. pet. 96 zastupitelstva okresního v Hlinsku za zrušení zákona o mýtech.

Zpravodaj p. Jahnel.

Berichterstatter Abg. Jahnel (liest ): Hoher Landtag!

Die Bezirksvertretung von Hlinsko bittet in ihrer Petition Z. 96 um Aufhebung der Mauthen aus den Bezirks- und Landesstraßen, weil die Mauthgebühr eigentlich nicht von demjenigen, der die Straße direkt benützt, sondern, da sie auf die verfrachtete Waare zugeschlagen werde, von allen Konsumenten bezahlt werden muß und somit eine

allgemeine Abgabe Bildet; weil ferner das Mautherträgniß, von dem zunächst ein ganzes Heer Einheber lebe, nur zum Theil in die Landes oder Bezirkskassa fließe, mit dem Wegfalle ber Mauthen Tausende jetzt müßiger Hände der Arbeit wieder gegeben, viele mit ber Zahlung ber Mauthgebühr verbundenen Unannehmlichkeiten bseitigt, die Strafamtshanblungen anläßlich der Mauthumgehungen vermieden werben würben, und weil endlich der Ertrag ber Manchen durch das Einverständniß ber Lizitanten sehr oft derart herabgedrückt werde, daß die vom Publikum Bezahlte Mauthh mehr dem Pächter, als dem Betreffenden Fonde zu Gute kommt.

Der h. Landtag hatte bereits zweimal Gelegenheit sich mit derselben Frage zu beschäftigen, das erstemal am 11. Oktober 1869 in Folge einer Petition der Handels und Gewerbekammer in Eger, das zweitemal am 28. November 1873 zu folge emer Eingabe bes Bezirks Ausfschusses Budwets.

Das erstemal ging ber h. Landtag über Antrag ber Petitionskommission, das zweitemal über Antrag- des Landesausschusses zur Tagesordnung über. Der hohe Landtag ging zur Tagesordnung über, weil es gerecht und billig ist, baß zur In standhaltung der Straßen zunachst derjenige beitrage, welcher sie Benützt. Der hohe Landtag ging zur Tagesordnung über, weil die gleichmäßige Umlage des im Ganzen sehr bedeutenden Mautherträgnitses auf die direkten Steuern es betrug 1873 auf den 1530 Meilen langen Bezirksstraßen allein 351. 067 st. ) diejenigen, welche die Straßen benützen und entweder gar keine ober wenigstens hierlands keine Steuern zahlen, auf Kosten ber Steuerträger subleviren, für letztere aber, da die sämmtlichen direkten Steuern mit ihren Zuschlägen bereits eine kaum mehr zu erschwingende Höhe erreicht haben, ungleich brückender wäre, als die mit ber Mautheinhebung verbundenen Unannehmlichkeiten. Der hohe Landtag ging zur Tagesordnung über, meil jede Bezirksvertretung für ihre Straßen die Mauthen aufzuheben vollkommen berechtigt ist, die zwangsallgemeine Aufhebung ber Mauchen aber jenen Bezirken gegenüber, welche die Kosten ber Konservirung ihrer Straßen Beinahe ganz aus ihrem Mautherträgnisse decken, ein Eingriff in ihre erwordenen Rechte-wäre. Der h. Landtag ging endlich zur Tagesordnung über, weil es nicht angeht für die verschiedenen Straßengattungen verschiedene Konservirungssysteme aufzustellen.

Alle diese Gründe Bestehen noch immer, es Beantragt daher der Petitionsausschuß:

Ein h. Landtag wolle Beschließen, es sei über die Petition der Bezirksvertretung Hlinsko Z. 96 um Aufhebung ber Mauthen auf den Bezirks- und Lanbesstraßen zur Tagesordnung überzugehen.

Sněm. akt. Lederer: Sl sněme račiž o žádosti okr. zastupitelstva v Hlinsku za zrušení

mýta z okresních a zemských silnic přejíti k dennímu pořádku.

Nejv. marš. zem.: Žádá někdo za slovo?

Wünscht jemand das Wort? Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku. (Stane se. )

Der Antrag ist angenommen.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der petitionskommission über die Pet. 59 der landw. Vorschußkassa in Miskowitz um Herabminderung der den Vorschußkassen zur Zahlung obliegenden l. f. Steuern.

Berichterstatter ist Herr Abg. Dr. Weber. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva petiční komise o žádosti č. 59 pet. hospodářské záložny v Miskovicích za zmírnění zeměpanských daní záložnám k placení uložených.

Berichterstatter Abg. Dr. Weber (tieft): Hoher Landtag!

Die Petenten sichren an, daß die aus den Kontributionsfouben gebildeten landwirthschaftlichen Vorschußkassen derart mit Erwerb und Einkommensteuer, und in letzter Zeit sogar mit Aequivatenten-Gebühren Belastet werben, baß dadurch ber Zweck jener Fonde in Mißjahren zur Unterstützung ber Laudwirthe zu dienen - ganz vereitelt, und mir ein Fond für diese Steuern gebildet würbe.

Der hohe Laundtag hat die in der vorliegenben Petition erwähnten Uebelstände bei der Besteuerung der l. w. Vorschußkassen anläßlich früherer Petitionen stets gewürdigt, und demgemäß auch in der XXV. Sitzung der letzten LandtagsSession am 13. Mai 1875 Bei Gelegenheit der Beschlußfassung über den Gesetzentwurf, Betreffend abändernde und ergänzende Bestimmungen zu den Landesgesetzen vom 9. Juli 1863 Nr. 45 und vom 6. August 1864 Nr. 28 L. -G. -B. über die Kontributions-Fonde nachstehende Resolution beschlossen:

Die hohe Regierung wirb angegangen den aus den Kontributions-Getreibe- und GetreidegeldFonden gebildeten landw. Vorschußkassen rücksichtlich der Steuerbemessung und Gebührenbehandlung die möglichsten Begünstigungen zu erwirken, und die chunlichsten Erleichterungen zu gewähren. ES wäre daher in Konsequenz dieses Beschlusses des h. Landtages auch die vorliegende Petition an die hohe Regierung zu leiten.

Die Petitions-Kommission stellt demgemäß den Antrag:

Der h. Landtag Beschließe: Die Petition der Direktion der landw. Vorschußkasse in Miskowitz um Entlastung der aus den Kontributions-Gefreibeund Getreibegeldfonden gebildeten landw. Bor-

schußkassen von den für dieselben dermalen vorgeschriebenen landesfürstlichen Steuern und Gebiehreu - wird im Nachhange zu der vom hoben Landtage in der XXV. Sitzung vom 13. Mai 1875; beschlossenen und an die hohe Regierung geleiteten Resolution betreffend die Gewährung von Begünstigungen-und Erleichterungen bei der Steuerbemessung und Gebührenbehandlung der aus den Kontributionsfonden gebildeten landw. Vorschußkassen der hohen Regierung zur eingehenden Würdigung abgetreten.

Sněm. akt. Lederer: Slavný sněme račiž se usnésti takto: Žádost ředitelstva hospodářské záložny v Mískovicích, aby hospodářské záložny z kontribučenských obilních fondů utvořené sproštěny byly předepsaných daní a poplatků, budiž dodatečně k usnešení sněmovními z 25. sezení ze dne 13. května 1875 učiněnému a již vys. vládě zaslanému za příčinou ulehčení při vyměřování daní a poplatků pro hospodářské záložny, kteréž z kontribučenských fondů se utvořily, odevzdána vysoké vládě k bedlivému uvážení.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo ? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche für den Antrag sind, wollen die Hand erheben.

(Geschieht).

Der Antrag ist angenommen.

Nächster Gegenstand der Tagesordnung ist der Bericht der Petitionskommission über die Petitionszahl 58 der landwirthschaftlichen Vorschußkassa in Miskowitz um Ergänzung des Gesetzes über Vorschußkassen betreffs Hereinbringung der Vorschußkassaforderungen bei exekutiv verkauften Realitäten.

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva petiční komise o žádosti č. 58 hospodářské záložny v Miskovicích za doplnění zákona o záložnách v příčině vydobývání pohledávek záložních, které na realitách v exekučním prodeji jsoucích, váznou.

Berichterstatter Dr. Weber (liest): Hoher Landtag!

Aus der Genesis der Gesetze vom 9. Juli 1863 Nr. 45 und vom 6. August 1864 Nr. 28 L. -G. -B. betreffend die Kontributionsgetreide- und Getreidegeldfonde und die daraus gebildeten landwirthschaftlichen Vorschußkassen, und aus dem Inhalte dieser Gesetze geht unzweifelhaft hervor, daß diese Fonde und Kassen rein privatrechtlicher Natur Sind. Auch hat der h. Landtag in Seiner letzten Session bei Berathung des Gesetzentwurfes Betreffend die weitere Regelung jener Fonde und Kassen

die privatrechtliche Natur der Aufprüche der Theil-

nehmer an jenen Fonden ausdrücklich hervorgehoben. Es kann daher diesen Fonden nicht ein gleiches Privilegium wie den landesfürstlichen Steuern und Zuschlägen zugestanden werden, abgesehen davon, daß diese Frage die Kompetenz des Landtages überschreiten würde.

Wenn nun der §. 22 des Gesetzes vom 6. August 1864 Nr. 28 L. -G. -B. betreffend die aus dem Kontributionsfonde gebildeten landwirthschaftlichen Vorschußkassen der Verwaltung der letzteren die ungeschmälerte Erhaltung des Stammkapitals zur Pflicht macht, so soll es eben Sorge der Verwaltung sein mit alter Umsicht bei Gewährung von Darlehen auf Hypotheken die Bestimmung des §. 14 jenes Geseitzes in Anwendung zu bringen.

Sollten dessenungeachtet die Vorschußkassen Verluste treffen, so sind dieselben nach §. 22 ebenda aus dem Reservefonde und in zweiter Reihe aus dem Ertragnisse dieser Kassen zu decken.

Bei dieser rein privatrechtlichen Natur jener Fonde und der daraus gebildeten Kassen und weil gar kein Grund vorliegt, den Forderungen derselben abweichend von den Grundsätzen des civilrechtlichen Pfandrechtes ein Vorzugsrecht einzuräumen, beantragt die Petitionskommission:

Der hohe Landtag beschließe über die Petition der Direktion der Vorschußkasse in Miskowitz: den Forderungen der aus den Kontributionsfonden gebildeten landwirthschaftlichen Vorschußkassen bei exekutiven Verkaufen ber mit solchen Kapitalsforderungen belastelen Hypotheken gleich den landes-.. fürstlichen Kassen ein privilegirtes Pfandrecht zu verschaffen - zur Tagesordnung überzugehen.

Sn. akt. Lederer: Sl. sněme račiž o žádosti hospodářské záložny v Mískovicích, aby půjčky od hospod. záložny z kontribučenských fondů utvořené při exekučním prodeji považovány a uznány byly co dlužní částky c. k. daní a zemských přirážek, přejíti k dennímu pořádku.                                        

Nejv. marš. zems.: Žádá někdo za slovo ?

Wünscht Jemand das Wort:                

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Nám. nejv. marš.: Návrh jest příjmut.

Der nächste Gegenstand ist der Bericht der Petitionskommission über die Petition Z. 52 des Obmannes des Verwaltungsausschusses des Strodenitzer Getreidefondes betreffend die Auflassung dieses Fondes.

Berichterstatter ist derselbe.

Nám. nejv. marš.: Zpráva petiční komise o žádosti č. 52 pet. starosty správní rady kon-

tribučenského fondu v Rožnově v příčině zrušení téhož fondu.

Zpravodajem jest p. dr. Weber.

Berichterstatter Dr. Weber (liest): Hoher Landtag!

Bekanntlich hat der h. Landtag in der 22. Sitzung der letzten Landtagssession einen Gesetzentwurf, betreffend abänderude und ergänzende Bestimmungen zu den Landesgesetzen vom 9. Juli 1863 Nr. 45 L. =G. =B. und am 6. August 1864 Nr. 28 L. =G. =B. über die aus den Kontributionsgetreibe= und Getreidegeldfonden gebildeten landwirthschaftlichen Vorschußkassen beschlossen, welcher Gesetzesentwurf auch in der 25. Sitzung vom 13. Mai v. J. in dritter Lesung angenommen und sofort zur Erwirkung der a. h. Sanktion an die h. Regierung geleitet wurde.

Im Falle der Sanktionirung dieses Gesetzentwurfes würde die vorliegende Petition wie so viele andere den gleichen Gegenstand betreffende ältere Petitionen ihre endgiltige Erledigung sinden. Da jedoch der Petitionskommission über das Schicksal dieses Gesetzentwurfes noch nichts Näheres bekannt ist, so erübrigt dermal nichts Anderes, als die Erledigung dieses Entwurfes noch abzuwarten und beantragt daher die Petitionskommission:

Der h. Landtag beschließe, die Petenten davon in Kenntniß zu setzen, daß der h. Landtag zur weiteren Regelung ber Rechtsverhältnisse ber Kontributionsgetreide= und Getreidegeldfonde schon in der XXV. Sitzung ber letzten Landtagssession am 13. Mai 1875 einen Gesetzentwurf beschlossen und der h. Regierung zur Erwirkung der a. h. Sanktion vorgelegt hat, worüber jeboch die Entscheidung dermal noch aussteht.

Sn. akt. Lederer: Slav. sněme račiz se usnésti na tom:

Žadatelům budiž oznámeno, že slavný sněm v příčině dalšího upravení právních poměrů při kontribučenských obilních a peněžních fondech již v 25. sezení posledního svého zasedání dne 13. května 1875 usnesl se na osnově zákona, kteráž vysoké vládě k nejvyššímu potvrzení podána byla, o čemž však dosavad rozhodnuto nebylo.

Oberstlandmarschall: Wünscht Jemand das Wort?

Žádá někdo za slovo? Kteří jsou pro ten návrh, nechť pozdvihnou ruku.

Diejenigen, welche dem Antrage zustimmen, wollen die Hand erheben.

(Geschieht). Der Antrag ist angenommen.

Der weitere Gegenstand der Verhandlung ist der Bericht der Kommission für Bezirks und Gemeindeangelegenheiten über die Petition Z. 21 und 51 der Infassen von Niederlichtenwalde und der

Gemeinde Oberlichtenwalde um Trennung des bisherigen Gemeindeverbaudes und Konstituirung zu selbstständigen Gemeinden.

Berichterstatter ist ber Abgeordnete Hr. Karl Ritter von Limbeck.. Ich ersuche ihn, den Bericht vorzutragen.

Nám. nejv. marš.: Zpráva komise pro okresní a obecní záležitosti o peticích č. 21 a 51 občanů Lichtenwaldu dolního a obce Lichtenwaldu horního za rozloučení ze společného svazku a ustavení co samostatné obce.

Zpravodaj p. Karel rytíř z Limbecků.

Abg. Ritter v. Limbeck (liest): Hoher Landtag!

Bis zu der in Folge des Gesetzes vom 17. März 1849 erfolgten Vereinigung zu einer Gemeinde bildeten die Ortschaften Ober= und Niederlichtenwald selbstständige Gemeinden.

Mit dem Landesgesetze vom 2. Feber 1867, Nr. 14 L. =G. =Bl., würde den Ortschaften Ober= und Niederlichtenwald die Ausscheidung aus dem bisherigen Gemeindeverbande und die Konstituirung als setbstständige Ortsgemeinden bewilligt.

Mit dem Landesgesetze vom 7. November 1868 würde jedoch diese Bewilligung wieder außer Kraft gesetzt.

Mit dem Landesgesetze vom 22. März 1874, Nr. 22 L. =G. =Bl. ad 21, wurde aber diese Bewilligung abermals ertheilt und der Ortschaft Oberlichtenwald die Ausscheidung aus dem Gemeindeverbande mit Nieberlichtenwald und die Konstituirung als selbstständige Gemeinde in ber Weise bewilligt, daß in deren Gebiet ber gesammte zur Domäne Krombach gehörige Waldkomplex zu fallen habe.

Die Ortschaften Ober= und Niederlichtenwald liegen im Gerichtsbezirke Zwickau und hat Obertichtenwald 136 Häufer mit 843 Einwohnern und Niederlichtenwald 160 Häuser mit 970 Einwohnern.

Schon im Jahre 1874 haben aber Insassen der Gemeinde Niederlichtenwald eine Petition um Behebung oder Modifizirung des Landesgesetzes vom 22. März 1874 überreicht und darin angeführt, daß der neuen Gemeinde Niederlichtenwald durch die" Entziehung des Waldkomplexes der Domäne Krombach die Mittel entzogen würden, ein selbstständiges Gemeindeleben zu führen.

Diese Petition wurde mit dem Beschlusse des h. Landtages vom 2. Oktober 1874 dem. Landesausschusse zur Erhebung ber angeführten thatsächlichen Umstände und Antragstellung übergeben.

Vor Abschluß dieser Erhebungen haben aber am 6 April 1875 die Infassen der Gemeinde Niederlichtenwald und die Insassen der Gemeinde= Oberlichtenwald am 7. April 1875, die jetzt in Rebe stehenden Petitionen überreicht.

Diese beiden Petitionen wurden mit dem Be-

Schlusse des hohen Landtages vom 10. April 1875 dem Landesausschusse zur geeigneten Benutzung bei Erstattung der in dieser Angelegenheit vorzulegenden Antrage mit dem Auftrage übergeben, die Sistirungr der Durchfürhrung der Trennung dieser Ortschaften zur erwirken. Es war nämlich aus den Akten, insbesondere aus der Nöte der k. k.. Finanzlandesdirektion vom 26. Juli l874, zu ersehen, daß bereits Einleitung getroffen worden war, um die Trennung der Gemeinden Ober- und Niederlichtenwald nach dem Landesgesetze vom 22. März 1874 durchzuführen, bei etwaiger Modifizirung dieses Gesetzes aber die Kosten der Durchführung dieser Trennung zwecklos verausgabst worden waren.

In der Petition vom 6. April vorigen Jahres haben, die Insassen der Gemeinde Niederlichtenwald die Bitte gestellt, womit das Landesgesetzeß

vom 22. März 1874 dahin abgeändert werde, daß der zur Domaine Krombach gehörige Waldkompler nicht blos der neu zu konstituirenden Gemeinde Oberlichtenwald, sondern verhältnißmäßig der Gemeinde Niederlichtenwald und der Gemeinde Oberlichtenwald zuzufallen habe. Es hat (nečitatežné) die k. k. Finanzlandesdirektion schon mit der Note vom 29. September 1873 ausgesprochen, daß die Trennung der zu einer Katastralgemeindesverinigten Ortschaften Ober- und Niederlichtenwald und Bildung derselben zu zwei Katastralgemeinden in katastraler Beziehung zulässig sei, daß aber zur Domaine Krombach gehörige Waldkompler nur bei der Katastralgemeinde Oberlichtenwald belassen werden müßte und daß eine Theilung dieses Waldkompleres, wie dieselbe damals projektirt worden, nur über Zustimmung der kaiserlichen Domainen- Vervaltung Krombach stattfinden könnte.


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP